A.Z. & P.C. NEPTUNUS Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A.Z. & P.C. NEPTUNUS Bestuur"

Transcriptie

1 A.Z. & P.C. NEPTUNUS Bestuur ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 16 april 2012 in een zaal van De Grote Koppel. Aanvang uur, financiële stukken liggen ter inzage vanaf uur. De agenda wordt als volgt voorgesteld: 1. Opening 2. Uitreiking Jos van Maanen-trofee 3. Verslag van de ALV 2011 (zie bijlage) 4. Ingekomen stukken 5. Jaarverslag secretaris 2011 (zie bijlage) 6. Jaarverslagen 2011 diverse commissies: - Commissie Elementair zwemmen - Commissie Wedstrijd zwemmen - Commissie Master zwemmen - Commissie Recreatie- en Trimzwemmen - Commissie ENC Waterpolo (alle stukken zijn bijgevoegd) 7. Verslag financiële commissie 8. Financieel jaarverslag Verlies- en Winstrekening + balans (ook ter inzage op 16 april 2012) - Begroting 2012 (ook ter inzage op 16 april 2012) 9. Verkiezing financiële commissie (zie toelichting) 10. Verkiezing bestuursleden (zie toelichting) 11. Bestuursmededelingen. aanstelling vertrouwenscontactpersoon. verdere samenwerking Neptunus/Esca onderzoeken c.q. in te zetten 12. Rondvraag en sluiting Het bestuur van de Arnhemse Zwem- en Poloclub Neptunus Namens deze, Y.M. Jezeer Pentinga, secretaris

2 Toelichting bij agendapunt 9 Verkiezing financiële commissie De financiële commissie bestond dit jaar uit 1) Gerrit Jansen, 2) Linda van Haren en 3) Rob Knottnerus (reservelid). Voor 2012 wordt de kascommissie gevormd door 1) Linda van Haren en 2) Rob Knottnerus. Gezocht wordt naar een nieuw reservelid. Toelichting bij agendapunt 10 Verkiezing bestuursleden Rooster van aftreden: 2012: Yvonne Jezeer en Pieter Scharphorn 2013: Willem van Dinter, Suzan Elshof, Herman Schuiling en Pascal van Wijk 2014: Kebir el Berrah en Robert-Jan Janssen, Mark Liesting en Dave Verburg Volgens rooster zijn aftredend Yvonne Jezeer en Pieter Scharphorn. Het bestuur heeft hen bereidt gevonden zich ook weer voor de komende drie jaren beschikbaar te stellen. Het bestuur verzoekt de leden van de vergadering in te stemmen en akkoord te gaan met: de voortzetting van het bestuurslidmaatschap van Yvonne Jezeer en Pieter Scharphorn. N.B. Een complete ALV-agenda inclusief bijlagen kunt u via vinden. 2

3 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING A.Z. & P.C. NEPTUNUS d.d. 18 APRIL 2011 Locatie: Aanwezig: Vergaderruimte Scaramouche 22 leden, van wie 7 bestuursleden 1. Opening Kebir el Berrah opent de vergadering en vindt het jammer dat er zo weinig mensen zijn, maar vindt het fijn dat degenen die er zijn toch gekomen zijn. Een bijzonder welkom is er voor de nieuwe leden Ismail Dileckci, Daniel Prinse en Rob van Sprang en voor de mogelijk aanstaande bestuursleden Mark Liesting en Dave Verburg. Alle aanwezigen stellen zich voor en vertellen wat ze voor de vereniging doen. 2. Uitreiking Jos van Maanen-trofee De Jos van Maanen-trofee gaat dit jaar naar Saskia de Wolf, lid van de sector Elementair Zwemmen. Zij krijgt deze trofee, omdat zij zich zeer verdienstelijk maakt bij deze discipline op de vrijdagavond. 3. Ingekomen stukken Bericht van verhindering is ontvangen van Annie Beugel, Richard Hengeveld, Marjo Hermeling, Fam. Vlaar, Johan Wouda en ons bestuurslid Pascal van Wijk, die bij het voorzittersoverleg zwemverenigingen gemeente Arnhem acte de presence geeft. 4. Verslag van de ALV 2010 Het verslag wordt vastgesteld. Met dank aan de secretaris. 5. Jaarverslag secretaris 2010 Het verslag wordt vastgesteld. 6. Jaarverslagen 2010 diverse commissies Commissie Elementair zwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen Commissie Masterzwemmen Commissie Recreatie- en Trimzwemmen Waterpolocommissie (ENC) Bij dit verslag wordt opgemerkt, dat de functie van penningmeester per 1 september 2011 vacant komt. Alle verslagen worden, onder dankzegging van de voorzitter, vastgesteld.. 7. Verslag financiële commissie 3

4 De leden van de kascontrolecommissie van de Arnhemse Zwem- en Poloclub Neptunus, Gerrit Jansen en Marjo Soomers hebben op 28 maart 2011 de administratie van Neptunus voor het boekjaar 2010 gecontroleerd. Daarbij zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. Naar hun oordeel geeft het vermogen volgens de balans een juist en getrouw beeld van de werkelijkheid. Daarom verleent de kascontrolecommissie het bestuur van Neptunus décharge. Tevens machtigen ze het bestuur om gedurende de eerste vier maanden van het volgende jaar of zoveel later in verband met goedkeuring begroting, uitgaven te doen. Gerrit Jansen merkt op, dat de financiële administratie heel veel werk genereert en verwacht, dat de bijbehorende werkzaamheden aanzienlijk minder worden als Sportlink 100% operationeel is. 8. Financieel jaarverslag 2009 Toelichting Balans, Verlies- en Winstrekening 2010 In 2010 werd een netto resultaat behaald van Daarmee komt het eigen vermogen per 1 januari 2011 op ,59; het hoogste ooit. Ook in 2010 accepteerde Neptunus de Arnhem-Card. Het leverde een bedrag op van ruim euro aan contributies. Dat is bijna 25% van de totale som aan contributiebetalingen ( ,40). Voor het 100 jarig bestaan werd 7.500,- gereserveerd. Door dit te doen kon het bestuur van start gaan met het plannen van activiteiten in het jubileumjaar Van de kring Gelderland ontvingen we een bedrag van 4.975,-. Het eigen vermogen is in 2010 verdeeld onder de KNZB-zwemverenigingen. In 2010 ontvingen we ,- subsidie in het kader van het Swim2Gether-project. Medio 2011 stopt het project en krijgen we nog een bedrag uitgekeerd. Het bestuur gaat bekijken of zwemactiviteiten die zijn ontwikkeld in het nieuwe zwemseizoen worden gecontinueerd. Het bestuur zal daarover binnenkort beslissen. De entrees lopen terug. Dit komt doordat er weinig ruimte is voor de baantjestrekkende ouders en de animo ontbreekt. Ook lopen ouders door zonder te betalen. De controle zal worden verscherpt om het zwartzwemmen te beperken. Ook zal gekeken worden naar andere betaalmethoden, bijvoorbeeld incasso, zodat zwemmende ouders hun bijdrage blijven betalen. Begroting 2011 De begroting 2011 wordt vastgesteld. De contributies en entrees zullen per 1 september 2011 aangepast worden. Kebir el Berrah complimenteert Herman Schuiling met het verzetten van het vele werk en zijn betrouwbare inzet als penningmeester. Laatstgenoemde krijgt een stevig applaus van de vergadering. 4

5 9. Verkiezing financiële commissie Linda van Haren en Gerrit Jansen stellen zich voor dit jaar beschikbaar als lid van de financiële commissie. Rob Knottnerus stelt zich beschikbaar als reservelid. 10. Verkiezing bestuursleden Volgens rooster zijn aftredend Kebir el Berrah en Robert-Jan Jansen. Zij zijn bereid zich ook weer voor de komende drie jaar beschikbaar te stellen. Mark Liesting en Dave Verburg stellen zich als deeltijdlid namens de startgemeenschap ENC beschikbaar. De vergadering gaat akkoord met de nieuwe beschikbaarstelling van Kebir el Berrah en Robert-Jan Jansen en de benoeming van Mark Liesting en Dave Verburg. De twee laatstgenoemden worden gefeliciteerd en in de bloemetjes gezet. De bestuurssamenstelling is nu als volgt: (Aftredend): Yvonne Jezeer - secretaris 2012 Piet Scharphorn - lid 2012 Willem van Dinter - lid 2013 Suzan Elshof - lid 2013 Herman Schuiling - penningmeester 2013 Pascal van Wijk - vicevoorzitter 2013 Kebir el Berrah - voorzitter 2014 Robert-Jan Janssen - lid 2014 Mark Liesting - lid 2014 Dave Verburg - lid Bestuursmededelingen 100 jarig bestaan Neptunus in 2012 Kebir el Berrah zegt, dat het moeilijk is om een organisatiecomité bij elkaar te krijgen. Alle disciplines zullen hun steentje bijdragen aan de samenstelling van het programma. Het beschikbare budget is op dit moment Neptunus streeft ernaar om iets groots te organiseren volgend jaar. Op de vraag van de voorzitter of er leden zijn die mee willen helpen organiseren, bieden zich 3 kandidaten spontaan aan, t.w. Ismail Dilecki, Daniel Prinse en Rob van Sprang. Zij zullen een uitnodiging krijgen deel te nemen aan de eerstvolgende bestuursvergadering, waar bovengenoemd onderwerp als eerste op de agenda staat. Samenwerking Neptunus Esca Onderzocht zal worden op welke vlakken we (meer) kunnen gaan samenwerken. Voorzittersoverleg Sportbedrijf Arnhem De gemeente Arnhem hoopt op een bredere samenwerking tussen de Arnhemse zwemverenigingen. Een voorbeeld: de kosten van het kantinepersoneel van zwembad Valkenhuizen zijn erg hoog; de gemeente Arnhem zou graag willen, dat leden van de verenigingen de kantine kunnen gaan draaien. Gesprekken over hoe dit te realiseren zijn nu gaande. Arlette van Diepen wordt vertrouwenspersoon van Neptunus. 5

6 Het protocol voor de samenstelling van de commissie sexuele intimidatie moet nog opgesteld worden. Hierover zal later gecommuniceerd worden. Zwembad Klarenbeek is, ook deze zomer weer beschikbaar op de vrijdagavond van uur van 1 juli t/m 26 augustus. 12. Rondvraag en sluiting Op de vraag van Gerrit Jansen of het bestuur een oneven aantal leden kent, wordt bevestigend geantwoord. Mark Liesting en Dave Verburg zijn parttime lid. Ismail Dilecki bedankt Neptunus voor de mogelijkheid, die hij gekregen heeft om de oudere senioren op de dinsdag te mogen begeleiden. De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar komst en inzet (ook achter de schermen) en sluit de vergadering. Arnhem, 19 april 2011 Yvonne Jezeer Secretaris 6

7 A.Z. & P.C. NEPTUNUS SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2011 Samenstelling bestuur Het bestuur bestaat uit: Kebir el Berrah (voorzitter), Willem van Dinter (namens EZ), Suzan Elshof (namens WZ), Robert-Jan Janssen (adviseur), Yvonne Jezeer Pentinga (secretaris), Mark Liesting (namens ENC), Pieter Scharphorn (namens Masters), Herman Schuiling (penningmeester), Paul Soomers (informeel namens EZ) Dave Verburg (namens ENC) en Pascal van Wijk (vicevoorzitter). Algemeen bestuurlijk Het afgelopen jaar vergaderde het bestuur maandelijks, behalve in juli en augustus, in een zaal van De Grote Koppel. Rapportage aan het bestuur vindt plaats via de diverse commissies van de vereniging. Dit gezien de grootte van de vereniging. In de separate jaarverslagen doen zij verslag van het afgelopen jaar. Het ledenaantal per 1 januari 2011 bedroeg 889 personen. Er zijn in zo n jaar natuurlijk bijkomers en afvallers. In 2011 zijn er 311 nieuwe leden bijgekomen en 376 leden afgevallen. Totaal aantal actieve leden in 2011: 924 Ereleden: 3 Het bestuur is gestart met het opstellen van een Missie en visie voor de vereniging. Hoogtepunten Voor het bijhouden van een centrale ledenadministratie is in mei 2010 gestart met Sportlink (een programma van de KNZB). Online worden de lidgegevens centraal bijgehouden en niet apart. Het grote voordeel hiervan is dat het aantal handelingen c.q. te verrichten mutaties afneemt. Ook gemachtigden (bijv. trainers) kunnen van huis uit online de lidgegevens raadplegen, teamindelingen maken en eventueel overzichten downloaden en printen. Het over en weer verzenden van recent gemuteerde ledenbestanden hoort hierbij tot het verleden. De incassogegevens zijn inmiddels in Sportlink ingevoerd. Hiermee werd deze vorm van ledenadministratie in 2011 operationeel. Vooruitblik Voor de viering van het 100-jarig bestaan van Neptunus (in 2012) is er een aparte post op de begroting opgenomen. Een aantal mensen is bereid gevonden om de kar voor de viering te trekken. Zij zijn druk met de voorbereidingen. Het programma voor de viering ziet er globaal als volgt uit: 24 maart 2012: Masters evenement 13 mei: evenement wedstrijdzwemmen 30 juni: centrale dag, receptie en feest 12 juli: waterpolowedstrijd in de Rijn Afgesloten wordt met het jaarlijkse Gerrit Jansen toernooi De indeling van de centrale dag ziet er als volgt uit : uur dagprogramma in het zwembad (leden, inwoners van Arnhem e.o. en basisscholieren uit Arnhem-Zuid) 7

8 uur receptie (genodigden) uur diner (genodigden) uur feest (leden) Tot slot Er wordt nog steeds gezocht naar leden voor de evenementencommissie. Dit hoeven geen vaste leden te zijn, maar kan uit roulerende leden bestaan. Voorts wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers om de verschillende haldiensten (kassadiensten) te bemensen. Dit beroep wordt gedaan op kaderleden en op ouders van leszwemmertjes. Yvonne Jezeer Maart

9 Jaarverslag Elementair Zwemmen 2011 Samenstelling commissie Willem van Dinter voorzitter & bestuurslid en coördinator Paul Soomers toegevoegd aan bestuur, uurleider dinsdag en zondag Marjo Soomers coördinatie wachtlijsten en uurleider vrijdag Corrie Derksen en Jeffrey Derksen, uurleider donderdag Jan Jaap Kok uurleider zaterdag Gerrit Jansen (adviseur) Overige ondersteuning De uurleiders worden bij hun werkzaamheden ondersteund door een groot aantal betrokken zwemlesgevers en toegewijde haldienstmedewerkers. Algemeen bestuurlijk Het verlies van onze uurleidster Corrie Derksen gaf een schok door de vereniging. De commissie elementair zwemmen, en met haar het kader, missen haar nog steeds! Het badwater is goed bezet geweest in Het effect van het project SwimTogether is ook bij het elementair zwemmen merkbaar. Meer leden, jong en oud, van niet-westerse afkomst, leerden bij Neptunus zwemmen. Daarbij was dit project voor de vereniging ook financieel interessant. Hoogtepunten Elk jaar, en ook dit jaar, zijn de uitgereikte zwemdiploma s aan kinderen en volwassenen een hoogtepunt. Dit jaar kon ongeveer 300 maal een zwemdiploma worden uitgereikt. De kwaliteit van het diplomazwemmen was over het algemeen hoog en de organisatie goed. De commissie mocht hiervoor regelmatig de complimenten in ontvangst nemen. Het grote aantal vrijwillige kaderleden houdt het elementair zwemmen draaiend. Daarnaast is ook de bijdrage van studenten van CIOS Arnhem en ROC-A12 van belang. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Neptunus leidt een groot aantal studenten op tot lesgever, en heeft tegelijkertijd een aantal lesgevers ter beschikking. Vooruitblik De eisen die aan Neptunus worden gesteld m.b.t. de kwaliteit van het elementair zwemmen worden steeds hoger. Om aan deze eisen tegemoet te kunnen komen heeft de commissie elementair zwemmen in overleg met het bestuur besloten budget vrij te maken om de vrijwilligers die lesgeven in de loop van het jaar 2012 (bij) te scholen Daarnaast blijft het zaak om kinderen na het behalen van hun zwemdiploma te behouden voor de zwem- en waterpolosport en voor Neptunus. Het eeuwfeest van de vereniging in 2012 is iets om trots op te zijn. De commissie elementair zwemmen, grijpt dit jubileum ook aan om niet-leden kennis te laten maken met de zwemsport en Neptunus door het verzorgen van activiteiten voor inwoners van Arnhem en voor schoolkinderen. Namens de commissie elementair zwemmen Huissen, 15 maart Willem van Dinter 9

10 Secretarieel jaarverslag zwemcommissie Neptunus 2011 Samenstelling zwemcommissie Voorzitter : Suzan Elshof Secretariaat : Hinke Pannenburg Penningmeester : Marjo Hermeling Notulist : Hinke Pannenburg Secretariaat Wedstrijdorganisatie : Ans Boom en Richard Hengeveld Wedstrijdinschrijving : An Brouwer Contactpersoon bestuur : Suzan Elshof Contactpersoon zwemmers en evenementen : Fred Adriaensen en Wilma Kanninga Adviseur : Clemens Elshof Samenstelling trainers Hoofdtrainer Assistent trainer : Clemens Elshof : Suzan Elshof : Marja van der Meer : Hinke Pannenburg Samenstelling officials met hun bevoegdheden op 31 december 2011 Fred Adriaensen 23J Monique Combé 4 An Brouwer 3 Marjo Hermeling 4 Clemens Elshof 3 Richard Hengeveld 23J Wilma Kanninga-Combé 3 Suze Baltus 3J Ben Ocalan 4 Daniël Prinse 4 Johan Aarns 23JK Frans Boddé 4a Genevieve Jauffrit 4a Overige ondersteuning An Brouwer Dorothé Elshof Elly de Haar Adrie Liet : verjaardagspost : algemene ondersteuning en catering : speaker : voorstarter Samenstelling zwemploeg op 31 december 2011 Totaal 42 personen: 22 dames/meisjes en 20 heren /jongens. 33 Zwemmers zijn in het bezit van een startvergunning. 10

11 Deelname aan competities, meerkampen en kampioenschapwedstrijden Gelderse C competitie; Neptunus werd vorig seizoen ( ) 14 e van 26 ploegen. E-on Nationale Zwemcompetitie district2, 2 e klasse; Neptunus werd vorig seizoen 9 e van de 13 ploegen. Handhaving in de 2 e klasse. Jeugdpromotiewedstrijden; 29 e van 36 ploegen. Gelderse Winter Talenten Wedstrijd op 29 en 30 januari Gelderse Talenten Wedstrijd op 28 en 29 mei 2011 Bij alle wedstrijden werden veel persoonlijke records en clubrecords gezwommen. Algemeen / Bestuurlijk De zwemcommissie vergaderde dit jaar 10 keer. De zwemcommissie nam dit jaar in juni afscheid van Johan Aarns. Hij heeft vele jaren het als official gefungeerd en heeft de laatste jaren als scheidsrechter de KANO en clubkampioenschappen geleid. Er is 3 keer de nieuwsbrief op uw plaatsen uitgebracht. 11

12 Missie Doel opleiden en trainen voor wedstrijdzwemmen. Ontwikkelen Het aanbieden van gedifferentieerde trainingen, afhankelijk van het prestatieniveau en de mogelijkheden van de zwemmers. Het binden van ouders en/of (oud)zwemmers aan de vereniging, voor het vervullen van ondersteunende taken. Hoogtepunten De KANO (Korte Afstanden Neptunus -zwem- Ontmoeting) op 25 en 27 mei in resp. De Grote Koppel en Valkenhuizen met als doelstelling: deelname en integratie van alle disciplines. Ook dit jaar weer goed bezocht en een groot succes. Van 17 t/m 19 juni zijn de wedstrijdzwemmers op kamp geweest in Vierhouten. Tijdens dit gezellige kamp hebben er meerdere teamactiviteiten plaatsgevonden. De Lisette Wamelink Oorkonde werd dit jaar uitgereikt aan Laura Boddé. Sinterklaas surprise avond. De clubkampioenschappen op 9 en 16 december. Clubkampioenen 2011 werden: Meisjes 11 jaar en jonger: Natasha Preobrajenski Jongens 11 jaar en jonger: Carmine Bello Dames 12 jaar en ouder: Simone Bouwman Heren 12 jaar en ouder: Stijn Baanders Tot slot Terugkijkend op het jaar 2011, kunnen we wederom spreken van een sportief, succesvol jaar. Mede door de goede sfeer binnen de ploeg tijdens de trainingen en wedstrijden zien we de persoonlijke en ploegresultaten verbeteren. Het gemiddelde percentage persoonlijke records dat tijdens wedstrijden gezwommen wordt, ligt rond de 50%.We hebben onze plek binnen de 2 e klasse van de nationale zwemcompetitie weten te handhaven en zullen ons uiterste best doen dit ook aan het eind van het seizoen weer te realiseren. Ook dit jaar wil de commissie alle zwemmers, trainers, officials, ouders en andere vrijwilligers bedanken voor hun hulp en inzet. Zonder deze mensen kan een vereniging als AZ&PC Neptunus niet functioneren. In 2012 hoopt de zwemcommissie wederom op de inzet van deze mensen te mogen rekenen. De zwemcommissie zal zich in 2012 weer inzetten om dit tot een sportief succesvol jubileumjaar te maken. Arnhem, 14 maart 2012 Hinke Pannenburg, secretaris ZC 12

13 Jaarverslag 2011 van de Masters Samenstelling Masters commissie Secretaris/ledenadministratie/bestuurslid Pieter Scharphorn Ondersteunende leden Marja vd Meer Ellen Brans Samenstelling Trainers Hoofdtrainer: Clemens Elshof Assistent trainster: Suzan Elshof Samenstelling officials en hun bevoegdheden Clemens Elshof bhv 3 Richard Hengeveld bvh 2.3.J Fred Adriaansen bvh 2.3.J Overige ondersteuning Trim&Recreatief zwemmen Dinsdag / Donderdag / Vrijdagavond Ellen Brans / Michaele Eijsink / Bart Dijk / Herman Schuiling /Ine te Rietstap/Francis Huiskamp / Annelie Koenraadt / Pieter Scharphorn / Martine vd Berg zijn allen in het bezit van het EHBO diploma en hebben de duiktest afgelegd. Samenstelling Ploeg Aantal leden 54 waarvan 30 Dames en 24 Heren in de leeftijd van 22 tot 73 jaar. Er zijn 8 leden met een startvergunning, van wie enkelen regelmatig aan wedstrijden deelnemen. Deelname aan competities, wedstrijden, toernooien/activiteiten/behaalde resultaten Er is afgelopen jaar weer door een groot aantal Masters deelgenomen aan de Mega training, die enkele malen per jaar worden gehouden. Als de wedstrijdploeg vakantie heeft kunnen wij gebruik maken van het bad. Dit wordt zeer gewaardeerd door de Masters. Ook aan de KANO wedstrijd is weer door veel Masters deelgenomen,op de woensdag en vrijdagavond. Het popduiken is wederom op een woensdagavond afgenomen in de Grote Koppel, tijdens de training door Gerit Jansen. De EHBO herhalingslessen worden op twee zaterdagen per jaar door de meeste toezichthouders bezocht, enkelen doen het via hun werkgever. Ook de BBQ is wederom bij Francis Huiskamp in haar tuin georganiseerd, hetgeen wederom weer als een succes kan worden geboekt. En als vast onderdeel op de agenda komt het zwemmen op de vrijdagavond in Klarenbeek is goed bezocht door de Masters. Ook de samenwerking met ESCA is prettig verlopen, op de dinsdagavond, dus wel voor herhaling vatbaar. Daar er wel meer zwemmers aanwezig zijn, maar ook meer toezicht is. Ook is er weer deelgenomen aan het Zuiderzee Circuit 2010/2011 door Pieter Scharphorn; 7 wedstrijden in diverse zwembaden met als resultaat 2 e in het allround klassement 70+. De Open Gelderse Masters Kampioenschappen werden wederom een groot succes voor de Masters, daar ze wederom Gelders Kampioen zijn geworden, voor de 6 e maal op rij. En goed voor 28 x goud, 26x zilver,16x brons, welke door de volgende Neptunus zwemmers zijn behaald, te weten Frans Gielen, Jeanette Vriesen, Linda v Haren, Erwin Snip, Petra Guyt, Annie Beugel, Pieter Scharphorn, Tim de Weerd, Ellen Brans, Sanne Wemelkamp, Lenny v Amerongen, Saskia Marquering, Rik Rechtering, Joris Tempelman, Janneke Snellink. 13

14 Helaas konden Clemens Elshof [wedstrijd wedstrijdploeg] en Suzan Elshof [vakantie] er niet bij zijn om getuige te zijn van de goede prestaties van de door hun getrainde ploeg. Verder is er nog gezwommen door Petra Guyt en Pieter Scharphorn in Eindhoven ONMK langebaan wat voor Petra een 2 e -3 e -6 e en 7 e plaats opleverde, voor Pieter 2 e en 2x 3 e. Jou Capka was goed voor een 5 e en 7 e plaats. In het Apeldoornse Kristalbad werd Pieter 4x 2 e en een maal 3 e Petra Guyt 2x 1 e 2x 2 e 1x 3 e. Ook in Heerenveen werd deelgenomen door Johan Wouda 2 e en een 4 e plaats en Pieter Scharphorn 2 e en 3 e, aan de ONMK kortebaanwedstrijd. Ook de Masters Sprint wedstrijd, s,-gravenzande is bezocht door Pieter.2x 2 e /1x 1 e en in Amersfoort bij de Ned. Gay Kampioenschappen werd Pieter 3 x 1 e. Waarvoor hij gelijktijdig met Marja Vd Meer is gehuldigd op het stadhuis,voor het behalen door Marja 2 x goud 50 rug en 200 wissel, Pieter 3x goud 50 rug /50vrij /50 school. Dus beiden goed voor Nederlandse kampioenstitels 201, welke in 2011 zijn uit gereikt. Ook dit jaar is er weer deelgenomen door enkele Masters aan de Clubkampioenschappen. Petra Guyt werd eerste bij de Dames, Bart Dijk 3 e, Johan Wouda 4 e en Frans Gielen 5 e bij de Masters heren. Algemeen bestuurlijk Ook 2011 is weer een zeer succesvol jaar voor de Masters. Er zijn diverse leden die de vereniging hebben verlaten door diverse omstandig heden, maar de plaatsen werden meestal direct weer ingenomen door nieuwe zwemmers. Waardoor er nu goed te merken is dat er nu veel meer actieve leden, oftewel de leden die we hebben komen bijna trouw zwemmen, is te zien via de presentielijst. Zodat het leden aantal stabiel is gebleven, het onderling contact met de zwemmers en de trainers verloopt ook goed. De commissie functioneert wat op de achtergrond. De noodzakelijke zaken worden geregeld en gecommuniceerd en door het verzenden van de Nieuwsbrief of losse mailtjes worden de nodige mededelingen bekend gemaakt aan de masters. Zo blijven de leden op de hoogte van eventuele wedstrijden en bijzondere activiteiten zoals Megatraining, BBQ, vakanties en andere belangrijke zaken. Missie Verder zet de Masterscommissie zich in om de leden die aan hun conditie willen werken en de conditie en technieken willen verbeteren. Zo goed mogelijk de gelegenheid te bieden onder goede begeleiding. Met behulp van materialen & trainingsschema, s en trainers om ze zodoende te motiveren eens aan een Masterswedstrijd deel te gaan nemen en zo hun vooruitgang een te meten aan leeftijdsgenoten tijdens diverse wedstrijden. Er wordt nog wel de eis gesteld dat nieuwe leden minmaal 3 slagen goed beheersen, daar we geen zwemles geven. Een zwemverleden blijft bij het aannemen van nieuwe leden een pre bij een eventuele ledenstop. Hoogtepunten Zo daar was het behalen van de eerste plaats bij de Open Gelderse Kampioenschappen 2011 te Winterswijk door de Masters ploeg,voor de 6 e maal op rij. Dan ook de huldiging van Marja vd Meer op het stadhuis voor het behalen van enkele Ned. Kampioens titels behaald in Ook werd Pieter Scharphorn gehuldigd voor het behalen van 3 Nederlandse kampioenstitels in Amersfoort in 2010 en het behalen van drie kampioenstitels, tijdens de O.N.G.-wedstrijd in Groningen. En natuurlijk ook weer de jaarlijkse BBQ bij Francis Huiskamp in de tuin. Ook hebben er afgelopen jaar meer zwemmer/sters deelgenomen aan diverse wedstrijden. Hopelijk zijn dat er komend jaar weer wat meer. Zo dat we met wat meer leden Neptunus nog meer op de kaart kunnen zetten. 14

15 Vooruitblik Willen zien een grotere ploeg zwemmer/sters bij elkaar te krijgen en zodoende weer een vaste estafetteploeg samen te stellen, om deel te nemen aan wedstrijden o.a. NMK. Verder is er nog steeds de wens om de trainingstijd uit te breiden naar een uur, zodat onze leden veilig en met plezier kunnen blijven zwemmen. Ook de verdere samen werking met ESCA voort te zetten, o.a. het gezamenlijk zwemmen in Klarenbeek tijdens de zomermaanden. Namens de mastercommissie, P.E.J.H.Scharphorn Vz.Masters/recreatief&Trimzwemmen Salvatorplein 106 Arnhem 6832AD E.mail: Arnhem, 12 maart

16 Jaarverslag Recreatief & Trimzwemmen 2011 Samenstelling Commissie Secretaris /ledenadministratie/bestuurslid Ondersteunende leden Samenstelling donderdagavond Trainer Assistent trainer Pieter Scharphorn Marja vd Meer Ellen Brans Herman Schuiling Patricia Roelofs Samenstelling toezichthouders dinsdag- en vrijdagavond Michaele Eijsink / Bart Dijk / Ellen Brans / Ine te Rietstap / Herman Schuiling / Pieter Scharphorn / Francis Huiskamp / Martina vd Berg / Annelie Koenraadt Samenstelling ploegen Het trimzwemmen op de dinsdag- en vrijdagavonden worden goed bezocht ook door masterzwemmers, die gebruik maken van het combi-abonnement [ di,wo,vr.]. Op dinsdagavond komen er ook losse zwemmers met strippenkaart. Op de donderdag wordt er ook les gegeven aan volwassenen en vrij gezwommen. En op de woensdagavond zijn het de Masters [20 jaar en ouder] die dan trainen. Verder wordt er op woensdagmiddag nog les gegeven aan een groepje Marokkaanse mannen, voor het zwemdiploma A & B en de overigen zijn aanwezig om hun slagen te verbeteren. Een enkeling gaan door voor hun Zwemvaardigheden 1-3. De lessen worden verzorgd door Trudy en Paul, medewerkers van de Grote Koppel, Gerrit Jansen en Pieter Scharphorn. Dit is een project van de KNZB onder toezicht van Kebir el Berrah. Algemeen bestuurlijk Het Masters secretariaat verzorgt de administratie van de Masters /Trim & recreatief zwemmen. Voor wat betreft de in- en uitschrijvingen en inschrijving wedstrijden, financieel, etc lopen via de penningmeester. De overige mededelingen, als daar zijn vakantie, evenementen/wedstrijden en andere zaken gaan via de mail naar de leden, voor zover een mailadres bekend is. Ook wel via de mededelingenkast in de hal van de Grote Koppel opgehangen. Missie De toezichthouders zijn nog steeds goed gemotiveerd, om de zwemmers zo ontspannen mogelijk te laten zwemmen. Op de dinsdag- & vrijdagavond. Hetgeen ook van kracht is op de andere avonden, dat er wordt gezwommen of getraind. Door de Masters op woensdagavond en de trimzwemmers op de donderdagavond. Verder proberen we ook zoveel mogelijk masters te bewegen om wat vaker deel te gaan nemen aan zwemwedstrijden, bijv. masterskampioenschappen of Kringwedstrijden, om Neptunus nog wat bekender te maken in den lande. Vooruitblik Voor het trim- en recreatief zwemmen geldt geen wachtlijst. Bij de Masters blijft het ledental gelijk daar de openvallende plaatsen weer worden bezet. En zo dus blijven we goed bezet. Als daar belangstelling voor is kunnen ook de trim- en recreatief zwemmers deelnemen aan masterswedstrijden. P.E.J.H. Scharphorn Vz. Masters/Recreatief&Trimzwemmen

17 Secretarieel jaarverslag ENC Arnhem 2011 Samenstelling Waterpolocommissie Voorzitter : Dave Verburg Vice-voorzitter : Mark Liesting Secretariaat : Jolanda Baltus-Jansen Penningmeester : Arie de Groot (tot 1 augustus 2011) Peter van den Dam (vanaf 1 augustus 2011) Algemeen Lid : Gerrit Jansen Algemeen Lid : Marije ten Hagen Samenstelling trainers per 1 augustus 2011 Selectietrainer Heren : John Uitenhout Selectietrainer Dames : Arie Rijneveld Trainer Heren 4 en 5 : Gerrit Jansen / Lieuwe van den Bovenkamp Dames 3 : Mark van Diemen Aspiranten < 15A jaar : Joop Braakman Aspiranten < 15B jaar : Gert Coopmans Aspiranten < 13A jaar : Robert Engelhard / Henny van de Brink Aspiranten < 13B jaar : Leo Busscher Pupillen < 11 jaar : Gerrit Jansen / Alex Visser Minipolo : Kim Jansen / Taco van Manen Samenstelling scheidsrechters op 31 december 2011 Hans Muilenburg Renny Le Roy Jos Vemer Cees Rutgers Rob Hagen Bert Pas Overige ondersteuning (aanspreekpunten verschillende commissies) Wedstrijdcoördinatie : Michiel Flipse & Frank Heerens Evenementen : Ron Willemsen Technische Commissie : Robert Engelhard & Mark van Diemen Barcommissie : Bart van der Linden Sponsorcommissie : Dennis Lentjes Samenstelling teams op 31 december 2011 Totaal 225 personen, onderverdeeld in 13 teams (5 heren-, 3 dames- en 5 jeugdteams). 17

18 Algemeen bestuurlijk Na een zeer goede start in 2010 met een vrijwel hernieuwde WPC, kunnen we terugblikkend ook zeggen dat 2011 voor ENC een zeer goed jaar is geweest. De energie die de vele vrijwilligers in ENC willen steken heeft ervoor gezorgd dat iedereen het zo geliefde spelletje waterpolo zowel tijdens trainingen als wedstrijden kan beoefenen. Om in de termen van de ENC-metafoor te spreken: We zitten met ons ENC-schip in relatief rustig vaarwater, waarbij de passagiers genieten van de reis door een geweldige bemanning en een machinekamer die met soms wat klein onderhoud goed functioneert. Hieronder een overzicht wat bereikt is in 2011 en wat we willen realiseren in het jaar Dit overzicht is geordend aan de hand van de ENC sportwaarden Betrokken, Respect, Communicatie, Ambitie en Veiligheid. BETROKKEN In 2011: - Seizoensafsluiting met thema de Schotse Hooglanden - Jeugdkamp - Ontwerp uniforme ENC kleding voor jong & oud - Gerrit Jansen toernooi Organisatie Nationale Zwem 4-Daagse - Commissies voldoende bezet met enthousiaste en gemotiveerde leden - Kinderzwemmen tijdens bondsavonden Te verwachten in 2012: - Seizoensafsluiting Jeugdkamp - Gerrit Jansen toernooi 2012 met een centrale plaats voor onze 100 jarige jubilerende moedervereniging Neptunus - Organisatie waterpolowedstrijd in de Rijn (of een Arnhems haven) op 12 juli 2012 vanwege jubileum Neptunus - Organisatie Nationale Zwem 4 Daagse - Kinderzwemmen tijdens bondsavonden - Uitgifte uniforme ENC kleding RESPECT In 2011: - Introductie Gedragscode & Gouden Gedragsregels - Aanspreken (kader) leden op naleving van de Gedragscode Te verwachten in 2012: - Verder verankeren van de Gedragscode & Gouden Gedragsregels - Blijven aanspreken (kader) leden op handhaving Gedragscode COMMUNICATIE In 2011: - Digitale nieuwsbrief via de adressen, en Social Media - ENC Arnhem via Social Media (LinkedIn, Twitter & Facebook) - ENC presentatieboekje (eerste druk) - Up-date van onze website Te verwachten in 2012: - Regelmatig informeren via de digitale nieuwsbrief 18

19 - Actueel houden van de website AMBITIE In 2011: - Intentieverklaring met Physique voor medische sportbegeleiding - Definitief sponsorplan - Nieuwe Sponsoren en leden Club van Sponsoring van 24 ballen door AV Cranevelt - Kampioenschap Jeugd <15B - Cursus stabiliteitstraining voor alle leden van de technische commissie - Organisatie minipolo toernooi - Ruim 14 jeugdspelers trainen bij de WOC Te verwachten in 2012: - Organisatie minipolo toernooi - Actievere ledenwerving door het geven van waterpoloclinics bij schoolzwemmen en diploma zwemmen bij de moederverenigingen - Het nog meer betrekken van leden en ouders om een actieve bijdrage aan ENC (te blijven) leveren - Afronden ENC Sportplan VEILIGHEID In 2011: - Formele start Opleidingscommissie en eerste opzet opleidingsplan Te verwachten in 2012: - Een opleidingsplan voor de gehele vereniging met daarin alle verplichte opleidingsvereisten die gesteld worden aan ENC en onze kaderleden - Investeren in trainers en scheidsrechters opleidingen voor gemotiveerde (kader) leden Sportieve resultaten seizoen ENC Arnhem heeft het afgelopen seizoen op het sportieve vlak redelijk mee gedraaid in de competitie. Met name de jongste teams hebben sportief een flinke steen bijgedragen aan het succes van de vereniging. Het gemengd team onder de 15 B is kampioen geworden. Het combinatie/regio team (meisjes onder de 17 jaar) met meisjes van de verenigingen ENC Arnhem, EZ&PC, Thetis en PFC Rheden heeft ondanks de achtste plek met veel enthousiasme gespeeld. 19

20 Hieronder een kort overzicht per team op welke plaats ze geëindigd zijn in de competitie: Competitie team Niveau Trainer/Coach Plaats op eindstand Heren 1 2 e klasse Bond John Uitenhout 6 e Heren 2 4 e klasse Bond John Uitenhout / Ivo van Winden 7 e Heren 3 4 e klasse Bond John Uitenhout / Jan Jansen 7 e Heren 4 3 e klasse District Gerrit Jansen & Gert Coopmans 2 e Heren 5 3 e klasse District Gerrit Jansen & Gert Coopmans 5 e Dames 1 1 e klasse Bond Sierd van Duren 4 e Dames 2 1 e klasse District Sierd van Duren / William 4 e Middelbeek Dames 3 3 e klasse District Mark van Diemen 6 e Jongens < 17 jaar District Rob Geurds 2 e Meisjes < 17 jaar District Alex Mons 8 e Aspiranten < 15 A District Joop Braakman 5 e Aspiranten < 15 B District Robert Engelhard & Anneliese 1 e Kampschroer Pupillen < 13 A District Gert Coopmans 2 e Pupillen < 13 B District Gert Coopmans & Gerrit Jansen 7 e Pupillen < 11 - Alex Visser & Gerrit Jansen 5 e Minipolo - Taco van Manen & Annelies Kampschroer - Voorgestelde commissie Voorzitter Vice-voorzitter Secretariaat Penningmeester Algemeen Lid Algemeen Lid : Dave Verburg : Mark Liesting : Jolanda Baltus-Jansen : Peter van den Dam : Gerrit Jansen : Vacant Tot slot Via deze weg willen we in ieder geval iedereen bedanken voor de inzet in Hopelijk kunnen we deze positieve energie vasthouden om het jaar 2012 even succesvol danwel succesvoller te laten zijn dan Als we eenieders waterpoloschouders eronder blijven, dan gaat dat helemaal goed komen! Wij als WPC zullen hierin in ieder geval het voortouw nemen! Arnhem, 19 maart 2012 Dave Verburg Mark Liesting & Voorzitter ad interim Vice-voorzitter ad interim ENC Arnhem ENC Arnhem 20

Aanvang 20.00 uur, financiële stukken liggen ter inzage vanaf 19.30 uur.

Aanvang 20.00 uur, financiële stukken liggen ter inzage vanaf 19.30 uur. A.Z. & P.C. NEPTUNUS Bestuur ALGEMENE LEDENVERGADERING Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 14 april 2014 in de grote vergaderruimte

Nadere informatie

ENC Arnhem terug-en vooruitblik

ENC Arnhem terug-en vooruitblik ENC Nieuwsbrief Januari 2013 Hierbij ontvangen jullie de ENC nieuwsbrief voor de maand januari. De nieuwsbrief is tevens te zien op www.enc-arnhem.nl & ENC Arnhem Facebook ENC Arnhem terug-en vooruitblik

Nadere informatie

Sportwaarde Betrokken

Sportwaarde Betrokken ENC Nieuwsbrief Februari 2013 Hierbij ontvangen jullie de ENC nieuwsbrief voor de maand februari. De nieuwsbrief is tevens te zien op www.enc-arnhem.nl & ENC Arnhem Facebook Sportwaarde Betrokken Organisatie

Nadere informatie

Jaarvergadering 17 november 2014

Jaarvergadering 17 november 2014 Z.O.N./Sport & Spel Heerlen Jaarvergadering 17 november 2014 Periode: september 2013 - augustus 2014 Agenda Jaarvergadering 2014-2015 Secretariaat algemeen Leszwemmen en snorkelen Onderwaterhockey Waterpolo

Nadere informatie

A.Z. & P.C. NEPTUNUS Bestuur

A.Z. & P.C. NEPTUNUS Bestuur A.Z. & P.C. NEPTUNUS Bestuur ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016 Geachte leden, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 18 april 2016 in een zaal van

Nadere informatie

Uitvoering van NDD-Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING. Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN

Uitvoering van NDD-Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING. Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN JAARPLAN AFDELING Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN 1 AFDELING: Wedstrijd zwemmen STELLER: Ed Laar DATUM: 01-09-2013 INLEIDING De Omnizwemvereniging Nieuwe

Nadere informatie

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016)

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Website ZV De Zaan Nieuwe website online! Sommige hebben het misschien van de week al gezien, maar sinds een paar dagen is onze nieuwe

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Statutair doel Deltasteur

Statutair doel Deltasteur Statutair doel Deltasteur De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zwemsport, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. De verschillende recreatieve afdelingen Sterrenplan

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout

Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout Zwemvereniging De Columbiaan Voorhout www.columbiaan.nl A-, B- en C- diploma s Zwemvaardigheidsdiploma s Wedstrijdzwemmen Volwassenenzwemmen INFORMATIEBOEKJE Geachte lezer, Van harte welkom bij de Zwemvereniging

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 Hiermee nodigt het bestuur van AV Hanzesport alle leden van de vereniging uit voor de Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 in het clubgebouw aan het Deventerachterpad 1 te Zutphen aanvang

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

-Penningmeester en beheren wachtlijst Boerhaave: Annelies Mosterd-Luttikhuizen

-Penningmeester en beheren wachtlijst Boerhaave: Annelies Mosterd-Luttikhuizen Jaarverslag 2015 leszwemmen Werkgroep Fred Kuipers heeft de werkgroep verlaten. We hebben 1 nieuw lid mogen verwelkomen: Kitty Ungureanu. De taken zijn dit jaar als volgt verdeeld geweest: -Voorzitter:

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015

NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015 NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE APRIL 2015 Het zwemseizoen loopt al bijna weer op zijn einde. Met het maken van deze nieuwsbrief staan er nog enkele wedstrijden voor de deur, maar gelukkig ook nog tal van activiteiten!

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

02 Jaarverslag over 2012 van de Secretaris

02 Jaarverslag over 2012 van de Secretaris A. Bestuurssamenstelling Voorzitter Jeff Winters. Secretaris Monique van Elburg-Witteman. 1 e Penningmeester Daniël Plijter. Bestuurslid Rimmy Hulshof. 2 e Penningmeester/2 e secretaris Sandra Plijter-Nagtegaal.

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering Verslagjaar 2010 Dinsdag 22 maart 2011 Glanerbrook Geleen oktober 4, 2011 slide 0 Agenda 1. Opening en welkom 2. Binnengekomen stukken en mededelingen 3. Notulen Algemene Leden

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

De vergaderstukken zijn op te vragen via bestuur@derobben.nl en zullen tevens ter inzage liggen in het clubhuis vanaf 18 september 2013.

De vergaderstukken zijn op te vragen via bestuur@derobben.nl en zullen tevens ter inzage liggen in het clubhuis vanaf 18 september 2013. Agenda en uitnodiging Algemene Leden Vergadering HZC de Robben Datum: 2 oktober 2013 Aanvang: 20:00 uur Locatie: Clubhuis HZC de Robben Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Leden Vergadering

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 Zwemmen op landelijk A/B niveau Paul Maas 1 2014-12-30 De doelstellingen in het beleidsplan zijn: - te zorgen dat MOSA~regio (Swimteam Helden~MOSA) een stabiele zwemvereniging is,

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Waterpolo

Jaarverslag 2016 Waterpolo Jaarverslag 2016 Waterpolo Samenstelling van Kader Waterpoloafdeling 2016 - Stefan Doets Voorzitter TC waterpolo - Tom Possel Assistent voorzitter - Arnold Witteveen Trainer/Coach - Danny van Zoen Trainer/Coach

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Elementair Zwemmen

Jaarverslag Commissie Elementair Zwemmen Jaarverslag Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) 2015 Samenstelling Commissie In de Commissie hadden per 31 december 2015 de volgende personen zitting: Carl van Dijk Jan van Oosten Paul Nijdam Lisette Bronsveld

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Bestuur. Waterpoloclinic. Secretaris. Training van Olympisch kampioen Andrea Prlainovic. Nieuwsbrief ZV De Zaan, september 2016 (seizoen )

Bestuur. Waterpoloclinic. Secretaris. Training van Olympisch kampioen Andrea Prlainovic. Nieuwsbrief ZV De Zaan, september 2016 (seizoen ) Nieuwsbrief ZV De Zaan, september 2016 (seizoen 2016-2017) Bestuur Secretaris Binnen het bestuur is er een vacature voor de functie van secretaris. Tot de taken behoren o.a. het beheren en verspreiden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. WVZ Wedstrijdzwemmen. 1. Verslag EMK Wedstrijdsecretariaat Marian Immerzeel

NIEUWSBRIEF. WVZ Wedstrijdzwemmen. 1. Verslag EMK Wedstrijdsecretariaat Marian Immerzeel WVZ Wedstrijdzwemmen Wedstrijdsecretariaat Marian Immerzeel secretaris.wedstrijdzwemmen@wvz.nl DATUM: september 2013 NIEUWSBRIEF Beste zwemmers, vrijwilligers, ouders en supporters, Het seizoen weer gestart,

Nadere informatie

Welkom nieuw lid. Naast trainen en spelen van wedstrijden organiseert TiVoC ieder jaar leuke activiteiten, zoals:

Welkom nieuw lid. Naast trainen en spelen van wedstrijden organiseert TiVoC ieder jaar leuke activiteiten, zoals: Welkom nieuw lid Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult

Nadere informatie

Met deze eerste nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015 willen we de volgende zaken onder de aandacht brengen:

Met deze eerste nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015 willen we de volgende zaken onder de aandacht brengen: Beste zwemmers, ouders, vrijwilligers en supporters, Oktober 2014 Met deze eerste nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015 willen we de volgende zaken onder de aandacht brengen: 1. Samenwerking WVZ met Together

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2011 2011 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2011 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 26 OKTOBER 2011 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014 VOREO 13 oktober 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 ALV 2014 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Vaststelling notulen 2013-2014 4. Verslagen van de commissies 5. Financieel verslag 6. Verkiesbaar stellingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014.

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014. Nieuwsbrief Uitgave: April 2014. We doen het als vereniging over de hele breedte goed en daar kunnen we best trots op zijn. Maar dat succes komt niet zomaar; daarvoor hebben mensen zich ingespannen. Tijdens

Nadere informatie

Hoera, mijn kind kiest voor wedstrijdzwemmen!!

Hoera, mijn kind kiest voor wedstrijdzwemmen!! Hoera, mijn kind kiest voor wedstrijdzwemmen!! Onderwerpen Trainingstijden Wanneer wedstrijden zwemmen? Indeling op leeftijd & afstanden Soorten wedstrijden Uitgangspunten circuits Aanschrijving & afmelding

Nadere informatie

2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE

2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE 2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Een sportkoepel waar eveneens de gedachte is dat sport mogelijk moet zijn voor iedereen.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Trim- en Trainingsgroep Weesp vrijdag 30 maart 2012

Verslag Algemene Ledenvergadering Trim- en Trainingsgroep Weesp vrijdag 30 maart 2012 Verslag Algemene Ledenvergadering Trim- en Trainingsgroep Weesp vrijdag 30 maart 2012 Aanwezig: Peter Daniëls, Alice Elbertse, William Elegeert, Bert Gentenaar, Gunter Lok, Carla Schenk, Angelique van

Nadere informatie

Appoldro 24 januari 2012

Appoldro 24 januari 2012 Appoldro 24 januari 2012 agenda opening mededelingen terugblik op vorig seizoen stand van zaken commissies / vooruitblik financiën wijziging statuten rondvraag sluiting terugblik sportief districts/regiocompetitie

Nadere informatie

Zaterdag 29 oktober Kangoeroetraining om uur in de Sporthal.

Zaterdag 29 oktober Kangoeroetraining om uur in de Sporthal. WEEKBERICHT DOS'46 28 JAARGANG NR. 7 24 oktober 30 oktober 2016 5 Redactieadres: A. Baylé Raadhuislaan 40 7948 BX Nijeveen tel: 06-23605498 E-mail adres: weekbericht@dos46.nl KOPY MAILEN OF DOORBELLEN

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies)

Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Voorzitter Algemeen Bestuur Deeltaken Maakt agenda in samenwerking met secretaris en zit bestuursvergaderingen voor (inclusief met eventuele commissies) Leidt jaarvergadering Houdt toezicht op lopende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011 Notulen Algemene Ledenvergadering 2011 van Swalmense Zwem- en Poloclub Eszet, gehouden op 16 maart 2012 in de Brede Maatschappelijke Voorziening De Robijn. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2011

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers, Voor je ligt de nieuwsbrief 17 van het bestuur van Reddingsbrigade IJsselstein. Met deze nieuwsbrief vertelt

Nadere informatie

Infobulletin juli 2015 Bezetting polocommissie Wijziging bezetting Polo Commissie Start trainingen seizoen

Infobulletin juli 2015 Bezetting polocommissie Wijziging bezetting Polo Commissie Start trainingen seizoen Infobulletin juli 2015 Deze week krijgen de kinderen officieel zomervakantie. Iedereen gaat op zijn eigen manier genieten de komende weken. De Polo Commissie is in deze periode volop aan het werk. Hoog

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2007 2012 korte variant. Zwem- en Waterpolovereniging d ELFT. Bestuur d ELFT. Delft, december 2006

BELEIDSPLAN 2007 2012 korte variant. Zwem- en Waterpolovereniging d ELFT. Bestuur d ELFT. Delft, december 2006 BELEIDSPLAN 2007 2012 korte variant Zwem- en Waterpolovereniging d ELFT Bestuur d ELFT Delft, december 2006 INHOUD HOOFDSTUK 1 - Situatiebeschrijving en beinvloedingsfactoren 1.1 Vereniging HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Bossche ZwemVereniging

Bossche ZwemVereniging Bossche ZwemVereniging Februari 2015 Heb jij een nieuwtje voor de nieuwsbrief mail hem naar secretariaat@bzv.nl en wie weet staat hij volgende maand in deze nieuws brief. Onze nieuwsbrief Onze nieuwsbrief

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken.

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken. Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Daarom is

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Aantal leden aanwezig: 32 (waarvan 9 bestuursleden) Berichten van verhindering : 5 (Yvonne Koks, Arie de Zeeuw, Jan Roberts, Jolanda

Nadere informatie

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl)

ZV de Bron Nieuws. Wilt u helpen om het clubhuis open te houden? Laat het ons weten! (secretariaat@zvdebron.nl) ZV de Bron Nieuws Nieuw seizoen Een nieuw seizoen is aangebroken, en het was tijd voor een nieuw logo. De tand des tijds had er aardig aan zitten knagen. Na verschillende creatieve concepten is het gelukt

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Oliebollentoernooi 2016

Oliebollentoernooi 2016 Subscribe Share Past Issues Oliebollentoernooi 2016 Na weken van voorbereiding was het weer zover, het ENC Arnhem Oliebollentoernooi. Dit evenement werd dit jaar alweer voor de 3e keer gehouden op zwembad

Nadere informatie

BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR

BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR BC HONKVAST ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 OKTOBER 2015 19.00 UUR Agenda 1. Opening door de voorzitter 2. Algemene mededelingen en/of ingekomen stukken 3. Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Informatie ZV De Watervogels

Informatie ZV De Watervogels Informatie ZV De Watervogels Zwemvereniging De Watervogels Zwemvereniging de Watervogels is al meer dan 35 jaar de zwemvereniging van Bleiswijk. De vereniging is ooit begonnen met de komst van het 16 meter

Nadere informatie

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres:

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: FEBRUARI 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Beste mensen, Wat is het jammer dat badminton

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 Zwem- en Poloclub Montferland Beleidsplan 2014-2019 Versie 11-12-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Centrale doelstelling... 4 3. Zwemmen... 5 3.1. Groepen... 5 3.1.1. Breedtesport... 5 3.1.1.1. Instroom...

Nadere informatie

Bossche ZwemVereniging

Bossche ZwemVereniging Bossche ZwemVereniging December 2015 Heb jij een nieuwtje voor de nieuwsbrief mail hem naar secretariaat@bzv.nl en wie weet staat hij volgende maand in deze nieuws brief. Beste Leden en Ouders, We mogen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen BadmintonClub Dwingeloo Jaarverslag Seizoen 2015 2016 1 Badminton Vereniging Dwingeloo is opgericht in 1980. Op dit moment zijn we een vereniging die de badmintonsport hoofdzakelijk recreatief beoefend.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Algemeen jaarverslag seizoen

Algemeen jaarverslag seizoen Algemeen jaarverslag seizoen 2006-2007 Helaas heeft de vereniging het afgelopen seizoen afscheid moeten nemen van Johan Jansen (ex-jeugdvoorzitter) en van Frits Cornelissen (ex-jeugdbestuurslid). We zijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AANVANG SEIZOEN start trainingen seizoen (Page en Emslandermeer) Trainers bijscholing aanvang 10.

NIEUWSBRIEF AANVANG SEIZOEN start trainingen seizoen (Page en Emslandermeer) Trainers bijscholing aanvang 10. NIEUWSBRIEF AANVANG SEIZOEN 2015-2016 Hallo allemaal, De vakantie zit er a.s. maandag voor de meeste zwemmers weer op. Hopelijk is het een goede vakantie geweest voor iedereen en gaan we weer uitgerust

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD. Datum: Dinsdag 2 juni 2015

NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD. Datum: Dinsdag 2 juni 2015 NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD Datum: Dinsdag 2 juni 2015 Aanvang: ± 19.30 uur Einde: ± 21.30 uur Locatie: Grote vergaderruimte Sportbedrijf de Karpen, JC Dirkxpad 7,

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Inleiding: Met dit jaarverslag seizoen 2013/2014 trachten wij een beeld te schetsen van de ontwikkelingen binnen de afdeling veldvoetbal van SV Koedijk, in het

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2010

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering 2010 van Swalmense Zwem- en Poloclub Eszet, gehouden op 18 maart 2011 in de Brede Maatschappelijke Voorziening De Robijn. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING ESZET 2010

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie