Teamplan Praktijkschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teamplan Praktijkschool 2012-2013"

Transcriptie

1 Interconfessionele school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium centrale directie en administratie Teamplan Praktijkschool Kansen voor Praktijkonderwijs In behandeling Managementteam Alg. Directie Verantwoordelijk Meee Versie Dann 1.0

2 Teamplan Praktijkschool Voor u ligt het teamplan Praktijkonderwijs , waarin actiepunten per team met bijbehorende resultaatomschrijving voor het komende schooljaar worden omschreven. Deze resultaten zijn SMART geformuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, realiseerbaar, tijd), zodat ze ook eenvoudig zijn te evalueren. Aan het einde van het schooljaar wordt door de afdelingsleider verantwoording afgelegd over behaalde resultaten aan de locatiedirectie en wordt duidelijk gemaakt hoe deze speerpunten in de toekomst vervolg krijgen (borging / verbeteracties). Dit gebeurt in de evaluatie teamplan. 1. Beschrijving Teamplan Het praktijkonderwijs is veel in beweging en heeft te maken met dezelfde trends als het voortgezet onderwijs: druk op prestaties, hoge verwachtingen van ouders, een kritische inspectie, een toenemende hoge werkdruk, en de wens of zelfs noodzaak tot samenwerking met andere instellingen. Dit jaar start de school met ca.150 leerlingen. Een prachtige omvang om een mooi stuk onderwijs r te zetten. Onderwijs beklijft bij de leerlingen, ouders vinden dat hun zoon of dochter hier veel leert en docenten en leerlingen ervaren de school als een aangename plek om te verblijven. Dit is de situatie die we in de school nastreven. Wat dit betreft verandert de school constant. Ze kijkt wat er buiten in de samenleving gebeurt en wat we moeten inpassen in ons onderwijs. Zo heeft de school voor komende jaren veel nieuwe plannen op stapel. In de afgelopen jaren heeft het praktijkonderwijs een geheel eigen onderwijsconcept ontwikkeld waarbij niet de leerstof maar de leerling centraal staat. Anders gezegd: in het praktijkonderwijs volgt de leerling niet de leerstof, maar omgekeerd: de leerstof volgt de leerling. Praktijkonderwijs is voor een groot deel van haar leerlingen eindonderwijs; zij bereidt haar leerlingen voor op een plaatst in de maatschappij. Daarom is het programma niet alleen gericht op het overdragen van kennis, maar ook op het leren samenwerken, leren functioneren in een werksituatie en leren omgaan met probleemsituaties. De lesstof richt zich vooral op het aanleren van praktische vaardigheden en attitudes. Door de leerling steeds te volgen wordt in samenspraak met de ouders en natuurlijk de leerling, afhankelijk van de mogelijkheden en capaciteiten een individueel ontwikkelingsplan opgezet dat moet leiden tot een succesvolle afronding, hetzij door deelname aan het arbeidsproces, hetzij door doorstroming naar het MBO of een combinatie hiervan. Het team van de praktijkschool werkt met enige gezonde spanning toe naar het nieuwe schooljaar. Voor het komende schooljaar willen we ons, naast de Arentheem breed afgesproken ontwikkelingen en interne opleidingen, met name richten op de onderwijsontwikkeling op de locatie en de inrichting van ons onderwijs in het nieuwe gebouw. De belangrijkste pedagogische- en didactische doelstelling van het team van de praktijkschool is het verzorgen van het primaire proces: goed onderwijs en een goede leerlingbegeleiding. Leerlingen moeten zich veilig en herkend voelen. Ons doel is om de leerlingen te blijven motiveren om tot goede prestaties te komen en zich te blijven ontwikkelen. Het afgelopen schooljaar heeft vooral in het teken gestaan van de onderwijsontwikkeling. Het werken op Leerpleinen, waarmee in schooljaar een voorzichtige start gemaakt is, heeft een positief gevolg gekregen. Zowel de leerlingen als de docenten lijken hun draai te hebben gevonden. Voor aankomend schooljaar zijn er onderlinge afspraken gemaakt om het werken op de leerpleinen verder te verbeteren. De schoolleiding van de praktijkschool kijkt vol vertrouwen uit naar de periode die voor ons ligt, waarin we samen met energie, passie, plezier en creativiteit aan de slag gaan met de aan onszelf gestelde opdracht. 2

3 Missie en visie De missie van Leerpark Presikhaaf Leerpark Presikhaaf is dé school voor modern, levensecht beroepsonderwijs. Een veilige omgeving waar je je optimaal ontwikkelt. Onze school is toonaangevend in het werken naar onderwijsbehoefte. Wij dagen uit om prestaties te leveren en behalen resultaat. Samen slaan wij de weg in naar de toekomst. De missie voor het praktijkonderwijs Na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig participeren in de maatschappij. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en burger te zijn. Om dit te kunnen moeten leerlingen een aantal algemene competenties ontwikkelen en daarnaast een aantal specifieke competenties gerelateerd aan het beroep dat bij hen past. Het praktijkonderwijs gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van leerlingen. De visie voor het Praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs realiseert haar missie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten die enerzijds aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en de mogelijkheden van de leerlingen, en anderzijds gericht zijn op de competenties die gevraagd worden om deel te nemen aan de maatschappij. Binnen het praktijkonderwijs (PRO) staan de leerling en zijn loopbaan centraal. De loopbaan zit in de leerling zelf. Hij maakt voortdurend keuzes. Het onderwijs wordt mede gestuurd door zijn ontwikkelingsvraag. Op basis van die vraag en het potentieel van de jongere zorgt de leerkracht samen met de leerling en het netwerk in en om de school, voor een optimaal leer- en ontwikkelingstraject. Het praktijkonderwijs geeft in haar visie datgene aan, waarin de waarden staan zowel voor het individu als voor de afdeling in zijn geheel: - beschouwt de leerlingen als mensen met hun eigen mogelijkheden - biedt de leerling een beschermde leeromgeving en hanteert een orthopedagogische benadering die sterk gericht is op sociale vaardigheden en redzaamheid - bereidt de leerling adequaat voor op een arbeidsplaats - heeft een leerlingvolgsysteem gericht op de factoren die werkgeschiktheid bevorderen - leidt leerlingen naar een arbeidsplaats op de vrije arbeidsmarkt, zo nodig een beschermde arbeidsplaats. Cultuur en klimaat Binnen onze school wordt er gesproken over normen en waarden, traditie en voorbeeldfuncties. Tijdens het teamoverleg worden de door de schoolleiding vastgestelde normen en waarden verder de school ingebracht en besproken. Al eerder is genoemd dat het PRO geen visie heeft maar de visie is, dat betekent dat alles wat we de leerlingen hiervan mee willen geven verankerd moet zijn in ons zelf. Leerlingen van het PRO ontvangen kennis niet alleen via schrift maar vooral via attitudes en vaardigheden van de persolsleden. Het PRO is een afdeling met een duidelijke eigen cultuur en pedagogisch klimaat. Dat is, gezien de leerlingenpopulatie 100% zorgleerlingen - ook een absolute vereiste. Juist vanwege de (ortho)pedagogische en (ortho)didactische hulpvragen van de leerlingen is er een grote betrokkenheid van de persolsleden. We staan er samen voor. Men staat open voor de ontwikkeling van de leerling en daarmee samengaand de ontwikkeling van henzelf en die van de school. Daarbij maken we gebruik van ieders specialiteit. We werken vanuit de visie van een lerende organisatie: plan do check act; voor de lerende mens geldt hetzelfde. Fouten maken mag mits je er van leert; je leert door te veranderen. Affiniteit met de doelgroep, kleinschaligheid, structuur, veiligheid/ geborgenheid, korte lijnen en adaptief onderwijs zijn sleutelwoorden bij de beschrijving van cultuur en klimaat op de afdeling PRO. Dit vraagt extra inzet van alle teamleden. Een prettig schoolklimaat is een belangrijke voorwaarde voor het verwerven van sociale en communicatieve competenties. 3

4 Succesvol praktijkonderwijs vraagt o.a. een grote betrokkenheid van het team. Eenzelfde visie, onderlinge betrokkenheid en eenduidige afspraken over aanpak en structuur zijn daarbij noodzakelijk. Investeren in activiteiten die de teamgeest op een hoog peil houden is van groot belang. Daarnaast draagt de betrokkenheid van de ouders en externen (bv. stagebegeleiders in een bedrijf, MEE ) absoluut bij aan het welzijn én het slagen van de leerling. Er vindt zeer regelmatig overleg plaats. Wie zijn wij? Het praktijkonderwijs is in Nederland een van de vier vormen van voortgezet onderwijs. Er zijn in Nederland 168 Scholen voor praktijkonderwijs (PrO). En er zijn leerlingen. (bron: kerncijfers van het Ministerie). Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. Voorheen waren dat de scholen voor vso-mlk (voortgezet speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen). Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Een klein deel stroomt door of haalt binnen het praktijkonderwijs niveau 1 van het mbo. Voor het praktijkonderwijs geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdsgrens van 18 jaar. Het praktijkonderwijs is voor leerlingen waarvan na onderzoek is gebleken dat zij recht hebben op deze vorm van voorgezet onderwijs. Het onderzoek richt zich op de intelligentie en er wordt een didactisch onderzoek afgenomen. Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen minimaal 60 en maximaal Uit een didactisch onderzoek van de leerling moet blijken dat hij of zij een leerachterstand heeft van tenminste drie jaar, gemeten vanaf groep 8 basisonderwijs. Het didactisch onderzoek bestaat uit testen op leesniveau, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Tijdens het vijf jaar durende praktijkonderwijs wordt de leerling via stages, theorie- en praktijkvakken toegeleid naar arbeid of naar arbeid en aanvullende scholing. Praktijkonderwijs is er, naast het toeleiden naar arbeid, zeker ook op gericht de leerlingen competenties te laten ontwikkelen die zij na de school nodig hebben op het gebied van o.a. wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Het praktijkonderwijs leidt jongeren op voor de praktijk van het leven. Dat betekent dat zij worden voorbereid op werken, wonen, een zinvolle vrijetijdsbesteding en goed burgerschap. De school stoomt de leerlingen klaar voor een zo volwaardig mogelijk functioneren in onze samenleving. Wanr leerlingen het praktijkonderwijs verlaten, stromen zij uit naar een plaats op de arbeidsmarkt en zijn zij in staat om zelfstandig te functioneren. Zij zijn flexibel, zelfstandig, communicatief en sociaal. In onze school is alles er op gericht om de kwaliteiten van leerlingen (en medewerkers) zo optimaal mogelijk te benutten en te ontwikkelen. Daartoe werken we continu aan het creëren van een positief leerklimaat: een klimaat waarin leren door de leerling als zinvol en stimulerend wordt ervaren. Een leerklimaat waarin gewerkt wordt aan het vergroten van het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Gekeken wordt naar wat de individuele leerling kán en waar voor hem of haar een uitdaging ligt om zich verder te ontwikkelen. De ondersteuning bij het leren wordt zo veel als mogelijk afgestemd op de specifieke behoefte van een leerling. In het onderwijsaanbod wordt aangesloten op de leervraag van leerlingen. Leerlingen leren van en met elkaar. En het leren vindt plaats in een omgeving waarin sprake is van wederzijds respect. Welke leerling willen wij afleveren? Leerlingen van het praktijkonderwijs voelen zich nogal eens met de nek aangekeken. Het imago van deze lage onderwijsvorm lijkt nog niet goed genoeg ingeburgerd. Veel leerlingen schamen zich in het begin dat ze naar het praktijkonderwijs moeten. Maar ondanks de leerachterstand van de kinderen, zijn de motivatie en instelling een voorbeeld voor veel leeftijdsgenoten. 4

5 Leren gaat niet voor alle leerlingen vanzelf. De een heeft meer tijd nodig om zich kennis en vaardigheden eigen te maken dan een ander. Praktijkschool Arentheem is er voor die leerlingen die liever leren door doen en een extra steuntje in de rug nodig hebben om zich voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Praktijkschool Arentheem is een school waar leerlingen in een kleinschalige omgeving door een betrokken en enthousiast team onderwijs en begeleiding wordt geboden. Wij geloven in de mogelijkheden van onze leerlingen en nemen hen serieus. Voor alle leerlingen maken we daarom een individueel ontwikkelingsplan dat rekening houdt met hun interesses, passies, mogelijkheden en behoeften. Praktijkschool Arentheem wil een school zijn waar leerlingen, ouders en team trots op zijn en waar zij zich veilig voelen om optimaal te leren, werken en zich te ontwikkelen. Wij willen dat de leerling aan het einde van zijn verblijf in het praktijkonderwijs goed in zijn vel zit. Hij heeft zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde, hij is trots op zichzelf. Hij is evenwichtig en heeft een reëel beeld van zijn mogelijkheden én beperkingen. De leerling die het praktijkonderwijs verlaat is sociaal redzaam en accepteert zichzelf. Hij beheerst de vaardigheden die nodig zijn om zichzelf staande te houden op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. De leerlingen die wij willen afleveren zijn maximaal competente jongvolwassenen die hun eigen positie breed in een veranderende maatschappij weten te vinden en vast te houden in iedere levensfase. Wij bieden leerlingen naast praktijkonderwijs, de noodzakelijke pedagogische en didactische ondersteuning en begeleiding. Op een, zoveel mogelijk, individueel gerichte wijze, begeleiden wij onze leerlingen bij het verwerven van een zinvolle, passende plaats op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. In ons onderwijs staat het vergroten van zelfstandigheid en goed burgerschap van elke individuele leerling, zowel in werk-, woon- en vrijetijdssituaties, centraal. Het team praktijkonderwijs Het onderwijs binnen de praktijkschool is voortdurend in ontwikkeling. Dit komt door maatschappelijke veranderingen, beleidsontwikkelingen zowel landelijk als lokaal en voor een belangrijk deel door onze eigen ontwikkelingen en initiatieven. De leerlingen zitten in een belangrijke fase van hun leven en maken een enorme ontwikkeling door. Medewerkers van de praktijkschool werken, ieder vanuit een eigen situatie, aan het verder ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en competenties. Ze zetten die in om kwaliteitsverbetering te bereiken ten dienste van onze kinderen. Hoe meer we hier samen vorm aan geven, hoe groter het effect zal zijn. De samenstelling van het team Taakverdeling teamleden Naam Taak Speciale taak* Beschikbaar Suzanne Drabbe Docent Docent ART IB Forca wo do vrij Ebelien van der Vee Zubeyde Gürbüz Peter Kok Docent Mentor L1 Docent Mentor L3 Mentor L2 Docent Detail Intaker Taalbeleid, Maatschappelijke stage, Veiligheidscoördinator ma di womo ma di wo do ma di wo vr Petra Ubbink Docent Mentor L2 Expert Leren WNO IB di do vr 5

6 Sanne de Krijger Vakdocent LO Lid medezeggenschapsraad Certica Jeroen Zegveld Peter Pieterse Margot Ufkes Docent Mentor L4 Docent Mentor L3 Mentor L5 Docent ART Stagebegeleider BHV Stagebegeleider Certica ma wo vr madiwodovr Ma di wo do wo do vr Ben Kuijpers Mentor L5 Stagebegeleider ma di wo do Docent Magazijn Coördinator ESF Sylvia Paul Concierge EHBO madiwodovr BHV Ab van der Woude Mentor L5 Stagebegeleider ma wo do vr Docent Groen ABS EHBO Lisette Weijde Docent ART/textiel ma do Mark Wigman Docent Koken BHV ma di wo do vr Sylvia Looijen Mentor L3 madiwodovr Docent Magazijn BHV Coördinator Stage Frans Pauwelsen Leer-werkmeester ma di wo do Naveline Baromeo Onderwijsassistent Z&W ma di wo vr Groepsbezetting stamgroepen groep Leerjaar 1 Ebelien van der Vee Zübeyde Gürbüz Leerjaar 2 Petra Ubbink Peter Kok Leerjaar 3 Sylvia Looijen Peter Pieterse Leerjaar 4 Jeroen Zegveld Ben Kuypers Leerjaar 5 Margot Ufkes* 5A Ab van der Woude Een stamgroep wordt begeleid door twee docenten. Mentoren zijn mentor van een leerjaar en verdelen de mentortaken onderling. Bovendien is er tijdens praktijkvakken een onderwijsassistent aanwezig. *De mentor van klas 5A begeleidt de zgn. extra zorggroep Leerjaar 5. In deze groep plaatsen we leerlingen waarbij de stage niet vanzelfsprekend goed loopt en die extra begeleiding nodig hebben. Deze leerlingen zijn naast een leergangdag (of evt. twee?) en één stagedag nog drie dagen op school en volgen theorieen praktijklessen. Afhankelijk van hun ontwikkeling wordt de stage in omvang uitgebreid (zie lessentabel). Bezetting leergangen Leergangen Maandag Dinsdag Woensdag magazijn - Ben Kuypers verzorging/zorg Ria Labbé Naveline Baromeo Ria labbé Naveline Baromeo bouw Frans Pauwelsen - detail - Peter Kok horeca Mark Wigman Mark Wigman groen Ab v.d. Woude - Groepsstage klas 3 Sylvia Looijen Frans Pauwelsen Peter Pieterse 6

7 Verdeling vergaderwerkgroepen PrO Praktijk/Stage Ab, Mark, Suzanne, Margot, Sanne, Lisette, Ben, Frans, Sylvia, Naveline Avo Petra, Zubeyde, Jeroen, Ebelien, Peter, Peter 7

8 Focus: Onze speerpunten in Werken naar onderwijsbehoeften 2. Resultaten 3. Werken op leerpleinen 1. Beleidsdoel Systematisch werken aan prestaties Beleidskeuze Werken naar Onderwijsbehoefte Doelstelling Werken naar Onderwijsbehoefte verder ontwikkelen en implementeren Plan van aanpak, incl. norm Ontwikkeling materiaal bij categorieën Ontwikkeling materiaal bij inspectieindicatoren Onderzoek binnen WnO naar aansluiting bij ondersteuningsprofiel (Passend Onderwijs) Plannen en toepassen Maandelijks staat er een WNO categorie centraal. Binnen team bespreken we de te gebruiken materialen op toepassing en inzetbaarheid. Prestatie-indicator: Elke maand 3 toonaangevende (les)ideeën Tussenevaluatie(s) : Maandelijks Kijkwijzer Eindevaluatie : Juni 2013 Eigenaar Teams (experts leren) Betrokken bij Teams, unit zorg (verantwoordelijk): uitvoering: Innovatief project: Nee Scholing: Unit Zorg 2. Beleidsdoel Systematisch werken aan prestaties Beleidskeuze Resultaten halen Doel We voldoen aan het waarderingskader van de inspectie: Normindicatoren inspectie, met name differentiatie in niveau, leerstijl en onderwijstijd activerende didactiek levensecht leren welbevinden leerlingen Plan van aanpak, incl. lesbezoek door schoolleiding en controle van lesopzet en planning norm: collegiale consultatie controle kwaliteit toetsen implementatie RTTI ontwikkeling (WNO-)materiaal voor leerpleinen Prestatie-indicator: Opbrengstenkaart en onderwijsdashboard Tussenevaluatie(s) : Maandelijks en halfjaarlijks Eindevaluatie : Juni 2013 Eigenaar (verantwoordelijk): schoolleiding Betrokken bij uitvoering: Alle medewerkers

9 Innovatief project: Scholing: CPS 3. Domein: Prestaties in kaart brengen Doelstelling: In het kader van kwaliteitsbewaking en kwaliteitszorg willen we de periode tot de kerstvakantie de praktijkschool zgn. ïnspectieproof hebben. Plan van aanpak, incl. norm: Beschrijving doelstellingen van de school. Beschrijving van einddoelen PrO per vakgebied en uitstroomrichting. Uitstroom inzichtelijker maken door invoeren gegevens in Uitstroommonitor. Afnemen PrOZo enquete onder leerlingen, ouders, stage bedrijven en docenten. Maandelijks Prestatie-indicator: Toezichtskader inspectie Tussenevaluatie(s) : Eindevaluatie : December 2012 Eigenaar vjan Betrokken bij vjan (verantwoordelijk): abrw uitvoering: ubbp Innovatief project: Scholing: (Indien mogelijk) begeleiding door Stimulans. 4. Domein: Werken aan prestaties Leerpleinen Doelstelling: Aan het einde van dit schooljaar wordt op de leerpleinen PrO gewerkt volgens de vaste afspraken. Bij alle docenten zijn deze afspraken bekent. Plan van aanpak, incl. norm: Prestatie-indicator: Onderwijsdashboard Tussenevaluatie(s) : Eindevaluatie : Maandelijks Eigenaar vjan Betrokken bij Alle collega s PrO (verantwoordelijk): uitvoering: Innovatief project: Scholing: CPS Overige activiteiten voor onderwijsversterking en scholing Werken aan de basis: activiteiten t.b.v. onderwijsontwikkeling en - versterking In het tweede overzicht zijn alle overige activiteiten opgenomen die in worden ingezet ten behoeve van de ontwikkeling en versterking van het onderwijs op onze locatie. 9

10 Domein Onderwijs en Identiteit A. Identiteit Meer dan een diploma Doel Plan van aanpak Eigenaar (afkorting) Plan groen Doelstelling Uitbreiding van de mogelijkheden voor docenten om invulling te geven aan WNO door het aanbieden van een alternatief lesprogramma waarin aandacht is voor de fysieke behoeftes van lln ten behoeve van hun ontwikkeling en het reguliere leerproces. Doelgroep Lln uit leerfase 1,2,3 & 4,die vanuit hun IOP behoefte hebben aan het leren kennen van hun fysieke mogelijkheden en grenzen, het reguleren en op de juiste wijze inzetten van hun energie en/of behoefte hebben aan een afwisseling in hun onderwijsprogramma. Innovatief project (ja/) woal Scholing (ja/) Leergangen Inhoud: Voor bovengenoemde doelgroep wordt groen als vertrekpunt genomen voor een groot aantal fysieke activiteiten. Naast activiteiten die direct gerelateerd kunnen worden met groenvoorziening als: bladruimen, werken met de bladblazer, afzetten en uitslepen van jonge bomen etc wordt er ook een link gelegd naar het project: Ontdek wat eetbaar groen kan doen. Door het organiseren van natuurtochten waarbij aandacht is voor eetbaar groen in de Nederlandse natuur. Andere mogelijke activiteiten zijn fiets- en wandeltochten met groen als uitgangspunt en aandacht voor fysieke prestaties. Tevens zal er een link komen naar gezonde voeding en het leveren van (fysieke) prestaties. Stand van zaken leergangen evalueren en gewenste ontwikkelingen bespreken. Uitbreiding met 6 keuzemodules. (additionele opleidingen) Per leergang is een extra keuze mogelijkheid vjan B. Leerlingen en onderwijs We care Doel Plan van aanpak Eigenaar (afkorting) Evaluatiemomenten Evaluatiemomenten Innovatief project (ja/) Maatschappelijke stage Zie plan maatschappelijke stage, Praktijkonderwijs gurz Scholing (ja/) 10 jaar praktijkonderwijs In 2012 bestaat Praktijkonderwijs in zijn huidige vorm 10 jaar. Wij willen deze gelegenheid aangrijpen om Praktijkschool Arentheem binnen Arnhem nog meer bekendheid te geven. Hierbij wordt gedacht aan een feestelijke viering van het jubileum voor leerlingen, ouders en team. De voorbereidingen zijn inmiddels voorzichtig vjan 10

11 gestart. C. Onderwijs en leerlingen Leren staat voorop Doel Plan van aanpak Eigenaar (afkorting) PrO A en B Taalbeleid Werken op leerpleinen Met de (mogelijke) komst van de entreeopleiding zal het in de toekomst voor minder leerlingen mogelijk worden de stap naar het MBO te maken. Wij willen hierop inspelen door leerlingen waarvan de verwachting is dat ze kunnen opstromen naar (V)MBO eerder determineren en voor te bereiden op een overstap naar het (V)MBO. Uitvoering taalbeleidsplan Leerpark. Specifiek voor PrO: Woorden van de week Nieuwsbegrip Extra aandacht voor taal in elke les. De leerpleinen zijn een uitdagende omgeving voor leerlingen. Er is uitdagend materiaal aanwezig. Er is sprake van een veilige leeromgeving. Leerlingen zien de leerpleinen als hun plek. 65% van de werkwijzen en mogelijkheden van elk leerplein is beschreven (kijkwijzer en weekplanner) De werkwijzen en mogelijkheden van de leerpleinen zijn aan alle medewerkers van het Pro gecommuniceerd (notulen pv). 75% van de medewerkers werkt volgens de beschreven werkwijzen op de leerpleinen. Ieder teamlid is op de hoogte gebracht van zijn of haar taak op het leerplein. Door team Pro wordt gebruik lesmodel in de dagelijkse onderwijspraktijk opgenomen. 65% van alle lessen wordt aantoonbaar voorbereid volgens het afgesproken model (lesvoorbereidingen, functioneringsgesprekken). De lessen beginnen op tijd. UBBP GURZ VJAN Evaluatiemomenten Vanaf jan. 13 elke maand Elke maand Elke teambijeenkomst Innovatief project (ja/) Scholing (ja/) Certica Vrije tijd: Leerlingen maken kennis met activiteiten die ze in hun vrije tijd kunnen doen. Arbeid: leerlingen maken kennis met activiteiten die raakvlakken hebben met hun baan in de toekomst. Sport: leerlingen maken kennis met sporten die ze wel èn niet kennen: prikkelen. Zie verder bij Plan Certica. DRAS UFFM KRIS Na elke Certica periode 11

12 Bijlage A Teamscholingsplan Praktijkschool Tot slot vormt het teamscholingsplan een integraal onderdeel van het teamplan. Hierin staat de scholing opgenomen, die nodig is om beschreven doelen te behalen. Teamgerichte scholing Doel Deelnemers Data Kosten in tijd Kosten in geld Beoogde uitvoeringsinstantie Rol van de docent Training activerende didactiek Team PrO 18/08 02/10 01/11 17/11 Teambijeenkomsten CPS 12

Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving:

Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015. Datum: 28 mei 2014. Auteurs: Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal. Uitwerking en vormgeving: Esborg (PrO)actief VESTIGINGSJAARPLAN ESBORG 2014-2015 Datum: Auteurs: Uitwerking en vormgeving: Versie: 28 mei 2014 Jaap Oosterloo en Siemon van der Wal Jannie Wijnsma 4 Status: concept Inhoud 1.Voorwoord...

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onze missie 6 2.3. Onze visie op Onderwijs en Ontwikkeling 7 2.4

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs

dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs Portfolio dr. Aletta Jacobs College Deelschool Praktijkonderwijs Portfolioproject in het praktijkonderwijs Portfolioproject aan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De tekst hiervan, evenals van andere actuele zaken, vindt u ook op onze website www.berkenschutse.nl. De schoolgids is niet alleen bedoeld

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave

Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave Vmbo/pro sectorjaarplan 2014-2015 Inhoudsopgave 0. Kadernotitie 2014-2015 1. Inleiding 2. Werken aan opbrengsten 2.1. Cognitieve leeropbrengsten 2.1.1. Verbetering opbrengsten bij alle vakken vmbo 2.1.2.

Nadere informatie