Teamplan Praktijkschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teamplan Praktijkschool 2012-2013"

Transcriptie

1 Interconfessionele school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium centrale directie en administratie Teamplan Praktijkschool Kansen voor Praktijkonderwijs In behandeling Managementteam Alg. Directie Verantwoordelijk Meee Versie Dann 1.0

2 Teamplan Praktijkschool Voor u ligt het teamplan Praktijkonderwijs , waarin actiepunten per team met bijbehorende resultaatomschrijving voor het komende schooljaar worden omschreven. Deze resultaten zijn SMART geformuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, realiseerbaar, tijd), zodat ze ook eenvoudig zijn te evalueren. Aan het einde van het schooljaar wordt door de afdelingsleider verantwoording afgelegd over behaalde resultaten aan de locatiedirectie en wordt duidelijk gemaakt hoe deze speerpunten in de toekomst vervolg krijgen (borging / verbeteracties). Dit gebeurt in de evaluatie teamplan. 1. Beschrijving Teamplan Het praktijkonderwijs is veel in beweging en heeft te maken met dezelfde trends als het voortgezet onderwijs: druk op prestaties, hoge verwachtingen van ouders, een kritische inspectie, een toenemende hoge werkdruk, en de wens of zelfs noodzaak tot samenwerking met andere instellingen. Dit jaar start de school met ca.150 leerlingen. Een prachtige omvang om een mooi stuk onderwijs r te zetten. Onderwijs beklijft bij de leerlingen, ouders vinden dat hun zoon of dochter hier veel leert en docenten en leerlingen ervaren de school als een aangename plek om te verblijven. Dit is de situatie die we in de school nastreven. Wat dit betreft verandert de school constant. Ze kijkt wat er buiten in de samenleving gebeurt en wat we moeten inpassen in ons onderwijs. Zo heeft de school voor komende jaren veel nieuwe plannen op stapel. In de afgelopen jaren heeft het praktijkonderwijs een geheel eigen onderwijsconcept ontwikkeld waarbij niet de leerstof maar de leerling centraal staat. Anders gezegd: in het praktijkonderwijs volgt de leerling niet de leerstof, maar omgekeerd: de leerstof volgt de leerling. Praktijkonderwijs is voor een groot deel van haar leerlingen eindonderwijs; zij bereidt haar leerlingen voor op een plaatst in de maatschappij. Daarom is het programma niet alleen gericht op het overdragen van kennis, maar ook op het leren samenwerken, leren functioneren in een werksituatie en leren omgaan met probleemsituaties. De lesstof richt zich vooral op het aanleren van praktische vaardigheden en attitudes. Door de leerling steeds te volgen wordt in samenspraak met de ouders en natuurlijk de leerling, afhankelijk van de mogelijkheden en capaciteiten een individueel ontwikkelingsplan opgezet dat moet leiden tot een succesvolle afronding, hetzij door deelname aan het arbeidsproces, hetzij door doorstroming naar het MBO of een combinatie hiervan. Het team van de praktijkschool werkt met enige gezonde spanning toe naar het nieuwe schooljaar. Voor het komende schooljaar willen we ons, naast de Arentheem breed afgesproken ontwikkelingen en interne opleidingen, met name richten op de onderwijsontwikkeling op de locatie en de inrichting van ons onderwijs in het nieuwe gebouw. De belangrijkste pedagogische- en didactische doelstelling van het team van de praktijkschool is het verzorgen van het primaire proces: goed onderwijs en een goede leerlingbegeleiding. Leerlingen moeten zich veilig en herkend voelen. Ons doel is om de leerlingen te blijven motiveren om tot goede prestaties te komen en zich te blijven ontwikkelen. Het afgelopen schooljaar heeft vooral in het teken gestaan van de onderwijsontwikkeling. Het werken op Leerpleinen, waarmee in schooljaar een voorzichtige start gemaakt is, heeft een positief gevolg gekregen. Zowel de leerlingen als de docenten lijken hun draai te hebben gevonden. Voor aankomend schooljaar zijn er onderlinge afspraken gemaakt om het werken op de leerpleinen verder te verbeteren. De schoolleiding van de praktijkschool kijkt vol vertrouwen uit naar de periode die voor ons ligt, waarin we samen met energie, passie, plezier en creativiteit aan de slag gaan met de aan onszelf gestelde opdracht. 2

3 Missie en visie De missie van Leerpark Presikhaaf Leerpark Presikhaaf is dé school voor modern, levensecht beroepsonderwijs. Een veilige omgeving waar je je optimaal ontwikkelt. Onze school is toonaangevend in het werken naar onderwijsbehoefte. Wij dagen uit om prestaties te leveren en behalen resultaat. Samen slaan wij de weg in naar de toekomst. De missie voor het praktijkonderwijs Na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig participeren in de maatschappij. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en burger te zijn. Om dit te kunnen moeten leerlingen een aantal algemene competenties ontwikkelen en daarnaast een aantal specifieke competenties gerelateerd aan het beroep dat bij hen past. Het praktijkonderwijs gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van leerlingen. De visie voor het Praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs realiseert haar missie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten die enerzijds aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en de mogelijkheden van de leerlingen, en anderzijds gericht zijn op de competenties die gevraagd worden om deel te nemen aan de maatschappij. Binnen het praktijkonderwijs (PRO) staan de leerling en zijn loopbaan centraal. De loopbaan zit in de leerling zelf. Hij maakt voortdurend keuzes. Het onderwijs wordt mede gestuurd door zijn ontwikkelingsvraag. Op basis van die vraag en het potentieel van de jongere zorgt de leerkracht samen met de leerling en het netwerk in en om de school, voor een optimaal leer- en ontwikkelingstraject. Het praktijkonderwijs geeft in haar visie datgene aan, waarin de waarden staan zowel voor het individu als voor de afdeling in zijn geheel: - beschouwt de leerlingen als mensen met hun eigen mogelijkheden - biedt de leerling een beschermde leeromgeving en hanteert een orthopedagogische benadering die sterk gericht is op sociale vaardigheden en redzaamheid - bereidt de leerling adequaat voor op een arbeidsplaats - heeft een leerlingvolgsysteem gericht op de factoren die werkgeschiktheid bevorderen - leidt leerlingen naar een arbeidsplaats op de vrije arbeidsmarkt, zo nodig een beschermde arbeidsplaats. Cultuur en klimaat Binnen onze school wordt er gesproken over normen en waarden, traditie en voorbeeldfuncties. Tijdens het teamoverleg worden de door de schoolleiding vastgestelde normen en waarden verder de school ingebracht en besproken. Al eerder is genoemd dat het PRO geen visie heeft maar de visie is, dat betekent dat alles wat we de leerlingen hiervan mee willen geven verankerd moet zijn in ons zelf. Leerlingen van het PRO ontvangen kennis niet alleen via schrift maar vooral via attitudes en vaardigheden van de persolsleden. Het PRO is een afdeling met een duidelijke eigen cultuur en pedagogisch klimaat. Dat is, gezien de leerlingenpopulatie 100% zorgleerlingen - ook een absolute vereiste. Juist vanwege de (ortho)pedagogische en (ortho)didactische hulpvragen van de leerlingen is er een grote betrokkenheid van de persolsleden. We staan er samen voor. Men staat open voor de ontwikkeling van de leerling en daarmee samengaand de ontwikkeling van henzelf en die van de school. Daarbij maken we gebruik van ieders specialiteit. We werken vanuit de visie van een lerende organisatie: plan do check act; voor de lerende mens geldt hetzelfde. Fouten maken mag mits je er van leert; je leert door te veranderen. Affiniteit met de doelgroep, kleinschaligheid, structuur, veiligheid/ geborgenheid, korte lijnen en adaptief onderwijs zijn sleutelwoorden bij de beschrijving van cultuur en klimaat op de afdeling PRO. Dit vraagt extra inzet van alle teamleden. Een prettig schoolklimaat is een belangrijke voorwaarde voor het verwerven van sociale en communicatieve competenties. 3

4 Succesvol praktijkonderwijs vraagt o.a. een grote betrokkenheid van het team. Eenzelfde visie, onderlinge betrokkenheid en eenduidige afspraken over aanpak en structuur zijn daarbij noodzakelijk. Investeren in activiteiten die de teamgeest op een hoog peil houden is van groot belang. Daarnaast draagt de betrokkenheid van de ouders en externen (bv. stagebegeleiders in een bedrijf, MEE ) absoluut bij aan het welzijn én het slagen van de leerling. Er vindt zeer regelmatig overleg plaats. Wie zijn wij? Het praktijkonderwijs is in Nederland een van de vier vormen van voortgezet onderwijs. Er zijn in Nederland 168 Scholen voor praktijkonderwijs (PrO). En er zijn leerlingen. (bron: kerncijfers van het Ministerie). Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. Voorheen waren dat de scholen voor vso-mlk (voortgezet speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen). Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Een klein deel stroomt door of haalt binnen het praktijkonderwijs niveau 1 van het mbo. Voor het praktijkonderwijs geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdsgrens van 18 jaar. Het praktijkonderwijs is voor leerlingen waarvan na onderzoek is gebleken dat zij recht hebben op deze vorm van voorgezet onderwijs. Het onderzoek richt zich op de intelligentie en er wordt een didactisch onderzoek afgenomen. Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen minimaal 60 en maximaal Uit een didactisch onderzoek van de leerling moet blijken dat hij of zij een leerachterstand heeft van tenminste drie jaar, gemeten vanaf groep 8 basisonderwijs. Het didactisch onderzoek bestaat uit testen op leesniveau, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Tijdens het vijf jaar durende praktijkonderwijs wordt de leerling via stages, theorie- en praktijkvakken toegeleid naar arbeid of naar arbeid en aanvullende scholing. Praktijkonderwijs is er, naast het toeleiden naar arbeid, zeker ook op gericht de leerlingen competenties te laten ontwikkelen die zij na de school nodig hebben op het gebied van o.a. wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Het praktijkonderwijs leidt jongeren op voor de praktijk van het leven. Dat betekent dat zij worden voorbereid op werken, wonen, een zinvolle vrijetijdsbesteding en goed burgerschap. De school stoomt de leerlingen klaar voor een zo volwaardig mogelijk functioneren in onze samenleving. Wanr leerlingen het praktijkonderwijs verlaten, stromen zij uit naar een plaats op de arbeidsmarkt en zijn zij in staat om zelfstandig te functioneren. Zij zijn flexibel, zelfstandig, communicatief en sociaal. In onze school is alles er op gericht om de kwaliteiten van leerlingen (en medewerkers) zo optimaal mogelijk te benutten en te ontwikkelen. Daartoe werken we continu aan het creëren van een positief leerklimaat: een klimaat waarin leren door de leerling als zinvol en stimulerend wordt ervaren. Een leerklimaat waarin gewerkt wordt aan het vergroten van het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Gekeken wordt naar wat de individuele leerling kán en waar voor hem of haar een uitdaging ligt om zich verder te ontwikkelen. De ondersteuning bij het leren wordt zo veel als mogelijk afgestemd op de specifieke behoefte van een leerling. In het onderwijsaanbod wordt aangesloten op de leervraag van leerlingen. Leerlingen leren van en met elkaar. En het leren vindt plaats in een omgeving waarin sprake is van wederzijds respect. Welke leerling willen wij afleveren? Leerlingen van het praktijkonderwijs voelen zich nogal eens met de nek aangekeken. Het imago van deze lage onderwijsvorm lijkt nog niet goed genoeg ingeburgerd. Veel leerlingen schamen zich in het begin dat ze naar het praktijkonderwijs moeten. Maar ondanks de leerachterstand van de kinderen, zijn de motivatie en instelling een voorbeeld voor veel leeftijdsgenoten. 4

5 Leren gaat niet voor alle leerlingen vanzelf. De een heeft meer tijd nodig om zich kennis en vaardigheden eigen te maken dan een ander. Praktijkschool Arentheem is er voor die leerlingen die liever leren door doen en een extra steuntje in de rug nodig hebben om zich voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Praktijkschool Arentheem is een school waar leerlingen in een kleinschalige omgeving door een betrokken en enthousiast team onderwijs en begeleiding wordt geboden. Wij geloven in de mogelijkheden van onze leerlingen en nemen hen serieus. Voor alle leerlingen maken we daarom een individueel ontwikkelingsplan dat rekening houdt met hun interesses, passies, mogelijkheden en behoeften. Praktijkschool Arentheem wil een school zijn waar leerlingen, ouders en team trots op zijn en waar zij zich veilig voelen om optimaal te leren, werken en zich te ontwikkelen. Wij willen dat de leerling aan het einde van zijn verblijf in het praktijkonderwijs goed in zijn vel zit. Hij heeft zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde, hij is trots op zichzelf. Hij is evenwichtig en heeft een reëel beeld van zijn mogelijkheden én beperkingen. De leerling die het praktijkonderwijs verlaat is sociaal redzaam en accepteert zichzelf. Hij beheerst de vaardigheden die nodig zijn om zichzelf staande te houden op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. De leerlingen die wij willen afleveren zijn maximaal competente jongvolwassenen die hun eigen positie breed in een veranderende maatschappij weten te vinden en vast te houden in iedere levensfase. Wij bieden leerlingen naast praktijkonderwijs, de noodzakelijke pedagogische en didactische ondersteuning en begeleiding. Op een, zoveel mogelijk, individueel gerichte wijze, begeleiden wij onze leerlingen bij het verwerven van een zinvolle, passende plaats op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. In ons onderwijs staat het vergroten van zelfstandigheid en goed burgerschap van elke individuele leerling, zowel in werk-, woon- en vrijetijdssituaties, centraal. Het team praktijkonderwijs Het onderwijs binnen de praktijkschool is voortdurend in ontwikkeling. Dit komt door maatschappelijke veranderingen, beleidsontwikkelingen zowel landelijk als lokaal en voor een belangrijk deel door onze eigen ontwikkelingen en initiatieven. De leerlingen zitten in een belangrijke fase van hun leven en maken een enorme ontwikkeling door. Medewerkers van de praktijkschool werken, ieder vanuit een eigen situatie, aan het verder ontwikkelen van hun kennis, vaardigheden en competenties. Ze zetten die in om kwaliteitsverbetering te bereiken ten dienste van onze kinderen. Hoe meer we hier samen vorm aan geven, hoe groter het effect zal zijn. De samenstelling van het team Taakverdeling teamleden Naam Taak Speciale taak* Beschikbaar Suzanne Drabbe Docent Docent ART IB Forca wo do vrij Ebelien van der Vee Zubeyde Gürbüz Peter Kok Docent Mentor L1 Docent Mentor L3 Mentor L2 Docent Detail Intaker Taalbeleid, Maatschappelijke stage, Veiligheidscoördinator ma di womo ma di wo do ma di wo vr Petra Ubbink Docent Mentor L2 Expert Leren WNO IB di do vr 5

6 Sanne de Krijger Vakdocent LO Lid medezeggenschapsraad Certica Jeroen Zegveld Peter Pieterse Margot Ufkes Docent Mentor L4 Docent Mentor L3 Mentor L5 Docent ART Stagebegeleider BHV Stagebegeleider Certica ma wo vr madiwodovr Ma di wo do wo do vr Ben Kuijpers Mentor L5 Stagebegeleider ma di wo do Docent Magazijn Coördinator ESF Sylvia Paul Concierge EHBO madiwodovr BHV Ab van der Woude Mentor L5 Stagebegeleider ma wo do vr Docent Groen ABS EHBO Lisette Weijde Docent ART/textiel ma do Mark Wigman Docent Koken BHV ma di wo do vr Sylvia Looijen Mentor L3 madiwodovr Docent Magazijn BHV Coördinator Stage Frans Pauwelsen Leer-werkmeester ma di wo do Naveline Baromeo Onderwijsassistent Z&W ma di wo vr Groepsbezetting stamgroepen groep Leerjaar 1 Ebelien van der Vee Zübeyde Gürbüz Leerjaar 2 Petra Ubbink Peter Kok Leerjaar 3 Sylvia Looijen Peter Pieterse Leerjaar 4 Jeroen Zegveld Ben Kuypers Leerjaar 5 Margot Ufkes* 5A Ab van der Woude Een stamgroep wordt begeleid door twee docenten. Mentoren zijn mentor van een leerjaar en verdelen de mentortaken onderling. Bovendien is er tijdens praktijkvakken een onderwijsassistent aanwezig. *De mentor van klas 5A begeleidt de zgn. extra zorggroep Leerjaar 5. In deze groep plaatsen we leerlingen waarbij de stage niet vanzelfsprekend goed loopt en die extra begeleiding nodig hebben. Deze leerlingen zijn naast een leergangdag (of evt. twee?) en één stagedag nog drie dagen op school en volgen theorieen praktijklessen. Afhankelijk van hun ontwikkeling wordt de stage in omvang uitgebreid (zie lessentabel). Bezetting leergangen Leergangen Maandag Dinsdag Woensdag magazijn - Ben Kuypers verzorging/zorg Ria Labbé Naveline Baromeo Ria labbé Naveline Baromeo bouw Frans Pauwelsen - detail - Peter Kok horeca Mark Wigman Mark Wigman groen Ab v.d. Woude - Groepsstage klas 3 Sylvia Looijen Frans Pauwelsen Peter Pieterse 6

7 Verdeling vergaderwerkgroepen PrO Praktijk/Stage Ab, Mark, Suzanne, Margot, Sanne, Lisette, Ben, Frans, Sylvia, Naveline Avo Petra, Zubeyde, Jeroen, Ebelien, Peter, Peter 7

8 Focus: Onze speerpunten in Werken naar onderwijsbehoeften 2. Resultaten 3. Werken op leerpleinen 1. Beleidsdoel Systematisch werken aan prestaties Beleidskeuze Werken naar Onderwijsbehoefte Doelstelling Werken naar Onderwijsbehoefte verder ontwikkelen en implementeren Plan van aanpak, incl. norm Ontwikkeling materiaal bij categorieën Ontwikkeling materiaal bij inspectieindicatoren Onderzoek binnen WnO naar aansluiting bij ondersteuningsprofiel (Passend Onderwijs) Plannen en toepassen Maandelijks staat er een WNO categorie centraal. Binnen team bespreken we de te gebruiken materialen op toepassing en inzetbaarheid. Prestatie-indicator: Elke maand 3 toonaangevende (les)ideeën Tussenevaluatie(s) : Maandelijks Kijkwijzer Eindevaluatie : Juni 2013 Eigenaar Teams (experts leren) Betrokken bij Teams, unit zorg (verantwoordelijk): uitvoering: Innovatief project: Nee Scholing: Unit Zorg 2. Beleidsdoel Systematisch werken aan prestaties Beleidskeuze Resultaten halen Doel We voldoen aan het waarderingskader van de inspectie: Normindicatoren inspectie, met name differentiatie in niveau, leerstijl en onderwijstijd activerende didactiek levensecht leren welbevinden leerlingen Plan van aanpak, incl. lesbezoek door schoolleiding en controle van lesopzet en planning norm: collegiale consultatie controle kwaliteit toetsen implementatie RTTI ontwikkeling (WNO-)materiaal voor leerpleinen Prestatie-indicator: Opbrengstenkaart en onderwijsdashboard Tussenevaluatie(s) : Maandelijks en halfjaarlijks Eindevaluatie : Juni 2013 Eigenaar (verantwoordelijk): schoolleiding Betrokken bij uitvoering: Alle medewerkers

9 Innovatief project: Scholing: CPS 3. Domein: Prestaties in kaart brengen Doelstelling: In het kader van kwaliteitsbewaking en kwaliteitszorg willen we de periode tot de kerstvakantie de praktijkschool zgn. ïnspectieproof hebben. Plan van aanpak, incl. norm: Beschrijving doelstellingen van de school. Beschrijving van einddoelen PrO per vakgebied en uitstroomrichting. Uitstroom inzichtelijker maken door invoeren gegevens in Uitstroommonitor. Afnemen PrOZo enquete onder leerlingen, ouders, stage bedrijven en docenten. Maandelijks Prestatie-indicator: Toezichtskader inspectie Tussenevaluatie(s) : Eindevaluatie : December 2012 Eigenaar vjan Betrokken bij vjan (verantwoordelijk): abrw uitvoering: ubbp Innovatief project: Scholing: (Indien mogelijk) begeleiding door Stimulans. 4. Domein: Werken aan prestaties Leerpleinen Doelstelling: Aan het einde van dit schooljaar wordt op de leerpleinen PrO gewerkt volgens de vaste afspraken. Bij alle docenten zijn deze afspraken bekent. Plan van aanpak, incl. norm: Prestatie-indicator: Onderwijsdashboard Tussenevaluatie(s) : Eindevaluatie : Maandelijks Eigenaar vjan Betrokken bij Alle collega s PrO (verantwoordelijk): uitvoering: Innovatief project: Scholing: CPS Overige activiteiten voor onderwijsversterking en scholing Werken aan de basis: activiteiten t.b.v. onderwijsontwikkeling en - versterking In het tweede overzicht zijn alle overige activiteiten opgenomen die in worden ingezet ten behoeve van de ontwikkeling en versterking van het onderwijs op onze locatie. 9

10 Domein Onderwijs en Identiteit A. Identiteit Meer dan een diploma Doel Plan van aanpak Eigenaar (afkorting) Plan groen Doelstelling Uitbreiding van de mogelijkheden voor docenten om invulling te geven aan WNO door het aanbieden van een alternatief lesprogramma waarin aandacht is voor de fysieke behoeftes van lln ten behoeve van hun ontwikkeling en het reguliere leerproces. Doelgroep Lln uit leerfase 1,2,3 & 4,die vanuit hun IOP behoefte hebben aan het leren kennen van hun fysieke mogelijkheden en grenzen, het reguleren en op de juiste wijze inzetten van hun energie en/of behoefte hebben aan een afwisseling in hun onderwijsprogramma. Innovatief project (ja/) woal Scholing (ja/) Leergangen Inhoud: Voor bovengenoemde doelgroep wordt groen als vertrekpunt genomen voor een groot aantal fysieke activiteiten. Naast activiteiten die direct gerelateerd kunnen worden met groenvoorziening als: bladruimen, werken met de bladblazer, afzetten en uitslepen van jonge bomen etc wordt er ook een link gelegd naar het project: Ontdek wat eetbaar groen kan doen. Door het organiseren van natuurtochten waarbij aandacht is voor eetbaar groen in de Nederlandse natuur. Andere mogelijke activiteiten zijn fiets- en wandeltochten met groen als uitgangspunt en aandacht voor fysieke prestaties. Tevens zal er een link komen naar gezonde voeding en het leveren van (fysieke) prestaties. Stand van zaken leergangen evalueren en gewenste ontwikkelingen bespreken. Uitbreiding met 6 keuzemodules. (additionele opleidingen) Per leergang is een extra keuze mogelijkheid vjan B. Leerlingen en onderwijs We care Doel Plan van aanpak Eigenaar (afkorting) Evaluatiemomenten Evaluatiemomenten Innovatief project (ja/) Maatschappelijke stage Zie plan maatschappelijke stage, Praktijkonderwijs gurz Scholing (ja/) 10 jaar praktijkonderwijs In 2012 bestaat Praktijkonderwijs in zijn huidige vorm 10 jaar. Wij willen deze gelegenheid aangrijpen om Praktijkschool Arentheem binnen Arnhem nog meer bekendheid te geven. Hierbij wordt gedacht aan een feestelijke viering van het jubileum voor leerlingen, ouders en team. De voorbereidingen zijn inmiddels voorzichtig vjan 10

11 gestart. C. Onderwijs en leerlingen Leren staat voorop Doel Plan van aanpak Eigenaar (afkorting) PrO A en B Taalbeleid Werken op leerpleinen Met de (mogelijke) komst van de entreeopleiding zal het in de toekomst voor minder leerlingen mogelijk worden de stap naar het MBO te maken. Wij willen hierop inspelen door leerlingen waarvan de verwachting is dat ze kunnen opstromen naar (V)MBO eerder determineren en voor te bereiden op een overstap naar het (V)MBO. Uitvoering taalbeleidsplan Leerpark. Specifiek voor PrO: Woorden van de week Nieuwsbegrip Extra aandacht voor taal in elke les. De leerpleinen zijn een uitdagende omgeving voor leerlingen. Er is uitdagend materiaal aanwezig. Er is sprake van een veilige leeromgeving. Leerlingen zien de leerpleinen als hun plek. 65% van de werkwijzen en mogelijkheden van elk leerplein is beschreven (kijkwijzer en weekplanner) De werkwijzen en mogelijkheden van de leerpleinen zijn aan alle medewerkers van het Pro gecommuniceerd (notulen pv). 75% van de medewerkers werkt volgens de beschreven werkwijzen op de leerpleinen. Ieder teamlid is op de hoogte gebracht van zijn of haar taak op het leerplein. Door team Pro wordt gebruik lesmodel in de dagelijkse onderwijspraktijk opgenomen. 65% van alle lessen wordt aantoonbaar voorbereid volgens het afgesproken model (lesvoorbereidingen, functioneringsgesprekken). De lessen beginnen op tijd. UBBP GURZ VJAN Evaluatiemomenten Vanaf jan. 13 elke maand Elke maand Elke teambijeenkomst Innovatief project (ja/) Scholing (ja/) Certica Vrije tijd: Leerlingen maken kennis met activiteiten die ze in hun vrije tijd kunnen doen. Arbeid: leerlingen maken kennis met activiteiten die raakvlakken hebben met hun baan in de toekomst. Sport: leerlingen maken kennis met sporten die ze wel èn niet kennen: prikkelen. Zie verder bij Plan Certica. DRAS UFFM KRIS Na elke Certica periode 11

12 Bijlage A Teamscholingsplan Praktijkschool Tot slot vormt het teamscholingsplan een integraal onderdeel van het teamplan. Hierin staat de scholing opgenomen, die nodig is om beschreven doelen te behalen. Teamgerichte scholing Doel Deelnemers Data Kosten in tijd Kosten in geld Beoogde uitvoeringsinstantie Rol van de docent Training activerende didactiek Team PrO 18/08 02/10 01/11 17/11 Teambijeenkomsten CPS 12

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor Praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Groenhorst College Praktijkonderwijs

Groenhorst College Praktijkonderwijs Groenhorst College Praktijkonderwijs Het Groenhorst College Praktijkonderwijs in Emmeloord heet vanaf september 2017 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord. Inhoud Let op! Omdat het praktijkonderwijs beleidsmatig

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Kennemer Praktijkschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Kennemer Praktijkschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Kennemer Praktijkschool Plaats : Heemskerk BRIN nummer : 28BN 00 Onderzoeksnummer : 251206 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Hofstede Praktijkschool te Den Haag Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 04 NF Arrangementsnummer : 231357 Onderzoek uitgevoerd op : 6 september 2012 en 31 mei 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Praktijkschool Joannes Nijmegen Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 26JR-00 Arrangementsnummer: 153057 Onderzoek uitgevoerd op: 7 december 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Voortgezet Onderwijs Veghel Fioretti College locatie Muntelaar PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Voortgezet Onderwijs Veghel Fioretti College locatie Muntelaar PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Voortgezet Onderwijs Veghel Fioretti College locatie Muntelaar PRO Plaats : Veghel BRIN nummer : 04SU C2 BRIN nummer : 04SU 02 PRO Onderzoeksnummer : 273854

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N!

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Wat is praktijkonderwijs? Regulier Voortgezet Onderwijs Praktijk- en theorievakken Eindonderwijs Toeleiding naar de arbeidsmarkt Aandacht voor werken, wonen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO De Baander Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 03SX 00 PRO BRIN nummer : 03SX C1 Onderzoeksnummer : 259727 Datum onderzoek : 11 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 't Wildveld PRO Plaats : Venlo BRIN nummer : 17UX C1 BRIN nummer : 17UX 00 PRO Onderzoeksnummer : 283430 Datum onderzoek : 4 juni 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK Plaats: Waalwijk BRIN-nummer: 23DB Onderzoek uitgevoerd op: 29 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 13 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ GROTIUS COLLEGE AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ GROTIUS COLLEGE AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ GROTIUS COLLEGE AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Delft BRIN-nummer: 20AB-5 Onderzoeksnummer: 2881302 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal Plaats : Stadskanaal BRIN-nummer : 18UZ Afdeling : Praktijkonderwijs Onderzoek uitgevoerd op : 12 februari 2013 Conceptrapport

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012. de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012. de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KADER 2012 de school voor praktijkonderwijs De Sprong PRO Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 26LL C1 BRIN nummer : 26LL 00 PRO Onderzoeksnummer : 154902 Datum onderzoek : 28 maart

Nadere informatie

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs?

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? schoolverlaters Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? Een leerling praktijkonderwijs is een doener, een leerling die meer affiniteit heeft om met de handen te werken.

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO Plaats : Zeist BRIN nummer : 26HY C1 BRIN nummer : 26HY 00 PRO Onderzoeksnummer : 254037 Datum onderzoek : 25

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. Dijnselburgschool

Schoolplan 2012-2016. Dijnselburgschool Schoolplan 2012-2016 Dijnselburgschool Zeist, juli 2012 Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs Praktisch onderwijs, met een eigen werkwijze. Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs maakt deel uit van

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ KONINGIN WILHELMINA COLLEGE, PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ KONINGIN WILHELMINA COLLEGE, PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ KONINGIN WILHELMINA COLLEGE, PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Culemborg BRIN-nummer: 19QA-4 HBnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 1 maart 2012 Conceptrapport verzonden op: 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Elke dag leren door te doen

Elke dag leren door te doen Elke dag leren door te doen Praktijkonderwijs elke dag een uitdaging Elk kind heeft talent en voor elk kind zijn er uitdagingen. Dat is het uitgangspunt van Praktijkonderwijs op het Elde College. Binnen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Praktijkschool de Linie

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Praktijkschool de Linie Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Praktijkschool de Linie Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene gegevens/contactgegevens 4 Onderwijsvisie / schoolconcept 5 Conclusie en ambities 8 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs CSG Liudger voor u De Ring CSG Liudger School voor praktijkonderwijs Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian Stornebrink, docenten van CSG Liudger locatie De Ring. 11.07 In dit boekje vertellen we u over

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Roelof van Echten College PRO Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 02VA C1 BRIN nummer : 02VA 04 PRO Onderzoeksnummer : 276718 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs Informatie voor ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen in de regio Arnhem Colofon Tekst: Peter Burgers & Ward Habets Redactie: Veurinc, Hattem

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijke Praktijkschool De Boog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijke Praktijkschool De Boog RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijke Praktijkschool De Boog Plaats BRIN-nummer : Apeldoorn : 15DN Onderzoek uitgevoerd op : 10 september 2012 Conceptrapport verzonden op: 17 september

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. t Genseler, school voor praktijkonderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. t Genseler, school voor praktijkonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK t Genseler, school voor praktijkonderwijs Plaats : Hengelo BRIN-nummer : 23EJ Onderzoek uitgevoerd op : 20 september 2012 Conceptrapport verzonden op : 2 oktober

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21HC-8 Registratienummer

Nadere informatie

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs

Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Het IOP en OPP in het praktijkonderwijs Alle leerlingen in het Praktijkonderwijs werken met een IOP. De verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden van de leerling zijn richtinggevend voor het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Het schooljaarplan is uitgewerkt in ACTIEPLANNEN

Het schooljaarplan is uitgewerkt in ACTIEPLANNEN Schooljaarplan 2016-2017 De Rank 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Het schooljaarplan is uitgewerkt in ACTIEPLANNEN Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Praktijkonderwijs is eindonderwijs, met diploma s en certificaten.

Praktijkonderwijs is eindonderwijs, met diploma s en certificaten. Talent in praktijk Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs is eindonderwijs, met diploma s en certificaten. Het praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die rechtstreeks opleidt voor de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam

Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam Praktijkonderwijs in de regio Rotterdam Kinderen en jongeren moeten tegenwoordig steeds méér en steeds beter presteren, een zo hoog mogelijke opleiding volgen, diploma

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkschool Westfriesland locatie Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkschool Westfriesland locatie Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Praktijkschool Westfriesland locatie Hoorn Plaats : Hoorn BRIN-nummer : 07FO Hummingbirdnummer : 3346031 Onderzoek uitgevoerd op : 20 september 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO De Sprong voor praktijkonderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO De Sprong voor praktijkonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO De Sprong voor praktijkonderwijs Plaats : Sliedrecht BRIN nummer : 26HD 00 PRO BRIN nummer : 26HD C1 Onderzoeksnummer : 276871 Datum onderzoek : 10 juli

Nadere informatie

WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam

WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam *DE ONDERWIJS- INSPECTIE HEEFT DE ATLANT IN 2017 BEOORDEELD ALS GOEDE SCHOOL Betrokken en veilig Gezond en rookvrij Sfeer en kleinschalig

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

De leerling in beeld. GT onderbouw Gemengd / Theoretisch VMBO / HAVO

De leerling in beeld. GT onderbouw Gemengd / Theoretisch VMBO / HAVO De leerling in beeld GT onderbouw Gemengd / Theoretisch VMBO / HAVO Gebouw Team GT Onderbouw Leerling Leerstof Begeleiding Team GT: personeel ± 20 lesgevende docenten, waarvan 1 remedial teacher, 1 taalcoach,

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013

Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013 Platform Praktijkonderwijs 11-12 -2013 Curriculum Praktijkonderwijs Marijke Beumer Inge Schulkes Ina Berlet Het curriculum PrO is een raamwerk Hoe zit het in elkaar? Het curriculum Praktijkonderwijs is

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK TENDER COLLEGE, AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK TENDER COLLEGE, AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK TENDER COLLEGE, AFDELING PRAKTIJKONDERWIJS Plaats : IJmuiden BRIN-nummer : 13JF-0 Hummingbirdnummer : 3412328 Onderzoek uitgevoerd op : 11 september 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Terra Praktijkonderwijs Winsum

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Terra Praktijkonderwijs Winsum RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK AOC Terra Praktijkonderwijs Winsum Plaats: Groningen BRIN-nummer: 01NJ-1 Onderzoek uitgevoerd op: 29 november 2012 Conceptrapport verzonden op: 15 januari 2013

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijkschool Koningin Emma. A. Kengetallen. 31-12- 1-1-2008 verschil. Aantal leerlingen 150 149 1 Aantal

Jaarverslag Praktijkschool Koningin Emma. A. Kengetallen. 31-12- 1-1-2008 verschil. Aantal leerlingen 150 149 1 Aantal Jaarverslag Praktijkschool Koningin Emma. A. Kengetallen 31-12- 1-1-2008 verschil 2008 Aantal leerlingen 150 149 1 Aantal 27 27 0 medewerkers 1) Aantal fte 23.7231 23.7231 0 1) op, oop, directie Uitstroom

Nadere informatie

Groenhorst College Praktijkonderwijs

Groenhorst College Praktijkonderwijs Groenhorst College Praktijkonderwijs Het Groenhorst College Praktijkonderwijs in Emmeloord heet vanaf september 2017 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord. Inhoud 3.10 Belangrijke items en uitdagingen Praktijkonderwijs

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

kjbs De Lispeltuut Pauwenburg 8 8226 TA Lelystad 06-14398888 info@lispeltuut.nl www.lispeltuut.nl

kjbs De Lispeltuut Pauwenburg 8 8226 TA Lelystad 06-14398888 info@lispeltuut.nl www.lispeltuut.nl kjbs De Lispeltuut Pauwenburg 8 8226 TA Lelystad 06-14398888 info@lispeltuut.nl www.lispeltuut.nl Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe Meentweg 14 / Postbus 608 8224 BP / 8200 AP Lelystad

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie