Schoolgids SPO Utrecht Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids SPO Utrecht Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids SPO Utrecht Schooljaar Obs de Cirkel een school van de SPO Utrecht

2 Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op de Openbare basisschool de Cirkel. De Cirkel biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie en er wordt gewerkt vanuit de volgende uitgangspunten: Onze openbare school biedt kwalitatief goed onderwijs. Kinderen voelen zich welkom en gewaardeerd op onze school. Er werkt professioneel personeel dat hoge verwachtingen heeft van de ontwikkeling van de kinderen. Er is passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen. Onze school biedt een uitdagende en voor kinderen inzichtelijke leeromgeving. Kinderen en ouders weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten. Onze school is actief op het gebied van onderwijsontwikkeling. Vernieuwingen en projecten passen in onze onderwijskundige visie. Er is aandacht voor de kwaliteit van onze school. Dit is zichtbaar in de manier waarop op onze school schoolontwikkeling wordt opgepakt en kwaliteit systematisch wordt bewaakt. Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van mensen. Wij werken actief aan democratisch burgerschap. Onze school biedt veiligheid en geborgenheid voor elke leerling. Ieder kind is welkom: dat schept rechten en verplichtingen voor leerlingen, ouders en personeel. Onze school is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en wordt controleerbaar democratisch bestuurd. Onze school hecht waarde aan betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en zij zijn dan ook welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen. De medezeggenschapsraad (MR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van ons schoolbeleid. In deze schoolgids kunt u alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. Wilt u meer weten over onze school, neemt u dan contact op met de directeur. Mede namens het schoolbestuur wens ik u en uw kind een goede tijd op de o.b.s. de Cirkel Jenny Vervoort Directeur o.b.s. de Cirkel O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 2

3 Inhoudsopgave 1. De school 2. Waar de school voor staat 3. De organisatie van het onderwijs 4. Passend onderwijs 5. Het schoolteam 6. De ouders 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school; kwaliteitszorg en resultaten 8. Samenwerking met andere instanties 9. School- en vakantietijden 10. Namen en adressen O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 3

4 1. De school Schoolgegevens: Adres: Prinses Margrietstraat GJ Utrecht Telefoon: Website: Het adres van de dependance: Prinses Margrietstraat 118 Naam directie: Jenny Vervoort Situering van de school: Onze school is een Vreedzame School. Dat betekent dat wij werken vanuit de gedachte dat de school en klas een leefgemeenschap zijn waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en een stem hebben. Vanuit deze gedachte bieden wij uw kind een rustige en veilige leeromgeving. Onze school ligt midden in de wijk Zuilen in Utrecht. Het is een diverse wijk en de school is daar een afspiegeling van. Veel van de kinderen uit de wijk bezoeken onze school. Voormalig minister Vogelaar heeft een veertigtal wijken in Nederland aangewezen als een stimuleringsgebied. Factoren als: de bevolkingssamenstelling, sociale economische status, werkeloosheidcijfers en woningbouw zijn bepalend voor deze toekenning. Zuilen is aangewezen als één van deze krachtwijken. Onze school komt hierdoor de komende jaren in aanmerking voor stimuleringsgelden. De wijk is divers in samenstelling en zo ook onze school. De populatie in de onderbouw groepen veranderen van samenstelling. Steeds meer ouders met een hoge opleiding kiezen voor onze school. Ter indicatie van de schoolgrootte: Een optimaal leerlingaantal voor de Cirkel ligt tussen de 200 en 250 leerlingen. Gebaseerd op de ruimte in de klassen en de manier waarop wij de lessen vormgeven (gedifferentieerd werken in 3 niveau groepen). De verwachting is dat per 1 oktober 2014 het leerlingenaantal op 225 ligt. O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 4

5 Hieronder vindt u, ter indicatie, het aantal groepen en aantal leerlingen per : Groep Aantal Waar Wie Groep 1/2 rood 22 Hoofdgebouw begane grond Anneke/Linda Groep 1/2 geel 24 Hoofdgebouw Begane grond Groep ½ blauw 25 Hoofdgebouw Begane grond Groepen ½ Hoofdgebouw groen begane grond Jolien Patricia Onderwijsassistenten Malika Nejla Groep 3A en 3B (schakelklas) 34 Hoofdgebouw begane grond Nel Mariette Sabina Tosca Groep 4A en 4 B (schakelklas) 31 Dependance Hadewijch Mara Christel Groep 5 20 Dependance Emine Groep 6 30 Hoofdgebouw bovenverdieping Groep 7 21 Hoofdgebouw bovenverdieping Groep 8 18 Hoofdgebouw bovenverdieping Billie Margreet Harke (Tine) Tosca Joost O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 5

6 2. Waar de school voor staat Missie en Uitgangspunten Op OBS De Cirkel draait het om kinderen. Deze missie heeft geresulteerd in een vijftal doelstellingen die samen de visie van de school weergeven. 1. Onze kinderen als middelpunt: Wij hebben aandacht voor individuele (leer)behoeftes; Wij differentiëren het onderwijsaanbod in (minimaal) drie niveaus per groep; Wij werken samen met ouders aan de ontwikkeling van de kinderen; Wij geven kinderen vertrouwen in hun eigen kunnen en kennen. 2. De beschermde en geborgen ontmoetingsplaats: Wij bieden onze kinderen duidelijkheid, structuur en rust door eenduidigheid;wij dragen met alle betrokkenen bij aan de goede sfeer; Wij willen dat alle ouders zich betrokken voelen en actief met ons meewerken en denken 3. Een uitdagende leeromgeving: Wij inspireren en motiveren onze kinderen met als doel groei en ontwikkeling; Wij stimuleren een actieve, zelfstandige leerhouding; Wij benutten talenten en individuele mogelijkheden. 4. Maatschappelijk betrokken: Wij maken deel uit van de wijk; Wij benaderen iedereen vanuit respect, zijn toegankelijk en stellen grenzen Wij maken gebruik van de expertise en kwaliteiten van alle betrokkenen. 5. Goede resultaten: Wij bieden kindgericht en competentie gestuurd onderwijs; dit houdt in dat we willen aansluiten bij de behoeftes die kinderen nodig hebben om optimaal te kunnen presteren. Prestaties van uw kind worden bijgehouden in het leerlingen volgsysteem. Met dit systeem kunnen we meten of uw kind in de lijn der verwachting blijft en worden de prestaties langs de lijn van het landelijk gemiddelde gemeten. De resultaten van uw kind worden tijdens rapportgesprekken met u besproken. Wij hebben hoge verwachtingen en ambities (zie schoolplan). We halen het talent naar boven dat in het kind zit; Wij werken doel- en resultaatgericht. De uitwerking van deze visie kunt u lezen in ons schoolplan. Dit schoolplan is te vinden op onze website: Kleding personeel, ouders en kinderen Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect tonen en verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een hoofddoekje. Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan. Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek. O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 6

7 Wij verwachten dat personeel, ouders en kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen. Voor personeel geldt dat zij daarin voor kinderen ook een voorbeeldfunctie vervullen. 3. De organisatie van het onderwijs Schoolorganisatie: De openbare basisschool de Cirkel is een gemengde school. Iedereen ongeacht achtergrond of afkomst is welkom. Dit betekent dat wij aandacht besteden aan diversiteit op zowel de leerprestatie als de achtergrond van de leerlingen. We zoeken naar een vorm waarbij kinderen samen leren en samen werken om zo elkaar te leren kennen en waarderen. Onze school is verdeeld in een onderbouw (groep 1, 2 en 3),middenbouw (groep 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Er is een bouwcoördinator voor de groepen 1 en 2 en een bouwcoördinator voor de groepen 3 t/m 8. De bouwcoördinator 3 t/m 8 is verantwoordelijk voor de begeleiding van en overleg met de leerkrachten uit de betreffende groepen. Per 1 januari 2014 gaat de bouwcoördinator groep 3 t/m 8 met vervroegd pensioen. Door een terugloop van formatiegelden komt deze functie zoals nu vorm gegeven te vervallen. In de kleutergroepen zijn we schooljaar gestart met een andere manier van werken. De leerkrachten gaan uit van de ontwikkeling van het kind (OGO) en zorgen voor een rijke leeromgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich kunnen voorbereiden op hun verdere schoolloopbaan. De bouwcoördinator 1 en 2 is naast het reilen en zeilen in de bouw, verantwoordelijk voor de voortgang van deze ontwikkeling. Zij wordt hierbij ondersteund door een CED deskundige. Wij streven naar een school die gerangschikt is volgens het jaarklassensysteem. Dat betekent, dat de kinderen in de groep dezelfde leeftijd hebben. In verband met de werkwijze in de kleuterbouw wijken wij in deze groepen af van het jaarklassensysteem. Kinderen van de leeftijden 4 t/m 6 jaar zitten bij elkaar in de groep. Groepsgrootte: ons streven is maximaal 25 leerlingen per groep. Bij meer dan 25 leerlingen wordt, indien mogelijk, extra ondersteuning ingezet. Er zijn 11 groepen. Gezien de omvang van de klaslokalen worden groepen groter dan 28, indien mogelijk, verdeelt over twee lokalen O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 7

8 Samenstelling van het team: Samenstelling team Groepen 1/2 Patricia Zwiers Jolien Vonk Linda Renee Anneke van Eijck Onderwijsassistenten: Malika el Morabit en Nejla Sungur Groep 3 Nel Roerhorst Mariette van Beusenkom Sabina van der Spek Tosca Agterberg Groep 4 Hadewijch van der Mullen Mara Klein Christel Hoffmann Groep 5 Emine Aslan Groep 6 Margreet de Jong Billie van Bilzem Groep 7 Harke Hofman Tosca Achterberg Tine Sussenbach Directeur: Jenny Vervoort Intern Begeleider (IB er): Elena van Ginkel Bouwcoördinatoren: Linda Renee (groep 1, 2 en 3) Harke Hofman (groep 4 t/m 8) Vakleerkrachten: Frank Wijnands (gym) Lia Oosterwaal (Onderzoekslessen) Mara Klein (Drama) Wendy (Muziek) Anieka (Engels en Studievaardigheden) Onderwijs ondersteunend personeel: Marga Schonis : onderwijs secretaresse Kenneth Hasselbaink: conciërge Wesley Wilkes: Vrijwillig conciërge Schoolmaatschappelijkwerk: Marcel Vader Sanne Smit Schoonmaak: DGR Dienstverlening B.V. Groep 8 Joost Rothuis O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 8

9 De activiteiten voor en van de kinderen Vanaf groep 1 werken we systematisch aan de einddoelen die gehaald moeten worden in groep 8. Er zijn in totaal 58 kerndoelen, deze kerndoelen zijn voorgeschreven door het ministerie van Onderwijs. Deze kerndoelen zijn verdeeld over de verschillende vakgebieden: Nederlandse taal Engelse taal Rekenen en wiskunde Oriëntatie op jezelf en de wereld (waaronder aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur en techniek) Kunstzinnige oriëntatie Bewegingsonderwijs Globaal gezien krijgt uw kind te maken met de volgende vakgebieden: Lezen, schrijven, grammatica en spelling In groep 1 en 2 wordt het kind voorbereid op leren lezen en schrijven. In groep 3 leert het kind lezen: eerst een zin per regel, en in groep 4 doorlopende zinnetjes. Vanaf groep 3 leert het kind ook schrijven. De methodes om te leren lezen en schrijven sluiten op elkaar aan. In groep 5 leert het kind om langere zinnen van 9 of 10 woorden te lezen. Voor kinderen die meer kunnen is verdieping en is het lezen gericht op het begrijpen van de teksten. Rekenen Het voorbereidend rekenen in groep 1 en 2 gebeurt met herkenbare verhaaltjes en activiteiten In groep 3 staat het optellen en aftrekken met getallen tot en met 20 centraal In groep 4 de tafels van vermenigvuldiging. In groep 5 de staartdelingen In groep 6 breuken. In groep 7 en 8 verdieping van de aangeboden stof Engels Vanaf groep 7 krijgt het kind basiskennis over de Engelse taal Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur Soms vallen deze vakken samen onder de noemer wereldoriëntatie of oriëntatie op jezelf en de wereld. Vaak wordt er gewerkt aan de hand van thema s. Bijvoorbeeld het klimaat of ondernemen. Verkeer: In juni 2014 heeft onze school het verkeerslabel behaald. Dit label is door de gemeente uitgereikt en houdt in dat wij aan de voorwaarden voor goed verkeersonderwijs voldoen. Op school is het pleinpakket van Veilig Verkeer Nederland aanwezig. Met dit pakket kunnen verkeersituaties op het plein worden gecreëerd zodat kinderen kunnen oefenen met verschillende verkeersituaties. O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 9

10 Daarnaast gebruiken we de volgende verkeersmethodes: -Voor de groepen 1 t/m 3 is er de methode Rondje Verkeer van VVN. -Voor de groepen 4 t/m 8 is er de verkeerseducatielijn VVN Stap voor Stap Vooruit en de jeugdverkeerskrant -Groep 8 neemt deel aan het praktisch verkeersexamen. En wordt er in groep 7 en 8 gebruik gemaakt van de oefeningen uit de methode Verkeerskunsten verstrekt door het ROV-Utrecht. Bewegingsonderwijs en kunstzinnige vorming Groep 1 t/m 8 krijgen gymnastiek. Soms van de eigen leerkracht en 1 of 2x per week van een vakleerkracht. Ook kunstzinnige vorming is een vast onderdeel van het lespakket. In samenwerking met Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) maken kinderen kennis met kunst en cultuur. Zelfstandig werken: Op onze school wordt systematisch het zelfstandig werken aangeleerd. In groep 8 moeten de volgende einddoelen zijn gehaald: zelfstandig een opdracht uitvoeren plannen van het werk prioriteiten stellen verantwoordelijkheid hebben voor eigen werk Dit vereist een doordacht opgebouwde doorgaande lijn waarbij kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht. Een goed klassenmanagement is hierbij van groot belang. Kinderen moeten weten wat ze moeten en kunnen doen wanneer ze klaar zijn met hun (basis)opdrachten en hoe ze deze zelfstandige opdrachten binnen een gestelde tijd klaar hebben. In de kleuterbouw gebeurt dit aan de hand van het planbord en in de groepen 3 t/m 8 worden dag-, dan wel weektaken aangeboden. De meeste opdrachten in deze taken kunnen kinderen zelf nakijken en af tekenen. Tijdens evaluatie momenten worden de gemaakte opdrachten besproken. Opbrengstgericht en gedifferentieerd werken: Opbrengstgericht Werken betekent dat leerkrachten doelgericht hun onderwijs inrichten, rekening houdend met de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Opbrengstgericht Werken is: doen wat werkt. Door de lesstof gedifferentieerd aan te bieden wordt het onderwijs effectief en wordt het maximale uit elk kind gehaald. De lesstof van de Nederlandse taal, lezen, rekenen en wiskunde wordt gedifferentieerd aangeboden. In alle groepen wordt de lesstof van bovengenoemde vakgebieden op (minimaal) drie verschillende niveaus aangeboden. Het niveau van de kinderen wordt goed in kaart gebracht, zodat de leerkracht weet welke instructie en begeleiding de kinderen nodig hebben en hoe de niveau groepjes kunnen worden samengesteld. Extra ondersteuning in de onderbouw: Uit onderzoek blijkt dat extra investeren in jonge kinderen tussen 0 en 8 jaar het meeste rendement geeft. Extra ondersteuning wordt daarom voornamelijk in de groepen 1 t/m 4 ingezet. Groep 1 en 2: Jonge kinderen tot ongeveer 7 jaar leren en ontwikkelen zich op een geheel eigen wijze. Wij passen ons onderwijs hierop aan door ontwikkelingsgericht met deze leeftijdsgroep te werken. Dit houdt in dat er steeds vanuit een thema wordt gewerkt. De methode Piramide is hierbij de leidraad. Piramide is opgebouwd rondom projecten. O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 10

11 Deze projecten gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, lente en verkeer enz... Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen de jonge kinderen in een veilige omgeving grip op de wereld en stimuleert hen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Daarnaast leren en werken onze kinderen in een rijke leeromgeving waar spel en de hoeken centraal staan. Denk hierbij aan: de poppenhoek, bouwhoek, taalhoek enz In deze hoeken worden alle ontwikkelingsgebieden aangeboden o.a motorische-, zintuigelijke- (zien, horen, proeven) en taalontwikkelling. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. Peutercentum de Cirkel werkt met dezelfde Piramide methode waardoor aansluiting gewaarborgd wordt. In de kleutergroepen werken 2 onderwijsassistenten die samen fulltime de leerkrachten ondersteunen bij het leerproces van de kinderen. Groep 3 en 4: Groep 3 en 4 werken volgens het principe van de schakelklas. De kinderen worden wanneer nodig gesplist in twee kleinere groepen. In deze groepen wordt vanuit dezelfde leerstof op niveau gewerkt. Hierdoor wordt gericht aandacht gegeven bij het primaire leerproces en kan de leerkracht beter aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Een eventueel stagnerende ontwikkeling kan snel en effectief worden bijgestuurd. De groepen hebben een dubbele bezetting. Een bijkomend voordeel van het schakelklas principe is dat leerkrachten meer en beter gebruik maken van elkaars expertise. Voor het leerstofaanbod wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes (zie Schoolplan ). Dit schoolplan is te vinden op onze website: Groep 5, 6, 7 en 8: Voor de groepen 5, 6, 7 en 8 geldt dat bij meer dan 25 leerlingen, indien mogelijk, extra ondersteuning zal worden ingezet. Voor het leerstofaanbod wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes (zie Schoolplan ). Het schoolplan is te vinden op onze website: Aan het eind van groep 7 wordt de cito-entreetoets afgenomen. Samen met de uitslag van deze toets en de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem waarmee het kind door de jaren heen wordt gevolgd, zullen de leerkracht en ouders bekijken welke vorm van voortgezet onderwijs het beste aan zou kunnen sluiten bij het kind. Aan de hand van de behaalde resultaten vanaf groep 6 wordt in groep 8 de keuze voor een school in het voorgezet onderwijs bepaald. Een goede school keuze voor het voortgezet onderwijs is voor de kinderen in groep 8 van groot belang. Zowel u als de kinderen zullen bij het nemen van de keuze goed worden begeleid. Leertijduitbreiding In schooljaar zullen de lestijden voor de groepen 4 t/m 8 met twee uur worden uitgebreid. Hiervoor ontvangt de school een subsidie. Deze uren worden ingezet om taal en rekenen te versterken voor alle kinderen in deze groepen. Dit houdt in dat de leerkrachten van deze groepen zich zullen specialiseren in het taal en rekenonderwijs. Daarnaast wordt het huidige lesrooster uitgebreid met meer taal- en reken uren. De uren van de LeerTijdUitbreiding (LTU) zullen worden ingezet in vakken als mens en de wereld, muziek/drama, techniek enz.. Hiervoor worden vakleerkrachten ingezet. In schooljaar is gestart met Wetenschap en Techniek. Samen met de Universiteit van Utrecht (Freudenthal instituut) wordt een passend aanbod ontwikkeld. In schooljaar is dit uitgebreid met drama, zang, dans, muziek. Docenten van het Kunstkasteel en Mara Klein hebben zich bezig gehouden met het ontwikkelen van een passend aanbod. De lessen worden door een vakdocent en Mara Klein gegeven. In het schooljaar worden de lessen uitgebreid met Engels voor groep 6 en Studievaardigheden voor groep 7 en 8. O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 11

12 De extra uren worden gekoppeld aan de reguliere lestijd. Wat inhoudt dat alle leerlingen 2 uur per week extra lestijd zullen ontvangen. Brede School Academie Voor de groepen 6 t/m 8 wordt in de wijk een Brede School Academie (BSA) opgezet. 2 á 3 kinderen uit de genoemde groepen kunnen in aanmerking komen voor deze Academie. Kinderen die hiervoor uit gekozen worden krijgen 4 uur per week extra ondersteuning. De ondersteuning zal ook in 1 ste jaar van het Voortgezet Onderwijs doorlopen en is bedoeld voor kinderen die een Havo/Vwo niveau hebben maar qua taal achter blijven. De ondersteuning zal plaatsvinden op een centrale plek in de wijk. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor deze ondersteuning zal de leerkracht contact met u opnemen. Vreedzame school Om uw kind een rustige en veilige leeromgeving te bieden, werken wij vanuit de Vreedzame School gedachte. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze er toe doen. Voor meer informatie over de Vreedzame School, zie Kinderen uit de groepen 7 en 8 worden tijdens het speelkwartier ingezet als mediatoren. Zij worden opgeleid om (kleine) conflicten volgens de Vreedzame School principes op te lossen. Leerkrachten helpen daar waar nodig. Ook hebben wij een aantal regels opgesteld die een positief basisgedrag bevorderen. Wij verlangen dan ook dat allen die betrokkenen zijn bij onze school, zich houden aan dit basisgedrag. Basisgedrag is een onderdeel van de lessen Vreedzame School. Onder basisgedrag verstaan wij dat alle: betrokkenen in de school op een positieve manier met elkaar omgaan. betrokkenen verantwoordelijkheid nemen voor de school: de school als gemeenschap. betrokkenen conflicten op een positieve manier oplossen. betrokkenen verschillen tussen mensen respecteren. Wij hebben voor de leerlingen Gouden regels opgesteld. Wij stellen het op prijs, dat u ons met deze regels ondersteunt door ze samen met uw kind door te nemen: Ik luister naar alle volwassenen op school. Ik kom als ik word geroepen. Ik spreek een volwassene aan met u. Ik antwoord met twee woorden. Ik neem een beleefde houding aan. Ik kijk de ander aan. Ik laat de ander uitpraten. Vreedzame wijk: Door de positieve effecten van De Vreedzame School ontstaat er in veel wijken belangstelling om het succes van De Vreedzame School door te trekken naar de wijk: De Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt een eenduidige pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd werken. O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 12

13 Met ingang van januari 2011 is ook Zuilen gestart met De Vreedzame Wijk. Tijdens een Utrecht Veilig-bijeenkomst voor bewoners werden er twee workshoprondes over De Vreedzame Wijk gegeven. Buitenschoolse Activiteiten We vinden het belangrijk dat de kinderen kennis maken met verschillende delen van de maatschappij. Daarom worden onder schooltijd de volgende activiteiten georganiseerd voor de kinderen: excursies naar verschillende plekken (bijvoorbeeld de kaasboerderij, de kinderboerderij, de imker) die van belang zijn voor bepaalde lessen bezoeken van theatervoorstellingen, filmvoorstellingen en musea uitstapjes naar het Vogelnest in het voor- en najaar met alle kleuters om samen te spelen en te genieten van de natuur een dagje uit als schoolreisje voor de kinderen van de groepen 3 tot en met 6. Tijdens deze dag gaan we vaak ergens op bezoek om iets te leren en daarna gaan we iets ter ontspanning doen een werkweek in het Utrechts Buiten Centrum te Oldebroek of op een andere locatie voor de kinderen van groep 7 en 8. Deze werkweek vindt 1x in de twee jaar plaats. In deze week leren we veel, werken we met elkaar aan een project en hebben we ook veel plezier. Het andere jaar gaan we gewoon een dagje uit, net zoals de kinderen van groep 3 tot en met 6 Een aantal keer per jaar verzorgen verschillende groepen een presentatie/uitvoering. Deze activiteit vindt plaats in de vissenkom. De activiteit zal gekoppeld worden aan de meest voorkomende feesten die gevierd worden op onze school. Afscheid groep 8. Ieder jaar is er een afsluiting voor de kinderen en familie van groep 8. Dit doen we met een musical die opgevoerd wordt in het Vorstelijk complex. Hiermee wordt de basisschool periode feestelijk afgesloten. De dag na de musical hebben de kinderen nog een gezellige activiteit buiten school en sluiten ze gezamenlijk af met een lunch. Hierna hebben de kinderen vrij en gaat ieder zijn eigen weg. Zowel de kinderen zelf als wij vinden het belangrijk dat alle kinderen aan deze activiteiten deelnemen zodat ze gezamenlijk afscheid van elkaar kunnen nemen na 8 jaar samenwerken. Voor de groepen 3 t/m 8 worden koningsspelen georganiseerd, meestal op de atletiekbaan. Ook de kleuters doen met hun eigen programma mee. Zij blijven op school. Ook zal er een keer per jaar in samenwerking met het Utrechts Centrum voor de Kunsten een voorstelling door de hele school worden uitgevoerd voor ouders en belangstellenden. Meestal wordt dit gecombineerd met het zomerfeest aan het einde van het schooljaar. Met verschillende groepen wordt de bibliotheek bezocht. Daarnaast worden er projecten gedaan in samenwerking met de bibliotheek. De kinderboeken week wordt ieder jaar als schoolproject gevierd. Op onze website: treft u verslagen en foto s aan van de bezoeken. Lichamelijke oefening Beweging is voor de lichamelijke ontwikkeling belangrijk. Daarom hebben de kleutergroepen elke dag twee keer gym en/of buitenspelen. De speelzaal voor kleuters is uitgerust met veel klim- en klautertoestellen. Als de weersomstandigheden het toelaten gaan de kinderen naar buiten. Op het afgesloten buitenterrein kunnen kleuters vrij bewegen, rennen en springen. Daarbij maken ze gebruik van het klimrek, de zandbak, karren en ander spelmateriaal. De kleutergroepen hebben 1x per week gymles van een vakdocent. De groepen 3, 5, 6, 7 en 8 minimaal 2x per week gymles van de vakdocent in onze eigen gymzaal. O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 13

14 Gymkleding: gymschoenen voorzien van anti-slipzool (deze schoenen mogen niet buiten gedragen worden). Gympakje of sportbroek met t-shirt. Graag de kleren schoon in een tas meenemen naar school. Tijdens de gym mogen de kinderen geen sieraden dragen. De school is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte spullen; het is aan te bevelen om sieraden op de gymdagen thuis te laten. Om veiligheidsredenen is het dragen van een hoofddoek tijdens de gymles niet toegestaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen bewegen! Mocht het dus zo zijn dat kinderen hun gymspullen vergeten dan maken zij gebruik van de gymkleding die op school aanwezig is. Na gebruik van deze kleding worden ze op school gewassen. De kleding is dus altijd schoon. Gymrooster Vakleerkracht gym Dinsdag Tijd Groep A B A B A B Woensdag Tijd Groep A B Donderdag Tijd Groep A B A B A B Vrijdag Tijd Groep O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 14

15 Speciale activiteiten Brede School: Basisschool de Carrousel, de Prinses Margrietschool en basisschool de Cirkel vormen samen de Brede School Zuilen Oost. Sinds 2008 werken deze scholen samen. De Brede School Zuilen-Oost wil graag werken aan een vreedzame wijk, wil zorgen voor een rijk aanbod voor kinderen en wil kinderen hun talenten laten ontdekken, dit laten uitbouwen om het daarna te delen. De Brede school organiseert onder andere activiteiten onder- en na schooltijd (verlengde schooldag) in samenwerking met Me kaar en andere buurtorganisaties. Deze instanties proberen hun aanbod zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag van school. De meeste activiteiten worden gekozen op de onderwerpen sport, kunst en cultuur, muziek en dans. Het programma voor dit jaar vindt u op onze website. Er is ook een website Brede School Zuilen: Tussenschoolse opvang (overblijven) Overblijven is voor alle kinderen die niet naar huis kunnen tussen de middag gratis. Voor afspraken Zie protocol Voor- en naschoolse opvang Per augustus 2007 zijn scholen wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om samen te werken op wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. Als Brede School hebben een convenant afgesloten met Ludens. Zij verzorgen voor ons de voor- en naschoolse opvang. Alleen bij voldoende aanmeldingen kan voorschoolse opvang worden gerealiseerd. Adressen voor informatie en/of aanmelding kunt u terug vinden in de adressenlijst. Schoolveiligheidsplan Als OBS De Cirkel proberen wij een zo veilig mogelijke omgeving voor ons personeel en onze leerlingen te creëren. Zo hebben alle personeelsleden een BHV (bedrijfshulpverlening) cursus gevolgd en kunnen wij bij calamiteiten snel adequate hulp bieden. Als team dragen wij zorg voor:. Preventieve maatregelen / controles. Alarmeren en evacueren van personen uit de school. Het bestrijden van een beginnende brand. Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen Jaarlijks volgen we een herhalingscursus. Er is een schoolveiligheidsplan en ligt ter inzage op school. Dit plan omvat het volgende:. Het ontruimingsplan. Opleiding bedrijfshulpverleners. Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen). De jaarlijkse ontruimingsoefening. Harke Hofman is coördinator BHV en zorgt voor de organisatie en uitvoering van het plan. Indien u vragen heeft over de BHV kunt u bij Harke terecht. O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 15

16 Wegwijs in het schoolgebouw: Er zijn 13 lokalen verdeeld over twee gebouwen. Het hoofdgebouw (Pr.Margrietstraat 124) 9 klaslokalen en een onderzoekslokaal. De dependance (Pr. Margrietstraat 118) 2 klaslokalen, een ouderlokaal/bso en een Peutercentrum. De klaslokalen van de groepen 1, 2, 3 en de Vissenkom (speellokaal + gemeenschapsruimte) bevinden zich op de beneden verdieping. Het klaslokaal van groep 4 en 5 bevindt zich in de dependance en de klaslokalen van de groepen 6, 7 en 8 op de eerste verdieping van het hoofdgebouw. Aan ons gebouw zit een gymzaaltje. Het IB-, directie- en administratiekantoor kunt u vinden op de eerste verdieping. 4. Passend onderwijs De opvang van nieuwe leerlingen in de school Rond de tweede verjaardag van uw kind wordt het tijd om op zoek te gaan naar een basisschool. In Nederland kan men kiezen uit veel verschillende schooltypen. Laat u goed informeren en kies een school die bij uw kind past. U kunt uw kind op de meeste basisscholen aanmelden als het 3 jaar is. Wanneer u een kijkje wilt komen nemen op onze school maakt u een afspraak met Elena van Ginkel, onze Intern Begeleider (zie hoofdstuk 5), voor een 1 e kennismakingsgesprek. Zij neemt de tijd om verschillende zaken met u door te praten en verzorgt een rondleiding zodat u een goede indruk kunt krijgen van onze basisschool de Cirkel. Wanneer de school u bevalt kunt u bij haar een vooraanmelding doen. Dit gebeurt door het invullen van een daarvoor gehanteerd formulier. Uw kind wordt dan op de vooraanmeldingslijst geplaatst. Elena van Ginkel zal bij de vooraanmelding, indien hier sprake van is, met de ouders overleggen betreffende stoornissen of handicaps van een kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Indien vermoed wordt dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, zal Elena van Ginkel nader onderzoek doen. Op grond van de bevindingen besluit de directeur, Jenny Vervoort, of de leerling de nodig ondersteuning kan ontvangen op onze school. Wanneer uw keuze valt op onze school kunt u uw kind aanmelden bij Jenny Vervoort. Dit kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. De directeur neemt de beslissing of uw kind kan worden toegelaten op onze school. Indien het kind wordt toegelaten zal hij of zij worden ingeschreven. De ouders worden binnen 6 weken na de aanmeldingsaanvraag schriftelijk geïnformeerd. Indien de beslissing niet binnen 6 weken kan worden genomen, kan deze termijn met ten hoogste 4 weken worden verhoogd. Ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Aanmelding gebeurt door middel van het volledig invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier dat de school hanteert. Bij de aanmelding wordt door de ouder aangegeven of dit de eerste school van aanmelding is. Wij organiseren 2x per jaar ook Peuterinloopochtenden. U kunt de school samen met uw peuter bezoeken onder schooltijd. Tijdens deze ochtenden kunt u samen met uw kind de school verkennen. U kunt op een informele manier uw vragen stellen aan ouders, bouwcoördinator en directie. Ook wordt er een rondleiding door de school georganiseerd terwijl uw kinderen onder toezicht met elkaar kunnen spelen. O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 16

17 Als uw kind is ingeschreven, spreken we met u af dat uw kind vanaf ongeveer 2 weken vóór de vierde verjaardag vier ochtenden of middagen komt wennen aan de kinderen, de leerkracht en aan school. Van de geplande wenmomenten krijgt u schriftelijk bericht. Wordt uw kind in de vakantie 4 jaar? Dan is de eerste schooldag meteen na de vakantie. Wanneer de wenperiode plaatsvindt, bespreekt u met de onderbouwcoördinator (Linda Renee). Vaak is de wenperiode dan voor de vakantie. Alleen voor de zomervakantie kan uw kind meestal niet komen wennen; na zes weken zomervakantie is het kind die kennismaking waarschijnlijk weer vergeten. Is uw kind na 1 juni of in de zomervakantie jarig? Dan zijn de wenperiode en de eerste schooldag na de zomervakantie. Vanaf het vierde jaar mogen kinderen naar school. Vanaf het vijfde jaar zijn de kinderen leerplichtig en moeten ze naar school. Wij vinden het voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk dat zij een peutercentrum, een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal bezocht hebben en vanaf hun vierde verjaardag naar school gaan. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Resultaten van leerlingen Onze school werkt met een systeem waarbij werkresultaten van de leerlingen worden geregistreerd. De toetskalender geeft een overzicht van de toetsen die gedurende het jaar worden afgenomen. Niet alleen toetsen, maar ook observaties bepalen de voortgang van leerlingen. Opmerkingen ten aanzien van de voortgang en/of ten aanzien van het niveau worden per bouw besproken. De gegevens van leerlingen worden bijgehouden in de zogenaamde toetsmappen en het (digitale) dossier. Ouders en kinderen kunnen dit dossier inzien. De school gebruikt verschillende middelen om de resultaten en de voortgang van leerlingen in kaart te brengen:. observatieformulieren en signaleringslijsten. methode gebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen. Cito leerlingvolgsysteem, Cito entree toets groep7, Cito eindtoets. uitstroomcijfers naar het voorgezet onderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Rapporten Alle kinderen, met uitzondering van de kinderen die nog geen 3 maanden op school zijn en de kinderen van groep 8, krijgen twee keer per schooljaar een rapport. De rapporten worden door de ouders op school opgehaald. Als u het rapport komt ophalen, is er aansluitend een gesprek met de leerkracht van uw kind. Tijdens dit gesprek wordt u op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van uw kind op zowel het gebied van leren als gedrag. Om uw kind optimaal te kunnen begeleiden is samenwerking tussen school en ouders belangrijk. Om goed aan te kunnen sluiten bij de behoefte van de kinderen stelt de leerkrachten uw informatie over het welzijn van uw kind thuis zeer op prijs. Naast de rapportgesprekken zullen er meerder malen per jaar gesprekken met u en uw leerkracht worden georganiseerd. We beginnen het schooljaar altijd met een kennismakingsgesprek. In schooljaar zullen deze gesprekken in de tweede week na de zomervakantie plaatsvinden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de begeleiding van uw kind, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind, de bouwcoördinator of de Intern Begeleider. O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 17

18 Huiswerk Voor het leerproces van het kind is het belangrijk dat ouders interesse tonen en weten waar hun kind mee bezig is. Wij vragen u daarom uw kind te ondersteunen bij zijn of haar huiswerk. In groep 3 wordt het Overstap programma aangeboden. Overstap is een huiswerkprogramma voor groep 3 dat aansluit op onze leesmethode Veilig Leren. U zult hierover uitgebreid worden geïnformeerd in het ouderlokaal. Als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs laten wij uw kind wennen aan het plannen en maken van huiswerk. De hoeveelheid en inhoud van het huiswerk wordt dan ook langzaam opgebouwd en vanaf groep 7 is huiswerk structureel. U kunt uw kind hierbij als volgt helpen: Toon belangstelling voor het huiswerk van uw kind. Zorg dat uw kind een rustige plek heeft om het huiswerk te maken/leren. Zorg dat uw kind geen hinder heeft van harde muziek of de televisie. Zorg dat uw kind het huiswerk maakt op een moment dat het niet moe is en nog concentratie kan opbrengen. Zie erop toe dat uw kind een tijdpad uitstippelt voor het huiswerk; liever iedere dag één kwartier dan op één dag een heel uur huiswerk. Bied aan uw kind te overhoren of geef uw kind de kans een spreekbeurt, een gedicht of een boekbespreking te oefenen. Vanaf groep 5 adviseren wij om op televisie het programma Klokhuis te volgen. Vanaf groep 7 is het voor de algemene ontwikkeling goed om naar het Jeugdjournaal te kijken. Ga geregeld naar de bibliotheek. Heel leuk en leerzaam zijn bijvoorbeeld de luisterboeken. De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Speciale leerlingenzorg binnen het bestuur De SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passende zorg en passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Hoe de scholen samenwerken aan een goede leerlingenzorg en opvang van deze leerlingen, staat in het Zorgplan van het bestuur beschreven. Als de hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kan de school ondersteuning aanvragen bij het Zorgplatform. In het Zorgplatform zitten deskundigen op het gebied van extra zorg aan leerlingen, die de school kunnen adviseren. Soms heeft een kind meer zorg nodig dan de basisschool kan bieden; het kind is dan meer gebaat bij plaatsing op een speciale basisschool (sbo) of in het speciaal onderwijs (so). Om kinderen met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden goed in het (speciale) basisonderwijs te begeleiden, werken de SPO-basisscholen samen met de Luc Stevensschool voor speciaal basisonderwijs. De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften De ondersteuning binnen onze school Omdat de populatie van onze school divers is, is er continu aandacht voor de verschillen in niveaus. Wij spelen hierop in door de lesstof in drie verschillende niveaus aan te bieden (minimum, basis en een plus programma). Kinderen die meer aankunnen werken nooit vooruit maar zullen verbredings- dan wel verdiepingsstof aangeboden krijgen. Wij gaan er vanuit dat al onze leerlingen op het gewenste niveau leren lezen. Bij 5% van de leerlingen zal dit door (ernstige) dyslectie niet haalbaar zijn. Met deze kinderen werken wij volgens het dyslectieprocol. Onze IB er is hierbij nauw betrokken bij de begeleiding van deze kinderen en voor meer informatie kunt u altijd bij haar terecht. Onder leerlingenzorg verstaan wij het bijhouden van de leerresultaten en het sociaalemotioneel welbevinden van het kind. O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 18

19 Als op één van deze gebieden het ontwikkelingsproces van het kind stagneert, zorgen of problemen geeft, zal extra zorg geboden worden (b.v. in de vorm van verlengde instructie, extra aandacht van de leerkracht of hulp bij gedragsverandering). De uitvoering van deze extra hulp/zorg vindt vooral plaats binnen de eigen groep en wordt beschreven in het groepsplan of in een individueel handelingsplan. Het resultaat van de aanpak wordt regelmatig geëvalueerd en besproken met alle betrokkenen. Om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden is het van belang om de oorzaken van het ontstane probleem te vinden. Onze leerkrachten zullen dan ook in eerste instantie op onderzoek uitgaan. Van u als ouder vragen wij ons informatie te geven die van belang is voor het verdere ontwikkelingsproces van uw kind, om met ons mee te denken en om uw kind en school te (onder)steunen daar waar mogelijk. Bij onvoldoende vooruitgang overlegt de leerkracht met de Intern Begeleider. Onze IB er zal de leerkracht ondersteunen in de verdere probleemanalyse waarna, in de meeste gevallen, voor het kind opnieuw een handelingsplan wordt opgesteld. Ook in deze fase wordt uw hulp ingeroepen en zal dit plan met u besproken worden. Mocht ook dit niet de gewenste resultaten geven of kunnen we het probleem niet geheel duidelijk krijgen, dan wordt het kind besproken en/of onderzocht door een externe instantie. Wij verwachten van u als ouders dat u de nodige stappen onderneemt om het onderzoek te laten plaatsvinden. De bevindingen van het onderzoek worden altijd met de ouders besproken. Meestal is het mogelijk om, na onderzoek, passende zorg en passend onderwijs te bieden op onze school. In sommige gevallen met ondersteuning van SWV Utrecht PO. Verwijzing naar speciaal onderwijs Soms heeft een kind meer zorg nodig dan de basisschool kan bieden; het kind is dan meer gebaat bij plaatsing op een speciale basisschool (sbo) of in het Speciaal Onderwijs (SO). Om kinderen met met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden goed in het (speciale) basisonderwijs te begeleiden, werken de SPO-basisscholen samen met de Luc Stevensschool voor speciaal basisonderwijs. Ouders en school doen samen een aanvraag voor een plaatsing in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Deze aanvraag wordt gedaan bij een onafhankelijke commissie: de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Meer informatie vindt u op de website van het SWV: Mocht het na alle inzet voor uw kind echt niet meer lukken op onze school en komt het welzijn van de leerkrachten en andere kinderen in het geding, dan kan de directeur in samenwerking met leerplicht een verwijderingsprocedure starten. Leerlingen met een zorgdossier zijn niet verplicht deel te nemen aan de Cito-eindtoets. Mocht het kind toch willen deelnemen aan de toets dan worden de scores niet meegenomen in de uiteindelijke resultaten van het onderwijs. Dit geldt voor leerlingen met:. een leerachterstand van 1 ½ jaar of meer. een sociaal emotioneel probleem dat door een deskundige is vastgesteld. een leerlinggebonden budget O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 19

20 Schoolarts Alle leerlingen van groep 2 en groep 7 worden door de schoolarts uitgenodigd voor een algemeen onderzoek. Ook vindt er eenmaal per jaar een screening plaats door een logopediste. Bijzonderheden worden met de ouders en, indien nodig, de groepsleerkracht besproken. Er kunnen natuurlijk ook redenen zijn om uw kind tussentijds op te roepen bij de schoolarts. De extra oproep kan door u of school worden aangevraagd. Meestal gebeurt dit in samenwerking met de IB er. Wet kindermishandeling De gemeente Utrecht hanteert een protocol voor de aanpak van kindermishandeling in de gemeente Utrecht. Dit protocol geeft richtlijnen voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en of huiselijk geweld. Het protocol staat op: Schoolmaatschappelijk werk Soms hebben kinderen of u als ouder behoefte om over een bepaald probleem te praten dat wat verder afstaat van school. De schoolmaatschappelijk werkster biedt hiervoor een luisterend oor. Wij werken met twee Schoolmaatschappelijkwerkers: Marcel Vader en Sanne Smit. Contact loopt meestal via onze IB er. De schoolmaatschappelijkwerk(st)er informeert de kinderen vanaf groep 5 hoe en wanneer ze bij hem/haar terecht kunnen. Dit doet hij/zij in de 1 ste of 2 de week na de zomervakantie. Medisch handelen Het kan voorkomen dat uw kind extra, medisch zorg nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt. De overgang naar het voortgezet onderwijs Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Als de leerling 12 jaar wordt in groep 7 kan vervroegde uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs geadviseerd worden. Aan de hand van bovenstaande gegevens stelt de school een overeenkomst op die door ouders getekend wordt. Meer informatie vindt u op de website van de POVO-commissie: O.b.s. de Cirkel is één van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht 20

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

Welkom! Mede namens het schoolbestuur wens ik u en uw kind een goede tijd op OBS Tuindorp. Paul Bossenbroek Directeur OBS Tuindorp

Welkom! Mede namens het schoolbestuur wens ik u en uw kind een goede tijd op OBS Tuindorp. Paul Bossenbroek Directeur OBS Tuindorp 2014-2015 Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op OBS Tuindorp. OBS Tuindorp biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat dan ook centraal in onze visie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Apollo 11. Openbare school voor Daltononderwijs Versie 19 juli 2014

Schoolgids 2014-2015. Apollo 11. Openbare school voor Daltononderwijs Versie 19 juli 2014 Schoolgids 2014-2015 Apollo 11 Openbare school voor Daltononderwijs Versie 19 juli 2014 Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op de openbare basisschool De Apollo 11. De Apollo 11 is een Daltonschool

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten.

Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten. Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten. Ons motto:

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie