Bs Sint Martinus Prinses Beatrixstraat BM VENLO. Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bs Sint Martinus Prinses Beatrixstraat 2 5911 BM VENLO. Jaarverslag 2009-2010"

Transcriptie

1 Bs Sint Martinus Prinses Beatrixstraat BM VENLO Jaarverslag

2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Onderwijs Methodes en materialen blz. 4 Resultaten van het onderwijs Zelfstandig werken, klassenmanagement en coöperatief leren Onderbouw Leerlingenzorg blz. 5 Speerpunten: cultuur, techniek, taalpilot ICT blz. 6 Leerlingen Leerlingenaantallen, in- en uitstroomgegevens blz. 6 Personeel Ziekteverzuim blz. 6 Vervangingen Scholing blz. 7 Vacature TSO blz. 7 Gebouw en huisvesting blz. 7 Lijst van afkortingen blz. 8

3 Inleiding: In dit jaarverslag geven we een beknopte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen van het schooljaar Leidend voor dit jaarverslag waren de plannen zoals die voorafgaand aan het schooljaar zijn opgesteld in het jaarplan Dit is het eerste jaarverslag van onze school dat op deze manier is opgesteld. Mocht u op- of aanmerkingen of suggesties voor verbetering hebben, dan horen wij dat graag. Ik wens u veel leesplezier. Augustus 2010 Frank Giesen directeur

4 Onderwijs: Methodes en materialen: Het afgelopen schooljaar zijn er digitale schoolborden aangeschaft voor alle groepen. Zowel leerkrachten als kinderen zijn enthousiast over dit nieuwe middel. In de schoolontwikkelingsvergaderingen is besloten tot aanschaf nieuwe methodes voor begrijpend- en studerend lezen (Nieuwsbegrip XL), verkeer (Klaar? Over!) en Engels (take it easy). Deze methodes zullen met ingang van de bestaande methodes vervangen. Resultaten van het onderwijs De score van de citoeindtoets voor groep 8 lag met een standaardscore van 536,4 boven het landelijk gemiddelde van 535,8. Ook de score van de entreetoets voor groep 7 lag met score van 309,6 goede antwoorden ruim boven het landelijk gemiddelde van 288,7. Ook de resultaten van de andere methodeonafhankelijke toetsen stemmen tot tevredenheid. Wel merken we dat de resultaten voor het technisch lezen in de onderbouw (DMT en AVI) onder druk staan. Dit schooljaar zijn we begonnen met trendanalyses van de Citotoetsen op teamniveau. Daarmee hopen we trends vroegtijdig te signaleren en waar nodig maatregelen te kunnen nemen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. Zelfstandig werken, klassenmanagement en coöperatief leren Er zijn kijkwijzers voor leerkrachten opgesteld en klassenbezoeken afgelegd waarbij gewerkt is met momentcoaching. Dit werd door leerkrachten vooraf als spannend en achteraf als zeer zinvol en praktisch ervaren. Er is een doorgaande lijn opgesteld van de werkvormen die bij coöperatief leren worden gehanteerd. Ook is er een ontwikkelingslijn voor zelfstandigheid opgesteld waarbij drie items zijn uitgewerkt: differentiatie, werkwijze en afspraken. De ontwikkelingslijn is opgesteld naar analogie van de lijnen uit het OVMJK Onderbouw In de vergaderingen voor de onderbouw is er veel aandacht geweest voor de tussendoelen van beginnende gecijferdheid en beginnende geletterdheid. De tussendoelen zijn vastgesteld en voor een deel al gekoppeld aan thema s. Er is veel aandacht voor de zichtbaarheid van thema s gedurende de hele periode dat zo n thema centraal staat. We hebben gemerkt dat die zichtbaarheid minder wordt naarmate de tijd verstrijkt. Leerkrachten zijn zich hiervan bewust en zoeken naar manieren om die zichtbaarheid groot te houden. Leerkrachten in de onderbouw hebben behoefte om meer planmatig te werken en het aanbod niet volledig afhankelijk te laten zijn van ervaringen en ontwikkelingen bij de kinderen. Voor het beredeneerde aanbod zullen de bronnenboeken vernieuwd moeten worden. De registratie van ontwikkelingen in de onderbouw vindt plaats met de applicatie van het OVMJK. Dit model wordt echter te weinig ingezet om ontwikkelingen te volgen. Bovendien sluit het niet goed aan op de mogelijkheden die Eduscope, het registratieprogramma voor alle andere zaken rond leerlingen, biedt. Dat manco frustreert een optimaal gebruik.

5 Leerlingenzorg Hieronder volgt een opsomming van de acties die hebben plaatsgevonden in het kader van leerlingenzorg: Consultaties en onderzoeken - 6 BCO-consultaties met Natasja de Vaan. - 1x Dyslexie-onderzoek via WSNS, 2x Dyslexie-onderzoek via BCO - 3 leerlingen buitenschools gediagnosticeerd (MCDD, DCD, PDD NOS) - 3 leerlingen met REC 4-indicatie, extra zorg buiten de klas en begeleiding Ambulante Dienst. Hoogbegaafdheid en meerbegaafdheid: 2 leerlingen gaan 1x per twee weken naar de Talentengroep; 4 leerlingen werken met BegaafdheidProtocol. Dyslexie en leeproblematiek - Dyslexie-protocol voor de Martinusschool is opgesteld - DMT-afname groep 4-8 Leerlingen extra leesbegeleiding buiten de klas, 3 tot 5x per week. Leerlingenontwikkelingen - Doublures: 2x onderbouw; 1x groep 3; 1x groep 4 Overleggen en gesprekken: - 2x ZAT-overleg (BJZ en GGD) - WSNS-overleg: opbrengst gericht werken; dyslexie-protocol; zelfst. werken) - 2x Analysegesprek Cito-ronde op groepsniveau (trendanalyse schoolbreed) - 2x Groeps-observatielijst Taakwerkhouding en Gedrag + leerlingbespreking - 6x HGPD-leerlingen besproken Speerpunten: cultuur, techniek, taalpilot - In plaats van onze tweejaarlijkse muziekdag hebben we dit jaar een cultuurdag georganiseerd met als thema sprookjes. In dat thema werden ook andere creatieve uitingen (tekenen, handvaardigheid, film, fotografie, kleding, schminken) meegenomen. Doordat de opzet was om te werken vanuit de ideeën van de kinderen, werd het project veel omvangrijker dan gepland. De resultaten waren ook zeer de moeite waard. - De techniektorens hebben een vaste plek in ons onderwijs gevonden. We bekijken momenteel hoe we koppelingen met het bedrijfsleven kunnen leggen. Daar is een voorzichtig begin mee gemaakt. We hebben dit jaar voor het eerst een techniektoernooi op school gehouden. De winnaars van dat toernooi zijn naar de landelijke finale in Arnhem gegaan. Daar is door het team van groep 3-4 de 2 e prijs gewonnen. - De directeur heeft aansluiting gezocht bij de scholen van Dynamiek uit Horst die ook in de taalpilot zitten. Er zijn veel raakvlakken en we kunnen goed van aanwezige ervaringen profiteren. In het kader van de taalpilot hebben we ook onze visie op taalen leesonderwijs onder de loep genomen, hebben we de tussendoelen voor aanvankelijke geletterdheid aan thema s gekoppeld en zijn we gekomen tot de keuze van een nieuwe methode voor begrijpend en studerend lezen.

6 ICT - Alle lokalen zijn voorzien van digitale schoolborden. Na een knoppencursus voor de leerkrachten is het digibord in de bouwvergaderingen als agendapunt opgenomen. Op die momenten werden ervaringen en tips uitgewisseld. Na verandering van de server in het netwerk waren er wat technische problemen. Die zijn inmiddels weer opgelost. - In groep 3 en 4 ligt een knelpunt met betrekking tot het gebruik van educatieve software. De kinderen zijn te klein om alleen en zelfstandig boven te gaan werken. Doordat vanwege de digiborden acht laptops aan het leerlingengebruik zijn onttrokken, zijn er onvoldoende mogelijkheden om dit bij of in het eigen klaslokaal op te vangen. - Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de ICT-hulpmiddelen in de dagelijkse routines en bij zelfstandig werken, werkstukken en spreekbeurten. Ook de proef met de nieuwe methode voor begrijpend lezen leidt tot een intensiever gebruik van ICT. - Er is een schoolplaza ingericht waardoor iedereen (leerkrachten en leerlingen) ook buiten school toegang heeft tot zijn/haar documenten, , agenda enz. Bovendien kunnen er in communities en blogs gemakkelijk zaken worden gedeeld. - De school is bij ict-problemen te sterk afhankelijk van één persoon. Om die kwetsbaarheid te verkleinen is sinds dit schooljaar een begin gemaakt met een schaduw coördinator die steeds meer in staat moet zijn om veel voorkomende problemen op te lossen. Leerlingen Het leerlingenaantal is vergeleken met vorig schooljaar ongeveer gelijk gebleven In cijfers: Schooljaar Schooljaar Aantal bij start (1-8) Aantal bij einde Uitstroom groep Uitstroom anders 13 6 Instroom 4 jarigen Instroom anders Personeel Ziekteverzuim: Afgelopen schooljaar zijn twee collega s langdurig ziek geweest. Daardoor ligt ons verzuimpercentage ruim boven het landelijke gemiddelde. Het aantal ziekmeldingen is vergeleken met eerdere jaren behoorlijk verminderd. Vervangingen: We hebben te maken met een afnemend aanbod van vervangers. Daardoor is het soms moeilijk geweest om steeds vervangingen geregeld te krijgen. Toch is er steeds een oplossing gevonden zodat er in geen enkel geval groepen gecombineerd moesten worden of naar huis moesten worden gestuurd.

7 Scholing: Ronnie Smits heeft de opleiding tot master of education met goed gevolg afgesloten. Deze opleiding voor pedagogiek heeft het niveau van wat men vroeger doctorandus noemde. Jan Sprengers, Hugo Jacobs, Annemie Engel en Frank Giesen hebben de opleiding tot BHV-er met goed gevolg afgesloten. Karen Steeghs en Beyke Weterings hebben de herhalingscursus BHV gevolgd. Frank Giesen heeft cursussen gevolgd over verzuim en re-integratie en communicatievaardigheden. Jan Sprengers heeft het 2 e jaar van de opleiding voor Interne Begeleider succesvol afgesloten. Vacature: In de april 2010 is de vacature voor het nieuwe schooljaar ingevuld. Suzanne Gubbels heeft met ingang van schooljaar een vaste baan. De tijdelijke vacature die ontstaat vanwege het zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof van Katja Franck wordt ook ingevuld door Suzanne Gubbels. In de praktijk betekent dat, dat Suzanne fulltime groepsleerkracht wordt en dat haar duopartner Ronnie Smits de taken van Katja overneemt. Tussenschoolse Opvang (TSO) Met ingang van het schooljaar is het overblijven (officieel: de tussenschoolse opvang) uitbesteed aan Wel.Kom. De prijs voor het overblijven ligt iets hoger dan voorgaande jaren en de systematiek van betalen en aan- en afmelden is veranderd. Het aantal overblijvers is ten opzichte van vorig jaar ongeveer gelijk gebleven. Op maandag zijn er ongeveer 50 kinderen, op dinsdag en donderdag ruim 60 kinderen en op vrijdag ongeveer 20 kinderen. De ouders en de kinderen zijn, volgens een eigen onderzoek van Wel.Kom, over het algemeen tevreden over het overblijven. Gebouw en huisvesting Per 1 april is de schoonmaak van het gebouw in handen van de WAA. Iedereen heeft het idee dat de kwaliteit van de schoonmaak een heel stuk omhoog is gegaan. Het is wel wennen aan schoonmakers die bijna de hele dag en dus ook gelijk met de kinderen in het gebouw zijn.

8 Lijst van afkortingen DMT AVI OVMJK BCO WSNS MCDD DCD PDD NOS REC ZAT BJZ GGD HGPD ICT BHV WAA DrieMinutenToets, een toets waarmee de vaardigheid van technisch lezen wordt vastgesteld door het lezen van woordrijtjes Analyse Van Individualiseringsvormen is ook een toets om het leesniveau vast te stellen. Bij deze toets wordt gebruik gemaakt van verhalende teksten. OntwikkelingsVolgModel voor Jonge Kinderen. Een registratie en volgsysteem om aan de hand van observaties de ontwikkeling van jonge kinderen (voor onze school groep 1 en 2) bij te houden. BegeleidingsCentrum voor Onderwijs, onze schooladviesdienst. Voluit BCOonderwijsadvies Weer Samen Naar School, samenwerkingverband tussen basisscholen en speciale basisscholen met als doel zoveel mogelijk kinderen die extra zorg nodig hebben binnen de basisscholen op te vangen. stoornis binnen het autismespectrum stoornis binnen het autismespectrum stoornis binnen het autismespectrum Regionaal Expertise Centrum, beoordeelt of kinderen extra zorg kunnen krijgen en waar dat dient te gebeuren. ZorgAdviesTeam overleg waarin meerdere partijen en deskundigen elkaar treffen om problemen rond en van kinderen te bespreken en oplossingen aan te dragen Bureau Jeugdzorg Gemeentelijk (of gemeenschappelijke) GezondheidsDienst HandelingsGerichte Proces Diagnostiek, methode om aan de hand van de kansen en sterke kanten van kinderen met extra zorg snel met hen aan de slag te kunnen. Informatie- en CommunicatieTechnologie, alles wat op school met computers te maken heeft. BedrijfsHulpVerlening Werkplaats voor Aangepaste Arbeid

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 1 Inhoud Inleiding.... 3 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst... 3 1. Opbrengsten... 4 1.1 Opbrengsten van de CITO-Eindtoets...

Nadere informatie

Jaarboek 2013 2014. openbare basisschool

Jaarboek 2013 2014. openbare basisschool Jaarboek 2013 2014 openbare basisschool Jaarboek 2013 2014 Schoolgids Dit Jaarboek is een aanvulling op de Schoolgids. In de Schoolgids staan onder meer de doelstellingen en uitgangspunten van onze

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER

CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Onderwijsvernieuwing op BS De Schakel... 4 3. De organisatie van het onderwijs bij ons op school... 8 4. Oudercontacten en het brengen van uw kind... 10 5. Schooltijden

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig jaarplan -2011 OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder 2009 1 De Touwladder Een ontdekkingsreis voor iedereen Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie