Gezondheidszorg op. Haven- en Industrieterrein. Moerdijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheidszorg op. Haven- en Industrieterrein. Moerdijk"

Transcriptie

1 Gezondheidszorg op Haven- en Industrieterrein Moerdijk Advies GGD West-Brabant GHOR Midden- en West-Brabant In opdracht van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 13 oktober / 52

2 Opdrachtgever: N. van Mourik, directeur Veiligheidsregio MWB Stuurgroep: N. van Mourik, directeur Veiligheidsregio MWB A. Houtman, directeur GGD West-Brabant/directeur GHOR MWB J. de Laat, adj. directeur GHOR MWB Projectleiders: S. Hogendoorn, tactisch beleidsadviseur GGD West-Brabant I. Welschen, stafmedewerker Ketenzorg GHOR MWB Projectmedewerkers: N. van Riet, adviseur gezondheid en milieu, GGD West-Brabant W. Michel-van de Beek, beleidsadviseur, GGD West-Brabant A. van Peer, senior stafmedewerker materiële en operationele planvorming GHOR MWB H. Augustijn, epidemioloog, GGD West-Brabant A. Koldewij, informatiedeskundige Centrum voor Publieksinformatie en Documentatie GGD West-Brabant/GGD Hart voor Brabant M. Toetenel, informatiedeskundige Centrum voor Publieksinformatie en Documentatie GGD West-Brabant/GGD Hart voor Brabant 2/ 52

3 Inhoudsopgave blz Samenvatting 4 Hoofdstuk 1. Aanleiding 9 Hoofdstuk 2. Onderzoeksvragen en Methode 10 Hoofdstuk 3. Resultaten 3.1 Wettelijk kader en verantwoordelijkheden Huidige organisatie van zorg (inter)nationale voorbeelden 21 Hoofdstuk 4. Conclusie en Advies 4.1 Conclusies Aanbevelingen Advies 26 Bijlage 1. Opdracht en procesrapportage Bijlage 2. Gedetailleerde uitkomsten bedrijven-enquête Bijlage 3. Referenties (literatuur en websites) 3/ 52

4 Samenvatting De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant acht het wenselijk en noodzakelijk om op korte termijn te komen tot een effectieve en adequate veiligheid op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk, bij voorkeur te realiseren door publiek-private samenwerking. Aan de GHOR Midden- en West-Brabant en de GGD West-Brabant is gevraagd om op basis van een beoordeling van de huidige situatie met betrekking tot (gezondheids)zorg op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk te komen tot een integraal advies over een kwalitatief aanvaardbare (gezondheids)zorg op het Haven- en Industrieterrein, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen van publieke en private partijen ter zake. Uitgangspunten: Eigen verantwoordelijkheid van verschillende partijen Overheid waar mogelijk faciliterend. Maximale medewerking bedrijven, minimale inzet van drukmaatregelen vanuit overheid. Onderzoeksvragen: 1. Waaraan moeten bedrijven voldoen, wat is de verantwoordelijkheid overheid? 2. Wie spelen een rol als het gaat om het organiseren van de medische zorg op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk? 3. Wat kunnen we leren van (inter)nationale voorbeelden? 4. Hoe kan de medische zorg op het Haven- en Industrieterrein optimaal worden georganiseerd? Deze vragen zijn beantwoord door interviews met vertegenwoordigers van: a. Overheid (bestuurlijk en/of ambtelijk), te weten: havenschap, gemeente Moerdijk, GHOR, GGD en provincie. b. Reguliere gezondheidszorg: huisartsen en omliggende ziekenhuizen c. Bedrijfsgezondheidszorg: bedrijfsarts gespecialiseerd in toxische stoffen d. Bedrijven e. Bewoners Aanvullend is een schriftelijke enquête verzonden aan de bedrijven op het bedrijventerrein Moerdijk. Nationale en internationale voorbeelden zijn bestudeerd door middel van een websearch en een literatuursearch. Conclusies Het Haven- en Industrieterrein Moerdijk is een gebied met een verhoogd risico op met name chemische incidenten. In de analyse van de huidige gezondheidszorg op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk zijn problemen geconstateerd op drie terreinen; 1. beschikbaarheid van zorg, 2. kennis 3. samenwerking 1. Beschikbaarheid van zorg Er is onvoldoende samenwerking tussen EHBO ers en BHV van verschillende bedrijven Er bestaat een lacune tussen EHBO-voorzieningen, BHV en ambulancezorg, die nu wordt ingevuld door de huisartsen Het overschrijdingspercentage van de aanrijtijden van ambulances is te hoog voor een risicovol gebied als het haven- en industrieterrein Moerdijk. De huisartsenzorg is kwetsbaar op korte termijn (24/7 inclusief alle spoedzorg door 3 huisartsen) De huisartsenzorg is kwetsbaar op lange termijn (zijn praktijkopvolgers te vinden met eenzelfde brede taakopvatting). 4/ 52

5 2. Kennis de kennis over de benodigde medische zorg bij incidenten met gevaarlijke stoffen is te laag bij de reguliere zorgaanbieders (huisartsen, ambulancedienst en ziekenhuizen) de kennis over gevaarlijke stoffen bij bedrijven wordt onvoldoende benut. risico s zijn per bedrijf wel bekend, maar niet bij de omliggende bedrijven informatie, over de risico s die bepaalde combinaties van bedrijven opleveren, is onbekend bedrijven en instellingen geven aan de kennis meer te willen delen, bijvoorbeeld door samen te oefenen. bovendien wordt de beschikbare kennis (monitorgegevens) over blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet gekoppeld aan de monitoring van gezondheidsklachten. 3. Samenwerking afbakening taken tussen de verschillende zorgaanbieders is onduidelijk (soms overlap, soms gaten) koppeling tussen reguliere en opgeschaalde zorg ontbreekt risico- en crisiscommunicatie is onvoldoende geregeld er is geen structurele onderlinge samenwerking op het gebied van veiligheid en zorg tussen de bedrijven (wel incidentele) traject van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) wordt door bedrijven individueel doorlopen. Er worden geen OTO activiteiten ontplooid door de keten gezamenlijk, noch met de andere veiligheidspartners zoals de brandweer. Aanbevelingen om te komen tot een gewenste respectievelijk een aanvaardbare situatie De uitgebreide aanbevelingen, die volgen uit bovenstaande conclusies, staan vermeld in paragraaf 4.2. Samengevat betekenen zij: 1. zorg voor adequate medische voorzieningen op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk 2. intensiveer de samenwerking aldaar tussen bedrijven, overheden en zorgaanbieders Beschikbaarheid van zorg Kennis 1. Adequate medische voorzieningen Opties a. Inkoop bij port health center b. Centrale rol voor huisartsen c. First responder realiseren Samenwerking 2. Intensivering samenwerking in de keten: ketenfunctionaris 5/ 52

6 Toelichting 1. Adequate medische voorzieningen Er zijn 3 mogelijkheden om adequate medische voorzieningen te realiseren. Optie a leidt tot de gewenste situatie, optie b is te kwetsbaar en wordt daarom niet geadviseerd. Optie c is nog (net) aanvaardbaar. a. Inkoop bij bestaand health center zoals Port Health Center (PHC) Rotterdam Voordelen vestiging PHC-locatie op Moerdijk: o Gespecialiseerde CBRN verpleegkundigen o Maakt gebruik van expertise van het Expertise Centrum Toxische Stoffen o Maakt gebruik van bestaande structuur o Kan mogelijk geïntegreerd worden bij de toekomstige publiek-private brandweer op het Haven- en Industrieterrein o Koppeling met ARBO zorg o Inclusief CBRN trainingen voor BHV ers op Haven- en Industrieterrein Moerdijk o Inclusief basisvoorzieningen voor decontaminatie op het Haven- en Industrieterrein o CBRN verpleegkundige kan optreden als first responder Voorwaarden: o Overschrijdingspercentage aanrijtijden ambulancedienst onder regionaal gemiddelde o Nauwe samenwerking met de huisartsen in Moerdijk, de RAV en de aanwezige bedrijfsvoorzieningen. o Samenwerkingsafspraken over wie welke patiënten beoordeelt en behandelt. o Kennisdeling binnen de gehele zorgketen o Koppeling tussen reguliere en opgeschaalde zorg Nadelen: o Beheer niet (volledig) in eigen hand b. Centrale rol voor huisartsen Voordelen: o Sluit aan op huidige situatie o Huisartsen kunnen optreden als First responder Voorwaarden: o Overschrijdingspercentage aanrijtijden ambulancedienst onder regionaal gemiddelde o CBRN kennis huisartsen voldoende o basisvoorzieningen voor decontaminatie op de huisartspraktijk o basistransportvoorziening van Haven- en Industrieterrein naar de huisartspraktijk o uitbreiding aantal huisartsen nodig? o Samenwerkingsafspraken met RAV en aanwezige bedrijfsvoorzieningen o Uniform abonnementsysteem o Kennisdeling binnen de gehele zorgketen o Koppeling tussen reguliere en opgeschaalde zorg Nadelen: o De huisartsenzorg is kwetsbaar op korte termijn (24/7 inclusief alle spoedzorg door 3 huisartsen) o De huisartsenzorg is kwetsbaar op lange termijn (zijn praktijkopvolgers te vinden met eenzelfde brede taakopvatting) o Daarnaast moeten ook nieuwe huisartsen hun CBRN kennis weer op niveau hebben. o Decontaminatievoorzieningen bij de huisartspraktijk zijn fysiek verder weg van het Haven- en Industrieterrein. o Geen koppeling met ARBO zorg 6/ 52

7 Uit de aanzienlijke nadelen blijkt dat deze optie te kwetsbaar is en is daarom in dit advies niet verder opgenomen. c. First responder realiseren. Een first responder kan ingezet worden vanuit verschillende organisaties zoals brandweer, beveiliging, politie of huisartsen. Voordelen: o Sluit aan bij bestaande structuren op het Haven- en Industrieterrein Voorwaarden: o Overschrijdingspercentage aanrijtijden ambulancedienst onder regionaal gemiddelde o CBRN Kennis voldoende o basisvoorzieningen voor decontaminatie op het Haven- en Industrieterrein o basistransportvoorziening op het Haven- en Industrieterrein o Samenwerkingsafspraken met huisartsen, RAV, GMV, MKA en aanwezige bedrijfsvoorzieningen o Koppeling tussen reguliere en opgeschaalde zorg o Basis life support niveau. Nadelen: o Mogelijkheden tot medisch (be)handelen beperkt o Geen koppeling met ARBO zorg 2. Intensivering samenwerking in de keten: aanstellen ketenfunctionaris Zorg Zorgaanbieders -ARBO diensten -huisartsen -ziekenhuizen -RAV -EHBO ers Overheid -Provincie -gemeente Veiligheidsregio GGD Havenschap RMD Ketenfunctionaris Zorg Bedrijven -medische dienst(en) -bedrijvenvereniging -Kwaliteit, ARBO& Milieu platform -BHV ers De ketenfunctionaris initieert en stimuleert de publiek-private samenwerking tussen alle betrokken partijen op het gebied van de gezondheidszorg op het Haven- en Industrieterrein en valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid. 7/ 52

8 De functionaris stimuleert de samenwerking op de volgende terreinen: o Medische zorgaanbieders onderling, (inclusief verbinding tussen monitoring van blootstelling en klachten) o Integrale veiligheid o Opleiden, trainen en oefenen o Risico- en crisiscommunicatie 8/ 52

9 Hoofdstuk 1. Aanleiding De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant acht het wenselijk en noodzakelijk om op korte termijn te komen tot een effectieve en adequate veiligheid op het Haven- en Industrieterrein, bij voorkeur te realiseren door publiek-private samenwerking. Aan de GHOR en de GGD is gevraagd om op basis van een beoordeling van de huidige situatie met betrekking tot (gezondheids)zorg op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk te komen tot een integraal advies over een kwalitatief aanvaardbare gezondheidszorg op het Haven- en Industrieterrein, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen van publieke en private partijen ter zake. Uitgangspunten: Eigen verantwoordelijkheid van verschillende partijen Overheid waar mogelijk faciliterend. Maximale medewerking bedrijven, minimale inzet van drukmaatregelen vanuit overheid. 9/ 52

10 Hoofdstuk 2. Onderzoeksvragen en Methode De volgende vier onderzoeksvragen zijn leidend geweest voor de totstandkoming van het advies. Vraag 1. Waaraan moeten bedrijven voldoen, wat is de verantwoordelijkheid overheid? Om deze vraag te beantwoorden is het wettelijk kader (letter en geest) beschreven waar overheid, bedrijven en zorgaanbieders mee te maken hebben. Vraag 2. Wie spelen een rol als het gaat om het organiseren van de medische zorg op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk? Vraag 4. Hoe kan de medische zorg op het Haven- en Industrieterrein optimaal worden georganiseerd? Deze vragen zijn beantwoord door interviews met vertegenwoordigers van: a. Overheid (bestuurlijk en ambtelijk), te weten havenschap, gemeente Moerdijk, GHOR, GGD en provincie. b. Reguliere gezondheidszorg: huisartsen en omliggende ziekenhuizen c. Bedrijfsgezondheidszorg: bedrijfsarts gespecialiseerd in toxische stoffen d. Bewoners: voorzitter van SBBM. Aanvullend is een schriftelijke enquête verzonden aan de bedrijven op het bedrijventerrein Moerdijk. Vraag 3. Wat kunnen we leren van (inter)nationale voorbeelden? Nationale en internationale voorbeelden zijn bestudeerd door middel van een websearch en een literatuursearch. Zie bijlage 1 voor de opdracht en de procesrapportage. 10/ 52

11 Hoofdstuk 3. Resultaten 3.1 Wettelijk kader en verantwoordelijkheden bij de organisatie van de gezondheidszorg op het bedrijventerrein In het onderstaande schema wordt het wettelijk kader samengevat. Vervolgens worden de verschillende wetten en regelingen nader toegelicht. sector organisatie Wettelijk kader samenvatting bedrijven Alle bedrijven Arbo-wet Arbobeleid bevat: RI&E, begeleiding ziekteverzuim, preventiemedewerker, BHV, voorlichting, toegang tot arbodeskundige en PAGO Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken Arbo-wet + ARIE of BRZO Arbo-beleid + aanvullende regelgeving om medewerkers, omwonenden en milieu te beschermen overheid gemeente Wet Veiligheidsregio s Rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur provincie havenschap Wet Publieke Gezondheid Gemeentewet BRZO Wet Ambulancevervoer geen formele rol in de organisatie van de gezondheidszorg op het terrein Bewaken, bevorderen, beschermen van volksgezondheid Openbare orde en veiligheid Provincie regelt toezicht op BRZO in een regionale uitvoerings dienst (RUD) Provincie stelt spreidingsplan vast (deze rol vervalt in de nieuwe wet Ambulancezorg) - Veiligheidsregio Wet Veiligheidsregio s Rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur GHOR Wet Veiligheidsregio s coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises en daarnaast hierover adviseren aan overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening GGD Wet Publieke Gezondheid Wet Veiligheidsregio s Bewaken, bevorderen, beschermen van volksgezondheid borgen van een gecoördineerde aanpak van de openbare gezondheidszorg tijdens rampen en crises brandweer Wet Veiligheidsregio s Taken brandweer 11/ 52

12 Zorgaanbieders Zorgaanbieders Huisartsen, ziekenhuizen WTZi Wet BIG verantwoordelijkheid voor spreiding en toegankelijkheid van acute zorg wordt gelegd bij die aanbieders van zorg. Zij hebben daartoe de opdracht om in regionaal verband afspraken te maken over (een betere) samenwerking Verantwoorde zorg onder alle omstandigheden verantwoorde zorg onder alle omstandigheden kwaliteitswet zorginstellingen Arbo-dienst Geen wettelijke taak Een werkgever kan een arbodienst inhuren, maar dat is geen verplichting RAV Huisartsen(post en), RAV, ziekenhuizen en GGD Wet Ambulancevervoer WTZi Wet BIG Kwaliteitswet zorginstellingen Wet veiligheidsregio's Landelijk niet meer dan 5% overschrijding aanrijtijden onderlinge afstemming tussen de verschillende aanbieders van acute zorg Verantwoorde zorg onder alle omstandigheden verantwoorde zorg onder alle omstandigheden, Instellingen als bedoeld in de WTZi), zorgaanbieders als bedoeld in de Wet BIG, RAV en GGD dienen maatregelen te treffen met het oog op hun taak bij de geneeskundige hulpverlening inzake rampen en crises en de voorbereiding daarop. Arbo-wet en Arbo-beleid: Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren. Dit wordt opgesteld in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden). Onderdelen van dit arbobeleid zijn onder andere: Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) In een RI&E staat welke risico s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Arbodienst of bedrijfsarts Bij ziekteverzuim moet de begeleiding van de zieke werknemer door een bedrijfsarts (al dan niet aangesloten bij een arbodienst) worden uitgevoerd. Preventiemedewerker Bedrijven zijn verplicht om ten minste één werknemer aan te wijzen als preventiemedewerker. Bedrijfshulpverlening Binnen het bedrijf moet minimaal één bedrijfshulpverlener (bhv er) aanwezig zijn. De BHV organisatie is bedoeld als voorpost van de externe hulpdiensten. Alhoewel het logisch lijkt dat de BHV van aanpalende bedrijven op elkaar is afgestemd, richt de wet zich in wezen vooral op de individuele werkgever. Er is geen verplichting tot afstemming met bedrijven in de omgeving. Voorlichting Bedrijven moeten hun werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken. 12/ 52

13 Arbodeskundige Werkgevers moeten toegang verlenen aan en tot een arbodeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbeidshygiënist. PAGO Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan Aanvullende regelgeving gevaarlijke stoffen: BRZO en ARIE Voor bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, is aanvullende regelgeving opgesteld om medewerkers, milieu en omwonenden te beschermen. Het Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999* (Brzo) combineert deze drie aandachtsgebieden. Op het gebied van arbeidsveiligheid bestaat daarnaast de zogenaamde ARIE-regeling, die is opgenomen in het Arbobesluit. De ARIE-regeling is feitelijk een Aanvullende Risico- Inventarisatie en -Evaluatie met betrekking tot de risico s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen en kent vergelijkbare verplichtingen als het Brzo. In grote lijnen geldt de Brzo voor grotere bedrijven en de ARIE-regeling voor kleinere bedrijven. Op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk geldt de Brzo voor 19 bedrijven. BRZO bedrijven moeten de juiste en nodige informatie uit wisselen zodat de omliggende Brzo bedrijven zelf de zorg goed kunnen regelen. Wet Veiligheidsregio s Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur. Dat is de essentie van de Wvr. Het doel van de Wvr is de bestuurlijke en operationele slagkracht te vergroten. Kern daarvan is de introductie van een eenhoofdig gezag op bovenlokaal niveau in de persoon van de voorzitter van de Veiligheidsregio in geval van een ramp of crisis (opperbevel). De voorzitter is de burgemeester die ook Korpsbeheerder (politie) in de regio is. De Burgemeester is verantwoordelijk om op te treden bij een crisis en beschikt hiervoor over de nodige bevoegdheden. Hij is in deze situatie ook verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde, op grond van de Gemeentewet. Dit betekent dat één bestuursorgaan, de Burgemeester, bij een crisis zowel de specifieke maatregelen voor de veiligheid als de maatregelen om de openbare orde te handhaven kan uitoefenen De Veiligheidsregio is primair bedoeld om het veiligheidsbeleid van de deelnemende gemeenten te ondersteunen. Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft o.a. tot taak (artikel 10): het adviseren van het College van Burgemeester & Wethouders het instellen en in stand houden van een regionale brandweer het instellen en in stand houden van een GHOR het voorzien in de meldkamerfunctie De door het bestuur van de Veiligheidsregio ingestelde organisatie GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Ook de taken van de brandweer zijn in het bepaald op grond van de Wet veiligheidsregio s: het voorkomen, beperken en bestrijden van brand het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand het waarschuwen van de bevolking het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. 13/ 52

14 In de Wet op de Veiligheidsregio staat dat instellingen zoals bedoeld in de WTZi, zorgaanbieders als bedoeld in de Wet BIG, ambulancevervoerders en GGDén, die een taak hebben binnen de geneeskundige hulpverlening, verplicht zijn de nodige maatregelen te treffen met het oog op hun taak en de voorbereiding daarop. Op grond van de WVR (en ziekenhuizen tevens op grond van de WTZi) zijn ketenpartners bovendien verplicht om hierover schriftelijke afspraken te maken met het bestuur van de veiligheidsregio Wet Publieke Gezondheid Gemeenten zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor de collectieve preventie in hun gemeente. Ze hebben de taak de gezondheid van hun inwoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen (art. 2). Zo bevordert het College van B & W de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij rampen. Voor de uitvoering van de taken in de WPG wordt door de gemeente een GGD in het leven geroepen. Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) De WTZi regelt dat zorginstellingen een toelating moeten hebben om zorg te kunnen leveren die ten laste komt van AWBZ of Zorgverzekeringswet. Een deel van de WTZi is bedoeld om te komen tot onderlinge afstemming tussen de verschillende aanbieders van acute zorg. Deze aanbieders hebben de opdracht gekregen om in regionaal verband afspraken te maken over (een betere) samenwerking. De Minister van VWS legt hiermee de verantwoordelijkheid voor spreiding en toegankelijkheid van acute zorg nadrukkelijk bij de aanbieders van zorg. Initiators van dit regionaal overleg acute zorg (ROAZ) zijn alle ziekenhuizen in Nederland met een erkenning als Traumacentrum. Het doel van het ROAZ is ervoor te zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt wanneer deze acute zorg nodig heeft. Het brengt het acute zorgaanbod in de regio in kaart en bedenkt oplossingen voor eventuele 'gaten' in de bereikbaarheid. Wie levert welke zorg, hoeveel mensen kan elke zorgaanbieder behandelen en welke (in)directe afspraken hebben de ketenpartners in de regio al voor de aansluiting van acute zorg. Daarnaast houdt het ROAZ zich bezig met de voorbereiding op grootschalige inzet bij rampen. De directeur GHOR is daartoe lid van het ROAZ. De belangrijkste ketenpartners van de GHOR in dit overleg zijn: RAV, ziekenhuizen, traumacentrum, huisartsenposten, GGD en GGZ. Op basis van de wet Toelating Zorginstellingen moeten er binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg afspraken gemaakt worden over de 24 uurs toegankelijkheid van acute zorg. Kwaliteitswet Zorginstellingen Het doel van de Kwaliteitswet Zorginstellingen is zorgaanbieders, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, verantwoorde zorg te laten aanbieden. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt. Zorgaanbieders dienen daarbij de kwaliteit van de zorg systematisch te bewaken, te beheersen en te verbeteren (artikel 4). Om bij rampen en ongevallen ook aan deze wet te kunnen voldoen, beschikken zorgaanbieders over een rampenopvangplan (ziekenhuis:zirop, huisarts: HaROP). Op basis van de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn huisartsenposten verplicht om verantwoorde zorg te leveren onder alle omstandigheden, dus ook bij calamiteiten Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) Het doel van de wet is: de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. 14/ 52

15 Op basis van de Wet BIG zijn individuele huisartsen verplicht tot het leveren van verantwoorde zorg onder alle omstandigheden Wet Ambulancevervoer Op dit moment is op de ambulancezorg de Wet Ambulancevervoer van toepassing. In het kader daarvan stellen de provincies vast hoe de spreiding van ambulances eruit moet zien. Binnen nieuwe wetgeving, waarop de sector al lang wacht, liggen sturing en financiering in één hand. In de Wet Ambulancezorg (WAZ) is geregeld dat de minister degene is die vergunningen afgeeft aan de RAV-en. De wet is nog niet ingevoerd. Belangrijk binnen de ambulancezorg zijn de aanrijtijden. Voor spoedritten (urgentie A1) geldt een maximale aanrijtijd van 15 minuten, voor spoedritten (urgentie A2) geldt een maximale aanrijtijd van 30 minuten. Een 5% (landelijk gemiddelde, niet te vertalen naar elke (sub) regio) overschrijding is toegestaan. Voor besteld vervoer (B ritten) gelden geen tijdsnormen. 3.2 Huidige organisatie van zorg Wie spelen een rol als het gaat om het organiseren van de medische zorg op het Havenen Industrieterrein Moerdijk? Naast de reguliere acute zorgvragen die de circa werknemers en passanten op het Haven- en Industrieterrein kunnen hebben, zal er relatief vaak sprake zijn van incidenten met gevaarlijke stoffen. Onder gevaarlijke stoffen worden chemicaliën die corrosief, toxisch, ontvlambaar of explosief zijn, biologische agentia en nucleair agentia gerekend, de zogenaamde CBRN stoffen. Incidenten met gevaarlijke stoffen onderscheiden zich van andere incidenten doordat naast slachtoffers mogelijk ook andere werknemers, hulpverleners en de bevolking worden blootgesteld aan de vrijgekomen stof. Zolang een gevaarlijke stof aanwezig is, kan in principe verdere blootstelling plaatsvinden waardoor de stof kan inwerken op het lichaam. Hierdoor verergert het (chemische) letsel, moeten hulpverleners zich beschermen en verspreidt de stof zich in het milieu. Decontaminatie van slachtoffers op een incidentterrein is een taak voor de brandweer. Deze beschikt over mobiele units (container of tent) waarin de decontaminatie plaatsvindt. Ondanks deze decontaminatie op het incidentterrein moet er rekening mee worden gehouden dat een ziekenhuis of huisartsenpost bij een incident onverwacht met een besmet slachtoffer kan worden geconfronteerd. Er zijn heel veel chemische stoffen. Het is onmogelijk om van iedere stof alle medische details te weten. Informatie kan worden opgevraagd bij de dienstdoende Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de GHOR (GAGS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nationaal Vergiftiging Informatie Centrum (NVIC) en de Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding (LCI). De effecten van chemische stoffen kunnen globaal ingedeeld worden in zogenaamde toxidromen. Een toxidroom is een verzameling van syndromen die allen ongeveer dezelfde behandeling behoeven. Er zijn vijf belangrijke toxidromen te onderscheiden. Deze komen het meest voor en vragen bovendien om een snelle interventie. Dit is basiskennis voor iedere hulpverlener die met besmette personen te maken kan krijgen. 15/ 52

16 Er zijn veel partijen betrokken bij de gezondheidszorg op het Haven- en Industrieterrein: RAV ambulance rapid responder first responder nurse practitioner Ziekenhuis Curatieve Bedrijfsgezondheidszorg Werknemers en passanten Huisartsenzorg Spoed Preventieve Bedrijfsgezondheidszorg Huisartsenzorg Niet-spoed Bedrijfsgezondheidszorg Kleine incidenten en lichte verwondingen worden behandeld door de huisarts of door een eigen medische dienst. Bij grotere incidenten of incidenten met gevaarlijke stoffen vallen veel bedrijven terug op de medische dienst van Shell. Shell heeft grote medische dienst en veel kennis over gevaarlijke stoffen. Ook over stoffen die ze zelf niet hebben. Shell heeft 24/7 medische dienst met achtervang in Pernis. Er zijn geen afspraken tussen bedrijven en Shell over de vangnetfunctie, dit is op basis van goed buurmanschap. Shell deelt wel bv ook onderzoeksresultaten over eigenschappen van specifieke stoffen (max aanvaardbare concentraties in het lichaam) met bedrijven die ook met deze stoffen werken. Hier worden de lokale richtlijnen dan weer op aangepast. Mogelijk komt de vangnetfunctie van Shell op termijn te vervallen. Draagvlak voor een gezamenlijke medische dienst bestaat. Iedereen wil dit goed geregeld hebben. Vroeger is al eens vanuit bedrijven gepoogd om gezamenlijke Arbodienst op het gebied van incidentbestrijding binnen te halen (keuringen, medische post, voorlichting). Is niet van de grond gekomen volgens de bedrijven omdat de gemeente niet heeft doorgepakt. Naast de interviews die we met een aantal bedrijven hebben gehouden is er ook een vragenlijst verstuurd naar alle bedrijven op het Haven- en Industrieterrein. 16/ 52

17 De respons op de enquête onder bedrijven is 25% (n=61). De respons onder de 13 BRZO bedrijven is met 54% aanzienlijk hoger. Veel (80%) bedrijven geven aan een verantwoordelijke voor bedrijfsgezondheidszorg te hebben. De verantwoordelijkheid valt vaak onder HR of onder de directie. Vooral de kleinere bedrijven hebben geen medewerker hiervoor aangeduid. BRZO-bedrijven zijn grotere bedrijven en hebben hier allemaal intern een verantwoordelijke voor. Bijna alle bedrijven zijn aangesloten bij een arbodienst, maar er is een enorme variëteit aan arbodiensten waarbij de bedrijven aangesloten zijn. Shell heeft zelfs een eigen Arbodienst. Er worden door 55 bedrijven al 24 verschillende Arbodiensten genoemd. In bijna alle bedrijven zijn bedrijf hulpverleners (BHV ers) aanwezig. Het varieert van 1 tot 200 per bedrijf, maar gemiddeld zijn dit er 21 per 100 medewerkers. De BHV ers zijn, volgens de bedrijven, goed op de hoogte van de gevaren voor de werknemers binnen het bedrijf. De gemiddelde kennis wordt, op een schaal van 0-10, ingeschat op een 8,3 terwijl er geen bedrijf een onvoldoende aan de BHV ers in het eigen bedrijf geeft. In 77% van de bedrijven zijn opgeleide EHBO ers aanwezig. Ook hier een variatie van 1 tot 350 per bedrijf maar gemiddeld zijn dit er 14 per 100 werknemers. In 83% van de bedrijven is er een evacuatie of rampenplan aanwezig binnen het bedrijf. Oefening hiervan varieert van maandelijks tot nooit maar het merendeel van de bedrijven oefent minimaal 1x per jaar. De oefenfrequentie bij BRZO-bedrijven ligt hoger. Medische (opvang)zorg binnen het bedrijf wordt door alle bedrijven als voldoende beoordeeld. De inzet van BHV ers en EHBO ers gecombineerd met een achterwacht van huisarts en ambulance wordt als afdoende ingeschat. Van de bedrijven in dit onderzoek vindt 20% medische zorg bij incidenten buiten het eigen bedrijf niet voldoende. Vooral ongelukken zoals recent met Chemiepack kunnen moeilijk voorzien worden door het eigen bedrijf. BRZO-bedrijven zijn, qua omvang en aard, beter voorbereid op problemen van externe aard. Bijna de helft van de bedrijven vindt dat de gezondheidszorg bij incidenten verbeterd moet worden. Als voornaamste pijnpunten komen communicatie en kennis / voorlichting naar voren. Als voorstel wordt genoemd een centrale post voor brandweer en medische hulp die ook in moet staan voor betere communicatie en voorlichting. Het concept van Port Health Centre zoals in Rotterdam is bij twee derde van de bedrijven niet bekend. Bijna 80% van de bedrijven staat positief t.o.v. een centraal gezondheidscentrum voornamelijk gericht op incidenten (curatieve bedrijfsgeneeskundige zorg. Slechts 17% zou hierbij ook de eigen bedrijfsgezondheidszorg onder willen brengen. Huisartsenzorg In Klundert is een huisartsenmaatschap van 3 huisartsen met praktijkondersteuning. Vanaf 1 januari 2012 is er 1 vacature. De praktijk heeft ingeschreven patiënten. De huisartsen verzorgen 24 uur per dag, 7 dagen per week huisartsenzorg. Men is niet aangesloten bij de huisartsenpost in Roosendaal omdat men de geografische afstand tussen de HAP en het gebied in en om Klundert onverantwoord vindt bij spoedgevallen. Vanwege de nabijheid van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk levert de praktijk ook huisartsgeneeskundige spoedzorg (24/7) aan de werknemers van het Haven- en Industrieterrein plus externen die zich op het terrein bevinden (chauffeurs, schepelingen, etc). Het gaat hier om meer dan mensen bovenop de reguliere patiënten. 17/ 52

18 Zorgvraag vanaf Haven- en Industrieterrein aan huisarts Acute zorg Decontaminatiegevallen Reizigersconsulten (bv schepelingen en chauffeurs) Overige niet-acute huisartsenzorg Frequentie 0-5 per dag, inclusief avond, nacht en weekenden Enkele keren per jaar 10 keer per maand Aantal keer per week Met enkele bedrijven op het Haven- en Industrieterrein zijn afspraken gemaakt over de huisartsenzorg, maar in de praktijk leveren ze ook zorg aan bedrijven waar geen abonnementsafspraken mee zijn gemaakt. Er is een grens aan de mogelijkheden binnen de huisartsgeneeskundige spoedzorg. Het moet duidelijk zijn welke zorgverleners er dan in beeld komen. De huisartsen hebben zorgen over de ambulancevoorziening op het Haven- en Industrieterrein. Vervolgens komt de huisartsenzorg in de nafase weer in beeld. Ook hier moeten duidelijke communicatieafspraken en informatiekanalen voor komen. De vorm van samenwerking tussen de bedrijven en de huisartsenpraktijk ten aanzien van de eerstelijns medische zorg wordt aan beide zijden als positief ervaren. Het scheelt de bedrijven veel tijd dat deze zorg binnen redelijke afstand is geregeld. De CBRN kennis en de mogelijkheden tot decontaminatie zijn echter beperkt. De huisartsen in Klundert hebben in april 2011 een extern adviseur van Zee-Bra aangesteld voor het oplossen van 3 problemen: 1. huisvesting 2. verbeteren communicatie huisartsen-ghor 3. zorgen om ambulancevoorziening Het huisvestingsprobleem valt buiten de scoop van dit onderzoek. Voor wat betreft de verbetering van de communicatie tussen huisartsen en de GHOR geldt dat er inmiddels brabantbrede communicatie-afspraken geformaliseerd zijn. Hierbij is een centrale rol weggelegd voor de crisisteams van de huisartsenzorg (in West Brabant wordt dit 24/7 gevormd door de Stichting Huisartsenposten West Brabant en Huisartsenkring West Brabant). Hoewel de huisartsen in Klundert niet zijn aangesloten bij de Stichting Huisartsenposten West-Brabant, worden zij wel vertegenwoordigd door de Huisartsenkring West-Brabant. De zorgen vanuit de huisartsen over de ambulancevoorziening vormen een onderdeel van dit advies. Ambulancezorg De afgelopen jaren is er veel aan gedaan om de aanrijtijden van de ambulances in het gebied rondom Moerdijk te verbeteren. Sinds 2008 is er een zogenaamde 1-autopost aan de westelijke toegangspoort op het terrein van het bezinestation geplaatst. In 2010 is er overdag een tweede ambulance erbij geplaatst op de post omdat de eerste auto te vaak ingezet wordt voor regioritten. Het streven is om minimaal 1 ambulance beschikbaar te hebben voor Moerdijk. In september 2011 is de tweede ambulance verplaatst naar Roosendaal-Noord (A58, 6 minuten van Haven- en Industrieterrein Moerdijk). Naast de reguliere ambulances, is er 1 rapid responder gestationeerd in Roosendaal zuid, voor het hele gebied dus ook het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. De rapid wordt bemand door een ervaren ambulanceverpleegkundige. De rapid is niet voor patientenvervoer, maar wel voor eerste hulp. De rapid is goedkoper dan een ambulance (1 ambu = 1,6 rapids). In MWB volgt men de landelijke trend dat er steeds meer rapids ingezet worden. (aankomst rapid telt voor de aanrijtijden), het werkt goed en efficiënt. 18/ 52

19 De first responder is een voertuig eveneens zonder mogelijkheid tot patiëntenvervoer. Deze kan bemenst worden door bijvoorbeeld brandweer medewerkers met aanvullende EHBO. In Baarle Nassau rijdt er een rond, en mogelijk binnenkort ook in Woensdrecht. De RAV is nu in onderhandeling met de zorgverzekeraar om te regelen dat ook deze first responder telt voor de aanrijtijden. De first responder is fors goedkoper dan de rapid responder (1 ambu=4 first responder teams), maar is géén geprotocolleerde ambulancehulpverlening. Op dit moment is er geen first responder voor de regio Moerdijk. Daarnaast speelt op dit moment de functie van de Nurse Practitioners (NP) die werkzaam is binnen de RAV. De NP-er kan worden ingezet in het "grijze gebied" tussen "huisartsenzorg" en "ambulancehulpverlening". Overzicht aantal A1 ritten en overschrijdingen industriegebied Moerdijk Industriegebied Moerdijk t/m t/m aantal aantal ritten A1 aantal overschrijdingen % ritten A1 Aantal overschrijdingen % s Nachts % % Overdag % % s Avonds % % Totaal % % Overzicht aantal ritten en aanrijtijden industriegebied Moerdijk vergeleken met totalen regio Midden- en West-Brabant aantal ritten A t/m t/m aantal aantal overschrijdingen % ritten A1 Aantal overschrijdingen % Industriegebied Moerdijk % % Regio MWB % % Bovenstaande cijfers laten zien dat de aanrijtijden naar het Haven- en Industrieterrein het afgelopen jaar verbeterd zijn (van 37% overschrijding naar 15% overschrijding van de 15 minuten norm). Het percentage overschrijdingen ligt met 15% wel hoger dan het regionale overschrijdingspercentage van 9%. Ziekenhuiszorg Bewustwording over de gevolgen van CBRN incidenten is bij de ziekenhuizen nog laag. Grote CBRN incidenten komen niet veel voor, maar kleine incidenten kunnen ook al grote gevolgen hebben. (voorbeeld 1: de klachten die het SEH personeel zelf kreeg na binnenkomst van patiënten die besmet waren met pepperspray bij verstoring van de openbare orde; voorbeeld 2: CBRN incident bij het ontmantelen van een klein dugslaboratorium) Er bestaan geen regionale afspraken over welk ziekenhuis bij CBRN incidenten ingezet wordt. Het Franciscus heeft inmiddels een eigen werkgroep CBRN ingesteld om interne procedures bij CBRN-incidenten vast te stellen. Het ziekenhuis is voor specifieke kennis 19/ 52

20 afhankelijk van externen. In het ZiekenhuisRampenOpvangplan (ZIROP) staat beschreven waar deze kennis gehaald kan worden. Er is een regionale werkgroep CBRN vanuit het kennisplatform Zirop opgericht (geïnitieerd door Traumacentrum). De werkgroep heeft de volgende opdracht: 1. protocollering over hoe om te gaan met CBRN patiënten 2. faciliteitsbepaling op basis van risicogebieden, welk ziekenhuis of welke ziekenhuizen gaan fungeren als plusziekenhuis? Vanaf hier zouden ook RAV en huisartsen en huisartsenposten betrokken moeten worden. 3. Opleiden, trainen en oefenen aangepast aan basisniveau of plusfunctie. De werkgroep volgt de Landelijke leidraad CBRN, zoals opgesteld door ziekenhuizen in Tilburg, Amsterdam en Rotterdam. De resultaten vanuit de werkgroep CBRN zullen besluitvormend in het ROAZ worden besproken. GGD, bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid Klachtenregistratie vindt plaats door de Regionale Milieu Dienst. (ook meldingen bij de provincie of gemeente worden hierin opgenomen). Het gaat met name om klachten van stank of geluidsoverlast, niet specifiek om gezondheidsklachten. Als er gezondheidsklachten worden gemeld dan worden deze tijdens kantooruren direct gemeld bij de bureau GMV van de GGD. Buiten kantooruren wordt bij individuele klachten doorverwezen naar de dienstdoende huisarts. Indien zich grootschalige gezondheidsklachten voordoen buiten kantooruren, wordt alsnog de GGD ingeschakeld via de GHOR. Bureau GMV heeft geen afspraken met huisartsen of arbodiensten. Standaard worden in Nederland via het landelijk meetnet luchtkwaliteit door het RIVM verschillende stoffen op verschillende plaatsen gemeten. In de gemeente Moerdijk staan 2 meetpalen: eentje aan de Julianastraat (ten oosten van Haven- en Industrieterrein). Eentje aan de Zwingelspaansedijk in Fijnaart ten westen van het terrein. Deze is bedoeld om de regionale achtergrondconcentraties te meten. Hier worden stikstofoxiden en PM10 (fijn stof) gemeten. Daarnaast worden sinds 2009 extra metingen door de provincie Noord-Brabant uitgevoerd bij het luchtmeetstation op de Julianastraat. Hier worden vluchtige organische stoffen (BTEX: benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen) gemeten. Het advies van Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD en Brabant/Zeeland is om wanneer de 24- uurs gemiddelde concentratie voor één van de BTEX de MRL acuutwaarde (Minimum Risk Level) overschrijdt, contact op te nemen met Bureau GMV. Bureau GMV kan vervolgens naar aanleiding van gevonden waarden adviseren over verder te nemen maatregelen, zoals het wel of niet (actief) informeren van de bevolking. GGD, Infectieziekten Ship sanitation voor de haven Moerdijk is uitbesteed aan de GGD Rotterdam. 20/ 52

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Moerdijk, belicht vanuit de bedrijfsgezondheidszorg

Moerdijk, belicht vanuit de bedrijfsgezondheidszorg Moerdijk, belicht vanuit de bedrijfsgezondheidszorg Expertise Centrum Toxische Stoffen (ECTS), Arbo Unie Drs.ing. Jolanda Willems, MBA 29 maart 2012 Voorstellen: Manager Arbo Unie Riskinzet (advies) Expertise

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan genezen.

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is beter dan genezen. Veiligheid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid Razendsnelle ontwikkelingen Veiligheid is een van de belangrijkste aspecten in ons leven. In eerste instantie is dat natuurlijk

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Uitgangspunten voor de spoedeisende zorg Paul van Beers Amersfoort 7 april 2014 Aanleiding Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2013 een zogeheten Kwaliteitsvisie Spoedeisende

Nadere informatie

Zorgkwaliteit als uitgangspunt

Zorgkwaliteit als uitgangspunt Zorgkwaliteit als uitgangspunt Toekomstvisie ROAZ ZWN Regionale afspraken op basis van draagvlak en mogelijkheden Naar regionale excellente acute zorg Vastgesteld: september 2011 VOORWOORD Het Voorbereidingsoverleg

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

DE MATE VAN VOORBEREIDING

DE MATE VAN VOORBEREIDING DE MATE VAN VOORBEREIDING ZORGAANBIEDERS OP RAMPEN EN CRISES Bestuurlijke rapportage 2015 Colofon Sector: GHOR Auteur(s): J. Luermans Datum: 13 september 2016 Versienummer: Versie 3.0 Status: Definitief

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht Augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag

ommunicere ver ilieu- Communiceren over milieu-incidenten Tips voor het bevoegd gezag ommunicere ver Communiceren over milieu-incidenten ilieu- Tips voor het bevoegd gezag Checklist om altijd op zak te hebben. 1. Leef mee en toon dat. 2. Vermijd clichés en bagatelliseer nooit. Rook en chemische

Nadere informatie

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân

Convenant. Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Convenant Huisartsenzorg Friesland GHOR Fryslân GGD Fryslân Inhoudsopgave Partijen Overwegingen Doel en begrippen Verantwoordelijkheden Grootschalige infectieziektebestrijding Flitsramp (opgeschaalde acute

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten

Kennispublicatie 3. De GHOR als partner voor de geneeskundige keten Kennispublicatie 3 De GHOR als partner voor de geneeskundige keten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor alle zorgverleners die een rol kunnen spelen in de opgeschaalde zorg. Het gaat om

Nadere informatie

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN

Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN versie 3 april 2014 Productenboek Basisvoorzieningen GHOR Veiligheidsregio NHN Over dit document Versie 3 april 2014 Inhoud Het productenboek

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden

Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden Overeenkomst Groene Hart Ziekenhuis - Veiligheidsregio Hollands Midden B.7 bijlage 2 Ondergetekenden, en de Veiligheidsregio Hollands Midden, gevestigd te Leiden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs.

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer VERSIEBEHEER Vers i e Datum Auteur 0. 1 25-08- 2007 GAV 0.2 10-09-2007 ME, GAV 0. 3 11-10- 2007 GAV 0. 4 19-10-

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum: 7 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz)

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) Partijen: De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

(on) mogelijkheden van de brandweer

(on) mogelijkheden van de brandweer (on) mogelijkheden van de brandweer Ing. H. Killaars, Adviseur Risicobeheersing 1 Taken conform de Wet op de veiligheidsregio s Artikel 25 1. De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spon Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum:

Nadere informatie

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle procedure wijziging acute zorgaanbod 1. Achtergrond Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is het optimaliseren van de afstemming tussen de aanbieders

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

FIRE PROTECTION CONSULTANTS

FIRE PROTECTION CONSULTANTS FIRE PROTECTION CONSULTANTS Agenda CalaHAn: Calamiteiten Haven van Antwerpen Probleemstelling Project doelstelling Live Demo Conclusies 2 Probleemstelling 3 Projectomschrijving Doelstelling: Een efficiëntere

Nadere informatie

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg

Zorg coördinatie in Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Zorg coördinatie in 2020 Kansen voor gemeenschappelijk triage, afgestemde uitgifte en coördinatie van zorg Voorstellen Piet Huizinga RAV IJsselland Ambulance Oost Axira AZN MON Meldkamer Twente SOS Toegang

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV

Inhoudsopgave. 1 t.b.v. Geestelijke Gezondheidszorginstellingen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en RAV - specifieke - - Inhoudsopgave OTO-kaart ZiROP-coördinator 3 OTO-kaart Crisiscoördinator Ziekenhuis 5 OTO-kaart Coördinator Crisisteam GGD 7 OTO-kaart GROP-coördinator 9 OTO-kaart Procesleider GGD 11 OTO-kaart

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Bezoekdatum: 1 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

OTO plan CBRN Noord-Nederland

OTO plan CBRN Noord-Nederland OTO plan CBRN Noord-Nederland Aan: Projectteam CBRN preparatie Noord-Nederland Van: Marc Ruijten, Martin Eggens Versie: 2.5, definitief Datum: 10 maart 2011 Betreft: OTO plan CBRN 1 Opbouw van het OTO

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES. Huisartsen Noord-Holland Noord. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord CONVENANT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES Huisartsen Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Pagina 1 van 11 Ondergetekenden: Partijen De Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Voorstellen (1) Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook opgeleid

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek, wat moet je er mee als arbeidshygiënist

Preventief Medisch Onderzoek, wat moet je er mee als arbeidshygiënist Preventief Medisch Onderzoek, wat moet je er mee als arbeidshygiënist Maart 2015 Drs.ing. Jolanda Willems MBA, drs. Toin van Haeren, bedrijfsarts, drs. Rik Menting, bedrijfsarts, drs. Edo Houwing, arbeids-

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2?

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Jan de Nooij 1 1 Jan de Nooij, arts MG, Medisch Manager Ambulancezorg, RAV en MKA Hollands Midden, Leiden. Contact: jdenooij@ravhm.nl Jan de Nooij: Hoe voorspellend

Nadere informatie

Bijlage IIg: Verschillenanalyse: bestuurlijk, organisatorisch/operationeel, technisch en financieel

Bijlage IIg: Verschillenanalyse: bestuurlijk, organisatorisch/operationeel, technisch en financieel ijlage bij het adviesrapport van de ACIR Adviescommissie Coördinatie IC Rampenbestrijding De Vrijblijvendheid Voorbij ijlage IIg: Verschillenanalyse: bestuurlijk, organisatorisch/operationeel, technisch

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005

BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 RIS129203_04-JUL-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BRW/2005.34 RIS 129203 BESLUIT BRANDWEERZORG EN RAMPENBESTRIJDING 2005 Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op: artikel 1, tweede lid, artikel

Nadere informatie