Veilig en gezond werken op. p begraafplaatsen Arbo-richtlijnen in de praktijk. Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen IPC Groene Ruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilig en gezond werken op. p begraafplaatsen Arbo-richtlijnen in de praktijk. Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen IPC Groene Ruimte"

Transcriptie

1 Veilig en gezond werken op p begraafplaatsen Arbo-richtlijnen in de praktijk Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen IPC Groene Ruimte

2 Colofon Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) post: Nassauweg JR Dordrecht tel.: internet: IPC Groene Ruimte Postbus AJ Arnhem tel.: internet: Tekst Redactie Foto s Vormgeving Druk Jan Polman, IPC Groene Ruimte Yvette in t Velt, IPC Groene Ruimte Pauline Harmsen, LOB Jan Polman, IPC Groene Ruimte (tenzij anders vermeld) Anima Grafische vormgeving, Nijmegen Thieme MediaCenter Nijmegen Eerste druk, januari 2007 Dit boek is een uitgave van LOB en IPC Groene Ruimte. Het is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van (zie pagina 60). ISBN: IPC Groene Ruimte Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgevers. Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Noch de auteur noch de uitgevers stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden ten gevolge van het gebruik van deze uitgave.

3 Voorwoord Door de bijzondere sfeer en inrichting maken begraafplaatsen vaak de indruk tijdloos te zijn. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Oude gewoonten en rituelen zijn op veel plaatsen nog springlevend. Maar dat niet alleen: het begraven zelf is springlevend. Dat blijkt ook uit het feit dat de vooruitgang bepaald niet aan de begraafplaatsen voorbij is gegaan. Op professionele wijze en met moderne hulpmiddelen worden de begrafenissen voorbereid en uitgevoerd en spannen de medewerkers zich in om de graven en de bijbehorende omgeving zo goed mogelijk te beheren en te onderhouden. Begraafplaatsen hebben bij al het werk dat ze doen een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen ten opzichte van de nabestaanden. Als een goed werkgever moet de begraafplaats ook voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers zorgen. Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan kan de begraafplaats bij schade die verband houdt met het werk aansprakelijk zijn. Tot nu toe ontbrak het echter aan goede informatie voor begraafplaatsmedewerkers. Binnen gemeenten is er meestal wel een arbobeleid voor het werk in de openbare ruimte en daarnaast zijn er wat richtlijnen in de uitvaartbranche. Alle bestaande informatie over veilig en gezond werken gaat echter voorbij aan de unieke omstandigheden op begraafplaatsen. Hier worden werkzaamheden gedaan die niemand anders doet en doen zich combinaties voor van zowel psychische als fysieke belasting die vrij uniek zijn. De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) heeft als branchevereniging onder meer de taak om het specifieke karakter van het werken op begraafplaatsen onder de aandacht te brengen en een bijdrage te leveren aan de professionalisering ervan. In deze bijzondere branche wordt veel uitvoerend werk verricht, dat zonder gedegen vakkennis en de bijbehorende beschermende maatregelen bepaald niet altijd zonder risico is. De LOB is dan ook zeer verheugd dat er nu een handleiding Veilig en gezond werken beschikbaar is gekomen voor alle begraafplaatsen in Nederland. Dankzij de samenwerking met IPC Groene Ruimte is het gelukt om in korte tijd deze belangwek-

4 kende en aan de nieuwste wet- en regelgeving aangepaste informatie bijeen te brengen. Dat is een compliment waard. Ik ben er van overtuigd, dat de inhoud van deze handleiding voor alle bestuurders, beheerders, medewerkers en vrijwilligers van begraafplaatsen van groot belang is en een bijdrage kan leveren aan de veiligheid en gezondheid op de begraafplaatsen. Dat is in het belang van alle betrokkenen, ook de collega s en (toe)leveranciers in de branche, alsmede de nabestaanden en bezoekers. Het LOB-bestuur dankt allen die aan de samenstelling van deze handleiding hebben meegewerkt en wil in dit verband ook de financiële bijdrage memoreren, die het A+O fonds Gemeenten voor de realisatie van dit project beschikbaar heeft gesteld. Zonder deze bijdrage had deze handleiding niet gepubliceerd en verspreid kunnen worden. Mede namens IPC Groene Ruimte wens ik u veel succes toe bij het lezen en vooral toepassen van de kennis en informatie die voor u ligt. Tom Sprenger, voorzitter Landelijke Organisatie Begraafplaatsen

5 Inhoud 1 Belangrijke aandachtspunten uit de arbowetgeving 7 2 Persoonlijke beschermingsmiddelen 15 3 Fysieke belasting 23 4 Delven van graven 29 5 Ruimingen 33 6 Biologische agentia 39 7 Welzijn van medewerkers 47 8 Checklist begraafplaatsen 51 Informatie 59 Index 61

6

7 Veilig en gezond werken op begraafplaatsen 1 Belangrijke aandachtspunten uit de arbowetgeving Inleiding Een werkgever is wettelijk verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Op welke manier dat moet gebeuren is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet genoemd). In dit hoofdstuk wordt in het kort beschreven wat de Arbowet inhoudt en welke verplichtingen hier uit voortvloeien voor begraafplaatsen. De Arbowet In het Burgerlijk Wetboek is de zorgplicht van een werkgever voor zijn medewerkers vastgelegd. Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever altijd verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn medewerkers. Hij zal bij arbeidsgerelateerde gezondheidsschade altijd aansprakelijk worden gesteld. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen betaald of onbetaald werk. In de Arbowet is deze wettelijke zorgplicht nader uitgewerkt. De Arbowet richt zich op drie aspecten, namelijk de Veiligheid, de Gezondheid en het Welzijn (VGW) van de werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. De Arbowet is een kaderwet en geeft hoofdzakelijk doelvoorschriften aan, zoals de werkplek moet zo veilig mogelijk zijn. Deze doelvoorschriften gelden voor alle beroepssectoren. Concrete veiligheidseisen over bijvoorbeeld het delven van een graf of een maximaal te tillen last staan er niet in. Concrete voorschriften zijn dus niet uit de Arbowet te halen. Maar hoe weet je dan aan welke veiligheidseisen je op een begraafplaats moet voldoen? Dat moeten de werkgever en werknemer zelf voor hun situatie vastleggen. Iedere begraafplaats heeft immers zijn eigen kenmerken die van invloed zijn op de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten. De Arbowet geeft wel met verplichte instrumenten de richting aan hoe en wat je moet vastleggen. 7

8 Belangrijke aandachtspunten uit de arbowetgeving Verantwoordelijken Werkgever: bijvoorbeeld B&W van een gemeente, een kerkgenootschap of een bestuur van een stichting. Een werkgever heeft een zorgplicht voor zijn medewerkers en is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijnsaspecten van zijn werknemers. Hij moet de invulling van de zorgplicht aantoonbaar maken. Werknemer: bijvoorbeeld vaste medewerkers, ingehuurd personeel en vrijwilligers. Een werknemer moet zich aan de geldende voorschriften houden, de voorlichtingen en scholingen volgen en zich niet roekeloos gedragen. Derden: bijvoorbeeld aannemers, begrafenisondernemers of eenmansbedrijfjes. Zij zijn als werkgever verantwoordelijk voor hun eigen personeel. Voor de veiligheid van de bezoekers maakt het niet uit of het werk door eigen personeel of door derden wordt uitgevoerd. Daar blijft de eigenaar van de begraafplaats verantwoordelijk voor. Arbeidsinspectie: heeft als taak de arbowetgeving te handhaven. Hiervoor kan een arbeidsinspecteur ongevraagd de begraafplaats voor een inspectie bezoeken. Constateert de arbeidsinspecteur zaken die niet voldoen aan de arbowetgeving, dan kan hij een waarschuwing geven of een boete opleggen. De grootte van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding en de omvang van de organisatie. Verplichtingen Op een begraafplaats moeten de werkzaamheden niet alleen daadwerkelijk veilig uitgevoerd worden, de veiligheid moet ook op een goede manier georganiseerd zijn. Er moet een arbobeleid gevoerd worden, waarbij duidelijk aandacht besteed moet worden aan de belangrijkste voorschriften uit de arbowetgeving. Op deze wijze kan aantoonbaar aan de wettelijke zorgplicht voldaan worden. De werkgever moet het initiatief nemen om een goed arbobeleid op zijn begraafplaats in te voeren en vast te leggen. Werknemers moeten hierbij betrokken worden. De werknemers worden vaak vertegenwoordigd door een Medezeggenschapsraad (MR), Ondernemingsraad (OR) of een personeelsvertegenwoordiging. In sommige branches worden er door vakbonden en werkgeversvertegenwoordigers branchevoorschriften gemaakt. Zo hebben 8

9 Veilig en gezond werken op begraafplaatsen de bouw en de schoonmaakbranche voor het werken op een ladder en het tillen van lasten concrete voorschriften opgesteld. Voor begraafplaatsen zijn er geen branchevoorschriften. Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen kan soms gebruik gemaakt worden van de geldende normen en regelgeving. Zoals bijvoorbeeld de veiligheidsnormen voor machines en persoonlijke beschermingsmiddelen en de regelgeving voor werkzaamheden in putten en sleuven. Voor de specifieke werkzaamheden op een begraafplaats zoals ruimingswerkzaamheden zijn echter geen normen of andere regels opgesteld. Verplichtingen die voor de werkgever uit de Arbowet voortvloeien zijn onder andere: opstellen Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak; opstellen ziekteverzuimbeleid; aanstellen preventiemedewerker; organiseren bedrijfshulpverlening; organiseren scholing en voorlichting; houden voor toezicht; melden van ongevallen. Hoe groter een begraafplaats is, hoe omvangrijker de uitvoering van de Arbowet zal zijn. Voor begraafplaatsen die alleen maar met vrijwilligers werken en begraafplaatsen met weinig medewerkers zijn een paar voorschriften uit de Arbowet versoepeld. Dat neemt niet weg dat er overal voldoende aandacht voor een veilige en gezonde werkplek moet zijn. Met name de hoge risico s moeten direct aangepakt worden. 9

10 Belangrijke aandachtspunten uit de arbowetgeving Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak Alle mogelijke VGW-risico s op een werkplek (bijvoorbeeld een begraafplaats) moeten omschreven en beoordeeld (gewogen) worden in een document dat de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) heet. Deze RI&E wordt meestal door een arbodeskundige opgesteld, maar dit mag ook zelfstandig gebeuren. Een RI&E moet altijd door een zogenaamde gecertificeerde kerndeskundige getoetst worden. Er zijn vier typen kerndeskundigen, namelijk veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en bedrijfsartsen. Vaak werken ze bij een arbodienst, maar ze kunnen ook zelfstandig te werk gaan. Ze zijn door de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid (SKO) namens de regering als deskundige gecertificeerd. Op een begraafplaats moet een RI&E inzicht geven in onderwerpen als: fysieke belasting; mate van blootstelling aan trillingen; gevaars- en gezondheidsaspecten bij het werken met machines; psychische belasting; voorlichting en scholing; hygiëne, toiletruimte, was- en eetgelegenheid; persoonlijke beschermingsmiddelen; organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV). Vervolgens moeten in het Plan van Aanpak de noodzakelijke verbeterpunten aangegeven worden. Bijvoorbeeld: uit de RI&E blijkt dat bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen ontbreken. In het Plan van Aanpak moet dan vermeld staan, dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen aangeschaft moeten worden, wie daarvoor verantwoordelijk is en de uiterste datum van realisatie. Uitzondering Op begraafplaatsen waar minder dan 40 uur per week verloonde arbeid verricht wordt, is een toetsing van de RI&E door een kerndeskundige niet nodig. Een voorbeeld hiervan is een kleine kerkelijke begraafplaats met weinig begrafenissen met een betaalde medewerker die maar 16 uur in de week werkt. Een RI&E is dan wel verplicht, al zal deze niet zo omvangrijk zijn als bij een grote gemeentelijke begraafplaats. Uitzondering Op begraafplaatsen waar alleen maar vrijwilligers werken is een RI&E niet verplicht. 10

11 Veilig en gezond werken op begraafplaatsen Ziekteverzuimbeleid De werkgever heeft de taak om een zieke werknemer weer te laten deelnemen aan het (een) arbeidsproces. Hierbij moet ook gekeken worden naar andere werkzaamheden die de medewerker kan uitvoeren, al of niet op de begraafplaats. Dit geldt met name voor langdurig ziekteverzuim met mogelijk blijvende lichamelijke of geestelijke beperkingen. De werkgever zal hierbij bijgestaan moeten worden door een bedrijfsarts. Dit is een arts die gespecialiseerd is in gezondheidsschade die gerelateerd is aan bepaalde werkzaamheden. Bedrijfsartsen werken meestal bij een arbodienst of een verzekeringsmaatschappij of zijn zelfstandig. Een werkgever (bijvoorbeeld een grote gemeente) kan ook zelf een bedrijfsarts in dienst hebben. De werkgever moet een contract met een bedrijfsarts afgesloten hebben, zodat ondersteuning bij ziekteverzuim altijd gegarandeerd is. Ook moet de werkgever zijn medewerkers onder begeleiding van de bedrijfsarts een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kunnen aanbieden. Een zinvolle PAGO voor medewerkers van begraafplaatsen is bijvoorbeeld om de drie of vijf jaar een audiometrisch onderzoek als men vaak bloot staat aan lawaai. De medewerkers moeten ook werkgerelateerde gezondheidsklachten zoals rugpijn, klachten aan gewrichten of psychische klachten op een toegankelijke wijze met de bedrijfsarts kunnen bespreken. Uitzondering Op begraafplaatsen waar alleen maar vrijwilligers werken vervalt de verplichting om bij een bedrijfsarts aangesloten te zijn. Ook is dan het voeren van een ziekteverzuimbeleid en een PAGO niet verplicht. Preventiemedewerker De preventiemedewerker is een vaste medewerker op de begraafplaats die zich naast zijn reguliere taken ook bezighoudt met de dagelijkse veiligheid en gezondheidsaspecten op de werkplek. Hij zal intern officieel aangesteld moeten worden. Hij moet beschikken over voldoende kennis over de VGW-risico s op de begraafplaats. Ook geeft hij voorlichting en bewaakt het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en machines. Hij is het aanspreekpunt voor derden zoals veiligheidskundigen en de Arbeidsinspectie en levert een bijdrage aan de RI&E en het Plan van Aanpak. Een beheerder of leidinggevende kan de taak van preventiemedewerker op een begraafplaats vaak goed invullen. Er wordt op 11

12 Belangrijke aandachtspunten uit de arbowetgeving dit punt in de wetgeving geen uitzondering gemaakt voor zeer kleine begraafplaatsen of voor vrijwilligers. Bij een organisatie waar niet meer dan 25 medewerkers werken mag de werkgever zelf de functie van preventiemedewerker invullen. Een lid van een bestuur kan bijvoorbeeld aangesteld worden als preventiemedewerker voor één of meer van zijn begraafplaatsen. Bedrijfshulpverlening (BHV) In ieder bedrijf moet interne bedrijfshulpverlening (BHV) aanwezig zijn. Hierbij hoort dat één of meer medewerkers een speciale BHV-opleiding hebben gehad om bij ongevallen en calamiteiten snel en adequaat te kunnen handelen zodat de gevolgen niet ernstiger worden. Het gaat er om hulp te kunnen bieden totdat politie, brandweer of ambulance aanwezig is. Op een begraafplaats kan een bedrijfshulpverlener (BHV er) bijvoorbeeld in actie moeten komen als een medewerker tijdens zijn werkzaamheden (ernstig) letsel oploopt of wanneer in een aula brand ontstaat waardoor de bezoekers gevaar lopen. Een begraafplaats moet altijd doeltreffende voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Voor gebouwen met diverse ruimten waar het tijdens een brand onduidelijk kan zijn hoe men zo snel mogelijk naar buiten kan, moeten vluchtroutes aanwezig en aangegeven zijn. Ook moet er een ontruimingsplan aanwezig zijn. Als er een ontruimingsplan is, dan moeten er regelmatig ontruimingsoefeningen gehouden worden. Er moeten voldoende en gemakkelijk te bereiken brandblusmiddelen en EHBO-trommels voorhanden zijn. plaatsen. 12

13 Veilig en gezond werken op begraafplaatsen Bij buitenwerk, bijvoorbeeld op een begraafplaats, kan de noodzakelijke hulpverlening gewaarborgd worden door werknemers op te leiden tot Hulpverlener Geïsoleerde Arbeid (HGA). Hierbij krijgen medewerkers een opleiding die specifiek gericht is op de feitelijke omstandigheden. Zo richt de HGA zich niet op het ontruimen van gebouwen maar juist op het verlenen van adequate hulp bij de diverse risicovolle werkzaamheden, zoals het delven van graven en het werken met gevaarlijke machines. Voorlichting en scholing De medewerkers van de begraafplaats moeten doeltreffende voorlichting en scholing hebben gehad. Deze moeten gericht zijn op de werkelijke omstandigheden en de gevaren die zich daarbij voordoen. Een voorlichting kan mondeling of schriftelijk plaatsvinden. Het opstellen van werkinstructies waarin de veiligheidsvoorschriften zijn opgenomen is doeltreffend. Daarmee heeft de werkgever ook zijn zorgplicht aantoonbaar gemaakt. Een mondelinge voorlichting is bijvoorbeeld een presentatie over een bepaald thema zoals het ruimen of delven van graven. Scholing is noodzakelijk voor risicovolle werkzaamheden en werkzaamheden waarbij een bepaalde vaardigheid is vereist, zoals het werken met een motorzaag of een grafdelfmachine. De voorlichtingen en scholing moeten regelmatig herhaald worden, zodat het naleven van de veiligheidsvoorschriften en het opdoen van vaardigheden structureel gewaarborgd is. Extra aandacht moet hierbij uitgaan naar nieuwe medewerkers en vrijwilligers. Maar ook voor de medewerkers die al jarenlang ervaring hebben, is doeltreffende voorlichting en scholing verplicht. Toezicht De Arbowet eist dat de werkgever toezicht houdt (of dit organiseert) op het veilig werken van de werknemers. Bij onveilig gedrag zal hij de werknemer daar op moeten aanspreken en uiteindelijk zelfs maatregelen moeten nemen. Zo kan het onveilige gedrag tijdens het beoordelingsgesprek besproken worden, kan er een officiële waarschuwing gegeven worden of kan het de werknemer verboden worden bepaalde taken uit te voeren. Melden van ongevallen Een ernstig bedrijfsongeval van een medewerker moet aan de Arbeidsinspectie gemeld worden. Van een ernstig ongeval is sprake als er binnen 24 uur een ziekenhuisopname van minimaal een dag nodig is. In dat geval komt de Arbeidsinspectie naar de plek van het ongeval om proces-verbaal op te maken. 13

14 Belangrijke aandachtspunten uit de arbowetgeving Risico-formule De Arbowet verplicht de werkgever om er samen met de werknemers voor te zorgen dat de risico s altijd zo klein mogelijk zijn. Een risico is afhankelijk van de kans op een gebeurtenis en het effect van een gebeurtenis. Dit is als volgt in een formule weer te geven: Risico= Kans x Effect (R = K x E) Kans: de waarschijnlijkheid dat de gebeurtenis voorkomt, bijvoorbeeld het instorten van een graf. Effect: de gezondheidsschade die de gebeurtenis veroorzaakt, bijvoorbeeld verstikking, dood. Risico: is hoog of laag. Dit is lastig in een cijfer uit te drukken, het geeft met laag of hoog wel een indicatie aan. Het is de bedoeling de kans en/of het effect zo laag mogelijk te maken. Hierdoor ontstaat een aanvaardbaar risico. Vaak kan alleen de kans verkleind worden. Zo kan het effect (verstikking) bij het instorten van een graf niet verkleind worden. Maar door bekisting aan te brengen wordt de kans op instorten zo klein dat er een aanvaardbaar laag risico ontstaat. Een ander voorbeeld is het werken op grote hoogte. Als men van 15 meter hoogte valt, is men dood (het effect). Door helemaal geen werkzaamheden op hoogte uit te voeren zal de kans nul zijn, dus is er totaal geen risico. Maar de Arbowet richt zich juist op de omstandigheden dat er wel gewerkt wordt. Door het toepassen van veel veiligheidsvoorschriften wordt de kans zo klein dat het een aanvaardbaar risico is. Risico s kunnen vaak door bepaalde maatregelen verkleind worden. Voor het nemen van maatregelen geldt een bepaalde volgorde, namelijk: 1. bronmaatregelen (het risico wordt bij de bron aangepakt); 2. afschermen van het gevaar; 3. afschermen van werknemers; 4. het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen. De aanpak van een onveilige situatie is dus het meest effectief als dit bij de bron gebeurt. Dus eerst met een bekisting voorkomen dat het graf instort, daarna pas voorschrijven dat er altijd met zijn tweeën gewerkt wordt zodat een ambulance of andere hulpdienst ingeroepen kan worden. Uiteindelijk moeten er redelijke en werkzame voorschriften op de begraafplaats zijn die de risico s aanvaardbaar maken. 14

15 Veilig en gezond werken op begraafplaatsen 2 Persoonlijke beschermingsmiddelen Inleiding De werkzaamheden op een begraafplaats moeten met zo min mogelijk gevaar voor de veiligheid en gezondheid uitgevoerd kunnen worden. Om dit te bereiken moet altijd eerst het gevaar bij de bron bestreden worden. Als er daarna nog risico s overblijven, dan moet de medewerker beschermende kleding of middelen dragen. Dit worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) genoemd. Er moet dus bijvoorbeeld eerst geprobeerd worden het lawaai bij een machine te reduceren. Pas als dit technisch en organisatorisch niet geheel mogelijk is, mag gehoorbescherming voorgeschreven worden. De voorschriften over het gebruik van de PBM s op de begraafplaats worden in dit hoofdstuk beschreven. Wetgeving De Arbowet schrijft geen specifieke PBM s bij bepaalde werkzaamheden voor. De begraafplaats moet dit zelf op basis van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) vastleggen. Wel worden in de Arbowet eisen vermeld waaraan een PBM moet voldoen: Het PBM moet voldoen aan de Europese richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit wordt kenbaar gemaakt met een CE-markering. Het PBM moet de juiste bescherming tegen het gevaar bieden. Het PBM moet een goede pasvorm en een goed draagcomfort voor de gebruiker hebben. Het PBM mag geen nieuw gevaar veroorzaken. Veel producten (van knuffelbeertjes tot heggenscharen) hebben een CE-markering. Aan dit merkteken kan de consument zien dat het product conform de Europese wetgeving is geproduceerd. Dit geldt ook voor PBM s. Alle PBM s die na 1 juli 1995 geproduceerd zijn, moeten voorzien zijn van een CE-markering. Hiermee voldoet het PBM automatisch ook aan de eisen uit de Arbowet. 15

16 Persoonlijke beschermingsmiddelen Voor elk PBM is ook een Europese Norm (EN) gemaakt. Hierin staan de gedetailleerde producteisen beschreven. De fabrikant zal het PBM conform de betreffende Europese Norm moeten produceren en testen. Een fabrikant moet in een gebruikershandleiding voldoende informatie over zijn product verschaffen, zoals: de gevaren waartegen het product bescherming biedt; de mate van bescherming die het biedt (dit wordt in klassen aangegeven); voorschriften over opslag, gebruik, reiniging en onderhoud; de gebruiksduur; accessoires die erbij gebruikt kunnen worden. Verder moet ook aangegeven worden welke EN-norm van toepassing is. De EN-norm is in alle lidstaten van de EU exact hetzelfde. Per land wordt de nationale standaard er voor geplaatst zodat het ook officieel een nationale norm is. In Duitsland is dit DIN-EN, in Groot-Brittannië BS-EN en in Nederland NEN-EN. Verantwoordelijken Werkgever: schrijft voor welk PBM bij bepaalde werkzaamheden gedragen moeten worden. Hij schaft de PBM s aan en reikt ze uit, geeft voorlichting over het gebruik, het onderhoud en de opslag, ziet toe op het juiste gebruik en neemt maatregelen als de PBM s niet of onjuist gebruikt worden. Werknemer: gebruikt de voorgeschreven PBM s op de juiste wijze. Keuze van een PBM Er mogen alleen CE-gemarkeerde PBM s gebruikt worden. Momenteel zijn alleen maar PBM s verkrijgbaar die hieraan voldoen. Van de oude PBM s die voor 1 juli 1995 gekocht zijn en dus niet CE-gemarkeerd zijn, kan niet aantoonbaar gemaakt worden dat ze voldoende bescherming bieden. Deze kunnen dus beter niet meer gebruikt worden. Daarbij komt dat ze inmiddels zo oud zijn, dat de beschermende werking onvoldoende is geworden. Maar zeker zal ook het draagcomfort en de hygiëne slecht zijn. Het is van belang te weten tegen welk specifiek gevaar het PBM bescherming moet bieden. Bij de inkoop of bij het voorschrijven kan dan voor het juiste PBM gekozen worden. Door de gebruikershandleiding te lezen kan de noodzakelijke informatie hierover verkregen worden. Als bijvoorbeeld alleen maar veilig- 16

17 Veilig en gezond werken op begraafplaatsen heidsschoeisel voorgeschreven wordt, kan geen goede keuze gemaakt worden. Een klomp is namelijk ook veiligheidsschoeisel, maar biedt in veel omstandigheden te weinig bescherming. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop de keuze van veiligheidsschoeisel voor het ruimen of schudden van graven bepaald kan worden. Wat zijn de omgevingsomstandigheden? Kan het belemmerende bijwerkingen hebben? Kan het goed gereinigd worden? Soort veiligheidsschoeisel Kenmerken vallende voorwerpen, stoten, scherpe voorwerpen, uitglijden nat, kans op in aanraking komen met stoffelijke resten huidirritatie (zweetvoeten), koude, knellen modder, stof, mogelijke sporen van stoffelijke resten Eisen aan het schoeisel voorzien van harde neus (vaak staal) en zool met penetratiebescherming en goed profiel gemaakt van waterafstotend materiaal gemaakt van ventilerend materiaal dat voldoende warmte biedt, verkrijgbaar in juiste maatvoering (ook breedtemaat) gemaakt van materiaal dat eenvoudig schoon te maken is NEN-EN 345, categorie: hoge veiligheidsschoen S3, bij zeer natte omstandigheden veiligheidslaars S5 PBM s die op een begraafplaats gebruikt worden Veiligheidschoeisel Er zijn veel verschillende veiligheidsschoenen. Ze worden verdeeld in verschillende categorieën (aangeduid met S1 t/m S5), die alle bepaalde beschermende eigenschappen hebben. Voor een begraafplaats kunnen het best schoenen uit de categorie S3 gebruikt worden. Deze zijn gemaakt van waterafstotend materiaal en hebben een stalen neus en een stevige en goed geprofileerde buitenzool. Gebruik bij voorkeur een verhoogd model, tot boven de enkels. Voor laarzen is S5 het meest geschikt. Ook deze hebben een stalen neus en een stevige en een goed geprofileerde buitenzool. Voor werkzaamheden met de motorkettingzaag moet het schoeisel over specifiek beschermend materiaal beschikken. Met een pictogram in de vorm van een kettingzaag wordt dit op het schoeisel aangegeven. 17

18 Persoonlijke beschermingsmiddelen Beschermende kleding Gewone (CE-)werkkleding biedt geen betere bescherming dan gewone kleding. Wel moet het aan bepaalde minimumeisen voldoen zoals geen nieuw gevaar veroorzaken, goed passend zijn en geen huidirritatie veroorzaken. Goede particuliere kleding kan ook prima volstaan. Tegen natte weersinvloeden bieden speciale regenjassen de beste bescherming. Deze kleding is herkenbaar aan een pictogram van een paraplu (NEN-EN 343). De buitenkant van het materiaal moet waterbestendig zijn, maar ook van binnen naar buiten toe ademen. De mate waarin de jas aan deze twee eisen voldoet, wordt in drie klassen aangegeven. Klasse drie is daarbij de hoogste. Vocht- en stofdichte wegwerpoveralls (disposable) bieden bescherming tegen het in aanraking komen met stoffelijke resten, met name bij ruimingen en opgravingen. De mate van bescherming wordt in drie categorieën aangegeven, soms aangevuld met een typenummer. Categorie 1 is voor werkzaamheden op de begraafplaats voldoende. Een zogenaamde bosmaaierbroek biedt bescherming tegen kleine rondvliegende voorwerpen tijdens werkzaamheden met een bosmaaier. Aan de voorkant van de broekspijpen is een speciale, licht van gewicht, beschermende laag aangebracht. Er is ook speciale kleding verkrijgbaar die bescherming biedt tegen het gegrepen worden door bewegende delen, bijvoorbeeld bij een takkenversnipperaar. Voor werkzaamheden met een motorkettingzaag is een speciale broek noodzakelijk. Deze broek is herkenbaar aan de pictogram van een kettingzaag. Veiligheidshandschoenen Gewone werkhandschoenen bieden bescherming tegen het ontstaan van kleine wondjes en tegen koude. Een goede pasvorm is belangrijk. De wijze waarop de maatvoering wordt aangeven is afhankelijk van het merk handschoen. Voor chemische en bacteriologische risico s is extra bescherming nodig. De handschoenen bij ruimings- en opgravingswerkzaamheden moeten bijvoorbeeld minimaal vloeistofdicht zijn. 18

19 Veilig en gezond werken op begraafplaatsen Helm Het dragen van een helm is nodig als het hoofd geraakt kan worden door bijvoorbeeld vallend hout bij het kappen van bomen of door een graafbak bij het delven van graven. De beschermende werking van het materiaal van een helm vermindert onder invloed van UV-stralen (zonlicht). Bewaar een helm dan ook altijd in het donker. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en het soort materiaal moet een helm na 3 tot 5 jaar vervangen worden. Vetten, oliën, verf, viltstift en stickers hebben een negatieve invloed op het verouderingsproces. Gehoorbescherming Bij een geluidsniveau boven de 80 dba is gehoorbescherming verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werkzaamheden met een bosmaaier of een hogedrukreiniger. Er kan gekozen worden tussen gehoorkappen en otoplastieken. Gehoorkappen moeten goed op de oren aansluiten. De twee afdichtingsringen moeten regelmatig vervangen worden, zodat het juiste dempende vermogen behouden blijft. Otoplastieken worden op de individuele gehoorgangen passend gemaakt. Na drie tot vijf jaar moet gecontroleerd worden of ze nog passen. Wegwerp-oordopjes zijn alleen geschikt voor personen die zeer incidenteel bloot staan aan lawaai. Ademhalingsbeschermingsmiddelen Een stoffiltermasker biedt bij ruimingen en opgravingen voldoende bescherming. Als veel onverteerde lichamelijke resten of schimmels zijn te verwachten, kan uit voorzorg een P3-filter gedragen worden. 19

20 Persoonlijke beschermingsmiddelen Oog- en gelaatsbescherming Bij werkzaamheden met bijvoorbeeld de bosmaaier, heggenschaar, bladblazer en motorkettingzaag kunnen kleine rondvliegende deeltjes in de ogen of het gezicht komen. Een bril of volgelaatsbescherming biedt bescherming tegen zeer kleine deeltjes. Gaas van een gelaatsbescherming is te gebruiken wanneer er alleen wat grove deeltjes te verwachten zijn. Gebruik en onderhoud Een PBM wordt veelal direct op het lichaam gedragen. Het is daarom persoonlijk en moet altijd gebruikt worden door één en dezelfde persoon. De PBM s moeten op correcte wijze onderhouden en opgeslagen worden om de beschermende werking te blijven behouden. Het is daarom belangrijk om de gebruikershandleiding goed te lezen en te bewaren. Vervang het PBM of onderdelen daarvan tijdig. 20

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen.

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen. 1 A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken 1 Wat voor werk mag je tijdens schooldagen doen als je 14 jaar bent? Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen

Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen Toolboxmeeting; Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) is een verzamelnaam voor allerlei hulpmiddelen die je kunt gebruiken om jezelf te beschermen tegen gevaar. PBM

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een aanvulling op de persoonlijke veiligheid als de werkomgeving niet 100% veilig is. De werkgever moet de beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

KIEPAUTO S. Maatregelen

KIEPAUTO S. Maatregelen KIEPAUTO S Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kan geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Valgevaar Arbobesluit Artikel 3.16 lid

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Veilig werken met de motorzaag. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Om je optimaal te beschermen en andere nuttige Hulpmiddelen

Veilig werken met de motorzaag. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Om je optimaal te beschermen en andere nuttige Hulpmiddelen Veilig werken met de motorzaag Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Om je optimaal te beschermen en andere nuttige Hulpmiddelen Om Je te helpen IN NOODSITUATIES BM S Broek met zaagbescherming

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer Straatmaker Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als straatmaker werk je vaak geknield, gebukt of zittend.

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Arboplan van aanpak voor de Bosrandwerkgroep

Arboplan van aanpak voor de Bosrandwerkgroep Arboplan van aanpak voor de Bosrandwerkgroep Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Risico s volgens de risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) 3/4 3. Adviezen voor veilige werken 4 4. Begeleiding en toezicht

Nadere informatie

Arbowet en aansprakelijkheid voor particuliere houtzagers

Arbowet en aansprakelijkheid voor particuliere houtzagers Arbowet en aansprakelijkheid voor particuliere houtzagers Inhoud Opdrachtgever VBNE, werkgroep Arbo en Veiligheid Uitvoering Jan Polman Polman Arbo & Veiligheid Buitenruimte Augustus 2016 Foto s Jan Polman

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Tillen en dragen. Een uiteenzetting over het tillen en dragen van lasten. Hierbij komen de volgende subonderwerpen

Tillen en dragen. Een uiteenzetting over het tillen en dragen van lasten. Hierbij komen de volgende subonderwerpen Tillen en dragen Onderwerp Een uiteenzetting over het tillen en dragen van lasten. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Aandachtspunten bij het handmatig verplaatsen van lasten Tilnormen

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers:

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers: ZUIG JE STOF OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP Initiatiefnemers: RISICO S VAN HOUT STOF Gezondheidsrisico s Bij het bewerken of verwerken van hout en plaatmateriaal komt

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve

Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve Themabundel Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld

Nadere informatie

niveau 2, 3, 4 thema 5.4

niveau 2, 3, 4 thema 5.4 Ergonomie niveau 2, 3, 4 thema 5.4 Bedrijfscultuur Arbeidsomstandigheden Wat staat er in de Arbowet? Zitten, staan en tillen RSI Bedrijfscultuur Veel mensen hebben hun eigen werk en werken op een bepaalde

Nadere informatie

Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden. Arbowet en zorgplicht

Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden. Arbowet en zorgplicht Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden Arbowet en zorgplicht Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in beginsel niet meer van toepassing op vrijwilligers. Alleen als er ernstige

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Werk in de diervoedersector is niet altijd vrij van gevaren en risico s. Voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer Vloerenlegger Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het aanbrengen en nabehandelen van vloeren is lichamelijk

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Kitverwerker (kitter/purder)

Kitverwerker (kitter/purder) Kitverwerker (kitter/purder) Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kitten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als kitter werk je veelal in eenzelfde houding,

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

Arbo-plan Hoogstambrigade 2012

Arbo-plan Hoogstambrigade 2012 Arbo-plan Hoogstambrigade 2012 Inhoud bladzijde Arbo-plan, aanleiding en doel 3 Organisatie en werkzaamheden 3 Risico-inventarisatie (en -evaluatie) 3 Begeleiding en toezicht 4 Instructie, voorlichting

Nadere informatie

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken NATUURSTEEN Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken Zwaar en stoffig werk Het werken met natuursteen is zwaar werk. Ook komt er bij het bewerken van natuursteen

Nadere informatie

BESCHERMINGSMIDDELEN

BESCHERMINGSMIDDELEN september 2010 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie

Nadere informatie

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen:

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen: Machinaal zagen Machinaal zagen van natuursteen met een vast opgestelde zaagmachine. Dit gebeurt in het algemeen in de werkplaats met een zaagmachine die na instellen het werk grotendeels automatisch uitvoert.

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Gipsblokkensteller Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Gipsblokken stellen behoort tot

Nadere informatie

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer Tegelzetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het tegelzetten zit je vaak op je knieën. Soms werk

Nadere informatie

Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 Reflectie ARBO TAAK RISICO ANALYSE GLAS PLAATSEN Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2015 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Algemene risicofactoren bij het zetten van glas...

Nadere informatie

Blokkensteller ruwbouw

Blokkensteller ruwbouw Blokkensteller ruwbouw Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig blokkenstellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Blokkenstellen betekent langdurig staan.

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer Glaszetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het dragen en plaatsen van ruiten is lichamelijk zwaar

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

TRILLINGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Mechanisch loonwerk

TRILLINGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Mechanisch loonwerk TRILLINGEN In nagenoeg alle machines, apparaten en voertuigen worden trillingen opgewekt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hand- en armtrillingen door handgereedschappen en lichaamstrillingen door zitten

Nadere informatie

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken KOZIJNEN STELLEN Stelt u de gezondheid van uw werknemers voorop? Arbouw voor gezond en veilig werken Het handmatig stellen van kozijnen is zwaar werk: zwaar tillen, dragen, langdurig geknield of gebukt

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Stukadoor. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren. Informatie voor de werknemer

Stukadoor. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren. Informatie voor de werknemer Stukadoor Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren Informatie voor de werknemer Zwaar werk De werkzaamheden die je uitvoert zijn zwaar voor je lichaam.

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg Risico-analyse d.m.v de matrix 1. Maak een lijst met alle gevaren tijdens de werkzaamheden. (met andere woorden: maak een lijst met alles wat mis kan gaan) 2. Bepaal van per gevaar de kans dat het gevaar

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Claim! Amerikaanse toestanden

Claim! Amerikaanse toestanden Claim! Amerikaanse toestanden Perspectief van de arbeidshygiënist Deventer, 25 april 2012 Rob Snippe, gecertificeerd arbeidshygiënist Arbeidshygiëne Arbeidshygiëne is de toegepaste wetenschap, welke zich

Nadere informatie

Iemand is verantwoordelijk voor de veiligheid bij het werken in een kruipruimte!

Iemand is verantwoordelijk voor de veiligheid bij het werken in een kruipruimte! Iemand is verantwoordelijk voor de veiligheid bij het werken in een kruipruimte! Welke aspecten horen in de RI&E? Johan Vink Wat is de arbocatalogus? Doelvoorschriften zijn wetgeving (Wet, AMvB, Regeling)

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Gebruik voor de aanvoer van materialen een transporthulpmiddel, zoals een kraan, een ladderof pannenlift, een verreiker of een lorrie.

Gebruik voor de aanvoer van materialen een transporthulpmiddel, zoals een kraan, een ladderof pannenlift, een verreiker of een lorrie. Zwaar werk Je werkt op hoogte. Op het dak buk en sjouw je veel en werk je vaak in ongemakkelijke houdingen. Daardoor loop je grote kans op rugklachten, maar ook problemen aan schouder, nek, arm, heup en

Nadere informatie

Beroepsschoeisel verplicht. Regelgeving, keuze en onderhoud

Beroepsschoeisel verplicht. Regelgeving, keuze en onderhoud Beroepsschoeisel verplicht Regelgeving, keuze en onderhoud Colofon Beroepsschoeisel en inlegzolen - Regelgeving, keuze en onderhoud is een uitgave van: ConsumersVoice B.V. Postbus 27, 8520 AA Sint Nicolaasga

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks De Arbeidsinspectie in het kort Blootstelling aan trillingen heftrucks Blootstelling aan trillingen bij het werk op de heftruck Heftruckchauffeurs kunnen worden blootgesteld aan schadelijke lichaamstrillingen.

Nadere informatie

Toolbox-meeting Voet- en been bescherming

Toolbox-meeting Voet- en been bescherming Toolbox-meeting Voet- en been bescherming Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Onder been- en voetbeschermingsmiddelen worden verstaan:

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Globale beoordeling fysieke belasting bij particulier verhuisvervoer

Globale beoordeling fysieke belasting bij particulier verhuisvervoer Globale beoordeling fysieke belasting bij particulier verhuisvervoer Verhuizers hebben te maken met werkzaamheden die fysiek overbelastend kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Tillen van zware voorwerpen,

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam)

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Basisdocument voor een inspectiemodule op maat (sectorspecifiek) over dit onderwerp Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007)

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) Interne instructie Arbeidsinspectie Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. WETTELIJKE GRONDSLAG 3. INSPECTIE 3.1 Beoordeling van de werkplek 3.1.1 Zitwerkplek

Nadere informatie

Kozijnenmonteur. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen. Informatie voor de werknemer

Kozijnenmonteur. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen. Informatie voor de werknemer Kozijnenmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het handmatig stellen van kozijnen moet

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Betonstaalvlechter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten. Informatie voor de werknemer

Betonstaalvlechter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten. Informatie voor de werknemer Betonstaalvlechter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vlechten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je werk is zwaar voor je lichaam. Je werkt in ongunstige

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures, persoonlijke

Nadere informatie

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1)

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1) Agenda Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars Zaterdag 13 april 2013 9 september 2013 1. Opening 2. Voorstelronde (Theun) 3. Arbowet- en regelgeving op de molen (Erik) 4. Veiligheid

Nadere informatie

Beschrijving van de verhuistaken Tillen - dragen Trekken - duwen Werkhoudingen Repeterende bewegingen 1. Goederen verplaatsen

Beschrijving van de verhuistaken Tillen - dragen Trekken - duwen Werkhoudingen Repeterende bewegingen 1. Goederen verplaatsen Globale beoordeling Fysieke belasting bij Particulier Verhuisvervoer Verhuizers hebben te maken met werkzaamheden die fysiek overbelastend kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Tillen van zware voorwerpen,

Nadere informatie

Glaszetter. De belangrijkste risico's voor de glaszetter zijn: Fysieke belasting Klimaat Onveiligheid

Glaszetter. De belangrijkste risico's voor de glaszetter zijn: Fysieke belasting Klimaat Onveiligheid Glaszetter De glaszetter zorgt voor het beglazen van onder meer woningen, gebouwen en kassen in de nieuwbouw- en onderhoudssector. De glaszetter heeft door zijn werk kans op aandoeningen van het bewegingsapparaat,

Nadere informatie

Verstandig tillen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verstandig tillen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verstandig tillen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verstandig tillen Inleiding De rug is een kwetsbaar deel van ons lichaam. Hij wordt makkelijk te zwaar belast. Bijvoorbeeld door langdurig

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik

Nadere informatie

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen Tillen Tips voor werknemers voor veilig tillen Inleiding Tillen en dragen zijn veel voorkomende vormen van lichamelijk zwaar werk. Bij te zwaar tillen en dragen wordt vooral de rug overbelast. Ook kunnen

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in het MKB

Veilig en gezond werken in het MKB Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken in het MKB Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf Veilig en gezond werken in het MKB

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen. 1.1 Inleiding. 1.3 Oogbescherming. 1.4 Adembescherming. 1.5 Gehoorbescherming. 1.

Persoonlijke beschermingsmiddelen. 1.1 Inleiding. 1.3 Oogbescherming. 1.4 Adembescherming. 1.5 Gehoorbescherming. 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen 1.1 Inleiding 1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen en de wet 1.3 Oogbescherming 1.4 Adembescherming 1.5 Gehoorbescherming 1.6 Hoofdbescherming 1.7 Hand/armbescherming

Nadere informatie

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen.

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. BIJLAGE GROEN Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. 3 VEILIG WERKEN BINNEN DE GROENVOORZIENING Bij werkzaamheden in de groenvoorziening kunnen gevaarlijke

Nadere informatie

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra.

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het arbothemablad is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het is bedoeld voor werkgevers en medewerkers om te voldoen aan de verplichtingen uit de Arbo-wet. Het arbothemablad geeft oplossingen voor

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW

WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW WERKEN IN BESLOTEN RUIMTEN BRON: ARBOUW Inleiding Werken in besloten ruimten brengt specifieke risico s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. Er is kans op dodelijke ongevallen, verwondingen en

Nadere informatie

Steigerbouwer. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen. Informatie voor de werknemer

Steigerbouwer. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen. Informatie voor de werknemer Steigerbouwer Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig steigerbouwen Informatie voor de werknemer Zwaar werk De werkzaamheden die je uitvoert zijn zwaar en belastend

Nadere informatie