Veilig en gezond werken op. p begraafplaatsen Arbo-richtlijnen in de praktijk. Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen IPC Groene Ruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilig en gezond werken op. p begraafplaatsen Arbo-richtlijnen in de praktijk. Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen IPC Groene Ruimte"

Transcriptie

1 Veilig en gezond werken op p begraafplaatsen Arbo-richtlijnen in de praktijk Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen IPC Groene Ruimte

2 Colofon Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) post: Nassauweg JR Dordrecht tel.: internet: IPC Groene Ruimte Postbus AJ Arnhem tel.: internet: Tekst Redactie Foto s Vormgeving Druk Jan Polman, IPC Groene Ruimte Yvette in t Velt, IPC Groene Ruimte Pauline Harmsen, LOB Jan Polman, IPC Groene Ruimte (tenzij anders vermeld) Anima Grafische vormgeving, Nijmegen Thieme MediaCenter Nijmegen Eerste druk, januari 2007 Dit boek is een uitgave van LOB en IPC Groene Ruimte. Het is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van (zie pagina 60). ISBN: IPC Groene Ruimte Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgevers. Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Noch de auteur noch de uitgevers stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden ten gevolge van het gebruik van deze uitgave.

3 Voorwoord Door de bijzondere sfeer en inrichting maken begraafplaatsen vaak de indruk tijdloos te zijn. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Oude gewoonten en rituelen zijn op veel plaatsen nog springlevend. Maar dat niet alleen: het begraven zelf is springlevend. Dat blijkt ook uit het feit dat de vooruitgang bepaald niet aan de begraafplaatsen voorbij is gegaan. Op professionele wijze en met moderne hulpmiddelen worden de begrafenissen voorbereid en uitgevoerd en spannen de medewerkers zich in om de graven en de bijbehorende omgeving zo goed mogelijk te beheren en te onderhouden. Begraafplaatsen hebben bij al het werk dat ze doen een grote verantwoordelijkheid. Niet alleen ten opzichte van de nabestaanden. Als een goed werkgever moet de begraafplaats ook voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers zorgen. Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan kan de begraafplaats bij schade die verband houdt met het werk aansprakelijk zijn. Tot nu toe ontbrak het echter aan goede informatie voor begraafplaatsmedewerkers. Binnen gemeenten is er meestal wel een arbobeleid voor het werk in de openbare ruimte en daarnaast zijn er wat richtlijnen in de uitvaartbranche. Alle bestaande informatie over veilig en gezond werken gaat echter voorbij aan de unieke omstandigheden op begraafplaatsen. Hier worden werkzaamheden gedaan die niemand anders doet en doen zich combinaties voor van zowel psychische als fysieke belasting die vrij uniek zijn. De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) heeft als branchevereniging onder meer de taak om het specifieke karakter van het werken op begraafplaatsen onder de aandacht te brengen en een bijdrage te leveren aan de professionalisering ervan. In deze bijzondere branche wordt veel uitvoerend werk verricht, dat zonder gedegen vakkennis en de bijbehorende beschermende maatregelen bepaald niet altijd zonder risico is. De LOB is dan ook zeer verheugd dat er nu een handleiding Veilig en gezond werken beschikbaar is gekomen voor alle begraafplaatsen in Nederland. Dankzij de samenwerking met IPC Groene Ruimte is het gelukt om in korte tijd deze belangwek-

4 kende en aan de nieuwste wet- en regelgeving aangepaste informatie bijeen te brengen. Dat is een compliment waard. Ik ben er van overtuigd, dat de inhoud van deze handleiding voor alle bestuurders, beheerders, medewerkers en vrijwilligers van begraafplaatsen van groot belang is en een bijdrage kan leveren aan de veiligheid en gezondheid op de begraafplaatsen. Dat is in het belang van alle betrokkenen, ook de collega s en (toe)leveranciers in de branche, alsmede de nabestaanden en bezoekers. Het LOB-bestuur dankt allen die aan de samenstelling van deze handleiding hebben meegewerkt en wil in dit verband ook de financiële bijdrage memoreren, die het A+O fonds Gemeenten voor de realisatie van dit project beschikbaar heeft gesteld. Zonder deze bijdrage had deze handleiding niet gepubliceerd en verspreid kunnen worden. Mede namens IPC Groene Ruimte wens ik u veel succes toe bij het lezen en vooral toepassen van de kennis en informatie die voor u ligt. Tom Sprenger, voorzitter Landelijke Organisatie Begraafplaatsen

5 Inhoud 1 Belangrijke aandachtspunten uit de arbowetgeving 7 2 Persoonlijke beschermingsmiddelen 15 3 Fysieke belasting 23 4 Delven van graven 29 5 Ruimingen 33 6 Biologische agentia 39 7 Welzijn van medewerkers 47 8 Checklist begraafplaatsen 51 Informatie 59 Index 61

6

7 Veilig en gezond werken op begraafplaatsen 1 Belangrijke aandachtspunten uit de arbowetgeving Inleiding Een werkgever is wettelijk verplicht te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Op welke manier dat moet gebeuren is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet genoemd). In dit hoofdstuk wordt in het kort beschreven wat de Arbowet inhoudt en welke verplichtingen hier uit voortvloeien voor begraafplaatsen. De Arbowet In het Burgerlijk Wetboek is de zorgplicht van een werkgever voor zijn medewerkers vastgelegd. Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever altijd verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn medewerkers. Hij zal bij arbeidsgerelateerde gezondheidsschade altijd aansprakelijk worden gesteld. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen betaald of onbetaald werk. In de Arbowet is deze wettelijke zorgplicht nader uitgewerkt. De Arbowet richt zich op drie aspecten, namelijk de Veiligheid, de Gezondheid en het Welzijn (VGW) van de werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. De Arbowet is een kaderwet en geeft hoofdzakelijk doelvoorschriften aan, zoals de werkplek moet zo veilig mogelijk zijn. Deze doelvoorschriften gelden voor alle beroepssectoren. Concrete veiligheidseisen over bijvoorbeeld het delven van een graf of een maximaal te tillen last staan er niet in. Concrete voorschriften zijn dus niet uit de Arbowet te halen. Maar hoe weet je dan aan welke veiligheidseisen je op een begraafplaats moet voldoen? Dat moeten de werkgever en werknemer zelf voor hun situatie vastleggen. Iedere begraafplaats heeft immers zijn eigen kenmerken die van invloed zijn op de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten. De Arbowet geeft wel met verplichte instrumenten de richting aan hoe en wat je moet vastleggen. 7

8 Belangrijke aandachtspunten uit de arbowetgeving Verantwoordelijken Werkgever: bijvoorbeeld B&W van een gemeente, een kerkgenootschap of een bestuur van een stichting. Een werkgever heeft een zorgplicht voor zijn medewerkers en is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijnsaspecten van zijn werknemers. Hij moet de invulling van de zorgplicht aantoonbaar maken. Werknemer: bijvoorbeeld vaste medewerkers, ingehuurd personeel en vrijwilligers. Een werknemer moet zich aan de geldende voorschriften houden, de voorlichtingen en scholingen volgen en zich niet roekeloos gedragen. Derden: bijvoorbeeld aannemers, begrafenisondernemers of eenmansbedrijfjes. Zij zijn als werkgever verantwoordelijk voor hun eigen personeel. Voor de veiligheid van de bezoekers maakt het niet uit of het werk door eigen personeel of door derden wordt uitgevoerd. Daar blijft de eigenaar van de begraafplaats verantwoordelijk voor. Arbeidsinspectie: heeft als taak de arbowetgeving te handhaven. Hiervoor kan een arbeidsinspecteur ongevraagd de begraafplaats voor een inspectie bezoeken. Constateert de arbeidsinspecteur zaken die niet voldoen aan de arbowetgeving, dan kan hij een waarschuwing geven of een boete opleggen. De grootte van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding en de omvang van de organisatie. Verplichtingen Op een begraafplaats moeten de werkzaamheden niet alleen daadwerkelijk veilig uitgevoerd worden, de veiligheid moet ook op een goede manier georganiseerd zijn. Er moet een arbobeleid gevoerd worden, waarbij duidelijk aandacht besteed moet worden aan de belangrijkste voorschriften uit de arbowetgeving. Op deze wijze kan aantoonbaar aan de wettelijke zorgplicht voldaan worden. De werkgever moet het initiatief nemen om een goed arbobeleid op zijn begraafplaats in te voeren en vast te leggen. Werknemers moeten hierbij betrokken worden. De werknemers worden vaak vertegenwoordigd door een Medezeggenschapsraad (MR), Ondernemingsraad (OR) of een personeelsvertegenwoordiging. In sommige branches worden er door vakbonden en werkgeversvertegenwoordigers branchevoorschriften gemaakt. Zo hebben 8

9 Veilig en gezond werken op begraafplaatsen de bouw en de schoonmaakbranche voor het werken op een ladder en het tillen van lasten concrete voorschriften opgesteld. Voor begraafplaatsen zijn er geen branchevoorschriften. Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen kan soms gebruik gemaakt worden van de geldende normen en regelgeving. Zoals bijvoorbeeld de veiligheidsnormen voor machines en persoonlijke beschermingsmiddelen en de regelgeving voor werkzaamheden in putten en sleuven. Voor de specifieke werkzaamheden op een begraafplaats zoals ruimingswerkzaamheden zijn echter geen normen of andere regels opgesteld. Verplichtingen die voor de werkgever uit de Arbowet voortvloeien zijn onder andere: opstellen Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak; opstellen ziekteverzuimbeleid; aanstellen preventiemedewerker; organiseren bedrijfshulpverlening; organiseren scholing en voorlichting; houden voor toezicht; melden van ongevallen. Hoe groter een begraafplaats is, hoe omvangrijker de uitvoering van de Arbowet zal zijn. Voor begraafplaatsen die alleen maar met vrijwilligers werken en begraafplaatsen met weinig medewerkers zijn een paar voorschriften uit de Arbowet versoepeld. Dat neemt niet weg dat er overal voldoende aandacht voor een veilige en gezonde werkplek moet zijn. Met name de hoge risico s moeten direct aangepakt worden. 9

10 Belangrijke aandachtspunten uit de arbowetgeving Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak Alle mogelijke VGW-risico s op een werkplek (bijvoorbeeld een begraafplaats) moeten omschreven en beoordeeld (gewogen) worden in een document dat de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) heet. Deze RI&E wordt meestal door een arbodeskundige opgesteld, maar dit mag ook zelfstandig gebeuren. Een RI&E moet altijd door een zogenaamde gecertificeerde kerndeskundige getoetst worden. Er zijn vier typen kerndeskundigen, namelijk veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en bedrijfsartsen. Vaak werken ze bij een arbodienst, maar ze kunnen ook zelfstandig te werk gaan. Ze zijn door de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid (SKO) namens de regering als deskundige gecertificeerd. Op een begraafplaats moet een RI&E inzicht geven in onderwerpen als: fysieke belasting; mate van blootstelling aan trillingen; gevaars- en gezondheidsaspecten bij het werken met machines; psychische belasting; voorlichting en scholing; hygiëne, toiletruimte, was- en eetgelegenheid; persoonlijke beschermingsmiddelen; organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV). Vervolgens moeten in het Plan van Aanpak de noodzakelijke verbeterpunten aangegeven worden. Bijvoorbeeld: uit de RI&E blijkt dat bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen ontbreken. In het Plan van Aanpak moet dan vermeld staan, dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen aangeschaft moeten worden, wie daarvoor verantwoordelijk is en de uiterste datum van realisatie. Uitzondering Op begraafplaatsen waar minder dan 40 uur per week verloonde arbeid verricht wordt, is een toetsing van de RI&E door een kerndeskundige niet nodig. Een voorbeeld hiervan is een kleine kerkelijke begraafplaats met weinig begrafenissen met een betaalde medewerker die maar 16 uur in de week werkt. Een RI&E is dan wel verplicht, al zal deze niet zo omvangrijk zijn als bij een grote gemeentelijke begraafplaats. Uitzondering Op begraafplaatsen waar alleen maar vrijwilligers werken is een RI&E niet verplicht. 10

11 Veilig en gezond werken op begraafplaatsen Ziekteverzuimbeleid De werkgever heeft de taak om een zieke werknemer weer te laten deelnemen aan het (een) arbeidsproces. Hierbij moet ook gekeken worden naar andere werkzaamheden die de medewerker kan uitvoeren, al of niet op de begraafplaats. Dit geldt met name voor langdurig ziekteverzuim met mogelijk blijvende lichamelijke of geestelijke beperkingen. De werkgever zal hierbij bijgestaan moeten worden door een bedrijfsarts. Dit is een arts die gespecialiseerd is in gezondheidsschade die gerelateerd is aan bepaalde werkzaamheden. Bedrijfsartsen werken meestal bij een arbodienst of een verzekeringsmaatschappij of zijn zelfstandig. Een werkgever (bijvoorbeeld een grote gemeente) kan ook zelf een bedrijfsarts in dienst hebben. De werkgever moet een contract met een bedrijfsarts afgesloten hebben, zodat ondersteuning bij ziekteverzuim altijd gegarandeerd is. Ook moet de werkgever zijn medewerkers onder begeleiding van de bedrijfsarts een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kunnen aanbieden. Een zinvolle PAGO voor medewerkers van begraafplaatsen is bijvoorbeeld om de drie of vijf jaar een audiometrisch onderzoek als men vaak bloot staat aan lawaai. De medewerkers moeten ook werkgerelateerde gezondheidsklachten zoals rugpijn, klachten aan gewrichten of psychische klachten op een toegankelijke wijze met de bedrijfsarts kunnen bespreken. Uitzondering Op begraafplaatsen waar alleen maar vrijwilligers werken vervalt de verplichting om bij een bedrijfsarts aangesloten te zijn. Ook is dan het voeren van een ziekteverzuimbeleid en een PAGO niet verplicht. Preventiemedewerker De preventiemedewerker is een vaste medewerker op de begraafplaats die zich naast zijn reguliere taken ook bezighoudt met de dagelijkse veiligheid en gezondheidsaspecten op de werkplek. Hij zal intern officieel aangesteld moeten worden. Hij moet beschikken over voldoende kennis over de VGW-risico s op de begraafplaats. Ook geeft hij voorlichting en bewaakt het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en machines. Hij is het aanspreekpunt voor derden zoals veiligheidskundigen en de Arbeidsinspectie en levert een bijdrage aan de RI&E en het Plan van Aanpak. Een beheerder of leidinggevende kan de taak van preventiemedewerker op een begraafplaats vaak goed invullen. Er wordt op 11

12 Belangrijke aandachtspunten uit de arbowetgeving dit punt in de wetgeving geen uitzondering gemaakt voor zeer kleine begraafplaatsen of voor vrijwilligers. Bij een organisatie waar niet meer dan 25 medewerkers werken mag de werkgever zelf de functie van preventiemedewerker invullen. Een lid van een bestuur kan bijvoorbeeld aangesteld worden als preventiemedewerker voor één of meer van zijn begraafplaatsen. Bedrijfshulpverlening (BHV) In ieder bedrijf moet interne bedrijfshulpverlening (BHV) aanwezig zijn. Hierbij hoort dat één of meer medewerkers een speciale BHV-opleiding hebben gehad om bij ongevallen en calamiteiten snel en adequaat te kunnen handelen zodat de gevolgen niet ernstiger worden. Het gaat er om hulp te kunnen bieden totdat politie, brandweer of ambulance aanwezig is. Op een begraafplaats kan een bedrijfshulpverlener (BHV er) bijvoorbeeld in actie moeten komen als een medewerker tijdens zijn werkzaamheden (ernstig) letsel oploopt of wanneer in een aula brand ontstaat waardoor de bezoekers gevaar lopen. Een begraafplaats moet altijd doeltreffende voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Voor gebouwen met diverse ruimten waar het tijdens een brand onduidelijk kan zijn hoe men zo snel mogelijk naar buiten kan, moeten vluchtroutes aanwezig en aangegeven zijn. Ook moet er een ontruimingsplan aanwezig zijn. Als er een ontruimingsplan is, dan moeten er regelmatig ontruimingsoefeningen gehouden worden. Er moeten voldoende en gemakkelijk te bereiken brandblusmiddelen en EHBO-trommels voorhanden zijn. plaatsen. 12

13 Veilig en gezond werken op begraafplaatsen Bij buitenwerk, bijvoorbeeld op een begraafplaats, kan de noodzakelijke hulpverlening gewaarborgd worden door werknemers op te leiden tot Hulpverlener Geïsoleerde Arbeid (HGA). Hierbij krijgen medewerkers een opleiding die specifiek gericht is op de feitelijke omstandigheden. Zo richt de HGA zich niet op het ontruimen van gebouwen maar juist op het verlenen van adequate hulp bij de diverse risicovolle werkzaamheden, zoals het delven van graven en het werken met gevaarlijke machines. Voorlichting en scholing De medewerkers van de begraafplaats moeten doeltreffende voorlichting en scholing hebben gehad. Deze moeten gericht zijn op de werkelijke omstandigheden en de gevaren die zich daarbij voordoen. Een voorlichting kan mondeling of schriftelijk plaatsvinden. Het opstellen van werkinstructies waarin de veiligheidsvoorschriften zijn opgenomen is doeltreffend. Daarmee heeft de werkgever ook zijn zorgplicht aantoonbaar gemaakt. Een mondelinge voorlichting is bijvoorbeeld een presentatie over een bepaald thema zoals het ruimen of delven van graven. Scholing is noodzakelijk voor risicovolle werkzaamheden en werkzaamheden waarbij een bepaalde vaardigheid is vereist, zoals het werken met een motorzaag of een grafdelfmachine. De voorlichtingen en scholing moeten regelmatig herhaald worden, zodat het naleven van de veiligheidsvoorschriften en het opdoen van vaardigheden structureel gewaarborgd is. Extra aandacht moet hierbij uitgaan naar nieuwe medewerkers en vrijwilligers. Maar ook voor de medewerkers die al jarenlang ervaring hebben, is doeltreffende voorlichting en scholing verplicht. Toezicht De Arbowet eist dat de werkgever toezicht houdt (of dit organiseert) op het veilig werken van de werknemers. Bij onveilig gedrag zal hij de werknemer daar op moeten aanspreken en uiteindelijk zelfs maatregelen moeten nemen. Zo kan het onveilige gedrag tijdens het beoordelingsgesprek besproken worden, kan er een officiële waarschuwing gegeven worden of kan het de werknemer verboden worden bepaalde taken uit te voeren. Melden van ongevallen Een ernstig bedrijfsongeval van een medewerker moet aan de Arbeidsinspectie gemeld worden. Van een ernstig ongeval is sprake als er binnen 24 uur een ziekenhuisopname van minimaal een dag nodig is. In dat geval komt de Arbeidsinspectie naar de plek van het ongeval om proces-verbaal op te maken. 13

14 Belangrijke aandachtspunten uit de arbowetgeving Risico-formule De Arbowet verplicht de werkgever om er samen met de werknemers voor te zorgen dat de risico s altijd zo klein mogelijk zijn. Een risico is afhankelijk van de kans op een gebeurtenis en het effect van een gebeurtenis. Dit is als volgt in een formule weer te geven: Risico= Kans x Effect (R = K x E) Kans: de waarschijnlijkheid dat de gebeurtenis voorkomt, bijvoorbeeld het instorten van een graf. Effect: de gezondheidsschade die de gebeurtenis veroorzaakt, bijvoorbeeld verstikking, dood. Risico: is hoog of laag. Dit is lastig in een cijfer uit te drukken, het geeft met laag of hoog wel een indicatie aan. Het is de bedoeling de kans en/of het effect zo laag mogelijk te maken. Hierdoor ontstaat een aanvaardbaar risico. Vaak kan alleen de kans verkleind worden. Zo kan het effect (verstikking) bij het instorten van een graf niet verkleind worden. Maar door bekisting aan te brengen wordt de kans op instorten zo klein dat er een aanvaardbaar laag risico ontstaat. Een ander voorbeeld is het werken op grote hoogte. Als men van 15 meter hoogte valt, is men dood (het effect). Door helemaal geen werkzaamheden op hoogte uit te voeren zal de kans nul zijn, dus is er totaal geen risico. Maar de Arbowet richt zich juist op de omstandigheden dat er wel gewerkt wordt. Door het toepassen van veel veiligheidsvoorschriften wordt de kans zo klein dat het een aanvaardbaar risico is. Risico s kunnen vaak door bepaalde maatregelen verkleind worden. Voor het nemen van maatregelen geldt een bepaalde volgorde, namelijk: 1. bronmaatregelen (het risico wordt bij de bron aangepakt); 2. afschermen van het gevaar; 3. afschermen van werknemers; 4. het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen. De aanpak van een onveilige situatie is dus het meest effectief als dit bij de bron gebeurt. Dus eerst met een bekisting voorkomen dat het graf instort, daarna pas voorschrijven dat er altijd met zijn tweeën gewerkt wordt zodat een ambulance of andere hulpdienst ingeroepen kan worden. Uiteindelijk moeten er redelijke en werkzame voorschriften op de begraafplaats zijn die de risico s aanvaardbaar maken. 14

15 Veilig en gezond werken op begraafplaatsen 2 Persoonlijke beschermingsmiddelen Inleiding De werkzaamheden op een begraafplaats moeten met zo min mogelijk gevaar voor de veiligheid en gezondheid uitgevoerd kunnen worden. Om dit te bereiken moet altijd eerst het gevaar bij de bron bestreden worden. Als er daarna nog risico s overblijven, dan moet de medewerker beschermende kleding of middelen dragen. Dit worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) genoemd. Er moet dus bijvoorbeeld eerst geprobeerd worden het lawaai bij een machine te reduceren. Pas als dit technisch en organisatorisch niet geheel mogelijk is, mag gehoorbescherming voorgeschreven worden. De voorschriften over het gebruik van de PBM s op de begraafplaats worden in dit hoofdstuk beschreven. Wetgeving De Arbowet schrijft geen specifieke PBM s bij bepaalde werkzaamheden voor. De begraafplaats moet dit zelf op basis van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) vastleggen. Wel worden in de Arbowet eisen vermeld waaraan een PBM moet voldoen: Het PBM moet voldoen aan de Europese richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit wordt kenbaar gemaakt met een CE-markering. Het PBM moet de juiste bescherming tegen het gevaar bieden. Het PBM moet een goede pasvorm en een goed draagcomfort voor de gebruiker hebben. Het PBM mag geen nieuw gevaar veroorzaken. Veel producten (van knuffelbeertjes tot heggenscharen) hebben een CE-markering. Aan dit merkteken kan de consument zien dat het product conform de Europese wetgeving is geproduceerd. Dit geldt ook voor PBM s. Alle PBM s die na 1 juli 1995 geproduceerd zijn, moeten voorzien zijn van een CE-markering. Hiermee voldoet het PBM automatisch ook aan de eisen uit de Arbowet. 15

16 Persoonlijke beschermingsmiddelen Voor elk PBM is ook een Europese Norm (EN) gemaakt. Hierin staan de gedetailleerde producteisen beschreven. De fabrikant zal het PBM conform de betreffende Europese Norm moeten produceren en testen. Een fabrikant moet in een gebruikershandleiding voldoende informatie over zijn product verschaffen, zoals: de gevaren waartegen het product bescherming biedt; de mate van bescherming die het biedt (dit wordt in klassen aangegeven); voorschriften over opslag, gebruik, reiniging en onderhoud; de gebruiksduur; accessoires die erbij gebruikt kunnen worden. Verder moet ook aangegeven worden welke EN-norm van toepassing is. De EN-norm is in alle lidstaten van de EU exact hetzelfde. Per land wordt de nationale standaard er voor geplaatst zodat het ook officieel een nationale norm is. In Duitsland is dit DIN-EN, in Groot-Brittannië BS-EN en in Nederland NEN-EN. Verantwoordelijken Werkgever: schrijft voor welk PBM bij bepaalde werkzaamheden gedragen moeten worden. Hij schaft de PBM s aan en reikt ze uit, geeft voorlichting over het gebruik, het onderhoud en de opslag, ziet toe op het juiste gebruik en neemt maatregelen als de PBM s niet of onjuist gebruikt worden. Werknemer: gebruikt de voorgeschreven PBM s op de juiste wijze. Keuze van een PBM Er mogen alleen CE-gemarkeerde PBM s gebruikt worden. Momenteel zijn alleen maar PBM s verkrijgbaar die hieraan voldoen. Van de oude PBM s die voor 1 juli 1995 gekocht zijn en dus niet CE-gemarkeerd zijn, kan niet aantoonbaar gemaakt worden dat ze voldoende bescherming bieden. Deze kunnen dus beter niet meer gebruikt worden. Daarbij komt dat ze inmiddels zo oud zijn, dat de beschermende werking onvoldoende is geworden. Maar zeker zal ook het draagcomfort en de hygiëne slecht zijn. Het is van belang te weten tegen welk specifiek gevaar het PBM bescherming moet bieden. Bij de inkoop of bij het voorschrijven kan dan voor het juiste PBM gekozen worden. Door de gebruikershandleiding te lezen kan de noodzakelijke informatie hierover verkregen worden. Als bijvoorbeeld alleen maar veilig- 16

17 Veilig en gezond werken op begraafplaatsen heidsschoeisel voorgeschreven wordt, kan geen goede keuze gemaakt worden. Een klomp is namelijk ook veiligheidsschoeisel, maar biedt in veel omstandigheden te weinig bescherming. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop de keuze van veiligheidsschoeisel voor het ruimen of schudden van graven bepaald kan worden. Wat zijn de omgevingsomstandigheden? Kan het belemmerende bijwerkingen hebben? Kan het goed gereinigd worden? Soort veiligheidsschoeisel Kenmerken vallende voorwerpen, stoten, scherpe voorwerpen, uitglijden nat, kans op in aanraking komen met stoffelijke resten huidirritatie (zweetvoeten), koude, knellen modder, stof, mogelijke sporen van stoffelijke resten Eisen aan het schoeisel voorzien van harde neus (vaak staal) en zool met penetratiebescherming en goed profiel gemaakt van waterafstotend materiaal gemaakt van ventilerend materiaal dat voldoende warmte biedt, verkrijgbaar in juiste maatvoering (ook breedtemaat) gemaakt van materiaal dat eenvoudig schoon te maken is NEN-EN 345, categorie: hoge veiligheidsschoen S3, bij zeer natte omstandigheden veiligheidslaars S5 PBM s die op een begraafplaats gebruikt worden Veiligheidschoeisel Er zijn veel verschillende veiligheidsschoenen. Ze worden verdeeld in verschillende categorieën (aangeduid met S1 t/m S5), die alle bepaalde beschermende eigenschappen hebben. Voor een begraafplaats kunnen het best schoenen uit de categorie S3 gebruikt worden. Deze zijn gemaakt van waterafstotend materiaal en hebben een stalen neus en een stevige en goed geprofileerde buitenzool. Gebruik bij voorkeur een verhoogd model, tot boven de enkels. Voor laarzen is S5 het meest geschikt. Ook deze hebben een stalen neus en een stevige en een goed geprofileerde buitenzool. Voor werkzaamheden met de motorkettingzaag moet het schoeisel over specifiek beschermend materiaal beschikken. Met een pictogram in de vorm van een kettingzaag wordt dit op het schoeisel aangegeven. 17

18 Persoonlijke beschermingsmiddelen Beschermende kleding Gewone (CE-)werkkleding biedt geen betere bescherming dan gewone kleding. Wel moet het aan bepaalde minimumeisen voldoen zoals geen nieuw gevaar veroorzaken, goed passend zijn en geen huidirritatie veroorzaken. Goede particuliere kleding kan ook prima volstaan. Tegen natte weersinvloeden bieden speciale regenjassen de beste bescherming. Deze kleding is herkenbaar aan een pictogram van een paraplu (NEN-EN 343). De buitenkant van het materiaal moet waterbestendig zijn, maar ook van binnen naar buiten toe ademen. De mate waarin de jas aan deze twee eisen voldoet, wordt in drie klassen aangegeven. Klasse drie is daarbij de hoogste. Vocht- en stofdichte wegwerpoveralls (disposable) bieden bescherming tegen het in aanraking komen met stoffelijke resten, met name bij ruimingen en opgravingen. De mate van bescherming wordt in drie categorieën aangegeven, soms aangevuld met een typenummer. Categorie 1 is voor werkzaamheden op de begraafplaats voldoende. Een zogenaamde bosmaaierbroek biedt bescherming tegen kleine rondvliegende voorwerpen tijdens werkzaamheden met een bosmaaier. Aan de voorkant van de broekspijpen is een speciale, licht van gewicht, beschermende laag aangebracht. Er is ook speciale kleding verkrijgbaar die bescherming biedt tegen het gegrepen worden door bewegende delen, bijvoorbeeld bij een takkenversnipperaar. Voor werkzaamheden met een motorkettingzaag is een speciale broek noodzakelijk. Deze broek is herkenbaar aan de pictogram van een kettingzaag. Veiligheidshandschoenen Gewone werkhandschoenen bieden bescherming tegen het ontstaan van kleine wondjes en tegen koude. Een goede pasvorm is belangrijk. De wijze waarop de maatvoering wordt aangeven is afhankelijk van het merk handschoen. Voor chemische en bacteriologische risico s is extra bescherming nodig. De handschoenen bij ruimings- en opgravingswerkzaamheden moeten bijvoorbeeld minimaal vloeistofdicht zijn. 18

19 Veilig en gezond werken op begraafplaatsen Helm Het dragen van een helm is nodig als het hoofd geraakt kan worden door bijvoorbeeld vallend hout bij het kappen van bomen of door een graafbak bij het delven van graven. De beschermende werking van het materiaal van een helm vermindert onder invloed van UV-stralen (zonlicht). Bewaar een helm dan ook altijd in het donker. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en het soort materiaal moet een helm na 3 tot 5 jaar vervangen worden. Vetten, oliën, verf, viltstift en stickers hebben een negatieve invloed op het verouderingsproces. Gehoorbescherming Bij een geluidsniveau boven de 80 dba is gehoorbescherming verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werkzaamheden met een bosmaaier of een hogedrukreiniger. Er kan gekozen worden tussen gehoorkappen en otoplastieken. Gehoorkappen moeten goed op de oren aansluiten. De twee afdichtingsringen moeten regelmatig vervangen worden, zodat het juiste dempende vermogen behouden blijft. Otoplastieken worden op de individuele gehoorgangen passend gemaakt. Na drie tot vijf jaar moet gecontroleerd worden of ze nog passen. Wegwerp-oordopjes zijn alleen geschikt voor personen die zeer incidenteel bloot staan aan lawaai. Ademhalingsbeschermingsmiddelen Een stoffiltermasker biedt bij ruimingen en opgravingen voldoende bescherming. Als veel onverteerde lichamelijke resten of schimmels zijn te verwachten, kan uit voorzorg een P3-filter gedragen worden. 19

20 Persoonlijke beschermingsmiddelen Oog- en gelaatsbescherming Bij werkzaamheden met bijvoorbeeld de bosmaaier, heggenschaar, bladblazer en motorkettingzaag kunnen kleine rondvliegende deeltjes in de ogen of het gezicht komen. Een bril of volgelaatsbescherming biedt bescherming tegen zeer kleine deeltjes. Gaas van een gelaatsbescherming is te gebruiken wanneer er alleen wat grove deeltjes te verwachten zijn. Gebruik en onderhoud Een PBM wordt veelal direct op het lichaam gedragen. Het is daarom persoonlijk en moet altijd gebruikt worden door één en dezelfde persoon. De PBM s moeten op correcte wijze onderhouden en opgeslagen worden om de beschermende werking te blijven behouden. Het is daarom belangrijk om de gebruikershandleiding goed te lezen en te bewaren. Vervang het PBM of onderdelen daarvan tijdig. 20

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

Steigerelementen. LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Steigerelementen. LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Steigerelementen LAD Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw: verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

Model Risico-inventarisatie en -evaluatie. bestemd voor gemeenten met HORECA

Model Risico-inventarisatie en -evaluatie. bestemd voor gemeenten met HORECA Model Risico-inventarisatie en -evaluatie bestemd voor gemeenten met HORECA juli 2013 Inhoud: - De Arbowetgeving in de kerkelijke praktijk - Modelchecklist voor een risico-inventarisatie en -evaluatie

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Formulier Algemene RI&E

Formulier Algemene RI&E Formulier Algemene RI&E Bedrijfshulpverlening Elk bedrijf heeft de plicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Hieronder ziet u de onderwerpen waar u in uw RI&E aandacht aan dient te besteden. Deze

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de wegenbouw

Arbeidsrisico s in de wegenbouw De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 634 versie augustus 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico

Nadere informatie

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften -... 1.11 TECHNIEK Gedragsregels en Veiligheid Voorschriften MDI Techniek BV... -"'~ \~ NEN NBBU Nijverheidsweg 6, 7161 AA Neede Postbus 155, 7160 AD Neede T (0545) 288288 F (0545) 28 82 80 www.mditechniek.nl

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Pagina 1 van 29 Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Alerimus locaties De Buitensluis te Numansdorp en De Open Waard te Oud-Beijerland Datum: 1 februari 2014 Onderwerp: Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in garagebedrijven

Arbeidsrisico s in garagebedrijven De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 665 versie november 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Beleidsverklaring directie 1. Algemene regels binnen de organisatie 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen

Inhoudsopgave Inleiding Beleidsverklaring directie 1. Algemene regels binnen de organisatie 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen Inhoudsopgave Inleiding.... 2 Beleidsverklaring directie.... 3 1. Algemene regels binnen de organisatie. 4 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen.. 6 3. Hoe te handelen bij brand.. 8 4.

Nadere informatie

Ciencia y technologia. Basisveiligheid

Ciencia y technologia. Basisveiligheid Ciencia y technologia Basisveiligheid 1 Inhoud blz. 1.0 Arbeidsomstandighedenwetgeving 7 1.1 Ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden 7 1.2 Huidigestand van zaken 7 1.2.1 Het Arbobesluit 8 1.2.2 De Arboregeling

Nadere informatie

veiligheid en kwaliteit

veiligheid en kwaliteit veiligheid en kwaliteit Nederlandse versie Beleidsverklaring veiligheid en kwaliteit Om optimale kwaliteit voor haar klanten te garanderen heeft Snijder B.V. besloten een organisatiesysteem op te zetten.

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

Arbocatalogus van de keramist

Arbocatalogus van de keramist rbocatalogus van de keramist Integraal onderdeel van de Code van de keramist September 2012 Uitvoering: Hoofdbedrijfschap mbachten (HB) fdeling Bedrijfsvoering en Ondernemerschap Postbus 895 2700 W Zoetermeer

Nadere informatie

A-blad Glaszetten en -montage

A-blad Glaszetten en -montage A-blad Glaszetten en -montage Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen op

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen.

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen. Boetes in de bouw Een boete laat het zover niet komen. In deze brochure leest u alles wat u moet weten over overtredingen, boetes en overige sancties. Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het

Nadere informatie

INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013

INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 INTRODUCTIEBOEKJE BEDRIJVEN Versie 10 d.d. augustus 2013 AB Werkt Bedrijfsverzorging BV AB Werkt Detachering BV AB Werkt Service BV AB Werkt Projecten

Nadere informatie