Jaarverslag. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstelling 3 Bestuur 4 Instructrices 4 De dagelijkse gang van zaken 4 Bestuursvergaderingen 5 Leden 5 Dagbesteding 5 Bedrijfshulpverlener BHV 6 Vrijwilligers 6 Landdag VPGO 6 Inzameling gebruikte kleding 7 Paarden 7 Financiën 8 Sponsors 8 Activiteiten 8 Nieuwsbrieven 9 Website 9 Tot slot 9 Toelichting op de balans 10 Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 2

3 Inleiding Wij hebben het genoegen u het jaarverslag van de Stichting Paardrijden Gehandicapten t Leijerweerd aan te bieden. De Stichting Paardrijden Gehandicapten t Leijerweerd is opgericht bij notariële acte op 16 januari 2013 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nr De stichting is ontstaan na de fusie van de Stichting Paardrijden Gehandicapten t Zoekerveld uit Enter opgericht bij notariële akte op 8 april 1974 en de Stichting Paardrijden Gehandicapten n Mölnbelt uit Wierden opgericht bij notariële acte op 1 juni 1988 als rechtsopvolger van Stichting Paardrijden Gehandicapten Wierden welke werd opgericht bij notariële acte op 19 maart Alle activiteiten van de fusiestichting worden voortgezet in de manege aan de Wierdenseweg 31 te Enter. De Stichting is een ANBI goedgekeurde stichting dat wil zeggen dat donaties aan onze stichting in mindering mogen worden gebracht van de inkomstenbelasting. Het RESIN of fiscaal nummer is De Stichting is lid van de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG), de overkoepelende landelijke organisatie van stichtingen voor paardrijden gehandicapten. Hierbij zijn ruim 60 stichtingen die paardrijden voor gehandicapten bieden aangesloten. De Stichting is lid van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost (VPGO) een regionale vereniging van 13 stichtingen paardrijden voor gehandicapten die tot doel heeft het paardrijden door gehandicapten te bevorderen en te ondersteunen De stichting is lid van de Federatie Landbouw en Zorg en van de Vereniging van Zorgboerderijen In Overijssel. Op 13 mei 2013 is onze Stichting door de Stichting Veilige Paardensport het veiligheidscertificaat toegekend. Daarmee voldoet onze manege aan de hoogste eisen met betrekking tot veiligheid voor zowel ruiter als paard. Op onze website en in de hal van de manege vindt u uitgebreid informatie m.b.t. tot de eisen aan alle bezoekers van onze manege. Onze manege biedt praktijkopleidingsplaatsen aan en is een door CALIBRIS en AEQUOR erkend leerberdrijf. We zijn dit jaar opnieuw ge-audit CALIBRIS die onze bevoegdheid als leerbedrijf heeft herbevestigd en heeft deze uitgebreid met de erkenning als leerbedrijf voor leerlingen gehandicaptenzorg. Doelstelling De doelstelling van de Stichting Paardrijden Gehandicapten t Leijerweerd is het paardrijden als vrijetijdssport voor verstandelijk-, lichamelijk- of meervoudig gehandicapte mensen mogelijk te maken. Als nevendoelstelling heeft het paardrijden voor sommige categorieën gehandicapten ook een belangrijke therapeutische waarde. Als uitgangspunt hiervoor geldt dat het paard- en ponyrijden met gehandicapten geschiedt volgens de richtlijnen en normen zoals aangegeven door de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten. De stichting verzorgt het paardrijden voor ruiters en amazones uit de gemeente Wierden en de omliggende gemeenten. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 3

4 Bestuur Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen en maximaal 9 personen. Bestuursleden hebben zitting voor een periode van 3 jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. Per 31 december 2013 bestond het bestuur uit: Voorzitter Dhr. H. ter Harmsel Secretaris Dhr. J.F.J.M. Wijnen Penningmeester Mevr. P.C.G. van Dijk 2 e secretaris Dhr. G.H. Vossebeld Materiële zaken Dhr. J.G.M. Busger op Vollenbroek Algemene zaken Dhr. J. Schuitemaker Veterinaire zaken Dhr. G.J. Stam Ledenadministratie Dhr. D. Brand Contactpersoon kledingactie kledinginzameling VPGO Dhr. Wijnen Instructrices. Op 31 december waren bij onze Stichting 4 instructrices in dienst te weten, de dames S. Meijer, K. Homan, C. Damhuis en A. Kootstra. Mevr. Damhuis en Mevr.Kootstra waren bij ons aanvankelijk als ZZP-er in dienst maar inmiddels hebben we dit omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Allen zijn in het bezit van het diploma Instructeur Paardrijen Gehandicapten. Daarmee is de continuïteit van kwalitatief goede rijlessen geborgd. In de loop van 2014 hebben we op eigen verzoek afscheid genomen van Mevr. M. Pijffers en I. Haandrikman. Mevr. Meijer was op 25 augustus twaalf en een half jaar in dienst van onze manege van het bestuur kreeg zij een cadeaubon en een bloemetje. De dagelijkse gang van zaken De Stichting heeft de beschikking over een nieuwe manege met binnen- en buitenrijbak en weilanden aan de Wierdenseweg 31, 7468 PX te Enter.. De verantwoording voor de dagelijkse gang van zaken berust bij de instructrices. De dames Meijer, Homan en Damhuis verzorgen ook dagbesteding voor mensen met een beperking. De rijprogramma s worden afgestemd op de mogelijkheden van de ruiters. Bij de intake van nieuwe ruiters wordt een inschatting gemaakt van het niveau waarop de deze ruiter kan instappen, Zo nodig rijden nieuwe ruiters de eerste lessen individueel. In onderling overleg bepalen de instructrices dan in welk groepje met ruiters van hetzelfde niveau de nieuwe ruiter wordt ingedeeld. Daarnaast wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele wensen van de ruiter. De Stichting past de grootte van de lesgroepen aan, aan het niveau van de ruiters in die lessen. Wij proberen uiteraard zoveel mogelijk maatwerk te leveren voor iedere ruiter. Tevens wordt de dagbesteding in toenemende mate belangrijk. Ca. 20 (jonge) personen maken hier wekelijks gebruik van. Eén van de activiteiten is het paardrijden. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 4

5 De stichting beschikt over een moderne en goed geoutilleerd manegecomplex met een grote binnenrijbak (25 bij 55 meter) en een buitenrijbak op ca. 1.5 ha eigen grond In deze manege beschikken we over 25 stallen. Verder kunnen we beschikken over ca.3 ha gepachte weiden. Begin dit jaar is de bodem in de binnenrijbak vernieuwd. Bestuursvergaderingen Het bestuur heeft in 2014 in totaal 8 keer officieel vergaderd. Daarnaast zijn er diverse werkvergaderingen geweest waarbij alleen de betreffende bestuursleden aangevuld met andere betrokkenen aanwezig waren. In de officiële vergaderingen worden onder anderen de volgende onderwerpen besproken, notulen vorige vergadering, actiepunten lijst, ingekomen/ uitgaande stukken, financiën, personele zaken, paardenbestand, materiële zaken en activiteiten indien aan de orde. Leden In 2014 reden bij ons gemiddeld ca.180 ruiters met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking. De ruiters zijn afkomstig uit de Gemeente Wierden en omliggende gemeenten zoals Almelo, Hellendoorn Hof van Twente, Rijssen-Holten en Twenterand. Om de paarden in vorm te houden rijden er ook valide ruiters in de manege. Deze valide ruiters zijn ook vrijwilliger. Zij lopen mee in de les met de ruiters met een handicap, soms zelfs 3 begeleiders voor één ruiter. Er zijn ca. 40 vrijwilligers verbonden aan onze stichting. Uitgangspunt hierbij is steeds dat valide ruiters alleen bij ons, tegen betaling, kunnen rijden als zij ook vrijwilligerswerk doen voor de manege. Ook is het belangrijk voor de conditie van de paarden dat zij regelmatig door valide ruiters worden bereden. Dagbesteding De Stichting is lid van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) Dit is de landelijke brancheorganisatie voor de sector Landbouw en zorg. Doel is het professionaliseren van de sector, zij faciliteert regionale organisaties van zorgboeren en is aanspreekpunt voor stakeholders. De FLZ brengt landbouw en zorgpartijen bij elkaar, stimuleert tot samenwerken en is aanjager van nieuwe perspectiefvolle ontwikkelingen. De vereniging Zorgboeren Overijssel (VZO) is één van de 15 leden de FLZ. Bij de VZO zijn ruim 85 zorgboerderijen aangesloten waaronder SPG t Leijerweerd. De zorgboerderijen werken volgens het landelijk kwaliteitssysteem voor Zorgboerderijen. Onze manege wordt in dit geval beschouwt als zorgboerderij. Voordeel is dat de manege ook overdag wordt gebruikt waardoor we extra inkomsten kunnen genereren. Ook kunnen we daardoor onze instructrices meer uren werk aanbieden. Door de extra inkomsten zijn we in staat om de kosten voor het paardrijden gehandicapten te beheersen. Om aan het Kwaliteitssysteem voor Zorgboeren te voldoen zullen we een aantal zaken in de toekomst moeten aanpassen in onze manege. Eerst dient een kwaliteitshandboek te worden te worden gemaakt waarin alle procedures van werken worden vastgelegd. Dit kwaliteitshandboek is bijna gereed en zal in de loop van maart worden ingediend. Als dit handboek is goedgekeurd hebben we een jaar de tijd om alle procedures te implementeren. Dan volgt een audit en als dit positief wordt beoordeeld ontvangen we het Kwaliteitscertificaat. Wij zullen u in 2015 regelmatig informeren over de voortgang en ook welke veranderingen dit voor u meebrengt. Zeker is dat het werken volgens dit kwaliteitssysteem een meerwaarde is voor alle activiteiten van onze manege. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 5

6 Bedrijfshulpverlener (BHV-er) Onze instructrices zijn allemaal in het bezit van het diploma BedrijfsHulpVerlener en dus BHV-er. In onze manege dient wettelijk altijd één persoon aanwezig te zijn met geldig BHV diploma. Om aan deze eis te kunnen voldoen heeft het bestuur besloten dat alle instructrices in het bezit van dit diploma moeten zijn. Helaas heeft de VPGO dit jaar niet een coördinerende rol gespeeld bij de herhalingscursus. Inmiddels hebben wij dit zelfstandig geregeld met het opleidingsbedrijf. Vrijwilligers Naast de vrijwilligers die de ruiters tijdens de lessen begeleiden is er nog een grote groep die allerlei diensten verrichten zoals het schoonhouden van de kantine, het onderhoud van de stallen het in orde houden van harnachementen, onderhoud terrein en groen rondom de manege, onderhoud van de weilanden etc. Ook hebben we op twee zaterdagen in oktober en november een klussendag georganiseerd. Op deze dag is door een groot aantal vrijwilligers grootonderhoud aan de bomen en het groen rondom de manege gedaan. Wij willen alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor onze manege hartelijk bedanken. Hun hulp is onontbeerlijk om onze manege draaiende te houden. De VPGO Landdag Er was in 2013 geen landdag omdat er geen lidstichting bereid was dit te organiseren. Dat was een reden voor de VPGO om in 2014 voor een andere organisatieopzet te kiezen Dit keer werd op 14 juni de landdag van de VPGO niet door één maar door drie Stichtingen georganiseerd onder auspiciën van De Stichting Landdag. De organiserende stichtingen waren De Gravenruiters uit Almelo, t Hoefijzer uit Zwolle en t Leijerweerd. Ons aandeel bestond uit het ter beschikking stellen van het terrein en de inrichting ervan. Zo n 300 ruiters van 9 bij de VPGO aangesloten stichtingen waren die dag aanwezig. De landdag had dit jaar als thema De Boerderij. Alle stichtingen hadden hun ring op dit thema versierd. Het zag er ontzettend gezellig uit. En het was ook een hele gezellige dag In de ochtend waren er de individuele dressuurproeven voor de ruiters. Tijdens deze proeven werd in de ring van de betreffende stichtingen ook een viertaldressuurproef verreden.. Na de proeven volgde een spetterende demonstratie vrijheidsdressuur. Een paard en een pony deden allerlei kunstjes puur op mondelinge aanwijzing van de instructeur. Aan het eind van de proef mochten alle ruiters de pony knuffelen, ook de rolstoelers werden hierbij niet vergeten.. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 6

7 Inzameling gebruikte kleding door de VPGO De financiële bijdrage uit de kledinginzameling van de VPGO is voor onze stichting een zeer belangrijke bron van inkomsten. Als SPG t Leijerweerd waren wij in 2014 verantwoordelijk om de publiciteit te verzorgen in de lokale pers d.m.v. persmededelingen en advertenties. Er werd kleding ingezameld in de gemeenten Wierden en Twenterand, Hof van Twente (elk 1 inzameling), Hellendoorn (2 inzamelingen) en Rijssen-Holten. Helaas moeten we constateren dat de opbrengst onder druk staat. Reden o.a. door de economische crisis wordt minder kleding aangeboden, de opkomst van tweedehands kledingwinkels, sommige gemeenten gaan zelf de inzameling ter hand nemen. De inzameling van kleding in de eigen container bij de papier-inzamelplaats aan de Vonderweg is erg succesvol. Veel mensen hebben de weg hiernaartoe inmiddels gevonden. We willen ook graag op andere plaatsen een container plaatsen maar dit is helaas tot op heden niet gelukt daar óf andere organisaties al inzamelen óf de locaties s avonds niet afsluitbaar zijn. Paarden In de loop van 2014 moesten we helaas, in overleg met de dierenarts, Joyce laten inslapen wegens een ernstige koliek. Duncan ging weer terug naar de eigenaar. Duncan kon het werk in de manege niet meer volhouden door een allergie met stress als gevolg waardoor zij steeds magerder werkt. Voor onze ruiters is het vaak een heel emotionele gebeurtenis als we afscheid moeten nemen van een paard, vooral voor degene die er op rijden, maar met zoveel paarden gebeurt dat nou eenmaal van tijd tot tijd. We proberen dit altijd zo goed mogelijk te begeleiden. Nieuw in de manege zijn Desi een Fjord en In december kregen we Leo een Campbell op proef (inmiddels is Leo aangekocht). Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 7

8 De Financiën Een belangrijk deel van onze inkomsteninkomsten komt uit sponsoring. Daarnaast ontvangen we natuurlijk ook de contributies van onze ruiters en subsidies van de omliggende gemeenten, hoewel dit de laatste jaren veel minder is door allerlei bezuinigingen van een aantal gemeenten. Verder zijn er nog inkomsten uit dagbestedingsactiviteiten en niet te vergeten de jaarlijkse opbrengst van de kledinginzameling van de VPGO welke een substantiële bron van inkomsten voor ons is. In 2014 zijn we in staat geweest de contributie voor onze ruiters ongewijzigd te houden op 60 euro per kwartaal en voor valide ruiters 100 euro per kwartaal. Het wordt echter steeds moeilijker om de snel stijgende kosten nog binnen onze begroting op te vangen. We zullen op niet al te lange termijn er dan ook niet aan ontkomen om de lesgelden te verhogen. Als we hiertoe besluiten zullen we dit natuurlijk vroegtijdig mededelen. In september hebben we besloten dat de koffie niet langer gratis is. Er werd inmiddels zoveel gratis koffie gedronken dat we het niet meer verantwoord vonden dit uit de contributies te financieren. Door het inbouwen van een muntautomaat betalen we nu 0,50 voor een heerlijke bak koffie, cappuccino of espresso. Sponsors Wij willen de sponsors die ons het afgelopen jaar wederom hebben gesteund met hun geldelijke bijdragen hartelijk danken. Dank zij hen kunnen wij het paardrijden voor de gehandicapten betaalbaar houden! In december werd door de basisschool Arabesk in Arnhem voor ons een sponsorloop georganiseerd. De opbrengst 536 euro werd daags voor de kerstvakantie aan ons overhandigd. In september /oktober hebben vrijwilligers en ruiters van onze manege loten verkocht in het kader van de grote Clubactie. Van ieder verkocht lot van 3,00 Euro dat verkocht werd ontvingen wij 2,40 Euro. Het is hartverwarmend dat ook in deze tijd van economisch zwaar weer onze sponsors ons niet hebben laten vallen. Sponsors bedankt! De activiteiten Ook dit jaar zijn er weer diverse activiteiten geweest.de belangrijkste was natuurlijk de landdag op 14 juni die al uitvoerig is vermeld in dit verslag. Op vrijdag 2 mei was er een klein concours voor valide ruiters. Dit willen we het komende jaar uitbreiden met een categorie voor ruiters met een beperking die zelfstandig kunnen rijden maar niet deelnemen aan de Landdag. Op zaterdag 2 april konden een groot aantal ruiters van ons weer met de vrachtwagen door Twente toeren. Deze Trucker Truck dag werd ons aangeboden door Hexel Truck Tour. De Enterse Motorclub heeft In mei zo n 40 ruiters van ons per motor (met of zonder zijspan) door de Twentse dreven gereden, gelukkig was het die dag stralend weer. s Middags heeft de brandweer bij onze manege een demonstratie gegeven van hun kunnen. Er werd een heuse auto in brand gestoken die door de brandweer deskundig werd geblust. Op 5 juli hebben we met paard en koets de omgeving van Enter verkend, een tocht waaraan de deelnemers altijd weer veel plezier beleven. Op 15 november hadden we onze vrijwilligers voor een buffet uitgenodigd in onze manege, dit als dank dat we altijd weer op hen kunnen rekenen want wat zou onze manege zijn zonder de inzet van hen. Het was een heel gezellige bijeenkomst en goed voor de saamhorigheid. Op zaterdag 20 december hebben we voor de tweede keer een kerstmarkt georganiseerd. In de rijbak waren een 30 kramen verhuurd waar van alles te koop was en ook het nodige eten en drinken. De kerstmarkt is druk bezocht en de organisatie heeft dan ook besloten om volgend jaar weer een kerstmarkt te organiseren. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 8

9 Nieuwsbrieven In 2014 hebben we conform planning 5 nieuwsbrieven gepubliceerd. Het is de intentie deze tweemaandelijks te maken met uitzondering van de vakantie periode. De nieuwsbrief wordt naar alle ruiters per verzonden. Voor degen die geen adres hebben wordt een exemplaar in de kantine van onze manege opgehangen. De nieuwsbrief is voor geïnteresseerden per aan te vragen Website Op onze website vindt u naast de gebruikelijke algemene informatie ook informatie over actuele zaken. Wij streven ernaar onze website zo up to date mogelijk te houden Een regelmatig bezoek aan onze website is beslist de moeite waard. Tot slot We kunnen terugzien op een goed jaar voor onze stichting de integratie van de leden van onze beide rechtsvoorgangers t Zoekerveld en n Mölnbelt is voorspoedig verlopen. Waren er in het begin lessen met ruiters van één stichting, inmiddels bestaan de meeste lessen uit deelnemers van beide stichtingen en kunnen we met een gerust hart zeggen dat de tijd van bloedgroepen voorbij is, we zijn één Stichting. Dit geeft ons veel vertrouwen dat we ook komend jaar weer vol verwachting tegemoet kunnen zien. Toelichting op de jaarrekening 2014 ALGEMEEN De jaarcijfers zijn 2013 samengesteld aan de hand van de ingevoerde boekingen in het boekhoudpakket. De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarcijfers over het jaar 2012 van de stichtingen SPG Mölnbelt en SPG Zoekerveld. Deze stichtingen zijn per 1 januari gefuseerd. De nieuwe naam van de stichting is SPG 't Leijerweerd. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Bedrijfsgebouwen en terreinen In 2013 is niet verder geïnvesteerd in de manege. Op de bedrijfsgebouwen is 3% afgeschreven. Op de grond wordt niet afgeschreven. De specificatie is als bijlage hierbij gevoegd. Het onroerend goed is in 2011 getaxeerd voor meer dan Inventaris In 2013 is een GSM repeater aangeschaft ter waarde van 825. De resterende inventarissen van SPG Mölnbelt worden in 3 jaar afgeschreven. Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 9

10 Voorraden Voorraad paarden De waarde van de paarden per 31 december 2013 is van voorgaande jaren overgenomen. In 2013 zijn nieuwe paarden aangeschaft ter waarde van Deze zijn aan de waarde van de voorraad toegevoegd, zodat de waarde volgens balans bedraagt. De waarde van de paarden wordt door het bestuur geschat op Voorraad hooi en voer Gelijk aan de laatste jaren is de voorraad hooi en voer geschat op Debiteuren De debiteuren bestaan uit de te ontvangen contributies en opbrengsten uit dagbesteding ad De contributies worden per kwartaal achteraf berekend. De bedragen zijn opgegeven door bestuur van de stichting. Omzetbelasting De balanspost omzetbelasting ad bestaat uit de teruggaaf over het 4 e kwartaal 2013 en de te ontvangen suppletie ad Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit diverse bankrekeningen bij Rabobank. De bedragen zoals vermeld in de jaarrekening komen overeen met de verstrekte afschriften per 31 december Het totaal van de banktegoeden bedroeg per 31 december Tevens zijn onder de kortlopende schulden twee rekeningen vermeld met een negatief saldo ad Jaarverslag 2014, SPG t Leijerweerd Pagina 10

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE

EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE 1. INLEIDING Je hebt nu in handen de EHBI-kit van JCI Dommelland. Dit betekent dat je de stap hebt gezet om JCI (want zo korten we die lange naam altijd af) beter te

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen

JAARSTUKKEN. Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen JAARSTUKKEN 2013 Jaarstukken over 2013 van de Stichting Alphense Kinderboerderijen INHOUDSOPGAVE Inhoud Voorwoord 1 Handtekeningen 3 Doelstelling 4 Onze Mensen 5 Vrijwilligersbeleid 7 Algemeen 10 Nieuws

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014

Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie. ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie ISOFA-Delft Jaarverslag 2014 WAT IS ISOFA? De Delftse Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E verzonden: oktober 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 1. Opening Voorzitter, de heer E.W.J. IJzerman:

Nadere informatie