Jaarverslag Joop Menting (Dagbehandeling Deventer) voorzitter tot 1 juli 2012 lid Financiële- en Beleidscommissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. - Joop Menting (Dagbehandeling Deventer) voorzitter tot 1 juli 2012 lid Financiële- en Beleidscommissie"

Transcriptie

1 Jaarverslag Algemeen Samenstelling: Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2012 begon de Raad met acht leden en een ambtelijk secretaris. Een lid ging in mei met flexpensioen en een lid stelde zich niet herkiesbaar bij de OR verkiezing in juni. Omdat zich te weinig kandidaten aanmeldden voor het OR lidmaatschap, ging deze verkiezing niet door. Twee aangemelde kandidaten traden toe tot de OR, één van hen trok zich in september door persoonlijke omstandigheden terug. - Joop Menting (Dagbehandeling Deventer) voorzitter tot 1 juli 2012 lid Financiële- en Beleidscommissie - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) lid Financiële- en Beleidscommissie - Nico Ooms (De KIJ Deventer) lid Financiële- en Beleidscommissie sinds 1 juli Ruud Harmsen (Werkcentrum Arnhem/ De Liemers) - Mary van der Lans (Dagbehandeling Harderwijk) secretaris - Wim Koch (Dagbehandeling Deventer) tot 1 mei 2012, daarna flex-pensioen - Ellen van Stegeren (Pleegzorg Deventer) vicevoorzitter - Johanna Swartjes (Dagbehandeling Harderwijk) tot 1 juli, stelde zich niet herkiesbaar - Gwenny IJsseldijk (Pleegzorg Harderwijk) tot 1 juli, daarna lid Financiële- en Beleidscommissie - Judith Geertman (Pleegzorg Harderwijk) Sinds 1 juli lid van de OR, in september door persoonlijke omstandigheden terug getreden - André van Oene (Pleegzorg Apeldoorn) ambtelijk secretaris (*VGWM = Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu)

2 Eind 2012 waren twee leden van de OR werkzaam in Harderwijk, twee in Arnhem, drie in Deventer. De ambtelijk secretaris werkte op de locatie Apeldoorn. Begin 2013 zijn er dus nog twee vacatures. De OR streeft ernaar om van zoveel mogelijk locaties van Pactum een lid binnen zijn gelederen te hebben. De verkiezing heeft helaas geen voltallige OR opgeleverd. Om de continuïteit te waarborgen en meer betrokkenheid van medewerkers te krijgen, is in juni besloten om elke twee jaar OR verkiezingen te houden. De leden worden voor vier jaar worden benoemd en treden wisselend af. De volgende verkiezingen zullen dus in 2014 plaatsvinden. 2. Werkwijze OR De OR kent verschillende overlegmomenten: - Strategische vergadering - Commissie vergadering - OR - Raad van Bestuur overleg - Bespreking van de OR met de Raad van Bestuur over de algemene gang van zaken (ingevolge art. 24 van de Wet op de Ondernemingsraden) - OR - Raad van Toezicht overleg - Provinciaal overleg van OR-en in de jeugdzorg Gelderland - Een tweedaagse- en een eendaagse cursus per jaar De strategische vergadering Deze wordt geregeld op één van de locaties van Pactum gehouden. De medewerkers van de betreffende locatie worden per uitgenodigd onderwerpen in te brengen of de vergadering bij te wonen. De strategische vergaderingen vinden eenmaal per twee maanden plaats. De behandelde onderwerpen staan meestal ook op de agenda van het overleg met de Raad van Bestuur. De strategische vergaderingen zijn bedoeld om elkaar te informeren, discussie en standpuntbepaling. Verder behandelen wij de actuele zaken en de verschillende commissies van de OR doen verslag van door hen behandelde onderwerpen. De ambtelijke secretaris maakt de notulen van deze vergaderingen. De Commissie vergadering De OR heeft twee commissies: - een Financiële en Beleidscommissie. Deze houdt zich o.a. bezig met meerjarenbeleidsplannen, jaarrekeningen, begroting, huisvesting en onroerend goed. - de VGWM (Veiligheid-Gezondheid-Welzijn-Milieu) commissie. Deze houdt zich voornamelijk bezig met Arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en sociaal beleid. De commissies maken hun eigen agenda en notulen en rapporteren hun bevindingen aan het strategische overleg van de OR. Het OR - Raad van Bestuur overleg Dit is het formele overlegmoment tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en de OR. De agenda voor deze vergadering wordt in onderling overleg tussen de bestuurder, de beleidsmedewerker, de voorzitter van de OR en de ambtelijke secretaris, opgesteld. Er zijn per jaar zes vergaderingen die genotuleerd worden door de beleidsmedewerker. Bespreking algemene zaken (zgn. art. 24 bespreking) van OR met Raad van Bestuur Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) wordt dit overleg tweemaal per jaar gehouden. Het is een terugblik op het afgelopen- en een blik vooruit naar het komende half jaar. Alle onderwerpen die de overlegpartners relevant achten kunnen ter spraken komen. Waar mogelijk geeft de bestuurder aan welke advies- en/of instemmingaanvragen hij verwacht te gaan verstrekken. Indien gewenst is bij dit overleg de Raad van Toezicht aanwezig. Overleg OR met de Raad van Toezicht. Tenminste eenmaal per jaar heeft de OR een overleg met de Raad van Toezicht van Pactum. Provinciaal overleg van OR-en in Gelderland Het overleg met de ondernemingsraden van de andere jeugdzorgorganisaties (OR-platform) in Gelderland werd ook in 2012 voortgezet. Deze bijeenkomsten zijn informatief, om gedachten uit te wisselen en ervaringen te delen. Het overleg betreft alleen OR-zaken. De verschillende ondernemingsraden zijn autonoom in hun eigen afwegingen en beslissingen.

3 Rechten van de OR - Adviesrecht - Instemmingsrecht - Informatierecht - Initiatiefrecht In 2012 heeft de OR zich met zowel advies- als instemmingaanvragen bezig gehouden en gebruik gemaakt van haar informatie- en initiatiefrecht. 3. Behandelde onderwerpen in 2012 Werving Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het vertrek van de bestuurder in 2011 heeft grote impact gehad op de situatie binnen Pactum. Aangezien er wederzijdse instemming was over dit vertrek van de voorzitter van de bestuurder, heeft de OR geen adviserende rol gehad. De voorzitter van de OR heeft mede vooroverleg gehad met het wervingsbureau over het wervingsprofiel van het interim lid van de Raad van Bestuur. De OR had begin 2012 adviesrecht op de werving van voorzitter en leden van de Raad van Toezicht en de te benoemen interim-bestuurder. De interim-bestuurder begon zijn werkzaamheden op 13 februari. Op 8 februari werden de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht en twee nieuwe leden daarvan benoemd. De OR heeft aangegeven dat het plan dat voorgelegd werd met betrekking tot de Raad van Bestuur, goed was. De Raad vond het essentieel dat het klikt in de Raad van Bestuur. Dat wil zeggen: consensus en als dat niet lukt, de Raad van Toezicht erbij betrekken. Strategische verkenning/conrisq Vanaf het begin van 2012 heeft de Raad van Bestuur zich georiënteerd en een analyse gemaakt van Pactum nu en de gewenste toekomst. Het uitgangspunt was, dat een keus gemaakt moest worden of Pactum zelfstandig verder zou gaan, of zou gaan samenwerken/samengaan met anderen in welke vorm dan ook. In juni werd duidelijk dat de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht adviseerde om aansluiting te zoeken bij de Conrisq groep zoals bleek uit het rapport strategische toekomstverkenning. De OR was positief over de transparantie en de informatie die hij gedurende het oriëntatieproces van de Raad van Bestuur ontving en over het feit dat de medewerkers per mail op de hoogte werden gesteld van het advies van de Raad van Bestuur. De OR constateerde dat de transparantie voor meer rust bij de medewerkers had gezorgd en dat men weer meer toekwam aan de inhoud van de zorg. De OR stelde in dit verband ook voor om een of twee keer per jaar medewerkersbijeenkomsten te houden. De Raad van Bestuur nam dit advies over. De OR vond de streefdatum 1 januari 2013 van de aansluiting van Pactum bij de Conrisq groep ambitieus, deze werd later bijgesteld naar 1 juli In september ontving de OR de conceptintentieverklaring met betrekking tot de aansluiting bij de Conrisq groep. Afgesproken werd dat de OR eerst de grote lijnen van de intentieverklaring zou bekijken. Wanneer de OR hierover positief was, zouden daarna de details uit de verklaring ter beoordeling aan de OR worden voorgelegd. Ook hier werd afgesproken met de Raad van Bestuur dat de ontwikkelingen rond Conrisq transparant de organisatie in zouden gaan. De OR heeft tijdens het proces benadrukt dat er bij de eventuele aansluiting sprake moest zijn van een win-win situatie. De OR benadrukte ook dat er een stappenplan moest komen. De Raad van Bestuur was het met de OR eens dat de rol van de medezeggenschap heel relevant was in het proces. In november heeft de OR een positieve instelling ingenomen ten aanzien van de intentieverklaring met betrekking tot aansluiting bij de Conrisq groep. Naast het Projectplan, de Rapportage Financiële Onderzoek en de Rapportage Strategisch Onderzoek, zijn de positieve adviezen inzake de intentieverklaring van de medezeggenschapsorganen van belang om te komen tot het point-of-no-return: het moment waarop de voorbereiding van de besluitvorming van start kan gaan. In februari 2013 verwacht de Raad van Bestuur de eerste stukken met betrekking tot het traject van aansluiting van Pactum bij de Conrisq groep aan de OR te kunnen sturen. De Raad van Bestuur heeft aangegeven dat de door de OR geformuleerde aandachtspunten, worden meegenomen in het verdere traject. Een delegatie van de OR heeft in december een eerste overleg gehad met de COR van Conrisq. Er is nu formeel en informeel contact. De OR heeft wel cultuurverschillen geconstateerd tussen de verschillende organisaties. Op de werkvloer van de andere organisaties werd nauwelijks iets gemerkt van de aansluiting bij Conrisq. De OR-en hebben afgesproken elkaar op de hoogte van de stand van zaken te houden, met behoud van de eigen verantwoordelijkheid.

4 Jaarplan Pactum 2012 In januari heeft de OR zich in zijn advies positief opgesteld ten aanzien van het jaarplan De Raad onderschreef o.a. het analyseren van de huidige situatie van Pactum met daarin meegenomen een analyse van de recente ervaringen in de periode en was het eens dat in 2012 weer het accent moest komen te liggen op de hulpverlening. De OR onderschreef ook een eenduidige management rapportage. De OR heeft ten aanzien van het jaarplan 2012 de volgende aandachtspunten geformuleerd: de OR vindt het essentieel dat Pactum binnen de begroting blijft en de liquiditeitspositie vergroot. Ten aanzien van de concurrentiepositie loonkosten stelde de OR voor om hierover zo snel mogelijk in gesprek met de Raad van Bestuur te komen om visies te delen. Vastgesteld werd dat er geen evenwichtige leeftijdsopbouw was in het medewerkersbestand, door het vertrek van veel jonge medewerkers. Belangrijk is dat de kwaliteit overeind blijft, terwijl geleidelijk het evenwicht wordt hersteld. De OR wilde ook een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) op de agenda hebben. De OR onderschreef het terugdringen van het verzuimpercentage naar 5,5% om daarmee de werkdruk te verminderen, kosten te verlagen en stabiele werkomgeving dan wel hulpverleningsrelatie te realiseren. OR verkiezing Voor de OR was het belangrijk (2012 was een OR verkiezingsjaar) om duidelijkheid te krijgen of Pactum zelfstandig verder zou gaan, of dat gekoerst zou gaan worden op een mogelijke samenwerking/samengaan met anderen in welke vorm dan ook. Bij een mogelijke reorganisatie/fusie was het wenselijk om de zittende OR te laten aanblijven en de geplande OR verkiezingen in juni uit te stellen. In juni zou het naar de mening van de OR duidelijk moeten zijn of er een fusietraject zou komen. Omdat gekozen werd voor een traject met behoud van de eigenheid en zelfstandigheid van Pactum, hetgeen resulteerde in een onderzoek tot aansluiting bij de Conrisq groep, werden de OR verkiezingen wel gepland. Omdat zich echter te weinig kandidaten aanmeldden voor het OR lidmaatschap, ging deze verkiezing niet door. Twee aangemelde kandidaten traden toe tot de OR, één van hen trok zich in september door persoonlijke omstandigheden terug. De OR van Pactum zal na realisatie van de aansluiting bij de Conrisq groep door twee van zijn leden vertegenwoordigd zijn in de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Conrisq groep. Werkkostenregeling De OR is in oktober accoord gegaan met de voorstellen in de notitie Werkkostenregeling (WKR) zoals die was opgesteld door P&O van Pactum. Uiterlijk 1 januari 2014 moeten alle werkgevers overgestapt zijn op de nieuwe WKR. Tot die tijd kan er jaarlijks gekozen worden om reeds over te stappen of nog via de huidige regeling te werken. De nieuwe WKR gaat uit van een budgettair systeem, waarbij een bepaald % (2012: 1,4%, 2013: 1,6%) van de loonsom naar eigen inzicht belastingvrij door de werkgever aan zijn werknemers kan worden besteed: de vrije ruimte. Pactum had voldoende vrije ruimte over om per 1 januari 2013 over te stappen op de nieuwe WKR. Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Op initiatief van de OR is in november een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. In de voorbereiding had de OR een goede samenwerking met P&O. De Monitorgroep werd gekozen om het MTO uit te voeren, een organisatie die veel ervaring heeft met jeugdzorginstellingen. Zowel de Raad van Bestuur als de OR informeerden de medewerkers over het geplande MTO. In december werd duidelijk dat het MTO positief was afgesloten en dat 74% van de medewerkers de vragenlijsten had ingevuld. Een bovengemiddelde score. Afgesproken werd om de resultaten in januari 2013 in lunchbijeenkomsten met de medewerkers en de Raad van Bestuur terug te koppelen. De resultaten van het MTO zijn heel belangrijk voor de OR. In zijn overleg met de Raad van Bestuur zal de Raad begin 2013 zijn aandachtspunten uit het MTO bespreken en de vinger aan de pols houden ten aanzien van het plan van aanpak dat zal volgen. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) In navolging van de CAO-J heeft P&O in september een protocol Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) opgesteld. De bestaande VOG s werden geactualiseerd en dat betekende dat alle medewerkers die voor 2008 in dienst waren van Pactum, een nieuwe VOG moesten aanvragen. De VOG is wettelijk verplicht en de OR ondersteunt dat standpunt. De VOG wordt

5 getoetst aan het functieprofiel jeugdzorg. De OR ontving van de werkvloer enige reacties met betrekking tot het aanhangsel bij het arbeidscontract, waarin stond dat men op staande voet ontslagen kan worden, wanneer geen VOG kan worden geleverd. De OR heeft aangegeven ook moeite te hebben met de tekst in het aanhangsel, met name de toonzetting. Na overleg van de OR met P&O bleek dat een en ander juridisch verantwoord was en gehandhaafd zou worden. De OR heeft het belang van een goede communicatie in dit soort kwesties aangegeven. De OR en de Raad van Bestuur kwamen overeen dat middels een Nieuwsbrief van de Raad van Bestuur een nadere toelichting zou worden gegeven, het aanhangsel behoefde daardoor geen aanpassing. Jaarplan en begroting 2013 In december heeft de OR zich positief opgesteld ten aanzien van het jaarplan en de begroting De OR onderschreef de algemene beleidsvisie Op weg naar dichterbij (meerjarenbeleidvisie ) als referentiekader voor het jaarplan Voor de strategische keuzes in 2013 en dan met name de mogelijke aansluiting van Pactum bij de Conrisq groep heeft de OR verwezen naar het lopende adviestraject aangaande dit proces. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) Over de RIE die in 2012 gehouden is, heeft de Raad van Bestuur aangegeven dat de eerste resultaten van de RIE er goed uitzagen. Een kritiekpunt was dat in de bedrijfshulpverlening (BHV) onvoldoende uitvoering is geweest. De BHV wordt een onderwerp voor Afgesproken werd dat de RIE in januari 2013 naar de OR gezonden zou worden. De uitkomsten worden in januari 2013 ook besproken in de lunchbijeenkomsten met de medewerkers. Raad van Toezicht In april en november heeft de OR overleg gehad met de Raad van Toezicht (Raad van Toezicht), waarin de stand van zaken besproken werd. In april onder andere over de evaluatie van het roerige jaar 2011, de komst van de interim-bestuurder en de strategische verkenning met betrekking tot de toekomst van Pactum. In november werd de stand van zaken met betrekking tot de aansluiting van Pactum bij de Conrisq groep besproken en het Medewerkerstevredenheidsonderzoek. De Raad van Toezicht heeft zijn waardering uitgesproken voor de positief kritische houding van de OR. Medewerkers daghulp Pactum Apeldoorn. Onderdeel van de personele krimp in 2011 was de overname van Daghulp Apeldoorn door Lindenhout. In 2012 is dit afgerond en zijn de medewerkers overgegaan van Pactum naar Lindenhout met behoud van hun rechten. Boventallig personeel. Voor het eerst in de historie heeft Pactum afgelopen jaar medewerkers boventallig verklaard. Reden was, zoals bekend, de financiële situatie. De rol van de OR hierin is tweeledig geweest: klankbord voor betreffende medewerkers en bewaking van de uitvoer van het sociaal plan. De OR constateerde, dat de uitvoering van het afspiegelingsprincipe niet juist was verlopen. Door de Raad van Bestuur is dit achteraf gecorrigeerd en met de desbetreffende medewerkers is het op een acceptabele wijze opgelost. Enkele onderwerpen die in 2013 onze extra aandacht blijven krijgen: - Financiën. - Het traject van Pactum richting de aansluiting bij de Conrisq groep - Interne communicatie - Ziekteverzuimanalyse en ziekteverlofbeleid - Het nieuwe werken - Overgang van subsidie van provincies naar gemeenten (Transitie) 4. Scholing OR Verschillende OR leden hebben in 2012 deelgenomen aan scholing die onder andere werd verzorgd door de vakbonden. In mei heeft de OR een tweedaagse cursus gehad. met betrekking tot medezeggenschap.

6 Het programma bevatte o.a. de volgende onderwerpen: - Reflectie 2011, bespreking van het reflectieverslag van Pactum en het functioneren van de OR in Beleidsnotitie Pactum, de actuele situatie van Pactum in kaart gebracht en bespreken van mogelijke samenwerkingsvarianten. - Het Nieuwe Werken, anticiperen op Het Nieuwe Werken afgezet tegen het visiedocument van Pactum hierover. - Transitie jeugdzorg, consequenties voor Pactum. - Het sociaal plan, de opstelling van de OR in het overeen gekomen sociaal plan. - Het OR reglement In november 2012 werd een extra cursusdag ingelast i.v.m. de ontwikkelingen rond de opname van Pactum in de Conrisq groep en de rol van de OR daarin. Verder werd gesproken over de nieuwe Werkkostenregeling binnen Pactum. De door de OR in 2010 gestarte nieuwe werkmethode: de Navigator werkmethode, werd in 2012 voortgezet. Hierbij worden per onderwerp een actieplan vastgesteld en afspraken met de bestuurder per onderwerp gemaakt. De cursussen en studiedagen worden in overleg met de OR verzorgd door Bureau Kalden MZ. De OR heeft goede ervaringen met dit Bureau, dat reeds lang de cursussen van de OR begeleidt. 5. Toekomst Samenstelling OR De OR heeft recht op negen leden. In 2012 leverden de OR verkiezing helaas geen voltallige raad op, maar gelukkig konden wij wel één nieuw OR lid verwelkomen, waardoor er nu (eind 2012) nog twee vacatures zijn. MEDEZEGGENSCHAP IS ERG BELANGRIJK. De OR doet een oproep om na te denken over jouw eventuele inzet bij de medezeggenschap. Informatie over het werk van de OR wordt graag gegeven door één van de OR leden of door de ambtelijk secretaris. Neem eens contact op! Ontwikkelingen bij Pactum De OR vindt het heel belangrijk om op tijd informatie te krijgen over eventuele gevolgen van ontwikkelingen binnen Pactum op de diverse locaties. Maar ook over andere onderwerpen. Door regelmatig op een locatie te vergaderen en collega s uit te nodigen eventueel deel te nemen aan de OR vergaderingen, wil de OR proberen dit te stimuleren. Communicatie: De communicatie van de OR naar de achterban heeft verschillende vormen. De informatie via intranet zal uiteraard blijven bestaan. De OR verspreidde ieder kwartaal per een nieuwsbrief naar alle medewerkers. Daarnaast worden ook de notulen van het overleg met de directeur geplaatst op het intranet van Pactum. De OR ziet de site op intranet als een belangrijke manier om het contact met de achterban te onderhouden en te vergroten. Op deze site is te zien: - wie er in de OR zitten. - de kalender (met o.a. vergaderdata en notulen). - algemeen OR- en vakbondsnieuws (linken naar relevante sites). - het prikbord, met de stand van zaken van actuele onderwerpen. - het archief (o.a. jaarverslagen van de OR). - contact (hoe bereik je de OR en de verschillende OR leden). Reageren: De OR wordt graag gevoed door de meningen van collega s. We stellen het zeer op prijs als je wilt reageren op dit jaarverslag. Kritiek, suggesties, opmerkingen, alles is welkom. Laat het weten. Je kunt dat doen door een OR lid of de ambtelijk secretaris aan te spreken, of te bellen. En natuurlijk door een te sturen. Secretariaat OR Pactum André van Oene Postbus AC Arnhem

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie Jaarverslag 2013 1. Algemeen Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2013 bestond de Raad uit zeven leden ondersteund door de ambtelijk secretaris. Een aantal medewerkers

Nadere informatie

Jaarplan 2016 ondernemingsraad

Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Jaarplan 2016 ondernemingsraad Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Pagina 3 Hoofdstuk 2 Vergaderstructuur en data 2016 Pagina 4 Hoofdstuk 3 De ondernemingsraad Pagina 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante. In het jaarverslag krijgt u in vogelvlucht een indruk waar de ondernemingsraad in 2014 tijd en energie in

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MR kindcentrum Sterrenbeek. Versie september Woord vooraf/inleiding

ACTIVITEITENPLAN MR kindcentrum Sterrenbeek. Versie september Woord vooraf/inleiding ACTIVITEITENPLAN MR kindcentrum Sterrenbeek Versie september 2016 Woord vooraf/inleiding Voor u ligt het activiteitenplan van de MR van kindcentrum Sterrenbeek waarin de MR aangeeft wie zij is, wat zij

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, vicesecretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Voor u ligt het Jaarverslag van de Ondernemingsraad (OR) van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

MR Jaarverslag

MR Jaarverslag MR Jaarverslag 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Haarschool over het schooljaar 2014/2015. Met dit verslag legt de MR formeel verantwoording af

Nadere informatie

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 Ondernemingsraad Jaarverslag 2013 Inhoud: pagnr: 1. Voorwoord 3 2. Doelstelling en ambities 2013 4 3. Verkiezingen 5 4. Werkgroepen 5 5. Werkwijze 6 6. Vergaderingen

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs 0 Algemeen pagina 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze pagina 3 Regelingen en beleidsplannen pagina 3 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2017-2018 Jaarplan MR - OBS de Koet 2017-2018 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015 Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015 1 Jaarplan MR 2014-2015 1. Algemeen Als medezeggenschapsraad van de Herderscheeschool en VSO de Brug willen we de belangen van onze kinderen en scholen zo

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid Jaarverslag 2011 OR Aqualab Zuid Aqualab Zuid B.V. Petrusplaat 1 4251 NN Werkendam Postbus 147 4250 DC Werkendam T F E I 0183 305 500 0183 305 599 info@aqualabzuid.nl www.aqualabzuid.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Voorwoord Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de ondernemingsraad van AB Zuid-Holland. Het jaarverslag gaat over de periode november

Nadere informatie

Jaarverslag. Pleegouderraad Pactum 2016

Jaarverslag. Pleegouderraad Pactum 2016 Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2016 Deventer- januari 2017 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Pleegouderraad van Pactum. Dit jaar was het vijfde zittingsjaar voor de Pleegouderraad. 2016

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2016-2017 1. Algemeen 1 Jaarplanning MR 2016-2017 Als medezeggenschapsraad van de Herderscheeschool en de Brug willen we de belangen van onze kinderen en scholen zo

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014. Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014. Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014 Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2013-2014) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris I

Leergang Ambtelijk Secretaris I Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2015-2016 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Algemeen 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4. Regelingen en beleidsplannen

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 R.K. Basisschool De Heydonck www.bs-heydonck.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en werkzaamheden van de

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Pieter Brueghelschool

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Pieter Brueghelschool Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Pieter Brueghelschool 1. Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement MR is opgesteld als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (artikel 16 eerste lid) voor

Nadere informatie

VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS. voor een startende OR

VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS. voor een startende OR VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS voor een startende OR Dit cursusprogramma is bedoeld als voorbeeld voor een tweedaagse scholing voor een startende ondernemingsraad (OR). Uitgangspunt voor dit

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool

Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool 2016 2017 Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool Erik Emmelkamp versie 1.3 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting

Nadere informatie

Jaarplan MR

Jaarplan MR Jaarplan MR 2016-2017 Inleiding Namens de ouders en het personeel is de medezeggenschapsraad (MR) het orgaan met als voornaamste taak het toetsen van het schoolbeleid. In de MR zitten ouders, gekozen door

Nadere informatie

jaarplan medezeggenschapsraad

jaarplan medezeggenschapsraad jaarplan medezeggenschapsraad 1 Jaarplan MR 2014-2015 PCBS De Bron Sprang-Capelle Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 10 april 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur (Het huishoudelijk reglement van de adviescommissie Groen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1.

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1. Jaarverslag 2016 BBMR-VO Almeerse Scholen Groep (ASG) Inleiding De BBMR VO van ASG (de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs) werkt met een eigen reglement, statuut en huishoudelijk

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

D E P A L S T E R

D E P A L S T E R D E P A L S T E R 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting Mark Heck: arbo zaken,

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL R.K. Augustinusschool Locatie Naberpad Locatie Zijderupsvlinder Johanna Naberpad 1 Zijderupsvlinderlaan 6 4105 EA Culemborg 4105 TC Culemborg

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht 2014

Reglement Raad van Toezicht 2014 2014 pagina 2 van 6 I Algemeen De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsdeelraad Hendrik Boogaardschool Rode Kruislaan van Stichting Floréo te Maassluis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken van de

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Communicatieplan Medezeggenschapsraad 1. Inleiding De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Mient wordt gevormd door een deel van personeel en een gedeelte door ouders. De teamleden en ouders zijn

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

2015-2016. Jaarplan MR

2015-2016. Jaarplan MR 2015-2016 Jaarplan MR MR Griendencollege 2015-2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3. Regelingen en beleidsplannen... 4 4. Structurele onderwerpen... 6 5. Vergaderdata

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad 2013 Summa College Inleiding Sinds maart 2011 is er een studentenraad binnen Summa College. De overheid heeft de mbo scholen (roc s) de opdracht gegeven om een studentenraad op te richten. De studenten

Nadere informatie

Jaarverslag MR MBS Schooljaar

Jaarverslag MR MBS Schooljaar Jaarverslag MR MBS Schooljaar 2015-2016 MBS Eindhoven Juli 2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2015-2016. Dit document geeft inzicht in de bespreekpunten en besluiten

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren

Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Beleidsnotitie Werving & Selectie Schooldirecteuren Inleiding Het College van Bestuur heeft na vaststelling van het strategisch beleidsplan 2005-2008 dit ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad

OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad idee en tekst Netty Roersma OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad Dwars door de tuin Met dit jaarverslag 2007 gaat de OR je niet om, maar juist dwars door de tuin leiden. We willen jullie laten zien

Nadere informatie

Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2015

Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2015 Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2015 Apeldoorn maart 2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de pleegouderraad van Pactum. 2015 was het vierde zittingsjaar voor de pleegouderraad. In januari 2015

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

Jaarverslag GMR COG Drenthe. Schooljaar

Jaarverslag GMR COG Drenthe. Schooljaar Jaarverslag GMR COG Drenthe Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Christelijke Onderwijsgroep (COG) Drenthe. In dit jaarverslag

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Anninksschool over het schooljaar 2014-2015. Met dit verslag

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2015

Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2015 Inhoud Pagina Voorwoord... 3 Algemeen... 3 - Taken van de Ondernemingsraad... 3 - De bevoegdheden van de OR... 4 o Informatierecht... 4 o Adviesrecht... 4 o Instemmingsrecht...

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling Maastricht, 2 juni 2017 Aan het personeel en de ouders/verzorgers van de leerlingen van stichting kom Leren, De GMR van stichting kom Leren is op zoek naar enthousiaste leden, die er een uitdaging in zien

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. Activiteitenplan. schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013

Medezeggenschapsraad. Activiteitenplan. schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013 Medezeggenschapsraad Activiteitenplan schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013 Hoofdstuk 1. Missie. De MR van sbo De Rotonde in Gorinchem stelt zich proactief

Nadere informatie