Jaardocument zorginstellingen Stichting DrieGasthuizenGroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep"

Transcriptie

1 Jaardocument zorginstellingen 2013 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2014

2 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur Juridische structuur Organisatorische structuur Besturingsmodel Toelatingen Medezeggenschap Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Risicoparagraaf Cliëntenraad Ondernemingsraad Huurdersraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van Zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Jaarrekening Jaarrekening Overige gegevens Lijst met afkortingen

3 Jaardocument 2013 Directieverslag 3

4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Missie DrieGasthuizenGroep is een zorgorganisatie voor senioren in Arnhem-Noord en elders in de provincie Gelderland, met een lange staat van dienst. Stokoud maar springlevend. Bij ons zijn de wensen en behoeften van de cliënt het uitgangspunt voor al ons handelen. Wij ondersteunen hem in het zo zorgeloos mogelijk zelfstandig ouder worden. Dit doen we bij de cliënt thuis, in het appartement dat hij bij ons huurt of in onze woonzorgcentra. Flexibele woon-, service- en zorgvoorzieningen 24 uur per dag, 7 dagen per week direct beschikbaar. Een prettig leven, ook op hogere leeftijd, vinden wij een groot goed! De cliënt merkt dat wij ons werk gastvrij, betrokken en ondernemend uitvoeren met specifieke kennis op het gebied van ouderenzorg. Voor onze ketenpartners en financiers zijn wij een betrouwbare partner die bereid is tot samenwerking en die flexibel inspeelt op vragen. Visie (waarvoor we gaan!) De gemiddelde levensverwachting neemt toe. Dit levert levenservaring en wijsheid op. Vaak lopen senioren, naarmate ze ouder worden, tegen ongemakken aan. Want bij het ouder worden nemen de krachten van het lichaam af. Wij begrijpen dat dit een levensveranderende ervaring kan zijn, voor cliënt en zijn omgeving. Wij willen een rol spelen in deze fase van zijn leven. Daarom bieden wij levensfasebestendige seniorenwoningen met een gemeenschappelijke ruimte en bijbehorende thuiszorg en services als een veilige entree, alarmering en maaltijden op maat. Heeft de cliënt meer zorg nodig, dan kan hij terecht bij onze woonzorgcentra. Ook daar bieden wij (medische) ondersteuning. Dit alles doen wij samen met de mensen in het sociale netwerk van de cliënt en met de inzet van vrijwilligers. Met speciale aandacht voor zijn lange levenservaring. Zodat de cliënt zijn leven zo zelfstandig en prettig mogelijk kan voortzetten in gezelschap van anderen en in een veilige omgeving. Bij ons werken gastvrouwen, helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen, een psychomotorische therapeut en ander ondersteunend personeel. Zij staan allemaal klaar voor de cliënt op het moment dat hij dat nodig heeft. Zij zijn gespecialiseerd in het werken met ouderen en deskundig op het gebied van behandeling van mensen met chronische ziekten of complexe zorgvragen. 4

5 bestaat sinds de bestuurlijke fusie d.d. april 2010 uit Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen (rechtsopvolger per 1 maart 2014 van Woningstichting Openbaar Belang Anno 1894 (WOB) en Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. Door een acquisitie is de groep in december 2011 uitgebreid met Groot Gelre Beheer BV (GGB). Vanuit de nieuwe structuur kan de organisatie nog beter invulling geven aan de missie en de daaraan gerelateerde zorghuisvestingsambities. Aldus ontstaat er een betere match tussen het aanbieden van zorg en de hierbij behorende huisvesting. De organisaties worden aangestuurd door één raad van bestuur en hebben één gemeenschappelijke raad van toezicht. Jaarlijks brengen de organisaties zelfstandig verslag uit over hun activiteiten. De entiteiten Catharina, DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen en GGB zijn de exploitatiestichtingen van DrieGasthuizenGroep. Binnen Stichting Catharina en GGB is de zorgexploitatie ondergebracht. Een belangrijk deel van de kerngegevens en kengetallen is ontleend aan de exploitatie van Stichting Catharina. In dit jaardocument zijn het directieverslag en de geconsolideerde jaarrekening van de exploitatiestichtingen opgenomen, evenals de enkelvoudige jaarrekening van Stichting DrieGasthuizenGroep. Met het opstellen van dit document wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen rondom de informatieverstrekking. Binnen DrieGasthuizenGroep vormt GGB in 2012 en 2013 een zelfstandige eenheid, die wordt aangestuurd door een directeur. Om deze reden stelt GGB haar eigen directieverslag op. Vanaf 1 juni 2011 is mevrouw A.G.R. Jansen de verantwoordelijk bestuurder binnen DGG. 5

6 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Tabel Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting DrieGasthuizenGroep Adres Postbus 2023 Postcode Plaats 6802 CA ARNHEM Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZA Nummer Kamer van Koophandel Naam bestuurder/directeur Internetpagina A.G.R. Jansen 2.2 Structuur Juridische structuur 2013 Stichting DrieGasthuizenGroep (DGG) heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het besturen van de dochters Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen, Groot Gelre Beheer BV (GBB) en Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. DGG is opgericht per 19 april 2010 en bestond aanvankelijk uit de rechtspersonen Stichting Catharina en Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen. Per 2 december 2011 heeft DGG 100% van de aandelen verworven van Groot Gelre Beheer BV, hierdoor behoort de thuiszorgorganisatie TGG eveneens tot de groep. Daarnaast is de holdingstichting Stichting DrieGasthuizenGroep in 2012 ingericht. DGG heeft per 1 maart 2014 de statutaire naam van Woningstichting Openbaar Belang Anno 1894 gewijzigd in Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen. De kernactiviteiten van DGG zijn zorg, wonen en welzijn. De activiteiten van de sector Zorg zijn ondergebracht bij Stichting Catharina (m.n. intramurale zorg) en TGG (extramurale zorg). De activiteiten van de sector Wonen zijn ondergebracht bij Stichting DrieGasthuizen- Groep Zorgvriendelijke appartementen. 6

7 Stichting DrieGasthuizenGroep Stichting Catharina Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen Groot Gelre Beheer BV Steunstichting Arnhemse Gasthuizen figuur 1: Juridische structuur van DGG per Organisatorische structuur De organisatie van Stichting Catharina is afgebeeld in figuur 2. De stafdiensten zijn gezamenlijk en onder leiding van de directeur-bestuurder, vanuit de eigen taak of functie, verantwoordelijk voor de koers van de organisatie. Op deze wijze wordt het strategisch beleid van de organisatie nader geoperationaliseerd. figuur 2: Organogram van Stichting DrieGasthuizenGroep 7

8 2.2.3 Besturingsmodel Stichting DGG heeft één raad van bestuur en één raad van toezicht Toelatingen Tabel Toelatingen Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ AWBZ-functies geleverd door het concern ja ja ja ja ja ja ja BOPZ verpleeghuis WGBO voor de verzorgingshuizen Overige toelatingen ja ja 2 e compartiment ziektekostenverzekering ja Crisisopname ja Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychosociale problemen ja ja ja Medezeggenschap In het kader van de medezeggenschap voor medewerkers kent de organisatie een ondernemingsraad. Voor huurders zijn er een huurdersraad (centraal) en bewonerscommissies per wooncomplex. Daarnaast gaven vijf cliëntenraden dit verslagjaar vorm aan de formele medezeggenschap voor cliënten. In deze vijf raden hadden cliënten zitting van de vier zorglocaties en Thuiszorg Groot Gelre. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad die overleg voerde ten behoeve van locatie overstijgende onderwerpen. 8

9 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteiten van DGG bestaan op 31 december van het verslagjaar in zijn geheel uit publieke activiteiten. Deze activiteiten betreffen verpleging en verzorging. Deze activiteiten kunnen worden uitgesplitst in intra- en extramurale AWBZ-, WMO-, en PGB-zorg. De primaire doelgroep van Stichting Catharina als onderdeel van DGG- wordt gevormd door cliënten met een leeftijd van 55 jaar en ouder Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten o Een overzicht met de kerngegevens van productie, capaciteit, personeel en opbrengsten wordt hierna weergegeven. Stichting Catharina: Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten VVT (excl. thuiszorg) Kerngegevens Cliënten Aantal c.q. bedrag b Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar N=358 Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar N=342 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar N=52 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen per einde verslagjaar N=427 Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar N= N= N= Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (excl. dagactiviteiten) N=0 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december N=520 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december Bedrijfsopbrengsten DrieGasthuizenGroep N=346,2 Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (incl. WMO)

10 2.3.3 Werkgebied ed Het primaire werkgebied van de organisatie is Arnhem-Noord en elders in de provincie Gelderland. Intramurale zorg wordt geleverd in Arnhem aan cliënten woonachtig in: Verpleeghuis Heijendaal en de verpleegunit Op de Beek Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen inclusief verpleegunit IJsvogel Woonzorgcentrum Huis en Haard inclusief verpleegunit Regenboog Woonzorgcentrum Paasberg inclusief verpleegunit Orchidee Extramurale zorg wordt verleend aan cliënten woonachtig in de provincie Gelderland en omgeving. 2.4 Samenwerkingsrelaties DGG hecht grote waarde aan de samenwerking met partners in het veld, zoals zorginstellingen (ketenpartners) en welzijnsorganisaties. Daartoe gaat de organisatie diverse samenwerkingsrelaties, projecten en samenwerkingsovereenkomsten aan binnen het gehele spectrum van zorg, wonen en welzijn. Het (para)medisch team van DGG verleent al enige jaren diensten aan Vreedenhoff, Innoforte en sinds 2013 ook aan Huize Kohlmann. Met Innoforte wordt gewerkt aan het opzetten van een gezamenlijk kennis- en behandelcentrum (KBC). De gezondheidszorg wordt in toenemende mate georganiseerd in diverse ketens. Deze ketenontwikkeling is van belang, omdat hiermee de zorg van chronisch zieken in de totale breedte beter georganiseerd en gegarandeerd kan worden. Voor Stichting Catharina is de ketengerichtheid een van de koersbepalende aspecten naast het wijkgericht werken. Zij geeft hieraan vorm door, samen met ketenpartners, de totale zorgketen voortdurend te optimaliseren en naar passende vormen te zoeken. Er wordt samengewerkt binnen de keten dementie en geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Sinds 2012 is DrieGasthuizenGroep aangesloten bij Corona Wonen, een initiatief van zorgorganisaties die zich richten op vernieuwende arrangementen van wonen met zorg en welzijn. Er zijn twee labels ontwikkeld: Corona Zorgeloos Wonen en Corona Kleinschalig Wonen. De labels dienen als onderlegger bij het opstellen van programma s van eisen bij de nieuwbouw. Daarnaast maakt de directeur-bestuurder van DGG vanaf 2012 deel uit van het bestuur van Corona. 10

11 Samenwerkingsrelaties Relatie Actiz Banken Centrum voor Thuisbeademing Utrecht Centrum Indicatie Zorg Corona Woonzorgalliantie Gemeente Arnhem Innoforte Inspectie voor de Gezondheidszorg Insula Dei Huize Kohlmann Nederlandse Zorgautoriteit Regionale AWBZ-zorgverleners RIBW Arnhem & Veluwe Vallei RMC Groot Klimmendaal ROC Arnhem Senior Service Siza Stichting De Driestroom Stichting Welzijn Ouderen Arnhem STMG Vormen van samenwerking Brancheorganisatie Financiële afspraken Cliënten met ademhalingsondersteuning Zorgtoewijzing (indicaties) Landelijk samenwerkingsverband zorgaanbieders Uitvoering WMO en personeelsprojecten Inzet door DGG (para)medisch team en intentieovereenkomst KBC Handhaving van de kwaliteit van zorg en preventie Samenwerking op locatie Op de Beek en inzet door DGG (para)medisch team Budgetafspraken, nacalculaties en beleidsregels Regionale dementieketen Persoonlijke verzorging en verpleging en de nachtzorg in RIBW-unit in Huis en Haard Revalidatie-advies en samenwerking rondom Parkinson-zorg Competentiegericht leren/werken Professionele mantelzorg ondersteuning Ketenzorg t.a.v. AHO Realisatie woonvormen 24-uurswonen verstandelijk gehandicapte senioren units Paasberg Wijkgerichte samenwerking Crisis en thuiszorg Verpleeghuizen/GGZ/ziekenhuis Rijnstate Keten dementie en GRZ Verzekeraars Verzekeringen t.b.v. mensen, gebouwen en inventaris Vreedenhoff Inzet door DGG paramedisch team en aanvullende zorg Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Werkgeversvereniging voor zorg- en welzijnsinstellingen in Gelderland Woningcorporaties Vivare, Volkshuisvesting en Portaal Ziekenhuis Rijnstate Ziekenhuizen regio Zorgkantoor Menzis Zorgverzekeraars Partnership Samen voor de Stad i.s.m. Gemeente Arnhem Parkinson, crisis verpleeghuiszorg, revalidatie en transferbureau transferbureau Inkoop AWBZ-zorg Afspraken over paramedische zorg en GRZ 11

12 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Zorgbrede Governancecode is een bundeling van breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Een belangrijk element van het model is een strikte scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies. Stichting Catharina onderschrijft deze principes en wenst daar aan te voldoen. Stichting Catharina heeft een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze is gebaseerd op het model dat brancheorganisatie Actiz vanuit de Governancecode heeft opgesteld. Stichting Catharina staat bestuurlijk onder leiding van Stichting DrieGasthuizenGroep. De raad van bestuur (RvB) staat onder toezicht van een raad van toezicht. 3.2 Raad van bestuur b Samenstelling Raad van Bestuur in 2013 Naam A.G.R. Jansen Bestuursfunctie Directeur-bestuurder Stichting DrieGasthuizenGroep vanaf 1 juni 2011 Nevenfuncties Bestuurslid Corona Wonen vanaf november 2012 Ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurders hanteert de raad van toezicht (RvT) de richtlijnen en modellen van de Beloningscode Bestuurders in de zorg van NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen) en NVZD (Vereniging van bestuurders in de zorg). De bezoldiging wordt jaarlijks aangepast aan de generieke loonontwikkeling van de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De raad van bestuur (RvB) heeft een eigen reglement, opgesteld vanuit de Zorgbrede Governancecode Daarin staan richtlijnen en criteria beschreven ten aanzien van het handelen als RvB, zoals positionering, verantwoordelijkheid en verantwoording, besluitvorming en deskundigheid. De RvB voert maandelijks overleg met de voorzitter van de RvT. In dit overleg worden actuele zaken besproken en wordt de eerstvolgende vergadering van de RvT voorbereid. 12

13 3.3 Raad van Toezicht Naam Aandachtsgebied Hoofdfunctie Nevenfuncties T.R. Doesburg Voorzitter CEO Alliander AG Voorzitter RvC De Woonplaats (voorzitter) (Berlin) (Enschede) Penningmeester Stichting Loesje (Arnhem) Voorzitter Steering Board INSEAD Social Innovation Centre, Fontainebleau Lid RvC Twence b.v. Voorzitter Aufsichtsrat Stadtlicht GmbH Berlijn J.E.M. Tijhuis Vicevoorzitter Voorzitter Raad Lid RvT Stichting de Opbouw (vicevoorzitter) vastgoedstrategie- van Bestuur en beleid Vincent van Gogh H.C. Berends Financiën alge- Zelfstandig Lid Vermogensbeheercie. Geldersch (lid) meen adviseur Landschap en Geldersche Kasteelen Lid Toezichtorgaan BASF Pensioenfonds Bestuurslid Rosendaelsche Golf club J.J.K. Gerards Thuiszorg, verhuur Directeur Bureau Voorzitter RvT Zorgcentra de Betuwe (lid) huisvesting en Bestuurlijk Advies Partner Instituut Governance & lei- governance derschap C.J.W. van der Horst Zorgfinanciën en Post-actief (lid) zorgmanagement J.M. van der Molen Financiën assets / Hoofd Grondzaken Vicevoorzitter Nederlandse (lid) vastgoed Divisie Grond en Vereniging van Rentmeesters Gebouwen, Staatsbosbeheer M.G. Wats Strategie, Partner Voorzitter begeleidingscommissie (lid) zorgbeleid en adviesbureau VIP (Delta Lloyd) -verzekering Docent governancevraagstukken UVA Lid Raad van Toezicht ViVa Zorggroep Schema: samenstelling raad van toezicht van DGG De raad van toezicht bestaat statutair uit minimaal zeven leden. Het aantal leden ultimo 2013 bedraagt zeven. Ten aanzien van het schema van aftreden geldt dat: de zittingsduur vier jaar is; men éénmaal terstond herbenoembaar is; gestreefd wordt naar zoveel mogelijk spreiding van benoemingsjaren. 13

14 De RvT wordt geacht een onafhankelijk orgaan te zijn. Geen van de leden heeft dan ook op enigerlei andere wijze een verbinding met Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizen- Groep Zorgvriendelijke appartementen, Steunstichting DGG en Thuiszorg Groot Gelre dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad van toezicht van Stichting DrieGasthuizen- Groep. De hierboven aangegeven (neven)functies van de (aanvankelijk kandidaat-)leden vormen naar het oordeel van de RvT geen belemmering voor het functioneren als lid van de RvT. Om zich goed van haar toezichthoudende taken te kwijten, vergadert de RvT zo n zes keer per jaar. Daarnaast bezoekt een delegatie van de RvT ten minste eenmaal per jaar een overlegvergadering van de RvB met de ondernemingsraad, ten minste eenmaal een vergadering van de RvB met de centrale cliëntenraad en een vergadering van de RvB met de huurdersraad. De raad van toezicht heeft een drietal commissies ingesteld: het auditcommittee; de remuneratiecommissie; de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Het auditcommittee werkt conform het vastgestelde reglement Auditcommittee Stichting DrieGasthuizenGroep. Het auditcommittee bespreekt de begroting, jaarrekening en kwartaalcijfers en rapporteert hierover aan de RvT. In 2013 is het auditcommittee driemaal in vergadering bijeengekomen, de commissie Kwaliteit en Veiligheid tweemaal en de remuneratiecommissie heeft tweemaal gesproken met de RvB inzake het functioneren. Naam Auditcommittee Remuneratiecommissie Commissie Kwaliteit en Veiligheid H.C. Berends X T.R. Doesburg X J.J.K. Gerards C.J.W. van der Horst X X J.M. van der Molen X J.E.M. Tijhuis X M.G. Wats X Schema: commissieoverzicht raad van toezicht 14

15 Ieder kwartaal ontvangt de RvT een rapportage over de stand van zaken van de exploitatie van Stichting DGG en de dochterstichtingen. Daarbij verstrekt de RvB eveneens per kwartaal nadere informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en risico s in een dashboard. Tijdens de reguliere vergaderingen overlegt de RvT met de RvB over de strategie en de risico s die verbonden zijn aan de activiteiten van Stichting DrieGasthuizenGroep. Indien dit relevant is, wordt tussentijds informatie toegezonden. In 2013 heeft de RvT vijfmaal vergaderd in aanwezigheid van de RvB. In november heeft een driedaagse studiereis plaatsgevonden waarin ook een evaluatie van de RvT plaatsvond. Eenmaal heeft een aparte bijeenkomst plaatsgevonden over de aangescherpte strategie van DrieGasthuizenGroep. Belangrijke agendapunten in 2013 waren de businesscases Centrum-Oost, Drie Gasthuizen, Huis en Haard en St. Peters Gasthuis. De RvT heeft goedkeuring verleend aan voorgenomen besluiten van de RvB over de jaarrekeningen 2012, begrotingen 2014, het aanstellen van vermogensbeheerders van de Steunstichting en de naamswijziging van Stichting WOB. Ook is het beleggingsstatuut van de Steunstichting vastgesteld. Ook heeft besluitvorming plaatsgevonden over onderhavige ruiling, eigendomsoverdracht en erfpachtrechtverlening aangaande de Steunstichting. Daarnaast is besloten tot de verlenging van de zittingstermijn van de heer Gerards. De RvT heeft een eigen reglement. Daarin staan richtlijnen en criteria beschreven ten aanzien van het handelen als raad van toezicht, zoals positionering, verantwoordelijkheid en verantwoording, besluitvorming en deskundigheid. De externe accountant informeert de RvT door middel van een accountantsverslag naar aanleiding van de jaarlijkse controle. De RvT en de externe accountant voeren ten minste eenmaal per jaar overleg, waarbij ook het auditcommittee gesprekspartner is. De leden van de RvT van Stichting DGG ontvingen over 2013 een brutovergoeding. Deze vergoeding is vastgesteld conform de richtlijnen van de NVTZ. 3.4 Bedrijfsvoering Stichting DGG heeft in mei 2011 het strategisch plan Groeien met Perspectief vastgesteld. Dit plan vormt een helder strategisch profiel en is de basis om de positie van DGG te versterken. Als vervolg op dit strategisch plan is in december 2013 de aangescherpte strategie van DGG verwoord in het document Blijven groeien met perspectief, hoe doe je dat?. Op basis van de strategische doelen stelt de RvB de jaarlijkse kaderbrief op, deze vormt het beleidsmatige kader voor de jaarplannen. 15

16 De RvT heeft de uitgangspunten van de strategische lijn vastgesteld, deze luiden als volgt: Zorg en verpleging zijn leidend, vanuit de ketenbenadering is extramurale zorg toegevoegd, een keuze die de continuïteit van de organisatie zal borgen. Om haar positie te versterken en continuïteit te waarborgen wil DGG met partners samenwerken, waarbij DGG de regie heeft. Thuiszorg in eigendom. Ontwikkeling van vastgoed: de kracht van DGG ligt in het verhuren van vastgoed, minder in de ontwikkeling ervan. Op basis van de strategische lijn is in kaart gebracht wat dit betekent voor zorg, vastgoed en de organisatie. Op basis hiervan heeft DGG vijf speerpunten geformuleerd die in de planperiode centraal staan: 1) betere cliëntgerichtheid en tevredenheid; 2) betere zorgkwaliteit; 3) meer zorg op maat; 4) beter wonen; 5) betere bedrijfsvoering. Onderdeel van het strategisch plan zijn de huisvestingsambities voor vervangende intramurale nieuwbouw voor Huis en Haard en de uitbreiding van extramurale zorgappartementen. Daarnaast wordt woonzorgcentrum Drie Gasthuizen vanaf 2013 gerenoveerd en worden de extramurale appartementencomplexen opgeplust teneinde de huisvesting beter af te stemmen op onze doelgroep. In de geactualiseerde meerjarenramingen worden de investeringsprojecten financieel uitgewerkt in meerjarenprojecties en separate businesscases, gezien vanuit het bedrijfseconomische perspectief en het financieringsperspectief. Dit alles in samenhang met de ontwikkelingen binnen de zorg- en dienstverlening. Op grond van de nieuwe strategische lijn is in 2013 de bouw gestart van de realisatie van 24 zorgappartementen op locatie Huis en Haard. Dit als vervolg op de nieuwbouw van 38 extramurale zorgappartementen aan de Monnikensteeg te Arnhem-Noord, die in het eerste kwartaal van 2012 zijn opgeleverd. In 2013 is de managementcontrol en interne beheersing volgens de accountant nagenoeg op alle onderdelen verbeterd. Bij de integratie van TGG zijn in 2013 een aantal belangrijke verbeterpunten in gang gezet op het terrein van managementcontrol en financiële administratie. Het managementinformatiesysteem en de P&C-cyclus zijn in 2013 verder doorontwikkeld. De begroting en de informatievoorziening zijn ingericht op het niveau van woonzorggebieden, dit zijn de resultaatverantwoordelijke eenheden van DGG. Daarnaast is in 2013 het conceptdashboard verder ontwikkeld, waarin t.a.v. de kritische succesfactoren wordt gerapporteerd. De managementinformatie van de dochterinstellingen van DGG is op concernniveau geïntegreerd en geconsolideerd als gevolg van de acquisitie van TGG in december

17 In 2014 worden voorbereidingen getroffen om het managementcontrolsysteem aan te passen aan de nieuwe wet- en regelgeving die geldt voor de financiering van de zorg- en dienstverlening (van AWBZ naar WLZ en Zorgverzekeringswet en WMO). Daarnaast zal de administratieve organisatie en interne beheersing van de thuiszorgorganisatie worden doorontwikkeld. In 2013 is risicomanagement geïmplementeerd en geborgd binnen de planning & controlcyclus. Dit is zichtbaar in de kwartaalrapportages. Daarnaast is risicomanagement, waar mogelijk, verder vertaald naar concrete doelen per afdeling (DIN s). In het implementatietraject participeren de raad van bestuur, raad van toezicht en het management. In 2013 is in aanvulling op het treasurystatuut het beleggingsstatuut vastgesteld voor DrieGasthuizenGroep, hiermee is een breder kader aanwezig voor het beheer van de kasstromen en het vermogen. Als gevolg van de nieuwe richtlijnen zijn in 2013 bedrijfswaardeberekeningen gemaakt voor het zorgvastgoed. In dit verband zijn er geen indicaties voor een duurzame waardevermindering. Wel is als gevolg van de snel vorderende nieuwbouw de exploitatieperiode van het oude Huis en Haard verkort, dit heeft geleid tot een geringe impairment. Inzake de IT-omgeving is volgens het vastgestelde informatieplan de ICT-infrastructuur en organisatie verder verbeterd. Daarnaast geldt de norm NEN 7510 als een belangrijk referentiekader voor de algemene beheersing rondom IT. In dit verband zijn in 2013 verbeteringen aangebracht in de autorisatiestructuur, back-up structuur, informatiebeveiliging thuiswerken, wifi en (pilot) ECD. 3.5 Risicoparagraaf In het verslagjaar hebben de navolgende thema s de nadrukkelijke aandacht gehad van de raad van bestuur en het management. De toenemende zorgvraag in combinatie met een stijgende tendens van de gemiddelde zorgzwaarte (ZZP-mix) staan in contrast met het budgettaire kader. In 2013 heeft Catharina een overproductie gerealiseerd ad , die niet in de tarieven wordt vergoed. DGG probeert in dit verband met een gebalanceerd beleid de belangen van cliënten zo goed mogelijk te behartigen. Met het Zorgkantoor zijn in 2013 afspraken gemaakt om de samenstelling van de productieafspraak aan te passen aan de gemiddelde ZZP-mix. Eveneens zijn met het Zorgkantoor afspraken gemaakt over de inzet van de intensiveringsmiddelen. Een onderdeel van het in dit kader vastgestelde bestedingsplan heeft betrekking op de gestegen ZZP-mix. DGG beschikt over een toelatingswijziging van VWS om vervangende nieuwbouw te realiseren voor Huis en Haard en Paasberg. Beide woonzorgcentra zijn functioneel verouderd, waardoor de instroom van het aantal cliënten onder druk staat, met als gevolg dat de werkelijke bezetting al enige jaren lager is dan de erkende capaciteit. Na ingebruikname van 17

18 nieuwbouw Huis en Haard wil DGG op grond van de toelatingswijziging weer zorg leveren conform de erkende capaciteit, in dit verband dienen de productieafspraken te worden verhoogd. Hierover is DGG in gesprek met het Zorgkantoor. Na zorgvuldig beraad is in 2014 besloten dat de nieuwbouwplannen voor de Paasberg worden stopgezet. Belangrijkste motivatie is het effect van de kabinetsplannen en de gevolgen voor de zorgcontractering op lange termijn. Gelijktijdige nieuwbouw van Huis en Haard en Paasberg betekent een te groot risico. De budgetten voor de langdurige zorg worden krapper en de zorgcontracten mogelijk kleiner dan gedacht. Dat kan gevolgen hebben voor het aantal plaatsen dat wij kunnen bieden. Met deze mogelijkheid moeten en willen we verstandig omgaan. Daarom wordt het renovatie- en nieuwbouwprogramma bijgesteld. De overige projecten uit het programma, de nieuwbouw bij Huis en Haard en in Centrum-Oost, de renovatie van Drie Gasthuizen en het verbeteren van de appartementencomplexen, gaan door. Paasberg zal als woonzorgcentrum in de huidige vorm uiteindelijk wel ophouden te bestaan. Over enkele jaren kunnen bewoners en medewerkers verhuizen naar de nieuwbouwlocaties van Huis en Haard en Centrum Oost die dan gereed zijn. De geheel gerenoveerde Drie Gasthuizen is tegen die tijd een derde mogelijkheid om naartoe te verhuizen. Wat er op dat moment met Paasberg gebeurt, is nu nog niet duidelijk. Door de gedeeltelijke implementatie van het elektronisch cliëntendossier (ECD) is het beter mogelijk de afgegeven indicatiestelling te bewaken. In 2013 is een vervolg gegeven aan de inhoudelijke en bedrijfsmatige inbedding van de ZZP V&V in de organisatie. Zo is in 2013 de begroting 2014 vastgesteld op basis van de ZZPstructuur, daarnaast is in de periodieke managementinformatie ZZP-stuurinformatie opgenomen. Het ziekteverzuim toont een dalende tendens, maar is nog steeds hoger dan het sectorgemiddelde. In dit verband heeft het management acties ondernomen met als doelstelling het verzuimpercentage op termijn te laten dalen tot het niveau van het sectorgemiddelde. In het eerste kwartaal 2014 is op grond van de genomen maatregelen een daling waarneembaar van het verzuim. In 2013 zijn de meerjarenramingen geactualiseerd. Op grond van de geactualiseerde huisvestingsambities en de verwachte ontwikkelingen van de exploitatie is voor de lange termijn het financieringsvraagstuk in kaart gebracht. DGG heeft te maken met ten dele verouderde gebouwen, op grond hiervan is in 2013 een onderhoudsplan opgesteld. In de begroting 2014 zijn aanzienlijke bedragen opgenomen voor renovatie, instandhouding en verbetering. Voor Stichting Catharina is in het verslagjaar 2013 een impairmenttoets uitgevoerd. De conclusie is dat er geen sprake is van een duurzame waardevermindering van het zorgvastgoed. Een en ander is conform de richtlijnen toegelicht in de jaarrekening. Wel is als gevolg van de snel vorderende nieuwbouw de exploitatieperiode van het oude Huis en Haard verkort, dit heeft geleid tot een geringe impairment. 18

19 In de begroting 2014 zijn de effecten van het scheiden van wonen en zorg voor ZZP 1, 2 en 3 verwerkt. Voor de lange termijn wordt een groot effect verwacht, ervan uitgaande dat per 1 januari 2015 ZZP 4 eveneens wordt uitgefaseerd. In het kader van risicomanagement zijn de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen volgens het regeerakkoord (incl. het uitfaseren van ZZP 4 en de afbouw van de huishoudelijke hulp) financieel doorgerekend. In 2014 zullen beleidsscenario s nader worden uitgewerkt, tevens zal een strategisch personeelsplan worden opgesteld. In maart 2011 heeft de RvT het projectplan goedgekeurd om tot verkoop van die woningen over te gaan die geen bijdrage leveren aan het leveren van zorg- en dienstverlening aan senioren, het gaat om een totaal van 415 woningen. In dit verband is een verkooptraject gestart dat in februari 2013 heeft geleid tot de verkoop van 249 woningen en de overdracht van het beheer en uitponding van 166 woningen aan een Arnhemse woningcorporatie. In januari 2012 heeft de woningstichting de ANBI-status verkregen voor 2012 met terugwerkende kracht tot In januari 2013 is bekend geworden dat ook voor 2013 de ANBIstatus van toepassing is. Deze ANBI-status maakt het mogelijk om de fiscale winst geheel of in elk geval deels fiscaal te reserveren met behulp van de herbestedingsreserve. Daarnaast heeft de belastingdienst aangegeven dat de woningstichting niet belastingplichtig is in het kader van de vennootschapsbelasting voor de periode 2008 tot en met Voor de periode 2008 tot en met 2011 is in dit verband niet langer sprake van een fiscaal risico. Met de belastingdienst worden gesprekken gevoerd over de belastingplicht vanaf DGG is in overleg met de belastingdienst over de fiscale status van TGG in het kader van de vennootschapsbelasting. 3.6 Cliëntenraad De centrale cliëntenraad vergadert ongeveer zeven keer per jaar met de directeurbestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag. 3.7 Ondernemingsraad De ondernemingsraad vergadert maandelijks met de directeur-bestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag. 3.8 Huurdersraad De huurdersraad vergadert 6x per jaar met de directeur-bestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag. 19

20 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid DrieGasthuizenGroep is een zorgorganisatie die passende woonruimte, maatwerk in zorg en aanvullende diensten levert aan 55+ ers in hun eigen woning of in een van de woonzorgcentra in Arnhem. Door gastvrijheid en betrokkenheid te combineren met een ondernemende houding, worden cliënten gestimuleerd om zo onafhankelijk mogelijk van het leven te blijven genieten en hun sociale netwerk te onderhouden of verder uit te breiden. Het strategisch plan Groeien met Perspectief heeft vijf kernpunten, te weten meer tevreden cliënten en betere cliëntgerichtheid, betere zorgkwaliteit, zorg op maat, beter wonen en betere bedrijfsvoering. Deze punten worden, evenals de strategie, stapsgewijs aangepakt, waarbij een programmabureau het management ondersteunt bij de coördinatie van alle activiteiten. Hiertoe is een Doel-Inspanningen-Netwerk opgesteld (DIN). In 2013 is de strategie aangescherpt om nog beter op de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de AWBZ en WMO binnen de ouderenzorg voorbereid te zijn. Volgens de strategie van DGG is zorg leidend en wonen hieraan faciliterend. Hiertoe is in 2011 besloten tot de verkoop van niet-zorggeschikte woningen, waaraan in februari 2013 uitvoering is gegeven. Een deel van de niet-zorggeschikte woningen is in beheer gegeven bij een Arnhemse woningcorporatie, maar ook deze woningen worden uiteindelijk verkocht. Zes appartementencomplexen blijven in eigendom en zijn (of worden) zorggeschikt. 4.2 Algemeen beleid In 2013 is gewerkt met de vijf kernpunten uit de strategie: 1. Meer tevreden cliënten en een betere cliëntgerichtheid In 2013 is een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomsten ervan zijn uitgebreid besproken met de centrale cliëntenraad; hun feedback wordt meegenomen in verbetertrajecten en de jaarplannen van de verschillende afdelingen. Via een webbased enquêteprogramma wordt sinds 2012 ieder kwartaal op een aantal onderdelen/afdelingen de cliënttevredenheid gemeten dan alleen de verplichte tweejaarlijkse CQ-meting met als doel sneller in te spelen op situaties of behoeften. DGG werkt met drie kernwaarden: gastvrij, betrokken en ondernemend; verdere implementatie hiervan is gaande. In het najaar van 2013 is op twee afdelingen met een pilot ECD gestart. De eerste ervaringen zijn positief. Begin 2014 worden de pilots geëvalueerd en wordt besloten over het vervolgtraject. 20

Jaardocument zorginstellingen 2014. Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen 2014. Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2014 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2015 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Focus op Voedselveiligheid. 24 september 2015

Focus op Voedselveiligheid. 24 september 2015 Focus op Voedselveiligheid 24 september 2015 1 Voorstellen 2 DrieGasthuizenGroep sinds 1246 in Arnhem Wonen, service en (thuis)zorg Gastvrije woonzorgcentra Zorgvriendelijke appartementencomplexen Extra

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016. Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016. Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio April 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenstelling en werkwijze cliëntenraad 3 3. Korte terugblik 2015 4 4. Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Jaardocument zorginstellingen Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2016 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2017 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Inleiding... 4 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 6 2.2 Structuur...

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Jaardocument zorginstellingen Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2015 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2016 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Centrale Cliëntenraad (CCR) Pleyade Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Korte terugblik 2014 3 2. Veranderingen in de zorg 4 3. Pleyade in 2015: de basis op orde 4 4. De basis

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht 1. Teamleider Uitzicht Voor Woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Inleiding Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL)

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

w Blijven groeien met perspectief Hoe doe je dat? De aangescherpte strategie van DrieGasthuizenGroep in vijf vragen

w Blijven groeien met perspectief Hoe doe je dat? De aangescherpte strategie van DrieGasthuizenGroep in vijf vragen De aangescherpte strategie van DrieGasthuizenGroep in vijf vragen 2 w Inleiding Onze samenleving verzilvert en onze opvattingen over verpleging en verzorging verschuiven. Door de vergrijzing stijgt het

Nadere informatie

Perspekt jaarplan 2014

Perspekt jaarplan 2014 Perspekt jaarplan 2014 Externe versie Inleiding Perspekt is een algemeen erkend en gerespecteerd kwaliteitsinstituut voor het terrein zorg in relatie tot wonen en welzijn. Perspekt wil toonaangevend zijn

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 5090 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012...1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...1

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2014 + Jaarplan 2015 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Korte terugblik 2014 3 3. Hoe heeft Pleyade cliëntinspraak georganiseerd?

Nadere informatie

Rapportage Verslagjaar 2012

Rapportage Verslagjaar 2012 Rapportage Verslagjaar 2012 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg OE-code: 30053 Inhoudsopgave Rapportage Verslagjaar 2012... 1 Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Thuiszorg...

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS JvEI - 16 februari 2016 zorg een zorg.. Antoinette Blok Directeur Zorg in Houten Zorg in Houten - missie De best mogelijke geïntegreerde

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Experiment regelarme instellingen Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Experiment regelarme instellingen Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012

Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset indicatorenset mei 2012 Tabel PREZO VV&T: Indicatorenset 2010 - indicatorenset mei 2012 Per indicator uit KK 2010 is bekeken welke wijzigingen er ten opzichte van de indicatorenset mei 2012 zijn en welke effecten dit heeft op

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Jaarverslag Samenwerken aan Vernieuwing

Jaarverslag Samenwerken aan Vernieuwing Jaarverslag 2013 Samenwerken aan Vernieuwing keten partners Samenwerken aan Vernieuwing Het jaar 2013 heeft voor Amaris in het teken staan van vernieuwing. Dit jaar hebben wij de eerste stappen gezet in

Nadere informatie

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden

Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden BELEIDSREGEL Stimulering Kleinschalige Zorg voor dementerenden 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Voor elkaar, slim samen werken in de regio

Voor elkaar, slim samen werken in de regio Voor elkaar, slim samen werken in de regio Presentatie congres 'Samen vernieuwen in de Wmo' - 15 juni in Nieuwegein Rob Slegers Linda Visser RSZK Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Zuid-Oost Brabant

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s Copyright 2008 by Bureau Advisaris B.V. All rights reserved. De teksten en afbeeldingen in dit document zijn intellectueel eigendom van Advisaris BV en haar opdrachtgever

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Bij de samenstelling van het personeel gelden de volgende uitgangspunten:

Bij de samenstelling van het personeel gelden de volgende uitgangspunten: Personele samenstelling Missiehuis Vrijland in Oosterbeek Algemeen De stichting Missiehuis Vrijland is een kloosterverzorgingshuis. In het klooster wonen 45 kloosterlingen. 21 kloosterlingen ontvangen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie