Jaardocument zorginstellingen Stichting DrieGasthuizenGroep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep"

Transcriptie

1 Jaardocument zorginstellingen 2013 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2014

2 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur Juridische structuur Organisatorische structuur Besturingsmodel Toelatingen Medezeggenschap Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Risicoparagraaf Cliëntenraad Ondernemingsraad Huurdersraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van Zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Jaarrekening Jaarrekening Overige gegevens Lijst met afkortingen

3 Jaardocument 2013 Directieverslag 3

4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Missie DrieGasthuizenGroep is een zorgorganisatie voor senioren in Arnhem-Noord en elders in de provincie Gelderland, met een lange staat van dienst. Stokoud maar springlevend. Bij ons zijn de wensen en behoeften van de cliënt het uitgangspunt voor al ons handelen. Wij ondersteunen hem in het zo zorgeloos mogelijk zelfstandig ouder worden. Dit doen we bij de cliënt thuis, in het appartement dat hij bij ons huurt of in onze woonzorgcentra. Flexibele woon-, service- en zorgvoorzieningen 24 uur per dag, 7 dagen per week direct beschikbaar. Een prettig leven, ook op hogere leeftijd, vinden wij een groot goed! De cliënt merkt dat wij ons werk gastvrij, betrokken en ondernemend uitvoeren met specifieke kennis op het gebied van ouderenzorg. Voor onze ketenpartners en financiers zijn wij een betrouwbare partner die bereid is tot samenwerking en die flexibel inspeelt op vragen. Visie (waarvoor we gaan!) De gemiddelde levensverwachting neemt toe. Dit levert levenservaring en wijsheid op. Vaak lopen senioren, naarmate ze ouder worden, tegen ongemakken aan. Want bij het ouder worden nemen de krachten van het lichaam af. Wij begrijpen dat dit een levensveranderende ervaring kan zijn, voor cliënt en zijn omgeving. Wij willen een rol spelen in deze fase van zijn leven. Daarom bieden wij levensfasebestendige seniorenwoningen met een gemeenschappelijke ruimte en bijbehorende thuiszorg en services als een veilige entree, alarmering en maaltijden op maat. Heeft de cliënt meer zorg nodig, dan kan hij terecht bij onze woonzorgcentra. Ook daar bieden wij (medische) ondersteuning. Dit alles doen wij samen met de mensen in het sociale netwerk van de cliënt en met de inzet van vrijwilligers. Met speciale aandacht voor zijn lange levenservaring. Zodat de cliënt zijn leven zo zelfstandig en prettig mogelijk kan voortzetten in gezelschap van anderen en in een veilige omgeving. Bij ons werken gastvrouwen, helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen, een psychomotorische therapeut en ander ondersteunend personeel. Zij staan allemaal klaar voor de cliënt op het moment dat hij dat nodig heeft. Zij zijn gespecialiseerd in het werken met ouderen en deskundig op het gebied van behandeling van mensen met chronische ziekten of complexe zorgvragen. 4

5 bestaat sinds de bestuurlijke fusie d.d. april 2010 uit Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen (rechtsopvolger per 1 maart 2014 van Woningstichting Openbaar Belang Anno 1894 (WOB) en Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. Door een acquisitie is de groep in december 2011 uitgebreid met Groot Gelre Beheer BV (GGB). Vanuit de nieuwe structuur kan de organisatie nog beter invulling geven aan de missie en de daaraan gerelateerde zorghuisvestingsambities. Aldus ontstaat er een betere match tussen het aanbieden van zorg en de hierbij behorende huisvesting. De organisaties worden aangestuurd door één raad van bestuur en hebben één gemeenschappelijke raad van toezicht. Jaarlijks brengen de organisaties zelfstandig verslag uit over hun activiteiten. De entiteiten Catharina, DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen en GGB zijn de exploitatiestichtingen van DrieGasthuizenGroep. Binnen Stichting Catharina en GGB is de zorgexploitatie ondergebracht. Een belangrijk deel van de kerngegevens en kengetallen is ontleend aan de exploitatie van Stichting Catharina. In dit jaardocument zijn het directieverslag en de geconsolideerde jaarrekening van de exploitatiestichtingen opgenomen, evenals de enkelvoudige jaarrekening van Stichting DrieGasthuizenGroep. Met het opstellen van dit document wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen rondom de informatieverstrekking. Binnen DrieGasthuizenGroep vormt GGB in 2012 en 2013 een zelfstandige eenheid, die wordt aangestuurd door een directeur. Om deze reden stelt GGB haar eigen directieverslag op. Vanaf 1 juni 2011 is mevrouw A.G.R. Jansen de verantwoordelijk bestuurder binnen DGG. 5

6 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Tabel Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting DrieGasthuizenGroep Adres Postbus 2023 Postcode Plaats 6802 CA ARNHEM Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZA Nummer Kamer van Koophandel Naam bestuurder/directeur Internetpagina A.G.R. Jansen 2.2 Structuur Juridische structuur 2013 Stichting DrieGasthuizenGroep (DGG) heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het besturen van de dochters Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen, Groot Gelre Beheer BV (GBB) en Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. DGG is opgericht per 19 april 2010 en bestond aanvankelijk uit de rechtspersonen Stichting Catharina en Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen. Per 2 december 2011 heeft DGG 100% van de aandelen verworven van Groot Gelre Beheer BV, hierdoor behoort de thuiszorgorganisatie TGG eveneens tot de groep. Daarnaast is de holdingstichting Stichting DrieGasthuizenGroep in 2012 ingericht. DGG heeft per 1 maart 2014 de statutaire naam van Woningstichting Openbaar Belang Anno 1894 gewijzigd in Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen. De kernactiviteiten van DGG zijn zorg, wonen en welzijn. De activiteiten van de sector Zorg zijn ondergebracht bij Stichting Catharina (m.n. intramurale zorg) en TGG (extramurale zorg). De activiteiten van de sector Wonen zijn ondergebracht bij Stichting DrieGasthuizen- Groep Zorgvriendelijke appartementen. 6

7 Stichting DrieGasthuizenGroep Stichting Catharina Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen Groot Gelre Beheer BV Steunstichting Arnhemse Gasthuizen figuur 1: Juridische structuur van DGG per Organisatorische structuur De organisatie van Stichting Catharina is afgebeeld in figuur 2. De stafdiensten zijn gezamenlijk en onder leiding van de directeur-bestuurder, vanuit de eigen taak of functie, verantwoordelijk voor de koers van de organisatie. Op deze wijze wordt het strategisch beleid van de organisatie nader geoperationaliseerd. figuur 2: Organogram van Stichting DrieGasthuizenGroep 7

8 2.2.3 Besturingsmodel Stichting DGG heeft één raad van bestuur en één raad van toezicht Toelatingen Tabel Toelatingen Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ AWBZ-functies geleverd door het concern ja ja ja ja ja ja ja BOPZ verpleeghuis WGBO voor de verzorgingshuizen Overige toelatingen ja ja 2 e compartiment ziektekostenverzekering ja Crisisopname ja Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychosociale problemen ja ja ja Medezeggenschap In het kader van de medezeggenschap voor medewerkers kent de organisatie een ondernemingsraad. Voor huurders zijn er een huurdersraad (centraal) en bewonerscommissies per wooncomplex. Daarnaast gaven vijf cliëntenraden dit verslagjaar vorm aan de formele medezeggenschap voor cliënten. In deze vijf raden hadden cliënten zitting van de vier zorglocaties en Thuiszorg Groot Gelre. Daarnaast is er een centrale cliëntenraad die overleg voerde ten behoeve van locatie overstijgende onderwerpen. 8

9 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteiten van DGG bestaan op 31 december van het verslagjaar in zijn geheel uit publieke activiteiten. Deze activiteiten betreffen verpleging en verzorging. Deze activiteiten kunnen worden uitgesplitst in intra- en extramurale AWBZ-, WMO-, en PGB-zorg. De primaire doelgroep van Stichting Catharina als onderdeel van DGG- wordt gevormd door cliënten met een leeftijd van 55 jaar en ouder Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten o Een overzicht met de kerngegevens van productie, capaciteit, personeel en opbrengsten wordt hierna weergegeven. Stichting Catharina: Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten VVT (excl. thuiszorg) Kerngegevens Cliënten Aantal c.q. bedrag b Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar N=358 Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar N=342 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar N=52 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen per einde verslagjaar N=427 Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar N= N= N= Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (excl. dagactiviteiten) N=0 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december N=520 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december Bedrijfsopbrengsten DrieGasthuizenGroep N=346,2 Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten (incl. WMO)

10 2.3.3 Werkgebied ed Het primaire werkgebied van de organisatie is Arnhem-Noord en elders in de provincie Gelderland. Intramurale zorg wordt geleverd in Arnhem aan cliënten woonachtig in: Verpleeghuis Heijendaal en de verpleegunit Op de Beek Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen inclusief verpleegunit IJsvogel Woonzorgcentrum Huis en Haard inclusief verpleegunit Regenboog Woonzorgcentrum Paasberg inclusief verpleegunit Orchidee Extramurale zorg wordt verleend aan cliënten woonachtig in de provincie Gelderland en omgeving. 2.4 Samenwerkingsrelaties DGG hecht grote waarde aan de samenwerking met partners in het veld, zoals zorginstellingen (ketenpartners) en welzijnsorganisaties. Daartoe gaat de organisatie diverse samenwerkingsrelaties, projecten en samenwerkingsovereenkomsten aan binnen het gehele spectrum van zorg, wonen en welzijn. Het (para)medisch team van DGG verleent al enige jaren diensten aan Vreedenhoff, Innoforte en sinds 2013 ook aan Huize Kohlmann. Met Innoforte wordt gewerkt aan het opzetten van een gezamenlijk kennis- en behandelcentrum (KBC). De gezondheidszorg wordt in toenemende mate georganiseerd in diverse ketens. Deze ketenontwikkeling is van belang, omdat hiermee de zorg van chronisch zieken in de totale breedte beter georganiseerd en gegarandeerd kan worden. Voor Stichting Catharina is de ketengerichtheid een van de koersbepalende aspecten naast het wijkgericht werken. Zij geeft hieraan vorm door, samen met ketenpartners, de totale zorgketen voortdurend te optimaliseren en naar passende vormen te zoeken. Er wordt samengewerkt binnen de keten dementie en geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Sinds 2012 is DrieGasthuizenGroep aangesloten bij Corona Wonen, een initiatief van zorgorganisaties die zich richten op vernieuwende arrangementen van wonen met zorg en welzijn. Er zijn twee labels ontwikkeld: Corona Zorgeloos Wonen en Corona Kleinschalig Wonen. De labels dienen als onderlegger bij het opstellen van programma s van eisen bij de nieuwbouw. Daarnaast maakt de directeur-bestuurder van DGG vanaf 2012 deel uit van het bestuur van Corona. 10

11 Samenwerkingsrelaties Relatie Actiz Banken Centrum voor Thuisbeademing Utrecht Centrum Indicatie Zorg Corona Woonzorgalliantie Gemeente Arnhem Innoforte Inspectie voor de Gezondheidszorg Insula Dei Huize Kohlmann Nederlandse Zorgautoriteit Regionale AWBZ-zorgverleners RIBW Arnhem & Veluwe Vallei RMC Groot Klimmendaal ROC Arnhem Senior Service Siza Stichting De Driestroom Stichting Welzijn Ouderen Arnhem STMG Vormen van samenwerking Brancheorganisatie Financiële afspraken Cliënten met ademhalingsondersteuning Zorgtoewijzing (indicaties) Landelijk samenwerkingsverband zorgaanbieders Uitvoering WMO en personeelsprojecten Inzet door DGG (para)medisch team en intentieovereenkomst KBC Handhaving van de kwaliteit van zorg en preventie Samenwerking op locatie Op de Beek en inzet door DGG (para)medisch team Budgetafspraken, nacalculaties en beleidsregels Regionale dementieketen Persoonlijke verzorging en verpleging en de nachtzorg in RIBW-unit in Huis en Haard Revalidatie-advies en samenwerking rondom Parkinson-zorg Competentiegericht leren/werken Professionele mantelzorg ondersteuning Ketenzorg t.a.v. AHO Realisatie woonvormen 24-uurswonen verstandelijk gehandicapte senioren units Paasberg Wijkgerichte samenwerking Crisis en thuiszorg Verpleeghuizen/GGZ/ziekenhuis Rijnstate Keten dementie en GRZ Verzekeraars Verzekeringen t.b.v. mensen, gebouwen en inventaris Vreedenhoff Inzet door DGG paramedisch team en aanvullende zorg Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Werkgeversvereniging voor zorg- en welzijnsinstellingen in Gelderland Woningcorporaties Vivare, Volkshuisvesting en Portaal Ziekenhuis Rijnstate Ziekenhuizen regio Zorgkantoor Menzis Zorgverzekeraars Partnership Samen voor de Stad i.s.m. Gemeente Arnhem Parkinson, crisis verpleeghuiszorg, revalidatie en transferbureau transferbureau Inkoop AWBZ-zorg Afspraken over paramedische zorg en GRZ 11

12 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Zorgbrede Governancecode is een bundeling van breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Een belangrijk element van het model is een strikte scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies. Stichting Catharina onderschrijft deze principes en wenst daar aan te voldoen. Stichting Catharina heeft een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze is gebaseerd op het model dat brancheorganisatie Actiz vanuit de Governancecode heeft opgesteld. Stichting Catharina staat bestuurlijk onder leiding van Stichting DrieGasthuizenGroep. De raad van bestuur (RvB) staat onder toezicht van een raad van toezicht. 3.2 Raad van bestuur b Samenstelling Raad van Bestuur in 2013 Naam A.G.R. Jansen Bestuursfunctie Directeur-bestuurder Stichting DrieGasthuizenGroep vanaf 1 juni 2011 Nevenfuncties Bestuurslid Corona Wonen vanaf november 2012 Ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurders hanteert de raad van toezicht (RvT) de richtlijnen en modellen van de Beloningscode Bestuurders in de zorg van NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen) en NVZD (Vereniging van bestuurders in de zorg). De bezoldiging wordt jaarlijks aangepast aan de generieke loonontwikkeling van de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De raad van bestuur (RvB) heeft een eigen reglement, opgesteld vanuit de Zorgbrede Governancecode Daarin staan richtlijnen en criteria beschreven ten aanzien van het handelen als RvB, zoals positionering, verantwoordelijkheid en verantwoording, besluitvorming en deskundigheid. De RvB voert maandelijks overleg met de voorzitter van de RvT. In dit overleg worden actuele zaken besproken en wordt de eerstvolgende vergadering van de RvT voorbereid. 12

13 3.3 Raad van Toezicht Naam Aandachtsgebied Hoofdfunctie Nevenfuncties T.R. Doesburg Voorzitter CEO Alliander AG Voorzitter RvC De Woonplaats (voorzitter) (Berlin) (Enschede) Penningmeester Stichting Loesje (Arnhem) Voorzitter Steering Board INSEAD Social Innovation Centre, Fontainebleau Lid RvC Twence b.v. Voorzitter Aufsichtsrat Stadtlicht GmbH Berlijn J.E.M. Tijhuis Vicevoorzitter Voorzitter Raad Lid RvT Stichting de Opbouw (vicevoorzitter) vastgoedstrategie- van Bestuur en beleid Vincent van Gogh H.C. Berends Financiën alge- Zelfstandig Lid Vermogensbeheercie. Geldersch (lid) meen adviseur Landschap en Geldersche Kasteelen Lid Toezichtorgaan BASF Pensioenfonds Bestuurslid Rosendaelsche Golf club J.J.K. Gerards Thuiszorg, verhuur Directeur Bureau Voorzitter RvT Zorgcentra de Betuwe (lid) huisvesting en Bestuurlijk Advies Partner Instituut Governance & lei- governance derschap C.J.W. van der Horst Zorgfinanciën en Post-actief (lid) zorgmanagement J.M. van der Molen Financiën assets / Hoofd Grondzaken Vicevoorzitter Nederlandse (lid) vastgoed Divisie Grond en Vereniging van Rentmeesters Gebouwen, Staatsbosbeheer M.G. Wats Strategie, Partner Voorzitter begeleidingscommissie (lid) zorgbeleid en adviesbureau VIP (Delta Lloyd) -verzekering Docent governancevraagstukken UVA Lid Raad van Toezicht ViVa Zorggroep Schema: samenstelling raad van toezicht van DGG De raad van toezicht bestaat statutair uit minimaal zeven leden. Het aantal leden ultimo 2013 bedraagt zeven. Ten aanzien van het schema van aftreden geldt dat: de zittingsduur vier jaar is; men éénmaal terstond herbenoembaar is; gestreefd wordt naar zoveel mogelijk spreiding van benoemingsjaren. 13

14 De RvT wordt geacht een onafhankelijk orgaan te zijn. Geen van de leden heeft dan ook op enigerlei andere wijze een verbinding met Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizen- Groep Zorgvriendelijke appartementen, Steunstichting DGG en Thuiszorg Groot Gelre dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad van toezicht van Stichting DrieGasthuizen- Groep. De hierboven aangegeven (neven)functies van de (aanvankelijk kandidaat-)leden vormen naar het oordeel van de RvT geen belemmering voor het functioneren als lid van de RvT. Om zich goed van haar toezichthoudende taken te kwijten, vergadert de RvT zo n zes keer per jaar. Daarnaast bezoekt een delegatie van de RvT ten minste eenmaal per jaar een overlegvergadering van de RvB met de ondernemingsraad, ten minste eenmaal een vergadering van de RvB met de centrale cliëntenraad en een vergadering van de RvB met de huurdersraad. De raad van toezicht heeft een drietal commissies ingesteld: het auditcommittee; de remuneratiecommissie; de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Het auditcommittee werkt conform het vastgestelde reglement Auditcommittee Stichting DrieGasthuizenGroep. Het auditcommittee bespreekt de begroting, jaarrekening en kwartaalcijfers en rapporteert hierover aan de RvT. In 2013 is het auditcommittee driemaal in vergadering bijeengekomen, de commissie Kwaliteit en Veiligheid tweemaal en de remuneratiecommissie heeft tweemaal gesproken met de RvB inzake het functioneren. Naam Auditcommittee Remuneratiecommissie Commissie Kwaliteit en Veiligheid H.C. Berends X T.R. Doesburg X J.J.K. Gerards C.J.W. van der Horst X X J.M. van der Molen X J.E.M. Tijhuis X M.G. Wats X Schema: commissieoverzicht raad van toezicht 14

15 Ieder kwartaal ontvangt de RvT een rapportage over de stand van zaken van de exploitatie van Stichting DGG en de dochterstichtingen. Daarbij verstrekt de RvB eveneens per kwartaal nadere informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en risico s in een dashboard. Tijdens de reguliere vergaderingen overlegt de RvT met de RvB over de strategie en de risico s die verbonden zijn aan de activiteiten van Stichting DrieGasthuizenGroep. Indien dit relevant is, wordt tussentijds informatie toegezonden. In 2013 heeft de RvT vijfmaal vergaderd in aanwezigheid van de RvB. In november heeft een driedaagse studiereis plaatsgevonden waarin ook een evaluatie van de RvT plaatsvond. Eenmaal heeft een aparte bijeenkomst plaatsgevonden over de aangescherpte strategie van DrieGasthuizenGroep. Belangrijke agendapunten in 2013 waren de businesscases Centrum-Oost, Drie Gasthuizen, Huis en Haard en St. Peters Gasthuis. De RvT heeft goedkeuring verleend aan voorgenomen besluiten van de RvB over de jaarrekeningen 2012, begrotingen 2014, het aanstellen van vermogensbeheerders van de Steunstichting en de naamswijziging van Stichting WOB. Ook is het beleggingsstatuut van de Steunstichting vastgesteld. Ook heeft besluitvorming plaatsgevonden over onderhavige ruiling, eigendomsoverdracht en erfpachtrechtverlening aangaande de Steunstichting. Daarnaast is besloten tot de verlenging van de zittingstermijn van de heer Gerards. De RvT heeft een eigen reglement. Daarin staan richtlijnen en criteria beschreven ten aanzien van het handelen als raad van toezicht, zoals positionering, verantwoordelijkheid en verantwoording, besluitvorming en deskundigheid. De externe accountant informeert de RvT door middel van een accountantsverslag naar aanleiding van de jaarlijkse controle. De RvT en de externe accountant voeren ten minste eenmaal per jaar overleg, waarbij ook het auditcommittee gesprekspartner is. De leden van de RvT van Stichting DGG ontvingen over 2013 een brutovergoeding. Deze vergoeding is vastgesteld conform de richtlijnen van de NVTZ. 3.4 Bedrijfsvoering Stichting DGG heeft in mei 2011 het strategisch plan Groeien met Perspectief vastgesteld. Dit plan vormt een helder strategisch profiel en is de basis om de positie van DGG te versterken. Als vervolg op dit strategisch plan is in december 2013 de aangescherpte strategie van DGG verwoord in het document Blijven groeien met perspectief, hoe doe je dat?. Op basis van de strategische doelen stelt de RvB de jaarlijkse kaderbrief op, deze vormt het beleidsmatige kader voor de jaarplannen. 15

16 De RvT heeft de uitgangspunten van de strategische lijn vastgesteld, deze luiden als volgt: Zorg en verpleging zijn leidend, vanuit de ketenbenadering is extramurale zorg toegevoegd, een keuze die de continuïteit van de organisatie zal borgen. Om haar positie te versterken en continuïteit te waarborgen wil DGG met partners samenwerken, waarbij DGG de regie heeft. Thuiszorg in eigendom. Ontwikkeling van vastgoed: de kracht van DGG ligt in het verhuren van vastgoed, minder in de ontwikkeling ervan. Op basis van de strategische lijn is in kaart gebracht wat dit betekent voor zorg, vastgoed en de organisatie. Op basis hiervan heeft DGG vijf speerpunten geformuleerd die in de planperiode centraal staan: 1) betere cliëntgerichtheid en tevredenheid; 2) betere zorgkwaliteit; 3) meer zorg op maat; 4) beter wonen; 5) betere bedrijfsvoering. Onderdeel van het strategisch plan zijn de huisvestingsambities voor vervangende intramurale nieuwbouw voor Huis en Haard en de uitbreiding van extramurale zorgappartementen. Daarnaast wordt woonzorgcentrum Drie Gasthuizen vanaf 2013 gerenoveerd en worden de extramurale appartementencomplexen opgeplust teneinde de huisvesting beter af te stemmen op onze doelgroep. In de geactualiseerde meerjarenramingen worden de investeringsprojecten financieel uitgewerkt in meerjarenprojecties en separate businesscases, gezien vanuit het bedrijfseconomische perspectief en het financieringsperspectief. Dit alles in samenhang met de ontwikkelingen binnen de zorg- en dienstverlening. Op grond van de nieuwe strategische lijn is in 2013 de bouw gestart van de realisatie van 24 zorgappartementen op locatie Huis en Haard. Dit als vervolg op de nieuwbouw van 38 extramurale zorgappartementen aan de Monnikensteeg te Arnhem-Noord, die in het eerste kwartaal van 2012 zijn opgeleverd. In 2013 is de managementcontrol en interne beheersing volgens de accountant nagenoeg op alle onderdelen verbeterd. Bij de integratie van TGG zijn in 2013 een aantal belangrijke verbeterpunten in gang gezet op het terrein van managementcontrol en financiële administratie. Het managementinformatiesysteem en de P&C-cyclus zijn in 2013 verder doorontwikkeld. De begroting en de informatievoorziening zijn ingericht op het niveau van woonzorggebieden, dit zijn de resultaatverantwoordelijke eenheden van DGG. Daarnaast is in 2013 het conceptdashboard verder ontwikkeld, waarin t.a.v. de kritische succesfactoren wordt gerapporteerd. De managementinformatie van de dochterinstellingen van DGG is op concernniveau geïntegreerd en geconsolideerd als gevolg van de acquisitie van TGG in december

17 In 2014 worden voorbereidingen getroffen om het managementcontrolsysteem aan te passen aan de nieuwe wet- en regelgeving die geldt voor de financiering van de zorg- en dienstverlening (van AWBZ naar WLZ en Zorgverzekeringswet en WMO). Daarnaast zal de administratieve organisatie en interne beheersing van de thuiszorgorganisatie worden doorontwikkeld. In 2013 is risicomanagement geïmplementeerd en geborgd binnen de planning & controlcyclus. Dit is zichtbaar in de kwartaalrapportages. Daarnaast is risicomanagement, waar mogelijk, verder vertaald naar concrete doelen per afdeling (DIN s). In het implementatietraject participeren de raad van bestuur, raad van toezicht en het management. In 2013 is in aanvulling op het treasurystatuut het beleggingsstatuut vastgesteld voor DrieGasthuizenGroep, hiermee is een breder kader aanwezig voor het beheer van de kasstromen en het vermogen. Als gevolg van de nieuwe richtlijnen zijn in 2013 bedrijfswaardeberekeningen gemaakt voor het zorgvastgoed. In dit verband zijn er geen indicaties voor een duurzame waardevermindering. Wel is als gevolg van de snel vorderende nieuwbouw de exploitatieperiode van het oude Huis en Haard verkort, dit heeft geleid tot een geringe impairment. Inzake de IT-omgeving is volgens het vastgestelde informatieplan de ICT-infrastructuur en organisatie verder verbeterd. Daarnaast geldt de norm NEN 7510 als een belangrijk referentiekader voor de algemene beheersing rondom IT. In dit verband zijn in 2013 verbeteringen aangebracht in de autorisatiestructuur, back-up structuur, informatiebeveiliging thuiswerken, wifi en (pilot) ECD. 3.5 Risicoparagraaf In het verslagjaar hebben de navolgende thema s de nadrukkelijke aandacht gehad van de raad van bestuur en het management. De toenemende zorgvraag in combinatie met een stijgende tendens van de gemiddelde zorgzwaarte (ZZP-mix) staan in contrast met het budgettaire kader. In 2013 heeft Catharina een overproductie gerealiseerd ad , die niet in de tarieven wordt vergoed. DGG probeert in dit verband met een gebalanceerd beleid de belangen van cliënten zo goed mogelijk te behartigen. Met het Zorgkantoor zijn in 2013 afspraken gemaakt om de samenstelling van de productieafspraak aan te passen aan de gemiddelde ZZP-mix. Eveneens zijn met het Zorgkantoor afspraken gemaakt over de inzet van de intensiveringsmiddelen. Een onderdeel van het in dit kader vastgestelde bestedingsplan heeft betrekking op de gestegen ZZP-mix. DGG beschikt over een toelatingswijziging van VWS om vervangende nieuwbouw te realiseren voor Huis en Haard en Paasberg. Beide woonzorgcentra zijn functioneel verouderd, waardoor de instroom van het aantal cliënten onder druk staat, met als gevolg dat de werkelijke bezetting al enige jaren lager is dan de erkende capaciteit. Na ingebruikname van 17

18 nieuwbouw Huis en Haard wil DGG op grond van de toelatingswijziging weer zorg leveren conform de erkende capaciteit, in dit verband dienen de productieafspraken te worden verhoogd. Hierover is DGG in gesprek met het Zorgkantoor. Na zorgvuldig beraad is in 2014 besloten dat de nieuwbouwplannen voor de Paasberg worden stopgezet. Belangrijkste motivatie is het effect van de kabinetsplannen en de gevolgen voor de zorgcontractering op lange termijn. Gelijktijdige nieuwbouw van Huis en Haard en Paasberg betekent een te groot risico. De budgetten voor de langdurige zorg worden krapper en de zorgcontracten mogelijk kleiner dan gedacht. Dat kan gevolgen hebben voor het aantal plaatsen dat wij kunnen bieden. Met deze mogelijkheid moeten en willen we verstandig omgaan. Daarom wordt het renovatie- en nieuwbouwprogramma bijgesteld. De overige projecten uit het programma, de nieuwbouw bij Huis en Haard en in Centrum-Oost, de renovatie van Drie Gasthuizen en het verbeteren van de appartementencomplexen, gaan door. Paasberg zal als woonzorgcentrum in de huidige vorm uiteindelijk wel ophouden te bestaan. Over enkele jaren kunnen bewoners en medewerkers verhuizen naar de nieuwbouwlocaties van Huis en Haard en Centrum Oost die dan gereed zijn. De geheel gerenoveerde Drie Gasthuizen is tegen die tijd een derde mogelijkheid om naartoe te verhuizen. Wat er op dat moment met Paasberg gebeurt, is nu nog niet duidelijk. Door de gedeeltelijke implementatie van het elektronisch cliëntendossier (ECD) is het beter mogelijk de afgegeven indicatiestelling te bewaken. In 2013 is een vervolg gegeven aan de inhoudelijke en bedrijfsmatige inbedding van de ZZP V&V in de organisatie. Zo is in 2013 de begroting 2014 vastgesteld op basis van de ZZPstructuur, daarnaast is in de periodieke managementinformatie ZZP-stuurinformatie opgenomen. Het ziekteverzuim toont een dalende tendens, maar is nog steeds hoger dan het sectorgemiddelde. In dit verband heeft het management acties ondernomen met als doelstelling het verzuimpercentage op termijn te laten dalen tot het niveau van het sectorgemiddelde. In het eerste kwartaal 2014 is op grond van de genomen maatregelen een daling waarneembaar van het verzuim. In 2013 zijn de meerjarenramingen geactualiseerd. Op grond van de geactualiseerde huisvestingsambities en de verwachte ontwikkelingen van de exploitatie is voor de lange termijn het financieringsvraagstuk in kaart gebracht. DGG heeft te maken met ten dele verouderde gebouwen, op grond hiervan is in 2013 een onderhoudsplan opgesteld. In de begroting 2014 zijn aanzienlijke bedragen opgenomen voor renovatie, instandhouding en verbetering. Voor Stichting Catharina is in het verslagjaar 2013 een impairmenttoets uitgevoerd. De conclusie is dat er geen sprake is van een duurzame waardevermindering van het zorgvastgoed. Een en ander is conform de richtlijnen toegelicht in de jaarrekening. Wel is als gevolg van de snel vorderende nieuwbouw de exploitatieperiode van het oude Huis en Haard verkort, dit heeft geleid tot een geringe impairment. 18

19 In de begroting 2014 zijn de effecten van het scheiden van wonen en zorg voor ZZP 1, 2 en 3 verwerkt. Voor de lange termijn wordt een groot effect verwacht, ervan uitgaande dat per 1 januari 2015 ZZP 4 eveneens wordt uitgefaseerd. In het kader van risicomanagement zijn de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen volgens het regeerakkoord (incl. het uitfaseren van ZZP 4 en de afbouw van de huishoudelijke hulp) financieel doorgerekend. In 2014 zullen beleidsscenario s nader worden uitgewerkt, tevens zal een strategisch personeelsplan worden opgesteld. In maart 2011 heeft de RvT het projectplan goedgekeurd om tot verkoop van die woningen over te gaan die geen bijdrage leveren aan het leveren van zorg- en dienstverlening aan senioren, het gaat om een totaal van 415 woningen. In dit verband is een verkooptraject gestart dat in februari 2013 heeft geleid tot de verkoop van 249 woningen en de overdracht van het beheer en uitponding van 166 woningen aan een Arnhemse woningcorporatie. In januari 2012 heeft de woningstichting de ANBI-status verkregen voor 2012 met terugwerkende kracht tot In januari 2013 is bekend geworden dat ook voor 2013 de ANBIstatus van toepassing is. Deze ANBI-status maakt het mogelijk om de fiscale winst geheel of in elk geval deels fiscaal te reserveren met behulp van de herbestedingsreserve. Daarnaast heeft de belastingdienst aangegeven dat de woningstichting niet belastingplichtig is in het kader van de vennootschapsbelasting voor de periode 2008 tot en met Voor de periode 2008 tot en met 2011 is in dit verband niet langer sprake van een fiscaal risico. Met de belastingdienst worden gesprekken gevoerd over de belastingplicht vanaf DGG is in overleg met de belastingdienst over de fiscale status van TGG in het kader van de vennootschapsbelasting. 3.6 Cliëntenraad De centrale cliëntenraad vergadert ongeveer zeven keer per jaar met de directeurbestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag. 3.7 Ondernemingsraad De ondernemingsraad vergadert maandelijks met de directeur-bestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag. 3.8 Huurdersraad De huurdersraad vergadert 6x per jaar met de directeur-bestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag. 19

20 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid DrieGasthuizenGroep is een zorgorganisatie die passende woonruimte, maatwerk in zorg en aanvullende diensten levert aan 55+ ers in hun eigen woning of in een van de woonzorgcentra in Arnhem. Door gastvrijheid en betrokkenheid te combineren met een ondernemende houding, worden cliënten gestimuleerd om zo onafhankelijk mogelijk van het leven te blijven genieten en hun sociale netwerk te onderhouden of verder uit te breiden. Het strategisch plan Groeien met Perspectief heeft vijf kernpunten, te weten meer tevreden cliënten en betere cliëntgerichtheid, betere zorgkwaliteit, zorg op maat, beter wonen en betere bedrijfsvoering. Deze punten worden, evenals de strategie, stapsgewijs aangepakt, waarbij een programmabureau het management ondersteunt bij de coördinatie van alle activiteiten. Hiertoe is een Doel-Inspanningen-Netwerk opgesteld (DIN). In 2013 is de strategie aangescherpt om nog beter op de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de AWBZ en WMO binnen de ouderenzorg voorbereid te zijn. Volgens de strategie van DGG is zorg leidend en wonen hieraan faciliterend. Hiertoe is in 2011 besloten tot de verkoop van niet-zorggeschikte woningen, waaraan in februari 2013 uitvoering is gegeven. Een deel van de niet-zorggeschikte woningen is in beheer gegeven bij een Arnhemse woningcorporatie, maar ook deze woningen worden uiteindelijk verkocht. Zes appartementencomplexen blijven in eigendom en zijn (of worden) zorggeschikt. 4.2 Algemeen beleid In 2013 is gewerkt met de vijf kernpunten uit de strategie: 1. Meer tevreden cliënten en een betere cliëntgerichtheid In 2013 is een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomsten ervan zijn uitgebreid besproken met de centrale cliëntenraad; hun feedback wordt meegenomen in verbetertrajecten en de jaarplannen van de verschillende afdelingen. Via een webbased enquêteprogramma wordt sinds 2012 ieder kwartaal op een aantal onderdelen/afdelingen de cliënttevredenheid gemeten dan alleen de verplichte tweejaarlijkse CQ-meting met als doel sneller in te spelen op situaties of behoeften. DGG werkt met drie kernwaarden: gastvrij, betrokken en ondernemend; verdere implementatie hiervan is gaande. In het najaar van 2013 is op twee afdelingen met een pilot ECD gestart. De eerste ervaringen zijn positief. Begin 2014 worden de pilots geëvalueerd en wordt besloten over het vervolgtraject. 20

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Deel 1 Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Inhoudsopgave 1 Profiel van de organisatie... 7 1.1 Algemene identificatiegegevens... 7 1.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag

Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag 1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging 3 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern 5

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument 2009 Livio Jaardocument 2009 Livio Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2009, een momentopname 3 1 Uitgangspunten van de

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag April 2014 Inhoud 1. Voorwoord 3-4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012 1 Jaardocument 2011 Hoensbroek, mei 2012 Inhoudsopgave Jaardocument 2011 Cicero Zorggroep pagina pagina 2011 Cicero Zorggroep Voorwoord 4 1. Inleiding 6 1.1 Uitgangspunten verslaglegging 6 1.2 Context

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2012

Jaarverantwoording Heliomare 2012 Jaarverantwoording Heliomare 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014 Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Jaarverantwoording 2014 Algemene identificatiegegevens verslagleggende rechtspersoon Adres Putterweg 3 Postcode 3851 GA Plaats Ermelo Telefoonnummer 0341-564564 Identificatienummer

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie