RAAMOVEREENKOMST Collectieve surveillance bedrijventerreinen vallend onder Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAMOVEREENKOMST Collectieve surveillance bedrijventerreinen vallend onder Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen"

Transcriptie

1 RAAMOVEREENKOMST Collectieve surveillance bedrijventerreinen vallend onder Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen De ondergetekenden: en Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) hierna te noemen de stichting, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.J. Hengeveld voorzitter van het bestuur en de heer B. van Alten, bestuurslid namens de PPS Collectieve Surveillance Securitas Beveiliging B.V., gevestigd te Arnhem, Mercatorweg 28, 6827 DC, hierna te noemen de beveiligingsorganisatie, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. van Haastrecht, Area Manager Zuid Nederland definities/begrippen 1. Gebruikers: alle op de betrokken bedrijventerreinen gevestigde bedrijven. 2. Deelnemers: de bedrijven die aan collectieve surveillance deelnemen door middel van een deelovereenkomst met de beveiligingsorganisatie. 3. PPS Collectieve Surveillance: Publiek Private Samenwerkingorganisatie van de stichting op het gebied van beveiliging/veiligheid. 4. Raamovereenkomst: overeenkomst tussen de stichting en de beveiligingsorganisatie. 5. Deelovereenkomst: overeenkomst tussen de beveiligingsorganisatie en een deelnemer en vallend onder de raamovereenkomst collectieve surveillance. 6. Stichtingsbureau: uitvoerend bureau van de stichting. Deze raamovereenkomst komt in de plaats van de 'Mantelovereenkomst 2012' van 1 januari 2012, die daarmee komt te vervalen. 1

2 in aanmerking nemende: I. dat de stichting onder meer tot doel heeft het bevorderen van een duurzaam kwaliteitsbeheer/duurzame kwaliteitsverbetering van de open bedrijventerreinen in Arnhem, partijen genoegzaam bekend, te weten Het Broek (zonder Kleefse Waard en Koningspleij), Bakenhof, De Overmaat, Rijkerswoerd, IJsseloord 1 en Westervoortsedijk (zie kaartje op bijlage 1) hierna te noemen de bedrijventerreinen. II. dat de stichting dit doel onder meer tracht te bereiken door het realiseren van een collectieve surveillance met betrekking tot een 'heel, schoon en veilig bedrijventerrein'. III. dat de beveiligingsorganisatie op commerciële basis diensten en producten op het gebied van beveiliging van personen, goederen en zaken aanbiedt alsmede diensten gericht op de controle en handhaving van een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. IV. dat de stichting en de beveiligingsorganisatie op 12 september 2012 zijn overeengekomen de bestaande overeenkomst te beëindigen per 31 december 2012 en per 1 januari 2013 een nieuwe overeenkomst aan te gaan op basis van collectieve surveillance. V. dat de beveiligingsorganisatie individuele deelovereenkomsten aangaat met de deelnemers van de collectieve surveillance waarop zowel de raamovereenkomst als de algemene bepalingen van de beveiligingsorganisatie van toepassing zijn. zijn overeengekomen als volgt: 1. Raamovereenkomst 1.1 De beveiligingsorganisatie verplicht zich jegens de stichting op de hiervoor genoemde bedrijventerreinen uitsluitend deelovereenkomsten met bedrijven aan te gaan op basis van deze raamovereenkomst inzake collectieve surveillance. 1.2 In alle vanaf 1 januari 2013 nieuwe af te sluiten deelovereenkomsten met de onder 1.1. bedoelde bedrijven dient de volgende passage te worden opgenomen: 'op deze deelovereenkomst zijn van toepassing de bepalingen uit de raamovereenkomst inzake collectieve surveillance van 1 januari 2013 tussen de Stichting Arnhemse Bedrijventerrein en Securitas Beveiliging B.V. Een model van de deelovereenkomst is als bijlage 2 bij deze raamovereenkomst gevoegd. 1.3 De beveiligingsorganisatie levert een maximale inspanning alle bestaande overeenkomsten tussen de beveiligingsorganisatie en de huidige deelnemers aan de collectieve beveiliging (ca. 130 stuks) vóór 1 juli 2013 te vervangen door een deelovereenkomst op basis van de collectieve surveillance volgens het model van de deelovereenkomst. 2. Deelnemerswerving voor collectieve surveillance 2.1 De stichting levert in 2013 een maximale inspanning nieuwe deelnemers voor de collectieve surveillance te werven op de bedrijventerreinen Bakenhof, Rijkerswoerd, IJsselooord 1, Westervoortsedijk en Het Broek (gedeeltelijk). Van de in totaal ca 350 te benaderen bedrijven worden in 2013 ca 175 bedrijven benaderd voor een bedrijfsbezoek. 2

3 2.2 De beveiligingsorganisatie ondersteunt de stichting bij de wervingsactiviteiten door o.a. aanwezigheid bij bijeenkomsten op bedrijventerreinen, presentaties, ondersteunende verkoopactiviteiten etc. De beveiligingsorganisatie kan met de nieuwe deelnemers aan de collectieve surveillance tegen extra betaling de uitvoering van aanvullende diensten overeenkomen (bijv. alarmafhandeling, openen en sluiten van het pand, terreincontroles etc.). 3. Personeel beveiligingsorganisatie 3.1 De beveiligingsorganisatie verbindt zich jegens de stichting om in het kader van de uitvoering van deelovereenkomsten, aan te gaan met de gebruikers van de bedrijventerreinen, slechts medewerkers aan te wenden, die in het bezit zijn van tenminste een geldig legitimatiebewijs zoals bedoeld in artikel 17 van de Beschikking Particuliere Beveiligingsorganisaties. 3.2 De beveiligingsorganisatie verschaft de stichting op eerste verzoek gegevens uit haar personeelsadministratie voor wat betreft de gegevens van haar medewerkers die werkzaamheden verrichten op de bedrijventerreinen, één en ander met inachtneming van de Wet op de Persoonsregistratie. 3.3 De beveiligingsorganisatie garandeert de stichting dat haar medewerkers werkzaam op de bedrijventerreinen bekend zijn met de instructies die gelden voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de bedrijventerreinen. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever, lees deelnemer, zal voor een object waar sprake is van toepassing van alarmafhandeling, een werkinstructie worden samengesteld. In verband met de actualiteit worden de instructies regelmatig getoetst aan de geldende omstandigheden en waar nodig aangepast en verbeterd. 3.4 De beveiligingsorganisatie verbindt zich jegens de stichting om geen medewerkers werkzaamheden op de bedrijventerreinen te laten verrichten, tegen wie door de stichting - al of niet onder opgave van redenen - bezwaar is gemaakt. 3.5 De beveiligingsorganisatie zet medewerkers in met de volgende kwalificaties: conform geldende voorschriften in het bezit van de hiervoor vereiste wettelijke diploma s zoals Algemeen beveiligingsmedewerker, diploma EHBO/Reanimatie dan wel BHV; een geldig legitimatiebewijs zoals omschreven binnen de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus; communicatieve en sociale vaardigheden, zelfdiscipline en stressbestendigheid; in bezit van certificaat 'kleine blusmiddelen'. 4. Werkwijze beveiligingsorganisatie 4.1 De beveiligingsorganisatie verplicht zich jegens de stichting de collectieve surveillance qua inzet van mensen en middelen, surveillancepatroon, frequentie rondgang over de bedrijventerreinen, alarmopvolging etc, uit te voeren conform de in bijlage 3 beschreven werkwijze die is gebaseerd op het surveillanceniveau van 2011/ Wijzigingen in de werkwijze als hiervoor bedoeld zullen door de beveiligingsorganisatie niet eerder worden doorgevoerd dan na goedkeuring van de stichting. 3

4 5. Overleg 5.1 Zo vaak als door één der partijen wordt verlangd, zal tussen de stichting en de beveiligingsorganisatie overleg worden gevoerd omtrent de uitvoering van deze overeenkomst en van de deelovereenkomsten. 6. Klachten 6.1 Door de stichting en de beveiligingsorganisatie ontvangen klachten van deelnemers en/of van derden over de uitvoering van de deelovereenkomsten, aangegaan door de beveiliger, zullen onverwijld nadat zij ter kennis van de stichting zijn gekomen, worden meegedeeld aan de beveiliger. 6.2 De beveiligingsorganisatie verbindt zich jegens de stichting om in geval van klachten als hiervoor bedoeld, de stichting op de hoogte te stellen van de wijze van afhandeling van de klachten, binnen een termijn van 2 weken na melding. 7. Geheimhouding 7.1 De stichting verbindt zich jegens de beveiligingsorganisatie terughoudend te zijn bij het verstrekken van informatie over de interne organisatie van de beveiligingsorganisatie. 7.2 De beveiligingsorganisatie verbindt zich jegens de stichting om de gegevens die zij uit hoofde van haar werkzaamheden voor de gebruikers van de bedrijventerreinen verkrijgt, strikt vertrouwelijk in ontvangst te nemen en niet anders dan met schriftelijke toestemming van de stichting aan derden kenbaar te maken. 8. Duur van de raamovereenkomst en de deelovereenkomsten 8.1 Deze raamovereenkomst loopt van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 en wordt behoudens opzegging tegen het einde van de lopende periode steeds voor een periode van 1 jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging dient minimaal 3 maanden voor het verstrijken van de periode per aangetekend schrijven te geschieden. 8.2 De stichting en beveiligingsorganisatie evalueren in de maanden april, juli en oktober de gemaakte afspraken in het bijzonder die afspraken die betrekking hebben op het onderbrengen van de bestaande contracten onder de raamovereenkomst (artikel 1.3) en de werving van nieuwe deelnemers (artikel 2.1). 8.3 De stichting heeft de mogelijkheid de raamovereenkomst tussentijds op te zeggen in geval van ernstige nalatigheid van de beveiligingsorganisatie (bijv. onbekwame uitvoering, ernstige tekortkoming bij nakoming afspraken, faillissement etc.) 8.4 De stichting en de beveiligingsorganisatie overleggen in de maand oktober over eventuele aanpassingen van de raamovereenkomst ingaande het nieuwe jaar. Overeengekomen aanpassingen worden als aanhangsel bij de raamovereenkomst gevoegd. 8.5 Vanaf 1 januari 2014 hebben alle deelovereenkomsten dezelfde looptijd als de mantelovereenkomst, te weten van 1 januari van het lopend jaar tot 1 januari van het nieuwe jaar. 4

5 8.6 De deelovereenkomsten kunnen door de deelnemers worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 8.7 De deelovereenkomsten worden steeds behoudens opzegging van een van de partijen stilzwijgend voor een nieuwe periode van een jaar verlengd. Verlenging vindt niet plaats indien de raamovereenkomst wordt beëindigd, 8.8 Indien de raamovereenkomst eindigt, eindigen de deelovereenkomsten van rechtswege tegen het einde van het kalenderjaar waarin de raamovereenkomst eindigt, zonder dat opzegging van de deelovereenkomsten is vereist. 8.9 Indien de Stichting gebruik maakt van de in artikel 8.1 opgenomen bevoegdheid tot opzegging van de raamovereenkomst zal zij de deelnemende bedrijven daarvan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur vóór 1 november van het lopende kalenderjaar in kennis stellen. Aan het niet nakomen van deze verplichting zijn voor de stichting geen consequenties verbonden. 9. Toetsing uitvoering werkplan 9.1 Ter toetsing op de naleving van het werkplan genoemd in artikel 4.1 zal de stichting op een nader door haar vast te stellen tijdstip periodiek audits uitvoeren en deze bespreken met de beveiligingsorganisatie. 10. Omschrijving van te verrichten collectieve werkzaamheden voor deelnemers 10.1 De werkzaamheden met betrekking tot de collectieve surveillance zonder alarmopvolging omvatten: mobiele surveillance op de zes open bedrijventerreinen op maandag t/m zaterdag tussen s avonds en uur s ochtends en op zon- en feestdagen tussen en uur; controle van de bedrijfslocatie tot het hek of gevel pand bij verdachte situaties; per surveillance-etmaal worden per toerbeurt 5 van de deelnemende bedrijven onderworpen aan een extra externe preventieve controle van ramen,deuren en hekken. Bevindingen van de controle worden gerapporteerd aan het betreffende bedrijf volgens een met de stichting af te stemmen modelrapportage; signalering en melding bij verantwoordelijke instanties van: o zwerfafval en defect straatmeubilair (waaronder de openbare verlichting); o verdachte situaties op het bedrijventerrein; o parkeren door vrachtwagens en personenauto s op niet toegestane locaties; o verkeersgevaarlijke situaties o.a. door parkeren, opslag etc.; o brandgevaarlijke situaties o.a. opslag brandgevaarlijk materiaal op bedrijfslocaties; o overlastsituaties, zoals hangjongeren, drugsdealers en prostitutie, waarbij in eerste instantie betrokkenen worden aangesproken en gesommeerd te vertrekken; directe communicatie met politie en hulpdiensten bij eventuele calamiteiten De werkzaamheden met betrekking tot alarmopvolging bestaan uit: bij aansluiting op een meldkamer en doorschakeling naar de beveiligingsorganisatie zal na alarmmelding de collectief surveillant ter plaatse polshoogte nemen (tot aan hek of voordeur pand en zo nodig het waarschuwingsadres in kennis stellen. Het betrokken bedrijf wordt in ieder geval daags na de alarmmelding door de beveiligingsorganisatie geïnformeerd. 5

6 Heeft de collectief deelnemer een contract met alarmafhandeling met de beveiligingsorganisatie afgesloten (=aanvullende dienst) dan schakelt de collectief surveillant bij een calamiteit een niet collectief surveillant in en wacht tot deze ter plaatse is. Is sprake van een vals alarm dan schakelt de collectief surveillant het alarmsysteem uit. op verzoek personeel bij het verlaten van het bedrijfspand in de nachtelijke uren begeleiden naar een auto of openbaar vervoer halte; gratis securitycheck beveiligingstechniek bij nieuwe deelname Het uitvoeren van surveillance met behulp van een opvallende surveillanceauto voorzien van de noodzakelijke communicatieapparatuur, mede ten behoeve van vroegtijdige signalering en anticipatie op signalering met behulp van intelligente camerasystemen (indien aanwezig), met betrekking tot de bedrijfspanden en terreinen van alle aangesloten deelnemers De surveillance dient uitgevoerd te worden in willekeurige patronen om voorspelbaarheid te voorkomen Bemensing van de surveillanceauto door een geüniformeerde beveiligingsemployé gedurende de onder 10.1 genoemde uren De responstijd van alarmopvolging (tijdsverloop van binnenkomst melding in de carcube in de auto tot aan aanwezigheid surveillant ter plaatse) tijdens de collectieve uren bedraagt in de regel maximaal 15 minuten Bij de backup van een tweede auto bij gelijktijdige alarmmelding wordt gestreefd binnen 15 minuten ter plaatse te zijn Toepassing van een systeem waarmee responstijden achteraf inzichtelijk kunnen worden gemaakt (wie is waar wanneer geweest), bijvoorbeeld tracking en tracing Samenwerking met de politie Gelderland en politiemeldkamer op de volgende punten: voorzien in korte communicatielijnen tijdens operationele werkzaamheden; briefing en de-briefing, indien situatie dat vereist; registeren en uitwisselen van diverse informatie, zoals kentekens van (verdachte) voertuigen, op de bedrijventerreinen; periodiek overleg met de wijkagenten Beschikbaar hebben van een Quick response team dat wordt ingezet bij calamiteiten en gegarandeerd binnen 2 uur operationeel is. 11. Tariefstelling collectieve werkzaamheden 11.1 Bij het bepalen van het uurtarief is rekening gehouden met o.a. vergoedingen voor: lonen en sociale lasten; vervanging bij ziekte en verlof; organisatie- en inspectiekosten; uniformering, alsmede het onderhoud; beschikbaar stellen surveillanceauto/noodzakelijke communicatieapparatuur; opleidingen; alle overige kosten voortvloeiende uit wettelijke verplichtingen tussen werkgever en werknemer Het basisuurtarief voor beveiligingsemployés, belast met de uitvoering van de hierboven beschreven diensten, bedraagt voor ,07 exclusief BTW per uur, exclusief toeslagen. 6

7 11.3 De tarieven voor de collectieve surveillance in 2013 zijn als volgt. voor objecten kleine bedrijven tot maximaal 5 medewerkers 450,- per object per jaar en 600,- inclusief alarmopvolging per jaar; voor objecten bedrijven met eigen toegang 600,- per object per jaar en inclusief alarmopvolging 750,- per jaar; voor objecten met meer dan vijf voordeurdelers (ondernemerscentra) 1.200,- per object per jaar en inclusief alarmopvolging 1.500,- per jaar. Alle bedragen zijn exclusief BTW Jaarlijks kan een indexering worden overeengekomen met de stichting. De beveiligingsorganisatie doet in de maand oktober een voorstel voor indexering voor het nieuwe jaar Het tarief voor alarmafhandeling (binnentreden van het pand etc.) tijdens de collectieve surveillance uren bedraagt 45,- per keer. Bij afhandeling langer dan één uur geldt een tarief van 34,75 per half uur. Deze bedragen zijn exclusief BTW De beveiligingsorganisatie kent aan de bedrijven die deelnemen aan de collectieve surveillance een korting van 15% toe op alle aanvullende diensten vermeld in bijlage 4 (list aanvullende diensten) 11.7 De beveiligingsorganisatie is verantwoordelijk voor de facturatie aan de deelnemende bedrijven, evenals voor het incasso van alle facturen. Securitas is gerechtigd aan het begin van het kwartaal waarin de diensten zullen worden verricht te factureren. 12. Financieel surplus 12.1 De beveiligingsorganisatie verstrekt jaarlijks in februari over het achterliggende kalenderjaar een berekeningsopzet van de exploitatieresultaten (omzet, kosten, etc.) op de bedrijventerreinen aan de stichting Inkomsten van alarmafhandeling vallende binnen de uren van de collectieve surveillance worden meegenomen in de beoordeling van de totale exploitatie 12.2 Bij het ontstaan van meer inkomsten door Securitas dan benodigd voor de exploitatie van de collectievieve surveillance zal dit financieel surplus door Securitas in overleg met de stichting worden aangewend voor: uitbreiding uren; toepassing techniek (w.o. camerabeveiliging); andere innovatieve maatregelen. 13. Communicatie 13.1 De beveiligingsorganisatie garandeert een 24/7 bereikbaarheid en hanteert daarbij de communicatiematrix in bijlage Ten aanzien van het melden van zaken/calamiteiten hanteert de beveiligingsorganisatie de communicatiematrix in bijlage 5. 7

8 13.3 De beveiligingsorganisatie zal periodiek een overleg met de betreffende wijkagenten initiëren, waar lopende problemen worden besproken en om deze vervolgens adequaat en pro actief op te pakken De beveiligingsorganisatie verplicht zich aan beantwoording aan de stichting van binnen 48 uur en voic binnen 24 uur. 14. Informatie en Rapportage 14.1 Om de communicatie en een adequate/proactieve aanpak te bevorderen, zal Securitas in ieder geval de volgende informatie verstrekken respectievelijk rapportages uitbrengen. Incidenteel incidentenrapportage alarmopvolging digitaal (naar ondernemer) calamiteiten/daadwerkelijke inbraken modelrapportage van bevindingen preventieve controles (daags na de controle aan de ondernemer) Maandelijks signalenrapport (proactief handelen) maandrapportage Operationeel (met o.a. fotomateriaal, signalen, trends, acties en incidenten highlights) deelnemersoverzicht per terrein Per kwartaal managementrapportage ter bespreking in het PPS-overleg 15. Ontwikkelingen Cameratoezicht/Techniek 15.1 De beveiligingsorganisatie doet bij het overleg in de maand oktober ten aanzien van het aangaan van een raamovereenkomst voor het volgend kalenderjaar (zie artikel 9.3) voorstellen met betrekking tot verder optimalisatie van de collectieve surveillance door inzet van cameratechnieken etc. 16. Bijdrage aan stichting 16.1 De beveiligingsorganisatie draagt jaarlijks bij in de kosten van het functioneren van de PPS Beveiliging en de communicatie van de stichting naar de bedrijven. De bijdrage in de kosten bedraagt voor ,- exclusief BTW per deelnemer De beveiligingsorganisatie draagt bij in de kosten van deelnemerswerving door toekenning van een éénmalige bedrag aan de stichting van 50,- voor elke nieuwe deelnemer met een minimaal jaarcontract van 600,-. De stichting dient hiertoe tijdig facturen in De beveiligingsorganisatie verbindt zich jegens de stichting om de bijdragen bedoeld in voorgaande artikelen 16.1 en 16.2 binnen een maand na afloop van het kalenderjaar aan de stichting te voldoen. 8

9 16.4 De beveiligingsorganisatie verbindt zich jegens de stichting om - indien gewenst - een door de stichting aan te wijzen accountant zonder enige belemmering inzicht te verlenen in de administratie van haar bedrijf ten behoeve van de stichting. 17. Berichtgeving 17.1 Alle berichtgeving tussen partijen in het kader van deze overeenkomst zal schriftelijk dan wel per geschieden. Indien berichtgeving per is geschied wordt het origineel van het bericht binnen drie dagen nagezonden. Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op 28 februari 2013, Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen Securitas R.J Hengeveld Voorzitter J. van Haastrecht Area manager Zuid Nederland B. van Alten bestuurslid namens de PPS Collectieve Surveillance BIJLAGEN 1. Situatiekaart met de tot de raamovereenkomst behorende zes open bedrijventerreinen 2. Model deelovereenkomsten (met en zonder alarmopvolging) 3. Werkwijze beveiligingsorganisatie 4. Lijst aanvullende diensten beveiligingsorganisatie 5. Communicatiematrix 9

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Pagina 1

Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Pagina 1 Pagina 1 De ondergetekenden:, gevestigd te Heerenveen aan de lepelaarstraat 27, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur van, hierna te noemen Voeggarant; en, gevestigd te, ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Bezoekadres: Postadres: Anthony Fokkerweg 57 Postbus 59027 3088 GE Rotterdam 3008 PA Rotterdam Kantoor: Alarmcentrale: Telefoon 010-428 23 11 Telefoon 010-429

Nadere informatie

Raamovereenkomst audits ten behoeve van het Blik op Werk Keurmerk (inclusief bijlage 1)

Raamovereenkomst audits ten behoeve van het Blik op Werk Keurmerk (inclusief bijlage 1) Onderstaand vindt u de tekst van de raamovereenkomst zoals die is gesloten met alle certificerende instellingen. Voor het gemak is één document opgesteld waarbij in plaats van de naam van de certificerende

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

Bijlage B Overeenkomst

Bijlage B Overeenkomst Bijlage B Overeenkomst DE ONDERGETEKENDEN: GGD Zaanstreek Waterland, statutair gevestigd te Zaandam, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd de heer mr. F.H.J. Strijthagen, en X, statutair gevestigd

Nadere informatie

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer Ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente . Ten deze ingevolge artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

R A A M O V E R E E N K O M S T. Oostland

R A A M O V E R E E N K O M S T. Oostland R A A M O V E R E E N K O M S T Oostland collectieve surveillance bedrijventerreinen Bedrijvenpark Rodenrijs Lansingerland 2014! 1 INDEX BLADNUMMER I Partijen 3 II Gebiedsbepaling, duur van de overeenkomst,

Nadere informatie

Overeenkomst

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

Freelance Inhuurovereenkomst

Freelance Inhuurovereenkomst Freelance Inhuurovereenkomst De partijen, 1. Opdrachtgever X, gevestigd aan de Straat 123 te Amsterdam te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 12345678 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. de Vries

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Het is een landelijke trend dat steeds meer particulieren en ondernemers zich tegen criminaliteit gaan beveiligen. Bedrijven terreinen Stadskanaal,

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni Algemene voorwaarden M.B. Budgetbeheer M.B. Budgetbeheer gevestigd te Stadskanaal aan de Oosterkade 25 A, hierna te noemen de opdrachtnemer, en Naam Geboortedatum Woonplaats Burgerservicenummer Legitimatienummer

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Artikel 1: Algemene/Toepassingen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle projectondersteuningsovereenkomsten tussen Stichting Educatieve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis De ondergetekenden: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel, te

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE --------------------------

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- RAAMOVEREENKOMST tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- welke de voorwaarden bevat waaronder partijen zullen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

3. Het overeengekomen tarief voor het voeren van het/de in beheer zijnde object(en) bedragen:

3. Het overeengekomen tarief voor het voeren van het/de in beheer zijnde object(en) bedragen: Beheerovereenkomst Ondergetekende, der van het huidige adres, verklaart hierbij dat De ondergetekende Wonende te Geboren te Gelegitimeerd met op nummer DD/MM/JJJJ,hierna te noemen opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

MODEL ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST VGN

MODEL ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST VGN MODEL ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST VGN DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ], statutair gevestigd te [ ], kantoorhoudende te [ ], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ], (hierna: "Partij 1") en (2) [ ], statutair

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN Tussen de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (hierna te noemen Stichting) en de zorgaanbieder, is door de zorgaanbieder het volgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX)

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flextender B.V.

Algemene voorwaarden Flextender B.V. Algemene voorwaarden Flextender B.V. Noordersingel 20-S, Eemnes Rick Groot V.01.17 Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland De ondergetekenden: 1) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel,

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Overeenkomst tussen... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen

Overeenkomst tussen... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen Overeenkomst tussen.. en... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen Kenmerk: SIW004744 RAAMOVEREENKOMST LEVERING KANTOORARTIKELEN Ondergetekenden: a. de, gevestigd.,.) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Budgetbeheer en/of administratieve ondersteuning

Budgetbeheer en/of administratieve ondersteuning Budgetbeheer en/of administratieve ondersteuning B&M Financieel Beheer Akte tot Volmacht De ondergetekende(n) 1: wonend te: Adres: / nr.. En Postcode: 2: wonend te: Verkla(a)r(t)en bij deze, zo voor zich,

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel Dit is een onverbindend concept: aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder overeenstemming tussen partijen kunnen partijen hieraan geen rechten ontlenen. Ondertekening vindt plaats na

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen, waaronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake

Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake <ondertitel waarin de aard van Prestatie tot uitdrukking komt> Model Nadere overeenkomstbij de Raamovereenkomst ARBIT inzake De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2 Toepassingsgebied Artikel 3 Aangaan overeenkomst

Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling Artikel 2 Toepassingsgebied Artikel 3 Aangaan overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer; AP budget, Altijd Positief Budget gevestigd te Hengelo (Overijssel) Kamer van Koophandel nummer: 61840173, BTW nummer: NL103998871B01

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Nederlands Instituut van Registeraccountants alsmede tussen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Partijen: 1. Gemeente Marktplaats B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20G, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Eigenrisicodragen ZW. Algemene Bond Uitzendondernemingen & Acture, Boval en FlexCom4

Mantelovereenkomst Eigenrisicodragen ZW. Algemene Bond Uitzendondernemingen & Acture, Boval en FlexCom4 Mantelovereenkomst Eigenrisicodragen ZW Algemene Bond Uitzendondernemingen & Acture, Boval en FlexCom4 INHOUDSOPGAVE pagina Algemene bepalingen 4-5 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Doel van de overeenkomst

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

Transport van compost

Transport van compost Overeenkomst inzake Transport van compost tussen WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL en OPDRACHTNEMER LOGO OPDRACHTNEMER De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, Liemersweg 2, te dezen

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

OVEREENKOMST nr.: 010416

OVEREENKOMST nr.: 010416 OVEREENKOMST nr.: 010416 TOT HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN VAN BEWAKING EN BEVEILIGING De ondergetekenden: Vereniging van Eigenaren Delftechpark, gevestigd te Delft, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Bijlage 3 Overeenkomst Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Naam Opdrachtnemer Logo Opdrachtnemer DE ONDERGETEKENDEN: Veiligheidsregio Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie