Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 SWOA Maart Jaarverslag 2012 ah HK

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance Raad van Bestuur Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen Klantenraad Advies Commissie Vrijwilligersbeleid (ACVB) Ondernemingsraad 7 5. Kwaliteitsbeleid Algemeen Klanttevredenheidsonderzoeken Tevredenheidsonderzoek medewerkers Klachten 9 6. Sociaal verslag Dienstverlening SWOA Hulpverlening en begeleiding Dagbesteding Informatie en advies Activering en ondersteuning Locatiegebruik Recreatie en educatie BoodschappenPlusBus Maaltijden aan huis Persoonsalarmering Informele zorg Samenwerking Locaties SWOA Jaarverslag 2012 ah HK

3 1. Inleiding Begin 2013 ontvingen wij een brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin staat dat de eisen tot jaarverantwoording voor zorginstellingen verslagjaar 2012 zijn vereenvoudigd. De eis van het maatschappelijk verslag (jaardocument) is vervallen. De gemeente Arnhem vraagt wel een inhoudelijk verslag over prestaties en resultaten van activiteiten die via subsidie zijn gefinancierd. De afgelopen jaren kregen wij complimenten over de helderheid en zakelijkheid van ons jaardocument. Daarom handhaven we die stijl in het verslag over het jaar Het verslag is minder gedetailleerd en bevat nu vooral de belangrijkste gegevens. Met het lezen van ons hele jaarverslag krijgt u een volledig overzicht van onze activiteiten. Voor de doelgerichte lezer die iets over een bepaald onderwerp wil weten: via de inhoudsopgave komt u snel bij dat onderwerp. Anita Huisman 1

4 2. Profiel van de organisatie Statuten SWOA Als doel van SWOA is in de statuten opgenomen dat SWOA diensten levert en activiteiten ontplooit opdat ouderen in Arnhem zelfstandig kunnen blijven functioneren. Datgene dat bijdraagt aan instandhouding en verbetering van hun niveau van functioneren. Alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt. Ook diensten en activiteiten voor andere groepen kunnen worden ontwikkeld. Missie SWOA Richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van Arnhemse ouderen Is partner, mensen houden de regie in eigen hand Stimuleert mensen om actief aan de samenleving deel te nemen Ondersteunt mensen bij het in stand houden, herstellen of vergroten van hun sociaal netwerk Identiteit van SWOA SWOA is een professionele organisatie met vrijwillige medewerkers en medewerkers in betaalde dienst. We zijn activerend naar mensen en in ons netwerk. Dit netwerk van vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties weet ons ook te vinden. SWOA wil als koploper flexibel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Invulling identiteit/kerntaken van SWOA Maatschappelijke activering Van iedereen wordt verwacht dat hij meedoet in de maatschappij. Dat kan via betaald werk, vrijwilligerswerk bij verenigingen en organisaties en op vele andere manieren bijvoorbeeld door in je eigen wijk actief te zijn. Maatschappelijke participatie bevordert de zelfredzaamheid en biedt zingeving voor mensen. De maatschappij heeft dit menselijk kapitaal ook nodig. Genieten van het ouder worden is gewijzigd in actief blijven. SWOA stimuleert mensen tot participatie. Zolang mensen een rol vervullen (zinvolheid) en worden aangesproken op hun mogelijkheden om een maatschappelijke taak uit te voeren (optimale belasting), wordt aan twee voorwaarden voor welzijn voldaan. Sociale preventie Preventie is gericht op het voorkomen van problemen door versterking van de competentie om de regie over het eigen leven te blijven voeren. Preventie kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp bij de verwerking van verlieservaringen, het opbouwen van een sociaal netwerk, het aanbieden van zingevende activiteiten en het aanleren van vaardigheden die verlies van autonomie en zelfredzaamheid voorkomen. Hiermee wordt aan drie belangrijke voorwaarden voor welzijn voldaan: beheersbaarheid, sociale steun en zinvolheid. Persoonsgerichte begeleiding en dienstverlening Signalen met betrekking tot problemen en vragen op lichamelijk, psychisch en sociaal terrein worden omgezet in concrete hulp. Deze hulp is gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en op herstel of handhaven van een zo hoog mogelijk competentieniveau. SWOA werkt vanuit de levensloopvisie waarin de balans op de vijf levensdomeinen en de leefomgeving centraal staat. Deze domeinen zijn: lichaam en geest, sociale relaties, materiële zekerheid, arbeid en presteren en waarden en inspiratie. SWOA biedt maatwerk waarin de omvang en intensiteit van de hulp varieert naar behoefte van de klant. De informele zorg en ondersteuning aan mantelzorgers van SWOA werkt voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Toelatingen in het kader van AWBZ De toelating in het kader van de AWBZ omvat de functies: Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Dagactiviteiten ouderen 2

5 Werkgebied Het werkgebied van SWOA is Arnhem. Buddyzorg werkt in de regio Midden Gelderland en ook de Vriendendienst Op Stap werkt in en buiten Arnhem. Maaltijden aan huis werkt samen met Westervoort en Duiven. Belanghebbenden In de keten van samenwerking is SWOA als welzijnsorganisatie een voorliggende voorziening. Vanuit die positie werkt SWOA samen met andere welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, gemeente Arnhem en diverse regio gemeenten, woningcorporaties, eerste en tweede lijn gezondheidszorg, thuiszorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Organisatiestructuur SWOA is een stichting met een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan en een directeur/bestuurder als bestuursorgaan. Het Management team bestaat uit twee managers en de directeur-bestuurder. De managers verantwoorden zich aan de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Raad van Toezicht Directeur/ Bestuurder. Adviescommissie vrijwilligersbeleid Ondernemingsraad Klantenraad Afdeling Ondersteuning Manager bedrijfsvoering Beleid Incl: BPB Maaltijden/ alarmering Directeur Informele Zorg Buddyzorg Mantelzorgondersteuning Vriendendienst Op Stap STERN Activerend huisbezoek Directeur wijkteams Manager wijkteams 3

6 3. Governance 3.1. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit een directeur/bestuurder. In 2012 was dat mevrouw mr. A.W.J. Huisman. Zij heeft geen relevante nevenfuncties. De directeur/bestuurder functioneert op basis van de statuten en het directiereglement. Hierin zijn zaken als verantwoording, verantwoordelijkheid en besluitvorming geregeld Raad van Toezicht In 2012 is de Raad van Toezicht vijf maal met de directeur/bestuurder bijeen geweest. De bijeenkomsten zijn voorbereid door de directeur/bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht. Alle informatie is conform de afspraken tijdig en in goede orde ontvangen. De jaarlijkse (interne) evaluatie van de Raad van Toezicht vond begin 2012 plaats. In 2012 besproken en goedgekeurde onderwerpen: Concept jaardocument 2011 en jaarrekening 2011, inclusief accountantsverklaring. De Management letter 2011 is overgenomen (besproken in aanwezigheid van de accountant) Strategie en kaderbrief 2013 ( in overleg met bestuur en management) Inhoudelijke en financiële half jaar rapportage 2012 Begroting 2013 Herbenoeming van twee leden: mevrouw A. Engels en de heer C. de Ronde. Benoemd voor een tweede termijn tot mei 2015 In 2012 besproken onderwerpen: Functioneringsgesprek directeur/bestuurder Overleg delegatie Raad van Toezicht met Ondernemingsraad, de Klantenraad en de Adviescommissie Vrijwilligersbeleid en terugkoppeling Verhouding tussen Raad van Toezicht en directeur/bestuurder Stand van zaken/situatie allochtone (Turkse) problematiek Voortgang SWOA/Turks Platform Arnhem Organisatie wijkteams Bijeenkomst met gemeenteraad 11 oktober 2012 Actuele onderwerpen/actuele ontwikkelingen Aftreden de heer K. Visser in juni 2013 Aftreden de heer F. Donders in juni 2013 Samenstelling van de Raad van Toezicht: Naam Achtergrond Functie Laatste Periode in RvT benoemingsdatum Mevrouw M. van Es extramurale zorg voorzitter Juli Mevrouw P. Jansen op de Haar bedrijfsleven financiële sector Lid Juli Mevrouw J.M. Engels lokale politiek Lid Mei De heer C.F. de Ronde onderwijs en lokaal bestuur Lid Mei De heer K. Visser rechterlijke macht Lid Juni De heer F.R. Donders projectontwikkeling Lid Juni Voor de leden van de Raad van Toezicht is een algemene profielschets opgesteld; voor de voorzitter geldt een specifieke profielschets. De profielschetsen worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Deze profielschetsen liggen voor belangstellenden ter inzage op het hoofdkantoor van 4

7 SWOA en zijn tevens - samen met de reglementen voor de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder - te vinden op de website van SWOA. De leden zijn onafhankelijk, worden voor drie jaar benoemd, zijn één keer herbenoembaar en ontvangen géén honorarium. 5

8 4. Overlegorganen 4.1. Klantenraad De klantenraad is acht keer bijeen geweest voor een overleg. Vier bijeenkomsten betroffen een overleg met de directeur/bestuurder. In één van de vergaderingen heeft overleg met een delegatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. De besproken onderwerpen zijn: Jaardocument en jaarrekening 2011 Halfjaar cijfers 2012 Begroting 2013 Klachtenregeling Klant tevredenheid onderzoeken en verbeterplannen (maaltijden, recreatie en educatie en buddyzorg) Toekomst SWOA, gericht op ontwikkelingen zoals wijkgericht werken en Welzijn Nieuwe Stijl Bezuinigingen Vervoersproblematiek AWBZ vervoer HKZ certificering Afbouw persoonsalarmering Versobering en verruiming kortingsregeling GelrePas; maaltijden aan huis Beleid ten aanzien van allochtonen Berichtgeving over SWOA in de media Aanpassen reglement Aanpassen document Vraag- en klantgericht werken Afscheid leden klantenraad en werven nieuwe leden klantenraad Ook is de klantenraad actief deelnemer geweest aan de bijeenkomst voor de raadsleden naar aanleiding van problematiek rond dienstverlening aan allochtonen. Aantal leden klantenraad Op 31 december 2012 was het ledenaantal van de raad vier. In- en uitstroom leden klantenraad en wervingsinspanningen In 2012 zijn drie leden gestopt. De klantenraad heeft vrijwilligers en beroepskrachten gevraagd actief mee te werken aan het vinden van geschikte nieuwe leden. Per dienstverlening wordt sinds december gezocht naar een klant of diens familielid die zitting wil nemen in de klantenraad. In december heeft dit geleid tot 6 aanmeldingen. In januari 2013 worden met deze personen gesprekken gevoerd, zodat de klantenraad in 2013 naar verwachting weer volledig wordt ingevuld Advies Commissie Vrijwilligers Beleid (ACVB): Op 31 december 2012 had de ACVB vijf leden. De ACVB is acht keer bijeen geweest voor een overleg. Vier bijeenkomsten betroffen een overleg met de directeur/bestuurder. In één van de vergaderingen heeft overleg met een delegatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. De ACVB heeft zich in 2012 vooral bezig gehouden met: Betrokken bij de activiteiten rondom de dienstverlening aan Turkse ouderen Professionele vrijwilligers in een professionele organisatie Exitgesprekken Interne audit vrijwilligers Jaarcijfers 2012 en begroting 2013 Werkbezoek politieke partijen Jaardocument en jaarrekening 2011 Overleg OR en Raad van Toezicht Rondje locaties Bijdrage vrijwilligerskrant 6

9 Aan de directie is schriftelijk of mondeling advies uitgebracht over het zich ontwikkelende beleid van SWOA vrijwilligers. Daarnaast is er een kennismakingsgesprek geweest met wethouder H. Kok Ondernemingsraad Samenstelling: Joost Mostert Imelda Eijkelkamp Margot Molewijk Lizet Klein Nagelvoort voorzitter lid secretaris lid Nieuwe leden: Helaas hebben we in 2012 geen nieuwe OR leden kunnen verwelkomen en is er afscheid genomen van Lizet wegens het vinden van een nieuwe baan. Frequentie overleg: In 2012 heeft de OR negen keer een eigen vergadering gehad en is er ook negen keer met de bestuurder een overleg geweest. Er is eenmalig een informeel overleg met de bestuurder geweest. Op 4 december heeft de OR een overleg gehad met de Raad van Toezicht. Hierin hebben we gesproken over de gebeurtenissen rondom het allochtonenbeleid en over de wijkteams. In verband met onrust bij het personeel rondom publicaties in de Gelderlander over Turkse ouderen heeft de OR samen met het MT op 27 februari een bijeenkomst georganiseerd om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Daarnaast is er op 11 september een extra achterbanbijeenkomst geweest én heeft de OR samen met het MT, Klantenraad, ACVB en de Raad van Toezicht een bijeenkomst georganiseerd om de Arnhemse politiek te informeren over de stand van zaken bij SWOA. Op 17 april 2012 heeft de jaarvergadering plaats gevonden. Dit is de algemene personeelsvergadering. In deze vergadering was het jaarverslag van de OR geagendeerd en is er een stellingen estafette gehouden om van de achterban te weten te komen wat ze belangrijk vindt waar de OR zich mee bezig moet houden het komende jaar. De OR heeft in 2012 één adviesaanvraag gehad omtrent een eventuele verhuizing van het hoofdkantoor. Hierop is een positief advies afgegeven. De OR heeft met de ACVB om de tafel gezeten om te kijken hoe de twee organen beter samen kunnen werken. Er is afgesproken om bij vergaderpunten zoals de jaarrekening en het jaardocument bij elkaar aan te schuiven en deze punten gezamenlijk met toelichting van het MT door te nemen. Aandachtspunten in 2012 zijn het monitoren van de wijkteams/wijkgericht werken en het allochtonenbeleid. 7

10 5. Kwaliteitsbeleid 5.1. Algemeen Ieder jaar toetst SWOA de uitvoering van haar kwaliteitsbeleid via interne en externe audits. De resultaten van deze audits benutten we om de kwaliteit van onze werkprocessen en bedrijfsvoering verder te ontwikkelen. In 2012 zijn alle kwaliteitsafspraken/acties, conform besluitvorming in 2011, opgenomen in de normale bedrijfsvoering cyclus (PKKK*). In het managementteam worden deze afspraken/acties per kwartaal besproken en getoetst op realisatie. *Productie, Kosten, Kwaliteit van dienstverlening, Kwaliteit van arbeid Er zijn in 2012 elf nieuwe auditoren geworven en opgeleid. Deze groep auditoren, bestaande uit medewerkers en vrijwilligers heeft de geplande audits (elf) uitgevoerd De verbeteracties opgesteld op basis van de audits in 2011 zijn allemaal goed opgepakt. De nieuwe aandachtspunten uit de audits 2012 als: verbetering klachtenregistratie en de actualisatie van de functieprofielen zijn weer opgenomen in de PKKK jaarplannen en kwartaalrapportages. De externe audit is uitgevoerd door twee medewerkers van het Keurmerkinstituut. Deze leverde naast alles wat SWOA goed in orde heeft vier verbeterpunten op, waarvan één kritisch punt. Dit kritische punt betrof de BHV documentatie op één locatie. De documentatie was niet op orde en de geauditeerde wist de instructie niet te vinden. Daarop zijn op alle locaties de BHV documenten opgeschoond en in de al geplande herhalingsbijeenkomst met preventiemedewerkers de afspraken hierover besproken en geactualiseerd. Borging gebeurt door periodieke bespreking. Het Keurmerkinstituut heeft deze aanpak goedgekeurd, zodat het HKZ certificaat is verlengd. Ook de niet kritische punten hebben tot acties geleid. Twee nieuwe procesbeschrijvingen zijn opgesteld. Besloten is de jaarlijkse evaluatie van de procesbeschrijvingen te wijzigen in tweejaarlijkse evaluatie. Verdere vereenvoudiging en vergroting van de gebruikersvriendelijkheid zijn hierbij de belangrijkste punten Klanttevredenheidsonderzoeken De verbeterplannen van de voor 2012 gehouden klanttevredenheidsonderzoeken onder klanten met AWBZ gefinancierde dienstverlening, klanten van hulpverlening en begeleiding in de thuissituatie zonder AWBZ indicatie, klanten van recreatie en educatie en maaltijden aan huis zijn in de klantenraad en in het managementteam in 2012 gevolgd en getoetst op realisatie. Allen zijn afgehandeld In 2012 zijn tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder klanten van maaltijden aan huis, dagbesteding en individuele begeleiding. De rapportages zijn ontvangen in december. In 2013 worden verbeterplannen opgesteld samen met de betrokken medewerkers. Al deze onderzoeken zijn te lezen op Tevredenheidsonderzoek medewerkers Vrijwilligers De verbeteracties op basis van het onderzoek uit 2011 zijn samen met vrijwilligers opgesteld. Het managementteam heeft deze ook met verschillende groepen besproken waarna acties zijn uitgevoerd. De belangrijkste zijn: Met de vorming van de wijkteams waarin ook vrijwilligers plaats hebben is het samenspel tussen vrijwilligers en beroepskrachten verbeterd. Ook de communicatie tussen vrijwilligers onderling staat daarmee op de agenda. De informatieverstrekking aan de vrijwilligers is verbeterd doordat iedere vrijwilliger via de website van SWOA intranet voor vrijwilligers kan raadplegen. De verbeterpunten zijn besproken met de ACVB en de ACVB is er ook inhoudelijk bij betrokken. Steeds meer wordt duidelijk dat vrijwilligersbeleid ook maatwerk is. Het managementteam heeft in haar plannen voor 2013 dan ook de grote differentiatie van het vrijwilligerswerk als aandachtpunt opgenomen. En met name hoe we met elkaar ook in het vrijwilligersbeleid maatwerk kunnen leveren. 8

11 Medewerkers in dienst Het tevredenheidsonderzoek uit 2010 is opgevolgd door het verbeterplan en acties. In het najaar is in het overleg met de ondernemingsraad vastgesteld dat alle acties zijn uitgevoerd en daarmee afgerond. In 2013 wordt er opnieuw een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd Klachten en complimenten Klachten, Calamiteiten en Incidenten Klanten en (vrijwillige) medewerkers hebben meldingen gedaan. De 33 meldingen zijn zeer divers van aard. Er is geen trend waar te nemen anders dan dat mensen makkelijker een melding doen. Alle meldingen zijn behandeld. Alle personen hebben een inhoudelijk antwoord ontvangen. De incidenten en de calamiteit zijn goed opgevangen door de aanwezige medewerkers en naar tevredenheid afgehandeld. Er waren 25 klachten, één calamiteit en zeven incidenten. Complimenten SWOA wil ook leren van complimenten. Daarom is er een complimentengroep op Yammer, het interne communicatie netwerk, gemaakt. Deze groep is transparant voor iedereen, er kan een positieve werking van uitgaan en kan uitnodigen tot storytelling. Een creatieve manier om resultaten zichtbaar te maken. Elkaar informeren over complimenten gebeurt steeds vaker. Opnemen in de complimentengroep is nog geen routine. In 2012 zijn er 17 berichten in geplaatst. In 2013 blijft dit een aandachtspunt. 9

12 6. Sociaal verslag Vrijwillige medewerkers Op 31 december 2012 telde SWOA 562 vrijwillige medewerkers, onder hen 34 allochtonen. Daarmee is er stabiliteit bereikt ten opzichte van 2011, toen er 566 vrijwillige medewerkers waren. Het is moeilijk gebleken allochtone vrijwilligers te vinden en binden. Het overleg dat hierover is gevoerd met diverse andere organisaties en adviseurs leidt tot het opstellen van een concreet pan van aanpak. Deze actie loopt door in Er waren 18 vrijwillige medewerkers die gebruik maakten van de Eurojob regeling, twee mensen waren binnen SWOA werkzaam via werken voor de stad. Er kwamen 117 nieuwe vrijwilligers bij. De ontwikkeling dat er meer mensen instromen die extra begeleiding vragen door hun achtergrond of het vrijwilligerswerk als re-integratie mogelijkheid zien neemt toe. In het kader van social return on investment heeft SWOA deze ontwikkeling met de gemeente besproken. SWOA heeft aangegeven hierin meer inhoudelijk actief te willen en kunnen zijn. In 2013 wordt dit verder uitgewerkt en besproken. Medewerkers in dienst Leeftijdsopbouw en verdeling man/vrouw Leeftijd Vrouwen Mannen < Subtotaal 49 6 Totaal 55 In FTE vertaald kende SWOA een bezetting van 37,0 FTE per ultimo 2012 Dienstjaren in 2012 Jaren Aantal < > Totaal medewerkers 55 In 2012 werkten negen allochtone beroepskrachten bij SWOA. Dit is ongeveer dertien % van het totale aantal beroepskrachten. Instroom/uitstroom Op waren er geen vacatures. Er zijn tien vacatures vervuld in Dertien personen stroomden uit waarvan één medewerker door overlijden. 10

13 Ziekteverzuim ,9% 7,6% Het ziekteverzuim is toegenomen t.o.v Dit is vooral veroorzaakt door langdurige ziekte. Ondanks ons actieve ziekteverzuimbeleid en goede afstemming met de bedrijfsarts is dit vrijwel niet te beïnvloeden verzuim. Vertrouwenspersoon In 2012 is geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. Stage In 2012 vonden 19 mensen een stageplek bij SWOA. Dit waren acht MBO stagiaires en elf HBO stagiaires. Daarnaast worden op diverse locaties ook stageplaatsen aangeboden voor maatschappelijke en taal stages. Hiervoor wordt met diverse scholen in Arnhem samengewerkt. 11

14 7. Dienstverlening SWOA Hieronder volgt de verantwoording van de geleverde prestaties op alle onderdelen van de dienstverlening. De indeling volgt het dienstverleningsboek van SWOA. SWOA hanteert in de dienstverlening geen doelgroepenbeleid. De vraag van de klant staat centraal en maatwerk kan leiden tot individuele of groepsgewijze specifieke ondersteuning Hulpverlening en begeleiding De klanten zijn (zeer) kwetsbare inwoners van Arnhem. De begeleiding strekt zich uit over zeer uiteenlopende terreinen. Er is begeleiding geboden bij vragen over bijvoorbeeld wonen, ouderdomsklachten, dementie, armoede, acceptatie of verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, eenzaamheid, afname van de zelfredzaamheid en problemen bij inburgering op oudere leeftijd. Deze begeleiding wordt zowel bij de klant thuis als op de diverse locaties geboden. De ernst en complexiteit van de problematiek van de klant is leidend voor de duur van de begeleiding. In 2012 is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Eind 2012 is gestart met het maken van een verbeterplan. Belangrijke uitkomsten uit het onderzoek zijn: De tevredenheid wordt met een 8,2 gewaardeerd (2010: 8,6) Het begeleidingsplan scoort als het beste aspect (8,2) en de belangenbehartiging scoort het laagste (7,5) Klanten met een niet-nederlandse achtergrond scoren lager dan klanten met een Nederlandse achtergrond: gemiddeld 7,8 tegen 8,3. Dit zien we op alle onderdelen waarbij opvalt dat de verschillen bij de aspecten van de inhoudelijke ondersteuning erg klein zijn en bij aanmelding, eerste gesprek en belangenbehartiging wat groter (gemiddeld 0,8 lager) Klanten met een niet-nederlandse achtergrond koesteren vaak dezelfde wens: meer tijd voor de begeleiding, zodat ze zich niet alleen met acute zaken bezig hoeven te houden (waarbij een aantal keren wordt aangeraden meer vrijwilligers ter ontlasting in te zetten), een tolk of hulp in eigen taal c.q. door iemand met dezelfde etnische achtergrond Begeleiding Procesmatige hulpverlening en ondersteuning, vastgelegd in een begeleidingsplan. De begeleiding is gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en participeren in de samenleving. Realiseren en ondersteunen van een vangnet in de leefomgeving is hierbij van belang. Het beoogd resultaat is dat de klant zich zelfstandig, maatschappelijk en sociaal verder kan ontwikkelen of handhaven. Er wordt samengewerkt met andere zorg- en dienstverlenende organisaties. Deze begeleiding wordt gefinancierd door het zorgkantoor vanuit de AWBZ (indicatie) en door de gemeente. Vanaf 2012 is Diensten bij wonen met zorg (DWMZ) opgenomen in begeleiding. Het aantal AWBZ klanten is in 2012 verder teruggelopen. Oorzaak daarvan is de strengere indicatiestelling. Het aantal klanten bij de niet AWBZ gefinancierde hulpverlening en begeleiding laat tegelijkertijd een stijging zien van zo n 25 %. De verklaring daarvoor is dat mensen langer thuis blijven wonen, ook met meervoudige problematiek en er dus een beroep wordt gedaan op ambulante begeleiding. AWBZ-begeleiding Aantal klanten in Uren ondersteunende begeleiding algemeen Hulpverlening en Begeleiding Realisatie 2012 Realisatie 2011 Aantal klanten in Hulpverlening en begeleiding Hulpverlening en Begeleiding per wijkteam 2012 Alteveer/Hoogkamp/Burgemeesterswijk 483 Elderveld/Schuytgraaf/Bongeren 1073 Geitenkamp/Klarendal 507 Kronenburg/Vredenburg/Rijkerswoerd 1207 Malburgen/Immerloo 920 Presikhaaf/Het Broek 1215 Totaal

15 Flexibele begeleiding Kortdurende, procesmatige ondersteuning. Er is geen sprake van een begeleidingsplan. Het aantal contacten ter beantwoording van de vraag is maximaal 4. Het beoogd resultaat is dat de klant zich zelfstandig, maatschappelijk en sociaal verder kan ontwikkelen of handhaven. Flexibele Begeleiding Realisatie 2012 Realisatie 2011 Aantal klanten in Flexibele begeleiding Flexibele Begeleiding per wijkteam 2012 Alteveer/Hoogkamp/Burgemeesterswijk 329 Elderveld/Schuytgraaf/Bongeren 804 Geitenkamp/Klarendal 417 Kronenburg/Vredenburg/Rijkerswoerd 348 Malburgen/Immerloo 276 Presikhaaf/Het Broek 342 Totaal Dagbesteding Dagbesteding biedt opvang aan zelfstandig wonende ouderen die willen deelnemen aan activiteiten op één of meer dagen per week. Met de dagbesteding wil SWOA de zelfredzaamheid van ouderen vergroten, een zinvolle dagbesteding bieden en sociale contacten bevorderen. Een belangrijk neveneffect is dat mantelzorgers ontlast worden. De ondersteuning is vastgelegd in een begeleidingsplan. Dagbesteding wordt gefinancierd vanuit de AWBZ, de WMO, als onderaannemer en binnen de Dames- en Herensociëteit ook door deelnemers zelf. In 2012 is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Eind 2012 is gestart met het maken van een verbeterplan. Belangrijke uitkomsten uit het onderzoek zijn: De tevredenheid wordt met een 7,8 gewaardeerd (2010: 8,6); eerste analyse hiervan laat zien dat diverse ontwikkelingen van de afgelopen jaren zoals een grotere eigen verantwoordelijkheid van klanten voor invulling van de dagbesteding, samenwerking/integratie van dagbesteding met de reguliere activiteiten en een klantgroep die steeds zwaarder wordt aan deze lagere score bijdragen. In een van de aanbevelingen van het onderzoek wordt de vraag gesteld of de activerende doelstellingen gezien de zwaardere doelgroep nog reëel zijn De mantelzorgers scoren de dagopvang als het beste (8,1) en de belangenbehartiging scoort het laagste (6,5) Er is geen specifiek onderzoek naar klanten met een niet-nederlandse achtergrond verricht; deze maken geen gebruik van de verschillende vormen van dagopvang. Zie ook onder het kopje Bulusma Merkezi Bulusma Merkezi EVA en SWOA hebben in 2012 samengewerkt aan de ontwikkeling van een ontmoetingscentrum voor allochtone ouderen. In de praktijk constateren we dat afgegeven AWBZ indicaties niet worden benut. Mensen willen niet de stap maken naar een volledige dagbesteding, de drempel blijkt erg hoog te zijn en veel ouderen zijn in de periode juni tot september in Turkije. Mensen kiezen voor korter durende activiteiten als naaien, sporten en informatieve bijeenkomsten naast het met elkaar praten en eten. In 2013 onderzoeken we verder hoe deze dagbesteding flexibeler ingevuld kan worden. Verantwoording vindt eind 2013 plaats aan de provincie die dit project financiert. In het najaar van 2012 is samen met andere partijen bekeken welke mogelijkheden er zijn om een dagbesteding voor allochtone ouderen in Malburgen te bieden. Besloten is alleen iets nieuws op te zetten als de bestaande voorzieningen onvoldoende zijn. Het overleg hierover loopt door in Dagopvang AWBZ Aantal klanten in Aantal dagdelen dagopvang totaal

16 Dagopvang in onderaanneming Aantal klanten in Aantal dagdelen dagopvang totaal Dames- en Herensociëteit De Dames- en Herensociëteit is uitgebreid naar zes dagdelen. Deze vorm van dagbesteding trekt een andere groep klanten. De deelnemers hebben als gemene deler dat zij door leefstijl en opleiding geïnteresseerd zijn in een ander activiteitenaanbod. Veelal komen zij omdat zij op zoek zijn naar ontmoeting met gelijkgestemden. De ontwikkeling naar een dames en heren ontmoetingscentrum heeft zich in 2012 door gezet. De reden hiervan is de toename van dementie bij deze klanten. Eind 2012 is er gestart met de voorbereiding van een zelfstandige groep waarbij de professional in een faciliterende/ondersteunende rol zal werken. Het initiatief hiertoe komt van de deelnemers zelf. Organisaties uit Renkum en Rheden zijn bij SWOA komen kijken naar de sociëteit. Samenwerking is nog niet gerealiseerd. Het overleg hierover loopt door in Dagopvang Dames- en heren Sociëteit Aantal klanten in Aantal dagdelen dagopvang totaal Ontmoetingscentrum voor dementerenden en hun mantelzorgers Het ontmoetingscentrum biedt kleinschalige dagopvang voor mensen met beginnende dementie en ondersteuning aan de betrokken mantelzorgers via gespreksgroepen en spreekuren. Dit in samenwerking van SWOA met Attent WWZ (locatie Regina Pacis), Stichting Thuiszorg Midden- Gelderland, Alzheimer-Nederland (afdeling Arnhem), Pro Persona en Meldpunt Vrijwillige Thuishulp Arnhem. SWOA voert dit uit als onderaannemer voor Attent WWZ. Het zorgkantoor financiert uit de AWBZ. Uitgangspunt van het ontmoetingscentrum is dat klanten deze vorm van dagbesteding blijven bezoeken totdat zij in een verpleeghuis worden opgenomen. Op basis van de vraag zijn de openingstijden verruimd. We zien een toename in de PGB indicaties. Er zijn nu twee locaties met een ontmoetingscentrum, op De Petersborg in Arnhem zuid en in Arnhem noord op t Altevelt. Op t Altevelt is er een nauwe verbinding met de Dames- en Herensociëteit. Dagopvang Ontmoetingscentrum Aantal klanten AWBZ in Aantal dagdelen dagopvang totaal De ondersteuning aan mantelzorgers is divers. Naast gespreksgroepen en individuele ondersteuning bij specifieke vragen zijn er gezamenlijke activiteiten op de locaties. In de samenwerking met andere organisaties is een belangrijke ontwikkeling dat met de casemanagers dementie structureel overleg bestaat over de organisatie van zorg rondom cliënten. Waar nodig wordt SWOA door casemanagers uitgenodigd om deel te nemen aan familiegesprekken. Vanuit Attent WWZ is een verpleeghuisarts beschikbaar voor overleg en consultatie. De STMG en Pro Persona hebben dit jaar in opdracht van het ontmoetingscentrum twee cursussen over dementie verzorgd voor mantelzorgers van het ontmoetingscentrum en wijkbewoners. Dit omdat mantelzorgers behoefte hadden aan psychoeducatie. In 2011 is overleg over een samenwerking in Berg en Dal gestart tussen SWOA, serviceflat en thuiszorg Groot-Gelre. Na aanvankelijk enthousiasme bij de serviceflat bleek er in 2012 geen draagvlak te zijn voor de noodzakelijke verbouwing. Alternatieve vormen worden nog onderzocht en in 2013 volgt besluitvorming over het vervolg. WMO dagbesteding Met de gemeente is afgesproken de WMO dagbesteding via een ketenaanpak in te vullen. Beoogd resultaat is klanten zoveel mogelijk aan reguliere activiteiten te laten deelnemen en begeleiding te voorkomen en/of uitstellen. De praktijk in de wijkteams heeft in 2012 laten zien dat door een 14

17 verbeterde screening bij nieuwe klanten er meteen een duidelijke scheiding te maken is in mensen die naar de reguliere dienstverlening kunnen en mensen waarbij dat niet haalbaar is. De eerdere doorstroom naar de AWBZ dagopvang is in 2012 gecontinueerd. Zeven personen zijn naar een AWBZ indicatie gestroomd. Onze analyse is dat de ontwikkeling tot langer thuis wonen leidt tot een toename van zwaardere en meervoudige problematiek. De reguliere dienstverlening is hiervoor niet passend, omdat mensen geen aansluiting vinden en een intensievere begeleiding nodig hebben. In 2012 zijn vijf klanten doorgestroomd naar reguliere dienstverlening Dagopvang WMO Aantal klanten in Informatie en advies Frontoffice contacten Het verstrekken van informatie, verhelderen van een vraagstelling of concrete dienstverlening. De dienstverlening richt zich op klanten, mantelzorgers, familie en alle organisaties die behoefte hebben aan informatie en advies. SWOA biedt toegang tot alle maatschappelijke ondersteuning in Arnhem door: Het bieden van adequate antwoorden en oplossingen op vragen De klant te begeleiden naar de juiste ondersteunende organisatie(s) Vereenvoudigen en verbeteren van de interactie tussen de diverse aanbieders SWOA is iedere werkdag van uur telefonisch bereikbaar voor klanten met allerlei vragen op het Centraal Informatie en Adviespunt (CIA). Medewerkers beantwoorden de vraag van de klant of wijzen de klant de weg naar de juiste voorziening of organisatie. Ook kan direct een afspraak worden gepland voor persoonlijk contact. Ook mantelzorgers, familieleden en samenwerkingspartners maken gebruik van het CIA. Naast de informatie en advies vanuit het CIA zijn er ook frontofficecontacten op de diverse locaties. Regelmatig bellen klanten, of lopen zij binnen om hun vraag aan medewerkers voor te leggen. Voor allochtone klanten is er één ochtend telefonische bereikbaarheid zoals met het Turks Platform Arnhem (TPA) is afgesproken. Uit de allochtone groepen komt de vraag tot het houden van spreekuren. Deze worden op diverse locaties verzorgd. Daarbij wordt rekening gehouden met taal en cultuur verschillen. Dat kan zijn door inzet van mensen die de eigen taal spreken, door de locatie waar mensen aanwezig zijn die kunnen inspringen bij taalbarrières of bijvoorbeeld doordat de klant zelf iemand meeneemt die Nederlands spreekt. Spreekuren zijn er op Waalstaete, EVA, Bruishuis en Mimosa. Met de moskeeën zijn afspraken gemaakt over informatie bijeenkomsten. Deze vinden begin 2013 plaats. Afhankelijk van de behoeftes die daar naar boven komen kan de vorm van advies en informatie aangepast worden. De vragen gaan inhoudelijk over de volgende gebieden: Eenzaamheid 3,2% Financiën 9,0% Huisvesting 5,8% Identiteit 0,2% Informatie 47,4% Knoppenhulp 2,3% Lichamelijke gezondheid 4,7% Psychosociale problematiek 2,9% Werk en maatschappelijke participatie 2,2% Vraag over aanbod SWOA 22,4% Totaal aantal vragen Informatie Informatie, advies en voorlichting vindt plaats over tal van onderwerpen aan groepen burgers c.q. instellingen/organisaties. Via voorlichtingsbijeenkomsten, schriftelijk materiaal in gedrukte of digitale vorm en/of audiovisuele vorm. De inhoud van deze bijeenkomsten wordt bepaald door de vragen die medewerkers van SWOA op zich af zien komen. Door gerichte informatieverstrekking of voorlichting te realiseren leveren we een actieve bijdrage aan het versterken van de competenties van onze klanten, waardoor zij minder vaak een beroep hoeven te doen op ondersteuning. Daarmee hebben voorlichtingsbijeenkomsten ook een preventief karakter. De onderwerpen liggen veelal op terrein van gezondheid, maar ook op terrein van financiën, 15

18 mobiliteit en welzijn. Informatie wordt op diverse manieren verzorgd, zoals door (ervarings)deskundigen, informatiemateriaal, kennis en expertise van andere organisaties, de sociale kaart, arnheminkaart.nl, nieuwsbrieven en de SWOA website. Op de website van SWOA is in het Turks en Marokkaans te lezen waarvoor mensen bij SWOA terecht kunnen en er zijn folders in deze talen beschikbaar. Dienstverlening Realisatie 2012 Realisatie 2011 Informatie in uren De daling van het aantal uren is veroorzaakt door de lagere inkoop van informatie door de gemeente Arnhem. Er is relatie met de groei in uren activering en ondersteuning (zie 7.3). 7.4 Activering en ondersteuning Activering en ondersteuning richt zich op individuele of groepsgerichte activiteiten met als doel het verhogen van maatschappelijke participatie en het voorkomen of doorbreken van sociaal isolement. SWOA ondersteunt individuen en groepen hierbij en begeleidt hen waar nodig om hun eigen activiteiten vorm en inhoud te geven. Deze activiteiten zijn gericht op binding, netwerkvorming, meedoen, belangenbehartiging, emancipatie en empowerment. Activering binnen SWOA vindt plaats op verschillende manieren: SWOA ondersteunt en verbindt wijkbewoners door met hen specifieke activiteiten te organiseren SWOA ondersteunt groepen om zelf activiteiten op te zetten en deze zelfstandig uit te voeren Met nieuwe groepen overlegt SWOA over hun wensen en ideeën en ondersteunt hen deze te realiseren Waar mogelijk brengen we wijkbewoners met soortgelijke ideeën bij elkaar en stimuleren hen hieraan samen vorm te geven. In de wijk Klarendal is vraag en aanbod bij elkaar gebracht door het inzetten van een Ruilservice. Een burgerinitiatief dat wordt ondersteund door SWOA. Zo n zelfde initiatief is Wijkservice Schuytgraaf, in samenwerking met de Wijkvereniging Schuytgraaf en vrijwilligers opgezet. Het Talentenfeest Schuytgraaf heeft burgers en organisaties bij elkaar gebracht om de samenhang in de wijk te bevorderen. Het winkeltje dat in 2011 op de Geitenkamp in De Beijer is geopend is in 2012 verder uitgebouwd in samenwerking met Rijnstad. Dit heeft een prominente plaats gekregen in het nieuwe MFC De Wetering op Geitenkamp. Eigen gemaakte spullen worden hier door cliënten/vrijwilligers verkocht. Op de Geitenkamp ondersteunt het wijkteam het project 'Daadkracht in Monnikenhuizen', een initiatief van enkele betrokken wijkbewoners. Op de ouderen af, met een vragenlijst in gesprek aan de hand van de levensdomeinen, om de eventuele vraag achter de door anderen gesignaleerde vraag inzichtelijk te krijgen en daar vervolgens een actieplan voor te maken. Dit project is eind 2012 gestart en loopt door in In samenwerking met Jo s Werkplaats van Volkshuisvesting is er in de wijk Malburgen een klussenproject gestart, met inzet van vrijwilligers. Kwetsbare ouderen worden geholpen met klussen. De intentie is om dit in 2013 uit te breiden met andere diensten zoals een was- en verstel service. In Malburgen wordt Nederlandse les gegeven. Burgers zijn nu zelf verantwoordelijk voor inburgering en de alfabetiseringslessen worden niet meer vergoed. Door toenemende belangstelling bestaan er nu twee groepen, voor zowel vrouwen als mannen. Er zijn ook twee docenten aanwezig. Wekelijks is er een ouderen dag in het Bruishuis: met in de ochtend een kleine rommelmarkt waar mensen elkaar ontmoeten en koffie of thee met elkaar drinken. Ook is hier een vrijwilliger aanwezig die tegen een kleine vergoeding verstelwerk doet. Samen met de wijkvereniging en Boerderij het Duifje is de Dag van de Ouderen georganiseerd om te bouwen aan netwerk en samenhang in de wijk. In Immerloo is er contact gelegd met Prisma en Volkshuisvesting om gezamenlijk te onderzoeken of er een behoefte bij ouderen is. Deze wijk kent 86 verschillende culturen. Hier wordt in 2013 verder vorm aan gegeven. In de wijk Elderveld is een Multiculturele vrouwengroep gestart waarbij ontmoeting centraal staat. De deelnemers stemmen met elkaar af wat zij aan activiteiten gaan doen en hoe dit te organiseren. Zij worden hierbij ondersteund en gefaciliteerd door medewerkers van SWOA. Senioren web, onderdeel van Media Trefpunt, maakt gebruik van locatie De Gaanderij en heeft hier verbinding gemaakt met het internetcafé. Ook zetten zij zich inmiddels in als vrijwilliger van SWOA. 16

19 In Presikhaaf is de verbinding gemaakt tussen de resultaten van het project Huisbezoeken Presikhaaf en de activiteiten/initiatieven van Gezonde wijk (zie hoofdstuk 9). In Alteveer/Cranevelt is een leesgroep opgezet. De deelnemers lezen hetzelfde boek en komen maandelijks bij elkaar om het boek te bespreken. Hierbij wordt de ruimte gefaciliteerd. Er is ook een uitleen van gekregen boeken opgezet. Eén vrijwilliger regelt dit zelfstandig, Eten blijft een middel om mensen te binden. In de open eettafels werden maaltijden afgenomen op diverse locaties daarvan met een GelrePas. In 2012 werden maaltijden afgenomen. De open eettafels worden verzorgd door vrijwilligers. Veelal wijkbewoners. Zij verzorgen de maaltijd en hebben daarnaast een signalerende rol. Een belangrijke schakel tussen klant en wijkteam. Er wordt gewerkt volgens de normen van de Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) zodat op een veilige manier met voedsel wordt omgegaan. De behoefte aan samen eten blijft en vraagt om nieuwe innovatieve vormen en samenwerking met andere partijen. Zo zijn er met Enspiratie oriënterende gesprekken geweest om samenwerking te onderzoeken voor een buurtrestaurant. Dit wordt verder besproken in SWOA, RIBW en Rijnstad hebben in het voorjaar de Kook en bakfiets geïntroduceerd. Aanleiding was dat wijkbewoners hebben aangegeven samen te willen eten. De kook en bakfiets is gestart in de wijk Vredenburg waarbij gegeten is in de Rijnlandflat (in samenwerking met Portaal). Elfmaal is er een maaltijd verzorgd en de deelnemersgroep werd langzaam groter. Bij de evaluatie bleek de groep niet in staat om op eigen kracht door te gaan en de periode van elf weken ook te kort te zijn. Daarop is later in het jaar het gezamenlijke eten herstart op de Petersborg. Na Vredenburg is de fiets naar de wijken Elderveld, De Laar en Schuytgraaf gegaan. In deze wijken is verbinding gemaakt met verschillende doelgroepen en andere organisaties uit de wijk zoals Siza zijn aangehaakt bij deze activiteiten. De werkgroep van het project Reine maaltijden heeft, in samenwerking met Elan, onderzocht hoe te komen tot bijeenkomsten voor allochtonen gekoppeld aan maaltijd en voorlichting over maaltijden per wijk. Samen met het TPA zijn de mogelijkheden tot verbinding met de wijkeconomie besproken nadat er lange tijd zonder succes is gezocht naar een centrale leverancier. Uit de gehouden bijeenkomsten met belangstellende allochtone ouderen is gebleken dat zij wel graag samen, tegen een voor hen betaalbaar tarief, willen eten/koken. Reine maaltijden aan huis wordt meer op langere termijn als wenselijk gezien. Met en voor allochtonen zijn er in 2012 vele activiteiten gestart en/of uitgebreid. De inhoud is divers en naar behoefte. In de wijken Elderveld, Schuytgraaf Presikhaaf, Klarendal en Boulevardkwartier zijn er vrouwengroepen waar diverse onderwerpen worden besproken variërend van gezondheid, regelgeving, voorzieningen en ontwikkelmogelijkheden. Er worden ook allerlei activiteiten ondernomen. Op deze groepen heeft SWOA meer professionele capaciteit ingezet dan op de overige groepen. Het op eigen kracht draaien is een ontwikkeling voor de langere termijn. Realisatie 2012 Realisatie 2011 Activering en ondersteuning in uren Aantal deelnemers Aantal allochtone deelnemers De toename van het aantal uren is veroorzaakt door de hogere inkoop van activering en ondersteuning door de gemeente Arnhem. Er is relatie met de daling in uren van informatie (zie 7.2). Er is een sterke toename van het aantal allochtone deelnemers. Deelnemers zijn niet allemaal verschillende personen, deelnemers doen vaak mee aan verschillende onderdelen. 17

20 7.5. Locatiegebruik Op de zelfstandige locaties van SWOA wordt in wisselende mate gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte door andere organisaties: Locatie Openstelling Verhuur/ gezamenlijk gebruik % t Altevelt ,6% De Beijer/Wetering ,0% Bongeren ,4% De Gaanderij ,8% De Petersborg ,4% t Pluspunt ,0% De Weldam ,8% Subtotaal ,5% Een overzicht van gezamenlijk accommodatiegebruik: Openstelling Gezamenlijk gebruik % Verhuurder Heijendaal % DrieGasthuizen Groep Bruishuis % Volkshuisvesting Waalstaete % Pleyade Diverse externe ruimtes % Diverse verhuurders Subtotaal % Totaal % 7.6. Recreatie en educatie Op de diverse locaties wordt een breed aanbod aan activiteiten gerealiseerd, met een zeer gevarieerde achtergrond. Deze activiteiten zijn gericht op ontmoeting, bewegen, leren, zingeving en meedoen. Wijkbewoners geven ook zelf vorm aan hun eigen activiteiten. Door het meedoen en/of zelf organiseren blijven mensen actief en doen mee in de maatschappij. Zij vergroten hun netwerk en kunnen daardoor langer in hun eigen omgeving blijven wonen. Alle activiteiten zijn vooral door inzet van vrijwillige medewerkers mogelijk. Zij zorgen voor de ontvangst van deelnemers, het versterken van de inwendige mens, het beantwoorden van vragen en het verrichten van eerste opvang. Daarnaast organiseren zij met ondersteuning van de beroepskrachten de activiteiten, al dan niet in clubverband. We zien nieuwe groepen ontstaan in de locaties en verbinding met jong en oud. Zo zijn er vrouwengroepen van verschillende nationaliteiten in Bongeren en de Gaanderij die zelfstandig activiteiten organiseren. En worden er in De Wetering, De Weldam en De Petersborg creatieve en educatieve activiteiten georganiseerd. Ook zien we dat recreatie en educatie verschuift naar andere locaties in de wijk. Daar waar een vraag of behoefte is wordt ondersteuning geboden om activiteiten te organiseren. 18

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 SWOA Maart 2014

Jaarverslag 2013 SWOA Maart 2014 Jaarverslag 2013 SWOA Maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Waar staat SWOA voor? 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen 6 4.1. Klantenraad 6 4.2. Adviescommissie

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Strategische koers SWOA

Strategische koers SWOA Strategische koers SWOA 2011-2015 Inleiding SWOA heeft haar beleidsplan Meedoen in de wijk en de maatschappij 2007-2011 in 2010 geëvalueerd. De conclusie is dat SWOA zich conform het beleidsplan heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 SWOA Februari 2015

Jaarverslag 2014 SWOA Februari 2015 Jaarverslag 2014 SWOA Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Waar staat SWOA voor? 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen 6 4.1. Klantenraad 6 4.2.

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Welzijn Ouderen Arnhem Maart 2012

Jaardocument 2011 Stichting Welzijn Ouderen Arnhem Maart 2012 Jaardocument 2011 Stichting Welzijn Ouderen Arnhem Maart 2012 120328 Jaardocument 2011 ah mj HK Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 2.1

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Pilot begeleiding Oosterschelderegio

Pilot begeleiding Oosterschelderegio Pilot begeleiding Oosterschelderegio Inleiding In 2016 hebben vier zorgaanbieders een pilot gedaan in de Oosterschelderegio waarbij gekeken is of de huishoudelijke zorg ook lichte individuele begeleiding

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie?

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie? Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) begeleidt en ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. We begeleiden hen in hun streven op

Nadere informatie

Stichting SWOS Welzijn en ondersteuning

Stichting SWOS Welzijn en ondersteuning Stichting SWOS Welzijn en ondersteuning Oranjeplaats 45B 2871 TL Schoonhoven Activiteiten 0182 384550 Welzijnspunt 0182 381227 Mantelzorg 0182-381886 www.swoschoonhoven.nl e-mail: info@swoschoonhoven.nl

Nadere informatie

KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS

KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS Kaders Contract Inloop GGZ Ons kenmerk: 14.0007294 KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS Gemeente Blaricum Gemeente Bussum Gemeente Eemnes Gemeente Hilversum Gemeente Huizen Gemeente Laren Gemeente

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

88% Inwoner enquête (onderzoek)

88% Inwoner enquête (onderzoek) Bijlage 1. Sturing en monitoring Meedoen naar Vermogen Niveau 1: Maatschappelijke effecten Wat? Norm Bron Rapportage Percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt 88% Inwoner enquête

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 SOLOPLUS Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kernactiviteit en doelstelling 3 3 Doelgroep 3 4 Ondersteuning 4 5 Huisvesting 5 6 Risicofactoren 5 7 Succesfactoren 5 8 Financiën

Nadere informatie

Cliëntenraad. Jaarplan

Cliëntenraad. Jaarplan Cliëntenraad Jaarplan 2016-2017 Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-0441999 Postadres Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR E-mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 Voor aanwezigen zie de bijlage. Doel van de avond: Verbreden en verbinden. Hoe kunnen we tot slimme samenwerkingen komen om de burgers van Leiderdorp

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie Evaluatie Housing First Titel van de presentatie Toelichting Housing First Uitgangspunt is: iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. HF biedt dak- en thuisloze mensen met meervoudige complexe

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl.

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl. V02 Wmo arrangementen GGZ - Werkgroep Beschermd Wonen (BW) Aan : Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen 20 september 2016 Van : Werkgroep Beschermd Wonen Datum : 16 september 2016 Inleiding De Wmo-arrangementen

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie