IST. PI Arnhem. locatie Arnhem-Zuid. Inspectierapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IST. PI Arnhem. locatie Arnhem-Zuid. Inspectierapport"

Transcriptie

1 IST PI Arnhem locatie Arnhem-Zuid Inspectierapport

2 Ministerie van Justitie a PI Arnhem locatie Arnhem-Zuid Inspectierapport Juni 2006

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding Aanleidingen en doel van de Inspectie Reikwijdte van de inspectie Opzet van de inspectie Methode Tijdpad Objectbeschrijving Recente onderzoeken 11 2 Bevindingen Rechtspositie Huisregels Lichamelijke integriteit Beklag Toegang zorg Sanctiemaatregelen Arbeid Dagprogramma Veiligheid Materiele veiligheidsvoorzieningen Immateriële veiligheidsvoorzieningen Communicatie Gebruikersvergunning Calamiteitenplan Integriteit Drugsbeleid 22

4 2.3 Reïntegratie Screening Verblijf 23 3 Conclusies Algemeen Zorg voor gedetineerden Rechtspositie Veiligheid 26 4 Aanbevelingen 28 Bijlage A: afkortingen 30 Bijlage B: Bronnen 31 Bijlage C: Geïnterviewden 32 Bijlage D toetsingskader 33 Bijlage E commentaar PI Arnhem Zuid 50

5 Voorwoord De (ISt) heeft een incidentonderzoek uitgevoerd bij de locatie Arnhem-Zuid van de PI Arnhem. Aanvankelijk was voor deze locatie een reguliere doorlichting gepland. Omdat zich binnen korte tijd in de inrichting een aantal suïcides heeft voorgedaan heeft de ISt besloten, daar vooral de aandacht op te richten, en een paar andere aspecten die bij een doorlichting aan de orde plegen te komen buiten beschouwing te laten. Drie van de vijf incidenten waar het om ging hebben zich voorgedaan op de bijzondere zorg afdeling en de individuele begeleidingsafdeling, onderdelen van een penitentiaire inrichting waar een moeilijke categorie gedetineerden geplaatst wordt. Enerzijds concludeert de Inspectie dat er geen patroon in de suïcides vastgesteld kan worden. Anderzijds worden wel knelpunten gesignaleerd waarvan de oplossing in het algemeen dus zonder dat causale verbanden gelegd kunnen worden met de voorvallen van de afgelopen maanden - een bijdrage kan leveren aan de vermindering van het risico van suïcide. Een deel van de aanbevelingen waarmee het rapport afsluit is gericht op oplossing van die knelpunten. W.F.G. Meurs Hoofdinspecteur 4

6 Samenvatting De locatie Arnhem-Zuid van de PI Arnhem is een huis van bewaring voor mannen, met een capaciteit van 253 plaatsen (23 arrestantenplaatsen, 24 tweepersoonscellen (48 plaatsen), 24 detentieplaatsen op de individuele begeleidingsafdeling (iba) en 158 reguliere plaatsen). De inrichting is de afgelopen maanden vijf maal geconfronteerd met een suïcide hetgeen een enorme impact heeft op de hele inrichting en alle betrokkenen. De suïcides hebben plaatsgevonden in september 2005 op de bijzondere zorg afdeling (bza), in november 2005 (twee suïcides) op de individuele begeleidingsafdeling (iba), in december 2005 tijdens een verlofsituatie (thuis) en in maart 2006 op een reguliere afdeling. Het aantal van vijf is opmerkelijk, zowel voor de locatie, als afgezet tegen het totale aantal suïcides in de penitentiaire inrichtingen op jaarbasis 1. In het licht van deze suïcides heeft de haar voor 2006 geplande doorlichting aangepast tot een incidentenonderzoek, door aan enkele belangrijke mogelijk met (preventie van) suïcides samenhangendeprocessen in de uitvoering, zoals signalering, communicatie, screening en zorgverlening nadrukkelijk aandacht te besteden. Deze processen hebben vooral een relatie met de domeinen rechtspositie en veiligheid uit het toezichtkader van de Inspectie. De Inspectie heeft in de inrichting een spanningsveld aangetroffen op het gebied van het onderkennen van en adequaat handelen rond signalen van problematisch gedrag van een gedetineerde. Enerzijds worden signalen die duiden op problematisch gedrag of rond een dreigende calamiteit zoveel mogelijk serieus genomen. Toegankelijke zorg, uitgebreide en voortdurend bijgestelde gedragsrapportages en open en communicatieve omgangsvormen tussen het personeel onderling, zijn positieve elementen. Anderzijds is een I 1 Gemiddeld vinden in detentie landelijk jaarlijks 10 tot 12 suïcides plaats. 5

7 aantal knelpunten geconstateerd die het adequate signaleren en daarop volgend handelen, in de weg kunnen staan. Het eerste knelpunt betreft de versobering van het dagprogramma, in combinatie met de personeelssterkte. Het resultaat van deze situatie is dat de contactmomenten met gedetineerden op de reguliere afdelingen onder druk staan en het risico bestaat dat belangrijke signalen rond gedetineerden op de werkvloer en daarbuiten niet worden gezien. Het tweede knelpunt is de onvolledigheid of zelfs het ontbreken van informatie bij binnenkomst van de gedetineerden; dat geldt vooral de arrestanten die vrijdagmiddag uit de politiebureaus worden binnen gebracht. Een toenemend aantal arrestanten is verward, verslaafd of min of meer gedragsgestoord. Het personeel heeft te weinig informatie om adequaat met deze gedetineerden om te kunnen gaan. Het derde knelpunt is het wisselende format waarmee de afdelingen hun gegevens over gedetineerden overdragen aan de nachtdienst. De Inspectie heeft gezien dat de informatie nogal rommelig, onvoldoende informatief en/of toegankelijk is. Tot slot betreft een vierde knelpunt de technische mogelijkheden op het gebied van de veiligheid. Het cameratoezicht op de gedetineerden waarvoor dit toezicht is aangewezen is minimaal en de monitoren op de centraal post en op de iba zijn zó opgesteld dat signalen kunnen worden gemist. Ook de verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot cameratoezicht verdient aandacht. De personeelsleden van de iba zijn de eerst verantwoordelijken voor dit toezicht, terwijl de bewaking als back-up functioneert. Een volle (maar bij momenten ook lege) teamkamer met veel activiteit is niet de meest effectieve locatie voor dit cameratoezicht. Ook het verouderde portofoongebruik is niet bevorderlijk voor adequate handelingen in het kader van de veiligheid. Concluderend heeft de Inspectie vastgesteld dat zij geen patroon in de suïcides heeft kunnen ontdekken, maar signaleert zij wel een aantal knelpunten in de algemene zorg voor gedetineerden. Het oplossen van de gesignaleerde knelpunten kan een bijdrage leveren aan de vermindering van het risico van suïcide. 6

8 De Inspectie doet daarom o.a. aanbevelingen met betrekking tot verbetering van het cameratoezicht, standaardisering van de signaallijsten voor de nachtdienst, het gebruik van arrestantendossiers en een verbetering van het systeem van nachtrondes. 7

9 1 Inleiding 1.1 Aanleidingen en doel van de Inspectie De (ISt) oefent toezicht uit op justitiële inrichtingen in Nederland. Het toezicht krijgt onder meer gestalte door met een zekere regelmaat een penitentiaire inrichting door te lichten. Het doel van de doorlichting is na te gaan hoe het is gesteld met de rechtspositie van gedetineerden, de veiligheid en de reïntegratiepraktijk. In de locatie Arnhem-Zuid van de PI Arnhem hebben zich in de afgelopen driekwart jaar vijf gedetineerden van het leven beroofd. De suïcides hebben plaatsgevonden in september 05 op de bijzondere zorg afdeling (bza), in november 05 (twee suïcides) op de individuele begeleidingsafdeling (iba), in december 05 tijdens een verlofsituatie (thuis) en in maart 06 op een reguliere afdeling. Het aantal van vijf is opmerkelijk, zowel voor de locatie, als afgezet tegen het totale aantal suïcides in de penitentiaire inrichtingen op jaarbasis 2. Over de periode van de afgelopen 30 jaar is een duidelijk stijgende trend in suïcides in detentie waarneembaar. Deze trend komt voor het overgrote deel voor rekening van de gestage capaciteitsuitbreiding: er heeft in deze periode ongeveer een verzesvoudiging van het aantal cellen plaatsgevonden. In het licht van de suïcides in Arnhem-Zuid heeft de Inspectie haar voor 2006 geplande doorlichting aangepast door aan enkele belangrijke mogelijk met (preventie van) suïcides samenhangende- processen in de uitvoering, zoals signalering, communicatie, screening en zorgverlening nadrukkelijker aandacht te geven. Deze processen hebben een relatie met de domeinen rechtspositie en veiligheid en minder met dat van de reïntegratie. Daarom zal het onderwerp I 2 Gemiddeld vinden in detentie landelijk jaarlijks 10 tot 12 suïcides plaats. 8

10 reïntegratie in dit onderzoeksrapport onderbelicht blijven en wordt er geen conclusie geformuleerd op dit toezichtdomein. 1.2 Reikwijdte van de inspectie De inspectie betreft de locatie Arnhem-Zuid van de PI Arnhem. De PI Arnhem omvat als bestuurlijk cluster tevens de locatie Arnhem De Berg. 1.3 Opzet van de inspectie Methode De methodiek van het onderzoek heeft bestaan uit: verzameling van feitelijke gegevens en inventarisatie van de belangrijkste documenten (bijlage B); analyseren van de informatie tegen het licht van een toetsingskader (bijlage D); observatie binnen de locatie en het voeren van gesprekken met belanghebbenden (bijlage C); beoordelen van de stand van zaken op de terreinen rechtspositie en veiligheid, met name uitgewerkt op de punten toegang tot zorg, signalering van problematisch gedrag en procedures bij een calamiteit als suïcide overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) inzake de onderzoeksresultaten van de ISt. Leidraad voor de inspectieactiviteiten is het algemene toezichtkader van de Inspectie, dat als uitgewerkt toetsingskader voor de PI Arnhem-Zuid in bijlage D is terug te vinden. Dit toetsingskader is mede gebaseerd op (inter-)nationale wet- en regelgeving. De inspecteurs hebben zich bij de bestudering van de documenten, gedurende de observatie en in de (gestructureerde) vraaggesprekken vooral geconcentreerd op - aan rechtspositie en veiligheid gerelateerde - onderwerpen als (toegang tot) de zorg, het signaleren van problematisch gedrag, de communicatie daaromtrent en de gang van zaken rond een daadwerkelijke suïcide. 9

11 1.3.2 Tijdpad Per brief d.d. 15 maart 2006 zijn de algemeen directeur van de PI Arnhem en de locatiedirecteur van de locatie Arnhem-Zuid geïnformeerd over de voorgenomen inspectie. Ook is de commissie van toezicht per brief op de hoogte gebracht. De inspectie heeft op 24 en 27 april 2006 plaats gevonden. Het conceptrapport is op 16 mei 2006 voor wederhoor met betrekking tot de feitelijke bevindingen van de Inspectie naar de locatiedirecteur gestuurd. Op 30 mei 2006) is de reactie van de directie van PI Arnhem-Zuid ontvangen. Het inspectierapport is op 12 juni 2006 door de hoofdinspecteur vastgesteld en aangeboden aan de Minister van Justitie. 1.4 Objectbeschrijving De locatie Arnhem-Zuid is een huis van bewaring voor mannen, niet ver van het centrum van Arnhem gelegen aan een doorgaande weg, in een betrekkelijk rustig buitengebied van de stad. De capaciteit van het hvb bestaat uit 253 plaatsen bestaande uit 23 arrestantenplaatsen, 24 tweepersoonscellen (48 plaatsen), 24 detentieplaatsen op de individuele begeleidingsafdeling (iba) 3 en 158 reguliere plaatsen. Er zijn interne differentiaties in de vorm van een inkomstenafdeling en een bijzondere zorgafdeling (bza). De inrichting heeft een etage en bestaat grofweg uit een hoofdgang met twee zijaders. In het hoofdgebouw bevinden zich de portiersloge en de bezoekersruimten, op de etage de directieruimten, de managementondersteuning en de BSD. In de zijaders zijn de afdelingen en de detentie-ondersteunende diensten ondergebracht. Het hvb wordt in de directe omgeving vanwege een blauwe streep op het gebouw, de blue band gevangenis genoemd. I 3 Op het moment van de inspectie staan enkele cellen op de iba leeg 10

12 1.5 Recente onderzoeken De belangrijkste constateringen van de RSJ naar aanleiding van een bezoek aan de locatie Arnhem-Zuid in december 2004 zijn de toenemende psychiatrische problematiek van gedetineerden, de problemen door beperking (versobering) van het dagprogramma, onvoldoende medische ondersteuning van de iba, onvoldoende integratiemogelijkheden en de onder druk staande zorg op de bza. Deze aspecten zijn tevens bij de beoordelingen van de Inspectie betrokken. Van 30 mei tot en met 3 juni 2005 heeft in Arnhem-Zuid een externe security audit plaatsgevonden. In grote lijnen is vastgesteld dat de verbeterpunten op het gebied van veiligheid vooral op het organisatorische vlak liggen. Spoedig na deze audit zijn verbetertrajecten opgestart. In april 2006 is door de locatiedirecteur aan de sectordirecteur Gevangeniswezen een tussenstand opgegeven, waaruit is gebleken dat een groot deel van de verbeterpunten in uitvoering is. De Inspectie heeft de stand van zaken op dit gebied in haar bevindingen en beoordelingen, voor zover relevant, meegenomen. 11

13 2 Bevindingen 2.1 Rechtspositie Huisregels De huisregels liggen niet op cel, zij kunnen alleen op de teamkamer op de afdeling worden ingezien. In één van de interviews is naar voren gekomen dat de gedetineerde soms onwil van het executieve personeel ervaart als de huisregels worden opgevraagd. In het interview met de commissie van toezicht is aangegeven dat er twijfel bestaat over de juridische, abstracte taal waarin de huisregels zijn gesteld. Het zou voor een aantal gedetineerden niet goed te begrijpen kunnen zijn. De Inspectie onderschrijft deze opvatting Lichamelijke integriteit Geconstateerd werd dat na afloop van ieder bezoekmoment standaard alle gedetineerden gevisiteerd worden. Voorafgaand aan de uitoefening van deze bevoegdheid vindt geen zorgvuldige afweging plaats Beklag Gedetineerden weten de commissie van toezicht goed te vinden. De klachten die de commissie van toezicht ontvangt betreffen vooral het dagprogramma en het (versoberde) regime. De commissie heeft de Inspectie haar zorgen kenbaar gemaakt op het gebied van de regimevoering, met name de versobering van het dagprogramma leidt er volgens haar toe dat momenten van souplesse waarin iemand even kan telefoneren of iets extra s kan doen - nagenoeg- verdwenen zijn. Ook merkt zij een cultuur van toenemende agressie bij gedetineerden op. Commissieleden organiseren 1x per jaar een gesprek met afdelingshoofden om feeling te houden met kwesties rond gedetineerden. De commissie heeft extra aandacht gevraagd voor de jeugdige gedetineerden, wellicht zou een meer pedagogische benadering van deze groep op zijn plaats 12

14 zijn. De commissie heeft haar zorg geuit over het ontbreken van de gedetineerdencommissie. De commissie van toezicht meldt verder een zeer goede relatie met de directie te hebben. Zij is altijd goed en volledig geïnformeerd over voorvallen of over belangrijke beleidszaken. Een vertegenwoordiging van de gedetineerden heeft de komst van de Inspectie aangegrepen om per brief en middels de maandcommissaris, aandacht te vragen voor hun problemen. Op deze brief, gericht aan de Inspectie, wordt onder (dagprogramma) gedetailleerd ingegaan Toegang zorg Gedetineerden hebben toegang tot arts of psycholoog via spreekbriefjes, die zij bij de piw er achterlaten. De psycholoog komt op afroep, de arts na tussenkomst van de medische dienst. De staf geeft aan dat piw ers, de psycholoog, de geestelijk verzorger of de medische dienst snel weten te vinden als zij het vermoeden hebben dat er met een gedetineerde iets aan de hand is. De staf spreekt expliciet over een groeiende cultuur van toenemende openheid en laagdrempeligheid. Een voorbeeld van die laagdrempeligheid treft de Inspectie aan in de manier waarop de arts visites loopt op de afdeling en de gedetineerde op cel bezoekt in plaats van spreekuur te houden in het voorgebouw. De arts wordt op deze manier regelmatig door executief personeel aangesproken of bevraagd over zaken. Geïnterviewde gedetineerden melden dat het soms wel erg lang duurt alvorens zij een consult krijgen. Andere geïnterviewden vinden dat het wel mee valt. De medische dienst geeft desgevraagd aan dat uiterlijk binnen twee dagen iedereen die een sprekersbriefje ingediend heeft, gezien is. De locatie heeft de mogelijkheid gedetineerden op een bijzondere zorgafdeling (bza) te plaatsen als daarvoor aanleiding is. Een aanleiding zou bijvoorbeeld kunnen zijn, de gedetineerde enige tijd te observeren, vanwege plotselinge verwardheid. Eén van de vijf recente suïcides heeft plaatsgevonden op de bza. Een bza cel is hetzelfde ingericht als een cel op de reguliere afdeling. De inrichting en de faciliteiten 4 zijn in principe hetzelfde. De personele bezetting op deze afdeling is wel ruimer. Verschillende personeelsleden hebben bovendien een aanvullende opleiding gehad in het omgaan met deze moeilijkere groep gedetineerden. I 4 Men mag dezelfde spullen op cel hebben als in een reguliere cel, zoals scheermesjes, bestek etc. 13

15 De locatie beschikt ook over een individuele begeleidingsafdeling (iba) met 24 plaatsen, waar gedetineerden landelijk, op grond van hun gedrag en hun ziektebeeld kunnen worden geplaatst. Het selecteren voor de iba valt onder verantwoordelijkheid van het rayonkantoor (plaatsing- en selectie van gedetineerden), via tussenkomst van de psycholoog. Deze geeft aan dat de meeste gedetineerden op de iba naast hun gedragsproblematiek een fors verslavingsprobleem hebben. Op deze iba afdeling werken speciaal opgeleide piw ers, zbiw ers genoemd. De afdeling heeft een vaste eigen psycholoog, die het team ondersteunt en adviezen geeft. De psycholoog heeft wekelijks een vast spreekuur voor de gedetineerden. Twee van de vijf suïcides in de inrichting hebben plaatsgevonden op de iba. Suïcides Alle geïnterviewden hebben gemeld dat de suïcides die in de locatie hebben plaatsgevonden een grote impact hebben gehad. De medische dienst, de arts, de psycholoog en de hoofden van de afdelingen waar de suïcides hebben plaatsgevonden hebben zich het hoofd gebroken over de vraag waarom het zich in deze PI zo vaak heeft voorgedaan en of zij de suïcides hadden kunnen voorkomen. De geïnterviewde stafleden hebben aangegeven dat zij in overleg met elkaar en individueel tot de conclusie zijn gekomen, dat er in de reeks van suïcides geen lijn is te ontdekken. Er wordt zeer voorzichtig gesproken over op zichzelf staande gevallen, of incidenten. Het psycho medisch overleg (PMO) is gebruikt om met de directie na te lopen welke situaties zich rond de suïcides hebben voorgedaan, of er fouten zijn gemaakt en of er zaken beter of anders moeten. De suïcides hebben niet geleid tot bijstelling van de procedures. Uit de interviews komt naar voren dat het voor de professionele zorgverleners uiterst moeilijk is in een detentieomgeving van gedragsgestoorde, verwarde, boze, neerslachtige gedetineerden suïcidale signalen te onderscheiden naar ernst. De Inspectie heeft de indruk gekregen dat alle signalen zoveel mogelijk serieus worden genomen. Alle geïnterviewden straalden dit in houding en gedrag uit. De documenten die de Inspectie heeft kunnen inzien onderschrijven dit. Zo heeft de Inspectie uitgebreide gedragsrapportages gezien waarin dagelijks de stand van zaken omtrent gedetineerden werd bijgehouden. Op de iba heeft de Inspectie zorgvuldig opgebouwde individuele programma s aangetroffen, die wekelijks of dagelijks, afhankelijk van de omstandigheden, worden bijgesteld. Hierbij tekent de Inspectie wel aan dat de 14

16 overdrachtsformulieren van de dag- naar de nachtdienst niet erg duidelijk zijn, omdat er gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende formats. De mondelinge communicatie over gedetineerden is naar de inzichten van de Inspectie op orde. Er vindt wekelijks multidisciplinair gedetineerdenoverleg plaats, waarbij iedereen in de gelegenheid is signalen aan de hulpverleners door te geven. De executieve personeelsleden geven aan dat zij bij dringende signalen ook tussentijds bij de hulpverlening terecht kunnen. De Inspectie wil hier wel een kanttekening bij plaatsen. De executieve personeelsleden op met name de reguliere afdelingen hebben aangegeven dat het signaleren van gedragsproblematiek of bijzonderheden bij een gedetineerde steeds moeilijker wordt. Het dagprogramma is in combinatie met de personele sterkte volgens hen amper vorm te geven. Contactmomenten zijn schaars geworden. Een goede, vroegtijdige signalering staat daarmee onder grote druk. (Zie voor een uitgebreidere beschrijving van het dagprogramma paragraaf 2.1.7) In de interviews is verder naar voren gebracht dat het personeel inmiddels overbezorgd op een uitlating als ik maak me van kant als. kan reageren; uit voorzorg wordt de betreffende gedetineerde alvast in een observatiecel geplaatst. De staf probeert te bewaken dat er niet over gereageerd wordt Sanctiemaatregelen Alleen de unitdirecteur en de locatiedirecteur mogen sanctioneren. Bij geweldstoepassing wordt altijd een arts ingeschakeld, en de cvt geïnformeerd. Als het een gedetineerde van de iba betreft wordt het afdelingshoofd of de psycholoog in geval van een sanctie gehoord en geconsulteerd. In de observatiecel is geen cameratoezicht mogelijk. Alleen de iba-afdeling heeft twee cellen die uitgerust zijn met een camera Arbeid De Inspectie heeft de wasserij bezocht, een grote werkplaats waar op dat moment meerdere gedetineerden onder leiding van één werkmeester aan het werk waren. De wasserij verzorgt de was voor Arnhem-Zuid en voor de PI s Doetinchem, Zutphen, Arnhem De Berg en De Hunnerberg. Er zijn geen wachtlijsten voor de arbeid Dagprogramma Het dagprogramma is met ingang van 1 december 2005 herzien. 15

17 Alle geïnterviewden hebben over de gang van zaken rond het dagprogramma gesproken. Na de aanpassing zijn ook de executieve teams opnieuw geformeerd om ervaring, kennis en professionaliteit te spreiden. Uit de interviews is gebleken dat niet alle executieven hier onverdeeld gelukkig mee zijn. Het is voor velen wennen om een andere regiemsvorm te draaien dan die men gewend was. Het dagprogramma voor de reguliere afdelingen voldoet op papier aan de minimale vereisten van de regimevoering in een penitentiaire inrichting. Deze minimale eisen zijn: de gedetineerde heeft het recht gedurende tenminste één uur per week bezoek te ontvangen; de gedetineerde heeft recht op lichamelijke oefening en het beoefenen van sport gedurende tenminste tweemaal drie kwartier per week; de gedetineerde wordt in de gelegenheid gesteld tot deelname aan recreatieve activiteiten, gedurende tenminste zes uren per week en dagelijks tenminste één uur in de buitenlucht te verblijven. De geïnterviewde gedetineerden hebben tijdens het bezoek de inspecteurs een brief overhandigd waarin zij namens de afdelingen B en D onder meer aandacht vragen voor de gang van zaken in samenhang met het dagprogramma. Gedetineerden melden dat het personeel geen tijd voor hen heeft. Soms duurt het naar hun zeggen uren voordat er wordt gereageerd op de bel. Door personeelskrapte is het bijna standaard dat er tijd van de onderdelen van het dagprogramma wordt afgesnoept. Het binnen laten en screenen van bezoek, het lopen van de ene locatie in de inrichting naar de andere, het gaat volgens de gedetineerden allemaal af van de standaardtijden. De recreatiemomenten vallen in het weekend. Daarnaast hebben de gedetineerden klachten over onder meer het gebruik van de douche (wordt standaard alleen na het sporten gelegenheid voor gegeven), over de bereikbaarheid van de arts, over de activiteiten van de BSD ( te lui ), over het gebruik van de telefoon (daar is volgens opgave van de geïnterviewde gedetineerden vaak geen tijd voor), over het gebruik van de wasmachine (één machine voor 37 gedetineerden die gedurende 3 uur mag worden gebruikt), de kwaliteit van het waspoeder (niet goed) en over het onsmakelijke eten. Geïnterviewde gedetineerden hebben gemeld dat gedetineerden door hun ongemak regelmatig naar het executieve personeel (verbaal) uitvallen, maar dat zij ook gedetineerden kennen die alles opkroppen en zich niet uiten. 16

18 Het geïnterviewde executieve personeel van met name de reguliere afdelingen heeft in grote lijnen bovenstaande bevestigd; zij voelt zich onder grote tijdsdruk staan en meldt de hele dag te hollen en te vliegen. De personeelsleden geven aan regelmatig met drie piw ers op meer dan 80 gedetineerden te lopen, ruimte voor andere contacten dan tussen de onderdelen door, is er dan niet. Het gevolg van het dagprogramma in combinatie met de personeelssterkte is, aldus het executieve personeel, dat de contactmomenten met gedetineerden minimaal geworden zijn. Een praatje maken, iets (extra s) doen waardoor een gedetineerde zich meer op zijn gemak zou voelen (even laten bellen bijvoorbeeld of een poststuk achterhalen) is niet langer mogelijk. Ook het kunnen signaleren van problemen die kunnen escaleren staat onder druk, aldus enkele geïnterviewde executieven. De resultaten van dit alles zijn volgens het executieve personeel, dat gedetineerden zich opgefokt voelen en dat onder meer in scheldpartijen (richting personeel) uiten. De commissie van toezicht heeft eveneens deze situatie beaamd. Zij heeft daarenboven opgemerkt dat het er om gaat hoe de geblokte uren door de piw ers worden uitgelegd. Het komt nogal eens voor, aldus de commissie dat de opvatting geblokt is geblokt in de zin van achter de deur wordt gehuldigd, terwijl het volgens de commissie - en desgevraagd ook volgens de directie - mogelijk moet zijn om tijdens de geblokte uren te douchen of te telefoneren. Maar de gedetineerde moet daar dan wel om vragen. In het interview met de staf en met de afdelingshoofden is de zorg over het contact tussen piw er en gedetineerde eveneens op tafel gekomen. Een factor van betekenis is, dat er wisseling is geweest van afdelingshoofden en de sturing op de invulling en omgang met het dagprogramma node is gemist. De staf kan echter niet zeggen dat de versoberingen en geringere contactmomenten tussen executief personeel en gedetineerden aantoonbaar hebben geleid tot situaties die zij uit preventief oogpunt eerder had willen weten. De arrestantengroep vormt binnen Arnhem-Zuid een aparte categorie. De arrestanten zitten, conform het landelijke beleid, in een zeer sober regime, en hebben te maken met lange blokken achter de deur aldus het executieve personeel. Er kan door deze gang van zaken minder gesignaleerd worden er is te weinig zicht op deze groep. Complicerende factor voor de arrestanten hierbij is dat de groep, die vaak verward en afkickend binnen komt, een grote doorstroming kent. 17

19 Om belangrijke signalen adequaat op te pakken, is er dus weinig tot geen gelegenheid. De staf en de directie hebben rond het dagprogramma opgemerkt dat de contactmomenten met gedetineerden weliswaar zijn verminderd, maar dat er naar een nieuw evenwicht moet worden gezocht, waarin bewust wordt omgegaan met (uitnutten van) die contactmomenten, die er wel zijn. Het is vooral de taak van de afdelingshoofden om het personeel te helpen bij het zoeken naar een nieuw evenwicht. Een mogelijkheid voor intensiever contact met gedetineerden is het mentorschap. Een piw er is volgens de structuur van het mentorschap vraagbaak en contactpersoon voor een aantal aangewezen gedetineerden. Maar dit systeem is in de PI niet ingevoerd. Op de iba is de situatie op dit punt anders: er is een aangepast programma en meer personeel (4 op 24 gedetineerden). Voor iedere gedetineerde is een behandelplan opgesteld. De iba heeft ook een avondprogramma, dat er uit bestaat dat om het halve uur telkens twee gedetineerden uit hun cel zijn. Op deze wijze is iedere gedetineerde er op een avond wel een keer uit. Het resultaat hiervan is dat er voor het dienstdoend personeel ruime gelegenheid is voor contacten met de gedetineerde en het monitoren en observeren van het gedrag. 2.2 Veiligheid Materiele veiligheidsvoorzieningen In PI Arnhem-Zuid wordt niet gewerkt met een Personen Zoek Installatie (PZI), waarbij iedereen een persoonlijke pieper draagt die aangestuurd wordt door een geautomatiseerd systeem, waarbij groepen of individuele functionarissen gericht benaderd kunnen worden. In Arnhem-Zuid werkt men met portofoons. Iedere medewerker draagt een portofoon bij zich en kan via die portofoon alle communicatie volgen die er in de PI via dat net plaats vindt. Dit huidige portofoongebruik geeft veel klachten. Het systeem is niet verfijnd genoeg en er zijn ook regelmatig storingen. Ingeval er een alarmmelding is, gaat een oproep naar iedereen in de inrichting en niet naar een bepaalde groep functionarissen. Binnenkort gaat men over op een Personen Zoek Installatie. De portiersloge voldoet, maar wordt binnenkort verbouwd. De telefooncentrale zal dan voor de hele PI Arnhem worden aangepast. Ook de bezoekersruimte 18

20 wordt binnenkort aangepast, onder meer om overzicht te kunnen houden op het handen en voetenverkeer. Er wordt een laag tussenschot aangebracht. Op de iba staan in de personeelsruimte vier beeldschermen opgesteld die zicht geven op twee met camera uitgeruste cellen van de iba. Aan het besluit tot cameraplaatsing ligt een beschikking van de directeur ten grondslag. De Inspectie heeft geconstateerd dat de piw er zich door zijn kleding moeilijk laat onderscheiden van andere personen in de PI, er is een grote verscheidenheid aan toegestane justitiekleding. Het dienstvak bewaarder/portier draagt duidelijk herkenbaar uniformkleding. Het onderwerp dienstkleding is onder de aandacht, aldus de directie. De bedrijfshulpverlening (BHV) bestaat uit bewa s en piw ers. De samenwerking tussen deze twee dienstvakken neemt geleidelijk toe. De directie en de afdelingshoofden willen de fitheid van het personeel bevorderen, met name door verplichte personeelssport momenten. Maar de geïnterviewde executieven geven aan dat de verplichte sport nog veel te vrijblijvend is. Het oefenen van de BHV heeft nog maar één keer plaatsgevonden Immateriële veiligheidsvoorzieningen Er is geen hoofd beveiliging in de PI; op projectbasis is naar aanleiding van de security audit wel een tijdelijk hoofd beveiliging aangesteld. In de nachtdienst zijn drie bewa s in dienst, één zit op de centrale post en twee lopen rondes. Bij een calamiteit moet er een bewa naar de portiersloge om de deuren te openen. Vanaf uur, als gedetineerden worden ingesloten, vinden er vijf controles plaats, om de twee uur en in principe door het hele gebouw. Er moet bij overdracht van dag naar nacht worden gecontroleerd op aanwezigheid van de gedetineerde. Een van de recente suïcides in de PI heeft plaatsgevonden op een reguliere afdeling, vóór het ingaan van de nachtdienst en is pas 14 uur daarna (de volgende morgen) opgemerkt. Hier is bij de overdracht ten onrechte niet gecontroleerd op aanwezigheid. 56 I 5 controleren op aanwezigheid houdt in dat betreffende gedetineerde moet worden gehoord of gezien. 6 De directie bereidde ten tijde van het inspectiebezoek passende maatregelen jegens de betrokken medewerkers voor. 19

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

IST. PI Arnhem. locatie De Berg. Inspectierapport. Doorlichting

IST. PI Arnhem. locatie De Berg. Inspectierapport. Doorlichting IST PI Arnhem locatie De Berg Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie a PI Arnhem locatie De Berg Inspectierapport Doorlichting Maart 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding

Nadere informatie

IST. PI Midden Holland. locatie Haarlem. Inspectierapport. Doorlichting

IST. PI Midden Holland. locatie Haarlem. Inspectierapport. Doorlichting IST PI Midden Holland locatie Haarlem Inspectierapport Doorlichting Missie ISt De ISt ziet toe op de sanctietoepassing met het oog op zichtbare verbetering van de effectiviteit en kwaliteit van de sanctietoepassing.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

IST. PI Achterhoek. locatie Lunette. Inspectierapport. Doorlichting

IST. PI Achterhoek. locatie Lunette. Inspectierapport. Doorlichting IST PI Achterhoek locatie Lunette Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing PI Achterhoek locatie Lunette Inspectierapport Doorlichting April 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 april 2004 Rapportnummer: 2004/135

Rapport. Datum: 23 april 2004 Rapportnummer: 2004/135 Rapport Datum: 23 april 2004 Rapportnummer: 2004/135 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de unitdirecteur van de P.I. Haaglanden, locatie Scheveningen-Noord, geen nadere informatie heeft verstrekt over

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive

Toezichtaspect Criterium Norm of verwachting Informatiebron Reïntegratie Het aanbod draagt bij aan de reïntegratie/ het voorkomen van recidive Toetsingskader Exodus, 15 januari 2008 De normering is gebaseerd op de kwaliteitscriteria resocialisatietrajecten ex-gedetineerden zoals geformuleerd door de Directie Sanctie- en Preventiebeleid van het

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Toezicht op maatregelen ter voorkoming van voortgezet crimineel handelen, niet-integer gedrag en contrabande

Plan van Aanpak. Toezicht op maatregelen ter voorkoming van voortgezet crimineel handelen, niet-integer gedrag en contrabande Plan van Aanpak Toezicht op maatregelen ter voorkoming van voortgezet crimineel handelen, niet-integer gedrag en contrabande Datum 2 juni 2016 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 3 3. Afbakening 4 4.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

PI Alphen a/d Rijn T.a.v. de vestigingsdirecteur Postbus AT ALPHEN A/D RIJN. Datum 10 maart 2017 Onderwerp Resultaat onderzoek Inspectie VenJ

PI Alphen a/d Rijn T.a.v. de vestigingsdirecteur Postbus AT ALPHEN A/D RIJN. Datum 10 maart 2017 Onderwerp Resultaat onderzoek Inspectie VenJ 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag PI Alphen a/d Rijn T.a.v. de vestigingsdirecteur Postbus 762 2400 AT ALPHEN A/D RIJN Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.inspectievenj.nl

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015 De inrichting De Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn bestaat sinds 1 juli 2014 uit twee locaties: de locatie Maatschapslaan

Nadere informatie

PI Flevoland Locatie Almere. Inspectierapport Doorlichting

PI Flevoland Locatie Almere. Inspectierapport Doorlichting PI Flevoland Locatie Almere Inspectierapport Doorlichting PI Flevoland Locatie Almere Inspectierapport Doorlichting Juni 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing Inhoudsopgave 2 PI Flevoland Locatie Almere

Nadere informatie

Samenvatting De problematiek van gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking in het gevangeniswezen

Samenvatting De problematiek van gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking in het gevangeniswezen Samenvatting De problematiek van gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking in het gevangeniswezen Dr. H.L. Kaal Drs. A.M. Negenman E. Roeleveld Prof. dr. P.J.C.M. Embregts Achtergrond onderzoek

Nadere informatie

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder

ADVIES. het D, gevestigd te B, vertegenwoordigd door de heer E, directeur, verweerder 107557 - School heeft een gescheiden vader voldoende adequaat en op gelijke wijze van informatie voorzien over zijn zoon. inzake de klacht van: de heer A, wonende te B, ouder van C, klager tegen ADVIES

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Jaarverslag Kinderopvang & Buitenschoolse opvang

Jaarverslag Kinderopvang & Buitenschoolse opvang Jaarverslag Kinderopvang & Buitenschoolse opvang ABBW 2012 Openbaar Jaarverslag Klachten 2012 BSO ABBW Voorwoord Voor u ligt het Openbaar Jaarverslag Klachten 2012 van BSO ABBW en Kinderopvang ABBW. ABBW

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

IST. PI Zuid-West. locatie Dordtse Poorten. Inspectierapport. Doorlichting

IST. PI Zuid-West. locatie Dordtse Poorten. Inspectierapport. Doorlichting IST PI Zuid-West locatie Dordtse Poorten Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 PI Zuid-West Locatie Dordtse Poorten Inspectierapport Doorlichting

Nadere informatie

Klachtenregeling ZorgMies Nederland

Klachtenregeling ZorgMies Nederland Klachtenregeling ZorgMies Nederland Inleiding Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inwerking getreden. Deze wet brengt voor zorgverleners verplichtingen met zich

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

IST. Beheersing geweld. tussen gedetineerden in. huizen van bewaring. Inspectierapport. Themaonderzoek

IST. Beheersing geweld. tussen gedetineerden in. huizen van bewaring. Inspectierapport. Themaonderzoek IST Beheersing geweld tussen gedetineerden in huizen van Inspectierapport Themaonderzoek Ministerie van Justitie a Beheersing geweld tussen gedetineerden in huizen van Inspectierapport Themaonderzoek Oktober

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad Jaarverslag CvT PI Lelystad 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inrichting / Commissie van toezicht.... pag. 4 2. Cijfers.. pag. 4 3.

Nadere informatie

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 Rapport Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, vestiging Roosendaal, zonder

Nadere informatie

Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per

Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per GROEPSPRAKTIJK ASSEN-OOST Klachtenregeling Gezondheidscentrum Assen-Oost Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per 1-1-2017 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

IST. PI Overijssel. locaties De Karelskamp en. Niendure. Inspectierapport. Doorlichting

IST. PI Overijssel. locaties De Karelskamp en. Niendure. Inspectierapport. Doorlichting IST PI Overijssel locaties De Karelskamp en Niendure Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie a PI Overijssel locaties De Karelskamp en Niendure Inspectierapport Doorlichting Augustus 2005

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Gelet op artikel 19, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet en artikel 3, vierde lid, van de Penitentiaire maatregel;

Gelet op artikel 19, derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet en artikel 3, vierde lid, van de Penitentiaire maatregel; Wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden in verband met het meerpersoonscelgebruik en de flexibilisering van het dagprogramma Gelet op artikel 19, derde lid, van

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

IST. PI Midden Holland. locatie Alphen a/d Rijn. Inspectierapport. Doorlichting

IST. PI Midden Holland. locatie Alphen a/d Rijn. Inspectierapport. Doorlichting IST PI Midden Holland locatie Alphen a/d Rijn Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie a PI Midden Holland locatie Alphen a/d Rijn Inspectierapport Doorlichting Januari 2006 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Middelen en Verslaving in het Gevangeniswezen. Veiligheid of Zorg?

Middelen en Verslaving in het Gevangeniswezen. Veiligheid of Zorg? Middelen en Verslaving in het Gevangeniswezen Veiligheid of Zorg? 14 april 2016 Inhoud presentatie Deel I (Reinier Sepers, Hoofdkantoor DJI) 10 minuten Introductie Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Nadere informatie

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht AANGETEKEND Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad 11 2525 BD S GRAVENHAGE Bezoekadres: Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 370 02 30 www.inspectiejeugdzorg.nl

Nadere informatie

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN INSPECTIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN School : o.b.s. De Hanwizer Plaats : Vrouwenparochie BRIN-nummer : 18TK Datum uitvoering onderzoek : 10 juni 2008 Datum conceptrapport bevindingen: 19 juni 2008 Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Match (GOB) Poel JX VELDDRIEL Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Match (GOB) Poel JX VELDDRIEL Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Match (GOB) Poel 11 5334JX VELDDRIEL Registratienummer 112125748 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Maasdriel Datum inspectie: 05-10-2016 Type

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht

Reglement cameratoezicht Reglement cameratoezicht Stichting Conexus september 2017 Doel van dit document Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle locaties van Stichting Conexus waar toezicht door middel van camerasystemen

Nadere informatie

Klachtenregeling de SHA januari Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland

Klachtenregeling de SHA januari Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland Amstelveen, januari 2017 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a SHA Stichting Huisartsenpost Amstelland b Wkkgz

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen.

Nadere informatie

Stappenschema 1: De vraagouder heeft een vermoeden dat het kind in het gastgezin wordt mishandeld

Stappenschema 1: De vraagouder heeft een vermoeden dat het kind in het gastgezin wordt mishandeld Stappenschema 1: De vraagouder heeft een vermoeden dat het kind in het gastgezin wordt mishandeld Fase 1: De vraagouder heeft een vermoeden De vraagouder legt de waarnemingen( eventueel) aan de gastouder

Nadere informatie

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Doel Door een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen wordt het risico op psychische overbelasting verminderd. Er is sprake van een schokkende

Nadere informatie

De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht

De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht Verwey-Jonker Instituut Mr. dr. Katinka Lünnemann Mr. Ceciel Raijer De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht Evaluatie Tijdelijke Instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK Point Blanche Gevangenis

PLAN VAN AANPAK Point Blanche Gevangenis SINT MAARTEN MINISTERIE VAN JUSTITIE PLAN VAN AANPAK Point Blanche Gevangenis 03 februari 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Organisatie en Personeel 2. Opleiding en training 3. Integriteitstraject 4. Informatie-

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON. versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG

GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON. versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG Onder onaanvaardbaar gedrag verstaan wij over het algemeen alle gedrag dat niet

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2012 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij alle

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. PI Zuid-Oost. Locatie Roermond. Inspectierapport. Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. PI Zuid-Oost. Locatie Roermond. Inspectierapport. Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 PI Zuid-Oost Locatie Roermond Inspectierapport Doorlichting September 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 10 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Klachtenreglement (Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg)

Klachtenreglement (Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg) Klachtenreglement (Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg) thuis zorg comfort Inhoudsopgave 3 Artikel 1 begripsbepalingen 3 Artikel 2 Informele oplossing en indienen van een klacht 4 Artikel 3 Buiten behandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016 1. De inrichting. De penitentiaire inrichting Haaglanden, vestiging Scheveningen, omvat het Penitentiair

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011 Rapportnummer: 2011/358 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeentesecretaris

Nadere informatie

IST. PI Haaglanden. locatie Zoetermeer. Inspectierapport. Doorlichting

IST. PI Haaglanden. locatie Zoetermeer. Inspectierapport. Doorlichting IST PI Haaglanden locatie Zoetermeer Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 PI Haaglanden locatie Zoetermeer Inspectierapport Doorlichting September

Nadere informatie

Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie van de CVOM stelselmatig niet op zijn correspondentie reageert.

Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie van de CVOM stelselmatig niet op zijn correspondentie reageert. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie van de CVOM stelselmatig niet op zijn correspondentie reageert. Beoordeling I. Bevindingen 1. Op 3 oktober 2006 werd aan verzoekers

Nadere informatie

1. Klachtenafhandeling: veilig, open en duidelijk voor patiënten

1. Klachtenafhandeling: veilig, open en duidelijk voor patiënten Externe Klachtenregeling Ambulancezorg Groningen Dit is de externe klachtenregeling van Ambulancezorg Groningen. Wanneer een patiënt een klacht heeft over de dienstverlening van Ambulancezorg Groningen

Nadere informatie

Detentie en culturele diversiteit

Detentie en culturele diversiteit Detentie en culturele diversiteit De effectuering van de rechtspositie door etnische minderheden in detentie Marieke Post Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen in samenwerking met Boom Juridische

Nadere informatie

voor al uw maatwerk trainingen

voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen Als u wilt dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten of dat u uw medewerkers handvatten aan wilt reiken waardoor zij waardevoller

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

IST. PI Flevoland. locatie Lelystad. Inspectiebericht. Vervolgonderzoek

IST. PI Flevoland. locatie Lelystad. Inspectiebericht. Vervolgonderzoek IST PI Flevoland locatie Lelystad Vervolgonderzoek Ministerie van Justitie PI Flevoland locatie Lelystad Vervolgonderzoek Oktober 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Bevindingen 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Hoofdvraag

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd.

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd. Protocol leerlingondersteuning door externe Inleiding Onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra

Nadere informatie

Dienst Justitiele Inrichtingen

Dienst Justitiele Inrichtingen Justitie IVlinistene van Justine Dienst Justitiele Inrichtingen Hoofdkantoor - Seetordirectie Gevangeniswezen Postadres: Postbus 30132,2500CC Den Haag Aan de algemeen directeuren van de penitentiaire inrichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten Stichting Wijzer in Opvang

Jaarverslag Klachten Stichting Wijzer in Opvang Jaarverslag Klachten 2016 Stichting Wijzer in Opvang Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2016 van Wijzer in Opvang & Onderwijs. Dit jaarverslag betreft de stichting Wijzer in Opvang. Wijzer

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO Reglement cameratoezicht CITAVERDE College en SWGO Instemming OR verkregen d.d. 14-03-2017 volgens artikel 27, lid 1, k WOR Instemming DR verkregen d.d. 06-03-2017 volgens artikel 8a.2.2, lid 3, k WEB

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van het Detentiecentrum Rotterdam. Datum: 27 maart 2014. Rapportnummer: 2014/027

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van het Detentiecentrum Rotterdam. Datum: 27 maart 2014. Rapportnummer: 2014/027 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van het Detentiecentrum Rotterdam. Datum: 27 maart 2014 Rapportnummer: 2014/027 2 Algemeen Vreemdelingen spreken doorgaans geen Nederlands, althans niet

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken Aanbieding rapport "Klagen bij de politie"

Ministerie van Binnenlandse Zaken Aanbieding rapport Klagen bij de politie Ministerie van Binnenlandse Zaken ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Aanbieding rapport "Klagen bij de politie" Datum Aan 6 maart l998 De korpsbeheerders De korpschefs : Directie Politie : EA98/U600

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

IST. PI Rijnmond. locatie Stadsgevangenis. Rotterdam. Inspectierapport. Doorlichting

IST. PI Rijnmond. locatie Stadsgevangenis. Rotterdam. Inspectierapport. Doorlichting IST PI Rijnmond locatie Stadsgevangenis Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 PI Rijnmond locatie Stadsgevangenis Rotterdam Inspectierapport

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg Klachtenregeling Wkkgz GGz Breburg 1 Inleiding GGz Breburg stimuleert een open klimaat voor het bespreken en behandelen van klachten, met inachtneming van de privacy. Iedere klacht, ongeacht de uitingsvorm,

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

PI Midden Holland Locatie Haarlem. Inspectiebericht Vervolgonderzoek

PI Midden Holland Locatie Haarlem. Inspectiebericht Vervolgonderzoek PI Midden Holland Locatie Haarlem Inspectiebericht Vervolgonderzoek PI Midden Holland Locatie Haarlem Inspectiebericht Vervolgonderzoek Mei 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing Inhoudsopgave 2 PI Midden

Nadere informatie

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3 Organisatie: KadeZorg Functie: nv. 3 Kern van de functie De verzorgende levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging) aan cliënten binnen de daartoe

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapport Rapport over een klacht betreffende de Inspectie voor de Gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum: 13 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/296 2 Klacht

Nadere informatie

plan van aanpak Verantwoorde beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

plan van aanpak Verantwoorde beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen plan van aanpak Verantwoorde beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen 1 Aanleiding en probleemstelling De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) voert in 2015 in samenwerking met de Inspectie

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Thematisch onderzoek Arrestantenregime. Plan van aanpak

Thematisch onderzoek Arrestantenregime. Plan van aanpak Thematisch onderzoek Arrestantenregime Plan van aanpak 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Oriëntatie 4 1.3 Afbakening 5 2 Doel- en vraagstelling 6 3 Operationalisering en onderzoeksaanpak 7 3.1 Operationalisering

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

SAMENVATTING Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO

SAMENVATTING Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO SAMENVATTING 104653 - Klacht over mondelinge en schriftelijke communicatie door school en over klachtbehandeling; PO Klaagster heeft met de leerkracht en de intern begeleider besproken hoe hun zoon begeleid

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 16 december 2015 Rapportnummer: 2015/170

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 16 december 2015 Rapportnummer: 2015/170 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 16 december 2015 Rapportnummer: 2015/170 2 Aanleiding Verzoekster was werkzaam als tolk en verrichtte regelmatig

Nadere informatie