Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Ri ksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA

2 In dit werkdocument wordt de visie van de auteur(s) weergegeven. niet die van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. The views expressed in this document are the authors or authors' own, not those of the Department of Transport, Public Works and Watermanagement.

3 Jaarplan ARBO en Interne Milieuzorg 1994 werkdocument x werkdocument x auteur: J.R.Huisman mei 1994

4 Aan alle medewerkers van het RIZA, Alweer voor de derde maal bied ik u het jaarplan Arbo en Interne milieuzorg aan. Ditmaal voor het jaar In de dagelijkse praktijk zult u zeker hebben gemerkt, dat mede onder invloed van het gevoerde beleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden en interne milieuzorg in uw werkomgeving en elders in het gebouwencomplex zaken zijn aangepakt. Denkt u bijvoorbeeld maar aan het voor beeldschermwerk geschikte meubilair. Wat minder zichtbaar zijn bijvoorbeeld de procedures die werden aangepast, of nader op schrift werden gezet. Hoewel wij op de goede weg zijn, kan er zeker nog niet tevreden achterover worden geleund. Onderzoeken die werden uitgevoerd met betrekking tot "het binnenklimaat" op enkele plekken in het Maerlanthuis hebben voorlopig uitgewezen dat er ook op dat terrein nog veel werk aan de winkel is. Binnenkort zal ik u in zijn algemeenheid en betrokken medewerkers in het bijzonder nader informeren. Bij de laboratoria en de meetstations is het werken met het Inspectie Plus Pakket (IPP) goed ingeburgerd. Voor de kantoorafdelingen heb ik minder reden om tevreden te zijn. Het werken met het IPP verloopt daar stroef. Toch is het een zeer degelijke methode om meer zicht te krijgen op de arbeidsomstandigheden op uw afdeling of op uw werkplek. Voor 1994 willen wij alsnog een her-start maken met de hantering van het IPP op de kantoorafdelingen. Ik vraag daarvoor uw medewerking. Over dit jaarplan werd overleg gevoerd met de dienstcommissie. Ik verzoek u goede nota te nemen van de in 1994 te ontwikkelen activiteiten en zoveel als mogelijk uw bijdragen te leveren. prof. dr. J. de Jong

5

6 Inhoudsopgave 1. Algemeen (alle RIZA-vestigingen) De voortgang van het Inspectie Plus Pakket (IPP) Instructie, voorlichting en onderricht Inzameling van kantoorafval Ziekteverzuimbeleid Opstellen jaarverslag Arbo en Interne milieuzorg Opstellen jaarplan Arbo en Interne milieuzorg Hoofdgebouw Lelystad Bedrijfshulpverlening Gebouw- en werkplek-gerelateerde klachten B-toren (gele toren) Aanpassing werkplekken Bedrijfsfitness Stofstromen Herhalingscursus brandbestrijding Vluchtwegen Vestiging Arnhem Aanpassing werkplekken Bedrijfsfitness Vestiging Dordrecht Kantoor Het Fort Laboratoria Meetstations Eijsden, Keizersveer en Lobith Samenvatting van de kosten 12

7

8 DE ACTIVITEITEN IN Algemeen (alle RIZA-vestigingen) 1.1 De voortgang van het Inspectie Plus Pakket (IPP). Wat is het doel van het IPP? Het IPP is een instrument, waarmee een bedrijf of organisatie aan de hand van vier invalshoeken zichzelf periodiek en systematisch kan doorlichten op het punt van arbeidsomstandigheden. Voor de vier invalshoeken wordt verwezen naar het Jaarplan 1993 biz. 10. Het moet worden gezien als een diagnosesysteem om problemen te onderkennen, te benoemen en te analyseren. Het systeem heeft alleen kans van slagen als de verantwoordelijkheid voor de inspectieactiviteiten bij het afdelingshoofd ligt. In de afgelopen twee jaar is het IPP in de laboratoria en de meetstations behoorlijk ingeburgerd. Bij de kantoorafdelingen dient de hantering van het IPP beter opgepakt te worden. Een herhalingscursus zal voor die doelgroep worden georganiseerd. In hoofdstuk 1.2 wordt hier nader op ingegaan. In 1994 zal onderdeel B (Middelen) van het IPP worden uitgevoerd. Het betreft de veiligheid van de apparatuur, de bediening, omgaan met gevaarlijke stoffen, werkhouding en fysieke en mentale belasting. Uitvoering : afdelingschefs in nauw overleg met de medewerkers. Gereed: oktober Instructie, voorlichting en onderricht Voor de kantoorafdelingen wordt een herhalingscursus gegeven om het IPP nieuw leven in te blazen. Hiervoor zal het NIA worden ingeschakeld. Uitvoering: Decentrale bedrijfskundig medewerkers in nauw overleg met de afdelingen, afdelingshoofden in de vestigingen Arnhem en Dordrecht, cordinator Arbo en Interne milieuzorg. Gereed: September 1994 Kosten: f 4.000,00 ten laste van het materieel artikel

9 1.3 Inzameling van kantoorafval Per organisatie-eenheid worden eenvoudige inzamelvoorzieningen aangeboden ten behoeve van kantoorafval (tipp-ex, pennen, etc.). In het oktober-nummer van het personeelsblad Waterwas verschijnt hierover een artikel. Uitvoering: onder verantwoordelijkheid van de Facilitaire Afdeling Start: oktober 1994 Kosten: f 5.000,00 ten laste van het materieel krediet 1.4 Ziekteverzuimbeleid Op basis van de (gewijzigde) Arbowet moet de werkgever een expliciet ziekteverzuimbeleid ontwikkelen. Dat beleid moet enerzijds gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van ziekteverzuim en anderzijds op het beperken van eenmaal opgetreden ziekteverzuim. In 1994 wordt een beleidsplan in het directieteam vastgesteld. Uitvoering: stafafdeling PX in nauw overleg met RBB Gereed: September Opstellen jaarverslag Arbo en Interne milieuzorg 1993 Het jaarverslag Arbo en Interne milieuzorg 1993 wordt opgenomen in het Sociaal Jaarverslag 1993 van het RIZA. Uitvoering: coordinator Arbo en Interne milieuzorg en hoofdpersoneelszaken 1.6 Opstellen jaarplan Arbo en Interne milieuzorg 1995 Het opstellen van het jaarplan 1995 wordt gebaseerd op de knelpunten die in het jaar 1994 mede door hantering van het Inspectie Plus Pakket, aan het licht zijn gekomen. Bij de voorbereiding van het jaarplan vervult het Arbo en Interne milieuzorg-team een voortrekkersrol. Uitvoering: hoofdafdelingen; Arbo en Interne milieuzorg-team. Gereed: december 1994

10 M$ OrW 2. Hoofdgebouw Lelystad 2.1 Bedrijfshulpverlening In 1994 wordt een programma van activiteiten uitgevoerd zoals voorgeschreven in het 'Nieuwe Besluit Bedrijfshulpverlening 1994'. Door regelmatig herhalingscursussen en oefeningen te organiseren, worden kennis en vaardigheden op het gebied van de bedrijfshulpverlening op het vereiste niveau gehandhaafd. Het programma bestaat o.a. uit herhalingscursussen op het gebied van EHBO en reanimatie, perslucht en redders activiteiten. Daarnaast wordt een tweedaagse oefening bij Ricas b.v. in Ede georganiseerd. Uitvoering: BHV-organisatie Start: januari 1994 Kosten: f ,00 ten laste van de post BHV van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 2.2 Gebouw- en werkplek-gerelateerde klachten B-toren (gele toren) Op basis van het eind 1993/begin 1994 uitgevoerde onderzoek naar de gebouw- en werkplek-gerelateerde klachten in gebouw B (gele toren) door de RBB worden op basis van de conclusies en aanbevelingen in nauw overleg met het Arbo-team en de RGD verbeteringen aangebracht in de mechanische ventilatie van het gebouw. Hierbij wordt tevens betrokken het door Tauw Milieu BV uitgevoerde onderzoek naar de uitstroom van de zuurkasten. Afhankelijk van de intensiteit van het PC-gebruik wordt binnen- "zon"wering aangebracht aan de noordzijde van het gebouw. Uitvoering: Facilitaire Afdeling Gereed: oktober 1994 Kosten: p.m. 2.3 Aanpassing werkplekken In 1994 wordt voortgegaan met de aanpassing van de werkplekken op de kantoren in de B- en A-toren en van de afdeling IMLO van de hoofdafdeling IM. Uitvoering: Facilitaire Afdeling Gereed: november 1994 Kosten: f ,00 ten laste van het materieel artikel

11 2.4 Bedrijfsfitness Het in 1993 gestarte experiment met betrekking tot bedrijfsfitness wordt in 1994 gecontinueerd. Uitvoering: Kosten: stafafdeling Personeelszaken f ,00 ten laste van het materieel artikel; f ,00 ten laste van e n van de budgetten van de stafafdeling PX 2.5 Stofstromen Er dient een werkvoorschrift te worden opgesteld met betrekking tot de afvoer van afvalstoffen vanuit de organisatie. De reeds aanwezige informatie moet worden aangescherpt. Uitvoering: hoofd laboratoria, lab.chefs en magazijnbeheerders gevaarlijke stoffen 2.6 Herhalingscursus brandbestrijding Ten behoeve van de laboratoria-medewerkers wordt een herhalingscursus brandbestrijding gegeven door de plaatselijke brandweer in samenwerking met RISC te Lelystad. Uitvoering: BHV-organisatie Gereed: September 1994 Kosten: f 5.700,00 ten laste van het materieel artikel 2.7 Vluchtwegen De vluchtwegen nabij de C-toren worden aangepast opdat bij een eventuele calamiteit dit gebouwdeel op V 1 * een veilige wijze kan worden verlaten. Uitvoering: Gereed: Kosten: Facilitaire Afdeling november 1994 f ,00 ten laste van het materieel artikel 10

12 3. Vestiging Arnhem 3.1 Aanpassing werkplekken In het kader van de aanpassing werkplekken in verband met beeldschermgebruik wordt in 1994 voor de vestiging Arnhem meubilair vervangen. Uitvoering: Facilitaire Afdeling Gereed: oktober 1994 Kosten: f ,00 ten laste van het materieel artikel 3.2 Bedrijfsfitness De bedrijfsfitness zal in 1994 worden gecontinueerd. Uitvoering: Stafafdeling Personeelszaken Kosten: f 6.000,00 ten laste van het materieel artikel en f 6.000,00 ten laste van een van de budgetten van de stafafdeling PX 4. Vestiging Dordrecht 4.1 Kantoor Het Fort Enkele beeldschermplekken worden aangepast door middel van vervanging van meubilair. Uitvoering: Facilitaire Afdeling Gereed: oktober 1994 Kosten: f ,00 ten laste van het materieel artikel 4.2 Laboratoria In het kader van de veiligheid wordt voor de medewerkers een basiscursus brandbestrijding gegeven. Deze cursus wordt georganiseerd door Ricas b.v. in Ede. Uitvoering: BHV-organisatie Gereed: mei 1994 Kosten: f 5.000,00 ten laste van de post BHV 11

13 5. Meetstations Eijsden, Keizersveer en Lobith Voor de medewerkers van de meetstations wordt een basiscursus brandbestrijding georganiseerd. Deze dagcursus wordt gegeven bij Ricas b.v. in Ede. Uitvoering: BHV-organisatie Gereed: mei 1994 Kosten: f 2.300,00 ten laste van de post BHV 6. Samenvatting van de kosten Materieel artikel: f ,00 PXbudgetten: f ,00 BHV budgetten: f ,00 De post p.m. ten behoeve van zonwering komt ten laste van het materieel artikel. 12

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat L» Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren Aa de medewerkers van de Dienst Ge- tijdewateren. W^ivenberg D «7 l D t u^uli 1993 OnikenBierk ArbTf dsomstandigheden.

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Pagina 1 van 29 Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Alerimus locaties De Buitensluis te Numansdorp en De Open Waard te Oud-Beijerland Datum: 1 februari 2014 Onderwerp: Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR.

Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen directeur VMBO, Vestigingsdirecteur Praktijkschool Breda en DMR. Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Praktijkschool Breda 26-04-2011 1.00 definitief H.v.Voorst 10-11-2011 1.01 Aangepast document Het schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de Algemeen

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie

Casusonderzoek interlandelijke adoptie. Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Casusonderzoek interlandelijke adoptie Onderzoek naar aanleiding van een mislukte adoptie Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg heeft onderzoek gedaan naar het

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Voor locatie: Gymnasium Juvenaat Versie: 1.0 d.d. 01-10-2013 Opgesteld door: R van Schaik Goedgekeurd door: Geert Derkse Bestuursraad SKVOB e.o: d.d.

Nadere informatie

STARTNOTITIE GEZONDHEIDSMANAGEMENT SOWECO NV

STARTNOTITIE GEZONDHEIDSMANAGEMENT SOWECO NV STARTNOTITIE GEZONDHEIDSMANAGEMENT SOWECO NV 1. Inleiding, aanleiding en doelen Gezondheidsbevordering krijgt in onze huidige samenleving steeds meer aandacht. Werkgevers nemen steeds meer een actieve

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en overleg. 4. 2.2.

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van: SOVAM Veerallee 68 8019 AE Zwolle tel. 038 422 68 65 fax 038

Nadere informatie

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Maart 2010 Missie Inspectie

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

v*4 Via/ ' Jiv.,.._--^f2 '~'"; s -,> - ' Bibliotheek PO1180-5

v*4 Via/ ' Jiv.,.._--^f2 '~'; s -,> - ' Bibliotheek PO1180-5 r C: t7 v*4 o Via/ ffl : ' Jiv.,.._--^f2 '~'";. s -,> - ' : M i n i s t e r i e v a n V e r k e e r en W a t e r s t a a t D i r e c t o r a a t - G e n e r a a l Rijkswaterstaat Directie Z u i d - H o

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker De preventiemedewerker Inhoudsopgave De preventiemedewerker 2 Inleiding Vragen? De preventiemedewerker De RI&E Taken van de preventiemedewerker 5 Veelgestelde vragen Opleiding en deskundigheid 6 Kennis

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 28 325 Bouwregelgeving 2002 2006 Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR WONEN, WIJKEN EN INTE- GRATIE

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Bijlage: standpunt ten aanzien van de aanbevelingen

Bijlage: standpunt ten aanzien van de aanbevelingen Bijlage: standpunt ten aanzien van de aanbevelingen De aanbevelingen van de inspecties nemen wij zonder uitzondering over. Wel kiezen wij bij een paar aanbevelingen voor een iets andere uitwerking in de

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV) Interne instructie Arbeidsinspectie Bedrijfshulpverlening (BHV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Algemeen 1.2 BHV in relatie tot andere wetgeving 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving

Nadere informatie

Geachte lezer, Wij wensen u veel leesplezier. Leo van der Vleuten Milieucoördinator

Geachte lezer, Wij wensen u veel leesplezier. Leo van der Vleuten Milieucoördinator Geachte lezer, De medewerkers van het Elkerliek Ziekenhuis weten als geen ander wat het betekent om zorg voor iemand of iets te hebben. Deze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de zorg voor de patiënt.

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015

Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015 Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2015 Versie: 1.0 Status: Definitief Datum: 15-03-2013 Inhoudsopgave VOORAF... 3 1. Visie op veiligheid... 4 1.1 Missie en ambitie... 4 1.2 Afbakening... 5 1.3. Visie...

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES HANDREIKING VOOR DE INVOERING VAN PREVENTIETAKEN VOOR DE ALLEDAAGSE ZORG VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID NAAR AANLEIDING VAN DE WIJZIGING ARBOWET

Nadere informatie