Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting bevolkingscijfer op 01/01/2016"

Transcriptie

1 Samenvatting bevolkingscijfer op 1/1/216 Op 1 januari 216 telde Roeselare in totaal inwoners, een stijging van 586 inwoners ten opzichte van 1 januari 215, waarbij er 539 meer vrouwen dan mannen zijn. De bevolkingsdichtheid komt zo op 119 inwoners per km². Als we naar de deelgemeenten kijken, zien we dat in 215 de bevolking van Roeselare en Rumbeke is toegenomen met respectievelijk 327 en 23 inwoners en het bevolkingsaantal van Beveren en Oekene gestegen is met respectievelijk 15 en 14 inwoners. De leeftijdsgroep van 2 tot 64 jaar, die de werkende bevolking omvat, is het best vertegenwoordigd met mensen inwoners zijn ouder dan 64 jaar. De honderdjarigen uit deze groep zijn met 5. De inwoners jonger dan 18 jaar vormen een groep van personen. Op 1 januari 216 telde Roeselare gezinnen. Voor gezinnen ging het om alleenstaanden inwoners hebben een andere nationaliteit dan de Belgische. Ten opzichte van 214 betekent dit een stijging van 576 inwoners. In 215 vormden de Roemenen met 173 personen de grootste groep inwoners met een andere nationaliteit. De Polen en de Nederlanders volgden met respectievelijk 463 en 22. In 215 werden in Roeselare kinderen geboren waarvan 576 inwoners van Roeselare. Daarnaast overleden in mensen in Roeselare waarvan 555 ook inwoners waren van Roeselare. In totaal werden in nieuwe inwoners geboren en overleden er 595 inwoners. Daarnaast werden in 215 ook 242 huwelijken afgesloten en werden 13 echtscheidingen geregistreerd. In het derde hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het aantal begrafenissen die in Roeselare plaats vonden. Zo werden het voorbije jaar 511 personen begraven op een stedelijke begraafplaats in Roeselare.

2 Algemeen overzicht 215 GEBOORTEN : 647 INWIJKELINGEN : 3.19 OVERLIJDENS : 595 UITWIJKELINGEN: Natuurlijke aangroei + 52 Migratiesaldo : Totaal saldo : Bevolkingscijfer 1 214: Totale bevolking op per deelgemeente : Roeselare : Rumbeke : Beveren : 6.4 Oekene : 1.74 Volgens geslacht : Mannen (Belgen) (vreemd) = 3 21 Vrouwen (Belgen) (vreemd) = Totaal = Het bevolkingscijfer wordt samengesteld door de personen ingeschreven in het bevolkingsregister en de personen ingeschreven in het vreemdelingenregister. De personen ingeschreven in het wachtregister worden niet opgenomen in de bevolkingscijfers. Bevolkingsregister = de Belgen en de vreemdelingen die door de minister van Binnenlandse Zaken de machtiging tot vestiging hebben verkregen, worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Vreemdelingenregister = vreemdelingen die een machtiging tot verblijf in België hebben bekomen Personen ingeschreven in het wachtregister worden niet meegerekend in het officiële bevolkingsaantal, maar hebben wel een adres in Roeselare waar men voorlopig is ingeschreven. Wanneer men een verblijfstitel bekomt, worden ze in het vreemdelingenregister of het bevolkingsregister ingeschreven.

3 Bevolkingsevolutie stad Roeselare Roeselare telde op 1 januari inwoners. Dit is een aangroei van bijna 1% (+586) ten opzichte van vorig jaar. In de loop van het laatste decennium is de bevolking van de stad Roeselare met 8,2 % gegroeid van inwoners naar ( ). Het bevolkingsaantal kent daarmee een continue stijging sinds 1996 (het laatste jaar waarin het bevolkingsaantal een daling kende). Ten opzichte van 1996 is het bevolkingsaantal met 14,5 % ( ) toegenomen. In 215 steeg het aantal vrouwen met,9% (+286) en het aantal mannen met 1% (+3). De voorbije 1 jaar steeg het aantal mannen met 14,2% (+3.754). Deze stijging van het aantal mannen neemt iets meer toe dan de procentuele toename van het aantal vrouwen 13,1% (+3.574). Bevolkingsevolutie

4 Bevolkingsevolutie deelgemeenten In Roeselare is de voorbije 1 jaar het bevolkingsaantal gegroeid met 6%. Deze toename is minder dan de toename van de totale bevolkingsgroei. 4 Bevolkingsevolutie Roeselare In het voorbije decennium is de bevolking van Rumbeke toegenomen met 17,9 %. 14 Bevolkingsevolutie Rumbeke

5 Beveren kende de voorbije 1 jaar een groei van de bevolking met 6,9% (+389). De voorbije drie jaar nam de groei echter beperkt toe. Bevolkingsevolutie Beveren Ten opzichte van 26 heeft Oekene op 1 januari 216 een minimaal aantal inwoners minder (-18). Wel Is het inwonersaantal sinds 212 continu aan het toenemen Bevolkingsevolutie Oekene

6 Bevolkingsevolutie naar geslacht De voorbije 1 jaar nam het aantal vrouwen (+2.187) in aantal minder toe dan het aantal mannen (+2.48). De verhouding man/vrouw blijft min of meer gelijk. Zo waren eind 25, 5,7% van de inwoners vrouw waar dit eind 214 5,4% is. 7 Bevolkingsevolutie naar geslacht Mannen Vrouwen Als we kijken naar de verschillende deelgemeenten stellen we onderling geen grote verschillen vast. De evolutie van het aantal mannen en vrouwen ligt in de lijn van de algemene evolutie. Ook de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen is bij de verschillende deelgemeenten zo goed als gelijk. Tabel 1: Evolutie aantal mannen en vrouwen in de verschillende deelgemeenten Totaal Jaar V M V M V M V M V M

7 Loop van de bevolking in 215 De loop van de bevolking (stijging of daling van het inwonersaantal) wordt enerzijds bepaald door de natuurlijke groei en anderzijds door het migratiesaldo. Ook de mutaties van personen uit het wachtregister naar het vreemdelingenregister heeft een invloed op het bevolkingscijfer. Natuurlijke groei In 215 werden 651 nieuwe inwoners geboren. Daartegenover staat dat er 595 inwoners van Roeselare zijn overleden waardoor de stad in 215 een natuurlijke aangroei kent van 52 inwoners. In 29 kende de stad Roeselare met een aangroei van 186 inwoners zijn grootste natuurlijke aangroei van de voorbije 1 jaar. Tabel 2: Evolutie cijfer natuurlijke aangroei van de bevolking Jaar Geboorten Overlijdens Aangroei

8 Evolutie van de natuurlijk aangroei Migratiesaldo Het migratiesaldo is het tweede belangrijke element dat de bevolkingsbeweging bepaalt. Het migratiesaldo is afhankelijk van het aantal aankomsten ten opzichte van het aantal vertrekkers. In 215 werden 3.19 nieuwe inwoners ingeschreven. Daarnaast vertrokken inwoners naar een andere gemeente of naar het buitenland en werden 265 personen ambtshalve geschrapt. Dit betekent dat het migratiesaldo plus 534 personen bedroeg in 215. Migratiesaldo

9 Leeftijdsspreiding Roeselare De verhouding tussen het aantal 65+ en het aantal 2-64 jarigen (= grijze druk) bedraagt voor Roeselare 33,7% en betekent ten opzichte van 26 een stijging met 1,5%. De grijze druk geeft een indicatie van de verhouding tussen de leeftijdsgroep van gepensioneerden en de beroepsbevolking. De verhouding tussen het aantal -19 jarigen en het aantal 2-64 jarigen (= groene druk) bedraagt in Roeselare 36,8%. Dit is een daling met 1,2% tegenover 26. Het cijfer van de groene druk geeft een indicatie over de verhouding tussen de jeugd en de huidige beroepsbevolking. Opgesplitst naar leeftijd tekenen we de sterkste stijging op in de categorie van de 9 plussers, namelijk + 8,4% daarna volgt de categorie 1-19 met een stijging van 2%. In de leeftijdsgroep 4-49 jaar (-142 inwoners) wordt een lichte daling vastgesteld. Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat ook in Roeselare de vergrijzing toeneemt. Het aantal 6-plussers stijgt met 1,6% ten opzichte van 214 en met 17,8% ten opzichte van 26. Daar tegenover staat dat de leeftijdsgroep -25 jaar ten opzichte van 26 een stijging van 8,3% kent. Op 1 januari 216 bedroeg de gemiddelde leeftijd van een inwoner van Roeselare 42 jaar. Een man was gemiddeld 4,4 jaar oud en een vrouw 43 jaar. Een inwoner van de deelgemeente Roeselare, Rumbeke, Beveren en Oekene was respectievelijk gemiddeld 42, 41,4, 39,2 en 38 jaar oud. Tabel 3: Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht: Belgen, vreemdelingen en totale bevolking. Leeftijd Belgen Vreemdeling Totaal M V Totaal M V Totaal M V Totaal Totaal

10 8-89 jaar 5% 7-12 jaar 6% 7-79 jaar 9% Bevolking ingedeeld naar leeftijd 9-15 jaar 1% -12 maanden 1% 1-3 jaar 3% jaar 5% jaar 1% 6-69 jaar 11% jaar 12% 4-6 jaar 3% jaar 34% Tabel 4: Evolutie inwoners stad Roeselare naar leeftijdsgroep, Leeftijd Evolutie maand ,7% 1-3 jaar ,8% 4-6 jaar ,8% 7-12 jaar ,9% jaar ,4% jaar ,8% jaar ,6% jaar ,% 6-69 jaar ,2% 7-79 jaar ,4% 8-89 jaar ,7% 9-15 jaar ,5% Totaal ,3%

11 Evolutie van de leeftijdsgroepen in de verschillende deelgemeenten -12 maanden jaar

12 Evolutie van de leeftijdsgroepen in de verschillende deelgemeenten. 4-6 jaar jaar

13 Evolutie van de leeftijdsgroepen in de verschillende deelgemeenten jaar jaar

14 Evolutie van de leeftijdsgroepen in de verschillende deelgemeenten jaar jaar

15 Evolutie van de leeftijdsgroepen in de verschillende deelgemeenten jaar jaar

16 Evolutie van de leeftijdsgroepen in de verschillende deelgemeenten jaar jaar

17 Gegevens gezinssamenstelling stad Roeselare Eind 214 telde de stad Roeselare gezinnen. Dit is een stijging van 11,9% in vergelijking met 25. Ongeveer 67,9% van de gezinnen wonen in Roeselare daarna volgt Rumbeke met 2,8%, Beveren met 8,8% en Oekene met 2,5%. In 214 was 32% van de gezinnen een alleenstaande. Ten opzichte van 25 is dit een stijging met 3%. Tabel 5: Gegevens gezinssamenstelling volgens het aantal inwonende gezinsleden Aantal gezinnen Aantal bijwonende gezinsleden Aard van het gezin Zonder Totaal Echtgescheiden Gehuwd Ongehuwd Weduw(e)naar Gemeenschap 655 Totaal gezinnen % Gezinsleden Aantal personen Tabel 6: Gegevens gezinssamenstelling volgens het aantal kinderen Aantal gezinnen Aantal bijwonende kinderen Gezinnen Aard van het gezin Zonder Totaal % Echtgescheiden Aantal Kinderen Gehuwd Ongehuwd Weduw(e)naar Eindtotaal % Gezinnen Aantal kinderen

18 Gegevens vreemdelingen stad Roeselare 215 De voorbije 1 jaar is het aantal personen in Roeselare met een andere nationaliteit dan de Belgische gestegen met 268% (+2968). Ten opzichte van 214 is dit aantal gestegen met 16,5% (+576). Evolutie vreemdelingen Personen ingeschreven in het wachtregister worden niet meegerekend in het officiële bevolkingsaantal, maar hebben wel een adres in Roeselare waar men voorlopig is ingeschreven. In dit register worden o.a. de kandidaat vluchtelingen ingeschreven. Op 1 januari 216 waren in Roeselare 331 personen ingeschreven in dit register. 6 Wachtregister

19 Overzicht aantal vreemdelingen per continent Op 1 januari 216 waren er 4.73 personen ingeschreven in Roeselare die niet de Belgische nationaliteit bezitten. Zij vertegenwoordigen in totaal 112 verschillende nationaliteiten. De 391 UNO-vluchtelingen komen uit 3 verschillende landen. Vreemdelingen: Totaal 4.73 Uno Vluchteling; 391; 9% Vaderlandsloos; 9; % Afrika; 351; 9% Onbepaald; 28 Amerika; 3; 1% Azië; 539; 13% Europa; 378; 9% Europa EU; 2347; 58%

20 Bevolking ingedeeld naar nationaliteit Afrika Algerije 42 Angola 14 Arabische Republiek Egypte 4 Burkina Faso 3 Burundi 1 Centraal-Afrikaanse Republiek 2 Congo 23 Djibouti 1 Ethiopië 4 Gambia 6 Ghana 13 Guinea 13 Ivoorkust 5 Kameroen 11 Kenia 3 Liberia 2 Libië 1 Madagascar 1 Mali 1 Marokko 133 Mauritanië 4 Niger 2 Nigeria 9 Senegal 1 Sierra Leone 4 Somalië 14 Togo 11 Tunesië 12 Zimbabwe 1 Zuid-Afrika 1 Totaal 351 Amerika Argentinië 1 Brazilië 6 Canada 3 Colombia 6 Cuba 2 Dominikaanse Republiek 1 Mexico 1 Nicaragua 1 Peru 1 Suriname 2 Venezuela 1 Verenigde Staten 5 Totaal 3 Azië Afghanistan 123 Armenië 51 Azerbeidzjan 1 China 24 Filippijnen 16 Georgië 3 India 6 Indonesië 7 Irak 18 Iran 61 Jordanië 2 Kazachstan 8 Kirgizstan 8 Mongolië 1 Nepal 1 Oezbekistan 13 Pakistan 7 Palestina 1 Sri Lanka 1 Syrië 45 Tadzjikistan 1 Taïwan 1 Thailand 22 Turkije 11 Turkmenistan 1 Unie van Myanmar 1 Vietnam 5 Zuid-Korea 1 Totaal 539 Geen continent Nationaliteit niet definitief bekend 12 Onbepaald 16 UNO-vluchteling 391 Vaderlandsloos 9 Totaal 428 Europa niet EU Albanië 31 Bosnië-Herzegovina 14 Kosovo 33 Macedonië 11 Moldavië 2 Montenegro 5 Oekraïne 12 Rusland 176 Servië 48 Servië-Montenegro 21 Wit-Rusland 7 Totaal 378 Europa - EU Bulgarije 42 Denemarken 2 Duitsland 32 Estland 1 Finland 3 Frankrijk 11 Griekenland 26 Hongarije 54 Ierland 2 Italië 63 Kroatië 2 Letland 2 Litouwen 2 Nederland 22 Polen 463 Portugal 11 Roemenië 173 Slowakije 98 Spanje 37 Tsjechië 18 Verenigd Koninkrijk 23 Totaal 2347

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten

Overzicht Geboorten. Mannen Vrouwen Totaal Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal Aankomsten Overzicht 2013 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12468 13211 25679 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 137 129 266 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 5-16 -11

Nadere informatie

Overzicht Geboorten. Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal. Aankomsten Mannen Vrouwen Totaal Vertrekkers. Mannen Vrouwen Totaal

Overzicht Geboorten. Overlijdens. Mannen Vrouwen Totaal. Aankomsten Mannen Vrouwen Totaal Vertrekkers. Mannen Vrouwen Totaal Overzicht 2011 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12248 13140 25388 Geboorten in de geboorteakte 410 Mannen Vrouwen Totaal 126 410 246 Overlijdens Mannen Vrouwen Totaal 152 143 295 Natuurlijk saldo

Nadere informatie

STAD ZOTTEGEM. Bevolkingscijfers 2014

STAD ZOTTEGEM. Bevolkingscijfers 2014 STAD ZOTTEGEM Bevolkingscijfers 2014 Overzicht 2014 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 12565 13233 25798 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 110 99 209 Natuurlijk saldo (Geboorten - Overlijdens) Overlijdens

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

JAARVERSLAG BURGERZAKEN

JAARVERSLAG BURGERZAKEN JAARVERSLAG BURGERZAKEN Inleiding... 3 Bevolkingsevolutie stad Roeselare... 6 Bevolkingsevolutie deelgemeenten... 7 Bevolkingsevolutie naar geslacht... 9 Loop van de bevolking in 23... Natuurlijke groei...

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 Publicatiedatum: 11 juni 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2015 Publicatiedatum: 10 september 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG SEPTEMBER 2015 Publicatiedatum: 6 oktober 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015...

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG JULI 2014 Publicatiedatum: 6 augustus 2014 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

JAARVERSLAG BURGERZAKEN

JAARVERSLAG BURGERZAKEN JAARVERSLAG BURGERZAKEN 216 Inleiding... 3 Bevolkingsevolutie stad Roeselare... 5 Bevolkingsevolutie deelgemeenten... 6 Bevolkingsevolutie naar geslacht... 8 Loop van de bevolking in 216... 9 Natuurlijke

Nadere informatie

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent

Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Dossiers illegale tewerkstelling van vreemdelingen bij de arbeidsauditoraten van het ressort Gent Periode 01/01/ 31/12/ Jozef Moors & Tamara Van Der Elst Statistisch analisten parket-generaal Gent 7 mei

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Aantal inwoners. Natuurlijk saldo Mannen Vrouwen Totaal (Geboorten - Overlijdens) Mannen Vrouwen Totaal

Aantal inwoners. Natuurlijk saldo Mannen Vrouwen Totaal (Geboorten - Overlijdens) Mannen Vrouwen Totaal Overzicht 2003 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 11866 12608 24474 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 97 113 210 Overlijdens Natuurlijk saldo Mannen Vrouwen Totaal (Geboorten - Overlijdens) 134 151 285

Nadere informatie

Aantal inwoners. Natuurlijk saldo Mannen Vrouwen Totaal (Geboorten - Overlijdens) Mannen Vrouwen Totaal

Aantal inwoners. Natuurlijk saldo Mannen Vrouwen Totaal (Geboorten - Overlijdens) Mannen Vrouwen Totaal Overzicht 2004 Aantal inwoners Mannen Vrouwen Totaal 11826 12568 24394 Geboorten Mannen Vrouwen Totaal 118 107 225 Overlijdens Natuurlijk saldo Mannen Vrouwen Totaal (Geboorten - Overlijdens) 122 134 256

Nadere informatie

Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006.

Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006. JAARVERSLAG 2007 BURGERZAKEN Augustijnenlaan 30 Diensthoofd: Guy Vleugels Bevolkingscijfers Op 31 december 2007 telde Herentals 26.268 inwoners, dat zijn 126 inwoners meer dan in 2006. Deelgemeente Belgen

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND. Jaarverslag 2008

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND. Jaarverslag 2008 BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND Jaarverslag 2008 Algemeen overzicht 2008 GEBOORTEN : 660 INWIJKELINGEN : 2 475 OVERLIJDENS : 538 UITWIJKELINGEN: 2 321 Natuurlijke aangroei + 122 Migratiesaldo : +154 Bevolkingscijfer

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 2/02/2010 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Botswana 12/05/09 03/07/09

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 15/06/2010 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Barbados 08-12/02/10 11/02/10

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4 Tarieven buitenland Per 30 april 2016 zijn de tarieven voor gebruik van je abonnement in zone 1 veranderd. De minuten, sms'jes en MB's gaan vanaf nu uit je gewone bundel en je betaalt een kleine toeslag.

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

Naar de nieuwe tariefplannen

Naar de nieuwe tariefplannen Naar de nieuwe tariefplannen Je herlaadkaart Maghreb Mobile De informatie over de vroegere tariefformules is beschikbaar als referentie voor klanten die deze tariefformules op dit moment gebruiken en deze

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTRIJK HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ARDOOIE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen RUISELEDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Tielt Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Bezorginformatie per land

Bezorginformatie per land Bezorginformatie per land De overkomstduur van een zending voor rest vd wereld kan beïnvloed worden door de inklaringstijd bij de douane. De inklaringstijd varieert van 1 week tot 4 weken. Land Overkomstduur

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2016 Vanaf januari 2016: asielstatistieken in personen in plaats van in asieldossiers Tot eind 2015 hadden de statistieken die het CGVS publiceerde betrekking op

Nadere informatie

STAD KORTRIJK JAARVERSLAG 2007 DIENST BURGERZAKEN

STAD KORTRIJK JAARVERSLAG 2007 DIENST BURGERZAKEN STAD KORTRIJK JAARVERSLAG 2007 DIENST BURGERZAKEN 1 JAARVERSLAG 2007 Stad Kortrijk Dienst Burgerzaken 1. Bevolking 1.1 Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht: Belgen, vreemdelingen en totale bevolking

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN:

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN: A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit van de 23 ste oktober 2014, no. 14/2329 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b van het Toelatingsbesluit 1 De Gouverneur van Curaçao Op de

Nadere informatie

STAD KORTRIJK JAARVERSLAG 2003 DIENST BURGERZAKEN

STAD KORTRIJK JAARVERSLAG 2003 DIENST BURGERZAKEN STAD KORTRIJK JAARVERSLAG 2003 DIENST BURGERZAKEN JAARVERSLAG 2003 Stad Kortrijk Dienst Burgerzaken 1. Bevolking 1.1 Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht: Belgen, vreemdelingen en totale bevolking

Nadere informatie

JAARVERSLAG BURGERZAKEN

JAARVERSLAG BURGERZAKEN JAARVERSLAG BURGERZAKEN 215 Inleiding... 3 Bevolkingsevolutie stad Roeselare... 6 Bevolkingsevolutie deelgemeenten... 7 Bevolkingsevolutie naar geslacht... 9 Loop van de bevolking in 215... 1 Natuurlijke

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

STAD KORTRIJK JAARVERSLAG 2002 DIENST BURGERZAKEN

STAD KORTRIJK JAARVERSLAG 2002 DIENST BURGERZAKEN STAD KORTRIJK JAARVERSLAG 2002 DIENST BURGERZAKEN JAARVERSLAG 2002 Stad Kortrijk Dienst Burgerzaken 1. Bevolking 1.1 Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht: Belgen, vreemdelingen en totale bevolking

Nadere informatie

DHIsubsidieregeling. China Project Development

DHIsubsidieregeling. China Project Development DHIsubsidieregeling Hoofdpunten Regeling: tender Bedrijfsactiviteit: investering en export (kapitaal) goederen Doelmarkt: opkomende landen en ontwikkelingslanden (DGGF- land) Subsidiedoel: concreet project,

Nadere informatie

International Call Advantage

International Call Advantage Oproep vanuit België naar Afghanistan Vast en mobiel 2,1 1,42 Alaska Vast en mobiel 2,1 1,42 Albanië Vast en mobiel 2,1 0,82 Algerije Vast en mobiel 2,1 1,05 Amerikaanse eilanden Vast en mobiel 2,1 0,29

Nadere informatie

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND. Jaarverslag 2009

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND. Jaarverslag 2009 BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen overzicht... 5 Deel 1. Bevolking... 6 Loop van de bevolking... 7 Bevolkingspiramide (volledig)... 8 Bevolkingspiramide

Nadere informatie

JAARVERSLAG BURGERZAKEN

JAARVERSLAG BURGERZAKEN JAARVERSLAG BURGERZAKEN 214 Inleiding... 3 Bevolkingsevolutie stad Roeselare... 6 Bevolkingsevolutie deelgemeenten... 7 Bevolkingsevolutie naar geslacht... 9 Loop van de bevolking in 214... 1 Natuurlijke

Nadere informatie

Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5

Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5 Rapport Winterwerking 2014-2015 Victor4 Victor 5 Datum rapport: 17/04/2015 SL-STC, contactpersoon: Veerle Hellemans 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Korte beschrijving initiatieven nachtopvang winterwerking

Nadere informatie

Bevolking en Burgerlijke stand

Bevolking en Burgerlijke stand Bevolking en Burgerlijke stand 2006 Algemeen overzicht 2006 GEBOORTEN : 615 INWIJKELINGEN : 2270 OVERLIJDENS : 505 UITWIJKELINGEN: 2031 Natuurlijke aangroei +110 Migratiesaldo : +239 Bevolkingscijfer 2006:

Nadere informatie

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.815 Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 8306, d.d. 27.4.2012 (oorspronkelijke regeling) Staatscourant

Nadere informatie

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND. Jaarverslag 2012

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND. Jaarverslag 2012 BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen overzicht... 5 Deel 1. Bevolking... 6 Loop van de bevolking... 7 Bevolkingspiramide (volledig)... 8 Bevolkingspiramide

Nadere informatie

STAD KORTRIJK DIENST BURGERZAKEN

STAD KORTRIJK DIENST BURGERZAKEN STAD KORTRIJK DIENST BURGERZAKEN JAARVERSLAG 2008 1 STAD KORTRIJK Dienst Burgerzaken Jaarverslag 2008 1. Bevolking 1.1 Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht: Belgen, niet-belgen en totale bevolking

Nadere informatie

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1.

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1. Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

Nadere informatie

0,09 per SMS 0,20 per MMS

0,09 per SMS 0,20 per MMS Nationaal buiten bundle Gesprekken SMS MMS Data < 100 MB Data > 100 MB Prijs 0,15 per minuut 0,09 per SMS 0,20 per MMS 0,15 per MB 0,075 per MB Afghanistan 2,45 0,07 0,15 Afghanistan Mobiel 2,45 0,07 0,15

Nadere informatie

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND. Jaarverslag 201

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND. Jaarverslag 201 BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND Jaarverslag 201 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen overzicht... 5 Deel 1. Bevolking... 6 Loop van de bevolking... 7 Bevolkingspiramide (volledig)... 8 Bevolkingspiramide

Nadere informatie

Bijlage

Bijlage Bijlage Tabel i Immigratie naar Nederland van niet in Nederland geboren vreemdelingen, naar land van herkomst ^995-2002) Totaal Westerse landen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 74.703 86.183 87.145

Nadere informatie

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming

Staat 1.1.1. Overzicht betrekking hebbend op de verdeling van het aantal verzoeken om een beginseltoestemming Staat 1.1. Overzicht betrekking hebbend op de procedure tot opneming van buitenlandse adoptiefkinderen in Nederlandse gezinnen over de jaren 2000-2004. Verzoeken ter verkrijging van beginseltoestemming

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Voorstel voor een. VERORDENING (EU) nr.../... VAN DE RAAD

Voorstel voor een. VERORDENING (EU) nr.../... VAN DE RAAD NL FR FR EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.6.2010 COM(2010)342 definitief 2010/0189 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING (EU) nr..../... VAN DE RAAD betreffende de vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2017 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Maximale Afghanistan Alle bestemmingen 180 66,09 Albanië Alle bestemmingen 175 90,09 Algerije Alle

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33538 19 juni 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 2017, 2017-0000094795, tot

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers

Allochtoon en Gehandicapt in cijfers Departement Werk en Sociale Economie Afdeling Werkgelegenheidsbeleid Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel Tel. 02 553 40 60 - Fax 02 553 40 10 werkgelegenheidsbeleid@vlaanderen.be Allochtoon

Nadere informatie

Aantal inwoners en bevolkingsdichtheid (zie tabel 1, 2, 3 en kaart: aandeel bevolking per wijk tov het geheel van de bevolking )

Aantal inwoners en bevolkingsdichtheid (zie tabel 1, 2, 3 en kaart: aandeel bevolking per wijk tov het geheel van de bevolking ) Aantal inwoners en bevolkingsdichtheid (zie tabel 1, 2, 3 en kaart: aandeel bevolking per wijk tov het geheel van de bevolking ) Op 1 januari 2017 telde de stad Genk 65.939 inwoners 1 : 32.457 mannen en

Nadere informatie

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND. Jaarverslag 2010

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND. Jaarverslag 2010 BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen overzicht... 5 Deel 1. Bevolking... 6 Loop van de bevolking... 7 Bevolkingspiramide (volledig)... 8 Bevolkingspiramide

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE BASISGEGEVENS VAN DE GENKSE BEVOLKING OP WIJKNIVEAU Toestand op 01.01.2011

DEMOGRAFISCHE BASISGEGEVENS VAN DE GENKSE BEVOLKING OP WIJKNIVEAU Toestand op 01.01.2011 UPDATE CIJFERS DEMOGRAFISCHE BASISGEGEVENS VAN DE GENKSE BEVOLKING OP WIJKNIVEAU Toestand op 01.01.2011 Bron: Stad Genk, Dienst Bevolking Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Aantal inwoners en

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Georgie 0,05 1,96 per minuut Azerbeidzjan 0,05 1,96 per

Nadere informatie

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW.

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2011. Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. B C D Tarieven per maart 2011

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Bevolkingscijfers per 1 januari 2013

Bevolkingscijfers per 1 januari 2013 Bevolkingscijfers per 1 januari 2013 Markt 31 Postbus 900, 6040 AX Roermond Pagina 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 inwoners / gezinnen 2 inwoners per per wijk 3 inwoners uitgesplitst naar en geboortejaar

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie