Deelname Stichting Breedband Drechtsteden Handreiking voor een businesscase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelname Stichting Breedband Drechtsteden Handreiking voor een businesscase"

Transcriptie

1 Deelname Stichting Breedband Drechtsteden Handreiking voor een businesscase Secretariaat Stichting Breedband Drechtsteden Postbus AA Dordrecht T: F: E: 28 november 2005 Versie: 1.0

2 1.Inleiding Het doel van de businesscase is een financiële onderbouwing te geven voor de deelname van uw organisatie aan het glasvezelnetwerk in de regio Drechtsteden. Het is goed om daarbij conservatief te werk gegaan. Dat wil zeggen dat batige bedragen en termijnen voorzichtig ingeschat en naar beneden afgerond zijn, en onderscheid gemaakt wordt tussen harde en zachte baten. Op basis van de harde baten kan op bedrijfseconomische gronden geconcludeerd worden dat er bij veel organisaties sprake is van een rendabele investering. Daarnaast is ook sprake van een aantal zachte, niet kwantificeerbare, baten; kansen voor meer efficiency en innovaties in de dienstverlening. Welke voordelen breedband op strategisch niveau biedt voor uw organisatie hangt af van uw toekomstvisie welke rol ICT daarin speelt. Deze kansen laten zich moeilijk uitdrukken in geld maar geven wel aan wat de strategische betekenis is van deze ontwikkeling. 2. Lasten De lasten van de investering bestaan uit een éénmalige investering plus maandelijks een bedrag voor beheer en de belichting van het netwerk. Als bekend is welke partijen met welke locaties deelnemen kan definitief berekend worden wat de lasten zijn. Deze liggen vervolgens voor 15 jaar vast. Voorschot/lening Iedere deelnemer deelt mee in de totale kosten van het project naar rato van het aantal locaties dat wordt ingebracht. Deze éénmalige investering wordt in de vorm van een voorschot beschikbaar gesteld aan de gezamenlijke stichting zodat de stichting haar verplichtingen jegens de aannemer kan voldoen. Over dit voorschot is geen BTW verschuldigd. Het definitieve bedrag van het voorschot kan pas worden berekend als bekend is welke partijen zullen toetreden. Het project is namelijk gebaseerd op kostendeling; hoe meer deelnemers, hoe lager de kosten. We gaan uit van een richtbedrag van per aangesloten locatie (met een enkelvoudige aansluiting). We streven naar , maar locaties die verder weg liggen of in steden met weinig deelnemers zullen wat hoger uitkomen. In dit voorbeeld wordt even verder gerekend met Deze investering wordt over 15 jaar afgeschreven (mag ook korter natuurlijk). Bedrijfseconomische kosten komen dan op 144,44 per maand. Gebruiksrecht glasvezelnetwerk Maandelijks ontvangt een deelnemer een factuur van de stichting voor het gebruik van de glasvezel. Hierover wordt 19% BTW in rekening gebracht. Tegelijkertijd wordt in 180 maandelijkse termijnen het voorschot van afgelost. De factuur (1 locatie) ziet er op maandbasis dan als volgt uit: Gebruiksrecht 1 144,44 19% BTW 27,44 af: aflossing voorschot 144,44 te betalen 27,44 Voor deelnemers die BTW kunnen vorderen, loopt dit deel maandelijks dus glad. Dit deel is immers al als voorschot voldaan bij aanvang. Voor deze ogenschijnlijk omslachtige constructie is gekozen omdat op deze manier eventuele baten binnen de stichting naar de initiatiefnemers kunnen worden teruggesluisd. Wanneer er binnen de stichting baten zijn, kunnen deze verdeeld worden onder de initiatiefnemers in de vorm van een korting op het gebruiksrecht. De aflossing van het voorschot blijft echter gefixeerd op 144,44 per maand waardoor er per maand netto minder afgedragen wordt. 1 Het gebruiksrecht heeft alleen betrekking op de glasvezel verbinding. Beheer van de verbinding, de actieve apparatuur en internettoegang zijn niet verwerkt in het gebruiksrecht.

3 Beheer glasvezelnetwerk Het beheer van het gehele netwerk wordt uitbesteed. Het gaat hier om werkzaamheden als adminstratie van kabeltracé s, onderhoud en herstel bij kabelbreuk. Er wordt door de gezamenlijke stichting een overeenkomst aangegaan voor 5 jaar. De maandelijkse kosten voor een deelnemer bedragen 58 exclusief BTW per locatie. Na 5 jaar wordt het beheer opnieuw aanbesteed. Verwacht mag worden dat de kosten dan lager komen te liggen. In de eerste 5 jaar is nog sprake van veel werkzaamheden tijdens de realisatie en als gevolg van toetreding van nieuwe locaties. Na verloop van tijd zijn er minder werkzaamheden en wordt het beheer wat statischer. Het is daarom veilig om te rekenen met 58 per maand, 15 jaar lang. Belichting De glasvezels moeten worden aangesloten op actieve apparatuur die de vezel belicht. De actieve componenten zijn ook in gezamenlijkheid aanbesteed. Deze kosten bedragen ongeveer 100 per locatie per maand. Deelnemers kunnen er ook voor kiezen dit zelf te doen en niet uit te besteden. 3. Kwantificeerbare harde baten Door de realisatie van de glasvezelverbindingen tussen de locaties van de deelnemer, ontstaat de mogelijkheid tot een Lokal Area Netwerk (LAN) waardoor een aantal besparingen op het gebied van apparatuur, beheer, internet en informatie voorziening en opslag behaald kunnen worden. De te behalen besparingen die hard te maken zijn, zijn in dit hoofdstuk genoemd. De omvang van de besparing verschilt per deelnemer en hangt af van het aantal locaties en de wijze waarop de ICT is ingericht op dit moment. ICT Beheer Door de vorming van het LAN kan het ICT-beheer worden gecentraliseerd. Dit betekent dat op de nevenlocaties geen beheerder aanwezig hoeft te zijn. Kleine lokale beheerszaken zoals het vervangen van een printercartridge zullen altijd blijven. Het overige beheer kan echter gecentraliseerd vanuit 1 locatie worden gerealiseerd. Dit kan een besparing op loonkosten opleveren. Ook kan in veel gevallen door een centrale aanpak een betere quality of service (minder uitval) worden gerealiseerd. Internettoegang Op dit moment is elke locatie waarschijnlijk voorzien van een internetaansluiting waarvoor x per maand betaald wordt aan de internetprovider. Deze losse abonnementen kunnen door gezamenlijke inkoop van internet met de andere deelnemers in het project vervallen waardoor dit bedrag naar verwachting omlaag kan naar inclusief BTW per locatie per maand. Per maand, per locatie levert dit dus een besparing op. Bovendien wordt er gezamenlijk een brede internetverbinding ingekocht waardoor per deelnemer een grotere bandbreedte beschikbaar komt hetgeen grote mogelijkheden biedt voor schooltv, multimedia etc. Het onderwijs krijgt, als gevolg van de vraagbundeling, de mogelijkheid een gezamelijke internettoegang af te nemen bij Surfnet met een totale bandbreedte van 1 Gb. Servers In de meeste gevallen wordt op dit moment op de nevenlocaties van een organisatie een lichte server ingezet en op de hoofdlocaties een wat zwaardere server. Deze servers worden om de 3 tot 5 jaar vervangen (verschilt per organisatie). Over een periode van 15 jaar wordt het gehele serverpark dus 3 tot 5 keer vervangen. Door centralisatie van het beheer kan in de toekomst gewerkt worden met centrale servers. Door deze centralisatie kan iedere keer dat de servers aan vervanging toe zijn een besparing gerealiseerd worden. Dit bedrag zal per organisatie verschillen maar kan behoorlijk oplopen. PC s werkplek In de huidige situatie wordt veelal gewerkt met standalone PC s of PC s die zijn aangesloten op een klein lokaal netwerk. Dit heeft tot gevolg dat, met name in de scholen, PC s voorzien zijn van zware software en multimedia toepassingen. Met de glasvezelverbindingen kunnen de PC s op de

4 verschillende locaties opgenomen worden in een groot netwerk van een organisatie waardoor software en multimedia toepassingen op een centrale server geplaatst kunnen worden. Op de werkplek kan dan worden volstaan met een lichtere PC. Door bovendien samenwerking aan te gaan met andere deelnemers en de aanschaf van PC s gezamenlijk aan te besteden kunnen grote kortingen bedongen worden. Door te werken met lichtere PC s en gezamenlijk in te kopen schatten wij in dat per PC een besparing van 150 gerealiseerd kan worden. Over een periode van 15 jaar kan dat fors oplopen. Dit varieert uiteraard per organisatie. Telefonie In de huidige situatie beschikt elke locatie veelal over - 1 telefooncentrale - een x-aantal telefoontoestellen - minimaal 1 ISDN 2 aansluiting voor de verbinding met het openbare telefoonnet Centrale De gemiddelde afschrijvingstermijn voor deze telefooncentrales is 8 jaar. In de praktijk blijkt echter dat deze centrales pas vervangen worden als er technische problemen ontstaan, er nieuwe functionaliteiten gewenst zijn, of de leverancier geen service meer verleend. Er van uitgaande dat de huidige centrales minimaal 1 keer in de komende vijftien jaar vervangen gaan worden moet er rekening gehouden worden met een totale éénmalige investering van x per locatie en 90 per telefoontoestel. Het breedbandnetwerk biedt de mogelijkheid tot het centraliseren van de telefooninstallatie door het in gebruik nemen van een Voice over IP systeem. (VoIP). Indien er voldoende belangstelling is, kan deze investering ook gezamenlijk gedaan worden zodat meerdere deelnemers gebruik maken van 1 centrale die bij 1 van de deelnemers of een externe marktpartij beheerd wordt. De eenmalige investering voor een VoIP systeem is beduidend hoger dan een conventioneel telefoonsysteem ( voor een vergelijkbaar systeem inclusief 100 telefoontoestellen) maar doordat het telefoonverkeer tussen de locaties over het eigen netwerk wordt geleid (geen kosten dus) en er maar 1 centrale aansluiting nodig is op het openbare telefoonnetwerk, kan op de gespreks- en abonnementkosten flink bespaard worden. Gespreks en abonnementskosten Een groot deel van het telefonieverkeer betreft gesprekken tussen locaties van de organisatie. We maken een voorzichtige inschatting en gaan er van uit dat 20% van het verkeer binnen de organisatie is. De gesprekskosten per locatie kunnen bij VOIP dus gereduceerd worden met 20%. Er hoeft nu nog maar 1 abonnement te worden afgesloten voor de gehele organisatie à 170 per maand. De abonnements kosten voor de nevenlocaties à 26 per locatie komen te vervallen. Of een eigen VOIP centrale een rendabele investering is, hangt dus af van het aantal locaties dat ermee verbonden wordt. Op dit moment inventariseren we de behoefte onder de deelnemers om 1 gezamenlijke centrale aan te schaffen. Restwaarde netwerk Het netwerk is over 15 jaar weliswaar economisch afgeschreven maar vertegenwoordigd dan nog een netto contante restwaarde van naar schatting 5000 per locatie. Dit is een zeer conservatieve berekening; glasvezel kan eenvoudig worden opgewaardeerd door er andere, nieuwere hardware aan te hangen. Zelfs indien de glasvezel vervangen dient te worden hoeft daar niet meer voor gegraven te worden; er kan gebruik gemaakt worden van het bestaande buizennetwerk. Het is zeker niet uitgesloten dat de deelnemer ook na 2020 tegen sterk gereduceerde kosten gebruik kan blijven maken van het netwerk. In de businesscase gaan we echter uit van een bedrag van 5000 restwaarde per aangesloten locatie.

5 4. Kwantificeerbare zachte baten Toetreding Bij toetreding van nieuwe gebruikers (de tweede lichting) ontvangen de initiatiefnemers een korting op hun verschuldigde gebruiksrecht. Uiteraard resulteert dit ook in een lager te betalen BTW-bedrag over het gebruiksrecht. Afhankelijk van het aantal toetreders kan dit een voordeel opleveren van 0-50 per locatie per maand. 5. Niet kwantificeerbare baten Naast de harde en zachte baten zijn er ook niet kwantificeerbare baten. Deze baten liggen voornamelijk op het vlak van beschikbaarheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie en systemen. Continuïteit informatievoorziening Het maken van back-ups van vitale informatie is binnen veel organisaties nog niet centraal georganiseerd. Veel organisaties maken met wisselende regelmaat back-ups van belangrijke bestanden door informatie van de ene op de andere computer te zetten. Dit maakt de organisatie bijzonder kwetsbaar wat betreft de informatievoorziening naar de centrale organisatie. Bij toenemende digitalisering is het een kostbare zaak om systemen die crashen weer up to date te brengen wanneer er geen backups bestaan van de vitale bestanden. Indien alle locaties op een centrale server verbonden zijn, is het vrij eenvoudig om alle informatie op centrale harddisks op te slaan en deze dagelijks te kopiëren naar een back-up voorziening. Dit voorkomt dat informatie (definitief of tijdelijk) verloren gaat en levert voor de organisatie een belangrijke besparing op in tijd en dus in geld. Deze besparing laat zich echter moeilijk kwantificeren in termen van harde baten. Ook deze dienst kan met meerdere deelnemers gezamenlijk worden uitbesteed indien gewenst. Managementinformatie Doordat veel administratie lokaal wordt uitgevoerd en opgeslagen, is er in sommige organisaties een matige informatievoorziening over en weer tussen de centrale en lokale administratie/ management. Veel informatie wordt per naar elkaar verstuurd en lokaal opgeslagen. Niet alle relevante informatie waaraan een centrale administratie/ management behoefte heeft, is op eenvoudige wijze op een centrale plek opvraagbaar. Wanneer dit wel het geval zou zijn, bijvoorbeeld via een gezamenlijk intranet, zou veel tijd bespaard kunnen worden in de administratieve- en managementwerkzaamheden. Ook deze besparing laat zich moeilijk kwantificeren in termen van harde baten. Centraal digitaal archief/ bibliotheek Naast het centraal opslaan van management informatie biedt een LAN ook de mogelijkheid tot het centraal archiveren van digitale documenten en bijvoorbeeld patiëntgegevens of lesmaterialen. Door deze digitale informatie centraal op te slaan wordt deze breed toegankelijk voor alle medewerkers en indien gewenst alle leerlingen van een school of patiënten van een zorginstelling. Door het toepassen van verschillende toegangsniveaus kan de informatie tevens afgeschermd worden waardoor deze alleen toegankelijk is voor bevoegde personen. Als gevolg van het centraal opslaan van deze informatie wordt de digitale informatie ook automatisch veilig gesteld middels systeem back-ups waardoor verlies van de digitale informatie voorkomen wordt. Bewaking en beveiliging Over een netwerk kunnen ook eenvoudig cameratoezicht en alarmsystemen centraal worden bediend en gemonitord. Dat kan een organisatie zelf doen of uitbesteden aan een beveiligingsbedrijf dat zijn diensten over het netwerk aanbiedt. Ook dit kan een interessante dienst zijn om gezamenlijk in te kopen.

6 6. Strategische ontwikkeling Onderwijs De betekenis van ICT in het dagelijks leven blijft toenemen. Het onderwijs dient daar op in te spelen en leerlingen gedegen voor te bereiden op het functioneren in de maatschappij. ICT zal dus onherroepelijk een steeds belangrijkere rol spelen in de klas. De tendens (die nu reeds zichtbaar is) daarin zal zijn dat beeldmateriaal en beeldverbindingen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Breedbandige verbindingen zijn daarvoor essentieel. Indien een schoolbestuur zich wil positioneren als een school die meegaat met de tijd, of zelfs voorop loopt wat betreft ICT-onderwijs, biedt dit project een uitgelezen kans om hierin een eerste stap te zetten. Zorgsector De vraag naar zorg blijft de komende jaren toenemen en zal een groter beslag leggen op de capaciteit, zowel personeel als materieel. Zonder innovatieve ICT-toepassingen zal het voor de zorgsector moeilijk worden om aan deze vraag te voldoen. Dit stelt hogere eisen aan de ICT-infrastructuur binnen de organisatie en, gezien de toenemende samenwerking en ketenintegratie, ook aan de wijze waarop de ICT van verschillende organisaties aan elkaar gekoppeld is. Deelnemers die willen samenwerken kunnen hun netwerken zonder extra kosten aan elkaar koppelen en gezamenlijke ICT-diensten en voorzieiningen ontwikkelen. Deze vorm van shared services maakt het mogelijk een schaalvergroting in de bedrijfsvoering te realiseren zonder dat de autonomie van betreffende organisaties in het geding komt. Thuiszorg en woningbouwcorporaties Ook de thuiszorg en de woon-zorg sector staan voor grote veranderingen. En ook hier speelt ICT een belangrijke rol. Aansluiting van woon- en woonzorgcomplexen biedt mogelijkheden om allerlei ICT-diensten aan te bieden in de domotica sfeer. Denk aan cameratoezicht, alarmering, remote control van allerlei zaken, gebouwenbeheer op afstand etc. 7 Vragen t.b.v. een Business case 1 Hoeveel locaties heeft uw organisatie? (Aantal en namen, adressen, postcodes en het geschatte aantal ICT-werkplekken. 2 Maakt de organisatie gebruik van data en/ of telecom verbindingen tussen de locaties? (Data en telefonie, vaste verbindingen, straalverbindingen, DSL. Denk hierbij ook aan verbindingen met bijvoorbeeld internet.) Zo ja: - wat voor soort verbindingen worden er gebruikt? - welke bandbreedte hebben deze verbindingen? - wat zijn de kosten voor deze verbindingen? 3 Maakt de organisatie ook gebruik van data en/ of telecom verbindingen met andere organisaties? Zo ja: - wat voor soort verbindingen worden er gebruikt? - welke bandbreedte hebben deze verbindingen? - wat zijn de kosten voor deze verbindingen? 4 Neemt uw organisatie diensten af bij bijvoorbeeld een internet service provider? (bijv. internettoegang, diensten, beheer en onderhoud website enz.)? Zo ja: - wat voor soort diensten neemt u af?

7 - wat zijn de kosten voor deze diensten? 5 Zijn alle locaties van uw organisatie voorzien van: - een datanetwerk waarin alle PC s zijn opgenomen? - een eigen computerruimte? - eigen servers? - eigen back-up voorziening? 6 Van hoeveel PC s maakt uw organisatie gebruik? (alle locaties) 7 Hoeveel servers heeft uw organisatie in gebruik? (alle locaties) 8 Wie beheert uw datanetwerken? (eigen netwerk/ systeembeheerders, externe dienstverlener, docent, ouders) 9 Wordt het beheer centraal uitgevoerd of wordt het beheer per locatie uitgevoerd door een medewerker op locatie? 10 Wat zijn de kosten voor deze beheer werkzaamheden? (Per locatie en totaal) 11 Zijn er redenen waarom de servers en/ of back-up voorzieningen niet gecentraliseerd kunnen worden? 12 Hoe zijn de telecommunicatie voorzieningen in de verschillende locaties opgebouwd. - Beschikt elke locatie over een eigen telefooncentrale? - Heeft elke locatie eigen netlijnen? Zo ja hoeveel en wat zijn de kosten hiervan? - Wanneer zijn de telefooncentrales afgeschreven - Wordt er tussen de locaties gebeld via het openbare telefoonnetwerk of gebeurd dit via gehuurd/ gekochte verbindingen tussen de locaties? - Hoeveel procent van de totale gesprekskosten is toe te wijzen aan telefoongesprekken tussen locaties? (20% wordt van uitgegaan) 13 Zijn er reden waarom telefoon voorzieningen niet gecentraliseerd kunnen worden? 14 Welke diensten wilt uw organisatie nu en mogelijk in de toekomst gebruiken? (internettoegang, internetdiensten, Voice over IP, digitaal leren, enz.) 15 Zijn er relevante ontwikkelingen binnen de organisatie (bijv. verhuizingen, fusies, samenwerkingsverbanden, organisatorische ontwikkelingen) waar de ICT en data en telecom verbindingen een rol bij spelen?

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand

Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand Deze whitepaper beschrijft de kostenstructuur van de inrichting van een traditionele telefooncentrale op een

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld.

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. Wat is ISDN2? Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. U kunt uw ISDN2 eenvoudig uitbreiden. Heeft u tot vijf ISDN2-lijnen nodig kies dan voor ISDN2 meervoudig.

Nadere informatie

Uw totale telecompartner

Uw totale telecompartner Zorgeloos communiceren Eén aanspreekpunt Jarenlange ervaring Uw totale telecompartner Totale telecom oplossingen 100% bereikbaar Teleservice is er trots op u een compleet portfolio op het gebied van telecom

Nadere informatie

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER KLAAR VOOR MORGEN EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER OVER BENK GROEP Wilt u over op glasvezel, bellen via VoIP, het netwerkbeheer uitbesteden

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. De organisatie is in 2008 in Nederland opgericht.

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend Inhoudsopgave LawyerConnect brochure 1. Telephony2Connect 1.1. VoIP2Connect Pagina 2 1. Telephony2Connect Altijd bereikbaar Telefonie biedt u vele voordelen

Nadere informatie

Service Level Agreement Managed Voice

Service Level Agreement Managed Voice Service Level Agreement Managed Voice Dit document beschrijft het Service Level Agreement (SLA) voor de dienst Managed Voice. Het beschrijft de scope van verantwoordelijkheid, de serviceniveaus, de responstijden,

Nadere informatie

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect NETWERKOPLOSSINGEN IPSEC Virtual Private Network IP Private Network Metro Ethernet Connect Signet Netwerkoplossingen OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSINGEN VOOR KLEINE, GROTE OF COMPLEXE NETWERKEN Wanneer u op zoek

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend StoreConnect is een totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten in uw winkel. Uw klant tevreden maken met het gemak van IP pinnen of gezellige

Nadere informatie

Medical Glas. Wel zo zorgeloos

Medical Glas. Wel zo zorgeloos Medical Glas Wel zo zorgeloos MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel fijn om gemakkelijk

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend

VoIP2Connect. Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend VoIP2Connect Zorgeloos, flexibel en kostenbesparend SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

School Glas. Wel zo zorgeloos

School Glas. Wel zo zorgeloos School Glas Wel zo zorgeloos SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van de school

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Parking Glas. Wel zo zorgeloos

Parking Glas. Wel zo zorgeloos Parking Glas Wel zo zorgeloos ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect biedt u diensten

Nadere informatie

Industry Glas. Wel zo zorgeloos

Industry Glas. Wel zo zorgeloos Industry Glas Wel zo zorgeloos IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

ISDN verdwijnt Wat is het alternatief?

ISDN verdwijnt Wat is het alternatief? ISDN verdwijnt Wat is het alternatief? Voice over IP (VoIP) is een van de meest populaire alternatieven voor ISDN, de telefooncentrale koppelt over internet via Voice over IP aan het publieke telefoonnetwerk.

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

De meerwaarde van glasvezel

De meerwaarde van glasvezel Veel scholen overwegen om hun huidige toegangsinfrastructuur tot internet te vernieuwen richting een duurzame oplossing. Bijvoorbeeld omdat men niet tevreden is met de prestaties van hun netwerkvoorziening

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder!

Glasvezel. Glas helder! Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Meer en Duin te Lisse De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging,

Nadere informatie

Catering Glas. Wel zo zorgeloos

Catering Glas. Wel zo zorgeloos Catering Glas Wel zo zorgeloos CateringConnect is een totaalconcept voor de Caterings branche. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

NETWORKCONCEPTS NETWORKCONCEPTS EVC

NETWORKCONCEPTS NETWORKCONCEPTS EVC NETWORKCONCEPTS Networkconcepts is een zelfstandige onderneming die ruim 9 jaar actief is in het leveren en onderhouden van professionele LAN en WAN netwerken. Networkconcepts biedt als Ethernet Service

Nadere informatie

Office Glas. Wel zo zorgeloos

Office Glas. Wel zo zorgeloos Office Glas Wel zo zorgeloos OfficesConnect is voor alle IT & Communicatie diensten voor op uw kantoor, een totaalconcept. Op een kantoor is het natuurlijk uiterst belangrijk dat u gebruik kunt maken van

Nadere informatie

RealEstate Glas. Wel zo zorgeloos

RealEstate Glas. Wel zo zorgeloos RealEstate Glas Wel zo zorgeloos RealEstateConnect voor uw makelaarskantoor. In het totaalconcept dat RealEstateConnect biedt zit onder andere IP telefonie, internettoegang, websites en coaching voor uw

Nadere informatie

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme

Nadere informatie

Digitaal standaard / DigiStream 2048 en (City) Premium Access. Tarieven vanaf januari 2015

Digitaal standaard / DigiStream 2048 en (City) Premium Access. Tarieven vanaf januari 2015 Digitaal standaard / DigiStream 2048 en (City) Premium Access Tarieven vanaf januari 2015 Inhoud Inleiding 3 Digitaal standaard / DigiStream 2048 4 Tariefstructuur 5 Tarieven 7 (City) Premium Access 8

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

Stappenplan Oplevering hosted voice

Stappenplan Oplevering hosted voice Stappenplan Oplevering hosted voice Document: Stappenplan oplevering hosted voice Datum: 26-10-2015 Versie: 1.0 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Uw Hosted Voice omgeving... 3

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. Dat doen we via een sterk netwerk van meer dan

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB

Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie

Nadere informatie

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn VoIP versus PABX Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn Voor het tijdperk van Voice over IP (VoIP) zag de telecommanager zich bij de keuzes die gemaakt moesten

Nadere informatie

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten

Checklist voorbeelden van kostenbesparing, mogelijkheden om te besparen op uw telecommunicatiekosten Pagina 1 van 7 Contractbeheer, goede inkoop en optimaal gebruik maken van de technische mogelijkheden kan aanzienlijke besparingen opleveren! Uw communicatie kosten bestaan niet alleen uit uw tweemaandelijkse

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

4WARD.IN BELLEN OVER INTERNET

4WARD.IN BELLEN OVER INTERNET 4WARD.IN BELLEN OVER INTERNET MKB - Klein Zakelijk WAT IS VOIP Voice Over IP Telefonie over internet Betrouwbaar Flexibel Kostentechnisch transparant WAT IS VOIP NIET!! Skype / Fring / Google Talk Bellen

Nadere informatie

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 1 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Pinterminals en bandbreedte... 4 2.1.1 Pinterminals...

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Telefonie oplossingen voor Nederlandse

Telefonie oplossingen voor Nederlandse Telefonie oplossingen voor Nederlandse Goedkoop bellen in 3 stappen Oplossing Goedkoop bellen vanuit het buitenland naar Nederland Eigenlijk is de oplossing heel eenvoudig, u belt vanuit het buitenland

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies?

Werkwijze Belkostenadvies. De beste keuzes. Het beste vergelijk. Wat doet Belkosten Advies? Werkwijze Beladvies Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van telecommunicatie en streven de volgende belangen na voor onze klanten: het inzichtelijk krijgen van uw huidige telecommunicatie

Nadere informatie

DE MEERWAARDE VAN PRIVATE VERBINDINGEN

DE MEERWAARDE VAN PRIVATE VERBINDINGEN 1 DE MEERWAARDE VAN PRIVATE VERBINDINGEN INHOUD Voordelen en ontwikkelingen Private verbindingen Praktijkcase Aanleg en oplevering Na de oplevering De technische mogelijkheden Facturatie Private Verbindingen

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

VoIP via Online Pro: De voordelen op een rij

VoIP via Online Pro: De voordelen op een rij Inge Heuvel - van Schaijck --- Online Van: Maarten Heuvel - Online Verzonden: donderdag 22 oktober 2015 16:32 Aan: Online Groep Onderwerp: Online Pro Update 2015.0.0.125: Nieuwe

Nadere informatie

High Level Design Netwerk

High Level Design Netwerk High Level Design Netwerk het Juridisch Loket Versie: 1.1 Datum: 06 mei 2013 High Level Design _ hjl Netwerk pagina: 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 High Level Design... 4 2.1 Schematische weergave...

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 Breedband buitengebied Veere ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 1 I. Achtergrond 2 Achtergrond Probleem: Niet overal in Veere is snel internet. Vraag: Hoe kunnen we dit

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.3 Facturatie 4 3 Qfast Telefonie 5 3.1 Wat is Qfast Telefonie? 5 3.2 Hoe werkt Qfast

Nadere informatie

GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER

GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER HELDEN VAN NU SLUIT HET MKB AAN OP HET GLASVEZELNETWERK VAN REGGEFIBER Vindt u goede en snelle service belangrijk? Houdt u van een persoonlijke en eerlijke benadering? U kunt

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven. 1 Zakelijk OpMaat. 2 Aanvullende diensten

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven. 1 Zakelijk OpMaat. 2 Aanvullende diensten Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat OpMaat basisabonnement per gebruiker Sim per gebruiker sim only Gesprekstarieven (buiten de bundel) Mobiel Bellen naar mobiele nummers internet Bellen naar vaste nummers

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

SchoolNet. In samenwerking met de Vlaamse overheid. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar.

SchoolNet. In samenwerking met de Vlaamse overheid. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. SchoolNet In samenwerking met de Vlaamse overheid De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. Schoolvriendelijk en professioneel SchoolNet is een set van flexibele

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen

1 Dienstbeschrijving dataverbindingen 1 Dienstbeschrijving dataverbindingen Lancom heeft als doelstelling om een one stop shop te zijn voor het MKB en MKB+, dit betekent dat onze dienstverlening niet stopt bij de Firwall of de router. Van

Nadere informatie

SchoolNet. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar.

SchoolNet. De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. SchoolNet De complete internetoplossing voor uw school Ultraveilig. Ultrasnel. Ultrabetrouwbaar. Schoolvriendelijk en profes SchoolNet is een set van flexibele internetoplossingen voor scholen. Met het

Nadere informatie

Security DSL. Wel zo zorgeloos

Security DSL. Wel zo zorgeloos Security DSL Wel zo zorgeloos SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet toegang?

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt maritieme organisaties

Mobile2connect. Ontzorgt maritieme organisaties Mobile2connect Ontzorgt maritieme organisaties MarineConnect is een totaalconcept voor schepen. MarineConnect biedt een totaalconcept met onder andere IP telefonie, IP beveiliging en internettoegang. Ook

Nadere informatie

21-4-2015. Online Werkplek document

21-4-2015. Online Werkplek document 21-4-2015 Online Werkplek document 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving... 3 3 Hoe werkt het?... 3 4 Wat krijg ik bij een online werkplek?... 5 5 Hoe werkt het met opslag?... 5 6 Waar staat mijn data?... 6 7

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? ? ü Kostenbesparend ü Gebruiksvriendelijk ü Innovatieve mogelijkheden Wat is VoIP? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk spraak te

Nadere informatie

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren?

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO 19 november 2014 Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Voor wie? Overzicht bedrijven en huishoudens doelgroep Lichtblauwe symbolen: Bedrijven

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A., gevestigd te Noordenveld

Algemene voorwaarden Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A., gevestigd te Noordenveld Algemene voorwaarden Coöperatieve Vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A., gevestigd te Noordenveld Artikel 1 Werkingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op inwoners van de dorpen

Nadere informatie

LOKETTELEFONIE No-nonsense telefoneren (exclusief voor primair / voortgezet onderwijs, en kindcentra)

LOKETTELEFONIE No-nonsense telefoneren (exclusief voor primair / voortgezet onderwijs, en kindcentra) LOKET No-nonsense telefoneren (exclusief voor primair / voortgezet onderwijs, en kindcentra) 1 Telefonie in beweging Moderne telefonie = Voice over IP = VoIP VoIP Philip Reis (telephon 1860) Alexander

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties Meerjarenperspectief -2014 Categorie 3-bezuinigingsopties Afdeling Informatievoorziening Fcl / Ecl 5.203.01.03 netwerk, hardware en software Opdracht 1. Er moet duidelijkheid bestaan over de actuele exploitatie

Nadere informatie

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Kernactiviteiten Shared Service Center Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vergadering 26 maart 2013 Voorstelnummer Registratienummer Portefeuillehouder Mw. dr. M.W.M.

Raadsvoorstel Vergadering 26 maart 2013 Voorstelnummer Registratienummer Portefeuillehouder Mw. dr. M.W.M. Raadsvoorstel Vergadering : 26 maart 2013 Voorstelnummer : 03.09 Registratienummer : 13.003449 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : Facilitaire Zaken Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

20% KORTING OP VOIP bij inlevering van de advertentie! www.ekin.nl Tel: 08400-33331

20% KORTING OP VOIP bij inlevering van de advertentie! www.ekin.nl Tel: 08400-33331 VOIP - ADSL - PC/NETWORK - Onbeperkt vast telefoneren binnen Nederland en Europa - PC Services voor herstel en backup van u computer - Netwerk Service voor beveiliging van uw draadloze netwerken - ADSL

Nadere informatie

Het recept van de IP Businessmanager

Het recept van de IP Businessmanager Het recept van de IP Businessmanager mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Daarnaast is het bij alle soorten accounts mogelijk om naast het pakket KraamZorgCompleet uit te breiden met bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Daarnaast is het bij alle soorten accounts mogelijk om naast het pakket KraamZorgCompleet uit te breiden met bijvoorbeeld Microsoft Outlook. KraamZorgCompleet OnLine KraamZorgCompleet OnLine is het gebruik van uw eigen KraamZorgCompleet vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen KraamZorgCompleet vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde

Nadere informatie

Intramed OnLine Dubbele beveiliging Alles onder één dak Betrouwbaar Soorten Accounts Basic

Intramed OnLine Dubbele beveiliging Alles onder één dak Betrouwbaar Soorten Accounts Basic Intramed OnLine Intramed OnLine is het gebruik van uw eigen Intramed vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen Intramed vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde internetverbindingen. Het enige

Nadere informatie

Veel gestelde vragen. 1. Wat heb ik nodig om met Optibel te kunnen bellen?

Veel gestelde vragen. 1. Wat heb ik nodig om met Optibel te kunnen bellen? Veel gestelde vragen 1. Wat heb ik nodig om met Optibel te kunnen bellen? 2. Wat kan ik besparen met Optibel? 3. Ik heb aanbiedingen gezien die gratis bellen beloven. Kan dat ook? 4. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Glasheldere blik op het internet

Glasheldere blik op het internet Glasheldere blik op het internet De Software Society is in 1987 opgericht. In eerste instantie lag de nadruk op de ontwikkeling van administratieve softwarepakketten. Hierbij moet gedacht worden aan order

Nadere informatie

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen

Het telefonieplatform van deze tijd. Telefonie en IT komen steeds meer samen Het telefonieplatform van deze tijd Telefonie en IT komen steeds meer samen 2002 02 13 Stabiele groei 14 miljoen Omzet 2012 115+ professionals Ambitie: de beste Partnership Innovatief Onderwijs Zorg Goede

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Glasvezel voor allemaal!

Glasvezel voor allemaal! Glasvezel voor allemaal! Agenda Aanpak Cranendonck//Net Organisatie Waar staan we nu? Vervolgstappen Vragenronde Een andere aanpak We willen iedereen de kans bieden ook kleine bedrijven! Aanbod: U krijgt

Nadere informatie

Daarnaast bieden Platina accounts een ruimer aanbod van koppelingen met bijvoorbeeld randapparatuur, printers en diensten van derden.

Daarnaast bieden Platina accounts een ruimer aanbod van koppelingen met bijvoorbeeld randapparatuur, printers en diensten van derden. Intramed OnLine Intramed OnLine is het gebruik van uw eigen Intramed vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen Intramed vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde internetverbindingen. Het enige

Nadere informatie

Titel: Skype versus VoIP-PABX wat gaat het worden Mei 2005, Telecommagazine, Auteur: Charles Heering

Titel: Skype versus VoIP-PABX wat gaat het worden Mei 2005, Telecommagazine, Auteur: Charles Heering Titel: Skype versus VoIP-PABX wat gaat het worden Mei 2005, magazine, Auteur: Charles Heering Skype is een telefoniedienst via Internet. Voor gebruikers die gekoppeld zijn via het Internet kan op. Die

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! Voordelen Hoe werkt het? HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten 1 HIP telefonie communiceren via de Cloud Met HIP belt

Nadere informatie

1 A-partnerprogramma 201 6

1 A-partnerprogramma 201 6 1 A-partnerprogramma 201 6 ICT steeds complexer? Kies dan 1 A First Alternative Zo simpel is ICT-beheer 1A First Alternative; er is geen completere Bij 1 A First Alternative zijn wij toegewijd aan het

Nadere informatie

5 Het wtco model uitgelegd

5 Het wtco model uitgelegd 5 Het wtco model uitgelegd Dennis Prins en Ies van Rij Sinds 2002 wordt in de woningcorporatiesector een ICT benchmark toegepast. Deze benchmark maakt gebruik van het woningcorporatie Total Cost of Ownership

Nadere informatie

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit Whitepaper Cloud Computing 1 Computication BV 2013 Nu we op de toppen van de hypecyclus van cloud computing zijn beland, lijkt iedereen te denken dat deze vorm van automatisering zaligmakend is. Het is

Nadere informatie