Jaargang 15 aflevering 3 november 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 15 aflevering 3 november 2006"

Transcriptie

1 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 2 Jaargang 15 aflevering 3 november 2006 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka KM Vice-voorzitter & Contacten Ledenservice Bedrijven: Leon Dias Decimastraat JZ Secretaris : Jan Blom Zambiastraat DG Penningmeester & Ledenadministratie : Anne Bajema Argentiniëstraat AW Redactie Info-Bulletin: Bram Hoevenaar Algerijestraat CC Voor vragen en opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met één van de bestuursleden (bij voorkeur tussen en uur), of een sturen naar onderstaand adres. Secretariaat BHTD: POSTBUS 634, 2600 AP Delft Internetadres: In dit nummer onder andere: Preventief Onderhoud Gironummer t.n.v. Penningmeester BHTD, Delft De BHTD en de Scouting Marco Polo Acceptgirokaart ingesloten De vereniging stelt zich ten doel: a: handhaving en verbetering van het volle eigendoms- en woongenot van haar leden; b: behartiging van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan. c: Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat. De BHTD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, kantoor Delft, onder nummer

2 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 4 VAN UW VOORZITTER JAARGANG 15 - AFLEVERING 3 VAN HET INFO-BULLETIN Periodiek van de BHTD november 2006 Inhoud: Pagina Rotterdam Airport 4 Statuten en Huishoudelijk reglement 4 De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam 5 Van Uw Penningmeester/Ledenadministrateur 6 Werkterrein BHTD: Preventief Onderhoud 7 NVOB Controlelijst Jaarlijks Onderhoud 8 GSM/UMTS Antennes (reactie correctie) 14 De BHTD en de Scouting Marco Polo 16 Voor U gesurft: De Hypotheekrente Aftrek 18 Bijgesloten in dit Info-Bulletin vindt u weer de gebruikelijke acceptgiro voor de contributie voor In onze omgeving zijn twee belangrijke ontwikkelingen gaande: de op te stellen aanwijzing voor Rotterdam Airport en de inrichting van Delfland tussen Delft en Schiedam met de A4. Over beide onderwerpen worden de stukken ter inzage gelegd; u kunt daarop uw reacties kenbaar maken door zienswijzen in te dienen en op hoorzittingen uw mening te geven. Verderop vindt u wat uitgebreider informatie. Het project voegwerk aan schoorstenen in de omgeving van de Latijns Amerikalaan is, voor wat de bemoeienis van uw bestuur betreft, afgerond. De huiseigenaren, die zich voor het laten uitvoeren van voegwerk hadden opgegeven hebben een brief met een offerte van een aannemer ontvangen. Er hadden zich 35 geïnteresseerden opgegeven. In een contact met de aannemer bleek dat 46 eigenaren van plan zijn het voegwerk uit te laten voeren Uw bestuur wenst u alvast plezierige feestdagen en een goede jaarwisseling toe. Bert Vixseboxse Statuten en Huishoudelijk Reglement Op 24 mei en op 14 juni is in Algemene Vergaderingen een wijziging in het Huishoudelijk Reglement voorgesteld en in de laatste vergadering goedgekeurd door de aanwezige leden. In mijn brief van 4 april 2006 heb ik u uitgenodigd voor deze vergaderingen en heb ik u de wijziging voorgesteld en uitgelegd. De goedgekeurde wijziging in het Huishoudelijk Reglement is: Artikel 1.3 Het in artikel 8, lid 19 sub b van de Statuten bedoelde bedrag wordt gesteld op 5000,= met een maximum van 5000,= per jaar. De genoemde bedragen waren fl 1000,=, resp. fl 5000,=. Ook in onze Statuten staat een aantal zaken, die, volgens uw bestuur, aangepast moeten worden. Het bestuur zal hiertoe voorstellen opstellen en deze voorleggen aan een deskundige op het gebied van verenigingsrecht. Daarna komen de beoogde wijzigingen ter goedkeuring in een Algemene Vergadering. Vervolgens moeten we de wijzigingen laten registreren door een notaris. Bert Vixseboxse

3 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 5 Rotterdam Airport Het verlenen van een aangepaste aanwijzing voor Rotterdam Airport heeft vertraging opgelopen. De door de luchthaven ingediende M(ilieu)E(ffect)Rapportage is door het bevoegd gezag, de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, niet aanvaard; er is om een aanvulling gevraagd. Nadat de aangepaste MER is aanvaard wordt er door ambtenaren in een bestuurlijk overleg een ontwerp-aanwijzing opgesteld. De MER én de ontwerp-aanwijzing worden gedurende 6 weken in de betrokken gemeenten (dus ook in Delft) ter inzage gelegd; waarschijnlijk van half oktober tot eind november. De ter inzage legging wordt in de Delftse Post gepubliceerd. Personen en organisaties kunnen op de ter inzage liggende stukken hun zienswijzen indienen bij het Inspraakpunt van het ministerie van V. & W. De ingebrachte zienswijzen worden door het inspraakpunt van het ministerie van V. & W. gerubriceerd en in een zgn. clusteranalyse ondergebracht. Dit neemt ongeveer 6 weken in beslag. Deze clusteranalyse vormt de basis voor de advisering aan het bevoegd gezag door de commissie 21 (zie ook het vorige Info-Bulletin). De Commissie 21 adviseert alléén over de ingebrachte zienswijzen en kan geen nieuwe zienswijzen inbrengen. Binnen 3 maanden moet de Cie. 21 haar advies aan het bevoegd gezag uitbrengen. Verwacht wordt dat dat dit begin maart 2007 zal zijn. Daarna wordt de definitieve aanwijzing voor het vliegveld opgesteld en aan de ministers ter tekening voorgelegd. In de aanwijzing komen alle regels waaraan Rotterdam Airport moet voldoen te staan. In dit geval gaat het om een aanpassing van de nu van kracht zijnde aanwijzing: men wil de nu al toegestane geluidsruimte beter kunnen benutten. Uit het voorgaande blijkt dat het van groot belang is dat u uw zienswijze op de half oktober ter inzage gelegde stukken binnen de gestelde termijn bij het inspraakpunt indient; daarna protesteren tegen de definitieve aanwijzing heeft geen zin. Let dus op de aankondiging in de Delftse Post. De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) Van de vier alternatieven voor een betere verbinding tussen Den Haag en Rotterdam is de aanleg van de A4 door de ministers van V&W en VROM als beste oplossing aangewezen. Al geruime tijd wordt, onder voorzitterschap van de provincie, overlegd door de adviescommissie IODS, bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie, belanghebbende gemeenten, VNO-NCW, Natuurmonumenten, Z-H Milieufederatie, Hoogheemraadschap Delfland, Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 6 LTO Noord, ANWB en Stichting Woonplus Schiedam over de inrichting van het gebied tussen Delft en Schiedam, met als belangrijk onderdeel de A4. De commissie geeft advies aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM. In juni is door de commissie hierover een convenant getekend. Alle onderzoeken rondom de A4 monden eind van dit jaar uit in het 2 e deel van de Trajectnota/MER: de inrichtings-mer. Rond de jaarwisseling organiseert Rijkswaterstaat hierover in de betrokken gemeenten inspraakavonden en hoorzittingen. Alle documenten komen ter inzage te liggen. Mede op basis van de inspraakreacties wordt door de commissie MER advies aan de ministers uitgebracht. Rijkswaterstaat stelt dan een ontwerp-tracébesluit op, waarop opnieuw, na mei 2007, een inspraakronde met informatieavonden en hoorzittingen volgt. Dit stukje is een samenvatting uit de volgende bronnen: - Boekje Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam - Nieuwskrant IODS van oktober VAN UW PENNINGMEESTER/LEDENADMINISTRATEUR Ingesloten in dit laatste BHTD-infobulletin van 2006 ontvangt u de acceptgiro waarmee u uw contributie voor het jaar 2007 kunt voldoen. Bij een aantal van u heb ik op de acceptgiro tevens het bedrag vermeld voor het CV-contract met de firma Feenstra voor Hierbij ben ik er van uitgegaan dat u het contract voor 2006 in 2007 ongewijzigd wilt voortzetten. Als u dit niet wilt verzoek ik u contact met mij op te nemen. Ik verzoek u, in verband met het zo snel mogelijk kunnen doorgeven van een overzicht van de deelnemerslijsten aan Delgas en Feenstra, hetgeen overigens natuurlijk in uw eigen belang is, uw betaling aan mij willen verrichten VÓÓR 15 december a.s. Verder verzoek ik u voor de betaling gebruik te maken van de ingesloten acceptgiro. Indien u dit niet wilt kunt u een eigen overschrijving doen. Wilt u in dat geval hierop vermelden voor wie (naam en adres) de betaling bestemd is. Van overig door u vermeld commentaar zal ik uiteraard nota nemen. Voor de girotellers onder u: wilt u bij de mededelingen uw adres vermelden, zodat ik kan zien wie er heeft betaald en voor welk adres dit dus geldt. Helaas ben ik genoodzaakt om betalingen, die ik om bovenvermelde redenen niet kan thuisbrengen, terug te storten. In verband met privacy is het voor mij niet meer mogelijk om bij de Postbank de adresgegevens behorende bij een gironummer op te vragen. Indien ik uw betaling niet ontvang moet ik derhalve aannemen dat u uw lidmaatschap van de BHTD niet wilt continueren, hetgeen uiteraard voor u betekent dat u b.v. geen gebruik meer kunt maken van de door de BHTD

4 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 7 met Delgas en Feenstra afgesloten contracten voor onderhoud aan en vervanging van CV-ketels. Ook kunt u dan geen gebruik meer maken van de door ons met FBTO afgesloten contracten ten aanzien van kortingen op diverse verzekeringen. Een aantal leden heeft uit eigener beweging reeds de contributie voor 2007 voldaan. Zij krijgen in dit Infobulletin uiteraard geen acceptgiro ingesloten. Er zijn door uw bestuur data vastgesteld voor een viertal Infobulletins in Tevens zullen er in maart en in juni 2007 mailings worden verstuurd aan eigenaren/bewoners die nog geen lid zijn van de BHTD. Het ledenaantal van de BHTD bedraagt op dit moment Het streven van uw bestuur is natuurlijk om het aantal leden nog verder te vergroten. Echter... ook op andere terreinen zitten wij niet stil. Een groot aantal huurwoningen is door de woningbouwcoöperaties ter verkoop aangeboden aan de huidige huurders. Wij proberen continu op de hoogte te blijven van ontwikkelingen ten aanzien hiervan. Ook deze bewoners zullen wij middels een mailing benaderen om potentiële kopers attent te maken op het bestaan van onze vereniging en alle activiteiten die wij ontplooien. Indien u vragen hebt kunt u uiteraard altijd contact met mij of met een van uw andere bestuursleden opnemen. Betaal de contributie voor uw vereniging NU en houdt uw vereniging GROOT en dus STERK. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 8 De BHTD wil u graag behulpzaam zijn bij het aanvragen van serieuze offertes, dus mail eens naar ons. NVOB CONTROLE LIJST JAARLIJKS ONDERHOUD. Om er achter te komen welk onderhoud uw kostbare bezit nodig heeft vonden wij in een magazine van de NVOB een handige controle lijst, die wij onderstaand met toestemming laten volgen. Hoe staat het met het onderhoud van de woning? Is het dak nog goed? En functioneren de binnendeuren nog optimaal? Met de controle lijst kunt u een jaarlijkse inspectie uitvoeren en weet u zeker dat u niets vergeet. Door gebreken bijtijds te verhelpen, kunt u ergere zaken voorkomen. Schrijf op wat niet in orde is, op die manier kunt u een onderhoudsplan en een planning maken. U beslist wat u zelf kunt doen en wat u uitbesteedt aan een klussendienst of aan de echte vaklui die u bij de aannemers vindt die lid zijn van de NVOB. BINNEN DE WONING. Binnendeuren en kozijnen Bijdrage van Leon Dias WERKTERREIN BHTD Anne Bajema 0 controle hang en sluitwerk 0 losse schroeven aandraaien en omhooggekomen scharnierpennen terugtikken. 0 aanlopen van deur tegen kozijn 0 conditie schilderwerk/afwerking Preventief Onderhoud. Vele woningen in Tanthof Oost zijn de 30 jaar al gepasseerd, helaas gaat hiermede de veroudering een grote rol spelen. Om uw bezit te beschermen tegen de ouderdomsinvloeden is het rond deze leeftijd belangrijk eens goed naar de toestand te kijken. Grote woningbouwverenigingen doen dit ook om de waarde te handhaven. Zo zien we toevallig dat bijv. Vidomes bij een groot aantal huizen groot onderhoud laat uitvoeren, d.w.z. voegwerk, kozijnen, dubbel glas, dakgoten. Allemaal klussen die een behoorlijk gat in uw budget slaan, maar gezien wat je er voor terug krijgt wel belangrijk. Vooral isolerende maatregelen als dubbel glas en kozijnen leveren direct weer geld op. U weet allemaal dat iets gemeenschappelijk uitvoeren goedkoper is, daarom roepen wij u op, als u toch plannen heeft, pak het gezamenlijk aan, dat scheelt. Binnenschilderwerk en wandafwerking 0 conditie plafonds inclusief elektra aansluitingen 0 conditie wandafwerklagen/behang 0 conditie schilderwerk Keuken 0 sluiten kastdeuren en laden 0 kitvoegen tegelwerk (hechting, beschadiging) 0 wandtegels (los of beschadigd) 0 schoonmaken afzuigkap (filter)

5 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 9 Douche/badkamer 0 kitvoegen langs douchebak en/of bad 0 kitvoegen tegelwerk 0 wandtegels los of beschadigd 0 vloertegels aansluiting op de muren 0 vochtplekken op plafond* * bij onvoldoende ventilatie ontstaan zwarte vochtplekken op plafond of wand mechanische ventilatie biedt een oplossing Toilet 0 wandtegels (los of beschadigd) 0 vloertegels aansluiting op de muren 0 aansluiting toiletpot 0 controle werking stortbak toilet Binnenriolering 0 afvoeren (behalve toilet) met heet sodawater doorspoelen 0 afvoerputje douche/bad reinigen 0 alle sifons losmaken, reinigen 0 schroefdraad met vaseline insmeren 0 leidingen in de kruipruimte op lekkages controleren Waterinstallatie 0 alle stop- en aftapkraantjes enige keren geheel open en dichtdraaien* 0 draaispil en schroefdraad invetten 0 zeefje in kraanuitloop met schoonmaak azijn ontkalken * let op! Stop- en aftapkraantjes worden zelden gebruikt. Daardoor kunnen ze door kalkaanslag vast gaan zitten en dat merkt u pas als u ze plotseling zou moeten dichtdraaien. Door ze tijdens de inspectie ronde open en dicht te draaien, verbreekt u de ontstane kalkaanslag. Invetten van het kraanbinnenwerk doet u met zuurvrij kraanvet. Sluit eerst de hoofdwaterkraan af! Verwarmingsinstallatie 0 waterdruk van de ketel controleren 0 klemfittingen controleren op lekkage 0 convectorputten schoonmaken 0 gasleiding controleren op roestplekken Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 10 let op! De CV ketel of combi ketel en de gasgeiser moeten jaarlijks door een erkende installateur worden nagezien en gecontroleerd. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor lokale gasverwarming. Wie een open haard bezit zal de schoorsteen ten minste éénmaal per jaar moeten laten vegen, ook in verband met de brandverzekering. Laat een vogelkorf op de schoorsteen plaatsen om te voorkomen dat vogels in het kanaal nestelen. Elektrische installatie 0 Schakelaars en wandcontactdozen beschadigd of slechte werking 0 werking aardlekschakelaar let op! Elektrisch materiaal bij voorkeur door erkende installateurs laten vervangen. De aardlekschakelaar dient voor uw eigen veiligheid minstens éénmaal per maand gecontroleerd te worden! Mechanisch ventilatiesysteem 0 schoonmaken van de ventilator. Bij voorkeur door de verwarmingsinstallateur Dak 0 controleer binnenzijde dakbeschot op lekkage 0 controleer houten daken op boktor en/of houtworm BUITEN DE WONING Bestrating 0 verzakkingen 0 alg en mosaangroei let op! Grote verzakkingen kunnen een dieper liggende oorzaak hebben, bijv. een kapotte rioolbuis. Laat een vakman dit controleren. Alg- en mosaangroei verwijderen met een hoge druk spuit. Milieu vriendelijk! Erfafscheiding 0 houtrot 0 alg- en mosaangroei 0 verwering van hout 0 conditie afwerklaag

6 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 11 Garage/Carport 0 dakbedekking controleren 0 voegen en metselwerk inspecteren 0 functioneren garagedeur, rails smeren 0 conditie afwerklaag hout en staalconstructie, deur en ramen 0 roestvorming of houtrot 0 goten en afvoeren inspecteren en schoonmaken DAK WONING Dakpannen 0 liggen niet goed aaneengesloten 0 pannen beschadigd weg 0 alg en mos aangroei 0 vogelnesten onder onderste pannenrij of nok Plat dak 0 afvoeren controleren 0 dakranden controleren Gemetselde schoorsteen 0 loodloketten bij dakaansluiting beschadigd of opgewaaid Ventilatie en rookgas afvoeren 0 lood of andere aansluiting opgewaaid, gescheurd 0 pijpen scheef of beschadigd 0 verankering controleren Dakramen 0 schoonmaken/wassen 0 lekkages 0 werking dakraam 0 gootstukken rondom dakraam schoonmaken (vooral bovenzijde) 0 aansluiting pannen op gootstukken 0 conditie raamrubbers en tochtstrips Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 12 Goten 0 vuil in goten 0 lekkages, beschadiging 0 afwatering 0 schilderwerk schoonmaken/wassen 0 houtrot 0 vochtplekken, lekkage 0 scheurvorming, kromtrekken 0 conditie afwerklaag let op! Gebruik bij het schoonmaken van al het houtwerk aan de woning nooit ammonia, want dit tast de verflaag aan! Openstaande naden en de kopse kant van het hout hebben een verhoogd risico op houtrot Regenpijpen/hemelwaterafvoer 0 beschadigd, gebarsten 0 aansluiting op dakgoot of onderuitloop niet in orde 0 bevestiging los, verroest of kapot Gevelbekleding hout 0 schilderwerk schoonmaken/wassen 0 hotrot 0 scheurvorming/kromtrekken 0 openstaande verbindingen 0 conditie afwerklaag (afschilferen, algaanslag, barsten, glansverlies, blaasvorming, beschadiging) Metselwerk 0 scheurvorming 0 vochtplekken 0 witte plekken 0 alg en mosaangroei 0 voegwerk los, uitgevallen 0 vuil in ventilatierooster van de kruipruimte let op! Scheurvorming boven of onder raam of deurkozijnen duidt op ernstige gebreken. Vooral als de scheuren schuin weglopen of zelfs dwars door stenen lopen, is onmiddellijke aandacht van een vakman vereist. Controleer het voegwerk door er met een schroevendraaier over te krassen. Er mag geen of bijna geen mortel uitvallen.

7 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 13 De voegen moeten aaneengesloten doorlopen en goed gevuld zijn. Bij voorkeur geen klimop of andere gevelbegroeiing want deze kan het voegwerk ernstig aan tasten. Witte uitslag op de muur wordt meestal veroorzaakt door zouten die door een chemisch proces in de muur ontstaan als het metselwerk nog vrij nieuw is. Het kan geen kwaad en is eenvoudig te verwijderen met een harde borstel als de muur goed droog is. Gebruik nooit een staalborstel. Buitenkozijnen van ramen en deuren 0 schoonmaken/wassen 0 houtrot 0 openstaande houtverbindingen 0 glaslatten gescheurd/krom (let op horizontale delen) 0 raamdorpelstenen beschadigd 0 draaiende delen lopen aan 0 loszittende schroeven hang en sluitwerk 0 tochtafdichtingen beschadigd 0 vocht/condens tussen dubbel glas 0 conditie kitranden/stopverf van beglazing 0 schoonmaken ventilatie roosters in ramen 0 conditie schilderwerk Schuifpui 0 controleren/schoonmaken van de geleiderails/smeren 0 controleren/smeren slot/vergrendeling Mocht u niet vertrouwen op uw eigen deskundigheid dan kunt u via een NVOB aannemer een onderhoudscontract afsluiten. De adressen van NVOB aannemers kunt u opvragen bijv. bij het NVOB bureau Delft en Omstreken, Nijverheidsstraat 7, 2624 BA Delft. Tel Voor het onderhoud van alléén het schilderwerk kunt u via bijv. Uniplan of Planbuilding contracten voor 10 jaar afsluiten. U betaalt per jaar een vast bedrag en krijgt hiervoor een jaarlijkse inspectie en een keurig in de verf zittend huis. PASJES VOOR NIEUWENHUIS VERF Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 14 korting krijgt u op vertoon van een pasje dat bij Nieuwenhuis aan te vragen is, GSM/UMTS ANTENNES (reactie -correctie). Bij deze plaatsen we de reactie van de heer van Barneveld op ons artikel over de GSM c.q. UMTS antennes in onze wijk, uiteraard wil ik dhr van Barneveld bedanken voor zijn opmerkzaamheid en zijn reactie en excuus voor de vergissing in ons artikel. Geachte belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft, Bij deze wil ik - als lid vd vereniging en bewoner vd Lepelaarstraat 94 - reageren op de informatie in het infobulletin (afl 2) rond UMTS/GSM. Op pag 14 is onterecht vermeld dat de antenne aan de Lepelaarstraat een umts-type zou zijn. De desbetreffende antenne staat bovenop mijn eigen appartementencomplex en betreft een GSM antenne. Ik denk dat de gemaakte fout is ontstaan door een verkeerde interpretatie vd informatie ontleend aan internet (www.antennebureau.nl). Op p 23 van het infobulletin staat vermeld dat de ronde stippen verwijzen naar UMTS antennes, ware het niet dat dit of UMTS en/of GSM antennes zijn. Bijgaand stuur ik dan ook dezelfde kaart als p 23, maar dan incl de legenda en detailinformatie over de antenne aan de Lepelaarstraat. Hieruit kunt u zelf opmaken dat het een GSM antenne betreft. Gezien alle commotie en onrust rond UMTS antennes wil ik u graag verzoeken hiervoor een rectificatie te plaatsen in de volgende editie vh infobulletin. Wellicht dat er ook rond andere antennes in de wijk Tanthof (oost en west) fouten zijn gemaakt. Dit laatste heb ik niet gecheckt. Alvast bedankt en vriendelijke groeten, Nick van Barneveld, Lepelaarstraat 94 (U kunt de kaart en de bijbehorende info ook zelf bekijken op Nieuwenhuis Verf aan de Lagosweg CZ Delft geeft aan leden van de BHTD korting op het assortiment van onder andere de merken: Sigma, Sikkens, Wijzonol, Boonstoppel, Pehalin Monovit, Delta, Flexa, Histor, Cetabever, Alabastine, Kwasten, Verfrollers, Glasweefsel, Behang etc. Deze

8 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 15 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 16 De BHTD en de SCOUTING Al sinds een jaar wordt ons Info-Bulletin bij U thuisbezorgd door de scouts van Marco Polo. Onze contacten lopen via Frans Kwant, de penningmeester van Marco Polo. In het volgende artikel geven wij Frans de gelegenheid Marco Polo en de bezigheden daarvan aan ons voor te stellen Scouting Marco Polo Delft De Marco Polo groep is opgericht op 1 november 1972 en is begonnen in een schoolgebouw in de Buitenhof met alleen een Welpenhorde (tegenwoordig Esta's). Na een aantal jaren breidde de groep zich uit met Kabouters en Verkenners (Scouts). Op 16 juni 1979 kon na een grondige verbouwing een voormalige koeienstal aan de Veulenkamp 41 als clubgebouw geopend worden. De Marco Polo groep was hiermee centraal in de groeiende wijk Tanthof gevestigd. Door een aanhoudende groei kwamen er een Welpenhorde, Rowans (Explorers) en een Stam bij. In 1990 kwam daar een speltak bij voor de allerjongsten; de Bevers. Op 12 oktober 1991 kon de groep vol trots het nieuwe clubgebouw openen. Mede door deze extra ruimte kon de Marco Polo uitgroeien tot één van de grootste groepen van Delft. De Marco Polo is een moderne Scoutinggroep die zich tot doel heeft gesteld de leden een zo aangenaam mogelijke tijd te bezorgen. De groep is niet gebonden aan een geloof of politieke overtuiging. Wij bieden een spelprogramma voor de jeugd vanaf 5 jaar t/m 23 jaar Het geld dat wij verdienen voor de bezorging van het blad van de BHTD, hebben wij gebruikt voor een internationaal kamp de afgelopen zomer in Engeland. Al in 1973 zijn de eerste contacten gelegd voor onze internationale kampen, met deelnemers uit Zweden, Engeland en Nederland. In een cyclus van drie jaar worden deze kampen georganiseerd. In 2003 hebben wij als Marco Polo dit kamp mogen organiseren. Dit was een groots evenement gehouden in Elburg met wel meer dan 300 deelnemers. Dit jaar was het de beurt van de Engelsen voor de organisatie van het Tricamp. Dit kamp werd gehouden in the New Forest, een prachtig natuurgebied in Zuid Engeland. Ook nu was het weer een geweldig evenement met activiteiten zoals een hike (wandeltocht met overnachting), klimmen op een klimwand en abseilen, geweer-schieten, sportwedstrijden bonte avond en nog veel meer.

9 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 17 Na een week kamperen zijn de kinderen in gastgezinnen ondergebracht en zijn we nog naar een dagje naar Londen geweest, waar we zelfs nog voor de deur van nr 10 Downingstreet hebben gestaan (normaal afgesloten voor het publiek). Verder hebben we nog een bezoek gebracht aan Hastings. Dit jaar zijn we ook voor het eerst in de geschiedenis van de Marco Polo met het vliegtuig gegaan. Al met al een geweldige ervaring voor de kinderen. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 18 VOOR U GESURFT Binnenkort (op 22 november 2006) staan de Tweede Kamer Verkiezingen weer voor de deur. Een van de hete hangijzers is, zoals in voorgaande jaren, de hypotheektrenteaftrek. Op de site van de Vereniging Eigen Huis vond uw redacteur een interessant artikel over de Hyptheekrenteaftrek. Hieronder volgt in grote lijnen de inhoud van dit artikel, uiteraard kunt u op het internet meer vinden over dit onderwerp bij: Bijdrage van Bram Hoevenaar De Hypotheekrenteaftrek Andere activiteiten die wij met de Marco Polo organiseren zijn het ondersteunen van Straatkinderen in Kenia. Wij proberen daar in samenwerking met de plaatselijke scoutinggroep, kinderen die op straat leven en bv. lijmsnuiven d.m.v. een programma binnen scouting weer op het rechte pad te krijgen en te zorgen dat ze weer naar school gaan. Al 2 keer (in 2002 en 2005) is er een groep van 16 jongeren van de Marco Polo, in samenwerking met een bevriende scoutinggroep uit Zeeland naar Kenia geweest om te helpen op het project. Inmiddels is er al een schapenstal en een kook-shelter gebouwd. Tevens wordt er dan ook een kinderkamp georganiseerd voor de straatkinderen. In 2005 hebben we dit zelfs uitgebreid met dove en blinde kinderen. Momenteel zijn we al weer bezig een nieuwe reis voor te bereiden voor 2008 Voor de activiteiten in Kenia hebben we zelfs een aparte stichting opgericht, nl. de stichting Street Scouts Kenia Indien u meer informatie wilt hebben over de Marco Polo groep of de Stichting Street Scouts Kenia, stuurt u dan even een naar Huidige situatie Als u een eigen woning hebt, dan mag u onder bepaalde voorwaarden de rente over uw hypotheek op uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Zo moet de woning uw hoofdverblijf zijn, mag u de rente over een periode van maximaal 30 jaar aftrekken en moet de hypotheek bestemd zijn voor de aanschaf, verbetering of onderhoud van uw woning. Ook de rente over andere leningen (bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een lening afgesloten bij een familielid) mag u aftrekken op de aangifte, mits u die lening afsloot voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van uw woning. Recente beperkingen renteaftrek Sinds 1 januari 2004 is de bijleenregeling in de Wet Inkomstenbelasting opgenomen. Daar krijgt u mee te maken als u uw oude woning met winst verkoopt (overwaarde) en binnen vijf jaar een nieuwe, duurdere woning koopt. Volgens de bijleenregeling moet u de overwaarde van uw oude woning investeren in de volgende koopwoning. Doet u dat niet en financiert u uw nieuwe woning toch volledig, dan is de (hypotheek)rente niet aftrekbaar over het deel van de lening ter grootte van de overwaarde. De bijleenregeling kan de hypotheekrenteaftrek dus beperken. Dat geldt overigens ook voor een vrijgestelde uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Waarom discussie? Onderzoek toont aan dat de hypotheekrenteaftrek de meningen verdeeld houdt. Ongeveer de helft van de Nederlandse woningbezitters is voor een beperking van de renteaftrek. De praktijk leert dat het moeilijk is om inzicht en overzicht te krijgen in deze materie. Vaak worden verkeerde feiten en onvolledige informatie gebruikt, wordt een incompleet beeld geschetst van de woningmarkt en is niet duidelijk wat precies de gevolgen zijn van allerlei plannen en proefballonnetjes. De kans bestaat daardoor dat de discussie niet goed wordt gevoerd en dat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma s uiteindelijk plannen ontwikkelen die geen rekening houden met de belangen en wensen van burgers.

10 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 19 Argumenten voor en tegen Vereniging Eigen Huis verzamelt de belangrijkste argumenten voor en tegen beperking van hypotheekrenteaftrek, die door instituten en deskundigen naar voren zijn gebracht. De argumenten snijden lang niet altijd hout, maar maken wel duidelijk hoe zeer de meningen zijn verdeeld.. Argumenten voor In de discussie over hypotheekrenteaftrek worden zowel argumenten vóór als tegen een ingreep genoemd. Niet alle argumenten snijden hout, maar de variëteit geeft wel aan hoe zeer de meningen zijn verdeeld. Hier leest u veelgehoorde argumenten vóór ingrijpen. Het systeem van hypotheekrenteaftrek bevordert schuldfinanciering ten opzichte van financiering uit eigen middelen. De onbeperkte renteaftrek stimuleert lenen en beperkt daarmee het inzetten van eigen geld. De huidige fiscale regels bevorderen tussentijds aflossen niet. De in 2004 ingevoerde bijleenregeling maakt tussentijds aflossen alleen nog maar onaantrekkelijker. Het fiscale systeem heeft er aan bijgedragen dat bij de aanschaf van de woning een zo groot mogelijk gedeelte van de aanschafkosten wordt gefinancierd. Tevens wordt daarbij steeds vaker de aflossingvrije hypotheekvariant gekozen. Een hoge schuldenlast maakt een gezin kwetsbaar, omdat het zich bij wijziging van de omstandigheden moeilijker kan aanpassen. Die kwetsbaarheid is door de toename van hypotheken met een korte rentevastperiode alleen maar vergroot. Een rentestijging maakt veel gezinnen kwetsbaar (bron: Vrom-raad, Op eigen kracht, november 2004). Hypotheekrenteaftrek maakt de overheidsfinanciën kwetsbaar. Het hypotheekvolume is de laatste jaren sterk gestegen. Doordat in dezelfde periode de rente behoorlijk is gedaald, is naar verhouding de last voor de overheid niet extreem gestegen. Echter doordat meer mensen in de afgelopen periode hebben gekozen voor een variabele of relatief korte rentevaste periode, zullen de kosten voor de overheid bij een rentestijging in de markt behoorlijk toenemen. Uit een berekening van DNB blijkt dat als de rente met 1 procentpunt stijgt, de kosten van de aftrek met 1,5 miljard euro toenemen. Dit vormt een te groot risico voor de financiën van de overheid. Bron: Volkskrant, 11 maart 2005 Europa dwingt Nederland tot aanpassing van de renteaftrek. Nederland is een van de weinige landen die nog een ruime aftrek van de hypotheekrente toestaat. Nederland loopt hiermee uit de pas. De subsidiering van de woning kost te veel geld. Dit gaat te zeer ten koste van de concurrentiepositie van Nederland. De subsidie voor de eigen woning kan beter worden ingezet voor verlaging van de arbeidskosten. Bron: Oeso en IMF Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 20 Het huidige regime is niet eerlijk. De aftrek komt in mindering op de top van het box 1 inkomen. Mensen die over hun inkomen, waaronder het eigenwoningforfait, 52% belasting betalen, kunnen de hypotheekrente tegen 52% aftrekken. Meestal overtreft de hypotheekrente de bijtelling van het eigenwoningforfait en resulteert een aftrekpost die kan worden afgetrokken tegen maximaal 52%. Een ander aspect betreft de hoogte van de aftrekpost. Personen met hogere inkomens kunnen ook meer lenen en daardoor betalen zij meer rente. Ze hebben een grotere aftrekpost. Personen met een lager inkomen hebben, doordat ze minder kunnen lenen, een kleinere aftrekpost. Bovendien kan deze aftrekpost tegen een lager tarief worden afgetrokken. Het fiscaal voordeel van de hypotheekrenteaftrek komt hiermee voornamelijk terecht bij de hogere inkomens. Circa 70% van de fiscale subsidie komt terecht bij 15 tot 20% van de woningbezitters met de hogere inkomens. Bron: Financieel Dagblad, 22 maart 2005, mening van o.a. Koen Caminada en Kees Goudswaard Hypotheekrenteaftrek is een dood instrument. De hypotheekrenteaftrek is niet langer een effectief middel om het woningbezit te stimuleren. De huidige woningmarkt is zodanig star geworden, dat de fiscale steun alleen maar de prijs doet stijgen. Bron: Volkskrant, 11 maart 2005, mening van o.a. DNB De hypotheekrenteaftrek wordt oneigenlijk gebruikt. De aftrek van hypotheekrente heeft als hoofddoel het stimuleren van het eigenwoningbezit. De in 2001 ingevoerde regeling geeft echter ruimte voor ander gebruik. Dit heeft te maken met het feit dat vermogen (aandelen, spaarsaldi etc.) vanaf 2001 in box 3 wordt belast met een vast percentage van 1,2% (30% belasting wordt geheven over een verondersteld rendement van 4%, per saldo dus 1,2%). De opbrengst (bijvoorbeeld rente of dividend) van het vermogen wordt niet meer afzonderlijk belast. Aan de andere kant (in box 1) is bij de eigen woning de rente over de hypotheek nog wel aftrekbaar tegen maximaal 52%. Deze fiscale regels zetten de deur wijd open voor een volledige financiering van een gekochte woning en een andere besteding van het eigen geld (dat niet is ingebracht in de woning). Velen hebben na 2001 van deze ruimte gebruik gemaakt en hebben de nieuwe woning volledig gefinancierd. De verkoopwinst van de oude woning hebben zij bijvoorbeeld gebruikt om een pakket aandelen aan te schaffen. Sinds de invoering in 2004 van de bijleenregeling is hier een halt toe geroepen. Een ander oneigenlijk gebruik betreft het niet tussentijds aflossen. De huidige fiscale regeling geeft de ruimte om aan de ene kant over een lening 30 jaar renteaftrek te genieten en aan de andere kant (via een kapitaalverzekering) belastingvrij een spaarpot op te bouwen om de lening aan het einde van de looptijd in een keer te kunnen aflossen. Deze fiscaal toegestane methodiek om de lening af te lossen is voor de overheid kostbaarder dan de annuïtaire

11 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 21 aflossingsmethode en draagt niet extra bij aan de stimulering van het eigenwoningbezit. Bron: Elsevier, november 2002 Eindelijk het H-woord De hypotheekrenteaftrek heeft de prijzen op de huizenmarkt enorm opgedreven. De aftrekmogelijkheid heeft de woningprijzen naar schatting met een extra 20 tot 30% verhoogd. Uiteraard zijn ook andere omstandigheden debet aan de prijsstijging van woningen. Een sterke economische groei, de lage werkloosheid, de toename van de koopkracht, een lagere rente, een beperkt aanbod en de ruimere financieringsmogelijkheden hebben mede bijgedragen aan de prijsstijging. Met de stijging van de huizenprijzen is de aanbodzijde van duurdere huurwoningen verslechterd. De huursector heeft namelijk te maken met geringe bandbreedtes in prijs en kwaliteit. Het huurprijsniveau in ons land is sterk achtergebleven bij de waardeontwikkeling door gebrek aan marktwerking. De woningbouwers/ projectontwikkelaars kunnen meer verdienen met het bouwen van een koopwoning dan een huurwoning. De concurrentiepositie van de huurmarkt ten op zichte van de koopmarkt is daardoor verslechterd. De kwaliteit van het aanbod van huurwoningen is niet meegegaan met de kwaliteitsimpuls in de koopmarkt. Een gezonde doorstroom tussen de huur- en koopmarkt over en weer is hierdoor niet meer mogelijk. Dit beperkt ook weer de doorstroming in de koopsector. Bron: Vrom-raad, op eigen kracht, november Onbeperkte aftrek leidt tot een te grote uitholling van de belastinggrondslag. Iedere aftrekpost, dus ook de hypotheekrenteaftrek, leidt op zich tot uitholling van de belastinggrondslag en daarmee, om voldoende inkomsten te generen, tot verhoging van de belastingtarieven. De kosten van de aftrek van hypotheekrente zijn de laatste jaren zodanig gestegen dat ze een te groot aandeel opsouperen van de overheidsgelden. In 2003 heeft de belastingaftrek de overheid ongeveer 2% van het nominale bruto binnenlands product gekost en ongeveer 17% van de totale directe belastingopbrengst. Bij het oplopen van de rentetarieven zal dat alleen maar meer worden. Bron: S.G. Grob, hypotheekrenteaftrek in perspectief ESB, 11 maart 2005 De fiscale instrumenten voor het woningbezit voldoen niet aan de drie criteria van een deugdelijk belastingstelsel. De drie criteria van een deugdelijk belastingstelsel zijn: - rechtvaardig (de subsidie moet terecht komen bij degenen die het echt nodig hebben) Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 22 - effectief (Er is nu geen onderscheid tussen gewoon wonen en luxueus wonen waardoor belastingsubsidie wegvloeit naar luxueus eigenwoningbezit dat de subsidie niet nodig heeft. De zgn. Hillen vrijstelling heeft een contraproductieve werking. Met name de oudere bewoners die een relatief (te) groot huis bewonen waarop de schuld is afgelost, worden door de vrijstelling gestimuleerd in dit huis te blijven wonen in plaats van door te stromen) - eenvoudig (de regeling is verre van eenvoudig, bijvoorbeeld de bijleenregeling en de vrijstelling voor schuldenvrij wonen hebben het eigenwoningregime extra ingewikkeld gemaakt). Bron: Leo Stevens, Naar een nieuw eigenwoningregime, ESB, 11 maart 2005 Argumenten tegen In de discussie over hypotheekrenteaftrek worden zowel argumenten vóór als tegen een ingreep genoemd. Niet alle argumenten snijden hout, maar de variëteit geeft wel aan hoe zeer de meningen zijn verdeeld. Hierna leest u veelgehoorde argumenten tegen ingrijpen. De woningen zullen sterk in waarde gaan dalen. Aangezien de aftrekmogelijkheid (deels) in de huizenprijzen is verwerkt, kan een overhaaste afschaffing ervan leiden tot een forse prijsdaling van huizen. Aangezien de huizen bij een hypothecaire lening tevens als zekerheid voor de geldverstrekker dienen, kan de combinatie van een gedaalde waarde van het onderpand met een substantieel aantal gezinnen in betalingsproblemen de stabiliteit van het financiële systeem in gevaar brengen. Bron: S.G. Grob, Hypotheekrenteaftrek in perspectief, ESB, 11 maart 2005 Een afschaffing van de aftrek leidt tot grote verstoringen in de woningmarkt. Een volledige defiscalisering van het eigenwoningbezit leidt direct tot een forse prijsreactie. De prijzen van huizen zullen met zo n 23 a 30% gaan dalen. De markt zal daar op reageren. Het aantal verkooptransacties kan sterk gaan dalen en de nieuwbouwproductie kan sterk achteruit lopen. Mensen kunnen hun woning niet meer betalen en kunnen de woning ook niet gemakkelijk verkopen. Gezien de prijsdaling zullen veel mensen bij verkoop met een restschuld blijven zitten. Bron: Peter Boelhouwer en Paul de Vries, OTB/TU Delft, defiscalisering eigenwoningbezit leidt tot forse daling woningprijzen, ESB, 11 maart 2005 Een beperking van de aftrek kan grote economische gevolgen hebben. Een verdere aantasting van het reëel besteedbaar inkomen, door bijvoorbeeld een beperking van de aftrek, betekent simpelweg minder ruimte voor bestedingen. Dit zou de zoveelste klap betekenen voor de

12 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 23 economie. Daarnaast leidt een stagnatie in de markt, door bijvoorbeeld de afschaffing of beperking van de aftrek, tot een daling van het consumentenvertrouwen. Dit heeft direct nadelige gevolgen voor de bestedingen van de consument en daarmee voor de economie. Bron: VROM-raad, Op eigen kracht, november 2004 De aftrek van hypotheekrente is een onderdeel van een heel stelsel van regels rondom de eigen woning en dient daarom ook niet als een los onderdeel te worden benaderd. Een discussie over wijziging van de hypotheekrenteaftrek alleen is niet zinvol. Alleen als deze wordt onderbouwd en onderdeel wordt van een integrale langere termijn visie op de fiscale/financiële behandeling van het eigen woningbezit is het zinvol hierin wijziging aan te brengen. Bij deze integrale visie dienen naast de hypotheekrenteaftrek ook het eigenwoningforfait, de overdrachtsbelasting etc. te worden betrokken. Bron: rapport in opdracht van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), Effecten beperking fiscale aftrek hypotheekrente, augustus 2005 De aftrek heeft een stabiliserende werking op de lastenontwikkeling van de huishoudens ingeval het rentepercentage verandert. Rentestijgingen en dalingen komen door de aftrek voor een deel voor rekening van de overheid. Dat is in beginsel gunstig omdat de overheid beter in staat mag worden geacht renterisico s te kunnen dragen. Daarmee wordt de waarde-ontwikkeling van woningen enigszins gestabiliseerd. Dit is weer van belang voor de woningproductie en het aantal woningen dat jaarlijks op de bestaande markt wordt verkocht. Bron: Rabobank, Woningmarkt en hypotheekrenteaftrek', augustus 2004 Ook de huursector wordt door de overheid financieel ondersteund. Zowel de koopsector als de huursector worden door de overheid financieel ondersteund. Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek zou de koopsector eenzijdig benadelen. Bron: VROM-raad, Op eigen kracht, november 2004 Reacties: De overheid geeft per woning meer subsidie aan een huurhuis dan aan een koopwoning. In 2001 kost een koopwoning de overheid gemiddeld 638 en een huurwoning gemiddeld 841. Bron: Nota Wonen: Mensen, wensen, wonen (december 2000) De overheid dient een betrouwbare partner te zijn. Gezinnen gaan bij de financiering van hun huis langetermijnverplichtingen aan en houden bij de betaalbaarheid van hun hypotheek rekening met de belastingaftrek. Als de aftrek verdwijnt komen die gezinnen acuut in betalingsproblemen. Bron: S.G. Grob, Hypotheekrenteaftrek in perspectief, ESB, 11 maart 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 24 Starters op de woningmarkt komen niet eerder aan een woning door beperking van de hypotheekrenteaftrek De problemen die er nu zijn aan de onderkant van de woningmarkt zullen alleen maar verergeren door verdringing en prijs- en huuropdrijving, doordat hogere inkomens naar beneden zullen komen op de woningmarkt, op zoek naar goedkopere woningen. Wil je iets aan het probleem van de woningmarkt doen, dan moet je de koe bij de horens pakken: vergroting van het aanbod van woningen en van de doorstroming (o.a. ook door afschaffing van de overdrachtsbelasting). Bron: VNO-NCW, hypotheekrenteaftrek niet afschaffen, 22 februari 2006 Standpunten politieke partijen De huidige coalitie van CDA en VVD heeft zich op het standpunt gesteld dat er gedurende deze kabinetsperiode niet (meer) aan de hypotheekrenteaftrek zal worden gesleuteld. Hieronder volgen de huidige opvattingen van de belangrijkste politieke partijen. Zodra deze standpunten of plannen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november wijzigen, leest u er hier meer over. Het CDA geeft in haar concept verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamer verkiezingen aan dat zij het eigen woningbezit wil blijven bevorderen. De hypotheekrenteaftrek helpt daarbij en die willen we dan ook intact houden, aldus het CDA. De liberalen zijn tegen beperking van de hypotheekrenteaftrek. In het conceptverkiezingsprogramma voor 2006 staat: "De hypotheekrenteaftrek staat voor de VVD als een huis. Deze zekerheid is de basis voor een gezonde woningmarkt. Daar willen wij geen bom onder leggen. En ook niet de deur op een kier zetten". D66 wil de discussie over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek in de context van de gehele woningmarkt plaatsten. Aangezien starters het op de woningmarkt moeilijk hebben en de hypotheekrenteaftrek, volgens D66, onbetaalbaar dreigt te worden, wil D66 de hypotheekrenteaftrek beperken tot voor

13 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 25 nieuwe gevallen. De komende decennia wil D66 deze grens aan de aftrekbaarheid hanteren zodat de inflatie en de stijging van de waarde van huizen er vanzelf voor zorgen dat de aftrek geleidelijk wordt afgebouwd. D66 wil het geld dat vrijkomt gebruiken om op de lange termijn de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait af te bouwen. De PvdA stelt in haar conceptverkiezingsprogramma voor om de rente over de hypotheekschuld tegen maximaal 42% te mogen aftrekken. Deze beperking geldt niet voor mensen die al een hypotheek hebben. Dit betekent dat mensen met hogere inkomens die voor het eerst een hypotheek afsluiten de rente over hun hypotheek of een deel ervan niet tegen 52% kunnen aftrekken, maar nog slechts tegen 42%. Ook mensen die ten gevolge van verhuizing een hogere hypotheek aangaan en in de 52% schijf vallen, kunnen de rente over het leningdeel dat extra wordt geleend ten opzichte van de hypotheek op de vorige woning slechts tegen 42% aftrekken. Daarnaast blijft de bijleenregeling gewoon in stand. De extra besparing die hiermee voor de overheid wordt behaald, zal gebruikt worden om de overdrachtsbelasting voor starters stapsgewijs te verlagen. Deze partij vindt de huidige hypotheekrenteaftrek niet alleen onrechtvaardig (de hoogste inkomens ontvangen de hoogste rentesubsidies) maar ook een tijdbom onder de overheidsfinanciën. GroenLinks wil de woning verhuizen naar box 3, met een vrijstelling in verband met de eigen woning van voor gehuwden/samenwonenden en van voor alleenstaanden. Er wordt een hypotheekrentesubsidie verstrekt van 30% over de noodzakelijke schuld (het bedrag waarmee de hypotheekschuld het overige vermogen overtreft). Voor mensen die al een eigen woning hebben zal een overgangsregeling van 10 jaar worden ingevoerd. De SP schrijft in haar conceptverkiezingsprogramma dat zij in de komende kabinetsperiode de aftrek van de hypotheekrente zowel wil garanderen als maximeren. Als maximum wordt het bedrag van ,- hypotheekschuld vermeld. Daarnaast wordt het belastingpercentage waartegen de hypotheekrente afgetrokken kan worden gemaximeerd op 42%. Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 26 Voor de komende kabinetsperiode wil de ChristenUnie de hypotheekrenteaftrek beperken tot 42%. Dit geldt alleen voor nieuwe hypotheken. Voor mensen die nu (een deel van) hun hypotheekrente tegen 52% kunnen aftrekken verandert er niets. Mensen die voor het eerst een hypotheek afsluiten en met hun inkomen (deels) in de 52% schijf vallen, kunnen de rente tegen maximaal 42% aftrekken. Ook voor mensen die ten gevolge van verhuizing een hogere hypotheek aangaan en in de 52% schijf vallen, kunnen de rente over het leningdeel dat extra wordt geleend, ten opzichte van de hypotheek op de vorige woning, slechts tegen 42% aftrekken. Daarnaast blijft de bijleenregeling in stand. Verder wil de ChristenUnie het eigenwoningforfait voor iedereen gaan verlagen, waarbij voor starters een extra verlaging zal gaan gelden. Ook de overdrachtsbelasting wil zij stapsgewijs gaan verlagen. Er zal voor starters op de woningmarkt en mensen die dichter bij hun werk gaan wonen een extra verlaging mogelijk zijn. Daarnaast wordt voorgesteld om een onderhoudskostenaftrek voor het onderhoud van de woningen ouder dan 15 jaar in te voeren. De aftrek geldt alleen voor de loonkosten en bedraagt maximaal per vijf jaar. De LPF plaatst de maatschappelijke acceptatie van belastingen en het beoogde doel centraal bij de nieuwe en bestaande belastingwetgeving. De LPF is voorstander van het behoud van volledige aftrek van hypotheekrente. Het belastingstelsel dient opgeschoond te worden van de inflatiebevorderende en lastenverhogende belastingen, zoals de overdrachtsbelasting. De SGP wil de hypotheekrenteaftrek voor bestaande gevallen intact laten. Voor nieuwe hypotheken stellen zij voor dat de rente slechts aftrekbaar is voor schulden van maximaal Op termijn moet bekeken worden of het haalbaar en zinvol is de maximale hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder te verlagen onder gelijktijdige verlaging van de overdrachtsbelasting en andere woning-gerelateerde belastingen, zoals de bijtelling van het eigenwoningforfait. De SGP wil de overdrachtsbelasting voor starters afschaffen. Daarnaast moeten lokale startersfaciliteiten door het Rijk worden ondersteund. In het op 25 augustus 2006 verschenen verkiezingspamflet van de Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid wordt ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek vermeld dat deze onverkort gehandhaafd moet blijven.

14 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 27 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 15 afl.3 pag 28 EénNL wil de hypotheekrenteaftrek handhaven om de welvaart van inwoners te bevorderen. Wat vindt Vereniging Eigen Huis? Vereniging Eigen Huis vecht voor: Hypotheeklasten die betaalbaar blijven De waardevastheid van uw huis Een totaalplan voor de woningmarkt Geen losse bezuinigingsmaatregel Renteaftrek en de woningmarkt Discussie nodig om 'ongelukken te voorkomen' Bent U al lid van de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft? Voor slechts 5,= per jaar maakt U onze vereniging sterk. Op het Internet kunt u de toelichting lezen voor deze punten zie daarvoor: Informatie bij de Bestuursleden van de B.H.T.D. ACTIES VOOR LEDEN: Feenstra tel speciaal tarief voor leden BHTD Tempus Delgas tel speciaal tarief voor leden BHTD Nieuwenhuis verf tel % korting op aankopen * FBTOverzekeringen tel kortingen op diverse verzekeringspremies *op vertoon van uw Info-Bulletin. De komende editie van het Info-Bulletin: Jaargang 16 aflevering 1 verschijnt omstreeks maart 2007

CONTROLELIJST WONINGINSPECTIE. Passievoorbouwen! WWW.VANLAAR.NL

CONTROLELIJST WONINGINSPECTIE. Passievoorbouwen! WWW.VANLAAR.NL CONTROLELIJST WONINGINSPECTIE Passievoorbouwen! WWW.VANLAAR.NL DE JAARLIJKSE WONINGINSPECTIE Is uw huis in goede conditie? Hoe staat het met het onderhoud van uw woning? Is het dak nog goed? En functioneren

Nadere informatie

Is uw huis in goede conditie?

Is uw huis in goede conditie? Is uw huis in goede conditie? Hoe staat het met het onderhoud van uw woning? Is het dak nog goed? En functioneren de binnendeuren nog optimaal? Het is tijd voor de jaarlijkse inspectie! En met deze praktische

Nadere informatie

Checklist eigenwoning. de jaarlijkse woninginspectie. Is uw huis in goede conditie?

Checklist eigenwoning. de jaarlijkse woninginspectie. Is uw huis in goede conditie? Checklist eigenwoning de jaarlijkse woninginspectie Is uw huis in goede conditie? Hoe staat het met het onderhoud van uw woning? is het dak nog goed? en functioneren de binnendeuren nog optimaal? Het is

Nadere informatie

Mierlo, ons digitale dorp

Mierlo, ons digitale dorp Mierlo, ons digitale dorp Gebruik van de controlelijst Woningscan. Klant controleert zelf de groene vragen. Kan dit als fraai document downloaden via jullie pagina. De rode vragen doen jullie. Je kunt

Nadere informatie

losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken

losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken In de woning Binnendeuren en kozijnen controle hang en sluitwerk losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken aanlopen van deur tegen kozijn conditie schilderwerk/afwerking

Nadere informatie

mierlo.ons digitale dorp.nl

mierlo.ons digitale dorp.nl mierlo.ons digitale dorp.nl ` WoningScan. ` De onderhoudskosten van een eigen woning kunnen een belangrijke kostenpost vormen. Om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken is de WoningScan ontwikkeld.

Nadere informatie

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016 HET GEHEEL IN DE WONING OPMERKINGEN Dak en binnenbetimmeringen zolder controleren binnenzijde dakbeschot op lekkages constoleren dakbalken hout op boktor en of houtworm Wand boven cv ketel scheuren en

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005

Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005 Jaargang 14 - aflevering 3 november 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.3 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2)

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) Fiscale behandeling eigen woning Nederland kent een lange traditie van woonbeleid. Betaalbaarheid (prijs), beschikbaarheid (aanbod, volume) en kwaliteit

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning CPB Notitie Datum : 27 augustus 2004 Aan : de SP, de heer E. Irrgang SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning 1 Inleiding De SP-fractie heeft het CPB gevraagd de budgettaire en koopkrachteffecten te

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

3 Effect van varianten zoals door de VROM-raad gevraagd

3 Effect van varianten zoals door de VROM-raad gevraagd belastingsderving (saldo HRA en EWF) tot 13,8 miljard doen toenemen in 2011. Daarbij is geen rekening gehouden met het drukkende effect van de rentestijging op de prijs van de woningen. 3 Effect van varianten

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna

Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek. Ontwerp power point; Henk Douna Belasting betalen en Hypotheekrente aftrek Ontwerp power point; Henk Douna De grootste financiële beslissing in een mensenleven 2 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

[FA 01-26 stenen] huis & hypotheek. Help, mijn geld zit in de stenen!

[FA 01-26 stenen] huis & hypotheek. Help, mijn geld zit in de stenen! [FA 01-26 stenen] huis & hypotheek Help, mijn geld zit in de stenen! Als uw spaargeld vooral in de stenen van uw huis zit, is het niet altijd even gemakkelijk om het er weer uit te halen. Maar met wat

Nadere informatie

Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? Miljoenennota 2013

Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? Miljoenennota 2013 Wat moeten we met de hypotheekrente-aftrek? - Een economisch perspectief - Miljoenennota 213 Scheveningen, 2 oktober 212 Prof. dr. Barbara Baarsma Vanaf 213: voor nieuwe hypotheken alleen recht op renteaftrek

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies Sjef Kickken Kickken Bouwtechnisch Advies 1 Behoud van waarde Voorkomen van schade Lange levensduur 2 Kapconstructie Bitumen dakbedekking PVC dakgoten Zinken dakgoten Houten dakkapel Kunststof dakkapel

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders?

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? De rente op een restschuld wordt langer aftrekbaar, de maximale hypotheekrente-aftrek gaat verder omlaag en elke huizenbezitter krijgt een energielabel.

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2015

Uw hypotheek en de belasting in 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Hieronder vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor een eigen woning,

Nadere informatie

Starterslening Hof van Twente

Starterslening Hof van Twente Gemeente Hof van Twente 2010-2011 Starterslening Hof van Twente Meer kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Hof van Twente. w w w. h o f va n t w e n t e. n l Vanwege de hoge huizenprijzen is het

Nadere informatie

Je hypotheek en de belasting in 2015

Je hypotheek en de belasting in 2015 8.4360.0 (24-12-2013) Je hypotheek en de belasting in 2015 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2015 gelden voor

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-139 d.d. 27 april 2012 prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. J.Th. de Wit, leden en mr. P.E. Roodenburg, secretaris)

Nadere informatie

Beschrijving en analyse van de vier fiscale varianten voor de koopmarkt

Beschrijving en analyse van de vier fiscale varianten voor de koopmarkt BIJLAGE C Beschrijving en analyse van de vier fiscale varianten voor de koopmarkt 1. Eigen woning als beleggingsgoed (variant 1) Wat verandert er? In deze variant wordt de eigen woning beschouwd als vermogen

Nadere informatie

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 3) Omvang hypothecaire schuld

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 3) Omvang hypothecaire schuld De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 3) Omvang hypothecaire schuld In de afgelopen tien jaar is een uitvoerig maatschappelijk debat gevoerd over de doelmatigheid van het gevoerde woonbeleid.

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Op basis van de vandaag beschikbare kennis delen wij met u de aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt

Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Onderzoek verkiezingsthema Woningmarkt Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 27.953 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 22 tot en met 28 augustus 2012. Over het

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015

Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 Particulier Hypotheken Informatiewijzer Jaaropgave 2015 Uw hypotheek en de belasting in 2015 U heeft de jaaropgave van uw hypotheek van RegioBank over 2015 ontvangen. In deze informatiewijzer geven we

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ

Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Uw Roparco Opeethypotheek: ALLES OP EEN RIJ Afgelopen jaren is er veel gebeurd in de woningmarkt. In kranten en andere media leest u dat veel huizen lang te

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Uw hypotheek en de Belastingdienst

Uw hypotheek en de Belastingdienst Handleiding bij uw belastingaangifte 2011 Uw hypotheek en de Belastingdienst De jaaropgave en uw belastingaangifte 2011 Binnenkort vult u uw belastingaangifte over 2011 in. Om het voor u gemakkelijker

Nadere informatie

Welkom bij inloopcafé De Happy Gentiaan Themaborrel: Het Gebrekenhuis en de Schuurkeshuis Scan

Welkom bij inloopcafé De Happy Gentiaan Themaborrel: Het Gebrekenhuis en de Schuurkeshuis Scan Welkom bij inloopcafé De Happy Gentiaan Themaborrel: Het Gebrekenhuis en de Schuurkeshuis Scan 1 Inloopcafé De Happy Gentiaan 2016 Doel: informele buurtborrel om (buurt)contacten te leggen en interesses,

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente een eigen huis De sleutel naar uw eigen huis 20% korting op uw hypotheekrente Koopwoning dichterbij U droomt ervan. Een eigen huis, een plek onder de zon... Wat is er mooier dan uw eigen woning? Deze kunt

Nadere informatie

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u?

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u? Aflossen, waarom goed voor u? Agenda 1. Even voorstellen 2. Aanleiding presentatie 3. Hypotheken: hoe zit het ook alweer? 4. Waarom aflossen? - Voor uzelf - Voor uw kinderen - Voor later 5. Hoe werkt aflossen?

Nadere informatie

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt

argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt 10 argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen de route naar een duurzame woningmarkt Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale hypotheekrenteaftrek is de afgelopen

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling van allen in onze samenleving.

Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling van allen in onze samenleving. Amstelveen, zaterdag 9 september 2006 Aan: Commissie Gelijke Behandeling Kleinesingel 1-3 Utrecht Email-adres: info@cgb.nl Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling

Nadere informatie

Hypotheek in barre tijden

Hypotheek in barre tijden Regelingen en voorzieningen CODE 4.2.2.52 Hypotheek in barre tijden bronnen www.veh.nl, persbericht d.d. 3.11.2012 Geldgids juni 2012 N.B. Sinds de publicatie van onderstaand artikel is er voor huiseigenaren

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht 10 kopen geld ouders helpen starters 11 Ouders helpen starters Bedankt pa en ma! Tekst Miriam Bauwer Fotografie Ed van Rijswijk en Isis Torensma Ouders kunnen op verschillende manieren hun kind financieel

Nadere informatie

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid Hervorming van het Nederlandse woonbeleid Gerbert Romijn CPB Programmaleider wonen en mobiliteit Opzet presentatie Karakterisering huidige woonbeleid Hervorming van het woonbeleid door een economische

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER Wat verandert er voor u?

NIEUWSBRIEF OKTOBER Wat verandert er voor u? NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 Wat verandert er voor u? De derde dinsdag in september 2017 was een bijzondere Prinsjesdag: een demissionair kabinet, nog geen nieuw regeerakkoord, en toch een paar nieuwe maatregelen.

Nadere informatie

Brochure Recreatiewoning

Brochure Recreatiewoning Brochure Recreatiewoning 1. Algemeen 2. 2. De Markt 2. 3. Hoofdverblijf 2. 4. Financiering van de recreatiewoning 3. 5. Aankoop van de recreatiewoning 4. 6. Financieren via uw woonhuis 4. 7. Hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Een woning kopen met Koopgarant

Een woning kopen met Koopgarant Een woning kopen met Koopgarant Trivire heeft regelmatig woningen te koop. Nieuwbouwwoningen én bestaande woningen. Een deel van die woningen verkopen we met Koopgarant. Dat betekent korting op de koopprijs,

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00 Nog vragen? Heeft u nog vragen? Bel ons via telefoonnummer 078 633 16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht, vlakbij

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie