Een blik op Convenant Horizontaal Toezicht. december bpvnl.com. Inhoudsopgave:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave:"

Transcriptie

1 december 2012 kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat Een blik op 2013 Inhoudsopgave: In tegenstelling tot eerdere nieuwsbrieven vindt u deze keer de inhoudsopgave op pagina 2 Convenant Horizontaal Toezicht In onze BPView van september vorig jaar hebben wij u reeds geïnformeerd over horizontaal toezicht en onze visie terzake. Rekening houdend met de wensen van onze klanten hebben wij besloten deel te nemen aan dit horizontaal toezicht.onlangs hebben wij dan ook een convenant gesloten met de belastingdienst. Dit betekent dat vanaf nu klanten aangemeld kunnen worden voor dit horizontaal toezicht. Hiertoe zullen wij in beginsel die klanten benaderen, die ons eerder kenbaar gemaakt hebben deel te willen nemen aan de afspraak. >>> bpvnl.com

2 Inhoudsopgave: Convenant Horizontaal Toezicht Belangrijkste wijzigingen : Wijzigingen met betrekking tot de eigen woning en hypotheekrenteaftrek 2013: Verhoging MKB vrijstelling voor ondernemers/zelfstandigen zonder BV 2013: Wijzigingen voor werkgevers en werknemers 2013: Aanpassingen regeerakkoord; wat gaat niet door 2013/2014: Werkkostenregeling 2013: Overgangsrecht levensloopregeling 2013: Afstempelen pensioen in eigen beheer 2013: Inkomensnivellering 2013: Nieuwe belasting: Verhuurdersheffing 2013: Invoering doorwerkbonus 2013: Wijzigingen omzetbelasting (1) 2013: Wijzigingen omzetbelasting (2) 2013: Schenkingsrecht: leeftijdsgrens eenmalige verhoogde vrijstelling kinderen verhoogd naar 40 jaar 2013: Afschaffen vrijstelling durfkapitaal, sociaal ethische en culturele beleggingen 2014: Wijziging VAR (verklaring arbeidsrelaties) 2014: De fiscale faciliteiten voor innovatieve projecten (WBSO, RDA en innovatiebox) worden beperkt 2015: Invoering winstbox? Belangrijkste wijzigingen 2013 Zoals ieder jaar hebben wij een selectie gemaakt van de belangrijkste fiscale wijzigingen die ons volgend jaar te wachten staan, waarbij wij met name onderwerpen selecteren die van belang kunnen zijn voor onze relaties. Indien u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen zou hebben, kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze adviseurs. 2013: Wijzigingen met betrekking tot de eigen woning en hypotheekrenteaftrek Hypotheekrenteaftrek (1) Voor zowel op 31 december 2012 bestaande leningen ter financiering van de fiscale eigen woning als ook nadien aangegane geldleningen, zal de rente vanaf 1 januari 2014 niet langer aftrekbaar zijn tegen het belastingtarief van 52%. Voor belastingplichtigen waarvoor dit tarief van toepassing is, zal dit tarief waartegen de rente aftrekbaar is jaarlijks met 0,5% verlaagd worden te beginnen in 2014, totdat het tarief van de derde schijf is bereikt (momenteel 42%). Hypotheekrenteaftrek (2) Volgens de hoofdregel zal voor woningen waarvoor pas na 1 januari 2013 een onherroepelijke koopovereenkomst is gesloten, een verplichting gaan gelden tot aflossing van de eigen woning lening en wel in maximaal 30 jaar, waarbij minimaal afgelost dient te worden volgens een annuïtair aflossingsschema. Dit geldt echter niet voor het bedrag van reeds op 31 december 2012 bestaande eigen woning leningen. Kapitaalverzekeringen/kapitaalverzekeringen Het aan het einde van de looptijd aflossen van de lening door middel van een spaarverzekering / spaarhypotheek (fiscaal: een kapitaalverzekering eigen woning) is niet langer mogelijk voor woningen waarvoor pas na 31 december 2012 een onherroepelijke koopovereenkomst is gesloten. 2

3 Bestaande kapitaalverzekeringen ter aflossing eigen woning lening Voor op 1 januari 2013 bestaande kapitaalverzekeringen, waarbij expliciet bepaald is dat de uitkering alleen bestemd is voor aflossing van de eigen woning lening (de zogenaamde kapitaalverzekering eigen woning, afgekort KEW), blijft het tot 31 december 2012 geldende regime van toepassing, dat wil zeggen dat het rentebestanddeel vrijgesteld is bij een uitkering na 15 jaar of respectievelijk 20 jaar van maximaal respectievelijk , mits niet in strijd wordt gehandeld met de voorwaarden zoals deze tot en met 2012 gelden. Bestaande kapitaalverzekeringen, geen kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Indien bij een op 31 december 2012 bestaande kapitaalverzekering niet expliciet bepaald is, dat de uitkering alleen bestemd zal worden voor aflossing van de eigen woning lening (dit betreft vaak kapitaalverzekeringen van voor 14 september 1999), dan is dit fiscaal geen KEW. Hier zijn doorgaans verder geen nadelen aan verbonden, zolang de kapitaalverzekering in box 3 is vrijgesteld bijvoorbeeld zolang het overige spaargeld lager is dan de algemene vrijstelling. Voor op 14 september 1999 bestaande kapitaalverzekeringen geldt bovendien een extra vrijstelling ad Indien de waarde van de kapitaalverzekeringen echter zodanig is dat in box 3 (of mogelijk in box 1 voor op 14 december 1999 bestaande polissen) belasting verschuldigd is, kan dit volgens het huidige recht voorkomen worden door er op dat moment alsnog een KEW van te maken. Nieuw is dat de keuze (KEW wel of niet), volgens de nieuwe wetgeving vóór 1 april 2013 gemaakt moet worden; daarna kan de keuze dus niet meer gemaakt worden. Restschuld na verkoop woning Indien de fiscale eigen woning na 29 oktober 2012 is verkocht en er een restschuld over blijft, is de rente van deze restschuld nog 10 jaar aftrekbaar. Het is niet vereist dat na het ontstaan van de restschuld een nieuwe eigen woning wordt gekocht. Eigen woning lening van ouders, eigen BV etc. Als de eigen woning lening niet door een bank verstrekt wordt maar door bijvoorbeeld ouders of een eigen BV, zullen de gegevens van deze derde en de lening aan de fiscus verstrekt dienen te worden. Hier zou een elektronische module voor ontwikkeld worden. Overdrachtsbelasting Het verlaagde 2%tarief overdrachtsbelasting voor woningen wordt structureel. De doorverkoopregeling voor panden die aangekocht zijn na 1 september 2012 wordt verlengd tot 36 maanden. 2013: Verhoging MKB vrijstelling voor ondernemers/zelfstandigen zonder BV De zogenaamde MKB vrijstelling van 12% van de winst, wordt met ingang van 1 januari 2013 verhoogd naar 14% van de winst. (De vrijstelling voor inkomsten in verband met aan de eigen BV ter beschikking gesteld vermogen blijft 12%). 2013: Wijzigingen voor werkgevers en werknemers Uniformering loonbegrip voor premies werknemersverzekeringen en loonheffing. De verschillen tussen het fiscale loon en SVloon worden verminderd. Belangrijke elementen zijn: Bijtelling auto van de zaak wordt ook premieloon voor de werknemersverzekeringen. De loonkosten van werknemers met een auto van de zaak die minder verdienen dan het maximum van het SVloon zullen dus stijgen. Afschaffen van de werkgeversvergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. >>> 3

4 Enkele praktische gevolgen van deze wetswijziging zijn: Bijtelling auto verhoogt niet het pensioengevend loon, zodat het SVloon niet altijd meer kan dienen als pensioengrondslag. Indien blijkt dat een werknemer ten onrechte een verklaring geen privégebruik auto heeft aangevraagd, zullen bij de werknemer naast de loonheffing ook premies werknemersverzekeringen nageheven worden. De inkomensafhankelijke premie voor de Zorgverzekeringswet wordt een 100% werkgeverslast (momenteel 100% werknemerslast) en zal dus niet meer op de loonstrook tot uitdrukking komen. Een uitzondering geldt onder andere voor de DGA die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Voor de DGA moet de premie ZVW wel nog op het loon ingehouden worden. Uitzendingen van buitenlandse concernvennootschappen. Bij uitzending van werknemers van een buitenlandse vennootschap naar een Nederlands concernonderdeel, kan de Nederlandse concernvennootschap een verzoek indienen om als inhoudingsplichtige aangemerkt te worden voor deze werknemers. Excessieve ontslagvergoedingen extra belast. De extra werkgeversheffing bij zeer hoge ontslagvergoedingen wordt verhoogd van 30% naar 75%. 16% crisisheffing bij de werkgever voor zover het fiscale loon meer bedraagt dan bruto. Voor zover het fiscale loon in 2012 meer bedraagt dan , dient de werkgever hier in maart 2013 nog 16% belasting over af te dragen. Deze maatregel zou alleen voor het jaar 2013 gelden. Afdrachtvermindering onderwijs. De voorgestelde aanscherping van de afdrachtvermindering onderwijs gaat per 1 januari 2013 niet door in verband met de algehele afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs per 1 januari : Aanpassingen regeerakkoord; wat gaat niet door De zogenaamde forensenbelasting (zie ook BPView september 2012; de afschaffing van de belastingvrije reiskostenvergoeding en het belasten van de woonwerkkilometers van werknemers met een auto van de zaak) gaat niet door. De invoering van de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet en de afschaffing van de zorgtoeslag gaat niet door. 2013/2014: Werkkostenregeling 1 De vrije ruimte voor de werkkostenregeling wordt verhoogd van 1,4% naar 1,5% (in plaats van 1,6%). 2 Wij adviseren alle werkgevers die de werkkostenregeling nog niet toepassen, in de loop van 2013 alle personeel gerelateerde uitgaven te inventariseren. Dit in verband met het aflopen van de huidige overgangswetgeving per 1 januari 2014 en dus de verplichting voor alle werkgevers om met ingang van 1 januari 2014 de werkkostenregeling toe te passen. In de loop van 2013 dient aan de hand van deze inventarisatie beoordeeld te worden hoe de werkkostenregeling uitpakt en of aanpassingen noodzakelijk zijn. Na deze inventarisatie is het mogelijk de gevolgen van de invoering van de werkkostenregeling op efficiënte wijze te bepalen. U kunt hiertoe contact opnemen met een van onze adviseurs. 2013: Overgangsrecht levensloopregeling In 2013 wordt het mogelijk de levensloop eenmalig op te nemen. Bij volledige opname in 2013 is 20% van het levensloopsaldo op 31 december 2011 onbelast (en het overige belast). Indien het levensloopsaldo op 31 december 2011 minder was dan wordt deze 80% belaste opname zelfs verplicht. Voor andere situaties dient de levensloopverlofregeling uiterlijk in het jaar 2021 geheel (belast) opgenomen te worden. Inleg in een levensloopregeling blijft mogelijk voor werknemers die op 31 december 2011 een levensloop tegoed van hadden en er niet voor kiezen het volledig saldo in 2013 op te nemen. De vitaliteitsregeling wordt niet ingevoerd. 4

5 2013: Afstempelen pensioen in eigen beheer Bij een onderdekking van de pensioenaanspraken die in eigen beheer worden gehouden, is het onder voorwaarden mogelijk de pensioenuitkeringen te verlagen. Van deze mogelijkheid dient gebruik gemaakt te worden op de ingangsdatum van de uitkeringen. Ook indien het pensioen reeds is ingegaan op 1 januari 2013 kan van deze regeling gebruik gemaakt worden. 2013: Inkomensnivellering Nu de via de invoering van de inkomensafhankelijke premie ZVW beoogde inkomensnivellering niet door gaat, zal de nivellering gerealiseerd worden door vermindering van de algemene heffingskorting voor inkomens tussen en , waardoor deze inkomensgroep 3% meer belasting verschuldigd is. Verder zal de arbeidskorting voor hogere inkomens verminderen en wel tot nihil bij een inkomen boven circa De eerder aangekondigde tariefverlaging (derde schijf: van 42% naar 38% en vierde schijf van 52% naar 49%) komt te vervallen. Als terugsluis maatregel voor de afbouw van de aftrek van hypotheekrente tegen het hoogste tarief (zie elders in deze nieuwsbrief), zal de 42% belastingschijf per 1 januari 2014 worden verlengd, zodat de 52% schijf in 2014 pas bereikt wordt bij een hoger inkomen dan in 2013 (grens 52% schijf circa in 2014 versus in 2013). 2013: Nieuwe belasting: Verhuurdersheffing Voor zover iemand meer dan 10 woningen verhuurt in de gereguleerde sector waarvan de huur minder bedraagt dan de grens voor de huurtoeslag (momenteel 656,66 per maand), is deze persoon of rechtspersoon vanaf woning 11 verhuurdersbelasting verschuldigd. Het tarief bedraagt voor ,014% van de WOZ waarde en in ,231%. 2013: Invoering doorwerkbonus Er wordt een extra doorwerkbonus ingevoerd van maximaal 42 voor werknemers tussen de 60 en 64 jaar met een arbeidsinkomen tussen 90% en 175% van het minimumloon. 2013: Wijziging omzetbelasting (1) De factuurvereisten voor de omzetbelasting wijzigen met ingang van 2013, met name voor internationale transacties en prestaties waarvoor een verleggingsregeling van toepassing is. Hieronder hebben wij de factuurvereisten, zoals deze per 1 januari 2013 gelden, samengevat. Op de factuur dient vermeld te zijn: de datum van uitreiking; een opeenvolgend factuurnummer; uw BTWidentificatienummer; het BTWidentificatienummer van uw afnemer als een verleggingsregeling van toepassing is of als u een intracommunautaire levering verricht; uw NAWgegevens en die van uw afnemer; de hoeveelheid/omvang en de aard van de geleverde goederen of diensten; de datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden; de vergoeding voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief BTW, alsmede de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen als die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen; het toegepaste tarief; het te betalen bedrag aan BTW. In sommige gevallen neemt u een specifieke vermelding op uw factuur op: bij selfbilling: factuur uitgereikt door de afnemer ; bij toepassing van een vrijstelling of een intracommunautaire levering die onder het nultarief valt moet u verwijzen naar de vrijstelling of toepassing van het nultarief; bijvoorbeeld door middel van de tekst intracommunity supply of goods (services) ; bij toepassing van een verleggingsregeling: BTW verlegd ; bij toepassing van de bijzondere regeling voor reisbureaus: bijzondere regeling reisbureaus ; bij verkoop van een vervoermiddel moet u op de factuur de gegevens vermelden die nodig zijn om te bepalen of het vervoermiddel een nieuw vervoermiddel is; >>> 5

6 bij toepassing van de margeregeling: bijzondere regeling gebruikte goederen of bijzondere regeling kunstvoorwerpen of bijzondere regeling voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten. 2013: Wijzigingen omzetbelasting (2) De vrijstelling voor (para)medische diensten wordt per 1 januari 2013 beperkt. Vanaf 1 januari 2013 zijn slechts nog diensten vrijgesteld op het vlak van geneeskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep die een op dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid met een BIGregistratie. Bijvoorbeeld osteopaten, acupuncturisten, homeopaten en BIG geregistreerde beroepsbeoefenaren die dit soort handelingen verrichten, zijn voor deze handelingen vanaf 1 januari 2013 niet meer vrijgesteld voor de omzetbelasting. 2014: De fiscale faciliteiten voor innovatieve projecten (WBSO, RDA en innovatiebox) worden beperkt 2015: Invoering winstbox? Aangekondigd is de invoering van een winstbox voor ondernemers, waarbij de huidige fiscale faciliteiten voor zelfstandige ondernemers, die niet gebruik maken van de BV naar verwachting ingrijpend gewijzigd worden. De wijziging zal naar onze inschatting kunnen resulteren in een beperking van de fiscale faciliteiten voor ondernemers. De invoering van deze winstbox kan van invloed zijn op de vraag of het fiscaal voordelig is de onderneming wel of niet om te zetten in een BV. 2013: Schenkingsrecht: leeftijdgrens eenmalige verhoogde vrijstelling kinderen verhoogd naar 40 jaar Bij schenkingen door ouders aan kinderen geldt een eenmalige verhoogde vrijstelling (2012: ) waarop een beroep kan worden gedaan indien het kind ten tijde van de schenking tussen 18 en 35 jaar oud is. Deze leeftijdsgrens van 35 jaar wordt met ingang van 1 januari 2013 verhoogd naar 40 jaar. 2013: Afschaffen vrijstelling durfkapitaal, sociaal ethische en culturele beleggingen De extra vrijstelling in box 3 voor beleggingen in durfkapitaal en sociaal ethische en culturele beleggingen komt te vervallen met ingang van 2013 (box 3 peildatum 1 januari 2013). 2014: Wijziging VAR (verklaring arbeidsrelaties) Automatische verstrekking komt te vervallen. Er komt een webmodule. Volgens de plannen wordt de opdrachtgever medeverantwoordelijk in de situatie dat de feiten en omstandigheden anders blijken te zijn dan in de VARaanvraag gepresenteerd. contact vestiging Roermond Minderbroederssingel KJ Roermond T E vestiging Geleen Mauritslaan HS Geleen T E Deze nieuwsbrief werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor niet (meer) juiste berichtgeving. Wij adviseren u daarom niet zelfstandig actie te ondernemen op basis van de inhoud van deze nieuwsbrief. bpvnl.com

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 Tips voor ondernemers 1. Stel uw winst uit tot volgend jaar! Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start!

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Decemberbrief 2012 De méést ingrijpende maatregelen per 1 januari 2013 December 2012 In deze digitale decemberbrief is de stand

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken Eindejaarsactualiteiten 2012 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip 3 Ook werknemerspremies over

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011 De ondernemer en de directeur-grootaandeelhouder met zijn BV 1. Vennootschapsbelastingtarief Het vennootschapsbelastingtarief blijft voor belastbare winsten boven 200.000

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 De Belastingplannen 2014 begeven zich momenteel aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft de plannen aangenomen en de verwachting is dat de

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 1. Forse bezuinigingen volgend jaar ALLE BELASTINGPLICHTIGEN Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag als daarvoor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2)

Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2) Nieuwsbrief 4 e kwartaal 2012 (deel 2) 1. Forse bezuinigingen volgend jaar ALLE BELASTINGPLICHTIGEN Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

1. Forse bezuinigingen volgend jaar ALLE BELASTINGPLICHTIGEN

1. Forse bezuinigingen volgend jaar ALLE BELASTINGPLICHTIGEN 1. Forse bezuinigingen volgend jaar ALLE BELASTINGPLICHTIGEN Nederland moet fors bezuinigen en daar is de politiek zich maar al te bewust van. Zowel op Prinsjesdag als daarvoor werd een keur aan maatregelen

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013 Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden.

Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden. Disclaimer: Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud, aanvaardt Van Esch Belastingadvies geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan. Beste klant/relatie, Door

Nadere informatie