Verschijnt maandelijks, 11 nummers per jaar Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P2A9400. Verruiming grondslag overdrachtsbelasting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verschijnt maandelijks, 11 nummers per jaar Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P2A9400. Verruiming grondslag overdrachtsbelasting"

Transcriptie

1 Nr. 10 Jaargang 11 november Verschijnt maandelijks, 11 nummers per jaar Afgiftekantoor 2800 Mechelen 1 P2A9400 inhoud Nederland Belastingplan 2010: een kijkje bij onze noorderburen 1 kartelboetes Aftrek Europese kartelboetes: een overzicht van de internationale ontwikkelingen 4 korte berichten Kort nieuws van Europa 8 Nederland Belastingplan 2010: een kijkje bij onze noorderburen Arnaud LECOCQ Advocaat NautaDutilh, Assistent Fiscaal Recht UCL en Frederik HABERS Belastingadviseur NautaDutilh Amsterdam Het Nederlandse Belastingplan 2011 stelt een aantal wetswijzigingen voor. Zo worden een aantal maatregelen verlengd zoals de verruiming van de achterwaartse verliesverrekening tot drie jaar, de vrijstelling van BPM voor zuinige auto s, de doorverkoopregeling voor de heffing van overdrachtsbelasting en de verhuisregeling voor de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast wordt het tarief van de vennootschapsbelasting met een half procent verlaagd naar 25%. De grondslag van de overdrachtsbelasting wordt verruimd. Ook de uitwisseling van informatie wordt uitgebreid, de innovatiebox verder uitgebouwd en de woningmarkt gestimuleerd door tijdelijke maatregelen. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Verruiming grondslag overdrachtsbelasting De verkrijging van Nederlands onroerend goed wordt in beginsel belast tegen 6% overdrachtsbelasting. Om misbruiken te voorkomen, worden ook bepaalde verkrijgingen van aandelen in een onroerend goedlichaam onderworpen aan de overdrachtsbelasting. Een onroerend goedlichaam is een lichaam waarvan de activa, direct of indirect, voor 70% of meer bestaat uit Nederlands onroerend goed als het onroerend goed wordt gebruikt voor het verkrijgen, vervreemden of exploiteren ervan. Dit is de zogenaamde bezitseis. ook buitenlands onroerend telt mee De voorgestelde wetswijziging past de regeling op twee punten aan. Ten eerste wordt de bezitseis van 70% verlaagd naar 50%. Een lichaam wiens activa voor ten minste 50% uit onroerend goed bestaat, zal dus kwalificeren als onroerend goedlichaam. Daarnaast zal ook buitenlands onroerend goed meetellen om de 50%- drempel te berekenen. Hierbij zal wel gelden dat het Nederlandse onroerend goed tenminste 30% van de bezittingen bedraagt. Uitbreiding uitwisseling van informatie ook met non-eu belastingadministraties De Belastingdienst zal mogelijkheden krijgen om automatisch gegevens over spaartegoeden en andere bankgegevens uit te wisselen met belastingadministraties buiten de Europese Unie (EU). Voor landen binnen de EU wordt de bestaande regeling voor automatische uitwisseling van informatie over spaartegoeden uitgebreid. Ook andere bankgegevens zoals effectenbezit en verzekeringsproducten zullen automatisch uitgewisseld kunnen worden NN KL-NN02 Verrekening en overdracht van verliezen Fiscale verliezen zijn onder voorwaarden verrekenbaar. Zo kunnen verliezen verrekend worden met winsten van het voorgaande jaar, de zogenaamde loss carry-back of achterwaartse verliesverrekening. Dit is een systeem dat in België niet bestaat.

2 2 INTERNATIONALE FISCALE ACTUALITEIT NR. 10 NOVEMBER 2010 KLUWER verlenging van maatregel verliesverrekening bij controlewijziging uitbreiding van verliesbeperking vanaf moment van aanvraag Daarnaast kunnen verliezen ook verrekend worden met de negen volgende jaren, de zogenaamde loss carry-forward, of voorwaartse verliesverrekening. De financiële crisis heeft ook in Nederland voor grote fiscale verliezen gezorgd. De Nederlandse overheid wil bedrijven in moeilijkheden steunen om zoveel mogelijk financiële middelen binnen de vennootschap te houden. Daarom worden de regels over verliesverrekening aangepast. De belastingplichtige kan in de belastingjaren 2009 en 2010 kiezen om de achterwaartse verliesverrekening te verruimen van één tot drie jaar. In dit geval, wordt de voorwaartse verliesverrekening wel verkort van negen tot zes jaar. Het Belastingplan 2011 stelt voor om deze verruiming van de verliesverrekening te verlengen met één jaar zodat deze ook geldt voor Voor de extra verrekeningsjaren zal een plafond van maximaal 10 miljoen euro per jaar worden gehanteerd. Om misbruiken tegen te gaan, voorziet de wet bijzondere bepalingen ingeval van overdracht van bepaalde belangen in de vennootschap. In het geval van een wijziging van ten minste 30% in het uiteindelijke belang in een vennootschap die zijn activiteiten in belangrijke mate heeft verminderd of stopgezet, zijn de verliezen van deze vennootschap (opgebouwd tijdens de jaren voorafgaande aan de belangenwijziging) niet voorwaarts verrekenbaar met verliezen van het jaar van de belangenwijziging en de jaren er na. Een vergelijkbare bepaling geldt voor de achterwaartse verliesverrekening. De huidige regeling heeft geen invloed op de verliesverrekening in het jaar van de belangenwijziging. Het Belastingplan 2011 stelt voor om de regeling uit te breiden tot de verrekening van verliezen en winsten in hetzelfde jaar. Uitbouw innovatiebox De innovatiebox is de Nederlandse variant van de Belgische octrooiaftrek. Op grond van de innovatiebox kan een lager belastingtarief worden verkregen op winsten uit octrooien. Indien een vennootschap een immaterieel actief voortbrengt waarvoor een octrooi wordt verleend, dan kan deze vennootschap ervoor kiezen om de winsten uit dat immaterieel actief te belasten tegen een effectief vennootschapsbelastingtarief van 5 procent (zie Int. Fisc. Act. 2010, 2/1). Momenteel kan dit pas worden toegepast vanaf het jaar waarin het octrooi effectief is verleend. Aangezien de aanvraag en verkrijging van een octrooi in verschillende jaren kan vallen, stelt het Belastingplan 2011 voor om de regeling ook open te stellen voor winst in de periode tussen aanvraag en verkrijging van het octrooi. Andere maatregelen gemiddelde inkomen over drie jaar wanneer inkomen voor 90% in Nederland belastbaar verlaging met een half procent Het «averaging system» ook voor buitenlandse belastingplichtigen De Nederlandse wet Inkomstenbelasting biedt de mogelijkheid om de verschuldigde inkomstenbelasting te berekenen over het gemiddelde inkomen over drie jaren. De regering heeft die mogelijkheid ingevoerd omdat de Nederlandse inkomstenbelasting progressief is, en een sterk fluctuerende belastingbasis kan leiden tot negatieve gevolgen voor de belastingplichtige. Dit heet de middelingsregeling of het averaging systeem. Door de toepassing van deze regeling op het progressieve belastingtarief, kan een belastingplichtige hierdoor minder inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Alleen binnenlandse belastingplichtigen kunnen momenteel de middelingsregeling vragen. Voor buitenlandse belastingplichtigen is dat alleen mogelijk wanneer zij in de betrokken jaren gekozen hebben om als binnenlands belastingplichtige behandeld te worden. Om de regeling in overeenstemming te brengen met EU recht, stelt het Belastingplan 2011 voor om de regeling ook open te stellen voor buitenlandse belastingplichtigen wiens inkomen voor 90% of meer in Nederland is onderworpen aan inkomstenbelasting. Verlaging tarief vennootschapbelasting naar 25% Voor 2009 en 2010 was een vennootschapsbelastingtarief van 25,5% van toepassing (met een verlaagd tarief van 20% voor winsten tot en met ,00 euro). De voorgestelde regels verlagen het tarief met een half procent tot 25%. Het verlaagd tarief van 20% blijft bestaan.

3 KLUWER INTERNATIONALE FISCALE ACTUALITEIT NR. 10 NOVEMBER verlenging vrijstelling zuinige auto s afbouw BPM stopgezet 6% btw bij renovatie doorverkoopregeling verlengd verhuisregeling verlengd hypotheekrenteaftrek bij verhuur permanente maatregel Groen verkeer blijven stimuleren Net zoals het Belgisch recht, voorziet ook het Nederlands recht in een belastingheffing op de aankoop van een motorrijtuig en op het gebruik ervan. Bij de registratie van aanschaf of invoer van motorrijtuigen is de belasting van personenauto s en motorrijwielen (BPM) verschuldigd. Daarnaast betaalt iedereen op wiens naam een motorrijtuig geregistreerd staat, de periodieke motorrijtuigenbelasting. Hier zijn twee belangrijke wijzigingen. In de eerste plaats werd de grondslag van de BPM sinds 2010 aangepast. De Nederlandse overheid wil van een heffing op basis van de catalogusprijs overgaan naar een heffing op basis van de CO2-uitstoot. Het is de bedoeling om vanaf 2013 enkel de CO2-uitstoot als criterium te behouden voor het bepalen van de verschuldigde BPM. Voor zeer zuinige auto s geldt een vrijstelling van BPM en motorrijtuigenbelasting. Daarnaast werd de BPM sinds 2008 stapsgewijs afgebouwd. Hier liep de wet al voor op de invoering van een kilometerheffing waarbij gemotoriseerd verkeer belast wordt op basis van het aantal gereden kilometers. Het was de bedoeling om de BPM tegen 2018 volledig af te schaffen. De motorrijtuigenbelasting zou worden verhoogd. Het Belastingplan 2011 stelt voor om de vrijstelling van BPM en motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto s in 2011 voort te zetten. Aangezien het nog onduidelijk is of de kilometerheffing daadwerkelijk zal worden ingevoerd, wordt voorgesteld om de in 2008 gestarte afbouw van BPM en daarmee gepaard gaande verhoging van motorrijtuigenbelasting stil te zetten in afwachting van een definitief besluit. Bevorderen van de woningmarkt Om de woningmarkt te steunen en bevorderen, stelt het Belastingplan 2011 enkele tijdelijke maatregelen voor. Á Een verlaging van het BTW-tarief voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen die minimaal twee jaar oud zijn van 19% naar 6%. De verlaging zal gelden vanaf 1 oktober 2010 tot en met 1 juli Á Een verlenging van de doorverkoopregeling voor de heffing van overdrachtsbelasting van zes tot twaalf maanden. Deze doorverkoopregeling bepaalt dat wanneer een woning in 2011 wordt verkregen, bij een opvolgende verkrijging van deze woning binnen twaalf maanden slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting verschuldigd is. Á Een verlenging van de toepassing van de verhuisregeling. Rentekosten in verband met de verwerving van een eigen woning zijn in beginsel aftrekbaar voor de heffing van inkomstenbelasting (hypotheekrenteaftrek). De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning is nu twee jaar. De voorgestelde regels verlengen deze tot drie jaar. Per 1 januari 2013 geldt opnieuw de termijn van twee jaar. Á Indien een voormalige eigen woning tijdelijk wordt verhuurd, vervalt de hypotheekrenteaftrek. Het wetsvoorstel laat de hypotheekrenteaftrek na afloop van de tijdelijke verhuur onder omstandigheden herleven. Deze tijdelijke maatregel zal gelden tot 1 januari Btw-aangifte per kwartaal Met ingang van juli 2009, konden ondernemers kiezen om de aangifte en afdracht van BTW per kwartaal te voldoen in plaats van per maand. De regeling betrof in eerste instantie een tijdelijke maatregel. Het Belastingplan 2011 maakt deze regeling structureel. Inwerkingtreding Belastingplan 2011 Het volledige pakket van maatregelen vervat in het Belastingplan 2011, is al aangenomen door de Tweede Kamer. Nu kunnen de voorstellen alleen nog worden aangenomen of verworpen door de Eerste Kamer. Na goedkeuring treden de wetsvoorstellen op 1 januari 2011 in werking.

4 4 INTERNATIONALE FISCALE ACTUALITEIT NR. 10 NOVEMBER 2010 KLUWER Uitbreiding verdragsnetwerk sinds januari 2010 Artikel 53, 6 WIB 92 verwerpt de aftrek als beroepskosten van geldboeten ({). Sinds de invoering door de wet van 20 november 1962 van wat uiteindelijk art. 53, 6 WIB 92 zou worden, ging de administratie er in principe van uit te dat (adminiverdrag Nederland/ Hong Kong verdrag Nederland/ Japan Verre Oosten Op 22 maart 2010 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Hong Kong ondertekend. Het verdrag voorziet in een vrijstelling van bronheffing op dividenden betaald aan een vennootschap die inwoner is van de andere staat onder voorwaarden: (i) de vennootschap-aandeelhouder bezit ten minste 10% van de aandelen in de uitkerende vennootschap; (ii) de aandelen van de aandeelhouder worden in wezenlijke mate en regelmatig verhandeld op een erkende effectenbeurs of het ontvangende lichaam wordt aangemerkt als een kwalificerende verzekeringsmaatschappij of topholding van een internationaal concern. Het verdrag zal in principe per 1 januari 2011 van toepassing zijn. Met dit verdrag plaatst Nederland zich naast België en Luxemburg als interessante holdinglocatie voor investeringen in China en Hong Kong. Op 25 augustus 2010 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Japan ondertekend. Het verdrag voorziet onder andere in een vrijstelling van bronheffing op dividenden betaald aan een vennootschap die inwoner is van de andere staat, indien deze ten minste 50% bezit van de aandelen van de uitkerende vennootschap, en aan enkele overige voorwaarden wordt voldaan. Het verdrag zal in principe per 1 januari 2012 in werking treden. Midden Oosten Nederland heeft een uitgebreid netwerk met het Midden Oosten. Net zoals België heeft Nederland een verdrag afgesloten met Egypte, Israel, Jordanië, Koeweit, Saoudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Maar daarbuiten heeft ze tevens een verdrag met Bahrein (2008), Oman (ondertekend op 5 oktober 2009) en Qatar (2008). Er zijn nog vijf landen die ontbreken om het Midden Oosten compleet te maken: Irak, Iran, Jemen, Syrië en Libanon. Nederland zet zich hiermee op de kaart als gateway naar het Midden Oosten. kartelboetes Aftrek Europese kartelboetes: een overzicht van de internationale ontwikkelingen Jacques PIETERS, Advocaat Olislaegers & De Creus Zijn (Europese) kartelboetes al dan niet aftrekbaar als beroepskosten (art. 53, 6 WIB 92)? Het antwoord van de Belgische fiscus was niet steeds eenduidig. De Belgische rechtspraak heeft zich al een aantal keer over deze vraag gebogen, met wisselende uitspraken. Ook in de buurlanden Nederland- staat dezelfde vraag ter discussie. De Europese Commissie gaf in een Nederlandse zaak haar opmerkingen te kennen, wat leidde tot een arrest van het Europese Hof van Justitie. De tijd lijkt rijp voor een Europees wetgevend antwoord ter zake. Tijd voor een overzicht van de laatste internationale ontwikkelingen. Standpunt Belgische administratie en rechtspraak: herhaaldelijk gewijzigd administratie verandert aantal keer van mening

5 KLUWER INTERNATIONALE FISCALE ACTUALITEIT NR. 10 NOVEMBER ook rechtspraak wijzigt circulaire reageert op rechtspraak stratieve) geldboetes niet aftrekbaar waren. Dit standpunt was niet onwrikbaar, want in de circulaire 980 (van 2 juli 1974) stond de administratie expliciet de aftrek van proportionele BTW-boetes toe. Een nieuwe «verbeterende» circulaire kwam terug op dit standpunt en weigerde de aftrek van proportionele geldboetes (addendum van 23 juni 1977). Omdat Europese kartelboetes eveneens proportionele boetes zijn, werd de aftrek ervan niet toegestaan (toenmalige Com IB 53/105). Eén en ander wijzigde in 1996 toen de toenmalige minister van Financiën een bedrijf de toestemming gaf om een Europese kartelboete van niet minder dan 320 miljoen BEF af te trekken. De administratieve commentaar werd aangepast en de aftrekbaarheid van Europese kartelboeten werd expliciet opgenomen (Com IB 53/110.1). De minister sloot zich hiermee aan bij een arrest van het Hof van Cassatie van 12 januari 1995 (A.F.T. 1995, 256 e.v.). Dit arrest honoreerde het principe dat een evenredige (of proportionele) BTW-boete wel degelijk voor aftrek vatbaar was. De juiste juridische grondslag van deze ommekeer was echter nooit heel duidelijk. De toenmalige rechtsleer lijkt de conclusie van de minister gedeeld te hebben, maar was duidelijk niet overtuigd door de achterliggende redenering (zie onder meer D. DESCHRIJVER, «Over de aftrekbaarheid als beroepskosten van E.G.- en andere boeten», TRV 1997, 145 e.v.; M. DASESSE en P. MINNE, Droit Fiscal, Brussel, Bruylant, 1991, 520; zie ook TFR 2010/3, 135, noot I. VAN DE WOESTYNE). Ook de rechtspraak was onderhevig aan wijzigingen. Het arrest van het Hof van Cassatie van 12 januari 1995 werd eerst gevolgd (zie bv. Cassatie 27 september 1991, RW 1991, 708). Vervolgens werd, tegen deze rechtspraak in, beslist dat een administratieve boete een strafsanctie kan uitmaken in de zin van art. 6 EVRM (Cass. 5 februari 1999 en Cass. 25 mei 1999). De administratie leidde hieruit af dat kartelboetes die een strafrechtelijk karakter in de zin van art. 6 EVRM hebben, op basis van art. 53, 6 WIB 92 niet afgetrokken kunnen worden. Het hof van beroep van Gent besliste op 27 maart 2007 (Fisc. Act. 2007, 16/1) echter- o.i. terecht- dat het strafrechtelijk karakter van een boete in de zin van art. 6 EVRM niet doorwerkt in het Belgisch interne (belasting)recht: m.a.w. die boete is geen strafrechtelijke boete naar Belgisch recht. Volgens het hof slaat art. 53, 6 WIB 92 op strafrechtelijke boetes, en is dus de administratieve boete met een strafrechtelijk karakter volgens het EVRM, aftrekbaar als beroepskost naar Belgisch recht (m.n. art. 53, 6 WIB 92). Als reactie op dit arrest publiceerde de administratie in 2008 een nieuwe circulaire waarin de aftrekbaarheid van EG-kartelboetes niet langer wordt aanvaard (Circ. AOIF 25/20098, 13 augustus 2008, besproken in Fisc. Act. 2008, 31/1). In deze circulaire verdedigt de fiscus dat het strafrechtelijk karakter van de boete geen rol speelt voor de aftrekbaarheid ervan: art. 53, 6 WIB 92 reikt verder dan alleen strafrechtelijke boetes. De administratie stelt nu als principe bijzaak volgt hoofdzaak: zo zijn proportionele boetes die afhangen van een aftrekbare hoofdzaak (zoals bv. de BTW), zelf ook aftrekbaar; vaste boetes en boetes die op een niet aftrekbare hoofdzaak betrekking hebben (bv. een belastingverhoging op de inkomstenbelastingen), zijn niet aftrekbaar. Een EG-kartelboete vormt zelf een hoofdzaak, en is, gelet op de ruime interpretatie van art. 53, 6 WIB 92, niet aftrekbaar als beroepskost (zie ook J. DE SCHRYVER, «Hof van beroep Antwerpen aanvaart aftrek kartelboetes», Fisc. Act. 2009, 33/ 2). De administratie wijzigde uiteindelijk drie maal haar standpunt zonder dat daar een wetswijziging aan ten grondslag lag. Dat de administratie niet van harte het gewijzigde standpunt van de minister deelde, staat te lezen in de circulaire van 2008 (nr. 13): Oorspronkelijk werden deze EG-kartelboeten, gelet op de uitdrukkelijke bepalingen van art. 53, 6, WIB 92, niet als aftrekbare beroepskosten aangemerkt (cf. het vroegere nr. 53/105, Com. IB 92). Op een bepaald ogenblik werd deze passage in de administratieve commentaar, op verzoek van de toenmalige Minister van Financiën, geschrapt en vervangen door een bepaling die stelt dat de beoogde boeten wel als aftrekbare beroepskosten kunnen worden aangemerkt (cf. het huidige nr. 53/110.1, Com. IB 92).

6 6 INTERNATIONALE FISCALE ACTUALITEIT NR. 10 NOVEMBER 2010 KLUWER Antwerps hof: Belgische kartelboete is aftrekbaar Europese Commissie vindt Europese kartelboete niet aftrekbaar Europese Commissie mag tussenkomen Nederlandse wet expliciet twee componenten in boete? Hof van Beroep reageert op circulaire van 2008 In haar circulaire van 2008 behandelt de administratie alleen de Europese kartelboeten, maar in de praktijk verwerpt zij ook de aftrek van kartelboetes opgelegd door de Belgische Raad van de Mededinging. In 2009 moest het hof van beroep van Antwerpen zich uitspreken over een zaak waarin de fiscus de aftrek van een «Belgische» kartelboete had geweigerd. Het Antwerpse Hof sloot zich aan bij het hof van beroep te Gent en aanvaardde de fiscale aftrekbaarheid van de kartelboete die opgelegd was door de Belgische mededingingsautoriteiten. In de rechtsleer is er al op gewezen dat die aftrekbaarheid principieel ook zou moeten gelden voor kartelboetes die opgelegd werden door de Europese Commissie, ondanks het andersluidende standpunt van de fiscus. De auteur sluit zich hier volmondig bij aan. (Antwerpen 23 juni 2009, besproken door J. DE SCHRYVER, «Hof van Beroep van Antwerpen aanvaardt aftrek kartelboetes», Fisc. Act. 2009, 33/1). In deze zaak is de redenering van het Antwerpse hof van beroep vrij eenvoudig: Á artikel 53, 6 van het WIB 92, dat de aftrek van boetes verbiedt, is een uitzondering op de gewone regel inzake de aftrekbaarheid van beroepskosten (art. 49 WIB 92) en moet dus beperkend geïnterpreteerd worden; Á uit de wetshistoriek van artikel 53, 6 WIB 92 blijkt volgens het hof dat alleen strafrechtelijke boeten van aftrek uitgesloten worden. Dat een administratieve boete strafrechtelijk is in de zin van artikel 6 van het EVRM betekent nog niet dat ze in de Belgische wetgeving ook strafrechtelijk van aard is en dus fiscaal niet aftrekbaar; Á de boete, opgelegd door de Belgische mededingingsautoriteiten, is niet strafrechtelijk van aard en is dus fiscaal aftrekbaar (maar de Belgische fiscus deelt die mening niet). Ook Nederlandse zaak over aftrek kartelboetes: Europese Commissie mengt zich Ook in Nederland werd een zaak behandeld, waar expliciet de aftrek van EGkartelboetes ter discussie stond en waar de Europese Commissie zelfs in de procedure tussengekomen is om zich te verzetten tegen de aftrekbaarheid van Europese boetes. Door de boete aftrekbaar te maken wordt immers het afschrikkingseffect ervan aangetast en op die manier het Europese concurrentiebeleid ondermijnd, aldus de Commissie. De aftrekbaarheid van EG-kartelboetes acht de Commissie dan ook strijdig met artikel 10 van het EG-Verdrag (de zgn. gemeenschapstrouw). Eén en ander kadert in een nieuwe trend, waar de Europese Commissie tussenkomt in zaken die hangen voor de nationale hoven en rechtbanken. Uiteindelijk heeft het Europese Hof van Justitie in die Nederlandse zaak uitspraak moeten doen om te beslissen of de Commissie wel bevoegd was om tussen te komen in een zuiver nationale procedure over de fiscale aftrekbaarheid van kartelboeten. Het hof besliste dat zo n tussenkomst wel degelijk toegelaten is (HvJ 11 juni 2009, C-429/07, Fisc. Act. 2009, 33/2-3) en de Commissie maakte schriftelijk haar opmerkingen over. Op 11 maart 2010 werd in de Nederlandse zaak uitspraak gedaan en kwam het «Gerechtshof» te Amsterdam tot een heel andere conclusie dan het Antwerpse hof van beroep en verwierp het de aftrek. Het Nederlandse belastingrecht (met name art. 8, 1 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 jo. art Wet Inkomstenbelasting 2001) sluit de fiscale aftrekbaarheid van geldboeten opgelegd door een instelling van de Europese Unie expliciet uit. Men zou dus verwachten dat de Nederlandse rechter de aftrek weigert. Maar de Nederlandse vennootschap (die de aftrek van de boete geweigerd zag door de Nederlandse fiscus) betoogde dat een EG-kartelboete uit twee elementen bestaat: een straffend element (de eigenlijke boete) en een voordeelsontnemend element dat er enkel op gericht zou zijn om de voordelen die de inbreuken op het concurrentierecht opgeleverd hebben, ongedaan te maken. Die laatste boetecomponent zou dan ook niet onder de aftrekuitsluiting van artikel 3.14 van de Wet IB 2001 vallen en fiscaal aftrekbaar zijn. De rechtbank van Haarlem, waar de zaak in eerste aanleg aanhangig werd gemaakt, volgde die redenering van de belastingplichtige en stond de aftrek toe. De Nederlandse fiscus ging hiertegen echter in beroep (met de steun van de Europese Commissie).

7 KLUWER INTERNATIONALE FISCALE ACTUALITEIT NR. 10 NOVEMBER Nederlands hof sluit aftrek uit Europese inbreukprocedure mogelijk Nederlandse advocaatgeneraal spaart Commissie niet GEA acht het onmogelijk dat de Commissie zou uitgaan van aftrek Het hof van beroep («Gerechtshof») van Amsterdam gaat echter veel minder creatief om met de Nederlandse wetsbepalingen. Het hof vindt geen enkel element in de Nederlandse belastingwetgeving om een EG-kartelboete te splitsen in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel. Het hof past de Nederlandse wettekst dan ook letterlijk toe en besluit tot de niet-aftrekbaarheid van de hele boete. In een arrest van dezelfde datum komt hetzelfde hof trouwens tot eenzelfde resultaat voor een kartelboete die is opgelegd door de Nederlandse mededingingsautoriteit (Gerechtshof Amsterdam, 11 maart 2010, zaak nr. 08/01180). Verschillen in nationale wetgevingen: wat zegt Europa? Dat het Belgische en Nederlandse hof van beroep tot een verschillende uitspraak komen in eenzelfde rechtsvraag (m.n. is de kartelboete aftrekbaar?), is duidelijk een direct gevolg van de verschillen in (de totstandkoming van) de wettekst en de voorafgaande rechtspraak. In België staat de aftrekbaarheid van Europese boeten niet expliciet ingeschreven in de wet, in Nederland daarentegen wel. De interessante vraag luidt evenwel: zal de Commissie in de toekomst op basis van artikel 10 van het EG-Verdrag haar pijlen richten op de Belgische wetgeving, die de aftrek van Europese kartelboetes lijkt toe te staan, althans volgens de recente rechtspraak? Het is niet uit te sluiten dat de Europese Commissie inbreukprocedures lanceert tegen lidstaten die een dergelijke aftrek toestaan, of althans niet expliciet verbieden. De juridische grondslag voor een dergelijke inbreukprocedure of rechtstreekse ingreep in het nationale fiscale recht, lijkt echter wankel (art. 10 EG-Verdrag, de gemeenschapstrouw). In ieder geval is het opmerkelijk dat de Commissie in Nederland tussengekomen is in een zuiver «nationale» procedure, maar zich voor het Hof van Beroep te Antwerpen helemaal niet heeft laten horen. Het lijkt dus mogelijk dat de Commissie zich alsnog tegen België (of een andere «tolerante» lidstaat) richt, maar het is niet ondenkbaar dat een «aangevallen» lidstaat de bal naar de Commissie zou terugkaatsen en zich zou richten op het uitblijven van wetgevend initiatief op dit belangrijke vlak. Daarvan getuigt alvast de Nederlandse advocaat-generaal in zijn conclusie van 22 december 2009 (overweging 5.3): Ik zie niet waarom de Commissie onmogelijk uitgegaan zou kunnen zijn van aftrekbaarheid of van niet-aftrekbaarheid. Ik vrees dat de Commissie nergens van uitging omdat zij zich die vraag domweg niet gesteld heeft. Zij laat - mijns inziens ten onrechte - al decennialang lang na de EG/EU-Raad voorstellen te doen tot harmonisatie van de fiscale (niet-)aftrekbaarheid van EU-rechtelijke sancties ten laste van ondernemingen, welke harmonisatie mijns inziens evident noodzakelijk is voor de uniforme effectieve werking van die EU-rechtelijke sancties en daarmee voor de werking van de interne markt. Voorts meen ik - anders dan het GEA kennelijk veronderstelt - dat het feitelijk onmogelijk is voor de Commissie om rekening te houden met de nationaalrechtelijke fiscale verwerking van door haar opgelegde mededingingsboeten, nu zij, zelfs indien zij de nationale aftrekbaarheidsregels zou kennen, niet op de hoogte is van de fiscale positie van de beboete onderneming in het fiscale jaar waaraan de boete moet worden toegerekend, noch van eventuele verliesvoortwentelings- en terugwentelingsregels naar andere jaren en de fiscale positie in die andere jaren. Juist die fiscale ondoorzichtigheid voor de boete-oplegger op het moment van boete-oplegging was voor de Nederlandse wetgever aanleiding voor zijn pragmatische oplossing van aftrekuitsluiting. Eén en ander is interessant in het licht van de Belgische circulaire van 2008, die expliciet verwijst naar de niet aftrekbaarheid van kartelboetes in Frankrijk en Nederland. De Belgische administratie «vergeet» echter te vermelden dat de aftrek van dergelijke boetes in bv. Duitsland, wel mogelijk is. In zijn besluit verzet de Nederlandse advocaat-generaal zich overigens (los van de Nederlandse wettekst) principieel niet tegen de aftrekbaarheid van kartelboetes. Hij twijfelt wel aan het argument van de Commissie dat aftrekbaarheid de effectiviteit van de boetes zou aantasten (een argument dat ook door het Hof van Justitie in zijn motivering werd opgenomen) (zie ook Fisc. Act. 2009, 33/2-3).

8 8 INTERNATIONALE FISCALE ACTUALITEIT NR. 10 NOVEMBER 2010 KLUWER Allicht wordt deze discussie ook vervolgd op Europees (politiek) niveau. Een doordachte, eenvormige Europese regeling lijkt wenselijk. korte berichten Kort nieuws van Europa België moet regels aanvullende gemeentebelasting aanpassen De Commissie heeft België officieel verzocht om de belastingregeling aan te passen die voorziet in aanvullende belastingen op de roerende inkomsten (dividenden en interesten) uitgekeerd door buitenlandse tussenpersonen aan inwoners van België die in het buitenland beleggen. Het verzoek heeft de vorm van een met redenen omkleed advies. Als België binnen de twee maanden geen bevredigend antwoord geeft, dan kan de Commissie deze zaak voor het EU-Hof brengen. Voor een bespreking van deze regel en het arrest ter zake (Dijkman), zie Int.Fisc.Act. 2010, 8/1, Fisc.Act. 2010, 37/4, 31/1, 30/2 (IP/10/1563, 24 november 2010). Commissie daagt België voor EU-Hof wegens discriminerende behandeling van pensioen-spaarbijdragen De Commissie daagt België voor het EU-Hof omdat België de belastingvermindering voor pensioensparen alleen toestaat voor betalingen aan Belgische instellingen of, in het geval van collectief pensioensparen, wanneer het geld in Belgische fondsen wordt geïnvesteerd. De Commissie is van mening dat die wetgeving de Belgische belastingplichtigen ervan werhoudt om deel te nemen in pensioenfondsen in andere lidstaten. Dit is in strijd met het vrij verrichten van diensten en het vrije verkeer van kapitaal. Omdat België niet tijdig gepast heeft gereageerd op het advies dat de Commissie eerder had gezonden (IP/10/300), heeft de Commissie besloten om de zaak voor het EU-Hof te brengen (IP/10/1559, 24 november 2010). België moet regels belastingvermindering voor Vlaamse inwoners aanpassen De Commissie heeft België officieel verzocht om een eind te maken aan de discriminerende behandeling van niet-inwoners die in het Vlaamse Gewest werken. Volgens de Belgische wetgeving wordt een forfaitaire belastingvermindering toegekend aan inwoners van het Vlaamse Gewest. Aan inwoners van een andere lidstaat wordt deze vermindering niet toegekend, ook niet als zij een activiteit uitoefenen in het Vlaamse Gewest en er hun inkomen geheel of vrijwel uitsluitend verwerven. Dit is volgens de Commissie in strijd met het vrije verkeer van werknemers en de vrijheid van vestiging (IP/10/1403, 28 oktober 2010). België moet regels fiscale aftrekbaarheid van interest aanpassen De Commissie heeft België officieel verzocht om een eind te maken aan de discriminerende behandeling van interestbetalingen aan financiële instellingen van andere lidstaten. De Belgische wetgeving staat niet toe dat interest als beroepskosten wordt afgetrokken als deze hoger is dan een bedrag dat overeenstemt met de in overeenstemming met de marktrente geldende rentevoet. De aftrek is echter wel toegestaan wanneer de interest wordt betaald aan Belgische financiële instellingen. Dit kan volgens de Commissie een beperking vormen voor het vrij verrichten van diensten door buitenlandse financiële instellingen op de Belgische markt. Het kan tevens de diensten van deze buitenlandse financiële instellingen minder toegankelijk maken voor inwoners van België, wat het vrije verkeer van kapitaal beperkt (IP/10/ 1403, 28 oktober 2010). colofon Vaste medewerkers:kurt De Haen, Jos Goubert, Stephan Janssens, Christophe Joosen, Kris Lievens, Xavier Pattyn, Philippe Versweyveld, Tom Wallyn, Koen Cooreman e.a. Eindredactie: Tina Boullart Nieuwsbrief Internationale Fiscale Actualiteit is een uitgave van Kluwer Verantwoordelijke uitgever:hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen. Kluwer klantenservice: tel (gratis oproep) (vanuit het buitenland), fax , Wolters Kluwer Belgium NV. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Tiberghien Advocaten www.tiberghien.be Onderwerp Welke interesten en dividenden komen in aanmerking voor voordelen arrest Dijkman? Datum 3 december 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Fiscale voorstellen per categorie

Fiscale voorstellen per categorie Fiscale voorstellen per categorie Bestrijding constructies en fraude (Innovatief) ondernemerschap Tijdelijke ondersteuning woningmarkt Vergroening en mobiliteit Verruiming werkkostenregeling Overige fiscale

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M Inkomstenbelasting. Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal - en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Directoraat-generaal

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Brondatum:

Brondatum: Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal- en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Brondatum: 26-04-2013 De keuzeregeling

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland

Kort Nieuws. Met name uit Nederland Kort Nieuws Met name uit Nederland Machtiging bij bezwaarprocedure is ook geldig in (hoger) beroep Hoge Raad,7 maart 2014 Het gaat hierbij om een bezwaar tegen een door de Gemeente vastgestelde WOZwaarde

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

Fiscale regularisatie

Fiscale regularisatie Fiscale regularisatie Nummer 10/31-01 Nog steeds gemeentebelasting bij regularisatieheffing ondanks arrest Dijkman? Fiscale actualiteit nr. 31, pag. 1-4, 09.09.2010 Volgens het Hof van Justitie schendt

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:BX9444

ECLI:NL:HR:2013:BX9444 ECLI:NL:HR:2013:BX9444 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 12-04-2013 Datum publicatie 12-04-2013 Zaaknummer 12/01372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Cassatie Omzetbelasting.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten

Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Rechtsvordering : ook nadien niet-aangegeven inkomsten Auteur(s): Filip Smet Editie: 1202 p. 9 Publicatiedatum: 21 april 2010 Rechtbank/Hof: Cassatie Datum van uitspraak: 11 februari 2010 Wetboek: W.I.B.

Nadere informatie

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Voorwoord De lijst met knelpunten welke volgt is niet exhaustief. De opsomming is gebaseerd op de vragen welke onze consulenten krijgen en hun analyses van

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

RV-vrijstelling geconformeerd aan EU-recht en geactualiseerd maar niet volledig

RV-vrijstelling geconformeerd aan EU-recht en geactualiseerd maar niet volledig RV-vrijstelling geconformeerd aan EU-recht en geactualiseerd maar niet volledig Auteurs: Christophe Coudron en Matthias Vekeman Editie: Fiscale Actualiteit nr. 2016-04 p. 3-7 Publicatiedatum: 21 januari

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Deel I - Wat gebeurt er na de controle?

Deel I - Wat gebeurt er na de controle? Inhoudstafel Deel I - Wat gebeurt er na de controle? 1. U bekent... 3 1.1. Hoe doet u dat?... 3 1.2. Wat is een samengestelde erkenning?...................... 4 1.3. Kunt u terugkomen op uw bekentenis?...

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012

Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Datum van inontvangstneming : 26/07/2012 Vertaling C-303/12-1 Zaak C-303/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 juni 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over:

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over: De nieuwsbrief, Boletín de España, is een uitgave van DoorakkersFEM Fiscaal - & Pensioen Juridisch Advies Spanje Nederland. De nadruk van deze nieuwsbrief ligt op fiscale - en pensioen aspecten. Bovendien

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690

ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690 ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 26-09-2008 Datum publicatie 16-10-2008 Zaaknummer AWB 08/537 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao

Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao Recent heeft de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg (HvJ)

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor 2015 (en voor een deel zelfs al met onmiddellijke ingang in 2014) gepubliceerd.

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST

WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST ISBN 978 90 4651 951 6 D 2008 2664 421 BP/R_P-BI8054 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon:

Nadere informatie

Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Méhdi Zagheden

Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Méhdi Zagheden Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Méhdi Zagheden Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Tel. 0200

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 1 juni 2011

No.W /III 's-gravenhage, 1 juni 2011 ... No.W06.11.0119/III 's-gravenhage, 1 juni 2011 Bij Kabinetsmissive van 12 april 2011, no.11.000950, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN:

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: IN ZAKE A.R. nr. 03.0250.A N.V. [...] met zetel te [...] ingeschreven in het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 VOORSTEL van: ingekomen: 8 juni 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT

Belastingheffing van toepassing op dividenden uitgekeerd door SUEZ ENVIRONNEMENT SUEZ ENVIRONNEMENT AANDEELHOUDERSCLUB C/O SITA BELGIUM 22, RUE DE L'AVENIR 4460 GRACE-HOLLOGNE (BELGIË) FAX +32 (0)2 510 75 46 WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.FR Brussel, 7 september 2011 Belastingheffing van toepassing

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016

Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Datum van inontvangstneming : 22/07/2016 Vertaling C-327/16-1 Zaak C-327/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 juni 2016 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Artikel XII Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Uitzondering op 90%-eis voor kwalificerend buitenland

Uitzondering op 90%-eis voor kwalificerend buitenland Uitzondering op 90%-eis voor kwalificerend buitenland belastingplichtige Kabinet zegde toe uitwerking te geven aan een uitzonderingsbepaling (art. 7.8 WetIB 2001) op het 90% inkomenscriterium voor kwalificerende

Nadere informatie

Tax Alert Maart 2013. In deze editie:

Tax Alert Maart 2013. In deze editie: Tax Alert Maart 2013 RSM Nederland Lucas Janssen Kantoor Maastricht +31 (0)43 363 90 50 ljanssen@rsm-wmv.nl Koen Dekker Kantoor Eindhoven +31 (0)40 295 00 15 kdekker@rsm-wmv.nl RSM België Gert van den

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 26 september 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0233 (NLE) 12544/17 FISC 199 VOORSTEL van: ingekomen: 25 september 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

themadossier Auto werknemer/dga en de btw

themadossier Auto werknemer/dga en de btw themadossier Auto werknemer/dga en de btw Inhoudsopgave 1. Werknemer/DGA rijdt met auto van de zaak... 1 1.1 Werknemer/DGA rijdt ook privé met auto van de zaak... 1 1.1.1. Correctie op basis van fictieve

Nadere informatie

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting. Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden

Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting. Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden Grondslagen van de interne markt De interne markt omvat een ruimte

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

11558/02 jv 1 DG G I

11558/02 jv 1 DG G I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 augustus 2002 (28.08) (OR. fr) 11558/02 FISC 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/335/EU waarbij de Republiek Litouwen

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 034 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT

BENELUX ~ A 2006/2/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARREST van 19 maart 2007. Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2006/2/11 ARREST van 19 maart 2007 Inzake METABOUW BOUWBEDRIJF B.V. tegen BELGISCHE STAAT Procestaal : Nederlands ARRET du 19 mars 2007 En cause METABOUW BOUWBEDRIJF

Nadere informatie

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond

BTW en grond. Guido De Wit IFA 15 februari BTW en grond. Regeling vóór Grond Guido De Wit IFA 15 februari 2011 Regeling vóór 2011 Grond > BTW was nooit verschuldigd op verkoop van grond (ook als tezamen met gebouw). > Op verkoop van grond waren alleen registratierechten verschuldigd.

Nadere informatie