De assurantie-adviseur is dood!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De assurantie-adviseur is dood!"

Transcriptie

1 De assurantie-adviseur is dood! Mythe of werkelijkheid? Drs. Chris H.C.W. Baelemans 2012 Dukers & Baelemans

2 Context en achtergrond Advieskader Toezicht Kredietcrisis en woekerpolisaffaire Economische recessie Woningmarkt Pensioenstelsel Arbeidsmarkt Technologische ontwikkeling Internet Social media

3 Het advieskader en toezicht Kwaliteit Financieel advies Prijs Transparantie

4 Brief De Jager 12 oktober 2010 De gewenste cultuuromslag van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering is onvoldoende gerealiseerd.

5 Bgfo Vakbekwaamheid 2 Eed of belofte 3 Productontwikkelingsproces 4 Interne klachtenafhandeling 5 Informatieplichten hypotheekaanbieders 6 Kostentransparantie aanbieders 7 Execution only 8 Beloningsregels provisieverbod 9 Gelijk speelveld 10 Dienstverleningsdocument

6 Woningmarkt, pensioenstelsel, arbeidsmarkt Lenteakkoord Deelakkoord Regeerakkoord Na-akkoord 6

7 Status eigenwoningregeling Per 1 juli 2012: Verlenging verlaagd tarief overdrachtsbelasting Per 1 september 2012: Geen of lagere overdrachtsbelasting bij verkoop binnen 36 maanden Per 29 oktober 2012: Restschulden tijdelijk aftrekbaar Verlenging termijn aftrekbaarheid meerdere woningen

8 Status eigenwoningregeling Per 1 januari 2013: Verlaging Loan-to-Value ratio Hypotheekrenteaftrekbeperking voor nieuwe gevallen Afschaffing van de vrijstelling in box 1 voor respectievelijk de KEW, de BEW en de SEW Restschulden tijdelijk aftrekbaar Leningsfaciliteit voor starters wordt uitgebreid Per 1 januari 2014: Hypotheekrenteaftrekbeperking voor bestaande gevallen

9 Aftrekbeperking nieuwe gevallen Aanpassing begrip eigenwoningschuld Aanpassing begrip vrijstelling KEW/SEW/BEW Overgangsrecht

10 Eigenwoningschuld Aflossen tenminste annuïtair in 30 jaar Verzwaring maandlast van 15 20% Aflossingsverplichting moet contractueel worden overeengekomen De voorwaarden gelden per leningdeel Aflossingsverplichting moet daadwerkelijk worden nageleefd In een jaar opgelopen betalingsachterstanden, die het volgende jaar worden ingehaald, leiden niet tot verlies van aftrek Onbedoelde fouten in de betaling of berekening van het aflossingsbedrag, leiden niet tot verlies van aftrek In het uiterste geval dat de belastingplichtige aannemelijk maakt dat er sprake is van onvoldoende betalingscapaciteit, mag uiterlijk aan het einde van het vierde kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin het eerste betalingsprobleem zich voordeed een nieuwe annuïteit voor de resterende looptijd worden vastgesteld

11 KEW, BEW, SEW De vrijstelling KEW/SEW/BEW komt te vervallen voor na 31 december 2012 afgesloten contracten Na deze datum gesloten contracten vallen in box 3

12 Overgangsrecht - eigenwoningschuld Hoofdregel - eigenwoningschuld Alle op 31 december 2012 tot de eigenwoningschuld van een belastingplichtige behorende schulden worden aangemerkt als een bestaande eigenwoningschuld Aanvulling Onder bestaande eigenwoningschuld wordt mede verstaan de eigenwoningschuld die de belastingplichtige in 2012 had, op het moment direct voorafgaand aan de vervreemding van een eigen woning, indien de belastingplichtige in 2013 weer een schuld in verband met een eigen woning heeft. Aanvulling Onder bestaande eigenwoningschuld wordt mede verstaan de eigenwoningschuld die in 2013 ontstaat ten gevolge van een op 31 december 2012 bestaande onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst van de belastingplichtige tot de verwerving van een eigen woning. Beperking Uiteindelijk valt enkel de omvang van de op de overblijvende woning rustende eigenwoningschuld aangemerkt als de bestaande eigenwoningschuld 12

13 Voorbeeld - aanvulling Piet heeft op 1 mei 2012 zijn woning verkocht voor De eigenwoningschuld direct voorafgaande aan de verkoop van zijn oude woning bedroeg eveneens Op dit moment huurt hij een woning Piet koopt op 1 september 2013 een nieuwe woning voor Indien Piet de nieuwe woning financiert voor valt hiervan onder het overgangsrecht Het restantbedrag van komt voor aftrek in aanmerking, indien het een annuïtaire lening betreft die in ten minste 30 jaren wordt afgelost

14 Voorbeeld - beperking Jan is op 1 november 2012 verhuist naar een nieuwe woning met een waarde van De hypotheek op de nieuwe woning bedraagt Jan heeft zijn oude woning met een eigenwoningschuld van nog niet verkocht Jan verkoopt zijn oude woning op 1 juli 2013 voor Op 31 december 2012 heeft Jan een eigenwoningschuld van Vanaf 1 juli valt echter de eigenwoningschuld op de nieuwe woning ad onder het overgangsrecht

15 Overgangsrecht KEW/BEW/SEW Hoofdregel KEW/BEW/SEW Een KEW, BEW, SEW is een op 31 december 2012 bestaande kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning Aanvulling Onder een KEW, SEW of BEW wordt tevens verstaan een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht waarvan de uitkering zal worden aangewend voor de aflossing van een na 31/12/2012 gesloten hypotheek waarvoor reeds op 31/`12/2012 een onherroepelijke koopovereenkomst bestond Aanvulling Een op 31/12/2012 bestaande KEW, SEW of BEW mag na 31/12/2012 worden omgezet in een andere KEW, SEW of BEW mits het verzekerde kapitaal of de contractueel over te maken bedragen op de spaarrekening of het beleggingsrecht niet worden verhoogd

16 De hoofdstappen Vaststellen Eigenwoningschuld Vaststellen aflossingsvorm Vaststellen restant 30-jaarstermijn

17 Vaststellen eigenwoningschuld 1 Vaststellen verkoopprijs bestaande woning 2 Vaststellen bestaande eigenwoningschuld Vaststellen eigenwoningreserve 3 4 Vaststellen aankoopprijs nieuwe woning 5 Vaststellen nieuwe eigenwoningschuld

18 Vaststellen aflossingsvorm 1 Vaststellen eigenwoningschuld nieuwe woning 2 Vaststellen eigenwoningschuld per 31/12/ Vaststellen annuïtaire lening

19 Vaststellen restant 30-jaarstermijn 1 Vaststellen duur en bedrag verstreken termijn 2 Vaststellen restant duur 30-jaarstermijn

20 Voorbeeld Eveline heeft op 1 maart 2002 een woning gekocht Op dat moment heeft zij een levenhypotheek gesloten voor (EWS) De eigenwoningschuld op 31/12/2012 bedroeg nog steeds Op 1 maart 2015 verkoopt Eveline haar huis voor Zij koopt een nieuw huis voor

21 Vaststellen eigen woningschuld Omschrijving Bedrag Verkoopprijs bestaande woning Eigenwoningschuld bestaande woning -/ Eigenwoningreserve Aankoopprijs nieuwe woning Eigenwoningreserve -/ Eigenwoningschuld nieuwe woning

22 Vaststellen aflossingsvorm Omschrijving Bedrag Eigenwoningschuld nieuwe woning Eigen woningschuld per 31/12/ Verplichte (minimaal) annuïtaire aflossing

23 Vaststellen restant 30-jaarstermijn Verplichte (minimaal) annuïtaire aflossing Andere aflossingsvorm toegestaan Bedrag Verstreken termijn Restant termijn jaar jaar 17 jaar 23

24 Aftrekbeperking bestaande gevallen Vanaf 1 januari 2014 Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen Maximale aftrektarief (vierde schijf) in stappen van 0,5% per jaar terugbrengen naar tarief van de derde schijf Budgettair neutraal verlaging van het hoogste tarief Verlenging van de derde belastingschijf

25 Voorbeeld renteaftrek Jaar Aftrekpercentage Netto maandlasten % ,5% % ,5% % ,5% % ,5% % Verschil in maandlasten per jaar 2.800

26 Verhoging AOW-leeftijd AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar AOW-leeftijd in 2025 naar 67 jaar Geleidelijke, maar versnelde verhoging AOW-leeftijd Pensioenakkoord Lenteakkoord Deelakkoord Nog snellere verhoging AOW-leeftijd

27 Status AOW Geboortedatum Aow-gerechtigde leeftijd AOW in jaar Voor 1 januari jaar 2012 Na 31 december 1947 en voor 1 december jaar en 1 maand 2013 Na 30 november 1948 en voor 1 november jaar en 2 maanden 2014 Na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober jaar en 3 maanden 2015 Na 30 september 1950 en voor 1 juli jaar en 6 maanden 2016 Na 30 juni 1951 en voor 1 april jaar en 9 maanden 2017 Na 31 maart 1952 en voor 1 januari jaar 2018 Na 31 december 1952 en voor 1 september jaar en 4 maanden 2019 Na 31 augustus 1953 en voor 1 mei jaar en 8 maanden 2020 Na 30 april 1954 en voor 1 januari jaar 2021 Na 31 december 1954 Nog niet bekend. De regering beslist dit later

28 Overige pensioenmaatregelen Maximale opbouwpercentage verlagen met 0,4% Middelloon maximaal 1,75% per jaar Eindloon maximaal 1,5% per jaar Pensioenopbouw Pensioengevend loon Maximaal pensioengevend salaris bedraagt Geldt voor zowel 2 de (pensioen) als 3 de pijler (lijfrente) Vitaliteitspakket Regeling voor vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd Werkbonus voor werknemers 61-plus Mobiliteitsbonus voor 55-plussers

29 Hervorming WW / ontslag Werkgevers gaan betalen voor eerste 6 maanden WW Eenduidig ontslagstelsel met lagere ontslagvergoedingen Individueel recht op scholing bij ontslag Lenteakkoord Regeerakkoord Werkgevers gaan niet betalen voor eerste 6 maanden WW WW-premies gaan structureel omhoog Nog maar 1 ontslagroute via het UWV Ontslagvergoeding maximaal ½ maandsalaris per dienstjaar (maximum van ) Maximale duur WW-uitkering wordt verlaagd naar 24 maanden (12 maanden loongerelateerd, 12 maanden vervolguitkering)

30 Planning hervorming WW/ontslag WW-premies gaan structureel omhoog 1 januari 2014 Ontslagvergoeding maximaal een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum van juli 2014 Nog maar 1 ontslagroute via het UWV 1 juli 2014 Maximale duur WW-uitkering wordt verlaagd naar 24 maanden (12 maanden loongerelateerd, 12 maanden vervolguitkering) 1 juli 2014

31 Na-akkoord De zorgtoeslag, een tegemoetkoming in de zorgkosten, blijft gehandhaafd. Tarieven belastingschijven blijven gelijk De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd met respectievelijk 75 euro en 388 De algemene heffingskorting wordt met 3 procent afgebouwd voor inkomens tussen en De arbeidskorting voor de hoogste inkomens wordt afgebouwd tot nul bij ruim miljoen euro extra voor verzachten ingrepen bij WW en ontslagrecht Met de opbrengst van het beperken van de hypotheekrenteaftrek wordt de derde belastingschijf verlengd, waardoor het voor meer mensen langer duurt voordat ze het hoogste belastingtarief betalen

32 Internet, social media Opkomst vergelijkers Ontstaan van digitaal advies Technologie Groei van Execution only Kracht van social media

33 De wereld van het intermediair Bgfo 2013 Druk op adviestarieven Toename excution only Modularisering diensten Onafhankelijkheid belangrijker Adviesbehoefte neemt toe als gevolg van onzekerheden en onduidelijkheden Financiële positie klanten wordt slechter Bezuinigingen en hervormingen Technologische ontwikkeling Klanten worden mondiger Klanten gaan meer vergelijken Klanten kiezen voor goedkopere distributie

34 Klant maakt eerder een keuze Nazorg Oriëntatie Keuze oplossingen en afsluiten Inventarisatie Vergelijking oplossingen Inzicht huidige situatie Advies gewenste situatie

35 Waar kiest de klant voor? Bank Intermediair Execution only

36 Wat denkt de klant in 2012? 38% denkt dat het advies gratis was 15% weet het niet 32% de adviseur krijgt provisie 17% ik moest fee betalen Bron: Onderzoek IG&H Q1 2012

37 Advies Weet de consument wat advies is en kan de consument de waarde inschatten? Kortom: wordt de consument uw nieuwe concurrent?

38 Het alternatief

39 Het alternatief

40 Het alternatief

41 De aanbieders Alle producten ook zonder advies?? Met K&E toets

42 Rechtstreeks en apart in rekening brengen Advieskosten Distributiekosten Productprijs

43 Zelf doen, SEH onderzoek

44 Één keuze wordt duidelijk Product met advies kost... plus eenmalige afhandeling/administratie/distributie kosten bij afname product Zelf doen kost uitsluitend de afhandeling/administratie/ distributie kosten

45 Wat maakt advies interessant? Kwantiteit Kwaliteit Beleving

46 De kwantiteit Kwantiteit Beleving Kwaliteit Welke werkzaamheden verricht de adviseur voor mij? Hoeveel uren is de adviseur voor mij bezig? Wat is de prijs van het advies?

47 De praktijk van nu voorbeeld 1 Werkzaamheden voor een nieuwe hypotheek of verzekering Richtprijs Maximale prijs Hypotheekadvies inclusief bemiddelen 2.290, ,- Hypotheekadvies (zonder afgeronde bemiddeling hypotheek) 995, ,- Bemiddelen van de hypotheek 1.995, ,- Bemiddelen van een overlijdensrisico- of arbeidsongeschiktheidsverzekering Second opinion m.b.t. hypotheekadvies van derden (kosten vervallen bij afsluiten hypotheek) 350,- 500,- 250,- 250,- Analyse aanpassing hypotheek 250,- 250,-

48 De praktijk van nu voorbeeld 2 Diensten Urenindicatie Uur maal tarief ( ) Hypotheek bij aankoop woning Overbruggingskrediet e hypotheek/verhoging bestaande klant e hypotheek/verhoging nieuwe klant Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid Begeleiding echtscheiding Echtscheiding i.c.m. hypotheekaanvraag Begeleiding aanvraag starterslening SVn Analyse verbouwen of verhuizen Analyse oversluiten of niet Oversluiten hypotheek Pensioenadvies

49 De praktijk van nu voorbeeld 3 Vergoeding op basis van uren Uurtarieven: Senior adviseur : 160,- Adviseur: 125,- Administratief medewerker: 90,- of Vergoeding op basis van vast tarief Productcategorie (senior) adviseur (uren) Adm. Medewerker (uren) Vermogensopbouw Beleggingsverzekering Levensverzekering Productcategorie Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Tarieven van de dienstverlening CA. 1,25 % van de hypotheeksom met max en min CA. 1,25 % van de hypotheeksom met max en min Nieuwe hypotheek Verhoging hypotheek Bankspaarproduct Bankbeleggingsproduct Bankspaarproduct 600,- Bankbeleggingsproduct 600,- Tweede hypotheek 1% van de verhoging, minimaal 500,- Financieel plan 750,- tot 1.500,-

50 De kwantiteit Kwantiteit Beleving Kwaliteit Welke werkzaamheden verricht de adviseur voor mij? Hoeveel uren is de adviseur voor mij bezig? Wat is de prijs van het advies? Zijn deze vragen nu beantwoord?

51 De kwaliteit Kwantiteit Kwaliteit Kies ik voor de beste adviseur? Krijg ik het best passende advies? Beleving

52 De praktijk van nu Alle adviseurs zijn: Deskundig Bij alle adviseurs: Krijgt u het best passende advies Sommige adviseurs: Zijn onafhankelijk

53 De kwaliteit Kwantiteit Beleving Kwaliteit Kies ik voor de beste adviseur? Krijg ik het best passende advies? Zijn deze vragen nu beantwoord?

54 De beleving Kwantiteit Beleving Kwaliteit Heb ik vertrouwen in de adviseur? Voel ik mezelf zeker bij de adviseur? Heb ik een klik met de adviseur? Heeft de adviseur aandacht voor mij?

55 De praktijk van nu Alle adviseurs zijn: Betrouwbaar Transparant Integer Bij alle adviseurs: Staat het klantbelang centraal Is er aandacht voor de persoonlijke situatie Sommige adviseurs: Zijn eerlijk

56 De beleving Kwantiteit Beleving Kwaliteit Heb ik vertrouwen in de adviseur? Voel ik mezelf zeker bij de adviseur? Heb ik een klik met de adviseur? Heeft de adviseur aandacht voor mij? Zijn deze vragen nu beantwoord?

57 Hoe voorkomen wij weglek? Contract dienstverlening Beeldvorming adviesvraag Keuze adviseur Eerste oriëntatie advieskanaal Vergelijking dienstverlening adviseur Keuze advieskanaal Oriëntatie adviseur

58 De kwantiteit Kwantiteit Beleving Kwaliteit Maak in detail duidelijk wat u voor de klant doet, hoeveel uur u bezig bent en wat het kost! Biedt de klant de mogelijkheid onderdelen zelf te doen!

59 Inventarisatie Nazorg Inventarisatie Afsluiten en afhandelen Inzicht huidige situatie Keuze oplossingen Advies gewenste situatie Vergelijking oplossingen

60 De toekomst Wat kan de klant zelf doen?

61 De kwaliteit Kwantiteit Beleving Kwaliteit Laat de klant het eindresultaat zien (voorbeeld rapporten en berekeningen)! Laat de klant kennis maken met positieve klantervaringen!

62 Tastbaar maken

63 Herkenbaar maken

64 De beleving Kwantiteit Kwaliteit Besteed uitgebreid aandacht aan het oriëntatiegesprek! Zorg voor verbinding, verbanden,verbintenis en binding! Beleving

65 Het verbond met de klant Vertrouwen Contact maken Verbanden Inventarisatie Advies Motivatie Commitment Bemiddeling Binding Nazorg Actief beheer Ambassadeurs Verbinding Verbintenis

66 De lichtpunten 2013 Adviesbehoefte groeit Gelijk speelveld Van productadvies naar advies als product Efficiencymogelijkheden Daling adviesaanbod Meer verbinding met klanten

67 De toekomst

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) Memorie

Nadere informatie

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Op basis van de vandaag beschikbare kennis delen wij met u de aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van

Nadere informatie

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

Overzicht gevolgen Wet Herziening fiscale behandeling Eigen Woning

Overzicht gevolgen Wet Herziening fiscale behandeling Eigen Woning Overzicht gevolgen Wet Herziening fiscale behandeling Eigen Woning Overzicht gevolgen Wet Herziening fiscale behandeling Eigen Woning Versie: December 2012 Uitgever: Welten Opleiding & Organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden.

Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden. Disclaimer: Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud, aanvaardt Van Esch Belastingadvies geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan. Beste klant/relatie, Door

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inhoudsopgave 1 Maatregelen voor de particulier 1.1 Algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2 1.1.1 Algemene heffingskorting 2 1.1.2 Arbeidskorting 2 1.2 Fiscale inkorting

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Eigen woning financieren via uw BV of een familielid. Turbulente wijzigingen voor de woningmarkt

NIEUWSBRIEF. personal touch in finance. Eigen woning financieren via uw BV of een familielid. Turbulente wijzigingen voor de woningmarkt Eigen woning financieren via uw BV of een familielid Turbulente wijzigingen voor de woningmarkt Het afgelopen jaar was een spannend jaar voor de (potentiële) woning eigenaar. Hoe zou het aflopen met de

Nadere informatie

UPDATE. Inleiding. In dit nummer: Organisatiestructuur en bevoegdheden

UPDATE. Inleiding. In dit nummer: Organisatiestructuur en bevoegdheden Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 889 27 22 UPDATE E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK 20145506 December 2012 Inleiding Beste relatie, Voor u ligt alweer de laatste Update van dit

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics.

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Blok-hypotheek Lastenverlichting voor de starter? Naam: Qing Ying Chen Studentnummer: 320592 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

6. AANSCHERPING KREDIETNORMEN 6.1 PROBLEMEN GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 6.2 TIJDELIJKE REGELING HYPOTHECAIR KREDIET

6. AANSCHERPING KREDIETNORMEN 6.1 PROBLEMEN GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 6.2 TIJDELIJKE REGELING HYPOTHECAIR KREDIET INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1. WIJZIGINGSBESLUIT FINANCIELE MARKTEN 2013 1.1 PROVISIEVERBOD 1.2 LEVEL PLAYING FIELD 1.2.1 Standaard dienstverleningsdocument 1.2.2 Kostentransparantie aanbieders 1.2.3 Nettoproducten

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Hypothecair krediet

Addendum PE Plus Adviseur Hypothecair krediet Addendum PE Plus Adviseur Hypothecair krediet Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start!

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Decemberbrief 2012 De méést ingrijpende maatregelen per 1 januari 2013 December 2012 In deze digitale decemberbrief is de stand

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

Addendum WFt Vermogen

Addendum WFt Vermogen Addendum WFt Vermogen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling De wijzigingen in de eigenwoningregeling per 2013 artikelsgewijs toegelicht Fotografie en samenstelling: mr. Ruben Stam Herziene versie (2013.1) Reproductie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy

Hypotheekadvies. voor. De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort. Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Hypotheekadvies voor De heer K.H.F. ten Haas en Mevrouw R.T.V. van Telfort Dit hypotheekadvies wordt u aangeboden door: TMA Consultancy Oosterlaan 60 3971 AL DriebergenRijsenburg (06) 209 88 958 www.tmaconsultancy.nl

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2

VERBOEKET HYPOTHEKEN & VERZEKERINGEN. Ver2013-2 In deze Wegwijs geeft Verboeket Hypotheken & Verzekeringen u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mag verwachten. Wie zijn wij?

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie