Samenvatting. Advies: In te stemmen met de opdrachtverlening aan TNS-NIPO voor een benchmarkonderzoek ondernemersklimaat in juni 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. Advies: In te stemmen met de opdrachtverlening aan TNS-NIPO voor een benchmarkonderzoek ondernemersklimaat in juni 2009."

Transcriptie

1 College Onderwerp: V Benchmark ondernemersklimaat, TNS-NIPO. Samenvatting Inleiding: In juni 2004 heeft de gemeente Heusden TNS-NIPO een benchmarkonderzoek naar het gemeentelijk ondernemersklimaat laten doen (collegebesluit 30 maart 2004). Anno 2009, 5 jaar later, is het een goed moment om een tweede meting (1-meting) van dit onderzoek te laten uitvoeren. Afweging: De functie van dit benchmarkonderzoek 2009 is tweeledig: 1. het is een peiling van het ondernemersklimaat ten opzichte van Gezien de vele concrete maatregelen is de verwachting dat er sprake zal zijn van een verbetering. 2. Deze nieuwe (tweede) meting vormt een referentiepunt voorafgaand aan de ontwikkelingen van de komende 5 jaar. Zoals bijvoorbeeld: o De oprichting van verenigingen per bedrijventerrein en het uitrollen van Parkmanagement. o De waarschijnlijke start van de bouw van Centrumplan Vlijmen. o De verdere verbetering van de afslagenstructuur (Ei van Drunen). Advies: In te stemmen met de opdrachtverlening aan TNS-NIPO voor een benchmarkonderzoek ondernemersklimaat in juni /1

2 College Onderwerp: V Benchmark ondernemersklimaat, TNS-NIPO. Collegevoorstel Inleiding: In juni 2004 heeft de gemeente Heusden TNS-NIPO een benchmarkonderzoek naar het gemeentelijk ondernemersklimaat laten doen (collegebesluit 30 maart 2004). Het doel was om de gemeente inzicht te verschaffen in het ondernemersklimaat en de waardering van de ondernemers ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening. Anno 2009, 5 jaar later, is het een goed moment om een tweede meting (1-meting) van dit onderzoek te laten uitvoeren. Naast een vergelijking met andere gemeenten kan nu ook de verandering van het ondernemersklimaat binnen de gemeente Heusden ten opzichte van 2004 worden gemeten. Vanuit onderzoeksoogpunt is het aan te bevelen om dit herhalingsonderzoek op zeer korte termijn, in juni 2009, te laten plaatsvinden. De uitvoering van dit vervolgonderzoek past in de behoefte om beleidsbeslissingen te ondersteunen met onderzoekresultaten en keuzes binnen de gemeentelijke organisatie te baseren op cijfers en onderzoek. Feitelijke informatie: Benchmarkonderzoek 2004 Het benchmarkonderzoek van juni 2004 is gehouden onder 100 ondernemers binnen de gemeente Heusden. De brancheverdeling in de steekproef was als volgt: Industrie\ Bouw 28% Groothandel\ transport 15% Detailhandel\ Reparatie\horeca 30% Overig 27% In juli 2004 kwam de rapportage uit en werd geconcludeerd dat de gemeente Heusden (gemiddelde 6,8) op de meeste aspecten die bijdragen aan het gemeentelijk ondernemersklimaat op of boven het gemiddelde van middelgrote en kleine gemeenten scoort. Op het onderdeel gemeentelijke organisatie en de aspecten mogelijkheden om contact te krijgen met bestuurders en vindbaarheid van het juiste loket scoorde de gemeente Heusden beneden gemiddeld. Dit onderzoek en een ander onderzoek, namelijk een SWOT-analyse van de Kamer van Koophandel die in de loop van 2005 werd gehouden, gaven aanleiding tot verschillende verbeteringen. Er is toen onder andere besloten om een accountmanager EZ aan te stellen en structureel overleg te voeren met het bedrijfsleven (het Heusdens bedrijvenplatform, HBP). Daarnaast hebben deze onderzoeken vervolgens geleid tot het opstellen van een sociaal-economisch plan én ondersteunde het de inspanningen gericht op de verbetering van de wegenstructuur (A59). Afweging: Benchmarkonderzoek 2009 Een herhalingsonderzoek is om verschillende redenen aan te bevelen: - het vormt een spiegel voor de gemeente(lijke organisatie) hoe nu het ondernemersklimaat gewaardeerd wordt. Signalen uit de enquête kunnen zo nodig gebruikt worden voor nieuw of bijgesteld economisch beleid. - Het is inmiddels 4 jaar geleden dat de gemeente binnen Economische Zaken een organisatorische verbetering heeft doorgevoerd. Het vormt een toets of de verandering van de gemeentelijke organisatie ook herkenbaar wordt in de waarderingscijfers van ondernemers. 1/3

3 College Onderwerp: V Benchmark ondernemersklimaat, TNS-NIPO. - Het is inmiddels 3 jaar geleden dat het nieuwe college is aangetreden. De benchmark kan daarmee ook iets zeggen over de bereikbaarheid van dit bestuur. - Deze nieuwe (tweede) meting vormt een referentiepunt voorafgaand aan belangrijke ontwikkelingen van de komende 5 jaar. Zoals: o De oprichting van verenigingen per bedrijventerrein en de invoering van Parkmanagement op de bedrijventerreinen Nieuwkuijk, Groenewoud en de Nassaulaan. En wellicht de verdere uitrol van Parkmanagement. o De start/bouw van Centrumplan Vlijmen. o De verdere verbetering van de afslagenstructuur (Ei van Drunen). Voor de vergelijkbaarheid met het benchmarkonderzoek uit 2004 op het aspect tijd van het jaar, het seizoen, is het sterk aan te bevelen om het onderzoek in dezelfde periode van het jaar te laten plaatsvinden als destijds (de maand juni). In de bijlage bij dit collegevoorstel is de brochure van TNS-NIPO behorend bij dit onderzoek opgenomen. Op bladzijde 14 daarvan (zijnde bijlage 2 van de brochure) is de standaardvragenlijst opgenomen. Inzet van middelen: dekking De kosten van de benchmark ad 9.500,-- zullen worden gemeld in de 2e Berap personele consequenties Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Procedure: vervolgstappen Nadat het onderzoek is uitgevoerd zullen de resultaten eerst binnen de organisatie besproken worden. inkoop Omdat er sprake is van een herhalingsonderzoek is het noodzakelijk dat het eerder gekozen bureau TNS-NIPO dit onderzoek uitvoert. In overleg met de teammanager is één offerte aangevraagd (de kosten zijn (excl.btw)), hiermee is de procedure conform het inkoopbeleid gevolgd. communicatie Indien de resultaten van het onderzoek voldoende nieuwswaarde hebben zal de pers hierover ingelicht worden. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen 2/3

4 College Onderwerp: V Benchmark ondernemersklimaat, TNS-NIPO. BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 26 mei 2009; besloten: - In te stemmen met de opdrachtverlening aan TNS-NIPO voor een benchmarkonderzoek ondernemersklimaat in juni namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3/3

5 Het ondernemingsklimaat in uw gemeente Brochure 'Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat' 2009 QROA6177 Februari 2009 Lokale overheden, exclusief G-30 Alle in dit document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder toestemming van TNS NIPO Commerce beslist niet toegestaan. TNS NIPO Commerce

6 Inhoud 1 Achtergrond en doel van het onderzoek 1 2 Aanpak van het onderzoek Het laten opnemen van exclusieve vragen Deelname in regioverband Focusgroep ondernemers Inhouse workshops 5 3 Resultaten Vorm Tekstuele rapportage Powerpoint rapportage Mondelinge presentatie Weergave van de resultaten 7 4 Planning van het onderzoek 8 5 Kosten van het onderzoek 9 6 Bezetting en expertise en uitvoer 10 Bijlagen Het ondernemingsklimaat in uw gemeente C6177 TNS NIPO COMMERCE 2009

7 1 Achtergrond en doel van het onderzoek Om goed inzicht te krijgen in het ondernemingsklimaat op lokaal niveau, heeft het Ministerie van Economische Zaken in 1999 een benchmark ontwikkeld en laat deze om de twee jaar onder de G-30 gemeenten uitvoeren. Dit onderzoek werd uitsluitend aangeboden aan de G-30 gemeenten vanuit het GSB-beleid. Het succes van het onderzoek stoelt op twee eigenschappen: 1) het onderzoek geeft een uitstekend inzicht in de tevredenheid van de ondernemers ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening; 2) de kwaliteit van de individuele gemeentelijke dienstverlening kan direct vergeleken worden met die van collega-gemeenten, waardoor de resultaten inzichtelijker worden. Vanwege het landelijke succes van het onderzoek voor de GSB-gemeenten heeft TNS NIPO Commerce in 2002 het initiatief genomen dit onderzoek aan alle gemeenten aan te bieden. In totaal hebben vanaf dat moment ongeveer zeventig gemeenten zich aangemeld voor dit onderzoek. Momenteel voert TNS NIPO Commerce jaarlijks 0- metingen en herhalingsmetingen uit. Ook voor uw gemeente kan er dit jaar een meting worden uitgevoerd. De planning van de aankomende meting kunt u vinden in hoofdstuk 4 van deze brochure. Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de tevredenheid over het lokale ondernemingsklimaat in de gemeenten die niet tot de G-30 behoren. De tevredenheid wordt in kaart gebracht aan de hand van een aantal goed vergelijkbare aspecten, die voor elke gemeente van belang zijn voor een goed ondernemingsklimaat. Daarbij gaat het om aspecten als bereikbaarheid en deskundigheid van de medewerkers van de gemeente, snelheid van behandeling van verzoeken, duidelijkheid van gemeentelijke regelgeving en informatie, parkeergelegenheid en bereikbaarheid per auto of openbaar vervoer. Een volledig overzicht van deze aspecten vindt u terug in de vragenlijst in bijlage 2 van deze brochure. 1

8 Wat levert het onderzoek op? Het onderzoek vormt de informatiebron voor uw organisatie over het oordeel van de ondernemers in uw gemeente over het lokale ondernemingsklimaat en de gemeentelijke dienstverlening. Het onderzoek levert direct bruikbare informatie op basis waarvan beleid kan worden ontwikkeld, beleid kan worden aangescherpt en de samenwerking tussen gemeente en ondernemers wordt gestimuleerd. BOK biedt ook een monitorfunctie: de eerste keer dat u BOK laat uitvoeren geldt als nulmeting. De volgende meting(en) noemen wij herhalingsmeting(en). Een herhalingsmeting kan zeer nuttig zijn, maar is niet verplicht. U bepaalt zelf of en wanneer u een herhalingsmeting wilt laten uitvoeren. Voor gemeenten die een herhalingsmeting laten uitvoeren, tonen wij uiteraard ook de resultaten van de vorige meting(en) in de rapportage van de laatste meting. Daarnaast biedt de benchmark inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de aan het onderzoek deelnemende gemeenten. Door deze vergelijking kunt u uw eigen resultaten beter in perspectief zetten. De uitkomsten van de meting geven onder andere antwoord op de volgende vragen: Hoe beoordelen ondernemers het ondernemingsklimaat in uw gemeente? Hoe beoordelen zij het ondernemersbeleid van de gemeente? Wat missen de ondernemers en welke eisen stellen zij? Welke verbeteringen vinden zij belangrijk? Welk imago heeft uw gemeente bij ondernemers? Welk deel van de ondernemers is van plan om binnen enige tijd de gemeente te verlaten? Hoe kan de gemeente de tevredenheid van de lokale ondernemers verbeteren? Welk effect mag daarvan worden verwacht? Wat is het verschil in beoordeling tussen ondernemers die recent contact hebben gehad met de gemeente en de ondernemers die de afgelopen 2 jaar geen contact hadden met de gemeente? De vragenlijst is standaard vanwege het benchmarkkarakter van het onderzoek. Aanvullend krijgen gemeenten de mogelijkheid om extra vragen toe te voegen. Zie hierover meer in paragraaf

9 2 Aanpak van het onderzoek Het onderzoek naar de tevredenheid over het lokale ondernemingsklimaat zal telefonisch plaatsvinden. TNS NIPO zal bij het trekken van de steekproef gebruik maken van bestanden van de Kamer van Koophandel. Er worden dus geen inspanningen gevraagd van de gemeente (u hoeft zelf geen contacten of namen van bedrijven aan te leveren). In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemers die wel en geen contact hebben gehad met de gemeente, tot welke branche een bedrijf hoort en op welke locatie het bedrijf van de ondernemer gevestigd is. Telefonisch onderzoek van TNS NIPO TNS NIPO beschikt over een telefonische veldwerk afdelingen met ruim 65 cabines, die uitgerust zijn met een computer. De vragenlijst wordt op het computerscherm getoond; de interviewer leest de vragen voor en typt de gegeven antwoorden in. Voordelen van deze vorm van computergestuurd, telefonisch onderzoek zijn onder meer: De antwoorden worden direct ingetoetst en opgeslagen in het systeem; Doorverwijzingen worden automatisch door de computer gevolgd; Het systeem is snel; Door middel van rotatie kunnen volgorde-effecten worden voorkomen; Wanneer de te ondervragen persoon geen tijd heeft, kan een afspraak worden gemaakt die later automatisch wordt nagekomen; Eventuele opmerkingen en vragen van ondernemers kunnen tussentijds geregistreerd worden; Het onderzoek is tegelijkertijd op het scherm en via de telefoon op afstand te controleren door de verantwoordelijke veldwerkcoördinator. De resultaten van het onderzoek zullen worden getoetst op een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dit betekent dat met 95% zekerheid gesteld kan worden dat het gevonden percentage zich daadwerkelijk in een bepaald interval bevindt. Steekproef De doelgroep van het onderzoek wordt gevormd door ondernemers in uw gemeente. De steekproef wordt getrokken op basis van bestanden van de Kamer van Koophandel. Per gemeente worden netto tussen 100 en 150 bedrijven ondervraagd. Binnen de bedrijven zal de eigenaar of directeur worden ondervraagd. Mocht deze zelf aangeven dat hij of zij niet de meest geschikte persoon binnen de organisatie is om de vragen over de contacten met de gemeente te beantwoorden, dan zal worden gevraagd naar de juiste persoon. Mocht het onderzoek op een ander tijdstip beter uitkomen, dan wordt een nieuwe telefonische afspraak gemaakt voor het onderzoek. Dit kan ook s avonds als dat voor de ondernemer goed uitkomt. 3

10 Extra mogelijkheden steekproef De steekproef is groot genoeg om een algemeen oordeel te kunnen vellen over het ondernemingsklimaat in uw gemeente. Mocht u om bepaalde redenen toch prijs stellen op een grotere steekproef dan is dat uiteraard tegen extra kosten mogelijk. Neem hiervoor contact op met TNS NIPO Commerce. 2.1 Het laten opnemen van exclusieve vragen TNS NIPO wil u graag op maat bedienen. Het is goed mogelijk dat er in uw gemeente bepaalde issues spelen, die u niet terugvindt in de algemene vragenlijst. TNS NIPO Commerce biedt u daarom de mogelijkheid om exclusieve vragen in het onderzoek op te nemen. Indien bovenstaande het geval is, kunnen extra vragen tegen betaling worden opgenomen. De kosten van het opnemen van exclusieve vragen zijn afhankelijk van het soort vragen (open of gesloten) en vanaf 450,-. Informeer bij TNS NIPO Commerce indien u extra vragen overweegt. 2.2 Deelname in regioverband Door samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in een bepaalde regio, kan de behoefte bestaan in regioverband deel te nemen aan dit onderzoek. Het aanbod maken wij op maat en is afhankelijk van de wensen en kenmerken van de regio. Deelname in regioverband betekent één rapportage met de resultaten van de regiogemeenten naast elkaar, en een kostenvoordeel. Uiteraard kunnen de regiogemeenten zich ook vergelijken met de andere deelnemende gemeenten. Voor meer informatie over deelname in regioverband kunt u contact opnemen met TNS NIPO Commerce. 2.3 Focusgroep ondernemers Benchmarkonderzoek Ondernemingsklimaat geeft een prima inzicht in de mate waarin bepaalde resultaten voorkomen en hoe deze resultaten zich verhouden tot andere deelnemende gemeenten. Tijdens de nabesprekingen bleek echter dat diverse gemeenten naast het kwantitatieve inzicht eveneens behoefte hadden aan een kwalitatief inzicht. Immers een kwalitatief inzicht geeft een uitvoerig antwoord op de waarom vraag. Wat is de achterliggende oorzaak van bepaalde resultaten en hoe moeten deze resultaten geïnterpreteerd worden? Om aan deze behoefte te voorzien biedt TNS NIPO de mogelijkheid het onderzoek uit te breiden met een focusgroep ondernemers. De focusgroep ondernemers is een kwalitatieve sessie onder begeleiding van specialistische onderzoekers van TNS NIPO Commerce. Een focusgroep behelst een groepsdiscussie met 6 tot 8 aansprekende lokale ondernemers. Tijdens de groepsdiscussie wordt gedebatteerd over de uitkomsten van het onderzoek met als doel de achterliggende 4

11 beargumentatie te vernemen. Het is uiterst belangrijk dat een groepsdiscussie wordt geleid door een kwalitatief onderzoeker vanuit een onafhankelijk bureau. Pas dan ontstaat er een sfeer waar ondernemers bereid zijn vrij te praten over de zaken die verband hebben met het ondernemingsklimaat en die hen bezighouden. Tijdens de groepsdiscussie wordt niet ingegaan op individuele problemen van ondernemers, maar wordt op strategisch niveau over het ondernemersklimaat gediscussieerd. Op basis van de groepsdiscussie wordt een verslag gemaakt dat wordt toegevoegd aan het rapport. Verder worden de uitkomsten van de groepsdiscussie eveneens gehanteerd voor de conclusies en aanbevelingen die TNS NIPO de gemeente aanbiedt. Indien u meer over deze vorm van onderzoek wilt weten kunt u dat aangeven op het antwoordformulier bijgevoegd in bijlage 1 van deze brochure of contact opnemen met Frank Hess van TNS NIPO Commerce. 2.4 Inhouse workshops Ook bij het daadwerkelijk verbeteren van de dienstverlening kan TNS NIPO Commerce u ondersteunen. Een groot deel van de verbeteringen komen voort uit een meer efficiëntere samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen. Denk hierbij aan het meer integraal werken tussen de afdelingen vergunningen en economische zaken of het verder professionaliseren van het gemeentelijk accountmanagement en of het ondernemersloket. TNS NIPO Commerce heeft de afgelopen jaren voor meer dan vijftien gemeenten dergelijke inhouse workshops georganiseerd die allen tot doel hadden de dienstverlening richting ondernemers te verbeteren. Ideaal is om deze workshop rechtstreeks te koppelen aan het onderzoek benchmark ondernemingsklimaat. Dit omdat de aanleiding van de workshop gebaseerd is op de mening van de ondernemer. Voor meer informatie over deze workshops kunt u contact opnemen met Frank Hess van TNS NIPO Commerce. Ook kunt u op het aanmeldformulier aangeven om hier meer informatie over te ontvangen. 5

12 3 Resultaten 3.1 Vorm De gebruikswaarde van het onderzoek is voor een belangrijk deel afhankelijk van de wijze waarop verslag wordt gedaan van de uitkomsten. Een objectieve, overzichtelijke en toegankelijke presentatie van de resultaten is daarbij van vitaal belang. TNS NIPO Commerce heeft een uitstekende reputatie wanneer het gaat om het helder en overtuigend presenteren van onderzoeksresultaten en de betekenis ervan voor beleid en besluitvorming. Voor dit onderzoek biedt TNS NIPO Commerce de deelnemende gemeenten twee mogelijkheden voor rapportages, namelijk de tekstuele rapportage en de powerpoint rapportage Tekstuele rapportage De resultaten uit het onderzoek worden bijeengebracht en geanalyseerd. De conclusies die de onderzoekers aan de resultaten verbinden, worden onderbouwd met feiten die in het onderzoek zijn verzameld. Het geheel wordt op een toegankelijke en overzichtelijke wijze geordend. Het eindrapport is een zeer volledig rapport eveneens aangevuld met aanbevelingen. De tabellen die ten behoeve van het kwantitatieve onderzoek worden gemaakt, worden opgenomen in het rapport. Iedere deelnemende gemeente ontvangt drie exemplaren van het rapport. Meer exemplaren zijn -tegen extra kosten- mogelijk Powerpoint rapportage Dit is een nieuwe vorm van rapporteren vanuit TNS NIPO Commerce. Wanneer de gemeente voor deze optie kiest, ontvangt de gemeente een digitaal powerpointbestand waarin de belangrijkste uitkomsten staan gepresenteerd. Uiteraard is deze rapportage beknopter dan het tekstuele rapport. Indien de gemeente voor deze optie kiest, wordt een korting van 750 verleend. Bovendien kunnen wij de resultaten eerder opleveren dan een uitgebreid rapport. De tabellen worden uiteraard wel meegeleverd Mondelinge presentatie De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de deelnemende gemeenten het op prijs stelt om de uitkomsten door TNS NIPO Commerce te laten presenteren. Zodat tijdens de presentatie opkomende vragen meteen door TNS NIPO Commerce beantwoord kunnen worden. In opdracht van diverse gemeenten heeft TNS NIPO Commerce het afgelopen jaar presentaties gegeven aan colleges, ambtelijke organisaties en ondernemersverenigingen. TNS NIPO Commerce belt na afloop van het onderzoek op om te vragen of uw gemeente behoefte heeft aan een dergelijke mondelinge presentatie. De kosten voor de presentatie zijn afhankelijk van de ligging van de gemeente, en vanaf 400,-. 6

13 3.2 Weergave van de resultaten Een praktische en inzichtelijke manier om naar tevredenheid te vragen, is de respondent (de ondernemer) te verzoeken een rapportcijfer te geven voor de bepaalde aspecten van het beleid van de gemeente. Ervaring heeft TNS NIPO geleerd dat de rapportcijfers doorgaans tussen de 5 en 8 liggen. Dit betekent dat respondenten op een tienpuntsschaal vaak een rapportcijfer kiezen dat ergens in het midden ligt. De tienpuntsschaal komt in feite vaak neer op een vierpuntsschaal. Juist om die reden zijn op het oog kleine verschillen (van enkele tiende punten) zeer betekenisvol: op de (vierpunts)schaal zijn deze verschillen namelijk relatief groot. In het rapport worden meerdere vergelijkingen gemaakt. Het gemiddelde van de gemeente -indien aanwezig ook die van vorige meting(en)- afgezet tegen de benchmark, de G30, de beste 5 en de onderste 5 uit de Benchmark, wel/geen contact, branches en locaties. 1 Voorbeeld weergave van rapportcijfers Gemeente A 1-meting Gemeente A 0-meting Benchmark G30 Veiligheid en woonomgeving Bereikbaarheid Gemeentelijke organisatie Ruimteaanbod Bron: TNS NIPO,

14 4 Planning van het onderzoek Inschrijven ( Wie het eerst komt, die het eerst maalt ) Inschrijven voor het onderzoek kan door de akkoordverklaring aan TNS NIPO Commerce te retourneren. De inschrijfdatum voor deze meting sluit op 30 april De gemeenten die zich als eerst aanmelden, zullen ook als eerste de onderzoeksresultaten in huis hebben. Veldwerkperiode Het veldwerk zal in mei 2009 van start gaan. Wanneer uw gemeente aan het onderzoek meewerkt, hoort u zo spoedig mogelijk van TNS NIPO Commerce wat de aanvangsdatum van het onderzoek is en wanneer de gemeente de rapportage kan verwachten. Het veldwerk duurt gemiddeld vier weken. Leverdatum De resultaten van het onderzoek zullen zo n vier tot zes weken na het einde van het veldwerk opgeleverd worden afhankelijk van het soort rapportage (uitgebreid of powerpoint). Indien de gemeente een presentatie wenst, deelt TNS NIPO Commerce de rapporten na de presentatie uit. Anders worden de ingebonden exemplaren per post verstuurd. 8

15 5 Kosten van het onderzoek De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van de steekproefgrootte die u kiest. Zoals aangegeven behoort een afwijkende steekproefomvang tot de mogelijkheden. TNS NIPO adviseert de volgende steekproefomvang: Gemeenten tot inwoners, netto steekproef van 100 interviews Gemeenten met tot inwoners, netto steekproef van 125 interviews Gemeenten met meer dan inwoners, netto steekproef van 150 interviews Netto steekproef houdt in dat er daadwerkelijk met 100, 125 of 150 ondernemers wordt gesproken. Steekproef 100 interviews, => 9.500,- Steekproef 125 interviews, => ,- Steekproef 150 interviews, => ,- Bovenstaande prijzen zijn inclusief een uitgebreide tekstuele rapportage. Indien de gemeente kiest voor powerpoint rapportage wordt er een korting gegeven van 750,- voor alle steekproefgrootten. De kosten voor extra vragen zijn afhankelijk van het soort vragen en vanaf 450,- Alle kosten zijn exclusief BTW. De eerste helft van de kosten wordt gefactureerd bij het verlenen van de opdracht. De tweede helft wordt na levering van de resultaten gefactureerd. De kosten van de optionele aanvullingen zoals de verbreding van de steekproef, focusgroep, inhouseworkshop en regiodeelname zijn afhankelijk van de wensen van de gemeente. Neem hiervoor contact op met TNS NIPO Commerce. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met TNS NIPO Commerce: Wendela Bogerd via of Frank Hess via of 9

16 6 Bezetting en expertise en uitvoer Het veldwerk voor onderzoek wordt uitgevoerd door TNS NIPO B.V. Het onderzoek wordt aangeboden vanuit TNS NIPO Commerce. TNS NIPO Commerce is een verzelfstandigd onderdeel van TNS NIPO en is gespecialiseerd op de ondersteuning van gemeenten ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening. TNS NIPO Commerce is in Nederland met name bekend dankzij de grote landelijke benchmark projecten waar honderden gemeenten aan deelnemen. Quint Result Onderzoek en Advies B.V. is de exclusieve drager van de naam TNS NIPO Commerce. De eindrapportage van dit onderzoek zal derhalve ook in huisstijl van TNS NIPO Commerce en Quint Result worden opgeleverd. Naast alle interviewers, interne adviseurs voor bedrijvenonderzoek, programmeurs en medewerkers van het facilitaire bedrijf, bestaat het research team uit de volgende coördinerende personen: Namens TNS NIPO Drs. Tim de Beer Tim studeerde Sociologie en Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds februari 2008 werkzaam als projectleider bij TNS NIPO. Voor die tijd was hij werkzaam bij een mediaonderzoeksbureau. Als projectleider was hij verantwoordelijk voor projecten voor onder meer ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie NCDO. Binnen de afdeling Opinie & Beleid voert Tim veel onderzoeken uit voor RTL Nieuws en houdt hij zich dikwijls bezig met klanttevredenheid- en referendumonderzoek voor gemeenten. Namens TNS NIPO Commerce Frank Hess Frank Hess is na zijn studie aan de HEAO in verschillende commerciële organisaties actief geweest als accountmanager en salesmanager. Frank Hess is een van de oprichters van TNS NIPO Commerce en Quint Result. De werkzaamheden van TNS NIPO Commerce hebben zich sindsdien gericht op het ondersteunen en adviseren van profit en non profit organisaties in het klantgerichte proces. Een belangrijk onderdeel van de taken van Frank Hess betreft het begeleiden op interim of op projectbasis van diverse gemeenten op het gebied van professioneel accountmanagement. Frank Hess is directeur van TNS NIPO Commerce en Quint Result. Wendela Bogerd Wendela Bogerd is sinds 2006 in dienst van Quint Result en TNS NIPO Commerce. Zij studeerde Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Haar scriptie had betrekking op marktonderzoek bij (lokale) overheden. Binnen TNS NIPO Commerce en Quint Result adviseert Wendela overheden over gemeentelijke en provinciale burgerpanels. Daarnaast is Wendela verantwoordelijk voor Benchmark Ondernemingsklimaat. 10

17 Bijlagen

18 Bijlage 1 Akkoordverklaring - inschrijfformulier

19 Akkoordverklaring Benchmarking Ondernemingsklimaat De deelnemende gemeenten kunnen zich uiterlijk donderdag 30 april 2009 aanmelden door middel van het invullen en retourneren van deze akkoordverklaring. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bevestigingsbrief. TNS NIPO Commerce T.a.v. de heer F.A. Hess Postbus AE Amsterdam Fax: Ondergetekende geeft hierbij aan namens de gemeente. akkoord te gaan met de uitvoering van het onderzoek Benchmarking Ondernemingsklimaat zoals beschreven is in bijgaande brochure en met een steekproef van: (aankruisen wat van toepassing is) Steekproef 100 interviews (gemeenten tot inwoners) 9.500,- Steekproef 125 interviews (gemeenten inwoners) ,- Steekproef 150 interviews (gemeenten vanaf inwoners) ,- Namens gemeente. Naam:... Functie:... Handtekening:... Datum:... Plaats:... Naam van contactpersoon die bij de gemeente geraadpleegd kan worden: Naam:... Functie:... Telefoonnummer:... Aankruisen indien gewenst: Ja, onze gemeente wil meeluisteren met interviews Ja, onze gemeente wil meer informatie over de focusgroep/workshop/ander aanvullend onderzoek Ja, onze gemeente wil contact over verbreding van de steekproef Ja, onze gemeente wil extra vragen opnemen in het onderzoek

20 Bijlage 2 Vragenlijst INTRODUCTIE Goedendag, u spreekt met... van TNS-NIPO. VRAAG 911 Is dit 106L1 te Enq: Indien dit hetzelfde bedrijf is, dat alleen inmiddels onder een andere naam is gaan werken, dan is dit hetzelfde bedrijf. 1 Ja, goede bedrijf GA VERDER NAAR VRAAG Nee, verkeerd bedrijf VRAAG 912 Kunt u mij doorverbinden met 107L1 1 Ja GA VERDER NAAR VRAAG Nee VRAAG 915 Dan heb ik verder geen vragen voor u, daar we echt de vestiging te willen ondervragen. Mag ik u toch hartelijk danken voor uw medewerking? EINDE VAN INTERVIEW, NON-RESPONS "E" VRAAG 913 Is dit bedrijf in de gemeente gevestigd? 108L1 1 Ja GA VERDER NAAR VRAAG Nee VRAAG 914 Dan heb ik verder geen vragen voor u, daar we alleen in de gemeente <?> ondervragen. Mag ik u toch hartelijk danken voor uw medewerking? EINDE VAN INTERVIEW, NON-RESPONS "E" INDIEN [ Q920, 2 ] EINDE VAN INTERVIEW, NON-RESPONS "A" INDIEN [ Q917, 2 ] EINDE VAN INTERVIEW, NON-RESPONS "A" PLAATS IN Pers 72L30 VRAAG 917 Kunt u mij doorverbinden met de directeur of eigenaar van <?>? 109L1 1 Ja Enq: U wordt doorverbonden of heeft de juiste respondent al 2 Nee, er kan een afspraak gemaakt worden met de respondent GA VERDER NAAR VRAAG Gesprek kan geen doorgang vinden GA VERDER NAAR VRAAG 921 VRAAG 920 Enq: Alleen als u net doorverbonden bent: Goedendag, u spreekt met... van TNS-NIPO. Enq: Allen: 110L1

21 In opdracht van de gemeente voert TNS-NIPO momenteel een onderzoek uit onder ondernemers in de gemeente <?>. Het onderzoek heeft tot doel de gemeente meer inzicht te geven in het lokale ondernemersklimaat. Voor het onderzoek is de deelname van uw organisatie van groot belang, het wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Heeft u op dit moment tijd om aan het onderzoek deel te nemen? Het onderzoek duurt maximaal 20 minuten. 1 Er kan nu met het vraaggesprek begonnen worden 2 Er kan een afspraak gemaakt worden met de respondent GA VERDER NAAR VRAAG Gesprek kan geen doorgang vinden GA VERDER NAAR VRAAG 921 VRAAG 921 Enq: Noteer soort weigering INDIEN [ Q920, 3 \ Q917, 3 ] 111L1 1 Weigering (te druk etc.) 2 Weigering (principeel) 3 Weigering (ziek\afwezig) 4 Weigering (wel mondeling\schriftelijk) 5 Weigering (geen toestemming) 6 Respondent buiten doelgroep 7 Reeds ondervraagd INDIEN [ Q921, 1 ] EINDE VAN INTERVIEW, SCHRIJF NON-RESPONSCODE "09" INDIEN [ Q921, 2 ] EINDE VAN INTERVIEW, SCHRIJF NON-RESPONSCODE "08" INDIEN [ Q921, 3 ] EINDE VAN INTERVIEW, SCHRIJF NON-RESPONSCODE "11" INDIEN [ Q921, 4 ] EINDE VAN INTERVIEW, SCHRIJF NON-RESPONSCODE "10" INDIEN [ Q921, 5 ] EINDE VAN INTERVIEW, SCHRIJF NON-RESPONSCODE "12" INDIEN [ Q921, 6 ] EINDE VAN INTERVIEW, SCHRIJF NON-RESPONSCODE "16" INDIEN [ Q921, 7 ] EINDE VAN INTERVIEW, SCHRIJF NON-RESPONSCODE "17" PLAATS IN Bedr "deze vestiging" VRAAG 1001 Eerst een paar vragen vooraf over deze vestiging. Maakt deze vestiging deel uit van een onderneming of instelling die in Nederland op andere adressen ook vestigingen heeft? 112L1 1 Ja 2 Nee 9 Weet niet PLAATS IN Bedr "dit bedrijf"

Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat

Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat Bijlagenrapport eindmeting Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken ECORYS Nederland BV Damo Holt Arjan Koopman Silvia van der Meij Gerlof Rienstra Wouter

Nadere informatie

Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2007 ȟȟ Bijlagenrapport tussenmeting

Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2007 ȟȟ Bijlagenrapport tussenmeting Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2007 ȟȟ Bijlagenrapport tussenmeting Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2007 Bijlagenrapport tussenmeting Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie

Bijlagenrapport. Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2010

Bijlagenrapport. Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2010 Bijlagenrapport Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2010 Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat 2010 Bijlagenrapport eindmeting Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken ECORYS Nederland

Nadere informatie

Benchmark Ondernemingsklimaat

Benchmark Ondernemingsklimaat Sectie titel Ondernemingsklimaat Gemeente Rapportage Juli, Amsterdam Kenmerk: 10343 Inhoudsopgave Geschreven voor: Inleiding Voorwoord 4 Ondernemingsklimaat 5 Conclusies en aanbevelingen Prioriteitenmatrix

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

KING Ondernemingspeiling

KING Ondernemingspeiling KING Ondernemingspeiling Vragenlijst versie december 0 Ondernemingspeiling op Waarstaatjegemeente.nl De vragen gaan over uw bedrijfslocatie in de gemeente XXX. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw

Nadere informatie

Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat

Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat Resultaten eindmeting gemeente Breda Stadsrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken ECORYS Nederland BV Kirsten Guijaux Damo Holt Arjan Koopman

Nadere informatie

Gemeentelijk dienstverleningsklimaat in de Achterhoek

Gemeentelijk dienstverleningsklimaat in de Achterhoek Gemeentelijk dienstverleningsklimaat in de Achterhoek Onderzoek naar het oordeel van het bedrijfsleven over het dienstverleningsklimaat in de Achterhoek Pagina 1 van 51 Colofon Uitgever: Kronenburgsingel

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland Basisvragenlijst onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012-2013 1. In welke gemeente is uw onderneming gehuisvest? (bij meerdere vestigingen graag de hoofdvestiging vermelden) 2. Welk rapportcijfer

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

De aanbesteding van de kermissen geldt voor een periode van 1 jaar met een mogelijke verlenging, na evaluatie, met 3 jaar.

De aanbesteding van de kermissen geldt voor een periode van 1 jaar met een mogelijke verlenging, na evaluatie, met 3 jaar. Collegevoorstel Inleiding In het collegebesluit B200614909 van 19 december 2006, is besloten om de organisatie van kermissen in de gemeente Heusden vanaf 2007 uit te besteden. Gebroeders Regter VOF heeft

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Vlissingen Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste

Nadere informatie

Octrooieren door MKB-bedrijven

Octrooieren door MKB-bedrijven Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Octrooieren door MKB-bedrijven Peter Kanne E2021 13 september

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OOPWVE04. Herstructurering (vitalisering) bedrijventerrein Nieuwkuijk

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OOPWVE04. Herstructurering (vitalisering) bedrijventerrein Nieuwkuijk Collegevoorstel Inleiding Op 21 april 2009 (V200900195) heeft uw college besloten om in vijf stappen de vitalisering van bedrijventerreinen en de invoering van parkmanagement ter hand te nemen. Onderdeel

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Ontvangen: ^-/\\ Gemeenteraad Presidium Commissie'lX^elE Griffie DIV team 2. Griffier: \$ \1\l1 ff 1 L. Qr\vv%cxw

Ontvangen: ^-/\\ Gemeenteraad Presidium Commissie'lX^elE Griffie DIV team 2. Griffier: \$ \1\l1 ff 1 L. Qr\vv%cxw Gemeentebestuur RAADSGRIFFIEl DORDRECHT Ontvangen: ^-/\\ Gemeenteraad Presidium Commissie'lX^elE Griffie DIV team 2 Griffier: \$ \1\l1 ff 1 L. Qr\vv%cxw Dordrecht BESLUIT Nr. PEO/2003/8 Het COLLEGE van

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord

Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord Telefonische dienstverlening is hot in gemeenteland. Telefonische frontoffices worden ingericht, externe call centers ingeschakeld, de introductie van

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger. Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte

Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger. Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende burger Onderzoek naar dienstverlening bij meldingen over openbare ruimte Colofon Van straatverlichting tot stoeptegel; leren van de meldende

Nadere informatie

Vraag C Beslist het hoofdkantoor over sponsoraanvragen of doet elke vestiging dat apart? 1. Hoofdkantoor 2. Elke vestiging apart

Vraag C Beslist het hoofdkantoor over sponsoraanvragen of doet elke vestiging dat apart? 1. Hoofdkantoor 2. Elke vestiging apart Vragenlijst Bedrijven E4053/4 TNS NIPO houdt in opdracht van de Vrije Universiteit een onderzoek over maatschappelijk verantwoord ondernemen. MKB-Nederland en VNO-NCW steunen dit onderzoek van de Vrije

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Colofon. Meer informatie:

Colofon. Meer informatie: het PON, kennis in uitvoering Tilburg, mei 2015 Colofon 2015 het PON, kennis in uitvoering. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan,

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Telefonische dienstverlening: De klant aan het woord

Telefonische dienstverlening: De klant aan het woord Telefonische dienstverlening: De klant aan het woord NMKG themabijeenkomst Gemeentelijk Callcenter Donderdag 15 maart 2007 te Houten Sergio van Keulen TNS NIPO Commerce Inhoud Even voorstellen Wat vindt

Nadere informatie

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72

Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 College V200901050 Onderwerp: Te volgen procedure voor gewijzigd bouwplan voor Nieuwkuijksestraat 72 Collegevoorstel Inleiding: Op 14 juli 2009 heeft u beslist op het bezwaarschrift van mevrouw Van Loon

Nadere informatie

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf?

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Als ondernemer wil je dat het je bedrijf voor de wind gaat. Voldoende werk, lage kosten, goed personeel en een prima bedrijfslocatie zijn belangrijk.

Nadere informatie

samenwerking Bosch Car Service en Tevreden.nl aanmeldformulier Bosch Car Service vestigingen automatische incassomachtiging Versie 1.

samenwerking Bosch Car Service en Tevreden.nl aanmeldformulier Bosch Car Service vestigingen automatische incassomachtiging Versie 1. samenwerking Bosch Car Service en Tevreden.nl aanmeldformulier Bosch Car Service vestigingen automatische incassomachtiging samenwerking Bosch Car Service en autobedrijf.tevreden.nl NV Robert Bosch SA

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

Evaluatie Bewijs van Goede Dienst

Evaluatie Bewijs van Goede Dienst Evaluatie Bewijs van Goede Dienst Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 14 juni 2013 Management summary In opdracht van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

Burgerpanel. voor uw gemeente

Burgerpanel. voor uw gemeente Burgerpanel Burgerpanel voor uw gemeente Gebruik maken van de ideeën en denkkracht van de inwoners van uw gemeente Exclusief voor uw gemeente Kostenbesparend Waarom een Burgerpanel? Welke voordelen biedt

Nadere informatie

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 1 Klanttevredenheidsonderzoek Baliebezoek 2012 DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 2 3 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Publieksbalies DIA/SOZAWE/ROEZ/ Hulpverleningsdienst Als onderdeel

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Verzoek van het Heusdense Bedrijvenplatform om aandacht te vragen voor openbaar vervoer op bedrijventerreinen

Verzoek van het Heusdense Bedrijvenplatform om aandacht te vragen voor openbaar vervoer op bedrijventerreinen College Onderwerp: V200701230 Verzoek van het Heusdense Bedrijvenplatform om aandacht te vragen voor openbaar vervoer op bedrijventerreinen Samenvatting: Inleiding: Dor het Heusdens bedrijven platform

Nadere informatie

Oplossing: Aan de burgemeester wordt in een apart voorstel geadviseerd dit gebrek te herstellen de Bibobbeleidsregels te bekrachtigen.

Oplossing: Aan de burgemeester wordt in een apart voorstel geadviseerd dit gebrek te herstellen de Bibobbeleidsregels te bekrachtigen. Collegevoorstel Inleiding: In 2005 zijn beleidsregels op grond van de wet Bibob vastgesteld. In deze beleidsregels is onder meer vastgelegd in welke gevallen de wet Bibob binnen de gemeente Heusden wordt

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement.

Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Maastricht (Vergunnen, Toezicht en Handhaven) Datum : september 2010 Contactpersonen

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

Klachtenafhandeling in de detailhandel en autobranche

Klachtenafhandeling in de detailhandel en autobranche Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Tabellenrapport Klachtenafhandeling in de detailhandel en autobranche

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Afweging. Procedure. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: BECMM12. Betaalgedrag gemeente Heusden

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Afweging. Procedure. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: BECMM12. Betaalgedrag gemeente Heusden Zaaknummer: BECMM12 Onderwerp Betaalgedrag gemeente Heusden Collegevoorstel Eén van de onderzoeksonderwerpen die door de auditcommissie zijn aangedragen, is het betaalgedrag van de gemeente Heusden. Zeker

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Raad Onderwerp: V200900446 aanvraag van verklaring van geen bezwaar voor het verlenen van een vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO voor een gasopslag annex bedrijfsverzamelcomplex aan de Bosscheweg 67

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Inleiding: Koninklijke Sanders B.V. heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een bedrijfshal van 4200 m2.

Inleiding: Koninklijke Sanders B.V. heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een bedrijfshal van 4200 m2. College Onderwerp: V20100312 Voorstel tot aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij de provincie voor vrijstelling van het bestemmingsplan voor de bouw van een opslagloods op terrein van Koninklijke

Nadere informatie

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Kianttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer november 2001 Colofon Samenstelling drs. N.W. Gerritsen drs. T.T.J. Gelissen Vormgeving

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN

Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN B&W-nr.: 05.0938 d.d. 23-08-2005 Onderwerp Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie EGTV 1) In te stemmen met een proef met een digitaal burgerpanel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina...

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina... Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie Inhoudsopgave Vragenlijst...1 Afsluitende pagina...6 Variabelen...7 i Vragenlijst Toelichting Lost sales/ business

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2014 heeft een aantal klanttevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Amsterdam, Geachte ,

<naam> <adres> <postcode en woonplaats> Amsterdam, <datum> Geachte <naam>, Amsterdam, Geachte , In samenwerking met de Radboud Universiteit voeren wij dit najaar een groot onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking getiteld

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

UMC. Nederlandse Vereniging voor t.a.v. dhr. Arnhem, januari Betreft: onderzoeksvoorstel imago-onderzoek. Geachte heer

UMC. Nederlandse Vereniging voor t.a.v. dhr. Arnhem, januari Betreft: onderzoeksvoorstel imago-onderzoek. Geachte heer Eusebiusbuitensingel 2 6828 HS ARNHEM tel 026 4434042 GSM 06-53533489 Nederlandse Vereniging voor t.a.v. dhr. Arnhem, januari 2007 Betreft: onderzoeksvoorstel imago-onderzoek Geachte heer Hartelijk dank

Nadere informatie

Minder regels, betere dienstverlening

Minder regels, betere dienstverlening Minder regels, betere dienstverlening voor ondernemers in de provincie Groningen Drs. Koop Boer Yannick Abrahams, MSc 23 mei 2013 Management summary In het kader van programma minder regels, betere dienstverlening

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007

Integratieonderzoek. Rapport. Ronald Baden. E9787/88 november 2007 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Integratieonderzoek Ronald Baden E9787/88 november 2007

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCCRM10. Verbouwing Ontvangstruimte Gemeentehuis Vlijmen

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCCRM10. Verbouwing Ontvangstruimte Gemeentehuis Vlijmen Zaaknummer: KCCRM10 Onderwerp Verbouwing Ontvangstruimte Gemeentehuis Vlijmen Collegevoorstel Inleiding In zijn vergadering van 20 juli 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Heusden budget beschikbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Waar staat Barendrecht Ondernemerspeiling. juli 2017 In opdracht van gemeente Barendrecht

Waar staat Barendrecht Ondernemerspeiling. juli 2017 In opdracht van gemeente Barendrecht Waar staat Barendrecht 2017 Ondernemerspeiling juli 2017 In opdracht van gemeente Barendrecht www.flycatcher.eu Postbus 380 6200 AJ Maastricht tel. 043-326 29 92 info@flycatcher.nl www.flycatcher.eu volg

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN 1 PROJECT I1754 Rapportagedatum : 12 februari 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina

Nadere informatie

Achtergrond onderzoek

Achtergrond onderzoek Vestigingsrapportage Thermometer Klanttevredenheid Welzorg-vestiging: Den Bosch Periode : februari 2010 december 2010 Auteurs : Mariëlle van Delft, Maaike Caarels en Arno van Welzen Datum : februari 2011

Nadere informatie

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 College V200900258 Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 Samenvatting: Inleiding: Met de komst van de Wijkatlas is een belangrijke stap gezet in het gestructureerd verzamelen, bundelen en publiceren

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007

Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007 Baarle-Nassau E F F E C T M E T I N G N A A R O N D E R Z O E K K L A N T T E V R E D E N - B A A R

Nadere informatie

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen inzicht Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 R.Dekker@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen Onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Collegevoorstel Inleiding De halfvrijstaande woning Meliestraat 17 in Vlijmen is onlangs te koop aangeboden ( bij openbare inschrijving). De inschrijftermijn is gesloten en de enveloppen zijn inmiddels

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON INFORMATIEBRIEF DE OTIP STUDIE EFFECTIVITEIT VAN ERGOTHERAPIE BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON 1. Wat is het doel van het onderzoek? Het doel van het onderzoek is na te gaan of ergotherapie het functioneren

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie