Antwoordmodel. Open vragen (50 punten)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoordmodel. Open vragen (50 punten)"

Transcriptie

1 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met de beoordeling, dan kunt u na ontvangst van de uitslag bezwaar indienen (zie Examenreglement, artikel 30). De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere materiaal. Indien u de module in de e-learningvariant heeft gevolgd, kunnen de paginaverwijzingen afwijken. De verwijzingen naar de hoofdstukken blijven wel gelijk. Open vragen (50 punten) 1. De gebonden bemiddelaar is een zelfstandige (zelfstandig kantoor) met een eigen vergunningplicht, maar heeft voor een of meerdere productsoorten een productieverplichting bij een financiële instelling. De verbonden bemiddelaar bemiddelt voor een productsoort voor slechts één aanbieder. Deze bemiddelaar valt qua verantwoordelijkheid (en Wft vergunning) onder die van de aanbieder. IFK, Wft Basis (2010), hfdst. 5, paragraaf 5.6.1, p Aantal punten: 2 - Verbonden valt onder verantwoordelijkheid aanbieder, gebonden niet (1 punt). - Verbonden heeft productieverplichting (kan wel voor meer aanbieders bemiddelen), gebonden bemiddelt per productsoort maar voor één aanbieder (1 punt). 2. De mogelijk te noemen organisaties zijn: - FIU-Nederland (plek waar ongebruikelijke transacties gemeld moeten worden); - Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) (hier is FIU-Nederland onderdeel van); - Ministerie van Financiën (bepaalt risicolanden); - Ministerie van Justitie (bepaalt risicolanden); - Nederlandse Vereniging van Banken (geeft guide lines uit). IFK, Wft Basis (2010), hfdst. 9, paragraaf en 9.6.3, p NCOI Opleidingsgroep 1

2 Aantal punten: 3 Voor elke correcte organisatie 1 punt. 3. a. De wet stelt vier eisen aan een rechtsgeldige overeenkomst: - wilsovereenstemming tussen partijen; - handelingsbekwaamheid van partijen; - bepaalbaarheid van wederzijdse verplichtingen; - geoorloofde afspraak. b. Een overeenkomst is vernietigbaar, als de partijen bij het sluiten ervan niet hebben voldaan aan de voorwaarden voor het sluiten van een rechtsgeldige overeenkomst. De overeenkomst wordt ontbonden, maar niet met terugwerkende kracht. Een nietige overeenkomst is niet volgens de juridische vormvereisten tot stand gekomen. Deze kan wel met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt worden. IFK, Wft Basis (2010), hfdst. 2, paragraaf 2.1.4, p. 26, 27. Aantal punten: 6 voor a: 4 punten (1 punt minder voor elke ontbrekende eis) voor b: 1 punt per goed genoemd verschil (maximaal 2 punten) - voorwaarden rechtsgeldige overeenkomst - juridische vormvereisten - terugwerkende kracht 4. Het vakantiehuisje valt als vermogen in box 3, net als het bedrag dat hiervoor via de hypotheek geleend is (onder aftrek van de doelmatigheidsdrempel). De hypotheekrente is daarom niet aftrekbaar. Omdat de bron van de inkomsten in box 3 valt, kunnen de huurinkomsten niet in box 1 vallen. In box 3 zijn de werkelijke inkomsten niet belast, maar een fictief rendement. De huurinkomsten zijn dan ook niet als zodanig belast. IFK, Wft Basis (2010), hfdst. 3, paragraaf 3.1.3, pag. 50 De Koning & Koevoet, Financiële planning voor de particulier (2008), hfdst , pagina 35 en 36 Aantal punten: 6 - huisje en hypotheek in box 3 (2 punten). - verhuurinkomsten niet belast (2 punten). - hypotheekrente niet aftrekbaar (2 punten). 2 NCOI Opleidingsgroep

3 5. De koers van bestaande obligaties daalt, als het algemene renteniveau stijgt. De hogere marktrente zorgt ervoor dat de belegger een hoger rendement op de beleggingen kan halen. Om op bestaande obligaties een hoger rendement te realiseren, moet er naast de vastgestelde rente een aanvullende koerswinst geboekt worden. Dat kan alleen maar door er minder voor te betalen, wat leidt tot een lagere koers. IFK, Wft Basis (2010), hfdst. 7, paragraaf 7.2, p Aantal punten: 2 - Koers daalt (1 punt). - Motivatie (1 punt). 6. Drie persoonlijke zekerheidsstellingen: - borgstelling - garantie - mede hoofdelijk schuldenaar Verhaalsrecht: - borgstelling: automatisch verhaalsrecht - garantie: geen automatisch verhaalsrecht - mede hoofdelijk schuldenaar: verhaalsrecht niet van toepassing, voor medeschuldenaar betreft het de eigen schuld en niet het betalen van de schuld van een ander. IFK, Wft Basis (2010), hfdst. 10, paragraaf , p. 206 Aantal punten: 3-1 punt per genoemde zekerheid en juiste motivatie. 7. In box 1 is de hypotheekrente over de eigenwoningschuld 30 jaar lang aftrekbaar. Door deze fiscale aftrek zijn hypotheekvormen waarop niet wordt afgelost netto per maand gunstiger dan hypotheekvormen waarop wel elke maand een bedrag wordt afgelost. De consument gaat doorgaans voor de laagste netto maandlasten, en kiest er daarom voor kapitaal op te bouwen voor aflossing, in plaats van werkelijk af te lossen op de lening. IFK, Wft Basis (2010), hfdst. 3, paragraaf 3.1.1, p NCOI Opleidingsgroep 3

4 Aantal punten: 2 - netto maandlast lager (1 punt) - kapitaal opbouwen in plaats van aflossen houdt hypotheekrenteaftrek maximaal / schuld in stand houden voor maximaal belastingvoordeel / werkelijk aflossen verkleint belastingvoordeel (1 punt) 8. Indemniteitsbeginsel of schadeloosstellingsbeginsel. IFK, Wft Basis (2010), hfdst. 14, paragraaf , p. 272 Aantal punten: 2 De vraag is correct beantwoord als een van beide termen genoemd wordt. 9. Dirk zal een aanvullende oudedagsvoorziening moeten regelen, bijvoorbeeld door een lijfrentekapitaal op te bouwen. Uitruilen van het nabestaandenpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is niet mogelijk; dat kan alleen als dat nabestaandenpensioen op kapitaalbasis wordt opgebouwd en daardoor waarde heeft. Bij zijn werkgever is het op risicobasis en kan het dus niet uitgeruild worden. De Koning & Koevoet, Financiële planning voor de particulier (2008), hfdst , pagina Aantal punten: 3 - lijfrentekapitaal opbouwen (1 punt). - geen uitruil nabestaandenpensioen mogelijk, onderscheid risico- en kapitaalbasis (2 punten). 10. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de volgende factoren: - de hoogte van het pensioenkapitaal (doelvermogen); - de rentestand op pensioendatum; - de gebruikte sterftetafel op pensioendatum. De Koning & Koevoet, Financiële planning voor de particulier (2008), hfdst , pagina 107 Aantal punten: 3 1 punt per juist genoemde factor. 4 NCOI Opleidingsgroep

5 11. Als een erflater zijn kind bij testament wilde onterven, kan dat kind een beroep doen op de legitieme portie. Die legitieme portie moet verplicht toegekend worden. Pas daarna wordt de rest van de wensen van de erflater uitgevoerd. Zo kan de legitieme portie inbreuk maken op de gemaakte legaten. Anders zou een erflater zijn nalatenschap zodanig kunnen uithollen door het maken van legaten, dat het bestaan van de legitieme portie geen zin meer heeft. De Koning & Koevoet, Financiële planning voor de particulier (2008), hfdst , pagina 149 Aantal punten: 3 - legitieme portie verplicht (1 punt) - gemaakte legaten uitgevoerd na toekenning legitieme portie (1 punt) - niet genoeg over om alle legaten uit te voeren (1 punt) 12. a. Elise en Debbie kunnen onder voorwaarden allebei aanspraak maken op Anw. b. Debbie is de echtgenote van Tom. Zij kan aanspraak maken op Anw als zij voldoet aan een van de volgende drie voorwaarden: - ze heeft de zorg voor een kind onder de 18 jaar - ze is geboren vóór 1 januari ze is 45% of meer arbeidsongeschikt Of ze ook werkelijk een Anw-uitkering krijgt, is dan nog afhankelijk van haar eigen inkomen. Elise is de ex-echtgenote van Tom. Zij kan aanspraak maken op een Anw-uitkering, als ze van hem alimentatie voor zichzelf ontving. Deze valt door het overlijden immers weg. Verder moet ze ook voldoen aan een van de drie bovengenoemde voorwaarden. De Koning & Koevoet, Financiële planning voor de particulier (2008), hfdst , pagina 133 Aantal punten: 5 a. 1 punt als beide als gerechtigde zijn genoemd. Geen punt als alleen Debbie is genoemd. b. 1 punt voor het noemen van elk van de drie basisvoorwaarden (max.3), en 1 punt voor de aanvullende voorwaarde voor Elise dat ze van Tom alimentatie voor zichzelf ontving. (Zwangerschap moet ook juist gerekend worden als het wordt genoemd, maar hoeft niet genoemd te worden). NCOI Opleidingsgroep 5

6 13. a. De duur van de uitkering in maanden is net zo lang als het arbeidsverleden in jaren, met een maximum van 38 maanden. Het arbeidsverleden van Werner: - fictief arbeidsverleden Hij werd 18 jaar in 1986, fictief arbeidsverleden = / = 11 jaar. (1 punt). - werkelijk arbeidsverleden Hij werkte tot en met 2009 doorlopend, dus van 1998 tot en met 2009 = 12 jaar (1 punt). Totaal arbeidsverleden = = 23 jaar Duur loongerelateerde WW-uitkering = 23 maanden (1 punt). b. In de eerste werkloosheidsmaand is de uitkering 75% van het laatstverdiende loon. (1 punt) Het te hanteren laatstverdiende loon is gemaximeerd. Het maximumdagloon is 185,46 (zie cijferbijlage). Het maximumdagloon per maand komt uit op 21,75 * 185,46 = 4.033,75. Het loon van Werner ligt boven het maximumdagloon. Zijn uitkering zal bedragen: 75% * 4.033,75 = 3.025,31. (1 punt) De Koning & Koevoet, Financiële planning voor de particulier (2008), hfdst. 8, pagina Aantal punten: 5 a.. 3 punten fictief arbeidsverleden 1 punt werkelijk arbeidsverleden 1 punt aantal maanden uitkering = aantal jaren arbeidsverleden 1 punt b. hoogte uitkering 75% (1 punt) berekening (1 punt) 14. Ja, het is mogelijk dat een financieel planner werkt zonder Wft vergunning. Dit kan, zolang er geen sprake is van advisering volgens de Wft. Adviseren is het aanraden van een concreet passend product van een specifieke aanbieder. Zolang een FP-er een plan schrijft zonder concrete productinvulling, is hij niet vergunningsplichtig. IFK, Wft Basis (2010), hfdst. 6, paragraaf 6.1.2, p en De Koning & Koevoet, Financiële planning voor de particulier (2008), hfdst. 3, pagina 64 Aantal punten: 5 6 NCOI Opleidingsgroep

7 - Ja (1 punt). - advisering volgens Wft (1 punt). - concreet product (2 punten). - specifieke aanbieder (1 punt). Case: Goed Plan (50 punten) 1. Negatieve inkomsten uit eigen woning: WOZ-waarde * 0,55% = 1.952,50 Hypotheekrente * 6,4% = -/ ,- Negatieve inkomsten uit eigen woning: (2 punten) Dit rekenen we toe aan de partner met het hoogste inkomen, om optimaal belastingvoordeel te realiseren. Fiscaal inkomen mijnheer Negatieve inkomsten uit eigen woning -/ Aftrekbare lijfrentepremie -/ Belastbaar inkomen (2 punten) Belasting in box 1 mijnheer: Over de eerste Over de laatste ( / ) Heffing box (1 punt) Belastbaar inkomen mevrouw Belasting in box 1 mevrouw: Over de eerste Over de laatste ( / ) Heffing box (1 punt) Heffing in box 3 Gezamenlijk spaargeld: gemiddeld saldo Deposito mevrouw: gemiddeld saldo (1 punt) Totaal gemiddeld vermogen Heffingsvrij vermogen gezamenlijk -/ Heffing over Heffing box (2 punten) NCOI Opleidingsgroep 7

8 Totale heffing: Box 1 mijnheer Box 1 mevrouw Box Totaal (1 punt) Algemene heffingskorting 2 x Arbeidskorting 2 x / Samen te betalen aan inkomstenbelasting (2 punten) De Koning & Koevoet, Financiële planning voor de particulier (2008), hfdst. 2 Tarieven en bedragen uit de cijferbijlage. Aantal punten: 12, zie bovenstaande puntenverdeling 2. Om het huidige CBI te berekenen hebben we allereerst de jaarlijks terugkerende kosten nodig: Hypotheekrente 6,4% x Premie levensverzekering 12 x Premie lijfrenteverzekering Totaal (3 punten) De bruto inkomsten bedragen: Inkomsten mijnheer Inkomsten mevrouw Rente gezamenlijke spaarrekening Totale inkomsten (3 punten) CBI berekenen Bruto inkomsten Belastingheffing Vaste periodieke kosten Spaarbedrag per jaar -/ Totaal CBI per jaar (3 punten) Dat is per maand (1 punt) De Koning & Koevoet, Financiële planning voor de particulier (2008), hfdst. 2 Aantal punten: 10, zie bovenstaande puntenverdeling Rekening houden met doorrekenfouten. 8 NCOI Opleidingsgroep

9 3. De looptijd is 15 jaar. Het rentepercentage bedraagt 6%. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven, dus er is sprake van samengestelde interest. Dit kan worden berekend met een factor uit de tabel Slotwaarde éénmalige inleg (zie cijferbijlage) bij 6%. Het kan ook met de financiële rekenmachine of zelfs handmatig. Berekening met cijferbijlage: Het bedrag dat vrijkomt is: x 2, (5 punten) = ,52. (5 punten) Of berekening met rekenmachine: BEGIN 1 p/yr 15N 6 y/r PV 0PMT (5 punten) FV is dan ,52 (5 punten) Aantal punten: 10 Juiste berekening: 5 punten. Juist eindbedrag: 5 punten. Cijferbijlage en De Koning & Koevoet, Financiële planning voor de particulier (2008), hfdst Eerste pijler: AOW. Het gaat hier alleen om het inkomen van de heer Kerstens. AOW-uitkering meneer 686,78 Vakantiegeld 40,36 Tegemoetkoming + 36,45 Totaal per maand 763,59 Tweede pijler: ouderdomspensioen. De indicatie die in het UPO staat is per jaar (zie casetekst), wat neerkomt op 1.833,33 bruto per maand. Derde pijler: lijfrente-uitkering. De indicatie die is gegeven van de periodieke uitkering is per jaar. Dat komt neer op 300 per maand. NCOI Opleidingsgroep 9

10 In totaal bedragen de inkomsten van de heer Kerstens na zijn 65e dus: AOW 763,59 Pensioen 1.833,33 Lijfrente + 300,00 Totaal 2.896,92 De Koning & Koevoet, Financiële planning voor de particulier (2008), hfdst. 5 Aantal punten: 10 Correcte indeling in pijlers: 1 punt. Correcte hantering AOW (eenpersoonsuitkering): 3 punten. Correcte berekening ouderdomspensioen: 3 punten. Correcte berekening lijfrente: 3 punten. 5. a. Kantonrechtersformule: A (aantal dienstjaren) x B (beloning) x C (correctiefactor) (1 punt) Aantal dienstjaren: 12 jaar x 0,5 = 6 jaar 10 jaar x 1 = 10 jaar 4 jaar x 1,5 = 6 jaar Totaal A 22 jaar (1 punt) Beloning: De provisie wordt normaal gesproken meegenomen voor het gemiddelde van de laatste drie jaar. De totale bruto inkomen telt dus mee, wat uitkomt op een maandbedrag van 2.833,33. (1 punt) Correctiefactor: Het ontslag is gevolg van de economische crisis, zowel werkgever als werknemer kan hier niets aan doen. Correctiefactor zal gesteld worden op 1. (1 punt) Ontslagvergoeding: 22 x 2.833,33 x 1 = ,26 (1 punt) b. Drie mogelijkheden: - Uitbetaling ineens: de uitkering valt dan in box 1. De werkgever moet hierover loonbelasting inhouden voordat hij de uitkering uitbetaalt. Direct uitbetalen is niet gunstig, er wordt dan namelijk veel belasting ingehouden. Periodieke uitkering is gunstiger; dan wordt de belastingheffing gespreid en is de belastingdruk uiteindelijk veel lager. 10 NCOI Opleidingsgroep

11 - Aankoop van een lijfrentevoorziening: deze moet uiterlijk ingaan op leeftijd 65 jaar. De lijfrente kan nu dus dienen als aanvulling op de inkomsten, maar ook als pensioenvoorziening. Bij aankoop van de lijfrente is geen belastingheffing verschuldigd. Als de lijfrente uitkeert valt de uitkering in box 1. Een lijfrentevoorziening is daarom een zeer goede keuze. - Stamrecht BV: het bedrag wordt dan gestort in een BV die wordt opgericht door mevrouw Kerstens. Ze kan het geld gebruiken voor het opzetten van haar eigen speelgoedwinkel. Mevrouw moet dan wel in de toekomst voor het bedrag een periodieke uitkering bedingen bij haar eigen BV. Deze periodieke uitkering moet uiterlijk beginnen met uitkeren in het jaar waarin zij 65 wordt. Het bedrag leent zich waarschijnlijk niet voor een stamrecht BV, vanwege de hoge kosten ervan. De Koning & Koevoet, Financiële planning voor de particulier (2008), hfdst.8, paragraaf en 8.6.2, p Aantal punten: 8 a: 5 punten, zie uitwerking b: 3 punten; 1 punt per juist beschreven mogelijkheid en motivatie Eindcijferberekening Maximaal aantal te behalen punten: 100 punten Totaal onderdeel open vragen: Totaal onderdeel case: 50 punten 50 punten Let op: conform artikel 23 van het examenreglement worden de eindcijfers op een decimaal nauwkeurig gewaardeerd. Hierbij wordt niet afgerond, maar afgebroken. Voorbeeld: 5,45 -> 5,4 5,49 -> 5,4 5,52 -> 5,5 5,59 -> 5,5 NCOI Opleidingsgroep 11

Kernbegrippen per hoofdstuk

Kernbegrippen per hoofdstuk Kernbegrippen per hoofdstuk Kernbegrippen Hoofdstuk 1: Wat is financiële planning? Afhankelijke financieel planners Een financieel planner die afhankelijk van andere marktpartijen in de markt met betrekking

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Hypotheek adviesrapport

Hypotheek adviesrapport Hypotheek adviesrapport Rotterdam, 12 December 212 De heer M. Voorbeeld en Mevrouw V. Voorbeeld Uw contactpersoon: Elly Rosenbaum Avenue Concordia 83 362 LD Rotterdam T 1-21247 E elly@nederlandshypotheekcollectief.nl

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Paul P.J.C. van Dongen AB

Paul P.J.C. van Dongen AB Met dank aan: In verband met wettelijke aanpassingen moet de pensioen- overeenkomst worden aangepast. Het is dan ook van belang dat u nu een analyse laat maken van uw persoonlijke situatie en dat u keuzes

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aantal punten: 2 Juist antwoord: 2 punten. Consis Academie, Wft Basis (2011), hfdst. 1, p. 82. Aantal punten: 6 Juist antwoord: 6 punten.

Aantal punten: 2 Juist antwoord: 2 punten. Consis Academie, Wft Basis (2011), hfdst. 1, p. 82. Aantal punten: 6 Juist antwoord: 6 punten. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips ING009-04 Brochure FIA 0608.indd 1 06-08-2009 16:51:37 Omdat u antwoord wilt op uw vragen Hartelijk dank voor uw

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009. t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen.

Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009. t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen. Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 19 juni 2009 t.b.v. de correctoren bij correctie van de examenuitwerkingen. Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inhoudsopgave 1 Maatregelen voor de particulier 1.1 Algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2 1.1.1 Algemene heffingskorting 2 1.1.2 Arbeidskorting 2 1.2 Fiscale inkorting

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Pensioenbeleggen 2. Afspraken voor Evi Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de afspraken van Evi Pensioenbeleggen

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie