----- O.C. Topus is weer van de partij en laat zien geen verstand te hebben van salesactiviteiten. VOOR\100rm

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "----- O.C. Topus is weer van de partij en laat zien geen verstand te hebben van salesactiviteiten. VOOR\100rm"

Transcriptie

1 \ \ +:.,l.,

2 3 E J A A 1{ GA! I G. ~JU 111'1 E R 3 ===================== Redaktie: Frans van der Land Henny vanan der Maat Louis v~n de WaarscnLurg liarri!:! Gooskens Thieu Vinken Redaktie-adres: L+T International T.a.v. Louis van de Vaarsenburg Uinkelccntru~ Postbus Re EINDHOVEN Woensel 84a Inhoud: Voorwoord - Nededelingen GHT/F&O - I april - L+T Hardware B.V. - De "Doc-het-zelf sales" - Hededelillöen P.V. - Puzzelhot!k - Outdoor Eindhoven - Persconferentie 11 mei Introduktie nieuwe produkten - Redaktioneel artikel VOOR\100rm ===~::===; liier is ic dan weer, Je derde editie van het L+T AnC. Een Latere openingszin :.eou zijn: "Hè h~, eindelijk is ie er dan". De verschijningsfrekwentie is vooraf vastgesteld op I/maand, in de praktijk is dat een moeilijk haalbare kaart. De redactie hoopt hiervoor een oplossing te vinden zoals bijvoorbeeld een compleet ABC per 2 "manden en tussendoor korte berichten, met de ABC-kap, op gepaste momenten. Deze editie staat weer bol van informatie op tal van gebieden. F.& O. laat zien hoeveel verschillende vakkundigen moeten worden geleverd, vertelt het e.e.a. over een verbeterde a~beidsovereenkomst en geeft een toelichting op de jaarrekening O.C. Topus is weer van de partij en laat zien geen verstand te hebben van salesactiviteiten. - Interview _ Klantenservice \~out Isbouts heeft tijdens de Hannover _ De "NEl" in luei Hesse tijd gevonden om iets op papier te _ Internationaal tafeltennistoerrfg~1.en van L+T Hard\.'are, 27 nei Het verschil - L+T ajenda - Reglewent van de baas - L+T personalia - Viot u dat De doe-het-zelf P.V. ~eeft deze keer blijk van de nodige aktiviteiten. Voor de I:ledewerkers niet vrije tijd heeft Thieu Vinken in zijn vrije tijd weer een puzzel bedacht en hield toen nog tijd over voor een interview. De nodige aandacht, In beeld en geschrift, wordt besteed aan de verwe rving van de verkooprechten van Tandb~rg Data produkten door L+T. René de liaan zet uiteen wat er allemaal gebeurt bij L+T nadat er een order voor hardware-produkten is afgesloten. Kortom, zoveel inform~tie dat je weer helemaal bij [;loet zijn op het moment dat je het laatste. "wist-u-datje" hebt begrepen. De redaktie.

3 HEDEDELINGEl\' Gl IT / F&O 2. Arbeidsovereenkoillsten 1. Juridischt! structuur Op 4 februari 1935 zijn enkele notari~lc akten gepasseerd waarin de juridische struktuur Van onze onderneuing werd bèkrachtigd. Deze structuur ziet t!r thans als volgt uit: L+T International B.V. is houdsterclaatschappij van en voert de direktie over de navolgende werkmaatschappijen: L+T Software B.V. (tocpdtisin~s - pakketten) L+T Services B.V. (detach. & proj.) L+T Hardware B. V. (apparatuur) Auto-Info B.V. Eindhoven (garage & transport) - IPCO B.V. (50 %) (opleidingen) - SSI B.V. (50 ;:~) ({lang-toep.) - L+T Softwdre ;J.V. Antwerpen (diverse diensten) - L+T Computer Grubli Duitsland (diverse diensten) Als gevolg van de gewijzigde juridische structuur is het ~ood zakelijk ge\.rorden dat alle medewerkers een gewijzigde arbeidsovereenkomst wet de juiste tenaamstelling ondertekenen. Ter vereenvoudiging van de administratieve en fiscale verwerking, alsmede voor de duidelijkheid (en continulteitsgarantie) naar onze medewerkers toe, is besloten om twee tenaamstellingen van de arbeidsovereenkoust te hanteren, namelijk: - voor de medewerkers die "Holding-werkzaamheden verrichten zal de overeenkomst gesteld \wrdcn op naam van L+T International B.V. voor alle overi3c medewerkers zal de overeenkomst staan op naam van L+T Software B.V. Binnen enkele weken zal aan alle medewerkers de nieuwe arbeidsovereenkomst ter ondertekening worden voorgelegd. Gelijktijdig \Uet de arbeidsov.:reenkomst ontvangt u een exemplaar van de arbeidsvoorwuarden zoals die door F & 0 zijn ontwik~eld t!n inmiddels (na overleg met het management) zijq vastgesteld. In deze arbeidsvoorwaarden vindt men alle (ov~rige) primaire en secundaire voorwaarden en r~gelingen ~oals die bij L+T gelden. In de vooc\-1oar(jcn zijn tevens een aantal verbeterinüen aangebracht. Het nadruk willen wij erop wijzen dat de nieuwe c.q. Ge~ijzi~de arbeidsvoorwaarden geen enkele afbreuk zullen doen aa n reeds bestaande réchten van de individuele medc\.erkers. Mochten er zich onverhoopt toch bepaalde problemen of onduidelijkheden voordoen, gelieve deze te welden aan uw manager of aan Ff.O.

4 3. Ja~rr~k~ninG 19û4 Zoals in de vorige editie van L+T AnC reeds werd verweid, w~s 1984 een goed jaar voor L+T. Onderstaand enkele cijfers die de gang van zaken in 1984 illustreren. De Olilzet in 1984 bedroeg f. 15,6 miljoen, dit is ruim een verdubbeling (213 %) t.o.v (+ 7,3 miljoen). De verdeling over de diverse werkmaatschappijen was als volgt: Software 1,6 miljoen, Services 4,5 miljoen, l1ard\,lare 4,9 miljoen, Auto-info 1,8 miljoen en nelgi~ 2,8 liiiljoen. De totale omzet bewoog zich rond het geprognotiseerde niveau. Het bejrijfsresultaat kwam lager uit dan w<.ts begroot, omdat de kosten sterker zijn ~estegen dan verwacht (oorzaken hiervan zijn onder meer: de invocrin~ van lease-auto's en de vcrhuizini:, naar het Uinkelcentrum \loensel; ook \,Ierd in 1984 meer afgeschreven op de aktiva dan in Daärnaast \,laren de verkoop- en reklamekosten hoger dan begroot). Resuffit'rend kan \"orden zesteld dat 1984 een goed jaar l.jas voor wat betreft de omzet en iets minder goed uit kosten-oogpunt. Aan dit laatste dient in 1985 extra aandacht te worden besteed 1 APRIL =====::;=! Enkele maanden geleden \las een liag die zich uitermate leende voor gein of ongein. De bekende erappen \Jerdûn dan ook uitgewerkt. Het managementteam, in de persoon van Frans van Stiphout, was doo.r drukke werkzaamheden vergeten dat de kalender 1 april vermeldde. Uitgenodigd na uur tooe hij naar lioliday-inn voor het exclusieve interview wat aldaar zou plaatsvinden met een gerenomeerd jounalist, de heer Veenus, woonachtig op de Heuvel te Tilburg. Wat schetste zijn verbazing dat hij eerst moest poseren voor een foto langs het lioliday-inn bord. Zijn eerste reaktie zien we op deze foto. l

5 L+T IJ.\RD\JARE B. V 111 d~ L+T International organisatie \lorjt het gehelt! ;:Jicro-gebcuren door L+T Hardware aan liet bedrijfsleven bepr~sentcerd In oktober 1983 \JerJ L+T Software aangesteld als geautoriseerd dealer van de IH;'l Personal COLlputer reeks. In het ~icro-gebeuren was al enige ervaring opgedaan met de Philips P2000 en de Victor-systemen en er was zelfs eigen software voor microcomputertoepassingen in-huis ontwikkeld. Hierbij denken wij aan het Duivenpakket en het Hotelpakket Echter met de entree van IRM in het micro~gcbeuren bleek al snel dat Big Blue ook hier een trendsetter zou worden. Standaards uerden door IBM opgezet en iedere hard\"are en soft\"are leverancier haastte zich haar produkten in Dleer of "dnder mate Iml compatibel te maken. De grote vraaj;i \Jas echter: \lat HOET HET BEDRIJFSLr:VE:l EIGEtlLIJK 1mT EEN HICRO? llen was gewend te uenkcn aan wini- en Iilaillfraue cooputers ten behoeve van b~drijfs- en administratieve autowatiseringsprojekten. Er waren bedrijven die de IB:-l-PC met aantallen naar binnen brachten, anderen ~lotcll de d~uren resoluut voor de micro. ldat was nu. \"ij~lieic.l? De vraa ö naar "illtellibente" wicrosystelüen, en daar bedoel ik mee systcl:len, haru\-jare en soft\... are, waarmee specifieke bedrijfsvraagstukken opgelost ktinnen worden, bc~on in zeer korte tijd zeer Grote vormen aan te nemen. \;èlk standpunt dient de microleverancier nu in te nemen. Heedoen in de grote afzet, zich hier verre. van houden Ol:l<!at het na..,r een tijdv&:!rscldjnsel is of zich bezinnen welke probler,l~n het ljedrij fsleven gaat krijgen bij de verscheidenheid aan systcwen zeker bij die Lcdrijven waar reeds een cowputersystec~ in huis aanwezig is, zal on~,,~ t\lij fcld de vraag naar inte~ratie een zeer grote rol gaan spelen, d.:lchtcll \~ij. Gezien de kennis binnen L+T van IBtI mainframe-omgevingen, \lerd in eerste instantie gezocht naar een gecowbineerde hardware/soft\o/arekoppelin ö tussen de micro en mainframe. Daarnaast was vap bclan~ dat het een produkt diende te zijn waarin wij in zekere mate een verkoopexclusiviteit voor de Benelux konden verkrijgen. liet produkt werd Levonden in Canada. Uicro Tempus Corp. ontwikkelde de software voor volledi~e data transfer tussen micro en mainframe. In principe wordt een vitueel diskette member gecre~erd van 255 diskettes op het mainfraule. Een en ander geschiedt ohder volledige supervisie en kontrole van een systeembeheerder waardoor beveiliging en afscherming van geöcvens ~ewaarborgd is. De micro diende uitgerust te worden met een adapterkaart t.b.v. 327x ehlulatie. Deze waren er verscheidene op de markt en IBH micro-mainframe link was een feit. Andere emulaties en koppelingen volgden snel waardoor wij nu de wicro aán iedere gangbare mainframe kunnen koppelen. Koppeling aan de IBH minisystel:len diende de volgende stap te zijn. liier ontstonden de problel1ten. Coax-koppclin&en zijn.vrij eenvoudig te realiseren, Twinax-koppeling al enige tijd voorhanden en sinds enkele maanden is de lokale koppelinz nu dan eindelijk realiseerbaar. Een micro kan nu ingezet worden als intelligente terminal waarmee gegevens uit de host overgezet kunnen worden naar de micro en waarmee intecratie van de micro in Dainfrallw-omgevingen kan worden gerealiseerd. Vandaar c.lat een micrq in ee n enorme behoefte van het bedrijfsleven voorziet.

6 Een lo~ischc vol&cnde vraag is nu: kan ik mijn micro met die van r,lijn buurman kopp~len. nu, dit was geen enkel probleem. Het problecw ontstond pas toen de vraag naar voren werd t;ebracht om een. aantal micro' s net elkaar te laten couli:luniceren en wel zodani~ dat de beschikbère Gecev~ns beveiliud diende te worden zodat niet ied~reen inzage kan krijgen in de data. Daarbij moest uiteraard voorkomen worden dat uc~evens dubbel opueslagen werden. Uiteraard moest dit op een zo goedkoop mogelijk wijze gerealiseerd kunnen worden. Diverse Local Area t~etwerken werden in korte tijd aan de narkt aan~eboden. [~n L.A.N. in Tempus-Link omgeving en men heeft een volledig netwerk met intelli~ente terminals geln~egteerd in het bestaande automatiseringsproject. liet deze oplossingen heeft L+T Hardware al een bepaalde naalu opgebou\.jd bij de mainfrat:le-gebruikers. L+T llard\/are heeft de exclusieve verkooprechten van het Tempus-Link produkt verworven. Een tweede produkt waarin L+T de exclusiviteit voor verkregen heeft, is het Bauy/34 pakket. Baby/)4, ~elnstalleerd op een IBt!-PC, geeft Je öcuruiker de nloi;cl1jkheid RPG-II prograillua' s te ontwikkelen op de PC. De IU:!-PC Gedraagt dch volledig als een Iml S/34 1,Iet RPG-II. Prograwruatuur ontwikkeld op een 5/34 kunnen :GO overticzet worden op een PC. Na een vertaalsla(;; is Je applicatie direkt operalioneel. Door het installeren van een Runtilüer Is de progralûl.latuur op iedere PC uit te voeren. progralama' smet Baby/34, ontwikkelt op de Iml-PC zijn direkt over te zet ten naar een IBM S/34 systeem en ook daar, na een vertaalslag direkt operationeel. Hen heeft I.let dit- pakket de mo~e1ijkheid een volledige ontwikkel- en testomgeving te cree~ren op een micro \lat een behoorlijke ontlasting kan betekenen van de aanwezige 5/34 configuratie. In 1984 behoorde L+T liardwarc tot de top-10 dealers van de IBH dealerketen welke uit zo'n 60 dealers bestaat, verspreid over Nederland. Gezien onze afzetaantallen zijn wij In de,elecenheij om onze standaard softwarepakketten direkt van de leverancier of Europese distributor te kullnen betrekken. Dit biedt nogal wat voordelen. Hen is zodoende als een der eersten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen cn wijzigingen. De kontakten met de grotere bcdiijven worden op dit molilent behartigd door Willem Verhoeven. liet Dlidden- en kleinbedrijf \wrdt binnen L+T Hardware. behandeld door Jan-W1l1em Besselaar en Carl Stoepker. Bij deze prospects handelt liet zich om een enkelvoudige afzet waarbij de (standaard)softwareo-oplossing de hoogste prioriteit heeft. FinancHHe admiuistrat ie, handelstoepassingen en tekstveruerking zijn de standaardprodukten. Bij tekstverwerking streeft men naar kwalitei tsdrukwerk. De matrixprinters kunnen tot 300 tekens per seconde a~n, bij letterkwaliteit denken wij aan snelheden tussen de 15 en 55 tekens per seconde.

7 Planning en progllotiserin~ is de basis van iedere bl;!drijfsvuering. Spreadsheet prot:,rai.illa' s zijn hiervoor de ~eëie~nde tools. Daarnaast treffen wij t~genwoordig steeds meer geïntegreerde software aun. Lotus Itet meest verkochte ~Qtntecreerde softw~repukket. heeft in zich spread-sheet functies. planning functies en grafische functies. een rc uitgerust wet een kleurenbeeldscherm. kowpl~teert dit geheel zodat alle resultaten direkt in kleur in staaf-. balk- of cirkeldiagrar.ll.ien ~,ccr~t!gl;!ven kunnen e worden. El;!n volgende stap is dan cen kleurenplotter Oil1 deze diagrauli\en in rdpporten e.d. te kunnen verwerken. Op dit moment zijn er onderhandelin~en gaande om enigt! unieke hardwareprodukten exclusief voor de llenelux in ons verkooppakket te kunnen verkrijgen. In de volgende L+T AnC zullen wij op deze produkten terugkotlen en zullen wij op een aantal aspekten van werkwijze en aanpak van L+T Hardwarc ingaan waarmee zij zich door hun produktassortimcnt onçlerscheiden van de soft\"élre-verkoop. I!out Il:>bouts Sales :Ianat;cr

8 _ e m: DOE-lIET-ZELF SALES. =============-======== Bij L+T lopen \~l! imliddels zo ongeveer 1 op 15, al is het natuurlijk mogelijk dat ik er enigzins langs zit Ol.ldat inijn hoofdrekenen bij lange na niet met:r is wat ht!t was (en dat was al niet veel). Een andere reden voor wellicht enige onnau\~keurii>heid in r:lijn constatering zou kunnen zijn dat llct voor l:lij op afstand ook niet allemaal meer zo goed te volgen is. Haar l:)oed, waar heeft ie het over, z~lt U zich afvragen. De~e keer wil ik het hebben over onze collega's wet een verkooptaak ofwel de gladde jongens in het snelle pak die er voor IJoeten zorgen dat de activiteiten van de overi~e personeelsleden worden omgetoverd in o.azet, bij voorkeur OGlzet Loven kostprijs. l:at valt er bij L+T zoal. te verkopen? Ik zal wel weer achterlopen I;laar wat dacht U van detacheringen, projecten, AUTO INFO-pakketten, service bureauwerkzaamh~den, GInA-pakket ten, Iml-PC' s, diverse soorten printers en PC-pakketten, IPCO-cursussen en tal van supplies.. Kortom alle mogelijke diensten en producten van L+T International,. L+T liardware, L+T Software, L+T ~ervicc, AUTO-INFO, S. S. 1. en IPCO. KortorJ alierlel zaken die ervoor moeten zorgen dat als een L+T sales er~ens binru::n stapt laen hem nooit af kan schepen omdat er altijd \vel iets van de prospect's cading bij woet zitten. Als je er dan ook nog voor zorgt dat zo'n sales geen droot brood te vreten heeft tenzij hij de (brood)nodigc \.. illstt,t!vende Of.1.zet realiseert, kan er ei~cnlijks niets meer ~is gaan. De lezer vraaut zich w",arschijnlijk IlU terecht af hoe het vroeeer gin!!. Toen dl"aaide L+T toch immers ook prima. Dat ging heel sinl!>el. Iemand die iets nodi.. had belde L+T, kreeg llenny van der Naat <.tan de telefoon, werd doorverbonden get Cees, Cees keek op zijn lego-bord en maakte een introductie-afspraak. Vervolgens werd er links en rechts wat geschoven en bij~eschaafj waarna de specialist op de afzesprokcn datum werd af"eleverd. EnC>was het eens een keer zo dat niemand belde terwijl een aantal contracten teneinde liep, dan stapte Cees in zijn auto en bezocht een paar bedrijven die in het verleden naar volle t~vredenheid een beroep hadden ~edaan op L+T. Na zo'n acquisitiereis kwan Cees dan terug met zoveel aanvra~en dat terstond een wcrvingscam~gnc werd gestart. Op deze \,fijze groeidel+t, zowel qua omzet als qua personeelsbestand. HOe gaat dat dan nu, zult U zich afvragen. Ik zou lwt ook niet weten waar ik denk dat het zo gaat. De sales aan~aande L+T Services heeft een stalenboek waarin per detacheerbare medewerker een brochure is opgenomen ~et daarin: - een foto, de persoonlijke gegevens Je hobbys, - de opleidingsinforuwtie, een ervaringenoverzicht, een beschrij~ing van de specialismen betreffende die medewerker, - het uurtarief en de onderhoudskosten. Met dit stalenboek stapt de sales bij een prospect binnen waarna hij vraagt of er iemand van zijn gading bijzit. Na het doorneruen van het stalenboek zegt de prospect dan: "Helaas meneer ik zocht iemand voor een conversie van de Philips p7000 naar het IB}' systeem 36 in COBOL en die heeft U ~iet". Op zo' n mor.1ent kan de L+T shles in kwestie niets anders doen dan beamen dat het zo Is. Alhoewel, ik ken een L+T sales die dan toch in de verleiding moet komen om op zo'n moment zijn eigen profile uit zijn koffertje te toveren omdat: - hij voldoet aan de eisen, - hij toch geen hout verkoopt op basis van zijn stalenboek, - hem zo'n klus meer aantrekt dan zijn verkooptaak.

9 \lat is nu de moraal van dit artikel? In d~ eerste plaats constateer ik dat ik 2:0"laar Wilt uit luijn tentakels zit te lullen o~jat d~ verhoogde verschijningsfrekwentie van het personeelsblad moordend is voor mijn inspiratie. In de tweede plaats denk ik dat het voor L+T ;;ocd is OHI de succesvolle acquisitic-r.lcthodc uit het verleden niet zooaar ter zijde te schuiven. Een acquisitie-methode gebaseerd op uu~de,,,erkers die zichzelf als het ware v~rkochten en daarvoor werden gewaardeerd door de directie. HissctlÏen ben ik deze keer wat zedenpredikend bezig ~e\jcest. Ik denk c,chter dat het goed is voor L+T als de boodschap van mijn betoog ter harte wordt genomen door alle medewerkers en de directie. Dit vereenvoudigt de taak van de verkopers waardoor we misschien ook funktiollcren als \le 1 op 7 lopen. John Lcatomu Betreft: P.V.-aktiviteitcn Beste P.V In de zomer~aanden geldt voor l~t huren van een sporthal in Eindhoven een z.g. "zomertarief". De mogelijkheid bestaat dan. om een of meer uren (vaste avonj per week) gedurende een aantal weken van een sporthal gebruik te maken. tegen een gereduceerd tarief. In, deze uren kan bijvoorbeeld gezaalvoetbald worden (~inimaal 10 L+T'ers voor een onderling partijtje). Andere sporten zijn ook l:\ogelijk natuurlijk. Als er voldoende anililo voor het zaalvoetballen is. wil bovengetekende wel van alles regelen. Hoogachtend. o.c. Topus. Een luedewerk :r die no~ steeds in staat is zichzelf zo goed t~gelljk te verkopen. GEZOCHT I!!!! Zangers, zangeressen, blazers. strijkers, pianisten en wat niet meer zij ten behoeve van het L+T huisorkest. Voor meer infonlatic: Bel , toestel 23. Rénc de Haan.

10 Voor zondag, 3~ juni a.s., is door de Personcelsverl.!niöing h~t tenniscentrum Jack Jansen ( ) afgehuurd. Op 4 banen zal uaar een outdoor tcnnistournooi. worden gehouden mct barbeque. Alle lued~werkers uit Duitsland, Belgi<! en NeJerland worden bij deze uitgenodigd deel te nemen. Het tenniscentruol is gelegen aan de ThoülilS <.I KClUpislaan te Eindhoven (Zuid), dicht bij Je fonteinrotonde Leenderweg. De wedstrijden duren 25 minuten lil<.lxillaal. Afllankclijk van hel <.Iantal deeln~luers zal enkel of dubb~lspel worden gespeeld. Aanv<.lng uur, einde dl:!r wedstrijden + lj.oo uur Voor dit tournooi zijn we genoodzaakt een kleine vergoeding te vragen i.v.~. baanhuur / barbequeprij zen. We verzoeken u het inschrijfformulier af te ~cven of te sturen aan Lia. van der Kracht (receptioniste/telefoniste L+T Eindhoven, tst 35) inclusief inschrij f~eld. DEELNAHEFORt!ULIER TEmnSTOURNOOI * IK NEEM ~tet/zonder PARTNER DEEL AAN liet TENNISTOURNOOI ~ n:t RARBEQUE EN BETAAL VOORAF F. 15,- rer PERSOON. t!~~ t: TELEFOONNI! ZAM:: PRIVE: * DOO:mALEN ljat NIET VA.~ TOEPASSING IS. PUZZELHOEK ==-======== Naar aanleidin~ van de vorige puzzel zijn twee bijzondere feiten het vermelden \.Jaard. Een heel positief feit is het record aantal inzendingen, lief~t 15 oplossin~en bereikten de redaktie, een aantal waar we uiterst tevreden over zijn. liet tweede feit is van een heel ander allure. De spin uit puzzel 14 blijkt namelijk net even slimmer te zijn dan het voltallige L+T-puzzelkorps. Blijkens de oplossingen zou elk eventueel advies over de te volgen route, ingewonnen bij L+T, voor de spin een fatale afloop hebben betekend. Celukkig heeft de spin' op haar eigen intelligentie vertrouwd en vond zij het de nloeite waard om nog even voor het voetlicht te treden. Daarover zoraeteen meer in puzzel 15. Van de tijd bleken L+T-ers meer besef te hebben want nagenoeg icd~reen wist te melden dat om 12 uur s middags, na het bijbehorende slaan van de klok, de gewichten 21,5 cm van elkaar verwijderd waren, daarbij gt!en rékening houdend met de tijd die verstrijkt tijdens de twaalf sla~en. De kortst gevonden weg voor de spin bedroeg 302~01615 centimeter. De langste weg 311,00491 centimeter. Daarnaast werd 310 cm het meest als kortste weg gevonden Ulaar zo eenvoudig kon het natuurlijk niet zijn. Door dit alles is er deze keer niemand die alle 14 punten in de wacht sleepte. De meest originele oplossing is nog even het vermelden waard. Deze kwam vancarl Stoepker die het op papier zetten. van de afstand wel erg letterlijk had geinterpreteerd. Dank voor de mooie reep papier ter lengte van 310 Cl,I.

11 LADD[RSTAND HA DE 14E PUZZEL 1 Chris Boonen Li~ve Racymackcr~ Els Schreurs 4 Sander nloeljl Jack Gij sberts Louis van Hoef Frank van Luyk Tooll Luyten Frans Pekema Adriaan Staals Carl Stoepkcr Riny UiSlJlallS 13 :taarten van Riel ElnUt! Strik 15 Hall Holt slag 13 punten De rondeprijs komt na loting terecht bij Jack Gij sberts. De ladjerprijs wordt inmiddels voor de vierj~ keer in de wacht gesleept door Frank van Luyk. Beide winnaars gefeliciteerd. 1. Frank van Luyk G7 2. Jack Gijsberts Dick den lieijer Jos van Kollcnbur~ Ben de Boer 36 Toon Luyten Harrie Gooskens Chris Boonen Sander Bloem 25 Louis van Hoef 25 Frans Fekema 25 Carl Stoepker 25 Riny \Hsmans Rob Stoop 24 Emile Strik Adriaan Staals Han Holts13g 19 IB. Willem Verhocven Hans liuynen Lieve Raeymaekers 13 Els Schreurs Maarten van Riel Ad van Dijck 0 Peter NelissclI 0 André Thijs 0 PUZZEL A TerUGkomend op de spin, zullen we eerst even mct behulp van de tekening de opcave weer in de herinnering terugroepen. 220 achterkant bodem

12 c opgc~even lcn~tcs ZlJll in centiwcters en de spin ::.oet van punt S naar de vlie~ in punt V. Zij C10t!t dû volledige afstülh.l kruiptmd afl~ba~n en dat doet ze dan ook. Zij d~et dat via de kortste verbinding die een len~te heeft van 300 cm I! Drie punten zijn er voor dc ladder te verdienen als je deze kortstc weg alsnog vindt en als oplossing instuurt. Uiteraard wel duidelijk aangeven vol~ens welke \oj~i> de spin gekropen is. 15 il Tocn ik vorige week vrijdag nog vlug even boodschapljcn gin;;; doen bij Drinkman Food B. V is Llij \... eer iets opvallends verkomcri. Mijns inziens interessant genoe~ 01!1 er een puzzeltje aan te wijden. Boodschappcn doen is heden ten dage op zichzelf al een puzzel maé.lr daar wilde ik het nu niet over hûbben. \lat was cr nu aan de hand op die bewuste vrijdag?? Ik had netjes alle vier dc artikelen. die op wijn verlanglijstje stonden. in de keurig ingerichte rekken kunnen vindèn. ze vervolgens in het fonkelnieuwe karretje gelegd en was er vervolgens taee naar de kassa gecaan alwaar ik aan mijn betalinusverplichting wenste te voldoen. :k ben niet Gauw ar~wanend!.iaar het opvallende ~emak waarmee de cassi~res. tijdens het aanslaan van de prijzen van de passerende artikelen. beziu waren met hun voorbeschouwing van het die avond te houden personeelsfeest met introducé. deed ll1ij toch wel enige vraagtekens plaatsen ten aanzien van de precisie waarmee de telstroken tot stand k\... amen. Ik had gelukki~ mijn zakrekenmachine bij en aangezien mijn beurt ou af te rekenen toch no~ even op zich liet \... achten. achtte ik het raadzaam ~ijn calculator te gebruiken voor een kontrole-telling. Ik tikte netjes het eerste bedrag in. in guldens en de centen als Jecimalen en sommeerde vervolgens de drie andere bedragen op dezelfde manier Caf mijn calculator als eindresultaat. heteeen betekende dat ik 7 gulden en 11 cent zou moeten afrekenen. Toen realiseerde ik mij dat mijn rekenmachine sinds kort niet meer goed funktionecrde en diententevolge de plus-toets als vermenigvuldigingstoets interpreteerde. Ik had dus de vier bedratlen vermenigvuldigd en kon mijn kontrolletelling wel vergeten. Tijd om alsnog een hoofdberekening uit te voeren. was er niet meer dus besloot ik goed op de kassa te kijken of de bedragen juist werden aaneeslagen. En zie daar. ondanks de voortdurende konversatie tussen de cassi~res werden alle bedragen correct aangeslagen. en ik had dan ook alle vertrouwen in het totaalbedrag waarvoor,men mijn betaling zou verzoeken. Mijn verbazing was enorm toen na de druk op de T-toets het totaalbedrag verscheen. Ik moest 7 gulden en 11 cent betalen. Ik heb het natuurlijk later nog even nagerekend en inderdaad \... a~ dit unieke toeval van toepassing op de 4 bedragen van de door mij gekochte artikelen. In de wetenschap dat geen der 4 artikelen minder dan 1 gulden kostte. moet het voor jullie mogelijk zijn te bepalen hoe groot de 4 bcdraben \.Jaren die ik moest betalen. Ceef je die 4 bedragen als oplossing voor deze puzzel. dan is dut goed voor 7 punten voor de ladder.

13 15 C Olndat de spin ui t puzzel 15 A ook in de vorige puzzel al öcbruikt is, voel ik mij vt!rpucht een JerJe lll~rsenpijniber aan te bieden. Ook hieriu ~aan wc op dl.:! getallentoer, een uitda~ing voor elke speurneus. SPE U R N E U S De letters in SPEUR en KEUS l:toeten vervûng~n yorden door cijfers. Overeenkomstige letters vertegenwoordigen hetzelfde cijfer. Alles i~ in het zestallig stelsel dus alleen cij fllrs 0 t/l.l 5 doen lliee. De puutenstellen de lengtes voor van de (tussen)resultaten. SPEUR is oneven en ~~US is een vijfvoud in het tientallig stelsel. De letter U bepaalt hoeveel punten je krijbt voor de juiste oplossine. Veel SUCces eu plezier Ilwt de puzzels. Oplossin~ graag voor 24 tlei bij Uenny van der!laat. L+T I:~TERNATIONAL EINDHOVEN" Spm:S?R "OUTDOOrr Van 15 t/m 19 lliei yordt een Internationaal concours hippi~ue cehouden aan de Karpendonkse Plas te Eindhoven. Op zondagmorgen (08.45 uur) wordt een nationaal jachtsprinccoucours verreden om de L+T International porijs. 's Hiddags is de sensationele Philips Springderby, een uniek paarjensportgebeuren voor ~edcrland. De toegang is gratis, verder zijn er op diverse terreinen dressuur-proeven, koetsentocht, tuigpaardcn en diverse shows. PrOgramlila: Donderdag 16 mei: vanaf uur nationale sprinbconcoursen, dressuurproeven, koetsentocht en show. Vrijdag 17 mei: vanaf uur nationaal springconcours, drcssuur vanaf uur internationaal springconcours en show. Zaterdag 18 mei: vanaf uur dressuur. vanaf uur Internationale springconcoursen, tuigpaarden cn show. Zondag 19 mei: vanaf uur nationaal s~rincconcours (L+T International prijs) van uur dressuurproef Grand Prix en Young Rinders vanaf uur internationale springconcoursen en concours hackney's vanaf uur de Philips springderby.

14 Ondertekening exclusiviteitskontrakt Ontvangst pers en genodigden Demo Tandberg-produkten. Wout Isbouts - Salesmanager.

15 Rondleiding showroom. Speech Cees van der Land. Bustocht van Holiday Inn naar L+T. Louis van de Waarsenburg _

16 n:tr..odu!~tie ljieuue PTWDUKTE ~. =======~====-=========== = ==== Vandaübl 11 april annonceert L+T Intern3ti~nal ~en uitbreiding van haar produktassortil:it~nt in de l:t1cr~- en minicomputerreeks. Dez~ produktcn zullen véjlluit L+T Hardware B. V. te Eindhoven op de laarkt t;cbracht t;aan worden. DE \1A: :C OFFICE ASSISTAI\T. De \1. O.A. is ~een personal colaputer. caar een nieuwe ~eneratie tekstverwerker. lluiten de standaard tekstwerkzaalahedeu zoals typen. redigeren, bewaren van cr " s t e tc. kan I.len l:lt:~ t de {.:. O.A. ook z..."en aan zoals het bij houden van een aktlvlteiçcnlijst. het versturen van oailincs. lwt invullen ~an formulieren en t~l van andere taken waarvoor secretaresses verantwoordelijklltdd dragen. De U.O.A. basisunit bestaat uit: - systeeinecheld l:let 256K IW t met s11l:1- line diskett~station 3GO ' Kb - beeldscherm 12", groen op z\~aar; 80 kol. bij 25 re~els. 10 pitch; resolutie 100 x 50 - toetsenbord 120 tekens USA 107 t~kens Internationaal - software: komp1etc \lordprocèssing software. ioneel: e diskettestation 3óO Kb - software: - pis-file & Repart - J.1ultiplan - Grapilwri ter - coó:ulunicatietoepassillg t.b.v. - TIE Teletyping en EILlulation - ',J$H \:an~ SystChl Networking. L+T llardware B. V. is door \Jang Neuerland B.V. te Culemborg aa~gesteld als key-dealer welke landelijk zalopereren. De h'.o.a. zal door L+T J1ard\-Iare aan de markt aangeboden ~aan word~n: via tlang-dealers - via het eigen dealernetwerk - direkt aan natlonal accounts. De 2e produktenreeks welke ",ij u ook zullen presenteren is de TANDBERC PRODUKTEN REEKS. De Tandbt:rg-lijn ol:lvat de navolgende produkten: - TEA 1000 een hoogwaardige "licroco~puter - TOU 4000 een wulti-uscr ( t;lax.12) systeem op basis van Ul~ n: V - TDV 2200 een terminal reeks voor ill~nl en mainframe systemen - TDB 3UOO/3900 inkjetprinters - TDB 9000 letter quality inkjetprinter. TEA Uit~erust met een Intel BA processor. - Systeemeenheid Kb. - lleeldscherm 12" zwart op wit Vesolertie 640 x 400 Diskettesta tion 2 x 000 Kb - Ilardware disk 15 Hb - 2 scrie~le poorten - aansluiting voor télp~ strc:lhler HS. DOS 2.U COBOL, PASCAL. BASIC. FORTRlJi 77, C. Elld-user prijs: HOA basis f ,-- - 2e disl«:t tes tat ion f

17 TO: 1 l.ooo TDD n1300/8900 Inkjetprinter - Uitlierust '.I~t!.hatrola 6~ 000 processor - Sys t~<.!t;ii,~enhe id 512 Kil - 2 Hb - Floppy Diskstatiuu soa Kb - Hard disk 80 Ub - Tape Lack-up - Overdrachtsfil.!lheid 1 llbanu - Aansluiting vau 4 lot 12 bc~ldsch\!rlilen u:nx V - BASIC, FOrrTRAN 77, COBOL, PASCAL, con OL COlllwullicatiesoftware ICH SNA, 2.25, Tclctex TIW 2200 Tt!rnainal ser ie - Hatrixdrukker IRct een 9 x 9 vaster - Snelheid 150 cps - 8 Tekengeneratoren van 96 tekens ingebouwd - Net graphics mode 12 x 9 vaster mogelijkheid - Tekendichtheid 10, 12 oi 17 tekens per inch - Tractorfeed, frictoru-f~ed, papiervel - Snijrues direkt achter de afdruk Beeldscherm: 15.. wllber of groen positief en diapositief frequentie 70 Hz (I) 1024 karakterset resolutie 720 x 336 Tcken~rootte 63 x 36 punt kilo kilo - Printgang bidirectionccl TDD 9000 Inkjetprinter - los toetsenbord - scherlllstanuen verstelbaar - interne processor - self-check - cl.lulatie: DEC VT100 DAT.\ CE JIn VIP 7255 IEN 3100 Coax en tuinax in voorbereiding - Hatrix 48 x 16 matrix L.Q. 96 x 32 matrix - Standaard dubbele sheetfeeder - Schriftsoorten PICA 10 CUCIC PS ELITE 12 CUGIC +lhni PS - Interface standaard scrial/ paralld/tty. 400 tekens/sec 200 tekens/sec Voor de Tandberg-produkten heeft L+T Hardware de exclusievc verkooprechten verkregen voor de Benelux. De Tandberg-produkten zullen door L+T Ilardware op de markt gebracht worden: - via eigen dealernetwerk in Benelux en \/es t-dui t sland - direkt aan national accounts. Verkooppunt België: L+T Software N.V. te Antwerpen Verkooppunt Duitsland: L+T Computer GmbH Frankfurt \Jout Isbouts, salesmanager.

L+TABC DE DIREKTIE BLIKT TERUG. Veelleesplezierl

L+TABC DE DIREKTIE BLIKT TERUG. Veelleesplezierl Onze uitgebreide klantenkring ervaart ook dagelijks de businesspartners. Met Frans Sinnema van IBM, Renè Poort van TBE en Hans Versluijs van Oranjewoud komen zaken voor het voetlicht die zich wellicht

Nadere informatie

~+u_e ~ ~ 3E JAARGANG, NUMMER 5. Redaktie: Frans van der Land Henny van der Maat Louis van de Waarsenburg Harrie Gooskens Thieu Vinken/Carl Stoepker

~+u_e ~ ~ 3E JAARGANG, NUMMER 5. Redaktie: Frans van der Land Henny van der Maat Louis van de Waarsenburg Harrie Gooskens Thieu Vinken/Carl Stoepker \ \ +. "."..,,, I ( ~+u_e ~ ~ 3E JAARGANG, NUMMER 5 Redaktie: Frans van der Land Henny van der Maat Louis van de Waarsenburg Harrie Gooskens Thieu Vinken/Carl Stoepker Redaktie-adres: L+T International

Nadere informatie

25 jaar Quadrant: van systeemhuis naar software-fabriek QUADRANT MAGAZINE. Jubileumnummer

25 jaar Quadrant: van systeemhuis naar software-fabriek QUADRANT MAGAZINE. Jubileumnummer 1 QM. MAART 2007 JUBILEUMNUMMER QUADRANT MAGAZINE 15 e JAARGANG NO.1 MAART 2007 QM is een uitgave van Quadrant Software BV voor gebruikers van King en Queen en voor relaties van Quadrant Jubileumnummer

Nadere informatie

L+TABC VOORWOORD 7E JAARGANG NUMMER 3

L+TABC VOORWOORD 7E JAARGANG NUMMER 3 \ \ + :,', i 7E JAARGANG NUMMER 3 REDAKTIE Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Renate de Mooij Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus 1111

Nadere informatie

KingMagazine. Mobiele zaken. Jaro International BV. M Restart. Specialisten in de offshore. Tekenen voor ontvangst. Blokhutten via internet

KingMagazine. Mobiele zaken. Jaro International BV. M Restart. Specialisten in de offshore. Tekenen voor ontvangst. Blokhutten via internet M Restart Specialisten in de offshore Mobiele zaken Tekenen voor ontvangst Jaro International BV Blokhutten via internet interview pagina 7 king mobile pagina 10 interview pagina 12 KingMagazine 20e jaargang

Nadere informatie

Importeur: Electronics Nederland bv Tijnmuiden 15/17/19, 1046 AK Amsterdam Electronics Belgium NV Brixtonlaan 1 H, 1930 Zaventem

Importeur: Electronics Nederland bv Tijnmuiden 15/17/19, 1046 AK Amsterdam Electronics Belgium NV Brixtonlaan 1 H, 1930 Zaventem HCC-dagen + De eerste MSX-computer met ingebouwde randapparatuur. De SV 738 X'press is een zeer krachtige computer die naast de standaard MSX-specificaties ook nog voorzien is van het CP/ M operating system

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

KingMagazine. Het Fruitcorso van Tiel. Haal meer uit King. Twisk Groothandel BV COVRA NV. We hebben klanten in de hele wereld

KingMagazine. Het Fruitcorso van Tiel. Haal meer uit King. Twisk Groothandel BV COVRA NV. We hebben klanten in de hele wereld COVRA NV De kunst van het bewaren interview pagina 4 Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Twisk Groothandel BV We hebben klanten in de hele wereld interview pagina

Nadere informatie

L+TABC 8E JAARGANG NUMMER 1 VOORWOORD. Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang).

L+TABC 8E JAARGANG NUMMER 1 VOORWOORD. Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang). \ \ +.::..., 8E JAARGANG NUMMER 1 REDAKTIE Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus 57010 5605 AA Eindhoven

Nadere informatie

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep In de wolken zijn met automatisering 15 jaar IT Support Groep Inhoudsopgave 4 Persbericht 6 2000-2007 22 2008-2015 30 Kernwaarden 32 Marc Franken De beginjaren van IT Support Groep 20 Systeembeheerder

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Bijlagen. Ondernemersparadox. TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship

Bijlagen. Ondernemersparadox. TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship Mogelijke sturing door de ondernemer in een perspectief van vaste fasering van de ondernemingsontwikkeling. Bijlagen AFSTUDEERONDERZOEK: R.R. DE JONG (405286) TBM sectie: Technology Strategy and Entrepreneurship

Nadere informatie

KingMagazine. Expert aan het woord. Schiefer Lighting. Uitgelicht. Ronnie Overgoor, internetcowboy. Lampen voor de professionele gebruiker

KingMagazine. Expert aan het woord. Schiefer Lighting. Uitgelicht. Ronnie Overgoor, internetcowboy. Lampen voor de professionele gebruiker Expert aan het woord Ronnie Overgoor, internetcowboy expert pagina 8 Schiefer Lighting Lampen voor de professionele gebruiker interview pagina 17 Uitgelicht King Liquiditeitsprognose uitgelicht pagina

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

xpertise In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services nummer 13, 13 juli 2001

xpertise In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services nummer 13, 13 juli 2001 xpertise nummer 13, 13 juli 2001 In dit nummer: 1 Kickoff klantteams 3 Een vliegende start 4 MT-aangelegenheden 4 Automatiseringscommissie 6 juni 2001 6 Van flappentap tot financieel adviseur 7 PII naar

Nadere informatie

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland Het draait om mensen Je werkt om te leven, wordt wel gezegd. Omdat de Nederlander gemiddeld veertig uur per week werkt, kan ieders werk maar beter zo leuk,

Nadere informatie

xpertise Systemen waarmee we de wereld aankunnen Een gesprek met Jan Oomes, MT-lid IPS Van de redactie In dit nummer: Colofon

xpertise Systemen waarmee we de wereld aankunnen Een gesprek met Jan Oomes, MT-lid IPS Van de redactie In dit nummer: Colofon xpert nummer 7, 18 december 2000 In dit nummer: 1 Systemen waarmee we de wereld aankunnen 1 Van de redactie 4 Een zwaar probleem 5 De dealingroom 6 Configuration Management 8 Kerstpuzzel 10 Benoemingen;

Nadere informatie

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 44, maart 2007 In dit nummer: Huisvesting Fortis IT 1 Huisvesting Fortis IT 4 Jan van Rutte: in diversiteit zit

Nadere informatie

Re-engineering NPI Process for Customer Services

Re-engineering NPI Process for Customer Services Re-engineering NPI Process for Customer Services Een onderzoek naar een procesverbetering voor Customer Services Lucent Technologies, Network Systems Nederland BV Afstudeeronderzoek Erik Lasscher, mei

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

Eckart Wintzen en BSO

Eckart Wintzen en BSO Eckart Wintzen en BSO In dit hoofdstuk schrijf ik over mijn ontmoeting met Eckart Wintzen en over BSO (Bureau voor Systeem Ontwikkeling). De rode draad is wederom een historisch overzicht; de opkomst en

Nadere informatie

creatieve ontwikkeling hoog ambitieniveau

creatieve ontwikkeling hoog ambitieniveau creatieve ontwikkeling hoog ambitieniveau Hurks Bouw & Vastgoed B.V. ontwikkelt en realiseert spraakmakende woning- en utiliteitsprojecten. Ons werkgebied is Zuid-Nederland. Ook winkelontwikkelingen behoren

Nadere informatie

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen Dress for success H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S P R O F E S S I O N A L S! M A A R T 2 0 1 0 2 In gesprek met RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger

Nadere informatie