----- O.C. Topus is weer van de partij en laat zien geen verstand te hebben van salesactiviteiten. VOOR\100rm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "----- O.C. Topus is weer van de partij en laat zien geen verstand te hebben van salesactiviteiten. VOOR\100rm"

Transcriptie

1 \ \ +:.,l.,

2 3 E J A A 1{ GA! I G. ~JU 111'1 E R 3 ===================== Redaktie: Frans van der Land Henny vanan der Maat Louis v~n de WaarscnLurg liarri!:! Gooskens Thieu Vinken Redaktie-adres: L+T International T.a.v. Louis van de Vaarsenburg Uinkelccntru~ Postbus Re EINDHOVEN Woensel 84a Inhoud: Voorwoord - Nededelingen GHT/F&O - I april - L+T Hardware B.V. - De "Doc-het-zelf sales" - Hededelillöen P.V. - Puzzelhot!k - Outdoor Eindhoven - Persconferentie 11 mei Introduktie nieuwe produkten - Redaktioneel artikel VOOR\100rm ===~::===; liier is ic dan weer, Je derde editie van het L+T AnC. Een Latere openingszin :.eou zijn: "Hè h~, eindelijk is ie er dan". De verschijningsfrekwentie is vooraf vastgesteld op I/maand, in de praktijk is dat een moeilijk haalbare kaart. De redactie hoopt hiervoor een oplossing te vinden zoals bijvoorbeeld een compleet ABC per 2 "manden en tussendoor korte berichten, met de ABC-kap, op gepaste momenten. Deze editie staat weer bol van informatie op tal van gebieden. F.& O. laat zien hoeveel verschillende vakkundigen moeten worden geleverd, vertelt het e.e.a. over een verbeterde a~beidsovereenkomst en geeft een toelichting op de jaarrekening O.C. Topus is weer van de partij en laat zien geen verstand te hebben van salesactiviteiten. - Interview _ Klantenservice \~out Isbouts heeft tijdens de Hannover _ De "NEl" in luei Hesse tijd gevonden om iets op papier te _ Internationaal tafeltennistoerrfg~1.en van L+T Hard\.'are, 27 nei Het verschil - L+T ajenda - Reglewent van de baas - L+T personalia - Viot u dat De doe-het-zelf P.V. ~eeft deze keer blijk van de nodige aktiviteiten. Voor de I:ledewerkers niet vrije tijd heeft Thieu Vinken in zijn vrije tijd weer een puzzel bedacht en hield toen nog tijd over voor een interview. De nodige aandacht, In beeld en geschrift, wordt besteed aan de verwe rving van de verkooprechten van Tandb~rg Data produkten door L+T. René de liaan zet uiteen wat er allemaal gebeurt bij L+T nadat er een order voor hardware-produkten is afgesloten. Kortom, zoveel inform~tie dat je weer helemaal bij [;loet zijn op het moment dat je het laatste. "wist-u-datje" hebt begrepen. De redaktie.

3 HEDEDELINGEl\' Gl IT / F&O 2. Arbeidsovereenkoillsten 1. Juridischt! structuur Op 4 februari 1935 zijn enkele notari~lc akten gepasseerd waarin de juridische struktuur Van onze onderneuing werd bèkrachtigd. Deze structuur ziet t!r thans als volgt uit: L+T International B.V. is houdsterclaatschappij van en voert de direktie over de navolgende werkmaatschappijen: L+T Software B.V. (tocpdtisin~s - pakketten) L+T Services B.V. (detach. & proj.) L+T Hardware B. V. (apparatuur) Auto-Info B.V. Eindhoven (garage & transport) - IPCO B.V. (50 %) (opleidingen) - SSI B.V. (50 ;:~) ({lang-toep.) - L+T Softwdre ;J.V. Antwerpen (diverse diensten) - L+T Computer Grubli Duitsland (diverse diensten) Als gevolg van de gewijzigde juridische structuur is het ~ood zakelijk ge\.rorden dat alle medewerkers een gewijzigde arbeidsovereenkomst wet de juiste tenaamstelling ondertekenen. Ter vereenvoudiging van de administratieve en fiscale verwerking, alsmede voor de duidelijkheid (en continulteitsgarantie) naar onze medewerkers toe, is besloten om twee tenaamstellingen van de arbeidsovereenkoust te hanteren, namelijk: - voor de medewerkers die "Holding-werkzaamheden verrichten zal de overeenkomst gesteld \wrdcn op naam van L+T International B.V. voor alle overi3c medewerkers zal de overeenkomst staan op naam van L+T Software B.V. Binnen enkele weken zal aan alle medewerkers de nieuwe arbeidsovereenkomst ter ondertekening worden voorgelegd. Gelijktijdig \Uet de arbeidsov.:reenkomst ontvangt u een exemplaar van de arbeidsvoorwuarden zoals die door F & 0 zijn ontwik~eld t!n inmiddels (na overleg met het management) zijq vastgesteld. In deze arbeidsvoorwaarden vindt men alle (ov~rige) primaire en secundaire voorwaarden en r~gelingen ~oals die bij L+T gelden. In de vooc\-1oar(jcn zijn tevens een aantal verbeterinüen aangebracht. Het nadruk willen wij erop wijzen dat de nieuwe c.q. Ge~ijzi~de arbeidsvoorwaarden geen enkele afbreuk zullen doen aa n reeds bestaande réchten van de individuele medc\.erkers. Mochten er zich onverhoopt toch bepaalde problemen of onduidelijkheden voordoen, gelieve deze te welden aan uw manager of aan Ff.O.

4 3. Ja~rr~k~ninG 19û4 Zoals in de vorige editie van L+T AnC reeds werd verweid, w~s 1984 een goed jaar voor L+T. Onderstaand enkele cijfers die de gang van zaken in 1984 illustreren. De Olilzet in 1984 bedroeg f. 15,6 miljoen, dit is ruim een verdubbeling (213 %) t.o.v (+ 7,3 miljoen). De verdeling over de diverse werkmaatschappijen was als volgt: Software 1,6 miljoen, Services 4,5 miljoen, l1ard\,lare 4,9 miljoen, Auto-info 1,8 miljoen en nelgi~ 2,8 liiiljoen. De totale omzet bewoog zich rond het geprognotiseerde niveau. Het bejrijfsresultaat kwam lager uit dan w<.ts begroot, omdat de kosten sterker zijn ~estegen dan verwacht (oorzaken hiervan zijn onder meer: de invocrin~ van lease-auto's en de vcrhuizini:, naar het Uinkelcentrum \loensel; ook \,Ierd in 1984 meer afgeschreven op de aktiva dan in Daärnaast \,laren de verkoop- en reklamekosten hoger dan begroot). Resuffit'rend kan \"orden zesteld dat 1984 een goed jaar l.jas voor wat betreft de omzet en iets minder goed uit kosten-oogpunt. Aan dit laatste dient in 1985 extra aandacht te worden besteed 1 APRIL =====::;=! Enkele maanden geleden \las een liag die zich uitermate leende voor gein of ongein. De bekende erappen \Jerdûn dan ook uitgewerkt. Het managementteam, in de persoon van Frans van Stiphout, was doo.r drukke werkzaamheden vergeten dat de kalender 1 april vermeldde. Uitgenodigd na uur tooe hij naar lioliday-inn voor het exclusieve interview wat aldaar zou plaatsvinden met een gerenomeerd jounalist, de heer Veenus, woonachtig op de Heuvel te Tilburg. Wat schetste zijn verbazing dat hij eerst moest poseren voor een foto langs het lioliday-inn bord. Zijn eerste reaktie zien we op deze foto. l

5 L+T IJ.\RD\JARE B. V 111 d~ L+T International organisatie \lorjt het gehelt! ;:Jicro-gebcuren door L+T Hardware aan liet bedrijfsleven bepr~sentcerd In oktober 1983 \JerJ L+T Software aangesteld als geautoriseerd dealer van de IH;'l Personal COLlputer reeks. In het ~icro-gebeuren was al enige ervaring opgedaan met de Philips P2000 en de Victor-systemen en er was zelfs eigen software voor microcomputertoepassingen in-huis ontwikkeld. Hierbij denken wij aan het Duivenpakket en het Hotelpakket Echter met de entree van IRM in het micro~gcbeuren bleek al snel dat Big Blue ook hier een trendsetter zou worden. Standaards uerden door IBM opgezet en iedere hard\"are en soft\"are leverancier haastte zich haar produkten in Dleer of "dnder mate Iml compatibel te maken. De grote vraaj;i \Jas echter: \lat HOET HET BEDRIJFSLr:VE:l EIGEtlLIJK 1mT EEN HICRO? llen was gewend te uenkcn aan wini- en Iilaillfraue cooputers ten behoeve van b~drijfs- en administratieve autowatiseringsprojekten. Er waren bedrijven die de IB:-l-PC met aantallen naar binnen brachten, anderen ~lotcll de d~uren resoluut voor de micro. ldat was nu. \"ij~lieic.l? De vraa ö naar "illtellibente" wicrosystelüen, en daar bedoel ik mee systcl:len, haru\-jare en soft\... are, waarmee specifieke bedrijfsvraagstukken opgelost ktinnen worden, bc~on in zeer korte tijd zeer Grote vormen aan te nemen. \;èlk standpunt dient de microleverancier nu in te nemen. Heedoen in de grote afzet, zich hier verre. van houden Ol:l<!at het na..,r een tijdv&:!rscldjnsel is of zich bezinnen welke probler,l~n het ljedrij fsleven gaat krijgen bij de verscheidenheid aan systcwen zeker bij die Lcdrijven waar reeds een cowputersystec~ in huis aanwezig is, zal on~,,~ t\lij fcld de vraag naar inte~ratie een zeer grote rol gaan spelen, d.:lchtcll \~ij. Gezien de kennis binnen L+T van IBtI mainframe-omgevingen, \lerd in eerste instantie gezocht naar een gecowbineerde hardware/soft\o/arekoppelin ö tussen de micro en mainframe. Daarnaast was vap bclan~ dat het een produkt diende te zijn waarin wij in zekere mate een verkoopexclusiviteit voor de Benelux konden verkrijgen. liet produkt werd Levonden in Canada. Uicro Tempus Corp. ontwikkelde de software voor volledi~e data transfer tussen micro en mainframe. In principe wordt een vitueel diskette member gecre~erd van 255 diskettes op het mainfraule. Een en ander geschiedt ohder volledige supervisie en kontrole van een systeembeheerder waardoor beveiliging en afscherming van geöcvens ~ewaarborgd is. De micro diende uitgerust te worden met een adapterkaart t.b.v. 327x ehlulatie. Deze waren er verscheidene op de markt en IBH micro-mainframe link was een feit. Andere emulaties en koppelingen volgden snel waardoor wij nu de wicro aán iedere gangbare mainframe kunnen koppelen. Koppeling aan de IBH minisystel:len diende de volgende stap te zijn. liier ontstonden de problel1ten. Coax-koppclin&en zijn.vrij eenvoudig te realiseren, Twinax-koppeling al enige tijd voorhanden en sinds enkele maanden is de lokale koppelinz nu dan eindelijk realiseerbaar. Een micro kan nu ingezet worden als intelligente terminal waarmee gegevens uit de host overgezet kunnen worden naar de micro en waarmee intecratie van de micro in Dainfrallw-omgevingen kan worden gerealiseerd. Vandaar c.lat een micrq in ee n enorme behoefte van het bedrijfsleven voorziet.

6 Een lo~ischc vol&cnde vraag is nu: kan ik mijn micro met die van r,lijn buurman kopp~len. nu, dit was geen enkel probleem. Het problecw ontstond pas toen de vraag naar voren werd t;ebracht om een. aantal micro' s net elkaar te laten couli:luniceren en wel zodani~ dat de beschikbère Gecev~ns beveiliud diende te worden zodat niet ied~reen inzage kan krijgen in de data. Daarbij moest uiteraard voorkomen worden dat uc~evens dubbel opueslagen werden. Uiteraard moest dit op een zo goedkoop mogelijk wijze gerealiseerd kunnen worden. Diverse Local Area t~etwerken werden in korte tijd aan de narkt aan~eboden. [~n L.A.N. in Tempus-Link omgeving en men heeft een volledig netwerk met intelli~ente terminals geln~egteerd in het bestaande automatiseringsproject. liet deze oplossingen heeft L+T Hardware al een bepaalde naalu opgebou\.jd bij de mainfrat:le-gebruikers. L+T llard\/are heeft de exclusieve verkooprechten van het Tempus-Link produkt verworven. Een tweede produkt waarin L+T de exclusiviteit voor verkregen heeft, is het Bauy/34 pakket. Baby/)4, ~elnstalleerd op een IBt!-PC, geeft Je öcuruiker de nloi;cl1jkheid RPG-II prograillua' s te ontwikkelen op de PC. De IU:!-PC Gedraagt dch volledig als een Iml S/34 1,Iet RPG-II. Prograwruatuur ontwikkeld op een 5/34 kunnen :GO overticzet worden op een PC. Na een vertaalsla(;; is Je applicatie direkt operalioneel. Door het installeren van een Runtilüer Is de progralûl.latuur op iedere PC uit te voeren. progralama' smet Baby/34, ontwikkelt op de Iml-PC zijn direkt over te zet ten naar een IBM S/34 systeem en ook daar, na een vertaalslag direkt operationeel. Hen heeft I.let dit- pakket de mo~e1ijkheid een volledige ontwikkel- en testomgeving te cree~ren op een micro \lat een behoorlijke ontlasting kan betekenen van de aanwezige 5/34 configuratie. In 1984 behoorde L+T liardwarc tot de top-10 dealers van de IBH dealerketen welke uit zo'n 60 dealers bestaat, verspreid over Nederland. Gezien onze afzetaantallen zijn wij In de,elecenheij om onze standaard softwarepakketten direkt van de leverancier of Europese distributor te kullnen betrekken. Dit biedt nogal wat voordelen. Hen is zodoende als een der eersten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen cn wijzigingen. De kontakten met de grotere bcdiijven worden op dit molilent behartigd door Willem Verhoeven. liet Dlidden- en kleinbedrijf \wrdt binnen L+T Hardware. behandeld door Jan-W1l1em Besselaar en Carl Stoepker. Bij deze prospects handelt liet zich om een enkelvoudige afzet waarbij de (standaard)softwareo-oplossing de hoogste prioriteit heeft. FinancHHe admiuistrat ie, handelstoepassingen en tekstveruerking zijn de standaardprodukten. Bij tekstverwerking streeft men naar kwalitei tsdrukwerk. De matrixprinters kunnen tot 300 tekens per seconde a~n, bij letterkwaliteit denken wij aan snelheden tussen de 15 en 55 tekens per seconde.

7 Planning en progllotiserin~ is de basis van iedere bl;!drijfsvuering. Spreadsheet prot:,rai.illa' s zijn hiervoor de ~eëie~nde tools. Daarnaast treffen wij t~genwoordig steeds meer geïntegreerde software aun. Lotus Itet meest verkochte ~Qtntecreerde softw~repukket. heeft in zich spread-sheet functies. planning functies en grafische functies. een rc uitgerust wet een kleurenbeeldscherm. kowpl~teert dit geheel zodat alle resultaten direkt in kleur in staaf-. balk- of cirkeldiagrar.ll.ien ~,ccr~t!gl;!ven kunnen e worden. El;!n volgende stap is dan cen kleurenplotter Oil1 deze diagrauli\en in rdpporten e.d. te kunnen verwerken. Op dit moment zijn er onderhandelin~en gaande om enigt! unieke hardwareprodukten exclusief voor de llenelux in ons verkooppakket te kunnen verkrijgen. In de volgende L+T AnC zullen wij op deze produkten terugkotlen en zullen wij op een aantal aspekten van werkwijze en aanpak van L+T Hardwarc ingaan waarmee zij zich door hun produktassortimcnt onçlerscheiden van de soft\"élre-verkoop. I!out Il:>bouts Sales :Ianat;cr

8 _ e m: DOE-lIET-ZELF SALES. =============-======== Bij L+T lopen \~l! imliddels zo ongeveer 1 op 15, al is het natuurlijk mogelijk dat ik er enigzins langs zit Ol.ldat inijn hoofdrekenen bij lange na niet met:r is wat ht!t was (en dat was al niet veel). Een andere reden voor wellicht enige onnau\~keurii>heid in r:lijn constatering zou kunnen zijn dat llct voor l:lij op afstand ook niet allemaal meer zo goed te volgen is. Haar l:)oed, waar heeft ie het over, z~lt U zich afvragen. De~e keer wil ik het hebben over onze collega's wet een verkooptaak ofwel de gladde jongens in het snelle pak die er voor IJoeten zorgen dat de activiteiten van de overi~e personeelsleden worden omgetoverd in o.azet, bij voorkeur OGlzet Loven kostprijs. l:at valt er bij L+T zoal. te verkopen? Ik zal wel weer achterlopen I;laar wat dacht U van detacheringen, projecten, AUTO INFO-pakketten, service bureauwerkzaamh~den, GInA-pakket ten, Iml-PC' s, diverse soorten printers en PC-pakketten, IPCO-cursussen en tal van supplies.. Kortom alle mogelijke diensten en producten van L+T International,. L+T liardware, L+T Software, L+T ~ervicc, AUTO-INFO, S. S. 1. en IPCO. KortorJ alierlel zaken die ervoor moeten zorgen dat als een L+T sales er~ens binru::n stapt laen hem nooit af kan schepen omdat er altijd \vel iets van de prospect's cading bij woet zitten. Als je er dan ook nog voor zorgt dat zo'n sales geen droot brood te vreten heeft tenzij hij de (brood)nodigc \.. illstt,t!vende Of.1.zet realiseert, kan er ei~cnlijks niets meer ~is gaan. De lezer vraaut zich w",arschijnlijk IlU terecht af hoe het vroeeer gin!!. Toen dl"aaide L+T toch immers ook prima. Dat ging heel sinl!>el. Iemand die iets nodi.. had belde L+T, kreeg llenny van der Naat <.tan de telefoon, werd doorverbonden get Cees, Cees keek op zijn lego-bord en maakte een introductie-afspraak. Vervolgens werd er links en rechts wat geschoven en bij~eschaafj waarna de specialist op de afzesprokcn datum werd af"eleverd. EnC>was het eens een keer zo dat niemand belde terwijl een aantal contracten teneinde liep, dan stapte Cees in zijn auto en bezocht een paar bedrijven die in het verleden naar volle t~vredenheid een beroep hadden ~edaan op L+T. Na zo'n acquisitiereis kwan Cees dan terug met zoveel aanvra~en dat terstond een wcrvingscam~gnc werd gestart. Op deze \,fijze groeidel+t, zowel qua omzet als qua personeelsbestand. HOe gaat dat dan nu, zult U zich afvragen. Ik zou lwt ook niet weten waar ik denk dat het zo gaat. De sales aan~aande L+T Services heeft een stalenboek waarin per detacheerbare medewerker een brochure is opgenomen ~et daarin: - een foto, de persoonlijke gegevens Je hobbys, - de opleidingsinforuwtie, een ervaringenoverzicht, een beschrij~ing van de specialismen betreffende die medewerker, - het uurtarief en de onderhoudskosten. Met dit stalenboek stapt de sales bij een prospect binnen waarna hij vraagt of er iemand van zijn gading bijzit. Na het doorneruen van het stalenboek zegt de prospect dan: "Helaas meneer ik zocht iemand voor een conversie van de Philips p7000 naar het IB}' systeem 36 in COBOL en die heeft U ~iet". Op zo' n mor.1ent kan de L+T shles in kwestie niets anders doen dan beamen dat het zo Is. Alhoewel, ik ken een L+T sales die dan toch in de verleiding moet komen om op zo'n moment zijn eigen profile uit zijn koffertje te toveren omdat: - hij voldoet aan de eisen, - hij toch geen hout verkoopt op basis van zijn stalenboek, - hem zo'n klus meer aantrekt dan zijn verkooptaak.

9 \lat is nu de moraal van dit artikel? In d~ eerste plaats constateer ik dat ik 2:0"laar Wilt uit luijn tentakels zit te lullen o~jat d~ verhoogde verschijningsfrekwentie van het personeelsblad moordend is voor mijn inspiratie. In de tweede plaats denk ik dat het voor L+T ;;ocd is OHI de succesvolle acquisitic-r.lcthodc uit het verleden niet zooaar ter zijde te schuiven. Een acquisitie-methode gebaseerd op uu~de,,,erkers die zichzelf als het ware v~rkochten en daarvoor werden gewaardeerd door de directie. HissctlÏen ben ik deze keer wat zedenpredikend bezig ~e\jcest. Ik denk c,chter dat het goed is voor L+T als de boodschap van mijn betoog ter harte wordt genomen door alle medewerkers en de directie. Dit vereenvoudigt de taak van de verkopers waardoor we misschien ook funktiollcren als \le 1 op 7 lopen. John Lcatomu Betreft: P.V.-aktiviteitcn Beste P.V In de zomer~aanden geldt voor l~t huren van een sporthal in Eindhoven een z.g. "zomertarief". De mogelijkheid bestaat dan. om een of meer uren (vaste avonj per week) gedurende een aantal weken van een sporthal gebruik te maken. tegen een gereduceerd tarief. In, deze uren kan bijvoorbeeld gezaalvoetbald worden (~inimaal 10 L+T'ers voor een onderling partijtje). Andere sporten zijn ook l:\ogelijk natuurlijk. Als er voldoende anililo voor het zaalvoetballen is. wil bovengetekende wel van alles regelen. Hoogachtend. o.c. Topus. Een luedewerk :r die no~ steeds in staat is zichzelf zo goed t~gelljk te verkopen. GEZOCHT I!!!! Zangers, zangeressen, blazers. strijkers, pianisten en wat niet meer zij ten behoeve van het L+T huisorkest. Voor meer infonlatic: Bel , toestel 23. Rénc de Haan.

10 Voor zondag, 3~ juni a.s., is door de Personcelsverl.!niöing h~t tenniscentrum Jack Jansen ( ) afgehuurd. Op 4 banen zal uaar een outdoor tcnnistournooi. worden gehouden mct barbeque. Alle lued~werkers uit Duitsland, Belgi<! en NeJerland worden bij deze uitgenodigd deel te nemen. Het tenniscentruol is gelegen aan de ThoülilS <.I KClUpislaan te Eindhoven (Zuid), dicht bij Je fonteinrotonde Leenderweg. De wedstrijden duren 25 minuten lil<.lxillaal. Afllankclijk van hel <.Iantal deeln~luers zal enkel of dubb~lspel worden gespeeld. Aanv<.lng uur, einde dl:!r wedstrijden + lj.oo uur Voor dit tournooi zijn we genoodzaakt een kleine vergoeding te vragen i.v.~. baanhuur / barbequeprij zen. We verzoeken u het inschrijfformulier af te ~cven of te sturen aan Lia. van der Kracht (receptioniste/telefoniste L+T Eindhoven, tst 35) inclusief inschrij f~eld. DEELNAHEFORt!ULIER TEmnSTOURNOOI * IK NEEM ~tet/zonder PARTNER DEEL AAN liet TENNISTOURNOOI ~ n:t RARBEQUE EN BETAAL VOORAF F. 15,- rer PERSOON. t!~~ t: TELEFOONNI! ZAM:: PRIVE: * DOO:mALEN ljat NIET VA.~ TOEPASSING IS. PUZZELHOEK ==-======== Naar aanleidin~ van de vorige puzzel zijn twee bijzondere feiten het vermelden \.Jaard. Een heel positief feit is het record aantal inzendingen, lief~t 15 oplossin~en bereikten de redaktie, een aantal waar we uiterst tevreden over zijn. liet tweede feit is van een heel ander allure. De spin uit puzzel 14 blijkt namelijk net even slimmer te zijn dan het voltallige L+T-puzzelkorps. Blijkens de oplossingen zou elk eventueel advies over de te volgen route, ingewonnen bij L+T, voor de spin een fatale afloop hebben betekend. Celukkig heeft de spin' op haar eigen intelligentie vertrouwd en vond zij het de nloeite waard om nog even voor het voetlicht te treden. Daarover zoraeteen meer in puzzel 15. Van de tijd bleken L+T-ers meer besef te hebben want nagenoeg icd~reen wist te melden dat om 12 uur s middags, na het bijbehorende slaan van de klok, de gewichten 21,5 cm van elkaar verwijderd waren, daarbij gt!en rékening houdend met de tijd die verstrijkt tijdens de twaalf sla~en. De kortst gevonden weg voor de spin bedroeg 302~01615 centimeter. De langste weg 311,00491 centimeter. Daarnaast werd 310 cm het meest als kortste weg gevonden Ulaar zo eenvoudig kon het natuurlijk niet zijn. Door dit alles is er deze keer niemand die alle 14 punten in de wacht sleepte. De meest originele oplossing is nog even het vermelden waard. Deze kwam vancarl Stoepker die het op papier zetten. van de afstand wel erg letterlijk had geinterpreteerd. Dank voor de mooie reep papier ter lengte van 310 Cl,I.

11 LADD[RSTAND HA DE 14E PUZZEL 1 Chris Boonen Li~ve Racymackcr~ Els Schreurs 4 Sander nloeljl Jack Gij sberts Louis van Hoef Frank van Luyk Tooll Luyten Frans Pekema Adriaan Staals Carl Stoepkcr Riny UiSlJlallS 13 :taarten van Riel ElnUt! Strik 15 Hall Holt slag 13 punten De rondeprijs komt na loting terecht bij Jack Gij sberts. De ladjerprijs wordt inmiddels voor de vierj~ keer in de wacht gesleept door Frank van Luyk. Beide winnaars gefeliciteerd. 1. Frank van Luyk G7 2. Jack Gijsberts Dick den lieijer Jos van Kollcnbur~ Ben de Boer 36 Toon Luyten Harrie Gooskens Chris Boonen Sander Bloem 25 Louis van Hoef 25 Frans Fekema 25 Carl Stoepker 25 Riny \Hsmans Rob Stoop 24 Emile Strik Adriaan Staals Han Holts13g 19 IB. Willem Verhocven Hans liuynen Lieve Raeymaekers 13 Els Schreurs Maarten van Riel Ad van Dijck 0 Peter NelissclI 0 André Thijs 0 PUZZEL A TerUGkomend op de spin, zullen we eerst even mct behulp van de tekening de opcave weer in de herinnering terugroepen. 220 achterkant bodem

12 c opgc~even lcn~tcs ZlJll in centiwcters en de spin ::.oet van punt S naar de vlie~ in punt V. Zij C10t!t dû volledige afstülh.l kruiptmd afl~ba~n en dat doet ze dan ook. Zij d~et dat via de kortste verbinding die een len~te heeft van 300 cm I! Drie punten zijn er voor dc ladder te verdienen als je deze kortstc weg alsnog vindt en als oplossing instuurt. Uiteraard wel duidelijk aangeven vol~ens welke \oj~i> de spin gekropen is. 15 il Tocn ik vorige week vrijdag nog vlug even boodschapljcn gin;;; doen bij Drinkman Food B. V is Llij \... eer iets opvallends verkomcri. Mijns inziens interessant genoe~ 01!1 er een puzzeltje aan te wijden. Boodschappcn doen is heden ten dage op zichzelf al een puzzel maé.lr daar wilde ik het nu niet over hûbben. \lat was cr nu aan de hand op die bewuste vrijdag?? Ik had netjes alle vier dc artikelen. die op wijn verlanglijstje stonden. in de keurig ingerichte rekken kunnen vindèn. ze vervolgens in het fonkelnieuwe karretje gelegd en was er vervolgens taee naar de kassa gecaan alwaar ik aan mijn betalinusverplichting wenste te voldoen. :k ben niet Gauw ar~wanend!.iaar het opvallende ~emak waarmee de cassi~res. tijdens het aanslaan van de prijzen van de passerende artikelen. beziu waren met hun voorbeschouwing van het die avond te houden personeelsfeest met introducé. deed ll1ij toch wel enige vraagtekens plaatsen ten aanzien van de precisie waarmee de telstroken tot stand k\... amen. Ik had gelukki~ mijn zakrekenmachine bij en aangezien mijn beurt ou af te rekenen toch no~ even op zich liet \... achten. achtte ik het raadzaam ~ijn calculator te gebruiken voor een kontrole-telling. Ik tikte netjes het eerste bedrag in. in guldens en de centen als Jecimalen en sommeerde vervolgens de drie andere bedragen op dezelfde manier Caf mijn calculator als eindresultaat. heteeen betekende dat ik 7 gulden en 11 cent zou moeten afrekenen. Toen realiseerde ik mij dat mijn rekenmachine sinds kort niet meer goed funktionecrde en diententevolge de plus-toets als vermenigvuldigingstoets interpreteerde. Ik had dus de vier bedratlen vermenigvuldigd en kon mijn kontrolletelling wel vergeten. Tijd om alsnog een hoofdberekening uit te voeren. was er niet meer dus besloot ik goed op de kassa te kijken of de bedragen juist werden aaneeslagen. En zie daar. ondanks de voortdurende konversatie tussen de cassi~res werden alle bedragen correct aangeslagen. en ik had dan ook alle vertrouwen in het totaalbedrag waarvoor,men mijn betaling zou verzoeken. Mijn verbazing was enorm toen na de druk op de T-toets het totaalbedrag verscheen. Ik moest 7 gulden en 11 cent betalen. Ik heb het natuurlijk later nog even nagerekend en inderdaad \... a~ dit unieke toeval van toepassing op de 4 bedragen van de door mij gekochte artikelen. In de wetenschap dat geen der 4 artikelen minder dan 1 gulden kostte. moet het voor jullie mogelijk zijn te bepalen hoe groot de 4 bcdraben \.Jaren die ik moest betalen. Ceef je die 4 bedragen als oplossing voor deze puzzel. dan is dut goed voor 7 punten voor de ladder.

13 15 C Olndat de spin ui t puzzel 15 A ook in de vorige puzzel al öcbruikt is, voel ik mij vt!rpucht een JerJe lll~rsenpijniber aan te bieden. Ook hieriu ~aan wc op dl.:! getallentoer, een uitda~ing voor elke speurneus. SPE U R N E U S De letters in SPEUR en KEUS l:toeten vervûng~n yorden door cijfers. Overeenkomstige letters vertegenwoordigen hetzelfde cijfer. Alles i~ in het zestallig stelsel dus alleen cij fllrs 0 t/l.l 5 doen lliee. De puutenstellen de lengtes voor van de (tussen)resultaten. SPEUR is oneven en ~~US is een vijfvoud in het tientallig stelsel. De letter U bepaalt hoeveel punten je krijbt voor de juiste oplossine. Veel SUCces eu plezier Ilwt de puzzels. Oplossin~ graag voor 24 tlei bij Uenny van der!laat. L+T I:~TERNATIONAL EINDHOVEN" Spm:S?R "OUTDOOrr Van 15 t/m 19 lliei yordt een Internationaal concours hippi~ue cehouden aan de Karpendonkse Plas te Eindhoven. Op zondagmorgen (08.45 uur) wordt een nationaal jachtsprinccoucours verreden om de L+T International porijs. 's Hiddags is de sensationele Philips Springderby, een uniek paarjensportgebeuren voor ~edcrland. De toegang is gratis, verder zijn er op diverse terreinen dressuur-proeven, koetsentocht, tuigpaardcn en diverse shows. PrOgramlila: Donderdag 16 mei: vanaf uur nationale sprinbconcoursen, dressuurproeven, koetsentocht en show. Vrijdag 17 mei: vanaf uur nationaal springconcours, drcssuur vanaf uur internationaal springconcours en show. Zaterdag 18 mei: vanaf uur dressuur. vanaf uur Internationale springconcoursen, tuigpaarden cn show. Zondag 19 mei: vanaf uur nationaal s~rincconcours (L+T International prijs) van uur dressuurproef Grand Prix en Young Rinders vanaf uur internationale springconcoursen en concours hackney's vanaf uur de Philips springderby.

14 Ondertekening exclusiviteitskontrakt Ontvangst pers en genodigden Demo Tandberg-produkten. Wout Isbouts - Salesmanager.

15 Rondleiding showroom. Speech Cees van der Land. Bustocht van Holiday Inn naar L+T. Louis van de Waarsenburg _

16 n:tr..odu!~tie ljieuue PTWDUKTE ~. =======~====-=========== = ==== Vandaübl 11 april annonceert L+T Intern3ti~nal ~en uitbreiding van haar produktassortil:it~nt in de l:t1cr~- en minicomputerreeks. Dez~ produktcn zullen véjlluit L+T Hardware B. V. te Eindhoven op de laarkt t;cbracht t;aan worden. DE \1A: :C OFFICE ASSISTAI\T. De \1. O.A. is ~een personal colaputer. caar een nieuwe ~eneratie tekstverwerker. lluiten de standaard tekstwerkzaalahedeu zoals typen. redigeren, bewaren van cr " s t e tc. kan I.len l:lt:~ t de {.:. O.A. ook z..."en aan zoals het bij houden van een aktlvlteiçcnlijst. het versturen van oailincs. lwt invullen ~an formulieren en t~l van andere taken waarvoor secretaresses verantwoordelijklltdd dragen. De U.O.A. basisunit bestaat uit: - systeeinecheld l:let 256K IW t met s11l:1- line diskett~station 3GO ' Kb - beeldscherm 12", groen op z\~aar; 80 kol. bij 25 re~els. 10 pitch; resolutie 100 x 50 - toetsenbord 120 tekens USA 107 t~kens Internationaal - software: komp1etc \lordprocèssing software. ioneel: e diskettestation 3óO Kb - software: - pis-file & Repart - J.1ultiplan - Grapilwri ter - coó:ulunicatietoepassillg t.b.v. - TIE Teletyping en EILlulation - ',J$H \:an~ SystChl Networking. L+T llardware B. V. is door \Jang Neuerland B.V. te Culemborg aa~gesteld als key-dealer welke landelijk zalopereren. De h'.o.a. zal door L+T J1ard\-Iare aan de markt aangeboden ~aan word~n: via tlang-dealers - via het eigen dealernetwerk - direkt aan natlonal accounts. De 2e produktenreeks welke ",ij u ook zullen presenteren is de TANDBERC PRODUKTEN REEKS. De Tandbt:rg-lijn ol:lvat de navolgende produkten: - TEA 1000 een hoogwaardige "licroco~puter - TOU 4000 een wulti-uscr ( t;lax.12) systeem op basis van Ul~ n: V - TDV 2200 een terminal reeks voor ill~nl en mainframe systemen - TDB 3UOO/3900 inkjetprinters - TDB 9000 letter quality inkjetprinter. TEA Uit~erust met een Intel BA processor. - Systeemeenheid Kb. - lleeldscherm 12" zwart op wit Vesolertie 640 x 400 Diskettesta tion 2 x 000 Kb - Ilardware disk 15 Hb - 2 scrie~le poorten - aansluiting voor télp~ strc:lhler HS. DOS 2.U COBOL, PASCAL. BASIC. FORTRlJi 77, C. Elld-user prijs: HOA basis f ,-- - 2e disl«:t tes tat ion f

17 TO: 1 l.ooo TDD n1300/8900 Inkjetprinter - Uitlierust '.I~t!.hatrola 6~ 000 processor - Sys t~<.!t;ii,~enhe id 512 Kil - 2 Hb - Floppy Diskstatiuu soa Kb - Hard disk 80 Ub - Tape Lack-up - Overdrachtsfil.!lheid 1 llbanu - Aansluiting vau 4 lot 12 bc~ldsch\!rlilen u:nx V - BASIC, FOrrTRAN 77, COBOL, PASCAL, con OL COlllwullicatiesoftware ICH SNA, 2.25, Tclctex TIW 2200 Tt!rnainal ser ie - Hatrixdrukker IRct een 9 x 9 vaster - Snelheid 150 cps - 8 Tekengeneratoren van 96 tekens ingebouwd - Net graphics mode 12 x 9 vaster mogelijkheid - Tekendichtheid 10, 12 oi 17 tekens per inch - Tractorfeed, frictoru-f~ed, papiervel - Snijrues direkt achter de afdruk Beeldscherm: 15.. wllber of groen positief en diapositief frequentie 70 Hz (I) 1024 karakterset resolutie 720 x 336 Tcken~rootte 63 x 36 punt kilo kilo - Printgang bidirectionccl TDD 9000 Inkjetprinter - los toetsenbord - scherlllstanuen verstelbaar - interne processor - self-check - cl.lulatie: DEC VT100 DAT.\ CE JIn VIP 7255 IEN 3100 Coax en tuinax in voorbereiding - Hatrix 48 x 16 matrix L.Q. 96 x 32 matrix - Standaard dubbele sheetfeeder - Schriftsoorten PICA 10 CUCIC PS ELITE 12 CUGIC +lhni PS - Interface standaard scrial/ paralld/tty. 400 tekens/sec 200 tekens/sec Voor de Tandberg-produkten heeft L+T Hardware de exclusievc verkooprechten verkregen voor de Benelux. De Tandberg-produkten zullen door L+T Ilardware op de markt gebracht worden: - via eigen dealernetwerk in Benelux en \/es t-dui t sland - direkt aan national accounts. Verkooppunt België: L+T Software N.V. te Antwerpen Verkooppunt Duitsland: L+T Computer GmbH Frankfurt \Jout Isbouts, salesmanager.

18 H/'< 1(",t - '1-'O~ TOTAALAANPAK ZORGT VOOR STERKE GROEI L + T krijgt exclusieve verkooprechten Ta'ndberg I L + T heeft de exclusieve verkooprechten verkregen van Tandberg produkten voor de Benelux. Het betreft hier produkten ~Is ergonomische bleedschermen. printers, personal computers, en een muhi-user systeem. Bij Tandberg. een van oorsprong uit Noorwegen afkomstig bedrijf werken ongeveer 700 mensen. Het bedrijf dat inmiddels een dochter is van Siemens heefl een jaaromzet van 300 miljoen DM. Ergonomie is ccn woord dat bij Tandberg hooi in hel vaandel staat. Met Duitse Grundlichkeit heeft men berekend dat de kantoorwerker uur van zijn leven op de kantoorplek doorbrengt". Dus is het belangrijk, vol lens Tandberg. dat de mens in ccn ergonomisch prettige omgeving werkt. De grote aandacht die men schenkt aan ontwerp heeft onder andere Icrcsuheerd in enkele prijzen voor het ontwerp van hun beeldschermen. Deze werken met een frequentie van 70 Hz, waardoor het beeld op de terminal rustig voor hel oog wordl. Ook uil een oogpunl van ergonomie werkt het beeld- SC' met zwarte tekens op een w chtersrond. Filosofie hierbij is at de overgang van papier naar beeldscherm zo klein moidijk moet zijn. Het nieuwste beeldscherm zal worden aetoord op de Hannover Messe. Op de ' MesK der Messen' wordt ook de nieuwe inkt jet printer geïntroduceerd. Deze TOD 9000 heeft een afdruksnelheid van één A4 tekst in 10 seconden. Tevens beschikt deze printer over een buffer van tekens. Hel multi user-systeem TOM 4000 i~ het p.radepmardje uit de Tandberj'S'ral. Dit 16 bits multi user-sys teem werkt onder het Unix V systeem, de centrale besturingseenheid en wordt gevormd door Motorola Er is een intern geheugen van 25.6 Kb tol 2 Mb. Voor de beveiligink zorgt een tapestreamer. De geinlepeerde VME-bu. bedient ver~h illende interface" en procedure zoals Ethernel. Async. IBM De basisconfiluratie van het TOM systeem kost ongeveof veertil duiz~nd lulden. saa.le GROEI De verwervin, van de exclusieve verkooprechten van de Tandber, produkten pasl in de snelle groei van L + T. Hel bedrijf dat in 1976 aarzelend begon met zes medewer- ~ ~_.o. komt met nieuwe multl-user Altos Computers zal op de Hannover Messe een nieuw topmodel introduceren van haat serie multiuser super microcomputers. Het is de 3068, een systeem dat muimaal 30 lebruiken kan ondenteunen. Het systeem draait rond een Molo rola microprocessor (waarmee het bedrijf een van de eerste il die deze microprocessor lebruikl) en komt naar verluidt wat perfor mlncc overeen mei een V AX 11/780 van Disital Equipment, wal onder andere bereikt zou zijn door een geheel eilea buistruc:tuur. Als besturingssysteem wordt Unix System V gebruikt. Het systeem is modulair oplebouwt en biedt ruimte aan acht kaarten met elk een eigen functie. In de Itandaarduilvoering beval het systeem een CPU, kaart, eeq RAM-,eheulen-kaart. twee kaanen voor wal Altos noemt 'file processor lubsystems', en een seriële communicatiekaarl. Ook is het systeem voorzien van 'remote dialnostic software'. Volgens de Nederlandse marketing mannager Ronaid Jansen komt het systeem rond aulustus in Nedtrland on de markt. D. TD 9000 inkljetprlnt.r.. ordt aeï.troduceerd op de H over Melle. Deze prinler heefl een afdruksdelheid die overee.kodli met een pagina A4 tekst per 10 Hconden. kers en een omzet van een miljoen gulden maakt een enorme groei door. Voor dit jaar wordt een omzet geraamd van 40 miljoen gulden, een verdrievoudiging van de omzet. van het ja.r ervoor. Ook de groei van het aantal personeelsleden gaat snel. In 1981 lelde het bedrijf 30 werknemers en dit jaar komt dat aantal in de buun van de tweehonderd. Het bedrijf is begonnen met detacheringsactiviteiten. Of anders leugd, het op tijdelijke basis beschikbaar stellen van hoouekwahriceerde automatiseringsdeskundigen aan opdrachtgevers. Nu bestaat het lol aalpakket grofweg uit vier activiteiten: detachering, software, hardware en opleiding. Volgens Iinancieel directeur Ronaid van Stiphout nemen detachering en hardware-activiteiten zoals de verkoop van pc's elk ongeveer 35 procent van de omzet voor hun' rekening, terwijl een kwart naar de software gaat. Het overige deel is voor de opleidingen. De groei in omzet is evenredig over deze sectoren verdeeld. De filosofie voor de lockomst is erop gericht de eigen onderneming zo volledig mogelijk uit te laten groeien. Maar samenwerking of overname van andere bedrijven wordt niet uitgesloten geachl.. Op softwaregebied onlwik.kell hel bedrijf standaardpakketten voor diverse toepassingen, maar ook. programmatuur die in specifiek.e behoeften voorziet. Zo ontwikkelde I:. + T speciaal voor Gemeentel.ijke Informatiesystemen Diensten Administratie. Het alert inspelen op ontwikkelin Icn ia volgens genera' manlier Cees van der Land hel sterke punt-voor het bedrijf. 'Toen ik enkele jaren geleden hoorde dat gemeenten te maken zouden krijlen m~t de comptabiliteitswetgeving begreep ik dat daar een lat in de marltt was'. En de nu bereikte positie in de top tien van de markt op dat &ebied leert dat het een juiste visie was. Blijft de vr.a. waar de buitensporil snelle groei- van zijn bedrijf nu aan te EINDHOVEN Het software- en systeemhuis L + T International heeft de exclusieve verkooprech~en voor de Benelux verkregen voor de produkten van Tandberg Data, een van oorsprong Noors bedrijf, dat thans deel uitmaakt van het Siemens concern_ De Tandberg-produkten kenmerken zich door een grote aandacht voor de ergonomie. Hel TOM hl ouer-.yll Ut werkt odder UniJl.V. danken is. Van der Land: 'ik denk dat het management team een erg belangrijke rol speelt. Ons manage ment is op IBM leest geschoeid. Dal wil zeggen. dat we iedere week een.. pittige managementvergadering hebben die vrijdagmiddag beginl en die als dat nodig is in het weekeinde verder Iaat. In die vergadering wordt voor alle belangrijke on.der werpen een bepaalde tijd uitgetrokken. De verantwoordelijke man rapporteert daarover en via ge NR IS' sprekken blijft hel managementteam op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt. Bovendien werken we heel sterk met een businessplan waarin we onder andere de prognoses voor de komende jaren uitwerken. Met de huidige sneue groei is dat moeilijk, omdat we de groei wel in de hand moeten houden. Deze snelle groei zor8t cr ook voor dat je een aantrekkelijke panner wordt, zegt Van der Land. 'En het is dus zaak die samenwerkinlcn zeer zorgvuldig te overwegen.' (6-lt- '8~ L + T International heeft zojuist een nieuw kantoorpand in het winkelcentrum Woensel betrokken. De organisatie is, mede dankzij de overname van de vroegere dochteronderneming van DAF Trucks, Auto-Info, en SSI uitgegroeid tot een organisatie van 160 mensen_ Naast detacheringen en projekten, voornamejijk op het gebied van gemeentelijke automatisering, verzorgd door L + T Services, heeft L + T ook diverse.werkmaatschappijen op het gebied van software en hardware. Met name in de verkoop van apparatuur (IBM, Wang, Commodore en andere merken) wordt een snelle groei verwacht. Het Instituut voor Professionele Computer Opleidingen, begin dit jaar opgericht, vormt een nieuwe loot aan de stam. Het internationale karakter - vestigingen in Belgiê en Duitsland - wordt verder versterkt door de overname van een softwarehouse in Willemstad, Curacao. 0

19 Computoble Nl< prll 1985, 9 Bedrijf maakt sterke groei door L+ T levert produkten van Tandberg Data EINDHOVEN - L+ T International BV heeft de exclusieve vertegenwoordiging voor de Benelux verworven van Tandberg Data produkten. Hierdoor heeft L+ T het leveringsprogramma, onder andere, kunnen uitbreiden met de Tandberg TEA blt personal computer, het TOM 4000 Unix multl-user-systeem, de terminalserie TDV 2000S en een aantal geluidsarme Inkjetprinters. L+ T Inlernational heeft sinds de oprichting een sterke groei doorge maakt. In minder dan tien jaar tijd steeg de omzet van I miljoen gulden in 1976 lal, waarschijnlijk, 40 miljoen gulden in Terwijl in dezelfde periode het aantal werknemers opliep van 6 tot 160 en de kantooruirnte zich uitbreidde van 24 lot vierkante meter. De groep L+ T International bestaat nu Uil negen werkmaatschappijen (BV s). die hel gehele scala van automatiseringsdiensten beslaan. In Nederland zijn dil L+ T Services (detacheringen en projeclen), L+ T Software (pakketten voor algemeen gebruik en voor de lokale overheid), Auto-Info (palletten voor garageen transponbedrijven), Software en Services International (pakketten voor gebruik in detail- en groothandel, waarin tevens wordt deelgenomen door Peeters Beheer uit Eindhoven), L+ T Hardware (apparatuur van onder andere IBM en Commo- dore en nu ook Wang en Tandberg) en IPCO (Instituut voor Professio. nele Computer Opleidingen). Hel International in de groepsnaam wordl gerechtvaardigd door hel Duilse L+ T Compuler Gmbh, L+ T Software NV in België en cesl NV op Curacao. Ergonomie Binnen de werkmaatschappij L+ T Hardware hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan. Zo werd mei Wang Nederland een deaierconlracl afgesloten. waardoor men nu ook produkten van Wang kan gaan leveren. Doch de belangrijksle onlwikkeling betfeft de exclusieve vene genwoordiging voor de Benelux van Tandberg Dala. Hel belreft hier het gehele leveringsprogramma van Tandberg Data. met uitzondering van de tape-streamers, waarvoor de exclusiviteit nog niet vastligt. De officiële ondcnckening van deze overeenkomst vond vorige week donderdag pi aais in Eindhoven. Hel Noorse bedrijf Tandberg Dala. waarin Siemens ecn meerderheidsbelang heeft, is vooral bekend geworden door ccn vcr doorgevoerde toepassing van ergonomische principes in lijn computerproduktcn. De nieuwste opvattingen van bedrijfsartsen en ergonomie-deskundigen ov"er werksituatie en werkacco- modatic worden in de ontwerpen verwerkt. Dit heeft geresulteerd in fraai vormgl.-geven apparatuur. geluidsarme printers en stabiele beeldschermen. Een van de belangrijksle Tandberg produkten dit L+ T gaat leven:n is hel mull i-user,s)1leem TOM Dit 16-bil sysleem draait onder Unix System V en omval een centrale bf:muringsecnheid met meerdere Motorola processoren. Hierop kunnen... ier (standaard) tot I ~ terminals worden aangesloten. Inlern beschikl de TOM 4000 over ~56 KB 1012MB Keheugenopslag. EXlcrn kunnen de f1e xi bele-schijfeenheden of \\'inchesterschijven door ecn eigen processor worden aang~s luurd. Een bandel,.'nheid zorgt voor de beveiliging van de gegevens I,.'n de gclnlegreerd,,' VME-bus ond... r~ii..'unl \'I,. r\l,. hllil.:nd l..' intl'rfan's \!n procedures (zoals Ethernel. Async en IBM 3270). Terminals Op terminal-gebied heeft Tandberg de TDV 2200 S-serie voor handen. De beeldschermen uit deze serie, met een diabonaai "an I S inch, werken mei de hoge beeldfrequenlie van 10 Herz voor extra stabiele schermen. Door de beschikbaarheid van een groot aantal emulaties, kunnen de terminals op de meeste pngbare computersystemen worden aangesloten. Het kleine zusje van TOM is TEA een stand-alone l6-bit personal compuler. Deze PC beschikt over een l6-bit processor (Inlel 80186) die draait onder ' MS-Dos Aan opslagcapacileit is inlern 128 lol 512 KB l\8nwezig, lerwijl extern f1exibele...:hijfeenheden (2 maal 800 KB mei 5,25 inch schijven) en, oplioneel, een Winchestersehijf Ier beschilling staan. Een driecal iniljelprinlers compleleren het aanbod van Tandberg Dataproduklen. De TOD 8800 en TOD 8900 kennen eed af<\ruksnelheid van I se lekens per seconde en zijn door het inklstraaiprincipe vrij geruislooi (ongeveer 45 db). De TOD 9000 is een wat zwaardere inlljelprinter, die naast de matrixdruk de mogelijkheid biedl lelterkwajileildruk te produceren. De afdruksnelheid van deze printer bedraagl 400 tekens per seconde bij matrixdruk en 200 lekens per seconde bij lellerkwaliteit. Gebruikerservaringen met vierde-generatiesoftware UTRECHT - Op 11 april wordt In het Jaarbeurs Congrescentrum een NGI-conferentle gehouden over gebruikerservaringen met vlerde-generatlesoftware. Hel NG I heeft eerder in een drietal conferenties de leveranciers van vierde-generaticsoftware aan het woord gelalen. maar acht de tijd rijp om nu in samcnwerkina met het Rijksopieidingsinslituul gebruikers Nieuwe divisie ASSYST -MET ARNHEM - J.J. 80sman en H van der Leeuw zijn benoenid tol respeçticvelijk general manager en product manager \'an RAET Software ProdUCIS. een nieuwe divisie van de ASSYST RAET Group. De divisie gaat zich werpen op de internationak' marketing... an software produklen cn 'Iools' en concentreert zich momenleel op dl..' wereldwijde promolie van ARTESSA/JOOO. ccn vicrdc-g~ ner"ti c tool voor hel ontwikkelen van Cobol-applicaties. over hun ervaringen te laten venellen. In drie parallelsessies zullen p0- sitieve en minder posilieve ervarin ~ gen met een variëteit van produkten worden belicht. Voorafgaand aan die parallel sessies schetst J.F. Hoefnagels van Pandata de wijzigingen in de au'tomatîseringsorganisatie die door toepassing van vierde~ge neratî eta len noodzakelijk worden. Na de parallelsessies houdt P. Gerrilsen van het Gemeenlelijk Cenlrum voor Electronische Informatieverwerkina in Amsterdam een uiteenzetting over hel seleelieproces dat vooraf dien I te gaan aan de beslissing tot aanschaf. Op grond van een beleidsplan kunnen selectiecriteria worden gekozen, zo vindt Gerritsen, waaraan weegfacloren kunnen worden verbonden. Hij sehelsl hel verloop van het selcctieproces aan de hand van een voorbeeld en gaat in op de uitvoering van een invoeringsplan. Vrijwel alle belangrijke vierde-generatietalen komen lijdens de conferentie aan bod. De organisalie is in handen van hel NGI. Paulus Ponerslraal4O DB Amslerdam (020) De ondertekening van ht!l exclusivileitsconlract mt!l van links naar rechls e. van der Land en W. van Gennip van L+ T en e. Chusler van Tandberg DaJa GmbH, Dortmund. IBM's AST van start met netwerkdiensten Japanse markt wordt snel afgeroomd TOKIO - De geliberaliseerde Japanse telecommunicatiemarkt laat ook bultenland.e ondernemingen toe. Hun aandeel wordt echter weer onmiddellijk grottndeel. opgeslokt door IBM, De.e richtte daartoe samen met Japanst partners In december 19B3 al twee bedrijven op. waarvan er één volgend jaar van start gaat mtt ten.oleheten 'value-addednetwork-servlce'. een telecommunkatledltnstverlenlnl met toelevoe'ft waardt. Tezamen met de eleklroniclfabrikant Mitsubishi Electrie en het softwarebureau Cosmo 80 heeft IBM Japan bijna anderhalf jaar geleden de bedrijven Advanced Systems Technology en Advanced Syslems Technology Developmenl opgericht mei het oog op de per I april 1985 te liberaliseren Japanse telecommunicaliemarkt. LaaISll!l'noemd bedrijf moet zorgd... n voor onlwilleling, de eersle voor de markeling. Rolm-c:entrales IBM's strateaie heeft er voor zors&edragen dal hel concern hel voor builenlandse bedrijven bereikbare deel van de Japanse telecommunicatiemarkl al aardi, heeft afgeroomd, voordat concurrenten ook maar tot enijc actie zijn overaea.aan. AST stan volgend jaar al mei nelwerkdienslen, terwijl panner Mitsubishi de Japanse marketing van de bedrijfslelefooncentrales van IBM's nieuwe dochier, Rolm, op zich gaal nemen. AST zal zich bij de stan met name richten op financiële diensten aan de decail- en groothandel. Onder meer het verifiëren van banksaldi behoon ing. m«l. OlC>-51mi lm BeIrouwboor ~ automotlseren. Redelijk in prijs. tol de mogelijkheden, alsmede computer-gestuurd beheer en test en reparatie van ae1dautomaten. Daarnaast is IBM Japan samertpan werken met Secom, een bedrijf dal een alannsysteem exploiteert waarop nu meer dan 350 compuiers opgeslelddoor het gehele land staan aaogesloten. Hoewel de buitenlandse concurrentie wal ingeslapen lijkt, reageen de binnenlandse fel. Japan Telecom (behorend lol d. Japanse Spoorwegen) en Teleway Japan hebben zojuist hun plannen voor netwerkdiensten bij de nalionale PTT, NTT, ingediend. Een derde serieuze aqadijde is Dai-ni Den-Den (letterlijk Ie vertalen als 'de Iweede NTT'); een consortium aeleid door Kyocera en Sony. Alle drie verwachten voi&end jaar, hooguil begin '87 Ie kunnen stanen en in 1990 al winstgevend Ie zijn. De investeringen moeten, volgens planning, in 1993/94 lerug zijn verdiend. Automatisering e'n havengebruikers ANTWERPEN - Op dinsdag 23 april wordl in de Scadsschouwburg Ie Antwerpen hel colloqium Ponica 85 gehouden, bestemd voor bedrijfsleiders en kaderleden van "avenge bonden bedrijven en voor informaticaspecialisten die meer inzicht willen krijsen in de specifieke aulomatiseringsproblematiek van de haven. In de referalen zal onder meer aandacht worden geschonken aan het projecl 'Rotterdam Informatiehayen'. In een aantal werkgroepen zal over diverse onderwerpen worden gediscussieerd. Themanummer opleidingen AMSTERDAM - Evenals voorgaande jaren komt Computable in de zomer met een onderwijsspecial. Dit nummer zal 1 juni verschijnen in de vorm van een supplement. Hierin zal een overzicht worden opgenomen van cursussen en opleidingen op het gebied van automatisering. Bedrijven en instellingen die in dil overzicht opgenomen willen worden en het hienoè benodigde formulier nog niet hebben ontvangen. kunnen dit aanvragen bij Gerda Mouw. lélefoon (020)

20 INTEl~VIEH ===:z===== We hebb~n 10 april j.l. e~n interview gehad ulet Thieu Vinken. Deze 28-jarige l.lcde\vcrk~rs van L+T is (;ctrou\oid en heeft twee dochters van resp. l en 1 jaar oud. t1011l~1l tecl woont Tllieu in Asten, na een twcejdrig uitstapje naar SOhleren. Thieu als ~eloren en üetogen Astenaar, is blij wt!cr t~rug te ~ijn, kortom Asten bevalt hehl uitstekend. In 1974 l!lélaktc hij zijn Atheneum B af en streek vervolbens bij Philips neer. Het eerste jaar bracht hij door in de funktie van assistent accountant, waarna hij overstapte naar automatisering. Na onöevet!r vijf jaar bij Philips gewerkt te hebben, stapt Thicu in nlei 1979 over naar Volvo. Daar beviel het helll tuinder, wet als gevolg Jat hlj al snel overstapte naar L+T International. Thieu be~on zijn loopbaan bij ons op de afdelinb detachering. Sinds eind 1983 werkt hij voor AutoInfo als systeel.lont\-ierper. Donderdag 11 april is er door L+T International i.s.ru. Tandberg Data Dortmund een pers conferentie georganiseerd in Holidy-Inn te Eindlwven. De complet nieu\iie Tandberglijn werd geintroduceerd en de exclusiviteits-kontrakten voor de Benelux werden ondertekend. Op de volgende pagina's geven wij u een globaal overzicht VélU wat gezegd en door de pers op dit moment gepubliceerd is. Plus een pa~ina sfeerfoto's van ontvangst-meeting, rondleiding in L+T pand enz. Thieu is e~n verwoed amateur-toneelspeler, helaas heeft hij nier nu niet ve(!l tijd hu;:er voor. Ook is hij een echte sport freak. Zijn interessen gaan hierbij uit naar o.a. volleybal, zaalvoetbal, fietsen, puzzelen en schaken. Uatuurlijk houdt Thieu naast het studeren ook van uit~aan. We lwpen over twee maanden dan 'ook een feestje te~emoet te kunnen zien, a.mi;ezien Thieu dan de HTS infotlaatlca af lloopt te mak"n. Over zijn.. fgelopen jaar bij L+T zegt Thieu dat hij eeu hoop kennis heeft op kunnen doen. TU j hoopt dan ook no~ een paar jaar bij ons te blijven, op langere tel"ruijn misschien op het bedrijfskundig vlak. Tllieu ziet L+T als een goed soft\-iar~house wet de daarbij behorende coi:lhlcrciele spirit, hij hoopt dan ook dat deze spirit zal lu.:lpen vall het Auto-Info pakket een SUCCeS te waken.

administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie

administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie Examen VMBO-GL 2010 gedurende 255 minuten CSPE GL administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE BB Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

handel en verkoop CSPE BB Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2010 gedurende 300 minuten handel en verkoop CSPE BB Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 19 opdrachten. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

Philips gebruikt CRM-oplossing voor efficiënt beheer van wereldwijd verkoopnetwerk

Philips gebruikt CRM-oplossing voor efficiënt beheer van wereldwijd verkoopnetwerk Philips gebruikt CRM-oplossing voor efficiënt beheer van wereldwijd verkoopnetwerk De organisatie Philips Enabling Technologies Group levert diensten op het gebied van high-end productietechnologie, product-

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

De voorraad De aanhanger Het industrieterrein

De voorraad De aanhanger Het industrieterrein 1.1 de industrie De fabriekshal Aantreffen Allergrootst De voorraad De aanhanger Het industrieterrein Afleveren Overnemen De delfstof Industrieterrein Een industrieterrein is een plaats waar veel fabrieken

Nadere informatie

handel en verkoop CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

handel en verkoop CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2010 gedurende 355 minuten handel en verkoop CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 24 opdrachten. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

we work for your success

we work for your success we work for your success Hebels Staalservice Hebels Staalservice concentreert zich op de verkoop van staal, aluminium en rvs. Wij beschikken over een modern Staal Service Center waardoor wij klantspecifieke

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Mediawijsheid wat zit er in mijn computer?

Mediawijsheid wat zit er in mijn computer? Mediawijsheid wat zit er in mijn computer? blz 1 Harde schijf HD CD/DVD/blueray lezer/schrijver Floppy disk FD Bus CPU Invoer en uitvoer apparaten Vast geheugen ROM Werkgeheugen RAM In de PC zitten de

Nadere informatie

Zie de uitgebreide uitleg in de Nederlandse handleiding is te downloaden vanaf de Out of Memory website pagina Nederlands.

Zie de uitgebreide uitleg in de Nederlandse handleiding is te downloaden vanaf de Out of Memory website pagina Nederlands. Zie de uitgebreide uitleg in de Nederlandse handleiding is te downloaden vanaf de Out of Memory website pagina Nederlands. Hoe bent u op het idee gekomen om dit product te ontwikkelen? Inleiding, hoe het

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

Stage verslag 18 juni 2012. Stage verslag. 18-6-2012 Koning ICT Hristo van Zuidam. Versie 1.0 Pagina 0

Stage verslag 18 juni 2012. Stage verslag. 18-6-2012 Koning ICT Hristo van Zuidam. Versie 1.0 Pagina 0 Stage verslag 18-6-2012 Koning ICT Hristo van Zuidam Versie 1.0 Pagina 0 Inhoudsopgave Opdracht 1 het stage bedrijf... 2 A beschrijving van het bedrijf... 2 B geschiedenis van het bedrijf... 2 C een plattegrond...

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit verslag staat precies beschreven wat ik heb gedaan met de Demontage. Ook staat er in dit verslag wat er allemaal in een computer zit met alle benamingen erbij. Er word ook gemeld wat voor

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2015 bijlage

handel en administratie CSPE BB 2015 bijlage handel en administratie CSPE BB 2015 bijlage PB-0856-b-15-1-b 1 / 13 lees verder Onderdeel A boekhouden opdracht 2 en 3 boekingsstuk 1 O-STAR factuur voor factuurnummer klantnummer factuurdatum O-Star

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl

LEESHUIS. Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten www.expertisecentrumnederlands.nl LEESHUIS Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets: instructie voor de leerkracht De Grafementoets wordt afgenomen na eenheid 1 (Heks Snuifiepuifie)

Nadere informatie

Welkom bij de coachingclub! Leden trades + vragen. 5 November 2013

Welkom bij de coachingclub! Leden trades + vragen. 5 November 2013 Welkom bij de coachingclub! Leden trades + vragen 5 November 2013 Vragen? Mail naar training@cashflowopties.com Leden vragen Ik heb vandaag (31 okt) volgende Butterfly trade lopen in Apple: JAN14 CALL

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

9200 DENDERMONDE WAUTERS Marcel PC Technieken / 03 Soorten computers

9200 DENDERMONDE WAUTERS Marcel PC Technieken / 03 Soorten computers Soorten computers 1 Classificatie volgens hiërarchie De technische term voor een computer zoals we die nu kennen is micro data processor, kortweg PC. De PC stond bij zijn ontstaan begin jaren 80 onderaan

Nadere informatie

Van: Pakize Saygili en Tiffany Trampe. Docent: Meester de Lange. Klas: m3b.

Van: Pakize Saygili en Tiffany Trampe. Docent: Meester de Lange. Klas: m3b. 1 Van: Pakize Saygili en Tiffany Trampe. Docent: Meester de Lange. Klas: m3b. 2 Inhoudsopgave. Inhoud Inhoudsopgave.... 2 Inleiding.... 3 Hoofdstuk 1: Wat zit er in een computer?... 4 Het moederbord:...

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software en Expense Reduction Analysts (ERA).

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software en Expense Reduction Analysts (ERA). Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software en Expense Reduction Analysts (ERA). Case Study Expense Reduction Analysts (ERA) HET BEDRIJF

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1807/ Computer Associates Int. - Sterling Software

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Een star UNIX systeem vereiste dat data van de ene applicatie in de andere werd overgetypt. Met Microsoft Dynamics AX is een volledig

Nadere informatie

Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G

Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G Inhoud VOORWOORD... 2. INSTALLEREN... 2. Systeemvereisten... 2.2 Softwarecompatibiliteit... 2 2. VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN... 2 2. Installatie- of opstartproblemen...

Nadere informatie

Nu nog een mooie naam...

Nu nog een mooie naam... // MINIMEERKAMP HILVERSUM // VAN DE REDACTIE Jeugdtoernooi - 28 oktober 2007, Hilversum Afgelopen zondag was het weer tijd voor een nieuwe editie van het Minimeerkamp. Dit is een jeugdtoernooi speciaal

Nadere informatie

PostMasters Express. Het nieuwe postkantoor. www.postmastersexpress.nl VERZENDEN PRINT & DRUKWERK GELDZAKEN VERZEKERINGEN

PostMasters Express. Het nieuwe postkantoor. www.postmastersexpress.nl VERZENDEN PRINT & DRUKWERK GELDZAKEN VERZEKERINGEN PostMasters Express Het nieuwe postkantoor VERZENDEN PRINT & DRUKWERK GELDZAKEN VERZEKERINGEN PostMasters Express Het nieuwe postkantoor HET NIEUWE POSTKANTOOR PostMasters Express is het concept in Nederland

Nadere informatie

J O R. bedrijfspresentatie. JoR Systems. JoR Systems. Een jonge onderneming die voor midden- en kleinbedrijf software oplossingen maakt.

J O R. bedrijfspresentatie. JoR Systems. JoR Systems. Een jonge onderneming die voor midden- en kleinbedrijf software oplossingen maakt. bedrijfspresentatie Een jonge onderneming die voor midden- en kleinbedrijf software oplossingen maakt. 1 Agenda Visie Produkt BaMo Diensten Q&A 2 is een onderneming die sinds maart 2003 actief is, en zich

Nadere informatie

GRT Computers Persoonlijk advies voor uw computer/laptop

GRT Computers Persoonlijk advies voor uw computer/laptop Computer systemen van Boxxed. Simple Powerfull Easy in this Boxx. Word samengesteld uit de beste componenten op computergebied. Kwaliteit bewijst zichzelf Echte kwaliteit bewijst zich pas in de loop der

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

SPELREGELS KLAVERJASSEN CVVB

SPELREGELS KLAVERJASSEN CVVB SPELREGELS KLAVERJASSEN CVVB Klaverjassen wordt gespeeld door 4 personen, de personen die tegenover elkaar zitten aan een tafel vormen een team en zijn maten van elkaar. Men speelt met 32 kaarten (7 t/m

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

Installatie van Linux Mint 13

Installatie van Linux Mint 13 Installatie van Linux Mint 13 De installatie van Linux Mint 13 is zeer eenvoudig. Download de Mint 13 DVD ISO image van http://www.linuxmint.com/download.php en brand deze op een dvd en start uw computer

Nadere informatie

ABC4U-online. ABC4U software levert en/of biedt huidige en toekomstige gebruikers:

ABC4U-online. ABC4U software levert en/of biedt huidige en toekomstige gebruikers: ABC4U software levert en implementeert geavanceerde softwarepakketten waarbij zij gespecialiseerd is in oplossingen voor de Bouwnijverheid en in het bijzonder voor gespecialiseerde Aannemers (Metsel- Voeg-

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 FINANCIEEL PLAN M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 MANAGEMENT SUMMARY Moleskine heeft als voornaamste doel simpele maar moderne mannenmode

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri C A S E B E LG O S U C Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri Dé referentie op de markt als het gaat over ERP voor KMO SPHINX-IT Rijksweg 95A 9870 Machelen t. 09 386 33 00 f. 09 386 95 46 Av. Léon Champagne

Nadere informatie

Isah maakt het met TOPdesk en TFS

Isah maakt het met TOPdesk en TFS Juni 2014, nummer 2, jaargang 16 Isah maakt het met TOPdesk en TFS Verder in dit nummer: Shared Service Management in de praktijk Service leveren zoals uw klant het wil Wat kunt u leren van uw concurrent?

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Verkoop informatie. Web winkel in kinder educatief speelgoed en leer/spel materiaal. Inleiding

Verkoop informatie. Web winkel in kinder educatief speelgoed en leer/spel materiaal. Inleiding Verkoop informatie Web winkel in kinder educatief speelgoed en leer/spel materiaal Inleiding De eigenaar van de webwinkel bied deze te koop aan omdat de winkel te goed loopt en niet meer alleen / part

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Wij kunnen u een MijnASP terminal aanbieden met de navolgende voordelen:

Wij kunnen u een MijnASP terminal aanbieden met de navolgende voordelen: MijnASP Terminals Wanneer u werkt met het MijnASP netwerk kunt u blijven werken met uw bestaande pc s. Wanneer deze echter aan vervanging toe zijn dan kunt u in de meeste gevallen ook besluiten om ze te

Nadere informatie

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden WIE ZIJN WIJ? Accountnet is een combinatie van accountants, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs, advocaten, gestors

Nadere informatie

GET OUT FIT hoe het zit en

GET OUT FIT hoe het zit en Ingezonden stuk Datum: 15 april 2012 Betreft Toelichting op jeugdprogramma Help het wordt druk bij TC Holten! en GET OUT FIT hoe het zit en Appeltaart uitverkocht! en Dubbele combi. De titels van dit stuk

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Januari 2009. Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. Zo huist de knutselende Radio-amateur

Januari 2009. Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. Zo huist de knutselende Radio-amateur Januari 2009 SRA Bulletin Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. Zo huist de knutselende Radio-amateur Redactieteam: Jan Spoelstra Klaas Jan Kaan Gerrit Dekker Inleveren copy bij Gerrrit PA3DS pi4sra@amsat.org

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Stage Opdracht. Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr.

Stage Opdracht. Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr. Stage Opdracht Naam: Jeroen Corsius Klas: ES3a Stagebedrijf: Linssen Yachts Stagebegeleider: Dhr. Albach Praktijkbegeleider: Dhr. Beelen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 2.1 Wat moet

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Lab People Services B.V. Faillissementsnummer : 09/394 F Datum uitspraak : 19 mei 2009 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Glasheldere blik op het internet

Glasheldere blik op het internet Glasheldere blik op het internet De Software Society is in 1987 opgericht. In eerste instantie lag de nadruk op de ontwikkeling van administratieve softwarepakketten. Hierbij moet gedacht worden aan order

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Verover Europa via Amazon

Verover Europa via Amazon Verover Europa via Amazon Verover Europa via Amazon Zonder investeringen en taalbarrières verkopen over de grens. Het handboek dat precies vertelt hoe. Marco Coninx Verover Europa via Amazon Copyright

Nadere informatie

De afgelopen jaren hebben we naar volle tevredenheid gewerkt met het onderstaand gebruikersmodel om het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden:

De afgelopen jaren hebben we naar volle tevredenheid gewerkt met het onderstaand gebruikersmodel om het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden: Geachte ouders/verzorgers, Komend cursusjaar wordt het gebruik van laptops in de bovenbouw bij nog meer vakken toegepast, een mooie ontwikkeling in onze school. Het werken met laptops in school heeft als

Nadere informatie

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog!

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! pakketten en prijzen Voor elke ondernemer een passend pakket. Classic Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! 2013 SnelStart Inhoud 2 Introductie...3 Onze software...4

Nadere informatie

Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien

Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien Door een maatwerkprogramma te vervangen door Microsoft Commerce Server 2007 zag

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Bodyprotectors. Beestjes in het bos STAL T REELAER NIEUWSBRIEF. Interessante informatie: In dit nummer: Teken 1. Ruiter en paard van de maand!

Bodyprotectors. Beestjes in het bos STAL T REELAER NIEUWSBRIEF. Interessante informatie: In dit nummer: Teken 1. Ruiter en paard van de maand! STAL T REELAER NIEUWSBRIEF Interessante informatie: De nieuwe cross hindernissen zijn inmiddels in gebruik genomen. Op 17 april is het lente concours. Nog niets te doen in de mei vakantie? Kijk op pagina

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Interview - Imro van der Reyden

Interview - Imro van der Reyden Interview - Imro van der Reyden Door Jeremy de Jager Interview met Imro van der Reyden Intro: Respondent: Imro van der Reyden Interviewer: Jeremy de Jager Locatie: Zandvoort Datum interview: 18-10-2013

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Inhoud Voorwoord 7 Dankbetuiging 11 Hoofdstuk 1 Inleiding 13 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Hoofdstuk 3 Planning van de strategie 89 Bijlage hoofdstuk 3 Strategiekaarten 121 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

De zwartwitlaserprinter voor kleurenafdrukken

De zwartwitlaserprinter voor kleurenafdrukken De zwartwitlaserprinter voor kleurenafdrukken De vernieuwende Epson AcuLaser 2600-reeks biedt u niet alleen snelle, professionele zwartwitafdrukken. U geniet ook over maximale flexibiliteit. U kunt naar

Nadere informatie

A DATA-DISCOVERY JOURNEY

A DATA-DISCOVERY JOURNEY A DATA-DISCOVERY JOURNEY Waarom een data- discovery journey Je hebt een hoop data maar wat kun je er mee. Data is voor veel bedrijven nog een erg abstract begrip. Natuurlijk snapt iedereen dat informatie

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

Informatie Sandtronic IT Resellerprogramma

Informatie Sandtronic IT Resellerprogramma Voorwoord U wilt een bedrijf starten en daarbij domeinen en hosting aanbieden, maar u heeft niet de mogelijkheid om een aantal servers neer te zetten. Of u wilt zich alleen concentreren op de verkoop van

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (1)

Machinestempels als verzamelgebied (1) Machinestempels als verzamelgebied (1) Veel filatelisten verzamelen, behalve postzegels, ook stempels. Sommige stempels zijn geliefd omdat ze volledig op een postzegel passen (puntstempels, ook wel nummerstempels

Nadere informatie

TSN THUISZORG DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN. EN DAT ZO GOED MOGELIJK.

TSN THUISZORG DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN. EN DAT ZO GOED MOGELIJK. TSN THUISZORG DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN. EN DAT ZO GOED MOGELIJK. OVER TSN THUISZORG Bij TSN Thuiszorg hebben ze meer dan helder waar de focus ligt. Op de kerntaken: verzorging, verpleging en ondersteuning.

Nadere informatie

HARDWARE TEST BTO 15CL35, 17CL35 & 17CL36

HARDWARE TEST BTO 15CL35, 17CL35 & 17CL36 HARDWARE TEST BTO 15CL35, 17CL35 & 17CL36 15 april door Frank Everaardt Merk: BTO Modellen: P BOOK 15CL35 + 17CL35, X BOOK 17CL36 UPDATE: VANAF JUNI 2011 IS DE GT540-1GB STANDAARD GT555-2GB GEWORDEN volledige

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Inleiding: Op 10 februari 2011 dient voor de rechtbank een dagvaarding van alle Brabantse gemeenten, de Brabantse regio s en Attero.

Inleiding: Op 10 februari 2011 dient voor de rechtbank een dagvaarding van alle Brabantse gemeenten, de Brabantse regio s en Attero. College Onderwerp: OLOGDB06 Volmachtverlening inzake de dagvaarding door Shanks Nederland Collegevoorstel Inleiding: Op 10 februari 2011 dient voor de rechtbank een dagvaarding van alle Brabantse gemeenten,

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl

De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl m in i ster beve ili gings ie v a n E c o n o m isc he ke n ili Za et h n n va ake tief he Z e e n i nitia ngs beve ngs gings De beveiligingsscan sta voor je zaak.nl 2011 De beveiligingsscan Op naar een

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.15/16/441 NL:TZ:0000009876:F001 13-12-2016 mr. W.M. Bond-Stroek mr. M. Wouters Algemeen Gegevens onderneming Torronet B.V. is opgericht

Nadere informatie

Verslag over computers

Verslag over computers Verslag over computers Namen: laila ariani en safia el alaoui el belghiti Klas:m3a Docent: j.de lange Datum : 23-09-2013 Inhoud Par 1.1... 1 Par 1.2... 2 Par 2.1... 3 Slot 4 Par 1.1 wat zit er in een computer

Nadere informatie

Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project

Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project Dynamische Patiënt Simulaties via Windows Based Terminal Testverslag van fase 2 van het ICT project Doelstelling Het doel van fase 2 van het project Interfacultaire communicatie training via een virtuele

Nadere informatie

Significante groei en sterk vertrouwen

Significante groei en sterk vertrouwen Significante groei en sterk vertrouwen Administratie- en accountantskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten significante groei in omzet en resultaat zien. Tevens groei in personeel. Kortom er

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Project Veilige Data Opslag

Project Veilige Data Opslag 10 goede redenen Sla al uw foto s veilig op Sla al uw films veilig op Sla al uw muziek veilig op Sla al uw documenten, Excel, Word, etc, etc veilig op Deel de data met uw huisgenoten Opslag van alle soorten

Nadere informatie