Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012"

Transcriptie

1 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein Hasselt Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012 Wonen in België, werken in Nederland. 1. Aftrek hypotheekrente en kiezen voor binnenlandse belastingplicht: wijzigingen op til! 2. Gevolgen Belgisch regeerakkoord voor grensarbeiders 3. Levensloopregeling fiscaal geregeld 4. Studiefinanciering bij werkloosheid 5. Nieuwe zitdagenregeling ACV Grensarbeiders 6. Nederlandse belastingaangifte inkomsten Toeslagen 2011 en Premies en belastingen in 2012 Wat al een tijd in de lucht hing komt er nu op korte termijn aan: de keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen om als binnenlands belastingplichtige behandeld te worden zal worden aangepast. Door het keuzerecht uit te oefenen kan een grensarbeider de hypotheekrente van zijn in België gelegen woning in Nederland op dezelfde manier als zijn in Nederland wonende collega fiscaal in mindering brengen. De keuzeregeling ligt al een aantal jaren onder vuur. Het begon allemaal met het arrest Renneberg in 2008 (zaak C-527/06), gevolgd in 2010 door de zaak Gielen (zaak C-440/08). Dit zijn allebei arresten van het Europees Hof van Justitie die in 2011 navolging kregen van de Rechtbank Breda. De Rechtbank Breda stelde niet alleen de zogenaamde terugploegregeling in vraag, maar ook het feit dat moest gekozen worden voor binnenlandse belastingplicht als een niet-ingezetene nagenoeg zijn hele inkomen (minstens 90%) in Nederland verdient. Tegen deze uitspraak is de Staatssecretaris voor Financiën pro forma in cassatie gegaan. Dit cassatieverzoek is inmiddels echter ingetrokken. Plots gaat het nu heel vlug. Op 23 februari jl is onderstaand nieuwsbericht verspreid door het Ministerie van Financiën: Buitenlandse belastingplichtigen die 90 procent of meer van hun inkomen in Nederland verdienen, krijgen hun hypotheekrenteaftrek voortaan op dezelfde manier als inwoners van Nederland. Dit brengt voor met name grensarbeiders rechtszekerheid en een vereenvoudiging mee.staatssecretaris Weekers van Financiën heeft daartoe besloten. De maatregelen worden binnenkort via een beleidsbesluit bekrachtigd. Een buitenlandse belastingplichtige die niet in Nederland woont, maar wel 90% of meer van zijn inkomen in Nederland verdient, heeft op grond van jurisprudentie van het Europese Hof recht op hypotheekrenteaftrek voor zijn buitenlandse woning. EU-landen zijn verplicht om dit soort aftrekposten te geven aan buitenlandse belastingplichtigen die zo n groot deel van hun inkomen in dat land verdienen. Nederland kent daarvoor de zogenoemde keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen. Deze nieuwsbrief wordt dit jaar voor het laatst per post toegezonden. Wenst u deze in de toekomst toch te blijven ontvangen, registreer u dan op onze website: Als u niet over internet beschikt kunnen wij u bij wijze van uitzondering toch een papieren exemplaar bezorgen. Gelieve ons dit dan enkel schriftelijk door te geven onder vermelding van uw naam, adres en ACV lidnummer. 1. Aftrek hypotheekrente en kiezen voor binnenlandse belastingplicht: wijzigingen op til! De maatregel van de staatssecretaris zorgt ervoor dat belastingplichtigen die voldoen aan de zogeheten 90%-eis nog wel gebruik moeten maken van de keuzeregeling, dus moeten kiezen dat ze als binnenlandse belastingplichtige aangemerkt willen worden, maar dat eenmaal verleende hypotheekrenteaftrek op grond van de inhaal- en clawbackregeling in de toekomst niet meer wordt teruggenomen. Nu is het nog zo dat het voordeel van de hypotheekrenteaftrek, die bij buitenlandse belastingplichtigen gezien kan worden als negatief buitenlands inkomen, in latere jaren alsnog verloren kan gaan. De staatssecretaris loopt met zijn beleidsbesluit vooruit op de definitieve beslissing over de toekomst van de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen. Bij het Hof van Justitie van de EU lopen momenteel nog rechtszaken die mede van invloed kunnen zijn op de definitieve vormgeving van de regeling voor buitenlandse belastingplichtigen. Het wegvallen van nadelige effecten zoals terugploegen en inhalen is zonder meer een stap vooruit. Grote vraag is echter met welke criteria de 90% eis zal ingevuld worden? Als het over de 90% eis gesproken wordt dan wordt daar in principe mee bedoeld: 90% van het gezinsinkomen. Als een grensarbeider alleenstaande of alleenverdiener is, dan is er geen probleem. Als de echtgenoot of partner echter eigen, niet Nederlandse inkomsten heeft, zal al vlug niet aan de 90% voorwaarde voldaan zijn. Indien de Staatssecretaris zijn besluit zal beperken tot 90% van het gezinsinkomen zullen duizenden grensarbeiders, ongeacht hun nationaliteit, hun hypotheekrenteaftrek in Nederland verliezen. Dat kan absoluut niet de bedoeling zijn en ACV Grensarbeiders roept de Nederlandse beleidsmakers dan ook op in het nog te nemen besluit rekening te houden met de realiteit. Die realiteit bestaat eruit dat in het overgrote deel waarin hypotheekrente wordt afgetrokken sprake is van gezinnen met gemengde inkomsten, deels uit Nederland, deels uit België. Hier geen rekening mee houden zou een nieuwe discriminatie in het leven roepen en zou absoluut onaanvaardbaar zijn. ACV Grensarbeiders volgt deze kwestie van zeer dichtbij op. Wij raden u aan de actualiteit te volgen. maart

2 2. Gevolgen Belgisch regeerakkoord voor grensarbeiders Ruim 500 dagen heeft het geduurd vooraleer in België een nieuwe federale regering werd gevormd. Een triest wereldrecord. In schril contrast daarmee staat de sneltreinvaart waarmee nu een aantal maatregelen worden doorgevoerd. Voor wie in België woont en in Nederland werkt zijn regelingen waarin zwaar wordt ingegrepen zoals tijdkrediet, loopbaanonderbreking, landingsbanen en brugpensioen wel bekend, maar niet relevant vermits men hier maar aanspraak op kan maken als men in België werkt. Wanneer het echter gaat over de hervormingen op het vlak van pensioenen en werkloosheid komen ook grensarbeiders in beeld. Als u als grensarbeider ontslagen wordt, dan heeft u immers geen andere keuze dan terug te vallen op het Belgisch werkloosheidssysteem. En als u met pensioen gaat, dan heeft u niet alleen Nederlandse rechten, maar ook Belgische. Binnen het Belgisch pensioenstelsel voor werknemers bestaat voor grensarbeiders immers een aparte regeling, het zogenaamde complement grensarbeid of grensarbeiderspensioen. Werkloosheid Wie als grensarbeider volledig werkloos wordt heeft enkel en alleen recht op een Belgische werkloosheidsuitkering, ook al was men eerder sociaal verzekerd in Nederland en werd daar WW-premie afgedragen. De Belgische uitkeringen zijn qua duur wel langer dan deze in Nederland, maar behoorlijk lager. De hoogte is afhankelijk van de gezinssamenstelling (samenwonende met gezinslast,alleenwonende en samenwonende) en van het laatstverdiende loon. Het loon waarvan uitgegaan wordt is echter geplafonneerd tot ongeveer per maand. Dat vertaalt zich in een werkloosheidsuitkering die nooit meer kan bedragen dan gedurende de 1ste 6 maanden van de werkloosheid. Daarna neemt de uitkering af. De bruto-bedragen per categorie vanaf vindt u hieronder (bron: Samenwonende met gezinslast is onder meer de gehuwde of samenwonende die alleenverdiener is of wiens partner een zeer klein inkomen heeft. Ook alleenstaande ouders met minstens 1 kind ten laste vallen hieronder. Samenwonende met gezinslast 1ste tot 6 de maand 41,95 54, , ,46 7de tot 12 de maand 41,95 50, , ,74 vanaf 13 de maand 41,95 47, , ,90 Om als alleenwonend beschouwd te worden moet men effectief alleen wonen en een eigen huishouden voeren. Alleenwonende 1ste tot 6 de maand 35,24 54,71 916, ,46 7de tot 12 de maand 35,24 50,99 916, ,74 vanaf 13 de maand 35,24 42,73 916, ,98 Met samenwonende wordt bedoeld de gehuwde of ongehuwd samenwonenden waarbij de andere partner eigen inkomsten heeft. Samenwonende 1ste tot 6 de maand 26,42 54,71 686, ,46 7de tot 12 de maand 26,42 50,99 686, ,74 vanaf 13 de maand 26,42 31,77 686,92 826,02 Wie ouder is dan 50 jaar en een beroepsverleden bewijst van meer dan 20 jaar komt na 1 jaar werkloosheid in aanmerking voor de zogenaamde anciënniteitstoeslag en dat leidt dan tot onderstaand resultaat. Samenwonende met gezinslast 43,97 52, , ,98 Alleenwonende van 50 t/m 54 jaar 36,79 44,31 956, ,06 van 55 t/m 64 jaar 40,43 47, , ,90 Samenwonende van 50 t/m 54 jaar 29,88 35,74 776,88 929,24 van 55 t/m 57 jaar 33,30 39,71 865, ,46 van 58 t/m 64 jaar 36,60 43,68 951, ,68 Hetgeen volgt zijn de wijzigingen zoals deze voorkomen in het regeerakkoord. De grote lijnen liggen vast maar de concrete uitwerking moet nog gebeuren. Het is niet uit te sluiten dat er toch nog wijzigingen of aanpassingen zullen plaatsvinden. 1. de uitkeringen dalen naarmate de werkloosheid langer duurt, behalve voor - wie minstens 20 jaar heeft gewerkt. De voorwaarde van 20 jaar wordt jaarlijks met 1 jaar verhoogd tot 25 jaar in gezinshoofden en alleenstaanden vanaf 55 jaar - tijdelijk werklozen en deeltijdse werklozen 2. het recht op anciënniteitstoeslag gaat pas in vanaf 55 jaar ipv nu vanaf 50 jaar. 3. de werkloosheidsuitkering in de 1ste drie maanden zal vanaf hoger worden. Wellicht gaan we dan naar een maximum van per maand (index ). 4. na 12 maand werkloosheid kan nog maximaal 36 maanden een verhoogde uitkering ontvangen worden voor wie geen 20 jaar tewerkstelling bewijst (oplopend tot 25 jaar). Na afloop komt men enkel nog in aanmerking voor een forfaitaire uitkering. 5. na uitputting van de 3de periode (maximaal na 60 maanden) is er niet langer gelijkstelling voor de pensioenopbouw op basis van het laatste loon, maar op basis van een minimumrecht per loopbaanjaar. Niet alleen de hoogte en duur van de werkloosheid worden aangepast, maar ook zullen er strengere normen gelden voor werkaanbod, controle en beschikbaarheid. Er wordt bijvoorbeeld extra ingezet op begeleiding van werklozen boven de 50. Sommige wijzigingen zullen naar verwachting pas ingaan vanaf , andere vanaf Pensioenen Voor alle duidelijkheid: als we het hebben over pensioen in België, dan bedoelen we daarmee het wettelijk pensioen. De term pensioen heeft in Nederland een andere betekenis dan in België en slaat op het aanvullend of bovenwettelijk pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd. Het wettelijk pensioen in Nederland is de zogenaamde AOW. Als grensarbeider bouwt u AOW op aan 2% per verzekerd jaar. Werkt u 30 jaar in Nederland dan heeft u tot nu toe 30 x 2 = 60% van de maximale AOW opgebouwd.ingangsdatum van de AOW is nu nog 65 jaar, maar vanaf 2020 wordt dit 66. Vervroegen kan onder de huidige wetgeving niet. In België is het anders geregeld. Daar kan men als werknemer met pensioen vanaf 60 jaar op voorwaarde dat men een loopbaan bewijst van minstens 35 jaar. Ook buitenlandse tijdvakken tellen daarvoor mee. maart

3 Vanaf 2013 wordt de pensioenleeftijd stapsgewijs opgetrokken naar 62 jaar en gaat de loopbaanvoorwaarde naar 40 jaar (tegen 2016). Langere loopbanen behouden hun rechten op 60 jaar na 42 jaar loopbaan en 61 jaar na 41 jaar. Tussen 2012 en 2016 evolueert de loopbaaneis als volgt: 2012: 60 jaar mits 35 jaar loopbaan; 2013: 60,5 jaar en 38 jaar; 2014: 61 jaar en 39 jaar; 2015: 61,5 jaar en 40 jaar; 2016: 62 jaar en 40 jaar. Rekening houdend met leeftijd en beroepsloopbaan kan men dus voortaan maar met pensioen gaan zoals hieronder weergegeven: Jaar leeftijd loopbaan uitzondering lange loopbanen jaar 35 jaar ,5 jaar 38 jaar 60 j. en 40 j.loopbaan jaar 39 jaar 60 j. en 40 j. loopbaan ,5 jaar 40 jaar 60 j. en 41 j. loopbaan 61 j. en 40 j. loopbaan jaar 40 jaar 60 j. en 42 j. loopbaan 61 j. en 41 j. loopbaan In eerste instantie werd de pensioenhervorming aangekondigd zonder enig overleg met de sociale partners. Het aanhoudend vakbondsprotest heeft inmiddels gezorgd voor een versoepeling door het zogenaamd vastklikken van bestaande rechten. Wie aan de vooravond van zijn vervroegd pensioen staat, maar door de nieuwe maatregelen nu plots tot 5 jaar langer moet werken zal maar 2 jaar langer moeten werken. Concreet: als men 31 december 2012 tussen de 57 en 61 jaar is, kan men door 2 jaar langer te werken toch aan de loopbaaneis blijven voldoen. Stel dat u nu 59 bent, een loopbaan heeft van 34 jaar en vanaf 2013 het vervroegd Belgisch pensioen zou willen laten ingaan. Vermits u 38 jaar moet gewerkt hebben voldoet u niet aan de voorwaarden. Door de versoepeling kunt u vanaf 62 jaar toch met pensioen gaan. Onderstaand overzicht geeft de fasering weer rekening houdend met de versoepelingen. Leeftijd op Loopbaan Oude Nieuwe Overgangs regeling regeling regeling (+3) (+4) (+3) (+3) (+4) (+5) (+4) (+3) 64 Leeftijd op Loopbaan Oude Nieuwe Overgangs regeling regeling regeling (+3) (+4) (+5) (+4) (+3) (+3) (+4) (+5) 62 Grensarbeiderspensioen De nieuwe pensioenmaatregelen hebben ook gevolgen voor de datum waarop grensarbeiders hun Belgisch pensioen kunnen laten ingaan. Veel grensarbeiders hebben in het verleden wel ooit in België gewerkt, legerdienst gedaan of bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering ontvangen. Hoe kort de periode van Belgische onderwerping ook geweest is, de tijdvakken in kwestie leiden altijd tot een Belgisch pensioen. Dergelijk pensioen noemt men nationaal pensioen. Ook over de jaren die men als grensarbeider tussen België en Nederland gependeld heeft wordt echter een Belgisch pensioen toegekend, het zogenaamde grensarbeiderspensioen. België doet in feite alsof niet in Nederland maar wel in België gewerkt is. Tegenover ieder jaar staat een forfaitair loon en daar wordt dan een Belgisch pensioen over berekend. Van het grensarbeiderspensioen wordt afgetrokken de AOW ( op 65 jaar) en het eventuele nationaal pensioen. Het verschil wordt als complement door de Rijksdienst voor Pensioenen uitbetaald. Om recht te hebben op het grensarbeiderspensioen is het niet nodig dat men ooit in België gewerkt heeft. Wel moet er sprake zijn van een dienstverband als werknemer. Ambtenarentijdvakken worden niet meegeteld. Wie enkel en alleen het grensarbeiderspensioen ontvangt en geen nationaal pensioen, blijft verplicht zijn ziektebijdragen in Nederland te betalen en dat levenslang. Het grensarbeiderspensioen is een sociale, corrigerende maatregel die ook aan Belgisch kant bepaalde minimumrechten garandeert. Niet iedere grensarbeider heeft immers een behoorlijk aanvullend pensioen opgebouwd als aanvulling op de AOW Laat ons niet vergeten dat de AOW gebaseerd wordt op het minimumloon en niet op het werkelijke loon! Een grensarbeider zal bovendien zelden of nooit een volledige AOW van 50 verzekeringsjaren kunnen bereiken. Wenst u meer te weten over alle specifieke maatregelen? Ga dan naar en 3. Levensloopregeling fiscaal geregeld. Belastingen De levensloopregeling die vanaf 2006 werd ingevoerd heeft bij grensarbeiders niet echt veel succes gekend. Inmiddels is deze vanaf 2012 weer afgeschaft. Wie echter op minstens op zijn levenslooprekening had staan kan onder de huidige voorwaarden blijven verder sparen. Naar schatting zo n verlofspaarders mogen blijven bijstorten. Over de levensloopregeling initieel bedoeld om zelf te sparen om zijn loopbaan een tijdje te kunnen onderbreken, al of niet net voorafgaand aan het pensioen heeft altijd een zweem van scepticisme gehangen. Zeker bij grensarbeiders was dat zo en dat vooral omwille van onduidelijkheid over de fiscale consequenties ervan. Die fiscale onduidelijkheid is na 5 jaar (!) eindelijk weggevallen door een overeenkomst die België en Nederland over de levensloopregeling hebben gesloten. De overeenkomst dateert van 31 maart 2011 en is beide landen in de Staatscourant / Staatsblad gepubliceerd. Probleem was in feite dat het Belgisch wetboek inkomstenbelasting 1992 geen levensloopregeling kent. Nederland belast de aanspraken op levenslooptegoed niet, maar stelt de belastingheffing uit tot het ogenblik van uitkering. Het Belastingverdrag stelt dat wat Nederland niet belast, door België mag belast worden. Daardoor dreigde dubbele belastingheffing. Door de overeenkomst is deze dubbele heffing nu van de baan. België zal niet de levensloopuitkering zelf belasten, maar wel het rendement erover. De rendementsaangroei bedraagt 3% van het afgestane kapitaal. Nederland mag vervolgens enkel over het verschil belasting heffen. maart

4 Vb: u heeft een levenslooptegoed van dat uitbetaald wordt over 3 jaar gespreid aan per jaar. België zal belasten: x 3% = Hierover is 15% belasting verschuldigd. Nederland zal heffen over : minus = Aan de tarieven van 2012 gerekend zou dit leiden tot een belastingheffing aan 1,95%. De overeenkomst bepaalt echter niet alleen de belastingheffing in de uitkeringsfase, maar ook in de opbouwfase. Nederland belast de aanspraken niet. Met andere woorden: werknemersbijdragen zijn aftrekbaar, werkgeversbijdragen zijn niet belastbaar. De Belgische personenbelasting kent echter geen regeling waarbij een deel van het loon belastingvrij kan gestort worden. Op de Belgische belastingaangifte moet daarom het fiscaal loon gecorrigeerd vermeld worden door de bijdrage gestort in de levensloopregeling bij te tellen. België zal vervolgens vrijstelling van belasting verlenen, maar wel gemeentebelasting aanrekenen, net zoals dit gebeurt over het reguliere loon. De regeling wordt enkel toegepast op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige, in te dienen bij de plaatselijke belastingcontrole. Als er géén beroep gedaan wordt op de regeling dreigen de opgebouwde aanspraken toch aan Belgische personenbelasting te worden onderworpen, terwijl op het ogenblik van uitkering ook nog een belasting als roerend inkomen zal verschuldigd zijn. Ook Nederland zal geen reden hebben om niet te belasten met dubbele belastingheffing tot gevolg. Waar sociaal verzekerd? Het opnemen van het levenslooptegoed in grensoverschrijdende context is niet alleen fiscaal ingewikkeld, maar kan ook de toepasselijke sociale zekerheid doen veranderen. Van belang hierbij is de vraag of iemand na opname van het levenslooptegoed nog terugkeert bij zijn werkgever, dan wel onmiddellijk erop aansluitend met pensioen gaat. Maakt iemand gebruik van de levensloopregeling tot aan zijn pensionering, dan wordt hij vanaf dag 1 beschouwd als postactieve. Er is dan geen verzekering meer voor AOW, ANW en AWBZ, noch is men verder verzekerd voor de zorgverzekeringswet. Wat ziektekosten betreft wordt men aangemerkt als verdragsgerechtigde en men zal verplicht zijn bijdragen te betalen aan het College voor Zorgverzekeringen. Gaat men echter na opname van het tegoed terug aan het werk in Nederland, dan blijft men in Nederland verzekerd. Combinatie met Belgisch pensioen De levensloopuitkering wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen beschouwd als een inkomen uit beroepsarbeid. Dat wil zeggen dat combinatie met vervroegd Belgisch pensioen mogelijk is, maar dat daarvoor de toegelaten grenzen en de aangifteverplichting aan de RVP moet gerespecteerd worden. Indien in het vervroegd Belgisch pensioen ook een component nationaal pensioen zit én in Nederland wordt niet meer effectief gewerkt, leidt dat er toe dat men via zijn Belgisch pensioen bij voorrang Belgisch ziekenfondsverzekerde wordt. De levensloopregeling is intussen, behoudens behoud bestaande rechten, op de schop gegaan. Vanaf 2013 komt er een nieuwe regeling in de plaats, het vitaliteitssparen. Men kan maximaal fiscaal gefaciliteerd sparen met een jaarlijkse maximum inleg van Fiscaal vertoont de nieuwe regeling raakvlakken met de levensloopregeling. Naar verwachting zullen de fiscale regels die nu voor de levensloopregeling gelden ook voor de vitaliteitsregeling van toepassing zijn, maar hierover moeten beide landen zich nog uitspreken. 4. Studiefinanciering bij werkloosheid ACV Grensarbeiders is erin geslaagd het Nederlandse Ministerie van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap (OCW) te laten terugfluiten in een voor grensarbeiders belangrijke principiële kwestie. Kinderen van grensarbeiders hebben recht op Nederlandse studiefinanciering indien één van de ouders in Nederland werkt. Wat echter als die ouder zijn baan verliest en onvrijwillig werkloos wordt en een werkloosheidsuitkering uit zijn woonland ontvangt? DUO, de instantie die instaat voor de uitvoering van de studiefinanciering, trok in april 2009 het recht op studiefinanciering in voor twee kinderen van een grensarbeidster. Zowel de kinderen als de moeder hebben de Belgische nationaliteit. De moeder werd werkloos nadat ze ruim 38 jaar in Nederland had gewerkt en ontving een Belgische werkloosheidsuitkering. Twee jaar heeft het geduurd vooraleer resultaat werd geboekt, en daarvoor moest het ACV tot bij de Centrale Raad van Beroep, het hoogste Nederlandse rechtsorgaan in administratieve zaken gaan. Uiteindelijk volstond een tussenuitspraak van de Crvb van 8 juli 2011 om DUO en het Ministerie van OCW tot andere gedachten te brengen. Eerder had de Rechtbank in Groningen op 22 juli 2010 in hoger beroep DUO nochtans in het gelijk gesteld Het recht op studiefinanciering voor kinderen van grensarbeiders is pas tot stand gekomen na het zogenaamde arrest Meeusen van 8 juni Daarbij werd teruggegrepen naar de verordening nr 1612/68 en dan in het bijzonder artikel 7 lid 2 ervan. Dit artikel bepaalt dat een werknemer die onderdaan van een lidstaat is, op het grondgebied van een andere lidstaat recht moet hebben op dezelfde sociale en fiscale voordelen als nationale werknemers. In de discussie met DUO/Ministerie van OCW was de vraag of een werkloze grensarbeider nog als werknemer in de zin van de verordening 1612/68 te beschouwen was. Volgens DUO niet, volgens ACV wel. Pas in hoger beroep heeft het ministerie naar aanleiding van vragen van de Crvb dit standpunt verlaten en toegegeven dat ook iemand die na het einde van zijn dienstbetrekking nog daadwerkelijk naar werk zoekt, als werknemer dient aangemerkt te worden. De Raad heeft daarbij aangegeven dat begrippen als daadwerkelijk zoeken naar werk en naar behoren vastgestelde onvrijwillige werkloosheid ook in eerdere Europese rechtspraak aan bod zijn gekomen en dat deze begrippen niet alleen aan de hand van de Nederlandse werkloosheidswetgeving mogen ingevuld worden. Daarbij mag niet volstaan worden met een beoordeling van het zoekgedrag naar werk dat zich zou beperken tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Crvb heeft DUO de oorspronkelijke beslissing ingetrokken en blijft het recht op studiefinanciering behouden, ook als men een Belgische werkloosheidsuitkering ontvangt. Deze beslissing is voor grensarbeiders van groot belang. Niemand vraagt erom werkloos te worden en vervolgens door het recht op studiefinanciering te verliezen nog eens extra gestraft te worden! Het lijkt er overigens op dat Nederland op vrij korte termijn opnieuw zal teruggefloten worden, ditmaal door het Europees Hof van Justitie. Tegen Neder- maart

5 land loopt namelijk een inbreukprocedure ivm de zogenaamde 3 uit 6 eis. Die komt er op neer dat men nog enkel studiefinanciering zou kunnen ontvangen als men in de laatste 6 jaar minstens 3 jaar legaal in Nederland heeft gewoond. Kinderen van grensarbeiders zouden aan die eis niet kunnen voldoen en dus niet langer aanspraak op studiefinanciering kunnen maken. Op 16 februari 2012 heeft de Advocaat-Generaal E.Sharpston conclusie gewezen en aan het Hof in overweging gegeven dat: het Hof vaststelt dat het Koninkrijk der Nederlanden, door van migrerende werknemers en gezinsleden ten laste te vereisen dat zij aan een woonplaatsvereiste voldoen om in het kader van de Wet Studiefinanciering in aanmerking te komen voor studiefinanciering voor een opleiding in het buitenland, de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 45 VWEU en artikel 7, lid 2 van de verordening 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrij verkeer van werknemers binnen de gemeenschap. Het is nu wachten op het arrest ter zake. ACV volgt dit verder voor u op. Noteer ook dat er nóg twee inbreukprocedures lopen tegen Nederland die voor (voormalig) grensarbeiders van belang zijn. Het betreft hier de zogenaamde tegemoetkoming chronisch zieken die Nederland weigert toe te kennen aan invalide grensarbeiders en om de afschaffing van de tegemoetkoming AOW voor wie gepensioneerd is en wiens inkomsten niet voor minstens 90% in Nederland belastbaar zijn. Wij raden u aan de actualiteit te volgen. 5. Nieuwe zitdagenregeling ACV Grensarbeiders Vanaf januari 2012 zijn de zitdagen waar u als ACV lid met gespecialiseerde vragen rond grensarbeid terecht kunt gewijzigd. Het namiddag- en avondgedeelte is in principe voorbehouden voor werkende grensarbeiders. Op deze zitdagen kan men terecht met vragen en problemen op het vlak van sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht. Voor een werkloosheidsaanvraag daarentegen dient men zich te wenden tot het ACV Dienstencentrum in zijn streek. De zitdagen vinden niet plaats gedurende de Belgische schoolvakanties, maar voor dringende kwesties kunt u dan uiteraard toch met ons contact opnemen. Het is niet omdat de zitdagen in de vakantieperiodes niet plaatsvinden dat ook de Dienst Grensarbeiders niet bereikbaar zou zijn. Dag Plaats Uur maandag woensdag donderdag vrijdag ACV dienstencentrum Bilzen, Stationlaan 44 Maaseik, Maastrichtersteenweg 17 Neerpelt, Norbertinessenlaan 1 ACV Kempen Turnhout, Korte Begijnenstraat 20 ACV Dienstencentrum Genk, Dieplaan 19 ACV Dienstencentrum Hasselt, Mgr Broekxplein 1 (gelijkvloers) ACV Dienstencentrum Maasmechelen, Heirstraat 249 8u45-11u30 8u45-11u30 8u45-11u30 6. Nederlandse belastingaangifte inkomsten 2011 Voor het invullen van de Nederlandse belastingaangifte worden ook dit jaar aparte zitdagen georganiseerd. ACV leden grensarbeiders kunnen terecht op onderstaande data en plaatsen. 30 juni 2012 is de uiterste inleverdatum. Niet tijdig aangifte doen kan leiden tot een zogenaamde verzuimboete. Die bedraagt sinds 2010 minimaal 226 en maximaal Men zal echter eerst altijd nog een aanmaning tot het indienen van de aangifte krijgen. Pas als daarop niet gereageerd wordt kan een boete worden opgelegd. Datum ACV kantoor te Uur Woensdag 7 maart 2012 Tongeren, Elisabethwal u Woensdag 14 maart 2012 Maasmechelen, Heirstraat u Maandag 19 maart 2012 Turnhout, Korte Begijnenstraat 20 9u30-11u30 13u30-17 u Dindsdag 20 maart 2012 St.Gillis Waas, Kerkstraat u Woensdag 21 maart 2012 Hasselt, Mgr Broekxplein 1 (gelijkvloers) u Woensdag 28 maart 2012 Maaseik, Maastrichtersteenweg u Donderdag 29 maart 2012 Kalmthout, Kapellensteenweg u Woensdag 11 april 2012 Genk, Dieplaan u Woensdag 18 april 2012 Bree, Grauwe Torenwal u Donderdag 26 april 2012 Zelzate, Frantz Wittoucklaan 22/ u Woensdag 9 mei 2012 Bilzen, Stationlaan 44 13u30-19 u Woensdag 23 mei 2012 Maaseik, Maastrichtersteenweg u Donderdag 31 mei 2012 Neerpelt, Norbertinessenlaan 1 13u30-19 u Woensdag 6 juni 2012 Hasselt, Mgr Broekxplein 1 (gelijkvloers) u Woensdag 13 juni 2012 Maasmechelen, Heirstraat u Opgelet! Op de gewone wekelijkse grensarbeiderszitdagen worden geen aangiftes ingevuld! Heeft u te maken met een M-biljet of de bijleenregeling? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. Naast de gebruikelijke documenten zoals jaaropgave(s) en overzicht betaalde hypotheekrente verzoeken wij u zeker ook de print van verleden jaar voor te leggen! Belangrijk: fiscaal partnerschap Vanaf 1 januari 2011 kunnen ongehuwd samenwonenden niet zomaar meer kiezen voor fiscaal partnerschap. Ongehuwd samenwonenden die allebei op hetzelfde woonadres ingeschreven staan zijn alleen nog maar elkaars fiscale partner als zij aan een van volgende voorwaarden voldoen: - zij hebben een notarieel samenlevingscontract afgesloten - zij hebben samen een kind - een van de partners heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend - zij zijn als partners aangemeld voor een pensioenregeling - zij zijn gemeenschappelijk eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is. Wie eind uiterlijk eind 2011 aan één van de voorwaarden voldoet en al het hele jaar op hetzelfde woonadres ingeschreven is zal voor het hele jaar 2011 fiscaal partner zijn. Gehuwden en geregistreerd partners blijven ook na automatische elkaars fiscale partner. maart

6 7. Toeslagen 2011 en 2012 Niet alleen een aangifte inkomstenbelasting moet tijdig worden ingediend, dat geldt evenzeer voor de toeslagen waarop men als grensarbeider aanspraak kan maken. Veel grensarbeiders hebben recht op een of meerdere toeslagen, maar de toekenning ervan gebeurt helaas niet altijd automatisch, zeker niet als men niet in Nederland woont. Er zijn op dit ogenblik 3 soorten toeslagen waarvoor grensarbeiders in aanmerking komen: het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de zorgtoeslag. Als men in 2011 al een toeslag ontving dan wordt deze in principe in 2012 automatisch verdergezet. Nieuwe aanvragen die betrekking hebben op het jaar 2012 kunnen worden ingediend tot 1 september Dit geldt voor alle toeslagen behalve voor de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag gaat maximaal terug tot de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag werd ingediend. Een aanvraag indienen in maart 2012 betekent dus dat het recht ingaat in februari 2012 en niet eerder. Toeslagen die op het jaar 2011 betrekking hebben kunnen nog worden aangevraagd tot 30 juni 2012 als u een verzoek tot het doen van een Nederlandse belastingaangifte 2011 ontvangen heeft. Is dat niet het geval, dan moet de aanvraag vòòr 1 april 2012 binnen zijn. Voor alle toeslagen geldt als berekeningbasis het toetsingsinkomen. Het toetsingsinkomen is niet het bruto inkomen, maar wel het zogenaamde verzamelinkomen, na inbreng aftrekposten. Voor de zorgtoeslag ligt de inkomensgrens voor het jaar 2011 op voor een alleenstaande en op voor partners. Voor 2012 zijn de inkomensgrenzen verlaagd: naar respectievelijk en Maximum toeslag 2011 is 835 voor een alleenstaande en voor een gezin. Voor 2012: respectievelijk 838 en Kindgebonden budget wordt in principe automatisch toegekend als er recht op Nederlandse kinderbijslag bestaat. Als men Belgische kinderbijslag ontvangt is dat niet het geval. Of er recht bestaat op kindgebonden budget is afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin en van het gezinsinkomen. Omdat Belgische kinderbijslag moet afgetrokken worden kan niet uitgegaan worden van het resultaat dat tot stand komt via een proefberekening die men kan maken op ACV Grensarbeiders helpt u graag bij de berekening. Ook kinderopvangtoeslag loopt voor grensarbeiders niet van een leien dakje. Laat u ook hiervoor bijstaan om latere terugvorderingen te voorkomen. Meer info over alle toeslagen vindt u op 8. Premies en belastingen in In onderstaande tabel vindt u het overzicht van de sociale zekerheidsbijdragen ( premies ) en belastingpercentages die vanaf van toepassing zijn. Premie volksverzekeringen 2012 AOW 17,9% ANW 1,10% AWBZ 12,15% Totaal 31,15% Over maximaal Maximum exclusief heffingskortingen Nederlandse belastingen 2012 % Schijf ,95 % Schijf ,80 % Schijf % Schijf en meer 52 % Belastingen én premie vv 2012 in Schijf 1 33,1 % Schijf 2 41,95 % Aanslaggrens 45 Teruggaafgrens 14 Eigenwoningforfait 2012 van 0 tot nihil van tot ,20 % van tot ,35 % van tot ,45 % en hoger 0,60 % tot Heffingskortingen 2012 Algemene heffingskorting Arbeidskorting maximaal lagere hogere inkomens inkomens ( ) tot 57 jaar Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximaal Alleenstaande ouderkorting 947 Aanvullende alleenstaande ouderkorting wordt geïntegreerd in de ouderkorting door een vermeerdering met maximaal Heffingskorting niet werkende partner* maximaal Ouderschapsverlofkorting 4,18 per verlofuur Werkloosheidspremie 2012 WW premie werknemersdeel 0 Maximum dagloon uitkering ZW,WW,WIA,WAO 191,82 per dag Zorgverzekeringwet 2012 Inkomensafhankelijke bijdrage werkgever 7,10 % over maximaal Nominale premie per zorgverzekeraar verschillend indicatie: per jaar Nominale bijdrage meeverzekerde gezinsleden 72,72 per maand (via CVZ) Eigen risico (vrijwillig) van 0 tot 500 Eigen risico (verplicht) 220 *wordt vanaf 2009 afgebouwd over een termijn van 15 jaar met 6.67% per jaar waardoor er in 2012 maximaal kan worden uitbetaald. Maximale korting van blijft mogelijk indien de partner zonder inkomen geboren is vóór Ook als er kinderen zijn jonger dan 5 jaar en de partner is geboren tussen en is een hogere korting mogelijk (2012: max 1.762) Ondanks het feit dat deze nieuwsbrief met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Nadruk of verspreiding zonder toelating van ACV Grensarbeiders is verboden. Reacties zijn steeds welkom. Mail naar Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen of bent u van adres veranderd, meld het ons! maart

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015 Wonen in België, werken in Nederland.

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2015

Grensarbeiders Checklist 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2015 Voor de

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2014 2014 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014!

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Nieuwsflits 2014 Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW September 2005 2005 / 4 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uit gever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl DE NIEUWE

Nadere informatie

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE

SCHEIDINGSPROFS ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE ADVIESBOEK ALLES OVER SCHEIDEN EERSTE EDITIE GEEN ADVOCAAT NODIG KINDEREN EERST S AVONDS EN OP ZATERDAG ONPARTIJDIG VASTE PRIJS TERMIJNEN 010 30 MOGELIJK 70 518 Inhoudsopgave 1 Introductie 2 Samenleefvormen

Nadere informatie

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip

Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip Wegwijzer Wet Uniformering Loonbegrip adp.nl HR. Payroll. Benefits. Voorwoord Op 1 januari 2013 wordt met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip een nieuwe stap gezet in het eenvoudiger maken

Nadere informatie

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9

INHOUD Over deze brochure Wat is pensioen eigenlijk? Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 Uw pensioen bij INHOUD 01 Over deze brochure 2 02 Wat is pensioen eigenlijk? 4 03 Hoe wordt uw pensioen opgebouwd? 6 04 Veranderingen in uw privé-/werksituatie 9 05 Andere belangrijke informatie 11 06

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

Wijzigingen loonbelasting 2014

Wijzigingen loonbelasting 2014 Nieuwsbrief _ feb 2014 LOONBELASTING Wijzigingen afdrachtverminderingen 2014 Per 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de afdrachtverminderingen. Onderwijs De afdrachtvermindering onderwijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep

Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep februari 2014 Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep Inhoud Wijzigingen afdrachtverminderingen 2014 Wijzigingen loonbelasting 2014 Hervorming pensioenopbouw 30%-regeling voor tandarts

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stand van Zaken van de sociale zekerheid

Stand van Zaken van de sociale zekerheid In deze brochure wordt een algemeen overzicht met de bedragen per 1 januari 2012 gegeven van de verschillende sociale verzekeringen en voorzieningen. Het is aan de uitvoerende instantie om te beoordelen

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen)

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.44 Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken, www.svb.nl/bbz Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Bode & partners Scheiden met je hart

Bode & partners Scheiden met je hart Bode & partners Scheiden met je hart Inhoudsopgave Inleiding 1. Introductie 2. Procedure 2.1 Echtscheiding 2.2 Scheiding van tafel en bed 2.3 Geregistreerd partnerschap 3. Emoties 4. Kinderen 4.1 Ouderlijk

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie