Special LENTEAKKOORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Special LENTEAKKOORD"

Transcriptie

1 Special LENTEAKKOORD

2 INHOUD VOORWOORD 3 EIGEN WONING 3 Hypotheekrenteaftrek Overdrachtsbelasting Verhuurdersbelasting MOBILITEIT 4 Reiskostenvergoeding Leaseauto's (BE)LONEN 4 Hoge inkomens VENNOOTSCHAPSBELASTING 5 Beperking aftrek deelnemingsrente PENSIOEN 6 Verhoging AOW-leeftijd Aanpassen pensioenrichtleeftijd BTW 7 Verhoging btw-tarief naar 21% Aanpassing medische btw-vrijstelling Verlaagd tarief van 6% op podiumkosten en kunstvoorwerpen OVERIGE FISCALE MAATREGELEN 7 De inhoud van deze special is tot stand gekomen met medewerking van Fiscaal Up To Date.

3 SPECIAL LENTEAKKOORD BAKER TILLY BERK 3 LENTEAKKOORD: FISCALE MAATREGELEN 2013 Nederland moet flink bezuinigen om het begrotingstekort volgend jaar terug te brengen tot de Europese norm van 3%. Daarom is een akkoord gesloten over een ingrijpend pakket aan bezuinigings- en hervormingsmaatregelen. De maatregelen zijn deels verwerkt in het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 dat op 4 juni 2012 door de staatssecretaris van Financiën is aangeboden aan de Tweede Kamer. Een ander deel is opgenomen in het wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. Onder andere de beperking renteaftrek op de eigen woning, de verhuurdersbelasting en de mobiliteitsmaatregelen zijn nog niet uitgewerkt in een wetsvoorstel. Ze worden hier wel genoemd, maar zoals voorgesteld in het Lenteakkoord. Let op: eerdergenoemde wetsvoorstellen zijn pas van toepassing als ze zijn goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Dat is op dit moment nog niet het geval. EIGEN WONING HYPOTHEEKRENTEAFTREK Vanaf 2013 is voor nieuwe hypotheken de betaalde rente alleen aftrekbaar als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Bij het afsluiten van de lening moet het aflossingsschema al vast liggen en dient er ook daadwerkelijk te worden afgelost. De mogelijkheid om hypothecaire leningen af te sluiten waarbij niet ten minste volgens een annuïtair aflossingschema wordt afgelost, blijft na 1 januari 2013 bestaan. Echter de hypotheekrente op deze leningen is dan niet meer aftrekbaar in box 1. De hypotheekrenteaftrek en de vrijstelling in box 1 voor de kapitaalverzekering eigen woning blijven in de voorstellen ongewijzigd voor bestaande hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft voor iedereen 30 jaar. OVERDRACHTSBELASTING De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen van 6% naar 2% wordt met ingang van 1 juli 2012 definitief. Onder woningen wordt verstaan de woning inclusief de ondergrond, de tuin en eventuele aanhorigheden, zoals garages. De staatssecretaris van Financiën vindt het niet wenselijk dat de verkrijging van een woning wordt uitgesteld tot het wetsvoorstel wordt aangenomen. Daarom heeft hij vooruitlopend op de wetswijziging in een besluit goedgekeurd dat voor de heffing van overdrachtsbelasting een tarief van 2% wordt toegepast bij de verkrijging op of ná 1 juli VERHUURDERSBELASTING Per 1 januari 2013 wordt een verhuurdersbelasting ingevoerd. Deze maatregel moet nog worden uitgewerkt en er zal een apart wetsvoorstel bij het Belastingplan 2013 worden ingediend. Om de uitvoeringskosten en administratieve lasten te beperken zal deze maatregel zo simpel mogelijk worden vormgegeven. Om de doorstroming in de woningmarkt te bevorderen is in het regeerakkoord afgesproken dat verhuurders de mogelijkheid krijgen om een maximale huurverhoging (inflatie plus 5%) door te voeren bij huurders met een huishoudinkomen 1 van of meer. Het Lenteakkoord verruimt deze mogelijkheden voor verhuurders. Voor huurders met een huishoudinkomen van tot mag de huur jaarlijks worden verhoogd met de inflatie plus 1% per jaar. Neem contact op met belastingadviseur Daniëlle Veenhuijzen, (020) of 1 Onder huishoudinkomen vallen alle inkomens van de huurder en de overige bewoners van de woonruimte, met andere woorden, alle inkomens achter een bepaalde deur.

4 4 BAKER TILLY BERK SPECIAL LENTE AKKOORD MOBILITEIT REISKOSTENVERGOEDING Woon-werkverkeer Reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer kunnen met ingang van 2013 niet meer onbelast worden verstrekt door werkgevers. Dit geldt voor alle vormen van vervoer: auto, openbaar vervoer en fiets. Overgangsmaatregel openbaar vervoer OV-abonnementen die vóór 25 mei 2012 zijn ingegaan worden gerespecteerd voor hun gehele (resterende) looptijd. Zakelijke kilometers Zakelijke reizen kunnen in 2013 nog wel onbelast worden vergoed. Met ingang van 1 januari 2014 wordt het budgettaire beslag ( 600 miljoen) van de onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke reizen toegevoegd aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling en vervalt ook de vrijstelling voor zakelijke kilometers. Zakelijke kilometers kunnen dan alleen nog maar belastingvrij worden vergoed als de vrije ruimte van de werkkostenregeling dat toelaat. Het percentage van de werkkostenregeling gaat van 1,4% in 2012 naar 1,6% in 2013 en loopt op naar 2,1% vanaf LEASEAUTO S Woon-werkkilometers die worden gemaakt met een door de werkgever ter beschikking gestelde auto (leaseauto) worden vanaf 2013 aangemerkt als privékilometers. Overgangsmaatregel Voor leaseauto s wordt overgangsrecht vastgesteld dat alleen betrekking heeft op leasecontracten die zijn aangegaan vóór 25 mei 2012 en op mensen die nu minder dan 500 privékilometers per jaar rijden met hun leaseauto. Het overgangsrecht geldt gedurende de looptijd van het leasecontract maar eindigt uiterlijk 1 januari Het overgangsrecht houdt in dat leaserijders 25% van de eigenlijk verschuldigde bijtelling gaan betalen als de auto alleen voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer wordt gebruikt en het overige privégebruik beperkt blijft tot maximaal 500 kilometer per jaar. Bestelauto's Het is nog niet duidelijk welke afwijkende maatregelen voor bestelauto s gaan gelden. (BE)LONEN HOGE INKOMENS In 2013 geldt een tijdelijke werkgeversheffing (pseudoeindheffing) van 16% over in 2012 genoten lonen (inclusief bonussen) voor zover deze uitkomen boven een bedrag van Als een werknemer binnen concernverhoudingen loon heeft genoten van verschillende verbonden vennootschappen, wordt dit loon bij elkaar opgeteld en in aanmerking genomen bij de inhoudingsplichtige die het grootste deel van het loon heeft verstrekt. De heffing moet worden afgedragen via de loonaangifte over maart 2013 (bij maandaangifte). Bij andere loontijdvakken in het loontijdvak waarin 31 maart 2013 valt. Werkgeversbijdrage kinderopvang De tabel van de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind wordt aangepast. De vaste toeslag van 33,3% (werkgeversbijdrage) wordt vanaf een gezamenlijk inkomen van afgebouwd tot 0% bij een gezamenlijk inkomen van Let op: het eerste kind is niet het oudste kind, maar het kind met de meeste opvanguren. Vertrekvergoedingen De werkgeversheffing op excessieve vertrekvergoedingen wordt verhoogd per 1 januari 2013 van 30% naar 75%. Neem contact op met specialist loonheffingen Karin Herman-Droog, (010) of

5 VENNOOTSCHAPSBELASTING BEPERKING AFTREK DEELNEMINGSRENTE Er wordt een (aanvullende) beperking van renteaftrek in de vennootschapsbelasting voorgesteld. De maatregel die jaarlijks 150 miljoen moet opbrengen, raakt alleen grotere bedrijven. Rente kan namelijk alleen in aftrek beperkt worden als de rente meer bedraagt dan 1 miljoen per jaar. De overige renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting (zoals de zogenoemde thincapregeling) blijven bestaan. Het kabinet is voorstander van afschaffing van de thincap-regeling die vooral het mkb treft, maar heeft geen dekking voor de afschaffing weten te vinden ( 30 miljoen per jaar). Achtergrond Voor een belastingplichtige (meestal een bv) die een deelneming (aandelen in een andere bv) koopt, blijven de voordelen uit die deelneming onbelast (deelnemingsvrijstelling). Als de belastingplichtige de deelneming heeft gefinancierd met een lening, is de rente in beginsel volledig aftrekbaar. De aanvullende beperking van de renteaftrek in de vennootschapsbelasting beoogt deze onevenwichtigheid (voordelen onbelast, rente aftrekbaar) tot op zekere hoogte te herstellen en beperkt de aftrek van bovenmatige deelnemingsrente. Wanneer is deelnemingsrente bovenmatig? In elk geval is tot een bedrag van 1 miljoen deelnemingsrente nooit bovenmatig en dus in beginsel aftrekbaar. De (mate van) bovenmatigheid van deelnemingsrente wordt bepaald aan de hand van een formule. In de formule wordt uitgegaan van gemiddelde waarden van het begin en het einde van het boekjaar. Van deze middeling wordt hierna eenvoudshalve afgezien. Stap 2: bepaling van de bovenmatige deelnemingsrente De bovenmatige deelnemingsrente is de uitkomst van de volgende formule: [de betaalde rente over alle geldleningen die de belastingplichtige verschuldigd is] x [deelnemingsschuld / geldleningen]. Voorbeeld: De belastingplichtige betaalt in een jaar 10 miljoen rente. De deelnemingsschuld is 60 miljoen en de geldleningen bedragen 150 miljoen. De bovenmatige deelnemingsrente is 4 miljoen (10 x 60/150). Niet aftrekbaar is dan: 4 miljoen (bovenmatige deelnemingsrente) -/- 1 miljoen (franchise) = 3 miljoen. De rest van de rente, 7 miljoen, is wel aftrekbaar. Versoepeling voor uitbreidingsinvesteringen Voor de aankoop van een deelneming van een niet verbonden lichaam geldt een versoepeling. Mits de verkrijgingsprijs is toe te rekenen aan materiële ondernemingsactiviteiten van de deelneming (dus niet voor zover de verkrijgingsprijs is toe te rekenen aan beleggingen). Een uitbreidingsinvestering kan geheel met vreemd vermogen worden gefinancierd. Dus een uitbreidingsinvestering leidt niet tot een hoger bedrag aan niet-aftrekbare rente. Uitzondering op de versoepeling Onder omstandigheden is de versoepeling niet van toepassing. De versoepeling is, vrij vertaald, niet van toepassing bij fiscaal gedreven financiering met vreemd vermogen. In dat geval kan financiering met vreemd vermogen dus wel leiden tot een hoger bedrag aan nietaftrekbare rente. Stap 1: bepaling van de deelnemingsschuld De deelnemingsschuld is de verkrijgingsprijs van de deelnemingen verminderd met het fiscaal (eigen) vermogen. Als de uitkomst negatief is (dus als het eigen vermogen groter is dan de verkrijgingsprijs van de deelnemingen), is er geen beperking van de renteaftrek. Neem contact op met hoogleraar Internationaal Belastingrecht en fiscaal partner Philippe Albert, (030) of

6 PENSIOEN VERHOGING AOW-LEEFTIJD Het kabinet heeft in 2011 een pensioenakkoord met de sociale partners gesloten. In dit akkoord is overeengekomen de AOW-leeftijd in 2020 op 66 jaar te stellen, en in 2025 op 67 jaar. Het kabinet wil daar op terugkomen en de AOW-leeftijd eerder verhogen, namelijk naar 66 jaar in 2019 en naar 67 jaar in De verhoging van de AOW-leeftijd wordt daarmee versneld ingevoerd. In 2013, 2014 en 2015 wordt de AOW-leeftijd telkens met één maand verhoogd, in 2016, 2017 en 2018 telkens met twee en in 2019 met drie. In 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Verhoging AOW tot 2019 Jaar Aantal AOWleeftijd + 1 maand jaar AANPASSEN PENSIOENRICHTLEEFTIJD De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd waarop het pensioen in gaat en waarmee gerekend wordt in het zogenoemde Witteveenkader, de fiscale regels voor het aanvullend pensioen. Deze leeftijd wordt in 2014 in één keer verhoogd naar 67 jaar. Daarna wordt de pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De maximale opbouwpercentages worden verlaagd met 0,1% in 2014 (1,9% voor eindloonregelingen en 2,15% voor middelloonregelingen). Daardoor zijn er meer dienstjaren nodig om een pensioen van 70% van het laatstverdiende loon te bereiken. Vanaf 2014 gaat het nieuwe regime in. Dit betekent voor werkenden die zijn aangesloten bij een pensioenfonds dat zij vanaf dat moment jaarlijks minder nieuwe rechten opbouwen. Overigens blijven opgebouwde pensioenrechten in tact. De opbouw van de fiscale oudedagsreserve en de aftrek van lijfrentepremie in de derde pijler wordt op overeenkomstige wijze ingeperkt. Overgangsmaatregelen Mensen die maar weinig mogelijkheden hebben om het verlies aan inkomen te compenseren komen in aanmerking voor de overgangsmaatregelen. Voor pré-gepensioneerden komt er een regeling waarmee ze een voorschot kunnen krijgen op de AOW vanaf de 65e verjaardag. Een voorschot van bijvoorbeeld drie moet dan wel binnen maximaal 1,5 jaar worden terugbetaald. Verder kunnen mensen een beroep doen op de bijzondere bijstand als ze onder het sociaal minimum dreigen te komen. Neem contact op met fiscaal partner Bart Bos, (020) of

7 SPECIAL LENTEAKKOORD BAKER TILLY BERK 7 BTW VERHOGING BTW-TARIEF NAAR 21% De regering verhoogt per 1 oktober 2012 het algemene btw-tarief van 19% naar 21%. Het lage btw-tarief van 6% blijft gehandhaafd. In het wetsvoorstel is een overgangsregeling opgenomen waarin is aangegeven hoe de btw-heffing verloopt bij de verhoging van het btw-tarief. Kort gezegd is het btw-tarief van toepassing dat van kracht is op het moment waarop de levering of dienst wordt verricht / voltooid. Vooruitbetalingen Voor vooruitbetalingen geldt dat op dit moment met 19% btw moet worden gefactureerd en dat op 1 oktober 2012 een aanvullende factuur met 2% btw moet worden uitgereikt. Voor nieuwe onroerende zaken geldt dat de bouwtermijnen die vervallen vóór 1 oktober 2012 belast zijn met 19% btw en de latere bouwtermijnen met 21% btw. Nadere toelichting wordt verwacht Wij verwachten nog een nadere toelichting / goedkeuring voor vooruitbetalingen en andere specifieke situaties (bijvoorbeeld meer- / minderwerk en doorlopende diensten). AANPASSING MEDISCHE BTW-VRIJSTELLING De medische vrijstelling binnen de btw-wetgeving is van toepassing op de gezondheidskundige verzorging van de mens door (para)medici die een zogenoemde BIGopleiding hebben gevolgd voor hun gezondheidskundige diensten. Uit jurisprudentie blijkt dat ook niet-biggeregistreerden deze vrijstelling onder voorwaarden kunnen toepassen voor hun gezondheidskundige diensten. Naar aanleiding van het Lenteakkoord wordt de vrijstelling echter beperkter uitgelegd. Volgens het wetsvoorstel vallen onder de vrijstelling uitsluitend gezondheidskundige diensten door (para) medici die een BIG-opleiding hebben afgerond voor hun gezondheidskundige diensten, voor zover deze diensten passen binnen de afgeronde BIG-opleiding. Voor psychologische diensten wordt de vrijstelling beperkt tot alleen door gezondheidszorgpsychologen geleverde diensten en differentiaties daarvan die met betrekking tot opleidingsduur en -niveau gelijkwaardig zijn. VERLAAGD TARIEF VAN 6% OP PODIUMKUNSTEN EN KUNSTVOORWERPEN Met ingang van 1 juli 2012 is het verlaagde btw-tarief van 6% weer van toepassing op podiumkunsten, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzameling en antiquiteiten. Podiumkunsten die plaatsvinden vóór 1 juli 2012 zijn belast met 19% btw. Bij vooruitbetalingen vóór 25 mei 2012 geldt ook het hoge btw-tarief. Op vooruitbetalingen vanaf 25 mei 2012 voor podiumkunsten die plaatsvinden op óf na 1 juli 2012, mag reeds het verlaagde btw-tarief worden gehanteerd. Neem contact op met partner Btw-adviesgroep Jayant Rakhan, (030) of OVERIGE FISCALE MAATREGELEN De arbeidskorting wordt aangepast en de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de ouderenkortingen gaan omhoog. De verhoging van de arbeidskorting per 1 januari 2013 gaat niet door voor belastingplichtigen die aan het begin van het kalenderjaar 60 jaar oud zijn en inkomsten uit arbeid genieten. Werkgeversbonussen (premiekortingen) voor oudere werknemers (onder andere 62 plus) worden afgeschaft. Alleen premiekortingen voor arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers met een uitkering blijven bestaan. Personen die slechts een deel van het jaar verzekerd en premieplichtig zijn voor de volksverzekeringen hebben nu voor het gehele jaar recht op het premiedeel van de heffingskortingen. Vanaf 2013 worden de heffingskortingen voor de premies voor de volksverzekeringen tijdsevenredig herleid naar rato van de tijd dat men verzekerd en premieplichtig is. De heffingskorting van 0,7% voor groen beleggen wordt naast de bestaande vrijstelling in box 3 gehandhaafd. De overige heffingskortingen in box 3 (sociaal-ethisch, cultureel en durfkapitaal) en de hieraan gerelateerde vrijstellingen worden per 1 januari 2013 afgeschaft. Het basispakket voor de Zorgverzekeringswet wordt versoberd. De in dat kader geschrapte uitgaven, zoals de rollator en andere eenvoudige mobiliteitshulpen, worden per 2013 uitgesloten van de aftrek van ziektekosten. De eigen bijdrage wordt verhoogd naar 350 met een compensatie voor lage inkomens via de zorgtoeslag. De kinderbijslag wordt per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 niet geïndexeerd. De belastingschijven en heffingskortingen worden bevroren door de inflatiecorrectie in de inkomsten- en loonbelasting voor het jaar 2013 achterwege te laten.

8 Wij adviseren An Independent Member of Baker Tilly International

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

Lenteakkoord: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd

Lenteakkoord: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Lenteakkoord: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Gezonde overheidsfinanciën zijn van essentieel belang. Sinds het tot stand komen van het regeerakkoord zijn we geconfronteerd met nieuwe onzekerheden

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Btw-schuif...

Nadere informatie

Prinsjesdag 2012. Inhoudsopgave:

Prinsjesdag 2012. Inhoudsopgave: Prinsjesdag 2012 Op dinsdag 19 september 2012 hebben demissionair minister De Jager en staatssecretaris Weekers van Financiën het Belastingplan 2013 en de Miljoenennota gepresenteerd in de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Beperking aftrek eigenwoningrente

Beperking aftrek eigenwoningrente Belastingplan 2013 21 september 2012 Inkomstenbelasting Beperking aftrek eigenwoningrente Per 1 januari 2013 wordt de aftrek van eigenwoningrente voor nieuwe leningen beperkt: de aftrek wordt gekoppeld

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013

Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013 Bijlage 2: Begrotingsakkoord 2013 Begrotingsakkoord 2013: Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd Gezonde overheidsfinanciën zijn van essentieel belang. Sinds de tweede helft van 2011 zijn we geconfronteerd

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden.

Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden. Disclaimer: Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud, aanvaardt Van Esch Belastingadvies geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan. Beste klant/relatie, Door

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2012

RB Prinsjesdagspecial 2012 Het aan de Tweede Kamer aangeboden pakket Belastingplan 2013 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: (I) Belastingplan 2013, (II) Wet herziening fiscale behandeling woonwerkverkeer, (III) Wet herziening

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start!

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Decemberbrief 2012 De méést ingrijpende maatregelen per 1 januari 2013 December 2012 In deze digitale decemberbrief is de stand

Nadere informatie

Gouden Handdruk. Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling

Gouden Handdruk. Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling Prinsjesdag 2013 staat opnieuw in het teken van bezuinigen. De meest in het oog springende maatregelen zijn het afschaffen van de fiscale regeling rond gouden

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Wijzigingen Loonbelasting

Wijzigingen Loonbelasting Nieuwsbrief _ feb 2013 VENNOOTSCHAPSBELASTING Wijzigingen Vennootschapsbelasting Aftrekbeperking excessieve deelnemingsrente Per 1 januari 2013 geldt een aftrekbeperking voor excessieve rente op leningen

Nadere informatie

II Wijzigingen. in de belastingwetgeving in 2015

II Wijzigingen. in de belastingwetgeving in 2015 II Wijzigingen in de belastingwetgeving in 2015 Onderstaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen in de belastingwetgeving. Veel maatregelen zijn opgenomen in het Belastingplan 2015

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011 De ondernemer en de directeur-grootaandeelhouder met zijn BV 1. Vennootschapsbelastingtarief Het vennootschapsbelastingtarief blijft voor belastbare winsten boven 200.000

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Prinsjesdag 2014 september 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

UPDATE. Inleiding. In dit nummer: Organisatiestructuur en bevoegdheden

UPDATE. Inleiding. In dit nummer: Organisatiestructuur en bevoegdheden Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 889 27 22 UPDATE E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK 20145506 December 2012 Inleiding Beste relatie, Voor u ligt alweer de laatste Update van dit

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 287 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013) Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

Wijzigingen Vennootschapsbelasting Wijzigingen afdrachtvermindering onderwijs Wijzigingen Loonbelasting - ipad van de baas Wet Uniformering

Wijzigingen Vennootschapsbelasting Wijzigingen afdrachtvermindering onderwijs Wijzigingen Loonbelasting - ipad van de baas Wet Uniformering februari 2013 Wijzigingen Vennootschapsbelasting Wijzigingen afdrachtvermindering onderwijs Wijzigingen Loonbelasting - ipad van de baas Wet Uniformering Loonbegrip Wijzigingen Inkomstenbelasting - Startersleningen

Nadere informatie

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken Eindejaarsactualiteiten 2012 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip 3 Ook werknemerspremies over

Nadere informatie

Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid

Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid Aanvulling Drs. Jan van den Hogen Deze aanvulling hoort bij het boek Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid, ISBN 978-90-415-0844-7. Lay-out

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2012 Op dinsdag 20 december 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2012, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012,

Nadere informatie

ACTUALITEITEN. In deze nieuwsbrief

ACTUALITEITEN. In deze nieuwsbrief ACTUALITEITEN februari 2013 In deze nieuwsbrief Wijzigingen Vennootschapsbelasting Wijzigingen afdrachtvermindering onderwijs - Wijzigingen Loonbelasting ipad van de baas - Wet Uniformering Loonbegrip

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie