Een klare kijk op de afgelegde weg. Jaarverslag 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een klare kijk op de afgelegde weg. Jaarverslag 2006"

Transcriptie

1 2006 Een klare kijk op de afgelegde weg Jaarverslag 2006

2

3 Jaarverslag 2006 Inhoud Woord van de voorzitter CAR-PASS de start van een nieuw project Wetgevend kader Functioneel Communicatie Facts & Figures CAR-PASS als instrument tegen de fraude Financieel resultaat boekjaar Wie is wie? Partners Inhoudstafel

4

5 Woord van de voorzitter Woord van de voorzitter Het is met veel trots en genoegen dat ik u het eerste jaarverslag van de vzw CAR-PASS voorstel. De professionele autosector voert immers al vele jaren strijd tegen de plaag van de fraude met de kilometerteller van voertuigen. Hierdoor worden kopers van occasievoertuigen op schandalige wijze bedrogen. Deze wanpraktijken verstoren de eerlijke concurrentie ten nadele van de talrijke garagehouders die wel oprecht begaan zijn met hun klanten en hun beroep. Dit eerste jaarverslag is de bekroning van een langdurige inspanning, waarop we, zoals blijkt uit dit rapport, terecht trots mogen zijn. Dit resultaat is er gekomen dankzij het werk en de opmerkelijke inzet van het ganse CAR-PASS team onder leiding van Michel Peelman. Het tot stand komen van CAR-PASS is een schoolvoorbeeld van een nauwe en succesvolle samenwerking tussen de overheid en de beroepsfederaties van de autosector. Deze samenwerking was gesteund op wederzijds respect, waarbij ieder zijn specifieke kennis en vaardigheden kon inbrengen. Ik wens alle partijen hiervoor uitdrukkelijk te bedanken. Mijn dank gaat ook uit naar allen die zich gedurende vele jaren onvermoeibaar hebben ingezet om dit project te verwezenlijken. Tenslotte wil ik nog een woord van dank richten tot de zeer talrijke professionelen van de autosector die vanaf het begin het spel correct spelen door de databank van CAR-PASS te voeden met kilometerstanden. Ik doe een oproep aan allen die tot nu toe hun wettelijke verplichtingen niet zijn nagekomen, om dit onverwijld te doen en aldus toe te treden tot het CAR-PASS systeem. Wij hebben de medewerking van alle professionelen nodig om deze wanpraktijken definitief uit de wereld te helpen. Dit zal leiden tot een sanering van de markt en een gevoelige verbetering van het imago van de sector en ons beroep, waar we terecht fier op zullen kunnen zijn. Philippe Pirson Voorzitter CAR-PASS vzw Woord van de voorzitter 5

6 CAR-PASS: de start van een nieuw project CAR-PASS: de start van een nieuw project Fraude met de kilometerteller is een verwerpelijke daad, die jammer genoeg nog te vaak voorkomt. De consument die met zijn zuurverdiende centjes denkt een goede zaak te doen, komt bedrogen uit en ziet zich geconfronteerd met onverwachte herstellingskosten. Ook eerlijke handelaars zijn het slachtoffer van dergelijke wanpraktijken. Van eerlijke concurrentie is in zulke omstandigheden immers geen sprake. Tenslotte wordt het imago van een ganse sector door een minderheid besmeurd. Redenen genoeg voor de sector en de overheid om de handen in elkaar te slaan en het probleem grondig aan te pakken. Wetgevend kader De representatieve beroepsorganisaties van de autosector FEBIAC, FEDERAUTO en GOCA hebben gedurende verschillende jaren intensief samengewerkt met de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om te komen tot een wetgevend kader die de fraude met de kilometerteller van voertuigen op efficiënte wijze aanpakt, zonder de professionelen van de autosector buitensporig te belasten met administratieve verplichtingen. Deze inspanningen hebben geleid tot de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerteller van voertuigen. Deze wet stelt uitdrukkelijk: Het is verboden de op de kilometerteller van een voertuig aangegeven kilometerstand te wijzigen of de correcte registratie van de kilometers te vervalsen of verhinderen. Het zijn de ambtenaren bevoegd voor economische zaken die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wet. De wetgever legt strenge straffen op in geval van overtreding. Het toepassingsgebied van deze wet is (voorlopig) beperkt tot personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. De praktische uitvoering van de wet gebeurde aan de hand van verschillende Koninklijke Besluiten. 6 Wetgevend kader

7 KB van 30 september 2004 Dit KB verplicht alle professionelen om vanaf 1 december 2004 het chassisnummer van het voertuig en de kilometerstand te vermelden op elke factuur die ze opstellen wanneer ze werken uitvoeren aan een voertuig. KB van 4 mei 2006 De vzw CAR-PASS wordt bij dit KB erkend om de databank te beheren waarin de kilometerstanden van de voertuigen worden opgeslagen. Dit gebeurde op basis van een dossier dat de vzw in oprichting had ingediend. Dit bevatte een ontwerp van statuten, een financieel plan en een ontwerp van IT architectuur dat de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens kon garanderen. In de statuten staat duidelijk gepreciseerd dat de gegevens uit de databank niet voor commerciële doeleinden gebruikt mogen worden. KB van 1 juli 2006 Dit KB verplicht de verkoper van een tweedehands voertuig vanaf 1 december 2006 aan de koper een geldige CAR-PASS of kilometertellercertificaat te bezorgen op het ogenblik van de verkoop. Laat hij na om dit te doen, dan heeft de koper het recht om de ontbinding van de koop te eisen. Is de koper een professioneel van de autosector, dan is er geen CAR-PASS vereist. Enkel de vzw CAR-PASS is gemachtigd om de certificaten af te leveren. KB van 26 augustus 2006 Dit KB stelt dat wanneer een vakman werken uitvoert aan een voertuig, hij verplicht is het chassisnummer, de kilometerstand en de datum van uitvoering van de werken binnen de 5 werkdagen mee te delen aan de vzw CAR-PASS. Deze verplichting geldt ook voor de ondernemingen van de technische keuring, telkens zij een keuring uitvoeren. Het KB trad in werking op 1 september De wetgever is er dus in geslaagd een sluitend systeem uit te werken. Enerzijds is de instroom van voldoende gegevens uit verschillende onafhankelijke bronnen gewaarborgd. Anderzijds is er ook de garantie dat deze data effectief zullen gebruikt worden om alle kopers van occasievoertuigen te informeren over de echte kilometerstand van hun voertuig. Ondersteunt het vertrouwen in mijn zaak Ronald Debelder zaakvoerder Garage Mathieu Kontich Car-Pass is een absolute meerwaarde. Klanten hebben meer vertrouwen in mijn zaak. En extra moeite kost het me niet. De gegevens zijn zó doorgestuurd. Wat ik écht belangrijk vind? Dat fraudeurs nu eindelijk eens goed worden aangepakt. En niet meer geneigd zijn om de tellers van voertuigen terug te draaien. Ik roep daarom al mijn collega s op om Car-Pass te gebruiken. Het komt onze sector zeker ten goede. Wetgevend kader

8 CAR-PASS: functioneel Functioneel Fase 0: verzamelen van gegevens die dateren van voor 1 september 2006 Het CAR-PASS certificaat kan pas een efficiënt middel zijn tegen fraude als het document voldoende kilometerstanden bevat. Anders kan de koper zich geen duidelijk beeld vormen van de evolutie van de kilometerstand van het voertuig. Als we ervan uitgaan dat een wagen gemiddeld maar 2 keer per jaar naar een garage gaat, dan duurt het minstens 2 jaar, vooraleer CAR-PASS van de meeste voertuigen 4 kilometerstanden bezit. Dit had niet alleen voor financiële problemen gezorgd, maar zou ook de geloofwaardigheid van het nieuwe systeem gecompromitteerd hebben. Eén van de eerste prioriteiten van CAR-PASS bestond er daarom in om gegevens te verzamelen die betrekking hebben op de periode voor 1 september De ondernemingen die de technische keuring uitvoeren, vormden een eerste en belangrijke bron van gegevens. Zij noteren sinds het jaar 2000 de kilometerstand bij elke technische keuring. CAR-PASS heeft ook een beroep gedaan op de invoerders van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. De meeste beschikken over bestanden met garantieclaims en een aantal onder hen ook over de onderhoudshistoriek van de wagens van hun merk. Tenslotte waren ook verschillende leasingmaatschappijen bereid om gegevens over de wagens uit hun vloot aan CAR-PASS te bezorgen. CAR-PASS heeft zo 39,5 miljoen kilometerstanden kunnen inladen en op die manier 2 tot 3 jaar voorsprong genomen. De ondernemingen die op die manier een belangrijke bijdrage hebben geleverd tot het welslagen van het CAR-PASS project staan vermeld in de lijst met partners achteraan in dit verslag. Fase 1: voeden van de databank vanaf 1 september 2006 Communicatiekanalen CAR-PASS moet de gegevens afkomstig van de professionelen op een efficiënte manier ontvangen, verwerken en opslaan in de database. De professionelen kunnen de informatie via 3 verschillende kanalen meedelen: Periodiek overmaken van bestanden via FTP (file transfer protocol) Invoeren van gegevens via de website van CAR-PASS Invullen van standaardformulieren en deze per fax of per post verzenden 8 Functioneel

9 Het eerste kanaal laat toe om gestandaardiseerde bestanden, die door het eigen garage softwarepakket (DMS) aangemaakt worden, regelmatig door te sturen. Dit is veruit de meest efficiënte manier van werken voor de professionelen. De nodige gegevens (chassisnummer, kilometerstand en datum) zijn immers al opgeslagen in het informaticasysteem van het garagebedrijf. Ze hoeven deze dus geen tweede keer in te voeren om ze aan CAR-PASS mee te delen. Op die manier wordt de administratieve werklast tot een minimum beperkt. 85% van de gegevens komt via dit kanaal binnen. Bedrijven die wel over een PC en een internetaansluiting beschikken, maar niet over een geschikt softwarepakket, moeten de data invoeren via de website van CAR-PASS. Iedere professioneel heeft een eigen gebruikerscode en paswoord, waarmee hij kan inloggen op het niet publieke gedeelte van de website. Deze stroom is goed voor 13,6% van de data. Bedrijven die de nodige informaticamiddelen niet bezitten, moeten hun gegevens invullen op een gestandaardiseerd formulier dat ze naar CAR-PASS kunnen doorfaxen of opsturen via de post. CAR-PASS zorgt in dat geval zelf voor het invoeren van de data. Het zijn uiteraard de kleinere bedrijven die van deze mogelijkheid gebruik maken. 10% van de gebruikers zijn in dit geval, doch ze vertegenwoordigen minder dan 1,5% van de datastroom. Verwerking en opslag van de data Vooraleer de data op te slaan in de gegevensbank, voert CAR-PASS een aantal controles uit. Het juiste formaat, de afzender en natuurlijk de inhoud van de informatie worden grondig nagekeken. Als alles in orde is, krijgt de afzender een ontvangstbevestiging. FTP gebruikers ontvangen een mail, webgebruikers krijgen de informatie dadelijk op het scherm te zien. Is er iets mis, dan genereert het systeem foutboodschappen. Typfouten in het chassisnummer en de kilometerstand komen uiteraard regelmatig voor. Gegevens die betrekking hebben op onbekende chassisnummers (d.w.z. voertuigen die niet in het bestand van de DIV voorkomen) worden verworpen. Het programma controleert ook of de aangeleverde kilometerstand niet lager is dan de meest recente waarde in de databank (een zogenaamde anomalie), of in tegendeel de toename van de kilometerstand niet beduidend hoger is dan de trend uit het verleden. In al deze gevallen krijgt de afzender een aantal foutboodschappen, hetzij via mail, hetzij dadelijk op het scherm. Faxgebruikers krijgen maandelijks een feedback fax. Op basis van deze foutboodschappen kunnen de professionelen, via dezelfde kanalen correcties uitvoeren. Alleen het rechtzetten van anomalieën dient steeds per (ondertekende) fax te gebeuren. Nadat de data de verschillende controles hebben doorstaan, worden ze opgeslagen in de databank. Herwaardering van het tweedehandsaanbod op korte termijn Patrick Van Remoortel Garage Rietje - Kapellen Car-Pass zorgt voor een selectie tussen de eerlijke dealers en fraudeurs die kilometerstanden vervalsen. Dat laatste had zijn invloed op de prijzen in de markt. Dankzij Car-Pass zullen de prijzen in de tweedehandsmarkt eindelijk een herwaardering krijgen. Bovendien vergroot het document het vertrouwen bij onze klanten zelfs in de erkende werkplaatsen. Dat merken we in de naverkoop. Kortom: overduidelijk een toegevoegde waarde voor ons. Opslaan van gegevens van de DIV en de KBO Welke voertuigen zijn opgeslagen in de databank? Het betreft de chassisnummers van alle personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen die zich ook in de database van de DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen) bevinden. Dagelijks ontvangt CAR-PASS van de DIV een bestand met alle chassisnummers die voor het eerst in België worden ingeschreven. Functioneel 9

10 CAR-PASS: functioneel Komt een chassisnummer niet in de databank voor, dan zal CAR-PASS geen gegevens aanvaarden die onder dat chassisnummer zouden worden aangeleverd. Dit betekent bv. concreet dat er geen kilometerstanden worden opgeslagen van buitenlandse voertuigen. In totaal bevatte de databank op chassisnummers, betroffen ingeschreven voertuigen. De wet van 11 juni 2004 richt zich tot de vakman. CAR-PASS diende een praktische invulling te geven aan de abstracte definitie uit de wet. In samenspraak met de FOD Economie werd als vakman beschouwd: elke onderneming, zelfstandige of zelfstandige in bijberoep die vermeld staat in de KBO (Kruispuntbank voor ondernemingen) met één of meer van de volgende activiteitscodes: Kleinhandel in motorvoertuigen Onderhoud en reparatie van auto s Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto s Aangezien er voortdurend nieuwe ondernemingen bijkomen en verdwijnen, ontvangt CAR-PASS dagelijks een bestand met wijzigingen van de KBO. Nieuwe ondernemingen ontvangen een brief met daarin hun individuele codes die hen toegang verlenen tot het systeem. Op waren ondernemingen en vestigingen opgenomen in de databank. 10 Functioneel

11 Fase 2: genereren van output De gegevens in de databank dienen natuurlijk om weergegeven te worden op de CAR-PASS certificaten. Om onnodige verplaatsingen en administratie te vermijden worden de certificaten afgeleverd in de 76 stations van de technische keuring, ter gelegenheid van de tweedehands keuring en wanneer er een geldig keuringsbewijs wordt uitgereikt. De verkoper van een occasievoertuig is immers praktisch verplicht om zijn wagen te laten keuren voor de verkoop. Bij het begin van de keuring noteert de inspecteur de kilometerstand van het voertuig en verstuurt daarop een elektronisch bericht om de CAR-PASS aan te vragen. Deze aanvraag wordt door CAR-PASS opgepikt, de bewuste kilometerstand wordt verwerkt, waarna er een PDF bestand wordt gecreëerd en via het beveiligd netwerk teruggestuurd naar de aanvrager. Deze operatie mag maximum 5 minuten in beslag nemen. Wanneer de klant aan de kassa van het station komt, ligt de vers gedrukte CAR-PASS al op hem te wachten. Tijdens piekmomenten verwerkt het systeem zo n 10 aanvragen per minuut. De professionelen die toegang hebben tot het systeem, kunnen het verloop van de kilometerteller van een voertuig ook raadplegen via de website van CAR-PASS. Ze hoeven daartoe enkel het chassisnummer en de actuele kilometerstand in te geven. Op het scherm verschijnt net dezelfde informatie als wanneer ze een CAR-PASS zouden hebben gevraagd. Het is een operatie die slechts enkele seconden in beslag neemt en een handig hulpmiddel wanneer de vakman een onbekend voertuig voor overname krijgt aangeboden. In een oogwenk ziet hij of de kilometerstand klopt en kan hij de echte waarde van het voertuig beter bepalen. Beschikbaarheid van de IT infrastructuur. Het informaticasysteem van CAR-PASS moet dag en nacht beschikbaar zijn, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Om dit te garanderen met een klein aantal werknemers, in een omgeving waarin hackers en virussen permanent op de loer liggen, heeft CAR-PASS ervoor gekozen om het beheer van de hard- en software uit te besteden. De machines draaien in een sterk beveiligd datacentrum. De nodige onderhoudscontracten voor zowel hard- als software moeten de vereiste operationaliteit garanderen. Goede zaak voor de automobielsector Wim Van Gorp aftersalesbediende Subaru Garage Haestincks Boom Voor ons is Car-Pass een extra verkoopsinstrument. Het bewijst immers aan onze klant dat wij betrouwbare, correcte wagens verkopen. Ik vind Car- Pass een goede zaak voor de hele automobielsector. En roep daarom al mijn collega s op om bij elk onderhoud de kilometerstand tijdig door te geven. Zo heeft iedereen een correct beeld bij een technische controle of transactie. Functioneel 11

12 CAR-PASS: functioneel Het CAR-PASS certificaat De CAR-PASS wordt uitsluitend afgeleverd in de 76 stations die de technische keuring uitvoeren. Dit gebeurt automatisch ter gelegenheid van een geslaagde tweedehands keuring. Op die manier kan de verkoper nooit als excuus voorwenden dat hij geen CAR-PASS ontvangen heeft. Iedereen kan bovendien met zijn voertuig naar één van de stations rijden, en een CAR-PASS aanvragen, zonder een keuring te laten uitvoeren. De prijs van een CAR-PASS is bij KB vastgelegd en bedraagt 6,00 euro (inclusief BTW) op voorwaarde dat het document minstens vier kilometerstanden met intervallen van minstens twee maanden bevat. Is dit niet het geval, dan is het document gratis. 12 Functioneel

13 Het is evident dat een document dat duidelijkheid wil verschaffen over de juiste kilometerstand van het voertuig niet onbeperkt geldig kan blijven. Daarom is de geldigheidsduur van de CAR-PASS wettelijk beperkt tot 2 maanden na aflevering. Dit is naar analogie met het document aanvraag tot inschrijving. De CAR-PASS bestaat in de 3 landstalen en bevat de volgende informatie: Uniek identificatiecijfer bestaande uit 12 cijfers Chassisnummer van het voertuig Merk en model van het voertuig Datum van eerste ingebruikname van het voertuig Datum van eerste inschrijving in België Prijs (0 of 6 euro) Uiterste geldigheidsdatum Kilometerhistoriek van het voertuig De CAR-PASS is beveiligd tegen namaak en bevat fluorescerende inkt, een watermerk microtekst en een haarfijne draadtekening. Als men het document tracht te kopiëren of te scannen verschijnt het woord kopie. De echtheid van het document kan men nagaan op de website van CAR-PASS. Het volstaat om het uniek identificatienummer, en de meeste recente datum en kilometerstand in te geven. Is dit een juiste combinatie dan verschijnt de afgedrukte informatie ook op het scherm. Voert men bv. een onbestaand CAR-PASS nummer in, dan zal er een foutboodschap op het scherm verschijnen. Vervalste documenten komen zo dadelijk aan de oppervlakte. Het is natuurlijk nooit uitgesloten dat er bij de ingave van kilometerstanden fouten gebeuren. Dit is pas echt vervelend op het ogenblik dat er een CAR-PASS voor het betrokken voertuig wordt aangevraagd. De koper kan onterecht de indruk krijgen dat er met de teller geknoeid is. Fouten kunnen dus schade berokkenen aan de eigenaar van het voertuig. Om dit de vermijden heeft de houder van een CAR-PASS de mogelijkheid om een rechtzetting van een betwiste kilometerstand te vragen. CAR-PASS zal de vraag onderzoeken, op voorwaarde dat de klager de nodige bewijsstukken kan voorleggen zoals onderhoudsfacturen, keuringsbewijs, onderhoudsboekje, enz. Is de vraag gerechtvaardigd, dan verstuurt CAR-PASS gratis een nieuw certificaat. In de periode december 2006 tot en met maart 2007 behandelde CAR-PASS in totaal 233 vragen tot rechtzetting. Absoluut welkom Edward Bauwens service manager autobedrijf Claessens Wilrijk Dankzij Car-Pass hebben we zelf een geval van fraude kunnen vaststellen. Iemand had de kilometerstanden veranderd. Zonder Car-Pass had men ons misschien van die fraude kunnen beschuldigen. Nu hebben we het gesjoemel meteen aangeklaagd bij het gerecht en de politie. En ons zo heel snel kunnen distantiëren van het feit. Dus... Car-Pass is voor ons absoluut welkom. Functioneel 13

14 CAR-PASS: communicatie Communicatie Een nieuwe wetgeving die op korte tijd in werking treedt, en die een breed toepassingsgebied kent, vormt een grote uitdaging op het gebied van communicatie. Alle betrokkenen moeten immers tijdig ingelicht worden over hun rechten en plichten. Communicatie zowel naar de autosector als naar het grote publiek is daarom voor CAR-PASS een grote prioriteit geweest gedurende het eerste werkjaar. De professionelen van de autosector werden via de volgende kanalen geïnformeerd: Informatieavonden CAR-PASS heeft presentaties en uitleg gegeven op informatieavonden die over heel het land werden georganiseerd. Folder In april 2006 werden folders gedrukt om de professionelen te informeren over de wetgeving betreffende de fraude met de kilometerteller en de praktische manier waarop ze hun wettelijke verplichtingen konden naleven. Vakbeurs AUTOTECHNICA CAR-PASS heeft in samenwerking met FEDERAUTO met een informatiestand deelgenomen aan de vakbeurs AUTOTECHNICA, die plaatsvond van 23 tot en met 26 april Website Sinds april 2006 is de website van CAR-PASS on-line (www.car-pass.be). Men vindt er praktische informatie over de wetgeving en de werking van het CAR-PASS systeem. Ook handig is de rubriek meest gestelde vragen. Helpdesk Vanaf 1 september 2006 is de helpdesk actief op het telefoonnummer De professionelen kunnen er terecht voor al hun vragen en problemen. Tijdens de eerste weken werd er massaal beroep gedaan op de hulplijn. 3 personen bemanden in die periode de telefoon en verwerkten tot 250 oproepen per dag. Ook begin 2007 bellen nog vele professionelen voor hulp en informatie en beantwoordt CAR-PASS vzw 50 tot 100 telefoontjes per dag. De professionelen kunnen hun vragen ook kwijt op het mailadres Op 9 maanden tijd beantwoordde CAR-PASS een kleine 4000 mails. Tijdens de piekperiode in september 2006 werden op sommige dagen meer dan 150 mails per dag verwerkt. 14 Communicatie

15 Mailings In juli en augustus 2006 heeft CAR-PASS vzw naar alle professionelen 2 brieven gestuurd. De eerste was bedoeld om hen te informeren over hun verplichtingen die ze vanaf 1 september 2006 dienden na te komen. De tweede bevatte hun persoonlijke toegangscodes en praktische uitleg over de manier waarop ze de kilometerstanden konden doorgeven. In totaal betrof het 2 mailings van telkens ongeveer brieven. Artikels in vaktijdschriften CAR-PASS vzw heeft diverse artikels gepubliceerd in of interviews gegeven aan vaktijdschriften die veel gelezen worden in de autosector zoals FEDERAUTO magazine, L Argus de l Automobile, CarFix, Tips&Advies. Gerichte info naar IT producenten CAR-PASS heeft verschillende informatiesessies georganiseerd voor de producenten van garagesoftware. Op die manier konden ze hun systemen uitbreiden met een module die een efficiënte communicatie van de gegevens uit het computersysteem van de professionelen naar CAR-PASS mogelijk maakt. Ondersteuning ter plaatse Garagebedrijven die moeilijkheden ondervinden met het CAR-PASS systeem kunnen ter plaatse ondersteuning vragen. Een CAR-PASS medewerker komt dan ter plaatse om uitleg te geven en samen de openstaande problemen op te lossen. Tijdens het eerste kwartaal van 2007 kregen 40 ondernemingen een vorming bij hen in het bedrijf. De communicatie naar het grote publiek en meer bepaald naar de potentiële koper van een tweedehands voertuig, heeft vanaf 1 december 2006 veel aandacht gekregen. Ook hier werden diverse kanalen gebruikt: Persconferentie Ter gelegenheid van de lancering van de uitreiking van het kilometertellercertificaat, organiseerde CAR-PASS op 29 november 2006 in het keuringstation van Haren een druk bijgewoonde persconferentie. Federaal vice-premier en minister bevoegd voor consumentenzaken Freya Van den Bossche en minister van mobiliteit Renaat Landuyt kwamen het project voorstellen. Met hun aanwezigheid onderstreepten ze het belang dat ze hechten aan CAR-PASS en de prioriteit die ze geven aan de strijd tegen de fraude met de kilometerteller. Deze persconferentie vond ruime weerklank in de nationale media: televisie, radio en geschreven pers. Communicatie 15

16 CAR-PASS: communicatie Folder Met de steun van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de FOD Mobiliteit en Vervoer werden in totaal folders gedrukt met als slogan Occasie kopen? Eis een CAR-PASS! Deze wordt in de keuringstations met elke CAR-PASS meegegeven en is ook beschikbaar in alle kantoren van de DIV, waar nummerplaten worden uitgereikt. Website Ook het grote publiek kan alle nuttige informatie vinden op de website en eventuele vragen stellen per mail aan :16:47 Banners op occasiewebsites Vele kopers van occasievoertuigen raadplegen portaalsites op het internet om een geschikte wagen te zoeken. Deze mensen moeten er attent op gemaakt worden dat ze geen tweedehands mogen kopen zonder een CAR-PASS. CAR-PASS heeft tijdens de maanden december en januari adverteerruimte gekocht op de belangrijkste sites: AUTOSCOUT 24, AUTO 55, VROOM, HEBBES EN EASY/VLANAUTO. Banners en een interactieve game trokken de aandacht van de internetgebruiker en nodigden hem uit om de website van CAR-PASS te bezoeken. 16 Communicatie

17 Deelname aan het Autosalon 2007 CAR-PASS heeft met de steun van FEBIAC deelgenomen aan het 85e Salon van Lichte bedrijfs-, vrijetijdsvoertuigen en moto s dat plaatsgevonden heeft van 12 tot en met 21 januari Dit salon heeft bezoekers getrokken, en was voor CAR-PASS dus een goede gelegenheid om naar het grote publiek te communiceren. Ook professionelen vonden hun weg naar de stand om vragen te stellen. Communicatie 17

18 CAR-PASS: facts & figures Facts & Figures (op ) Kilometerstanden tabel 1 Aantal kilometerstanden in de database Historiek (data van voor 1/9/2006) ,9% technische keuring ,5% invoerders en leasebedrijven ,5% aangeleverd sinds 1/9/ ,1% technische keuring ,4% professionelen ,6% CAR-PASS beschikt over bijna 39,5 miljoen kilometerstanden die dateren van voor 1 september De overgrote meerderheid van deze data dateert vanaf het jaar Op 7 maanden tijd ontving CAR-PASS meer dan 7,5 miljoen kilometerstanden, hetzij gemiddeld meer dan 1 miljoen per maand, of zo n data per werkdag. tabel 2a Communicatie van de gegevens fax / post ,5% website ,6% FTP ,9% totaal ,5 % van alle kilometerstanden wordt elektronisch aangeleverd, hoofdzakelijk via ftp. Slechts 1,5% van alle data komt toe per fax of per post. tabel 2b gebruikers fax ,5% gebruikers website ,4% gebruikers FTP ,1% 18 Facts & Figures

19 totaal aantal ondernemingen die al gegevens hebben aangebracht geactiveerde ondernemingen die geen gegevens hebben aangeleverd ondernemingen in de database zonder reactie tabel 2c In totaal hebben professionelen minstens 1 keer gegevens aangeleverd. Daarvan gebruikt 10% de fax. Dit zijn vooral de kleinere actoren, aangezien zij slechts 1, 5% van de data aanleveren. De grote actoren gebruiken FTP. 45,1% van de ondernemingen tekenen voor 84,9% van de datastroom. Daartussen zitten de webgebruikers. Slechts de helft van al deze ondernemingen zijn regelmatige leveranciers en leverden 100 kilometerstanden of meer aan. Meer dan professionelen hebben nog geen gegevens aan CAR-PASS meegedeeld. Daarvan hebben er meer dan 1000 zich weliswaar geactiveerd, maar verder geen teken van leven gegeven. Hieronder vindt u de tabel van de 30 grootste dataleveranciers. Zij leverden sinds 1 september kilometerstanden. Dit is meer dan 43% van het totaal. De tabel wordt aangevoerd door de ondernemingen die de technische keuring uitvoeren. AUTOVEILIGHEID STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN A.I.B.V. AUTOSECURITE CENTRUM VOOR TECHNISCHE AUTOMOBIELINSPECTIE BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE BUREAU D INSPECTION AUTOMOBILE CARGLASS AUTOMOBIEL - CONTROLE EN TECHNIEK SCHOUWINGS-CENTRUM VOOR AUTO S VTB - VAB KONINKLIJKE BELGISCHE TOURING CLUB D IETEREN PEUGEOT DISTRIBUTIE SERVICE CITROEN BELUX VULCO BELGIUM VOLVO CARS GARAGE PIRET (WAVRE) TOYOTA BELGIUM BEERENS GASPAR MOTORS ANTWERPEN UNITED MOTORS RENAULT BRUSSELS MIDAS AUTO SATELLITES BULLMAN SA GARAGE RIETJE GARAGE P. SCHYNS LIEGE HOUTTEQUIET GARAGE JOLY Oproep aan de hele sector Hugo Hamers after-salesmanager GMAN - Antwerpen Wij vinden Car-Pass een goed initiatief. Het is een handig instrument om fraude uit te sluiten. Toch merken we op dat nog niet alle partijen in de sector hieraan deelnemen. Dat vind ik heel jammer. Want als we samen aan de kar trekken en allemaal volop gebruik maken van Car-Pass, kunnen we de fraude volledig uit het autocircuit weren. Daarom hoop ik dat de hele sector beantwoordt aan de oproep van Car-Pass om mee te werken. Facts & Figures 19

20 CAR-PASS: facts & figures Chassisnummers De databank van CAR-PASS bevat alle chassisnumers van voertuigen die ooit in België werden ingeschreven. Dit zijn er bijna 15 miljoen. Slechts 37% daarvan zijn ingeschreven. Per ingeschreven voertuig bevat de databank gemiddeld meer dan 6 kilometerstanden. Bij 7,1% van de ingeschreven voertuigen vertoont de evolutie van de kilometerteller een anomalie. tabel 3 aantal chassisnummers in de database ingeschreven voertuigen ingeschreven voertuigen met anomalie ,1% aantal kmstanden / ingeschr. voertuig 6,1 Per merk zijn er grote verschillen in het gemiddeld aantal kilometerstanden per ingeschreven voertuig, die vooral te verklaren zijn door de beschikbaarheid van historische data. Hieronder vindt u de top 30. tabel 4 AUDI 11,4 VOLKSWAGEN 10,2 BMW 9,5 SAAB 7,5 VOLVO 6,4 SUBARU 6,3 NISSAN 6,2 RENAULT 6,0 MAZDA 5,9 MITSUBISHI 5,8 LAND ROVER 5,8 DAIHATSU 5,7 SEAT 5,7 OPEL 5,5 FORD 5,5 MERCEDES 5,3 ROVER 5,2 LANCIA 5,2 PORSCHE 5,1 HONDA 5,1 PONTIAC 5,0 SUZUKI 5,0 JEEP 4,9 ALFA ROMEO 4,9 LADA 4,8 CHRYSLER 4,8 FIAT 4,8 TOYOTA 4,8 DAEWOO 4,6 PEUGEOT 4,6 Het is ook interessant het aantal geregistreerde kilometerstanden uit te zetten in functie van de leeftijd van het voertuig. (grafiek 1) Het is logisch dat er tijdens de eerste levensjaren van een voertuig relatief weinig gegevens bekend zijn. Voertuigen die rond de 10 jaar oud zijn, zijn het beste gedocumenteerd. Dit toont opnieuw het succes aan van de opvulling van de databank met historische data. Van oudere voertuigen zijn minder gegevens beschikbaar. Dit lijkt op het eerste gezicht verrassend, maar heeft er ongetwijfeld mee te maken dat 20 Facts & Figures

CAR-PASS behoedt je voor. illusies met de kilometerteller...

CAR-PASS behoedt je voor. illusies met de kilometerteller... CAR-PASS behoedt je voor illusies met de kilometerteller... Jaarverslag 2008 Inhoud Woord van de voorzitter 5 Inleiding 6 Facts & Figures 8 Juridisch 14 Jaarverslag 2008 Communicatie 16 CAR-PASS als instrument

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 JAARVERSLAG 24 DE CAR-PASS STAAT GARANT VOOR DE JUISTE KILOMETERSTAND inhoud p 3 Executive Summary p 4 Kerncijfers 24 p 5 De tellerfraude blijft op een zeer laag niveau in België p 6 Facts & Figures p

Nadere informatie

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag A C E A 2011 4 8 12 16 PERSONENWAGENS BEDRIJFSVOERTUIGEN MOTO S MOBILITEIT 20 24 28 30 FISCALITEIT VERKEERSVEILIGHEID TECHNIEK SALON

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 24 juni 2015 Jaarverslag

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 24 juni 2015 Jaarverslag Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 24 juni 2015 Jaarverslag 2014 A C E A 4-23 KERNCIJFERS UIT DE MARKT VAN PERSONEN- EN VRACHTVOERTUIGEN 24-29 DE AUTOMARKT 6 DE MARKT VAN DE BEDRIJFSVOERTUIGEN

Nadere informatie

Portret: Dominique Brichet Corner: Imcobel Studiedienst: Altijd aan uw zijde

Portret: Dominique Brichet Corner: Imcobel Studiedienst: Altijd aan uw zijde België-Belgique P.P./P.B. B-726 Bureau de dépôt Liège X Het magazine van de professional uit de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren 129 135 Tweemaandelijks informatietijdschrift Maart/April

Nadere informatie

Carrosserie. Dossier. Eddy Lanhove. Het magazine van de professional uit de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren

Carrosserie. Dossier. Eddy Lanhove. Het magazine van de professional uit de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren België-Belgique P.P./P.B. B-726 Bureau de dépôt Liège X Het magazine van de professional uit de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren 129 137 Tweemaandelijks informatietijdschrift Juli/Augustus

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

Kerncijfers 2008. 17 februari 2009 VZW GOCA TECHNOLOGIESTRAAT 21-25 B 1082 BRUSSEL TELEFOON : +32.2.482.34.75 FAX : +32.2.468.51.

Kerncijfers 2008. 17 februari 2009 VZW GOCA TECHNOLOGIESTRAAT 21-25 B 1082 BRUSSEL TELEFOON : +32.2.482.34.75 FAX : +32.2.468.51. Kerncijfers 2008 17 februari 2009 Autokeuring & Rijbewijs VZW GOCA TECHNOLOGIESTRAAT 21-25 B 1082 BRUSSEL TELEFOON : +32.2.482.34.75 FAX : +32.2.468.51.82 Kerncijfers 2008 definitief 17022009 17/02/2009

Nadere informatie

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P309340 Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen november - december 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Werk Welk eenheidsstatuut

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

HORECA. Juridisch. Tips. Dossier. januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be. Het tijdschrift van het

HORECA. Juridisch. Tips. Dossier. januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be. Het tijdschrift van het Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO HORECA Een plan om de horecasector te ondersteunen januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Dossier Welk statuut

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Het opstellen van een marketingplan in 4 talen

Het opstellen van een marketingplan in 4 talen Het opstellen van een marketingplan in 4 talen Groep 2 Academiejaar : 2010-2011 Groepsleden: Gert-Jan Fraiponts Dries Hoeken Jasmien Maex Goele Timmermans Maarten Verhagen Klas: 2 MAR ABC Provinciale Hogeschool

Nadere informatie

het sdz zet zich voor u in!

het sdz zet zich voor u in! Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO Actie het sdz zet zich voor u in! september - oktober 2014 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Dossier Financiering KMO S Juridisch

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Bemiddelingsdienst. Banken - Krediet - Beleggingen. jaarverslag 2004-05

Bemiddelingsdienst. Banken - Krediet - Beleggingen. jaarverslag 2004-05 Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen jaarverslag 2004-05 3 4 7 12 13 Woord vooraf Historische achtergrond van de Bemiddelingsdienst Minder ontvankelijke klachten De door het Bemiddelingscollege

Nadere informatie

Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping!

Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping! Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO Sociale dumping Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping! MEI - JUNI 2014 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Investeringsaftrek Energiebesparende

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden 15e jaargang driemaandelijks maart 2013 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Eenvoud Transparantie

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm

Nadere informatie

België-Belgique P.B. GENT 3/6221. Op zoek naar evenwicht. 14e jaargang driemaandelijks maart 2012 afgiftekantoor Gent X P2A8099

België-Belgique P.B. GENT 3/6221. Op zoek naar evenwicht. 14e jaargang driemaandelijks maart 2012 afgiftekantoor Gent X P2A8099 België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Op zoek naar evenwicht 14e jaargang driemaandelijks maart 2012 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Inhoud 4 Editoriaal De stem van de zelfstandige financiële tussenpersonen

Nadere informatie