Christelijke Hogeschool Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christelijke Hogeschool Nederland"

Transcriptie

1 Christelijke Hogeschool Nederland Opleiding: Media en Entertainment Management hbo-bachelor, croho: Locatie: Leeuwarden Variant: Voltijd Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007

2 2/59 NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt)

3 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per facet en onderwerp 11 Deel B: Facetten 13 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 18 Onderwerp 3 Inzet van personeel 27 Onderwerp 4 Voorzieningen 30 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 33 Onderwerp 6 Resultaten 36 Deel C: Bijlagen 39 Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 40 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 46 Bijlage 3: Bezoekprogramma 50 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 53 Bijlage 5: Domeinspecifieke competenties 57 Bijlage 6: Opleidingspecifieke competenties 59 NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt) 3/59

4 4/59 NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt) 5/59

6 6/59 NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding Media en Entertainment Management van de Christelijke Hogeschool Nederland heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is begonnen in april 2007, toen het zelfevaluatierapport bij NQA is aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek heeft het panel de opleiding gevisiteerd op 19 juni Het panel bestond uit: De heer drs. E.M. van de Pol (dagvoorzitter, domeinpanellid); De heer D.J. Stolk (domeinpanellid); Mevrouw R. Oomen (studentpanellid); De heer drs. J.H. Boerke (NQA-auditor); Mevrouw M.J.E. Wegkamp (NQA-junior-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (22 augustus 2005). Het panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau/oriëntatie van de te beoordelen opleiding. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid, studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) conform het voorschrift van de NVAO. Uitzondering hierop is facet 2.6, als gevolg van aanvullende instructies van de NVAO wordt hier het oordeel voldaan of niet voldaan gegeven. Dit Facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) kiest en handelt vanuit een identiteit die haar oorsprong vindt in de christelijke godsdienst en cultuur en de daarin wortelende levensbeschouwelijke overtuigingen en inspiraties. De CHN beschrijft zichzelf als een dynamische, moderne en innovatieve hogeschool die opereert op nationaal en internationaal gebied. Aan de hogeschool studeren zo n 7100 studenten en werken ongeveer 500 medewerkers. NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt) 7/59

8 De onderwijsvisie van de CHN bestaat uit vijf pijlers; leren in maatschappelijke context, interculturalisatie, een constructieve visie op kennis, leren en onderwijs, het ontwikkelen van competenties en het creëren van een uitdagende leeromgeving. De jonge opleiding Media en Entertainment Management vormde sinds 2002 samen met de opleidingen Vrijetijdsmanagement, Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs en Personeel en Arbeid, het instituut Vrije tijd en Arbeid. Door een herstructurering van de CHN is de instituutslaag verdwenen en functioneert de opleiding Media en Entertainment Management als zelfstandige opleiding. De opleiding M&EM telt per 1 oktober studenten. Bij de opleiding werken 16 medewerkers voor een omvang van 14,5 fte s. De opleiding streeft naar waardevol, beroepsgericht onderwijs vanuit een duidelijke visie op mens, samenleving, beroepenveld en onderwijs, in een actieve en stimulerende leeromgeving waar medewerkers en studenten hun verantwoordelijkheid kennen en nemen. De opleiding streeft naar een transparant en flexibel onderwijsprogramma, een goede organisatie waar een open en kritisch klimaat heerst, een goed functionerende opleiding die gedifferentieerde opleidingstrajecten kan aanbieden, een kwalitatief en economisch gezonde opleiding en tot slot een opleiding die qua expertise herkenbaar is binnen de CHN en waar maatschappelijke betrokkenheid door onderzoek, participatie en praktijkinbedding belangrijk zijn. Media en Entertainment Management is een dynamische opleiding, waarin men altijd bezig is met vernieuwing. 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel verliep volgens de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. Het onderzoek vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid (de validatie) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Vervolgens bereidden de panelleden zich in de periode mei en juni 2007 inhoudelijk voor op het bezoek op 19 juni Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden in een beoordelingsformat hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en 8/59 NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt)

9 prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het College van Bestuur, het opleidingsmanagement, de docenten, de studenten, de afgestudeerden en met de werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek heeft het panel ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel ruimte ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport kan de opleiding accreditatie aanvragen bij de NVAO. De opleiding heeft in augustus 2007 een concept van het Facetrapport (deel B) voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het Onderwerprapport (deel A) wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in november 2007 voor een controle op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in november Het visitatierapport is uiteindelijk in november 2007 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt) 9/59

10 Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. 10/59 NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt)

11 1.5 Oordelen per facet en onderwerp Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed 1.2 Niveau bachelor Goed 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO Goed 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Goed 2.4 Studielast Goed 2.5 Instroom Goed 2.6 Duur Voldaan 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Goed 2.8 Beoordeling en toetsing Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 3 Inzet van personeel 3.1 Eisen HBO Goed 3.2 Kwantiteit personeel Goed 3.3 Kwaliteit personeel Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende 4.2 Studiebegeleiding Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 5.1 Evaluatie resultaten Goed 5.2 Maatregelen tot verbetering Voldoende 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld Goed Totaaloordeel Positief Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerd niveau Goed 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Totaaloordeel Positief Opleiding Media en Entertainment Management NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt) 11/59

12 Doelstellingen opleiding Het panel beoordeelt de facetten 1.1 Domeinspecifieke eisen, 1.2 Niveau Bachelor en 1.3 Oriëntatie HBO bachelor met een goed. Het oordeel over het onderwerp Doelstelling van de opleiding is derhalve positief. Programma Het panel beoordeelt de facetten 2.1 Eisen HBO, 2.2 Relatie doelstellingen, 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma, 2.4 Studielast, 2.5 Instroom, 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud en 2.8 toetsing met een goed. Facet 2.6 Duur is voldaan. Het oordeel over het onderwerp Programma is derhalve positief. Inzet van personeel Het panel beoordeelt de facetten 3.1 Eisen HBO, 3.2 Kwantiteit personeel en facet 3.3. Kwaliteit personeel met een goed. Het oordeel over het onderwerp Inzet van personeel is derhalve positief. Voorzieningen Het panel beoordeelt facet 4.1 Materiële voorzieningen met een voldoende en facet 4.2 Studiebegeleiding met een goed. Het oordeel over het onderwerp Voorzieningen is derhalve positief. Interne kwaliteitszorg Het panel beoordeelt facet 5.1 Evaluatieresultaten en facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld met een goed. Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering wordt beoordeeld met een voldoende. Het oordeel over het onderwerp Interne Kwaliteitszorg is derhalve positief. Resultaten Het panel beoordeelt de facetten 6.1 gerealiseerd niveau met een goed en 6.2 onderwijsrendement met een voldoende. Het oordeel over het onderwerp Resultaten is derhalve positief. Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan blijkt dat de opleiding op de zes de onderwerpen positief scoort. De conclusie is derhalve dat het totaaloordeel over de opleiding positief is. 12/59 NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt)

13 Deel B: Facetten NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt) 13/59

14 14/59 NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed Criteria - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding hanteert doelstellingen die in termen van competenties zijn geformuleerd. Deze competenties worden beschreven in het Onderwijsbeleidsdocument M&EM 1.0, Ze zijn gebaseerd op het landelijke Beroepscompetentieprofiel Media & Media Entertainment Management (2006). Deze competenties zijn een actualisering van het beroeps- en opleidingsprofiel uit Het landelijke profiel is gevalideerd door een representatieve vertegenwoordiging van het werkveld en in 2007 door de HBO-raad vastgesteld. In overleg met de Raad van Advies (deze bestaat uit vertegenwoordigers uit het werkveld) is het opleidingsprofiel tot stand gekomen. In het gesprek met het management wordt dit bevestigd. Het management geeft aan dat het werkveld een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van deze opleiding en dat de band met de Raad van Advies hecht is. Ook in het gesprek met het werkveld komt naar voren dat de Raad inspraak heeft in de opzet van de opleiding. Het profiel is vastgesteld voor de periode Op basis van het productieproces in de media -en entertainmentindustrie is een aantal kerngebieden vastgesteld. Deze kerngebieden zijn vervolgens uitgewerkt in twaalf competenties met beroepsrollen en beroepsproducten. Naast de beroepscompetenties is er een algemene competentie kennisonderhoud/zelfmanagement. Naast de kerncompetenties heeft de opleiding een aantal extra competenties die tegemoet komen aan specifieke CHN-waarden. Het betreft hier de competenties: ondernemen, interculturele sensitiviteit en waardengeoriënteerd handelen. De opleiding leidt op voor de graad Bachelor in Business Administration. In dit domein gaat het om zes specifieke en twee algemene domeincompetenties. Deze domeincompetenties zijn vastgesteld door de HBO-raad. Ze liggen aan de basis van de 15 opleidingscompetenties. De opleiding stelt elke vier jaar de beroepsvisie bij. Deze wordt vastgesteld door de Dean. De opleiding onderhoudt contacten met het landelijk overleg Media en Entertainment Management (vertegenwoordigers in dit overleg zijn naast de CHN INHOLLAND en NHTV Breda), de CHN (CHN-visie), de docenten en de studenten (studentenraad). Hierdoor kan de opleiding - in combinatie met de input van de Raad van Advies - rekening houden met de eisen van het werkveld en kan zij die snel NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt) 15/59

16 toepassen in de opleiding. Ook borgt de opleiding door deze contacten haar competenties. De opleiding profileert zich blijkens de gesprekken met management en docenten als een opleiding die creatief wil zijn, maar met een sterke zakelijke kant ( de managementpoot ). Daarnaast is van belang het streven naar een open cultuur met veel zorg voor de studenten en de aandacht voor internationalisering. Tenslotte moet genoemd worden de waardenoriëntatie in het kader van de bijzondere identiteit van de CHN die ook tot uiting komt in de hiervoor genoemde eigen competenties. De opleiding heeft het voornemen in 2008 een internationale benchmark uit te voeren. Facet 1.2 Niveau bachelor Goed Criteria - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: In facet 1.1 is beschreven welke competenties de opleiding hanteert. De opleiding definieert het bachelorniveau in termen van de tien hbo-kwalificaties van de commissie Franssen. De opleiding gebruikt de Dublin descriptoren als referentiekader voor de bepaling of de eindkwalificaties aansluiten bij internationaal geaccepteerde beschrijvingen. De Dublin descriptoren vormen een rode draad die door alle beroepsproducten heenloopt. Dit staat aangegeven in het landelijke Beroepsprofiel M&EM. Per descriptor wordt daar in een globale zin aangegeven hoe de competenties terugkomen in de Dublin descriptoren. Zo komt de descriptor Toepassing van kennis en begrip aan bod bij het creëren van de verschillende beroepsproducten die genoemd zijn. De afgestudeerde media- en entertainmentmanager is in staat mee te werken bij de conceptontwikkeling en een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het productieproces en de vermarkting van het eindproduct. In een Engelstalige bijlage geeft de opleiding aan hoe de Dublin descriptoren gerealiseerd worden. In het gesprek met het opleidingsmanagement komt naar voren dat de Dublin descriptoren worden gelinkt aan de vijftien competenties. De opleiding heeft dit inmiddels weergegeven in een matrix. Wel heeft de opleiding in de blauwdrukken van de modules (bijvoorbeeld de module Imagineering) aangegeven per taak welke de competenties zijn die worden verworven en welke de daaraan gekoppelde Dublin descriptoren zijn. Daarmee wordt duidelijk dat de nagestreefde competenties worden gedekt door de Dublin descriptoren. 16/59 NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt)

17 Facet 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Criteria - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: In de bovenstaande facetten is reeds aangegeven welke competenties de opleiding hanteert en hoe deze aansluiten op de opgestelde en geactualiseerde beroepsprofielen door het beroepenveld. Het panel spreekt hier een positief oordeel over uit. Uit bovenstaande gegevens en uit de gesprekken met het werkveld en het management is tevens duidelijk geworden, dat het werkveld betrokken is bij het opstellen en het actueel houden van de eindkwalificaties. De opleiding streeft naar het opleiden van breed inzetbare Media en Entertainment Managers, die als beginnend beroepsbeoefenaar in een breed scala aan functies en organisaties aan het werk kunnen. De opleiding richt zich op alle mediasectoren, en in het bijzonder op de muziek-, nieuwe media-, print- en audiovisuele sector. Afgestudeerden beginnen niet direct in een leidinggevende functie. Eerst doen ze ervaring op in lagere functies voordat ze een leidinggevende functie bekleden. De opleiding leert de studenten wel al de benodigde vaardigheden. De opleiding stelt daartoe het professioneel en servicegerichte handelen in het centrum en groepeert daar competenties als communiceren en samenwerken omheen. De opleiding geeft in het Beroepscompetentieprofiel enkele voorbeelden van instroom- en doorstroomfuncties waar afgestudeerden van M&EM terecht komen na de opleiding. Enkele instroomfuncties zijn: junior-productmanager, assistentsalesmanager, junior event-manager, redactiemedewerker. Enkele doorstroomfuncties zijn: marketingmanager, brandmanager, salesmanager, uitvoerend producent, uitgever en conceptontwikkelaar. De opleiding overlegt twee maal per jaar met de Raad van Advies over actuele ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de opleiding. Zo zijn met de Raad alle modules doorgelopen om te checken of ze kloppen met de actuele stand van zaken en is in overleg met de Raad invulling gegeven aan de module Imagineering. Tevens is er jaarlijks een bijeenkomst van voorzitters van alle Raden van Advies met het College van Bestuur. Eveneens heeft de Dean van de opleiding jaarlijks nog twee extra bijeenkomsten met de voorzitter van de Raad. Uit de resultaten van de evaluatiegegevens (Studenttevredenheidsonderzoek 2007 ) komt naar voren dat 63,2% van de studenten bekend is met de eindcompetenties. De studenten waarderen de mate waarin de eindcompetenties een goede weergave zijn van de kennis, de vaardigheden en de houding die een beginnend beroepsbeoefenaar nodig heeft, met een voldoende. NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt) 17/59

18 Uit een onderzoek onder de stagiaires blijkt dat 69% de opleiding een goede basis vindt om te starten op de arbeidsmarkt. Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO Goed Criteria - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding gaat er vanuit dat werving en ontwikkeling van kennis iets is dat studenten primair zelf moeten doen. De kenniscomponent is voor de opleiding belangrijk. In het gesprek met het opleidingsmanagement kwam dit sterk naar voren. Daarom neemt de opleiding deel aan de verdere ontwikkeling van de Body of Knowledge voor Business Administration en is de voortgangstoetsing gericht op de kennisverwerving. De opleiding stimuleert studenten vakliteratuur te gebruiken. Onder vakliteratuur verstaat ze de leerboeken (boekenlijst 2006/2007), geselecteerde hoofdstukken uit andere boeken en artikelen die in de readers worden aangeboden. Ook biedt de opleiding materiaal aan dat in het studielandschap beschikbaar is, zoals boeken, kranten, vaktijdschriften en digitale informatie. Moduleboeken spelen ook een belangrijke rol in de opleiding. Op grond van de materiaalbestudering stelt het panel vast dat het studiemateriaal inspirerend, motiverend en stimulerend is. Het panel is van mening dat er een breed scala aan (actueel) materiaal is. Enkele titels van boeken die de opleiding gebruikt: Media en Reclame, Imagineering, Media en Omgeving, Media Operations, Print Media Management en Entertainment Education. Naast Nederlandse boeken, schenkt de opleiding ook veel aandacht aan Engelstalige literatuur, wat in de ogen van het panel een pluspunt is. De opleiding werkt op verschillende manieren met aan de beroepspraktijk ontleend materiaal. De meeste projecten/casussen zijn direct ontleend aan de beroepspraktijk. Bijvoorbeeld het vak Media Productie. Dit vak is gebaseerd op concrete opdrachten van mediabedrijven. In vrijwel iedere module zijn er meerdere gastdocenten die input leveren vanuit het werkveld. Dit gebeurt via een case, voorbeelden of opdrachten. In het gesprek met de studenten geven ze aan dat ze de gastdocenten erg waarderen. 18/59 NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt)

19 De studenten zijn van mening dat deze mensen hen extra kunnen enthousiasmeren door te vertellen over situaties uit het dagelijkse bedrijfsleven en de allernieuwste ontwikkelingen. De opleiding laat de studenten vanaf het begin in aanraking komen met de beroepspraktijk. De studenten maken excursies naar evenementen, onder andere brengen ze een bezoek aan Euro Disney met als opdracht te komen tot het creëren van een nieuwe belevenis. Ze bezoeken bedrijven, beurzen, congressen en seminars, maken moduleopdrachten en voeren met regelmaat opdrachten uit voor de leerbedrijven van andere opleidingen zoals, het congresbureau van IHM en de projecten op het Instituut voor Service Management (ISM) van de opleiding Leisure Management. In het derde jaar moeten de studenten een concreet product voor een externe opdrachtgever maken. In het vierde jaar vindt de stage en de afstudeeropdracht plaats in een bedrijf. Het onderwijs met betrekking tot (toegepast) onderzoek heeft drie doelen. Ten eerste het als manager kunnen waarderen en relativeren van onderzoek. Ten tweede een gesprekspartner zijn voor een onderzoeksbureau en tot slot de voorbereiding op het afstudeeronderzoek. In de eerste twee jaar wordt het gehele onderzoeksproces doorlopen van probleemstelling tot onderzoeksopzet, data verzameling, analyse en rapportage. In de module Media en Klant ligt de nadruk op marktonderzoek. Er wordt gewerkt aan een invulling van een onderzoek (mediaonderzoek in het derde jaar). De opleiding zorgt ervoor dat de studenten kennis nemen van actuele ontwikkelingen door actuele literatuur te gebruiken, maar ook door kennis uit de recente beroepspraktijk te verwerken in de onderwijsheden. Zo komen online distributie en verkoopkanalen aan de orde in de module Imagineering, crossmedia in Media en Omgeving, convergentie in de module Media en Omgeving. Ook in de casuïstiek in de taken en de cases zijn actuele ontwikkelingen in beroepspraktijk en vakgebied terug te vinden. De (zogenoemde) Kwaliteitscommissie heeft als taak het borgen van het meenemen van actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Het werkveld geeft in het gesprek aan dat zij de behoeftes in deze snel veranderende branche kennen en daarom de opleiding regelmatig adviseren, zodat de opleiding haar modules up to date kan houden. Door het gehele curriculum heen komt de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden aan bod. Met name in de praktijkmodulen in het eerste jaar, de modulen Media Project in het tweede jaar en Media Productie in het derde jaar. Daarnaast krijgen de studenten coachingsgesprekken, evaluaties en begeleidingsgesprekken. Verder zijn er workshops Managementvaardigheden, is er een sollicitatietraining en wordt er aandacht geschonken aan schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Uit de evaluatiegegevens komt naar voren dat 95% van de studenten de opleiding actueel vindt. De studenten zijn tevreden over de mate waarin zowel theorie als praktijk aan bod komt, de mate waarin de theorie en praktijk op elkaar zijn afgestemd en het niveau. Dit wordt tevens bevestigd in het gesprek met de studenten. Wel zouden de studenten in de toekomst willen zien dat (een deel van) de opdrachten iets minder fictief zijn. De opleiding heeft dit punt van kritiek positief opgenomen en is op dit moment al bezig met het veranderen van de opdrachten. NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt) 19/59

20 Facet 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed Criteria - Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. - De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. - De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding bestaat uit een major van 210 EC en een minor van 30 EC. De student kan zelf kiezen voor een minor van 30 EC of twee minoren van 15 EC. Elk studiejaar, behalve het vierde, bestaat uit vier verplichte modules van 12 credits die worden afgesloten met één of meerdere toetsen. Daarnaast zijn er praktijkmodules. Het eerste jaar geeft een oriëntatie op de media en entertainmentmarkt op het gebied van marketing en management. In het tweede en derde jaar verdiept de student zijn kennis en inzicht. In het derde jaar ligt de focus op de strategische kant van het management en kiest de student een bepaalde richting. In het derde jaar gebruikt de student zijn kennis die hij heeft opgedaan in het eerste en tweede jaar. In het vierde jaar biedt de opleiding de keuzegelegenheid voor specialisering of verbreding. Ook vinden er in het vierde jaar de stage en de afstudeeropdracht plaats. In het vierde jaar moet de student alle kennis en vaardigheden die hij heeft geleerd, omzetten in een meesterproef. De studenten geven aan dit een prettige opzet te vinden. Gaandeweg word je zelfstandiger en kan je zelf de problemen analyseren, aldus de studenten. De opleiding heeft de competenties (zie facet 1.1) uitgewerkt in kernproblemen en beroepsproducten. Deze zijn toegedeeld aan de onderwijseenheden. Dit wordt gedaan aan de hand van moduleblauwdrukken, die op consistentie beoordeeld zijn door de Kwaliteitscommissie. De opleiding heeft moduledoelstellingen geformuleerd, deze zijn gebaseerd op de taxonomie van Bloom. Tenslotte zijn er moduleboeken ontwikkeld. In de moduleboeken, waarvan het panel er een groot aantal heeft bekeken, wordt per onderwijseenheid (uitgebreid) aangegeven wat de leerdoelen zijn en wat de inhoud van het vak is. In het merendeel van de moduleboeken worden tevens in een tabel de 15 competenties opgenomen en wordt door middel van een kruisje aangegeven welke competentie in de module worden verworven. Daarmee wordt tevens de relatie tussen leerdoelen en competenties duidelijk. Het panel stelt vast dat de moduleboeken op dit punt helder en duidelijk zijn en constateert dat het programma een adequate concretisering is van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. De CHN wil zich internationaal positioneren. Ook de opleiding M&EM speelt hierin een grote rol. Er zijn verschillende contacten met campussen in Thailand en Zuid-Afrika et cetera, waar CHN-studenten vergelijkende modules van hun studie kunnen volgen. Tevens studeren er aan de CHN een tal van buitenlandse studenten. 20/59 NQA - visitatie Chr. Hogeschool Nederland: opleiding Media en Entertainment Management (vt)

Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden

Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden Opleiding: Varianten: Small Business & Retail Management; hbo-bachelor (croho 34422) voltijd en duaal Visitatiedatum: 12 december 2006 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Accountancy, hbo bachelor Croho: 34406 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 en 11 oktober 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007 Inhoud 2/69 NQA

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: Voltijd / Deeltijd / Duaal

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: Voltijd / Deeltijd / Duaal Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: Voltijd / Deeltijd / Duaal Visitatiedatum: 22 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Logopedie, hbo bachelor; Crohonr: 34578 Variant: voltijd Visitatiedatum: 5 april 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2007 2/59 NQA - visitatie Fontys

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor Croho: 34267 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2008 2/51 NQA -

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hanzehogeschool, Groningen

Hanzehogeschool, Groningen Hanzehogeschool, Groningen Opleiding: Technische Informatica, hbo-bachelor Croho: 34475 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008 NQA - visitatie

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Opleiding: HBO-bachelor Vormgeving (Academie voor Popcultuur), Croho: 39111 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Technische Bedrijfskunde hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Technische Bedrijfskunde hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Technische Bedrijfskunde hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 25 september 2008 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen

Hogeschool Zuyd, Heerlen Hogeschool Zuyd, Heerlen Opleiding: Netwerk Infrastructuur Design; hbo-bachelor Croho: 39250 Varianten: Voltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Bedrijfsmanagement MKB, bachelor Croho: 34106 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 27 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd Visitatiedatum: 23 januari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Variant: Bachelor of Arts and Economics Voltijd Visitatiedatum: 28 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA ) Utrecht, december 2006 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Vastgoed & Makelaardij; hbo-bachelor Croho: 39203 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 7 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Physician Assistant; hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: 49115 Varianten: duaal Visitatiedatum: 19 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Management Economie & Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 14 mei 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Iselinge Hogeschool, Doetinchem

Iselinge Hogeschool, Doetinchem Iselinge Hogeschool, Doetinchem Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, hbo-bachelor; Croho: 34808 Varianten: voltijd, deeltijd en duaal Visitatiedata: 12 en 13 februari 2008 Netherlands Quality

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Lerarenopleidingen; hbo-master. Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009

Hogeschool Utrecht. Lerarenopleidingen; hbo-master. Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009 Hogeschool Utrecht Opleiding: Locatie: Varianten: Lerarenopleidingen; hbo-master Utrecht deeltijd Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2009 2/103

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Venlo

Fontys Hogeschool, Venlo Fontys Hogeschool, Venlo Opleiding: Industrieel Product Ontwerpen, HBO bachelor; Croho-nr 34389 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 maart 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Talen en Communicatie; Vertaalacademie; Croho: 34407

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and Entrepreneurship (MCE) Master in Finance and Accounting (MFA) Master

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie