MEDISCHE ZORG IN EEN BELGISCHE KUSTREGIO BUITEN DE KANTOORUREN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDISCHE ZORG IN EEN BELGISCHE KUSTREGIO BUITEN DE KANTOORUREN:"

Transcriptie

1 MEDISCHE ZORG IN EEN BELGISCHE KUSTREGIO BUITEN DE KANTOORUREN: HOE SPELEN DE HUISARTSWACHT EN DE SPOEDDIENST HIEROP IN? door Ja Schrijvers*, Koe Corelli** e Ives Hubloue*** *Freelace spoedarts e huisarts **Huisarts, huisartspraktijk Die Price, Oostede ***Hoofd spoedgevallediest, UZ Brussel, Brussel INTRODUCTIE Belgische populatiestudies omtret het gebruik va de huisarts e de spoeddiest buite de katoorure zij obestaad. Het systeem i België laat toe om tijdes die ure huisartse e spoeddieste oafhakelijk aast mekaar te late werke. De laatste jare zie we echter ee gestage evolutie aar grotere huisartswachtposte die al da iet i combiatie met spoeddieste fuctioere. Odaks deze evolutie werkt het Belgisch systeem iet met poortwachte als filter voor de eerste lij. Dit leidt geregeld tot klachte va patiëtorgaisaties, medische dieste e de zorgorgaisatie zelf. Veel patiëte beslisse eigehadig om aar de spoeddiest te gaa met ee overbevolkig als gevolg. Sommige studies bewere dat ee groot deel va deze zelfverwijzige eve goed door ee huisarts kue behadeld worde. Dit zij de zogeaamde oaagepaste gebruikers. Bovedie wordt het steeds moeilijker voor patiëte om te wete waar ze terecht kue met hu klachte buite de katoorure. Het mogelijk iefficiët gebruik va het budget va de gezodheidszorg, vraagt voor ee grodige reorgaisatie. Het is daarom belagrijk om goede gegeves te verzamele. Dit is de eerste studie i zij soort die voor ee Belgische regio dergelijke data verzamelt e aalyseert. MATERIAAL e METHODE BESCHRIJVING Ee prospectieve cross-sectioele studie werd uitgevoerd gedurede 8 maade (va ja tem 3 aug 9) voor de kustregio Oostede-Bredee i België (ogeveer 8 iwoers). Data voor éé weekdag e éé weekeddag per maad werde verzameld e geaalyseerd steeds voor éé huisarts e éé spoeddiest i de regio, e dit steeds buite de katoorure. De huisartswachtpost werkt va 8pm tot 7am va maadag tot vrijdag e 4 uur (va 7am tot 7am) gedurede weekeddage e feestdage. Twee huisartse werke steeds aast mekaar. Tegelijkertijd zij er twee spoeddieste i de regio. GEGEVENSVERZAMELING Tijdes de at radom gekoze dage, werde de patiëtcotacte va éé va beide huisartse geregistreerd. I diezelfde periode werd ee gelijkaardige registratie gedaa voor éé va beide spoeddieste. Patiëte die door ee huisarts werde verweze aar ee spoeddiest werde ook i rekeig geome. Er werd oderscheid gemaakt tusse zelfverwijzig, verweze door ee huisarts of verweze door ee ambulace aar de spoeddiest. De geoteerde gegeves zij demografisch (geslacht e leeftijd), uur va oproep e va werkelijk cotact, kliische presetatie, diagose, bijkomed oderzoek, verwijzig, e therapie. DATA ANALYSE Jaaraatalle werde bereked als extrapolatie vauit de gegeves per weekdag e per weekeddag. Deze werde uitgedrukt i aatal per iwoers e percetages. De gegeves werde da verder geaalyseerd i SPSS, versie.. Pearso s chi square test werd gebruikt om sigificate verschille op te zoeke i x tabelle, gebruikmaked va ee sigificatieiveau va p <,. De gemiddelde ouderdom va ee patiët die aar de huisarts stapt buite de katoorure ligt sigificat hoger da die aar de spoed gaat. Dit is waarschijlijk ee gevolg va ee hogere bejaardepopulatie die de huisarts verkiest. Toch worde kidere ook makkelijker aar de huisarts da aar de spoed gebracht. De typische toeame met de leeftijd va vraag aar medische hulp buite de katoorure, zoals gevode i adere studies, wordt hier iet bevestigd. Kliische presetatie rest Verdelig aard va aameldig bij huisarts Verdelig aard va aameldig bij zelfverwijzig aar spoed Ee trauma (val, ogeval of wode) doet patiëte eerder aar de spoed stappe, terwijl huisartse tijdes de katoorure vooral worde bezocht weges respiratoire, digestieve of ifectieuze probleme. Dit wordt ook gevode voor ee aatal studies i buurlade. Erst, koorts alg. owel,8 6, 6, trauma 6, buikpij 9,9 ambulat 4, verwijzig/opame Verdelig va erst va aameldig bij huisarts Verdelig va erst va aameldig bij zelfverwijzig aar spoed Ee sigificat groter deel va de patiëte die zich spotaa aamelde op ee spoeddiest, zal ook opgeome worde, terwijl slechts ee heel klei deel va de huisartsbezoeke aar ee spoed wordt doorverweze. Patiëte die zoder verwijzig toch aar ee spoeddiest stappe blijke i veel gevalle dus toch de juiste keuze gemaakt te hebbe. VRAAG NAAR SPOED BUITEN KANTOORUREN Kliische presetatie 9,3 iet-trauma 9,7 trauma 76,3 3,7 rest zelfverwijzig iet-trauma trauma 3,7 trauma koorts 7,6 8,,4 alg. owel 4, zwager 7, zelfverwijzig ambulat 9,8 opame 77,, ambulace iet-trauma trauma RESULTATEN e DISCUSSIE TOTALE VRAAG BUITEN KANTOORUREN ambulace 8,8 HUISARTS SPOED 3,8 verwijzig 76, 7, zelfverwijzig Verdelig trauma vs iet-trauma bij verwijzig aar spoed Huisartse verwijze patiëte vooral aar de spoed omwille va iet-traumatische oorzake, terwijl patiëte eerder spotaa aar de spoed gaa of met ee ambulace worde biegebracht als het om ee trauma gaat. Erst Verdelig trauma vs iet-trauma bij zelfverwijzig aar spoed Verdelig trauma vs iet-trauma bij ambulace verwijzig aar spoed 9, 7, 8,4 ambulat ambulat ambulat Verdelig va totale vraag buite katoorure I totaal cotacteerde 876 patiëte of 8, per iwoers per jaar ee arts buite de katoorure voor deze regio. Dit is over het algemee lager da gevode i adere Europese studies. Het grootste aadeel va die patiëte wordt gezie op de spoeddiest. De patiëte die op eige houtje de spoeddiest opzoeke make meer da de helft va de totale vraag buite de katoorure uit. Dit bleek veel mider te zij voor vergelijkbare studies elders. ZELFVERWIJZING BUITEN KANTOORUREN Tijd 4,3 avod NACHT DAG 37,, 89,9 ochted Tijdsverdelig bij huisarts Tijdsverdelig bij zelfverwijzig aar spoed Patiëte die op eige iitiatief aar ee arts stappe buite de katoorure kieze s ochteds vooral ee huisarts e gaa s achts eerder aar ee spoeddiest. Er is ee sigificat verschil tusse dag e acht. Leeftijd 4 3 gem.leeftijd 4 JAAR 38 JAAR 8,4 dag Gemiddelde leeftijd va patiët bij huisarts e op zelfverweze spoed,6-64 jaar 9 < jaar NACHT 34,6 DAG 8 avod 8 8,4 >64 jaar Leeftijdsverdelig bij huisarts 7,8-64 jaar 7, ochted 3, dag 4, < jaar 4, >64 jaar Leeftijdsverdelig bij zelfverwijzig aar spoed 7,9 opame Verdelig va erst va aameldig bij verwijzig aar spoed 9,8 8,6 opame opame Verdelig va erst va aameldig bij zelfverwijzig aar spoed Verdelig va erst va aameldig bij ambulace verwijzig aar spoed Als het percetage va opame ka gezie worde als graad voor de erst va de aadoeig da ka beslote worde dat de patiëte die zich spotaa aamelde op de spoeddiest er sigificat mider erstig aa toe zij da die verweze door ee huisarts of ee ambulace. Dit verklaart de capaciteit va huisartse als sterke filter voor echte spoedgevalle i tegestellig met oaagepaste gebruikers va de spoeddiest. Dit werd ook aagetood voor adere studies. BESLUIT e BOODSCHAP De spoeddieste i de regio blijke het grootste deel va de vraag aar medische hulp buite de katoorure voor hu rekeig te eme. Daarebove is de zelfverwijzig va patiëte aar de spoeddiest het grootst. Alhoewel het gebrek aa ee stevig poortwachtsysteem als filter de belagrijkste oorzaak is, blijkt toch dat ee groot deel va deze zelfverwijzig ee juiste keuze heeft gemaakt om aar de spoeddiest te gaa. Maar de medische filter va verwijzige door huisartse is og veel sterker. Huisartse houde zich daarebove vooral bezig met iet-traumatische probleme daar waar de spoeddiest vooral trauma behadelt. Dit leidt tot ee eerder complemetair i.p.v. ee competitief systeem. Ee mogelijke reorgaisatie va de primaire gezodheidszorg zou da ook idealiter moete leide tot ee betere medische filter, ee betere zelfverwijzig e ee betere afstemmig va de verschillede dieste. De huisartswachte e de spoeddieste zoude afzoderlijke etiteite kue blijve maar met ee focus op ee zekere graad va itegratie. Deze itegratie ka fysiek zij zoals mogelijke first lie bie, aa of voor de spoeddiest, maar ka ook fuctioeel zij zoals ee cetraal cotactummer, richtlije voor juist gebruik, brochures, ez. Deze itegratie zou gustig kue zij voor beide dieste.

2 Cotiuïteit va zorg buite katoorure i België: Itegratie e 733 J. Va der Mulle ; Dr. K. Broselaer ; Prof. Dr. JB. Gillet Doelstellig: Opstelle e validere va ee istrumet dat als leidraad gebruikt ka worde bij itegratie va de BHMR 3.* e de 733-protocolle. Deze itegratie geldt als ee absolute vereiste voor het opzette va ee cetrale dispatchig buite katoorure. Istrumet: Ee casus-gebaseerde, kwatitatieve bevragig. De bevraagde kieze wie, huisarts va wacht of diest, de casus moet behadele tijdes de wachtdiest. Validatie: Pilot-bevragig bij zeveeveertig huisartse uit Vlaams-Brabat. De bevragig vod plaats i ee auditorium. Er werd gestemd via het iteractief stemsysteem Turig Poit. Resultate: Met ee overall respos rate va 97 e het bekome va eesgezidheid i 8 va de casusse behaalt de bevragig ruimschoots zij doelstellig. Aatal casusse waarover eesgezidheid Eesgezidheid i het voordeel va Totaal Na stemrode Na stemrode Huisarts va wacht Diest Besluit: De resultate toe aa dat dit istrumet gebruiksvriedelijk is e uttige iformatie geereert. Mits doelgerichte uitbreidig va de bevragigsgroep e het vragepakket, kue de resultate va dit istrumet als leidraad gebruikt worde bij regioale besprekige over itegratie va de BHMR 3. e de 733-protocolle. * BHMR 3. = Belgische Hadleidig voor de Medische Regulatie 3.

3 Cotiuité des sois e dehors des heures de bureau e Belgique : Itégratio et 733 J. Va der Mulle ; Dr K. Broselaer ; Pr Dr JB. Gillet Objectif : Élaborer et valider u istrumet susceptible de servir de fil coducteur à l'itégratio du MBRM 3.* et des protocoles 733. Cette itégratio est idispesable à la mise e place d'ue cetrale de dispatchig e dehors des heures de bureau. Istrumet : Equête quatitative basée sur des cas. Les persoes iterrogées choisisset qui, du médeci gééraliste de garde ou du service, doit traiter le cas pedat la garde. Validatio : Equête pilote auprès de 47 gééralistes e Brabat flamad. L'equête a été réalisée das u auditoire. Les voix ot été récoltées via le système de vote iteractif «Turig Poit». Résultats : Avec u taux de répose global de 97 et l'uaimité obteue das 8 des cas, l'equête atteit largemet so objectif. Nombre de cas faisat l'uaimité Uaimité e faveur du : Total Après tour de vote Après tours de vote Gééraliste de garde Service Coclusio : Les résultats motret que cet istrumet est covivial et géère des iformatios utiles. Moyeat ue extesio ciblée du groupe iterrogé et du questioaire, les résultats de cet istrumet peuvet servir de fil coducteur aux discussios régioales sur l'itégratio du MBRM 3. et des protocoles 733. * MBRM 3. = Mauel belge de la régulatio médicale 3.

4 Huisartsewachtpost i co-locatie met Spoed: wat is het effect? Resultate va de studie Atwerpe Noord Joatha va Berge, Marie-Luise Streffer², Roy Remme², Hilde Philips² Huisarts i opleidig ICHO, ²Cetrum voor Huisartsgeeeskude Uiversiteit Atwerpe, Campus Drie Eike, Gebouw R, 3e verdiepig, Uiversiteitsplei, 6 Wilrijk Studieopzet: prospectieve voor- ametig desig; gegevesverzamelig bij het overschakele va de klassieke huisartsewachtdiest (voormetig) aar ee huisartsewachtpost aast ee spoedafdelig (ametig) i Atwerpe- Noord (Itervetieregio) e op huisartsewachtpost Deure-Borgerhout e Spoed ZNA Stuiveberg (Cotroleregio) Studieperiode: maart e april e (telkes 4u dataregistratie va patiëtcotacte buite de katoorure) Verdelig tusse Huisarts e Spoed Huisarts of Spoed ifv geslacht Huisarts Spoed Huisarts Spoed Voormetig Nametig Voormetig Nametig Ma Vrouw Ma Vrouw Ma Vrouw Ma Vrouw Voormetig Nametig Voormetig Nametig Itervetieregio Cotroleregio Door het oprichte va ee wachtpost zij de cotacte op de ieuw opgerichte wachtpost Atwerpe-Noord met 47 sigificat toegeome (OR:,; 9 CI:,6 -,346). I de cotroleregio, met ee al lager bestaade wachtpost, kue we ee toeame va 7 cotacte tusse voor-e ametig zie. Itervetieregio Cotroleregio I de Itervetieregio is de kas om aar de huisarts te gaa sigificat toegeome (mae OR:,; 9 CI:,3,97; vrouwe OR:,; 9 CI:,,76). I de cotroleregio zie we i voor- e ametig ee duidelijke voorkeur va vrouwe om aar de huisarts te gaa (OR :,4; 9 CI:,39 -,3) Voormetig Nametig Voormetig Nametig Zowel op spoed als op de wachtpost maakt de leeftijdsgroep va - jaar het grootste deel uit va de patiëtepopulatie. Hier is i de Itervetieregio ee verschuivig va Spoed aar Huisarts opgetrede. I de ametig is de kas dat deze leeftijdsgroep eerder aar de huisarts gaat i.p.v. aar spoed, bija verdubbeld. (OR:,944; 9 CI:,64 -,33) I de cotroleregio zie we deze tred al i de voormetig. Ook hier is i de ametig de kas om aar de huisarts te gaa og ees sigificat toegeome (OR:,7; 9 CI:,9 -,336). Itervetieregio Cotroleregio Huisarts Spoed Code gerechtigde e keuze tusse Huisarts e Spoed XX XX XX XX XX XX XX XX Voormetig Nametig Voormetig Nametig De ieuw opgerichte wachtpost i de itervetieregio heeft vooral effect op mese zoder recht op verhoogde tegemoetkomig (XX), die u meer gebruik make va de huisartsewachtdiest. Op patiëte met verhoogde terugbetalig (XX) heeft de wachtpost auwelijks effect. I de cotroleregio bleve gebruik va spoed e wachtpost i de voor- e ametig voor deze populaties ogewijzigd. Itervetieregio Cotroleregio Coclusies Huisarts Spoed ü jaar a overschakele va de klassieke Huisartsewachtdiest aar ee Huisartsewachtpost zij de cotacte bij de huisarts buite de katoorure met 47 toegeome. Het aatal patiëtcotacte op de spoedgevallediest blijft ogewijzigd. ü De huisartsewachtpost trekt vooral extra patiëte aa uit de populatie met iet-verhoogde terugbetalig ü We zie ee duidelijke verschuivig va Spoed aar Huisarts i de Itervetieregio i de leeftijdsgroep va - ü Om ee meer efficiëte hulpverleig buite de katoorure te realisere zij er meer maatregele odig da het oprichte va huisartsewachtposte allee (bvb. Patiëte iformere, professioele telefoische triage, zelfzorg stimulere, )

5 Iformele telefoische triage: hoe prestere secretaresses op huisartsewachtposte i België wat betreft ischattig va de urgetie aa de telefoo? De Belgische cotext ü De klassieke huisartsewachtdiest (HWD) is og steeds het domiate model (8 ). ü Huisartsewachtposte (HWP) worde steeds populairder ( ). Achtergrod ü Op de HWD beatwoordt de arts de telefoos ü Op HWP trieëre iet-opgeleide secretaresses de telefoos op iformele wijze. ü I het buitelad wordt telefoische triage veelal door specifiek opgeleide medewerkers uitgevoerd Evaluatie door de secretaresse Joatha Va Berge, Lida Huibers², Philip Vadevelde³, Hilde Philips, Roy Remme Cetrum voor Huisartsgeeeskude, Uiversiteit Atwerpe; ² Research Uit for Geeral Practice, Aarhus Uiversity, Demark, ³ Huisartsevereigig Brugge e Omstreke (HABO vzw), Brugge Oderzoeksvraag Hoe prestere othaalmedewerkers op de huisartsewachtpost vadaag izake het ischatte va urgeties aa de telefoo, zoder dat ze hiervoor extra opleidig of odersteued materiaal krege? Materiaal e methode ü Retrospectieve, observatioele studie i ü Secretaresses werde gevraagd ee urgetiegraad toe te kee aa elke oproep op basis va de aameldigsklacht (reaso for ecouter-rfe). ü De huisarts va wacht werd gevraagd de urgetiegraad i te schatte a afloop va het cotact. ü Correcte triage, odertriage e overtriage werde bekeke. ü Gewoge kappa U Leves bedreiged ü Urgetiegrade Resultate ü Gewoge kappa =.774 U Spoed U3 Driged U4 Routie U Advies Omiddellijk hulp te biede, evetueel tegelijkertijd ambulace verwittige. Bv. shock, bewusteloosheid. Zo sel mogelijk hulp biede, zeker bie het uur. Er bestaat immers kas dat de toestad op korte termij verslechtert. Bv. istabiele agor. Bie ekele ure te beoordele: bv peumoie, hevige duizeligheid. Normaal wachtgebruik, ormale gag va zake. Deze klacht ko wachte tot a wachtdiest, gee rede tot cotact met huisarts. Evaluatie door de huisarts U U U3 U4 U Total U () () () () () () U () () () () () () U3 3 (.) 6 (.3) 47 (.9) 83 (.) (.) 4 (.8) U4 9 (.) 44 (.8) 48 (8.7) 468 (7.6) 6 (.3) 37 (96.6) U () () 3 (.) (.4) (.) 3 (.6) Total (.) 6 (.) 3 (9.6) 47 (77.4) 64 (.6) 6 () Odertriage Correcte triage Overtriage Correcte triage Odertriage Overtriage Tadpij Kortademigheid Medicatie voorschrifte Jeuk Sijwode Medische atteste 3 Oorpij Pij op de borst Pij op de borst 4 Oogprobleme Owel gevoel Beet va mes op dier Diarree Sycope Sycope Reaso for ecouter Aameldigsklacht Urgetiegraad Correcte triage () Odertriage () Triage outcome Overtriage () Urgetiegraad Totaal () Percetage va totaal () Adere klacht Koorts (A3) Keelpij (R) Hoest (R) Brake (D) 78 3 Abdomiale pij (D) Oorpij (H) Owel gevoel (A) Diarree (D) Hoofdpij (N) Rugpij (L3) Kortademigheid (R) Duizeligheid/Vertigo (N7) Dysurie (U) Oogprobleme (F9) Maagpij (D) Nausea (D9) Sijwode (S8) Pij op de borst (K) Isectebeet (S) Overlijdesverklarig (A96) Medicatie voorschrift, verzoek of verieuwig (A) Tadpij (D8) 9 Jeuk (S) 9 9 Sycope (A6) Afgifte va ee medisch attest (A97) Beet va dier of mes (S3) 7 4 Niet igevuld Totaal Coclusie ü Iformele telefoische triage op Belgische huisartsewachtposte is oveilig voor patiëte e iefficiët. ü Protocolle e opgeleid persoeel zij odig voor telefoische triage tijdes de huisartsewachtdiest bij implemetatie va ee huisartewachtpost ü Bij het ivoere va veilige triage systeme moet extra aadacht gaa aar het ischatte va de erst bij kortademigheid e pij op de borst

6 Tri iformel par téléphoe: quelles sot les performaces des secrétaires des postes de garde de médecis gééralistes e Belgique e ce qui cocere l'estimatio de l'urgece par téléphoe? Le cotexte belge ü Le service de garde de médecis gééralistes (SGMG) classique reste le modèle domiat (8 ). ü Les postes de garde de médecis gééralistes (PMG) sot de plus e plus populaires ( ). Cotexte ü Das le SGMG, le médeci répod lui-même aux appels téléphoiques. ü Das u PMG, des secrétaires o formées triet les appels téléphoiques de maière iformelle. ü À l'étrager, le tri par téléphoe est gééralemet assuré par des collaborateurs ayat reçu ue formatio spécifique. Évaluatio par la secrétaire Joatha Va Lida Huibers², Philip Vadevelde³, Hilde Philips, Roy Remme Cetrum voor Huisartsgeeeskude, Uiversiteit Atwerpe; ² Research Uit for Geeral Practice, Aarhus Uiversity, Demark, ³ Huisartsevereigig Brugge e Omstreke (HABO vzw), Questio de recherche Quelles sot aujourd'hui les performaces des collaborateurs d'accueil du poste de garde de médecis gééralistes e matière d'évaluatio des urgeces par téléphoe, sas avoir reçu à cet effet ue formatio supplémetaire ou u matériel de support? Matériel et méthode ü Étude rétrospective d'observatio e. ü Il a été demadé aux secrétaires d'attribuer u degré d'urgece à chaque appel e foctio de la plaite sigalée (reaso for ecouter-rfe). ü Il a été demadé au gééraliste de garde d'évaluer le degré d'urgece à l'issue du cotact. ü Tri correct, sous-tri et sur-tri ot été aalysés. ü OK podéré. ü Degrés d'urgece. Résultats ü OK podéré =.774 U Risque de mort Porter secours immédiatemet, évetuellemet avertir simultaémet ue ambulace,: p. ex. état de choc, icosciece. U Extrême urgece Porter secours le plus vite possible, au mois das l'heure. Il existe e effet u risque d'aggravatio à court terme. P. ex. agie de poitrie istable. U3 Urgece À évaluer das les quelques heures: p. ex. peumoie, vertiges violets. U4 Routie Appel de garde ormal, procédure ormale. U Avis Cette plaite peut attedre la fi du service de garde, cotact avec le gééraliste o justifié. Évaluatio par le médeci U U U3 U4 U Total U () () () () () () U () () () () () () U3 3 (.) 6 (.3) 47 (.9) 83 (.) (.) 4 (.8) U4 9 (.) 44 (.8) 48 (8.7) 468 (7.6) 6 (.3) 37 (96.6) U () () 3 (.) (.4) (.) 3 (.6) Total (.) 6 (.) 3 (9.6) 47 (77.4) 64 (.6) 6 () Sous-tri Tri correct Sur-tri Tri correct Sous-tri Sur-tri Mal de dets Essoufflemet Prescriptio médicale Démageaisos Coupure Certificat médical 3 Mal aux oreilles Douleur das la poitrie Douleur das la poitrie 4 Problèmes oculaires Setimet de malaise Morsure d'aimal ou humaie Diarrhée Sycope Sycope Reaso for ecouter Plaite sigalée Degré d'urgece Tri correct () Sous-tri () Triage outcome Sur-tri () Degré d'urgece Total () Pourcetage du total () Autre plaite Fièvre (A3) Maux de gorge (R) Toux (R) Vomissemets (D) 78 3 Douleurs abdomiales (D) Mal aux oreilles (H) Setimet de malaise (A) Diarrhée (D) Maux de tête (N) Mal au dos (L3) Essoufflemet (R) Vertiges (N7) Dysurie (U) Problèmes oculaires (F9) Douleurs à l'estomac (D) Nausées (D9) Coupure (S8) Douleur das la poitrie (K) Piqûre d'isecte (S) Déclaratio de décès (A96) Prescriptio médicale, demade ou reouvellemet (A) Mal aux dets (D8) 9 Démageaisos (S) 9 9 Sycope (A6) Délivrace d'u certificat médical (A97) Morsure d'aimal ou humaie (S3) 7 4 No complété Total Coclusio ü Le tri iformel par téléphoe das les postes de garde de médecis gééralistes e Belgique 'est pas sas risque pour les patiets et est iefficace. ü Des protocoles et u persoel dûmet formé sot écessaires pour le tri par téléphoe pedat le service de garde e cas de mise e place d'u poste de garde. ü Das la mise e place de systèmes de tri sas risque, il faut accorder ue attetio particulière à l'estimatio de la gravité e cas d'essoufflemet et de douleur das la poitrie.

7 Aalyse du recours aux sois o programmés e médecie géérale: Ue expériece pilote e Walloie Marie-Astrid BERREWAERTS, Jea-Luc BELCHE, Philippe BURETTE, Didier GIET Faculté de Médecie, Uiversité de Liège Cotact: Uiversité de Liège, DUMG, CHU Sart-Tilma, Bat B3, Belgique. Itroductio Matériel et méthode La garde e médecie géérale est e pleie évolutio et les postes de Aalyse rétrospective de doées récoltées e 9. garde sot ue des alteratives à la péibilité de cette derière. Cette Il s agit de doées aoymisées. Ue logiciel simplifié de capture de expériece pilote a débuté e javier 8 et fait partie des premiers doées a été créé. Les médecis gééralistes du poste de garde postes garde o urbais de Belgique. Il dessert ue zoe résultat de réaliset u ecodage cotiu. Trois chercheurs du DUMG la fusio de territoires de garde (Sprimot et Aywaille) pour ue (départemet uiversitaire de médecie géérale) a effectué le populatio de 4 73 habitats. Il bééficie d u uméro d appel uique. codage CISP de tous les diagostics metioés par le médeci gééraliste. Objectifs Aalyser le profil de recours aux sois o programmés e médecie géérale selo le momet de la jourée, selo l âge et selo le type de pathologie. Résultats B h-miuit C miuit-8h 7 Les cotacts du poste de garde sot majoritairemet effectués e jourée. La uit profode (miuit-8h) correspod à 7 (83) de tous les cotacts du poste de garde. A 8h-h 83 Graphique : Répartitio des cotacts au PDG selo le momet de la jourée Total 3 A "-4" B "-4" C "-4"D "-44" E "4-64 F "6-74" G ">ou=7" Graphique : Cotacts au PDG pour les différetes traches d âge (9) La répartitio des cotacts suivat l âge motre ue fréquetatio majoritaire de la populatio active (-6 as) et secodairemet de la populatio pédiatrique (<as). Les pathologies recotrées se modifiet aussi selo l âge du patiet. Les plaites cocerat le système respiratoires sot pricipalemet recotrées chez les jeues et les plaites cocerat le système cardio-vasculaires apparaisset à u âge plus tardif. Les plaite cocerat le système digestif restet stables quelque soit l âge. Classes d âge G ">ou=7" A F "6-74" D A = Gééral et o spécifié H D = Système digestif E "4-64 H = Oreille K K = Système cardiovasculaire D "-44" L L = Système ostéo-articulaire N N = Neurologique C "-4" P P = Psychologique R R = Respiratoire B "-4" S S = Peau U = Système uriaire A "-4" U Graphique 3 : Répartitio, par système CISP et selo les traches d âge, des diagostics au PDG (9). E 9, pics das les diagostics de grippe sot observés: etre la ère et la 8 ème semaie et etre la 39 ème et la 48 ème semaie. Ils correspodet aux pics de grippe observé par l istitut de saté publique s s4 s7 s s3 s6 s9 s s s8 s3 s34 s37 s4 s43 s46 s49 s R74 R74 = IRA R8 R8 = grippe Nombre de Id Graphique 4 :Fréquetatio, par semaie, du poste de garde pour des grippes (R8) et des ifectios des voies respiratoires aigues (R74) Coclusio et perspectives Les cotacts ot majoritairemet lieu etre 8h et h. Il se pose alors la questio de la place du médeci gééraliste lors de la uit profode. Il faudrait réfléchir à ue solutio pour ces heures où u médeci gééraliste est mobilisé toute la uit profode pour mois d u appel par uit. Le regroupemet de zoes de garde pour la uit profode (miuit-8h) pourrait être ue solutio à étudier. Pour ue fusio de zoe impliquat ue populatio supérieure à 3 habitats, ue adaptatio de la législatio s imposerait. Il existe ue demade e sois de la populatio active et pédiatrique. Ce profil spécifique de patiets devrait ifluecer le profil de compétece du médeci gééraliste et orieter des collaboratios avec certaies structures de sois de ème lige. L effectif réduit de la populatio gériatrique e doit pas coduire à sous-estimer leur demade e sois. La présece de pics de diagostic de grippe (correspodat aux pics des médecis vigies belges) lors des cotacts au poste de garde mériterait d être vérifié sur ue plus grade échelle. Il serait iteressat de réfléchir au rôle que le gééraliste de garde peut jouer e terme de veille saitaire. Cette expériece pilote a fait appel à trois des solutios evisagées par le KCE pour l aveir de la garde : u poste de garde, u uméro uique et ue fusio de deux zoes de garde. Référeces bibliographiques KCE Reports 7B : Quelles solutios pour la garde e médecie géérale?

8 Triage des appels de garde e médecie géérale Dr de Mareffe Philippe, Itroductio La garde e médecie géérale est actuellemet e pleie réforme. Afi de répodre à la péurie de médecis gééralistes et d améliorer leur qualité de vie, ue solutio actuellemet evisagée est d effectuer u triage des appels. La réceptio des appels est actuellemet pas uiformisée e Belgique. Défiitio du triage Le triage est le fait d évaluer le degré d urgece des appels des patiets pour esuite leur fourir la répose la plus appropriée à leurs problèmes. Avatages du triage Meilleure sécurité pour les patiets e état orietés directemet das la structure de sois la plus appropriée Priorisatio des appels, les visites et cosultatios peuvet doc être hiérarchisées selo le degré d urgece Stadardisatio des réposes pour toute la populatio cocerée Dimiutio des visites à domicile et report des appels o urgets Lie etre la médecie géérale et les urgeces qui foctioet actuellemet e parallèle Réductio de la charge de travail des médecis de garde Permet le recueil de doées statistiques importates Limites du triage Atteite à la liberté de choix des patiets Dépersoalisatio du cotact Aucu protocole atioal validé Adaptatios légales et déotologiques écessaires Résultats du triage Evoi ambulace et SMUR si écessaire Mise au poit hospitalière Visite à domicile du médeci gééraliste Cosultatio au cabiet ou au poste de garde Report de redez vous e dehors des heures de garde Projets e cours e Belgique 733 Luxembourg, Haiaut et Bruges Projet Nuit oire du CHU de Liège Coclusio Le triage présete des avatages au iveau de la sécurité des patiets et permet ue réductio de la charge de travail des médecis gééralistes. Des adaptatios légales et déotologiques sot écessaires. U protocole de régulatio devrait être validé et être utilisé au iveau atioal. Le triage offre ue solutio séduisate das la réforme de la garde de médecie géérale.

9 Triage of 733 after-hours calls by the emergecy call ceters Dewy T, Gillet JB, Sabbe M, Vadevelde K. Backgroud: A curret cocer i the Belgia health system is the efficiet orgaizatio of after-hours care i geeral practice. This after-hours service esures cotiuity of care durig eveigs, ights, weekeds ad public holidays. Curretly there are a umber of pilot iitiatives, icludig orgaized duty ceters ad the implemetatio of the uique call umber 733 with triage, that are tryig to offer a potetial solutio to the problem. Objective: The objective of our study was to explore the use of the call umber ad the workload of the call takers. What was the degree of uder- ad overtriage (uder- or overestimatig the severity of a illess or ijury) ad moreover, i which circumstaces decided a call taker to sed out a emergecy medical team istead of a geeral practitioer? Method: This was a retrospective study, based o iformatio from the emergecy call ceter i Bruges ad the local associatio of geeral practitioers. The iformatio icluded.44 calls, processed from December 9 util February 3. Both call taker ad cosultig GP used the Machester triage system (MTS) to determie the degree of urgecy. The differeces i triage betwee call taker ad GP was examied. Statistical aalysis was performed usig the related samples margial homogeeity test. Fractio of 733 calls i Differece i degree of urgecy Udertriage Year Total , moths 98 9 CI Overtriage - 3 6,4 43 4,8 98 6, , 7,6,3,8 4, , ,66 48, 8,3,4,39, , ,76 99,46,8,,6 8, 6, 37 74, 34 3,9,, 6,4 73,8 6 3, , ,7 38,3,,88,86 = 7 (,3),74,8 = 73 ( 66,94),7,88 = 9 (7,3) Results: The fial aalysis icluded.98 calls, 474 were excluded due to lack of data (CI ±.8) had similar MTS scores,. demostrated overtriage ad 7. udertriage. We foud o statistical sigificat differeces betwee both groups (p =.9). Coclusio: Call takers ad GPs are performig triage i a similar way. There is a eed for a prospective study to examie the quality ad accuracy of triage performed by call takers.,96

χ 2 -toets voor homogeniteit χ 2 -toets voor goodness-of-fit ten slotte

χ 2 -toets voor homogeniteit χ 2 -toets voor goodness-of-fit ten slotte toetsede statistiek week 1: kase e radom variabele week 2: de steekproeveverdelig week 3: schatte e toetse: de z-toets week 4: het toetse va gemiddelde: de t-toets week 5: het toetse va variaties: de F-toets

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

ikop: Kennisverspreiding over E-Health producten en diensten

ikop: Kennisverspreiding over E-Health producten en diensten ikop: Keisverspreidig over E-Health producte e dieste Programma Ileidig i het ikop project Deelproject 1: De izet va ee zorgsite voor matelzorgers, matelzorged persoeel e verzorgede Deelproject 2: Matelzorgers

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

Statistiek Voor studenten Bouwkunde College 6

Statistiek Voor studenten Bouwkunde College 6 Statistiek Voor studete Bouwkude College 6 extrapolatie va steekproef aar populatie Programma voor vadaag Terugblik Populatie e steekproef: extrapolatiestap Represetativiteit, (o)zuiverheid Populatiepercetage

Nadere informatie

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database Productfiche RoadByte eid FileMaker plugi eid kaarte ileze vauit uw FileMaker database RoadByte Solutios stelt het RoadByte eid FileMaker plugi product voor. Hiermee gebruikt u de gegeves va de igebrachte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodelle e ormaal verdeelde steekproefgroothede 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1. Ee ieuwe aam voor ee gekede grootheid...2

Nadere informatie

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346 118552 107229 BoveIJ ziekehuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statejachtstraat 1, Amsterdam Telefoo : (020) 634 6346 Vragelijst Hoofdpij Hoofdpijpoli BoveIJ Ziekehuis Naam: M/V

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D Op het Stedelijk Gymasium te Leide is de module Levede Statistiek uitgeprobeerd, Ee verslag va Jacob va Eeghe e Liesbeth de Wreede. Levede Statistiek, ee module voor VWO wiskude D Statistiek is typisch

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4 Datum: 4 april 2017 Reteotwikkelige 3,2 3 Hypotheekrete variabel, 5, 10, 20 e 30 jaar vast met NHG 3,10 2,8 0,1 g e 0-0,1 e ta -0,2 e rc p -0,3 te -0,4 re -0,5 Geldmarktrete 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-0,33

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 7. Betrouwbaarheidsitervalle voor proporties Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken Deel I hoofdstuk 1 Deel I Wat we wete over de stooris ADHD Hoofdstuk 1 Kemerke va ADHD Altijd druk? De letters ADHD staa volges sommige vooral voor: Alle Dage Heel Druk. Dat klopt lag iet altijd. Niet

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Paro-info Tandhals- gevoeligheid, denk aan erosie!

Paro-info Tandhals- gevoeligheid, denk aan erosie! Paro-ifo ls- d, a h d Ta elighei e! i gevo s o r e a a dek mei 2010 Wij vrage uw aadacht voor detie-overgevoeligheid i relatie tot erosie Het is beked dat te gevolge va parodotale afbraak gigivarecessies

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin 1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin De Belg en homeopathie IPSOS Studie uitgevoerd in mei 2011 in België met een representatief

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Presentatie rekengroep - Stefanie Pieters 26/04/ INHOUD De co-morbiditeit tussen dyscalculie en Developmental Coordination Disorder (DCD)

Presentatie rekengroep - Stefanie Pieters 26/04/ INHOUD De co-morbiditeit tussen dyscalculie en Developmental Coordination Disorder (DCD) INHOUD De co-morbiditeit tusse dyscalculie e Developmetal Coordiatio Disorder (DCD) KCE-studie Associatieoderzoeksproject : Co-morbiditeit va mot. probleme Stefaie Pieters Co-morbiditeitsstudie Begeleidigscommissie:

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie