MEDISCHE ZORG IN EEN BELGISCHE KUSTREGIO BUITEN DE KANTOORUREN:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDISCHE ZORG IN EEN BELGISCHE KUSTREGIO BUITEN DE KANTOORUREN:"

Transcriptie

1 MEDISCHE ZORG IN EEN BELGISCHE KUSTREGIO BUITEN DE KANTOORUREN: HOE SPELEN DE HUISARTSWACHT EN DE SPOEDDIENST HIEROP IN? door Ja Schrijvers*, Koe Corelli** e Ives Hubloue*** *Freelace spoedarts e huisarts **Huisarts, huisartspraktijk Die Price, Oostede ***Hoofd spoedgevallediest, UZ Brussel, Brussel INTRODUCTIE Belgische populatiestudies omtret het gebruik va de huisarts e de spoeddiest buite de katoorure zij obestaad. Het systeem i België laat toe om tijdes die ure huisartse e spoeddieste oafhakelijk aast mekaar te late werke. De laatste jare zie we echter ee gestage evolutie aar grotere huisartswachtposte die al da iet i combiatie met spoeddieste fuctioere. Odaks deze evolutie werkt het Belgisch systeem iet met poortwachte als filter voor de eerste lij. Dit leidt geregeld tot klachte va patiëtorgaisaties, medische dieste e de zorgorgaisatie zelf. Veel patiëte beslisse eigehadig om aar de spoeddiest te gaa met ee overbevolkig als gevolg. Sommige studies bewere dat ee groot deel va deze zelfverwijzige eve goed door ee huisarts kue behadeld worde. Dit zij de zogeaamde oaagepaste gebruikers. Bovedie wordt het steeds moeilijker voor patiëte om te wete waar ze terecht kue met hu klachte buite de katoorure. Het mogelijk iefficiët gebruik va het budget va de gezodheidszorg, vraagt voor ee grodige reorgaisatie. Het is daarom belagrijk om goede gegeves te verzamele. Dit is de eerste studie i zij soort die voor ee Belgische regio dergelijke data verzamelt e aalyseert. MATERIAAL e METHODE BESCHRIJVING Ee prospectieve cross-sectioele studie werd uitgevoerd gedurede 8 maade (va ja tem 3 aug 9) voor de kustregio Oostede-Bredee i België (ogeveer 8 iwoers). Data voor éé weekdag e éé weekeddag per maad werde verzameld e geaalyseerd steeds voor éé huisarts e éé spoeddiest i de regio, e dit steeds buite de katoorure. De huisartswachtpost werkt va 8pm tot 7am va maadag tot vrijdag e 4 uur (va 7am tot 7am) gedurede weekeddage e feestdage. Twee huisartse werke steeds aast mekaar. Tegelijkertijd zij er twee spoeddieste i de regio. GEGEVENSVERZAMELING Tijdes de at radom gekoze dage, werde de patiëtcotacte va éé va beide huisartse geregistreerd. I diezelfde periode werd ee gelijkaardige registratie gedaa voor éé va beide spoeddieste. Patiëte die door ee huisarts werde verweze aar ee spoeddiest werde ook i rekeig geome. Er werd oderscheid gemaakt tusse zelfverwijzig, verweze door ee huisarts of verweze door ee ambulace aar de spoeddiest. De geoteerde gegeves zij demografisch (geslacht e leeftijd), uur va oproep e va werkelijk cotact, kliische presetatie, diagose, bijkomed oderzoek, verwijzig, e therapie. DATA ANALYSE Jaaraatalle werde bereked als extrapolatie vauit de gegeves per weekdag e per weekeddag. Deze werde uitgedrukt i aatal per iwoers e percetages. De gegeves werde da verder geaalyseerd i SPSS, versie.. Pearso s chi square test werd gebruikt om sigificate verschille op te zoeke i x tabelle, gebruikmaked va ee sigificatieiveau va p <,. De gemiddelde ouderdom va ee patiët die aar de huisarts stapt buite de katoorure ligt sigificat hoger da die aar de spoed gaat. Dit is waarschijlijk ee gevolg va ee hogere bejaardepopulatie die de huisarts verkiest. Toch worde kidere ook makkelijker aar de huisarts da aar de spoed gebracht. De typische toeame met de leeftijd va vraag aar medische hulp buite de katoorure, zoals gevode i adere studies, wordt hier iet bevestigd. Kliische presetatie rest Verdelig aard va aameldig bij huisarts Verdelig aard va aameldig bij zelfverwijzig aar spoed Ee trauma (val, ogeval of wode) doet patiëte eerder aar de spoed stappe, terwijl huisartse tijdes de katoorure vooral worde bezocht weges respiratoire, digestieve of ifectieuze probleme. Dit wordt ook gevode voor ee aatal studies i buurlade. Erst, koorts alg. owel,8 6, 6, trauma 6, buikpij 9,9 ambulat 4, verwijzig/opame Verdelig va erst va aameldig bij huisarts Verdelig va erst va aameldig bij zelfverwijzig aar spoed Ee sigificat groter deel va de patiëte die zich spotaa aamelde op ee spoeddiest, zal ook opgeome worde, terwijl slechts ee heel klei deel va de huisartsbezoeke aar ee spoed wordt doorverweze. Patiëte die zoder verwijzig toch aar ee spoeddiest stappe blijke i veel gevalle dus toch de juiste keuze gemaakt te hebbe. VRAAG NAAR SPOED BUITEN KANTOORUREN Kliische presetatie 9,3 iet-trauma 9,7 trauma 76,3 3,7 rest zelfverwijzig iet-trauma trauma 3,7 trauma koorts 7,6 8,,4 alg. owel 4, zwager 7, zelfverwijzig ambulat 9,8 opame 77,, ambulace iet-trauma trauma RESULTATEN e DISCUSSIE TOTALE VRAAG BUITEN KANTOORUREN ambulace 8,8 HUISARTS SPOED 3,8 verwijzig 76, 7, zelfverwijzig Verdelig trauma vs iet-trauma bij verwijzig aar spoed Huisartse verwijze patiëte vooral aar de spoed omwille va iet-traumatische oorzake, terwijl patiëte eerder spotaa aar de spoed gaa of met ee ambulace worde biegebracht als het om ee trauma gaat. Erst Verdelig trauma vs iet-trauma bij zelfverwijzig aar spoed Verdelig trauma vs iet-trauma bij ambulace verwijzig aar spoed 9, 7, 8,4 ambulat ambulat ambulat Verdelig va totale vraag buite katoorure I totaal cotacteerde 876 patiëte of 8, per iwoers per jaar ee arts buite de katoorure voor deze regio. Dit is over het algemee lager da gevode i adere Europese studies. Het grootste aadeel va die patiëte wordt gezie op de spoeddiest. De patiëte die op eige houtje de spoeddiest opzoeke make meer da de helft va de totale vraag buite de katoorure uit. Dit bleek veel mider te zij voor vergelijkbare studies elders. ZELFVERWIJZING BUITEN KANTOORUREN Tijd 4,3 avod NACHT DAG 37,, 89,9 ochted Tijdsverdelig bij huisarts Tijdsverdelig bij zelfverwijzig aar spoed Patiëte die op eige iitiatief aar ee arts stappe buite de katoorure kieze s ochteds vooral ee huisarts e gaa s achts eerder aar ee spoeddiest. Er is ee sigificat verschil tusse dag e acht. Leeftijd 4 3 gem.leeftijd 4 JAAR 38 JAAR 8,4 dag Gemiddelde leeftijd va patiët bij huisarts e op zelfverweze spoed,6-64 jaar 9 < jaar NACHT 34,6 DAG 8 avod 8 8,4 >64 jaar Leeftijdsverdelig bij huisarts 7,8-64 jaar 7, ochted 3, dag 4, < jaar 4, >64 jaar Leeftijdsverdelig bij zelfverwijzig aar spoed 7,9 opame Verdelig va erst va aameldig bij verwijzig aar spoed 9,8 8,6 opame opame Verdelig va erst va aameldig bij zelfverwijzig aar spoed Verdelig va erst va aameldig bij ambulace verwijzig aar spoed Als het percetage va opame ka gezie worde als graad voor de erst va de aadoeig da ka beslote worde dat de patiëte die zich spotaa aamelde op de spoeddiest er sigificat mider erstig aa toe zij da die verweze door ee huisarts of ee ambulace. Dit verklaart de capaciteit va huisartse als sterke filter voor echte spoedgevalle i tegestellig met oaagepaste gebruikers va de spoeddiest. Dit werd ook aagetood voor adere studies. BESLUIT e BOODSCHAP De spoeddieste i de regio blijke het grootste deel va de vraag aar medische hulp buite de katoorure voor hu rekeig te eme. Daarebove is de zelfverwijzig va patiëte aar de spoeddiest het grootst. Alhoewel het gebrek aa ee stevig poortwachtsysteem als filter de belagrijkste oorzaak is, blijkt toch dat ee groot deel va deze zelfverwijzig ee juiste keuze heeft gemaakt om aar de spoeddiest te gaa. Maar de medische filter va verwijzige door huisartse is og veel sterker. Huisartse houde zich daarebove vooral bezig met iet-traumatische probleme daar waar de spoeddiest vooral trauma behadelt. Dit leidt tot ee eerder complemetair i.p.v. ee competitief systeem. Ee mogelijke reorgaisatie va de primaire gezodheidszorg zou da ook idealiter moete leide tot ee betere medische filter, ee betere zelfverwijzig e ee betere afstemmig va de verschillede dieste. De huisartswachte e de spoeddieste zoude afzoderlijke etiteite kue blijve maar met ee focus op ee zekere graad va itegratie. Deze itegratie ka fysiek zij zoals mogelijke first lie bie, aa of voor de spoeddiest, maar ka ook fuctioeel zij zoals ee cetraal cotactummer, richtlije voor juist gebruik, brochures, ez. Deze itegratie zou gustig kue zij voor beide dieste.

2 Cotiuïteit va zorg buite katoorure i België: Itegratie e 733 J. Va der Mulle ; Dr. K. Broselaer ; Prof. Dr. JB. Gillet Doelstellig: Opstelle e validere va ee istrumet dat als leidraad gebruikt ka worde bij itegratie va de BHMR 3.* e de 733-protocolle. Deze itegratie geldt als ee absolute vereiste voor het opzette va ee cetrale dispatchig buite katoorure. Istrumet: Ee casus-gebaseerde, kwatitatieve bevragig. De bevraagde kieze wie, huisarts va wacht of diest, de casus moet behadele tijdes de wachtdiest. Validatie: Pilot-bevragig bij zeveeveertig huisartse uit Vlaams-Brabat. De bevragig vod plaats i ee auditorium. Er werd gestemd via het iteractief stemsysteem Turig Poit. Resultate: Met ee overall respos rate va 97 e het bekome va eesgezidheid i 8 va de casusse behaalt de bevragig ruimschoots zij doelstellig. Aatal casusse waarover eesgezidheid Eesgezidheid i het voordeel va Totaal Na stemrode Na stemrode Huisarts va wacht Diest Besluit: De resultate toe aa dat dit istrumet gebruiksvriedelijk is e uttige iformatie geereert. Mits doelgerichte uitbreidig va de bevragigsgroep e het vragepakket, kue de resultate va dit istrumet als leidraad gebruikt worde bij regioale besprekige over itegratie va de BHMR 3. e de 733-protocolle. * BHMR 3. = Belgische Hadleidig voor de Medische Regulatie 3.

3 Cotiuité des sois e dehors des heures de bureau e Belgique : Itégratio et 733 J. Va der Mulle ; Dr K. Broselaer ; Pr Dr JB. Gillet Objectif : Élaborer et valider u istrumet susceptible de servir de fil coducteur à l'itégratio du MBRM 3.* et des protocoles 733. Cette itégratio est idispesable à la mise e place d'ue cetrale de dispatchig e dehors des heures de bureau. Istrumet : Equête quatitative basée sur des cas. Les persoes iterrogées choisisset qui, du médeci gééraliste de garde ou du service, doit traiter le cas pedat la garde. Validatio : Equête pilote auprès de 47 gééralistes e Brabat flamad. L'equête a été réalisée das u auditoire. Les voix ot été récoltées via le système de vote iteractif «Turig Poit». Résultats : Avec u taux de répose global de 97 et l'uaimité obteue das 8 des cas, l'equête atteit largemet so objectif. Nombre de cas faisat l'uaimité Uaimité e faveur du : Total Après tour de vote Après tours de vote Gééraliste de garde Service Coclusio : Les résultats motret que cet istrumet est covivial et géère des iformatios utiles. Moyeat ue extesio ciblée du groupe iterrogé et du questioaire, les résultats de cet istrumet peuvet servir de fil coducteur aux discussios régioales sur l'itégratio du MBRM 3. et des protocoles 733. * MBRM 3. = Mauel belge de la régulatio médicale 3.

4 Huisartsewachtpost i co-locatie met Spoed: wat is het effect? Resultate va de studie Atwerpe Noord Joatha va Berge, Marie-Luise Streffer², Roy Remme², Hilde Philips² Huisarts i opleidig ICHO, ²Cetrum voor Huisartsgeeeskude Uiversiteit Atwerpe, Campus Drie Eike, Gebouw R, 3e verdiepig, Uiversiteitsplei, 6 Wilrijk Studieopzet: prospectieve voor- ametig desig; gegevesverzamelig bij het overschakele va de klassieke huisartsewachtdiest (voormetig) aar ee huisartsewachtpost aast ee spoedafdelig (ametig) i Atwerpe- Noord (Itervetieregio) e op huisartsewachtpost Deure-Borgerhout e Spoed ZNA Stuiveberg (Cotroleregio) Studieperiode: maart e april e (telkes 4u dataregistratie va patiëtcotacte buite de katoorure) Verdelig tusse Huisarts e Spoed Huisarts of Spoed ifv geslacht Huisarts Spoed Huisarts Spoed Voormetig Nametig Voormetig Nametig Ma Vrouw Ma Vrouw Ma Vrouw Ma Vrouw Voormetig Nametig Voormetig Nametig Itervetieregio Cotroleregio Door het oprichte va ee wachtpost zij de cotacte op de ieuw opgerichte wachtpost Atwerpe-Noord met 47 sigificat toegeome (OR:,; 9 CI:,6 -,346). I de cotroleregio, met ee al lager bestaade wachtpost, kue we ee toeame va 7 cotacte tusse voor-e ametig zie. Itervetieregio Cotroleregio I de Itervetieregio is de kas om aar de huisarts te gaa sigificat toegeome (mae OR:,; 9 CI:,3,97; vrouwe OR:,; 9 CI:,,76). I de cotroleregio zie we i voor- e ametig ee duidelijke voorkeur va vrouwe om aar de huisarts te gaa (OR :,4; 9 CI:,39 -,3) Voormetig Nametig Voormetig Nametig Zowel op spoed als op de wachtpost maakt de leeftijdsgroep va - jaar het grootste deel uit va de patiëtepopulatie. Hier is i de Itervetieregio ee verschuivig va Spoed aar Huisarts opgetrede. I de ametig is de kas dat deze leeftijdsgroep eerder aar de huisarts gaat i.p.v. aar spoed, bija verdubbeld. (OR:,944; 9 CI:,64 -,33) I de cotroleregio zie we deze tred al i de voormetig. Ook hier is i de ametig de kas om aar de huisarts te gaa og ees sigificat toegeome (OR:,7; 9 CI:,9 -,336). Itervetieregio Cotroleregio Huisarts Spoed Code gerechtigde e keuze tusse Huisarts e Spoed XX XX XX XX XX XX XX XX Voormetig Nametig Voormetig Nametig De ieuw opgerichte wachtpost i de itervetieregio heeft vooral effect op mese zoder recht op verhoogde tegemoetkomig (XX), die u meer gebruik make va de huisartsewachtdiest. Op patiëte met verhoogde terugbetalig (XX) heeft de wachtpost auwelijks effect. I de cotroleregio bleve gebruik va spoed e wachtpost i de voor- e ametig voor deze populaties ogewijzigd. Itervetieregio Cotroleregio Coclusies Huisarts Spoed ü jaar a overschakele va de klassieke Huisartsewachtdiest aar ee Huisartsewachtpost zij de cotacte bij de huisarts buite de katoorure met 47 toegeome. Het aatal patiëtcotacte op de spoedgevallediest blijft ogewijzigd. ü De huisartsewachtpost trekt vooral extra patiëte aa uit de populatie met iet-verhoogde terugbetalig ü We zie ee duidelijke verschuivig va Spoed aar Huisarts i de Itervetieregio i de leeftijdsgroep va - ü Om ee meer efficiëte hulpverleig buite de katoorure te realisere zij er meer maatregele odig da het oprichte va huisartsewachtposte allee (bvb. Patiëte iformere, professioele telefoische triage, zelfzorg stimulere, )

5 Iformele telefoische triage: hoe prestere secretaresses op huisartsewachtposte i België wat betreft ischattig va de urgetie aa de telefoo? De Belgische cotext ü De klassieke huisartsewachtdiest (HWD) is og steeds het domiate model (8 ). ü Huisartsewachtposte (HWP) worde steeds populairder ( ). Achtergrod ü Op de HWD beatwoordt de arts de telefoos ü Op HWP trieëre iet-opgeleide secretaresses de telefoos op iformele wijze. ü I het buitelad wordt telefoische triage veelal door specifiek opgeleide medewerkers uitgevoerd Evaluatie door de secretaresse Joatha Va Berge, Lida Huibers², Philip Vadevelde³, Hilde Philips, Roy Remme Cetrum voor Huisartsgeeeskude, Uiversiteit Atwerpe; ² Research Uit for Geeral Practice, Aarhus Uiversity, Demark, ³ Huisartsevereigig Brugge e Omstreke (HABO vzw), Brugge Oderzoeksvraag Hoe prestere othaalmedewerkers op de huisartsewachtpost vadaag izake het ischatte va urgeties aa de telefoo, zoder dat ze hiervoor extra opleidig of odersteued materiaal krege? Materiaal e methode ü Retrospectieve, observatioele studie i ü Secretaresses werde gevraagd ee urgetiegraad toe te kee aa elke oproep op basis va de aameldigsklacht (reaso for ecouter-rfe). ü De huisarts va wacht werd gevraagd de urgetiegraad i te schatte a afloop va het cotact. ü Correcte triage, odertriage e overtriage werde bekeke. ü Gewoge kappa U Leves bedreiged ü Urgetiegrade Resultate ü Gewoge kappa =.774 U Spoed U3 Driged U4 Routie U Advies Omiddellijk hulp te biede, evetueel tegelijkertijd ambulace verwittige. Bv. shock, bewusteloosheid. Zo sel mogelijk hulp biede, zeker bie het uur. Er bestaat immers kas dat de toestad op korte termij verslechtert. Bv. istabiele agor. Bie ekele ure te beoordele: bv peumoie, hevige duizeligheid. Normaal wachtgebruik, ormale gag va zake. Deze klacht ko wachte tot a wachtdiest, gee rede tot cotact met huisarts. Evaluatie door de huisarts U U U3 U4 U Total U () () () () () () U () () () () () () U3 3 (.) 6 (.3) 47 (.9) 83 (.) (.) 4 (.8) U4 9 (.) 44 (.8) 48 (8.7) 468 (7.6) 6 (.3) 37 (96.6) U () () 3 (.) (.4) (.) 3 (.6) Total (.) 6 (.) 3 (9.6) 47 (77.4) 64 (.6) 6 () Odertriage Correcte triage Overtriage Correcte triage Odertriage Overtriage Tadpij Kortademigheid Medicatie voorschrifte Jeuk Sijwode Medische atteste 3 Oorpij Pij op de borst Pij op de borst 4 Oogprobleme Owel gevoel Beet va mes op dier Diarree Sycope Sycope Reaso for ecouter Aameldigsklacht Urgetiegraad Correcte triage () Odertriage () Triage outcome Overtriage () Urgetiegraad Totaal () Percetage va totaal () Adere klacht Koorts (A3) Keelpij (R) Hoest (R) Brake (D) 78 3 Abdomiale pij (D) Oorpij (H) Owel gevoel (A) Diarree (D) Hoofdpij (N) Rugpij (L3) Kortademigheid (R) Duizeligheid/Vertigo (N7) Dysurie (U) Oogprobleme (F9) Maagpij (D) Nausea (D9) Sijwode (S8) Pij op de borst (K) Isectebeet (S) Overlijdesverklarig (A96) Medicatie voorschrift, verzoek of verieuwig (A) Tadpij (D8) 9 Jeuk (S) 9 9 Sycope (A6) Afgifte va ee medisch attest (A97) Beet va dier of mes (S3) 7 4 Niet igevuld Totaal Coclusie ü Iformele telefoische triage op Belgische huisartsewachtposte is oveilig voor patiëte e iefficiët. ü Protocolle e opgeleid persoeel zij odig voor telefoische triage tijdes de huisartsewachtdiest bij implemetatie va ee huisartewachtpost ü Bij het ivoere va veilige triage systeme moet extra aadacht gaa aar het ischatte va de erst bij kortademigheid e pij op de borst

6 Tri iformel par téléphoe: quelles sot les performaces des secrétaires des postes de garde de médecis gééralistes e Belgique e ce qui cocere l'estimatio de l'urgece par téléphoe? Le cotexte belge ü Le service de garde de médecis gééralistes (SGMG) classique reste le modèle domiat (8 ). ü Les postes de garde de médecis gééralistes (PMG) sot de plus e plus populaires ( ). Cotexte ü Das le SGMG, le médeci répod lui-même aux appels téléphoiques. ü Das u PMG, des secrétaires o formées triet les appels téléphoiques de maière iformelle. ü À l'étrager, le tri par téléphoe est gééralemet assuré par des collaborateurs ayat reçu ue formatio spécifique. Évaluatio par la secrétaire Joatha Va Lida Huibers², Philip Vadevelde³, Hilde Philips, Roy Remme Cetrum voor Huisartsgeeeskude, Uiversiteit Atwerpe; ² Research Uit for Geeral Practice, Aarhus Uiversity, Demark, ³ Huisartsevereigig Brugge e Omstreke (HABO vzw), Questio de recherche Quelles sot aujourd'hui les performaces des collaborateurs d'accueil du poste de garde de médecis gééralistes e matière d'évaluatio des urgeces par téléphoe, sas avoir reçu à cet effet ue formatio supplémetaire ou u matériel de support? Matériel et méthode ü Étude rétrospective d'observatio e. ü Il a été demadé aux secrétaires d'attribuer u degré d'urgece à chaque appel e foctio de la plaite sigalée (reaso for ecouter-rfe). ü Il a été demadé au gééraliste de garde d'évaluer le degré d'urgece à l'issue du cotact. ü Tri correct, sous-tri et sur-tri ot été aalysés. ü OK podéré. ü Degrés d'urgece. Résultats ü OK podéré =.774 U Risque de mort Porter secours immédiatemet, évetuellemet avertir simultaémet ue ambulace,: p. ex. état de choc, icosciece. U Extrême urgece Porter secours le plus vite possible, au mois das l'heure. Il existe e effet u risque d'aggravatio à court terme. P. ex. agie de poitrie istable. U3 Urgece À évaluer das les quelques heures: p. ex. peumoie, vertiges violets. U4 Routie Appel de garde ormal, procédure ormale. U Avis Cette plaite peut attedre la fi du service de garde, cotact avec le gééraliste o justifié. Évaluatio par le médeci U U U3 U4 U Total U () () () () () () U () () () () () () U3 3 (.) 6 (.3) 47 (.9) 83 (.) (.) 4 (.8) U4 9 (.) 44 (.8) 48 (8.7) 468 (7.6) 6 (.3) 37 (96.6) U () () 3 (.) (.4) (.) 3 (.6) Total (.) 6 (.) 3 (9.6) 47 (77.4) 64 (.6) 6 () Sous-tri Tri correct Sur-tri Tri correct Sous-tri Sur-tri Mal de dets Essoufflemet Prescriptio médicale Démageaisos Coupure Certificat médical 3 Mal aux oreilles Douleur das la poitrie Douleur das la poitrie 4 Problèmes oculaires Setimet de malaise Morsure d'aimal ou humaie Diarrhée Sycope Sycope Reaso for ecouter Plaite sigalée Degré d'urgece Tri correct () Sous-tri () Triage outcome Sur-tri () Degré d'urgece Total () Pourcetage du total () Autre plaite Fièvre (A3) Maux de gorge (R) Toux (R) Vomissemets (D) 78 3 Douleurs abdomiales (D) Mal aux oreilles (H) Setimet de malaise (A) Diarrhée (D) Maux de tête (N) Mal au dos (L3) Essoufflemet (R) Vertiges (N7) Dysurie (U) Problèmes oculaires (F9) Douleurs à l'estomac (D) Nausées (D9) Coupure (S8) Douleur das la poitrie (K) Piqûre d'isecte (S) Déclaratio de décès (A96) Prescriptio médicale, demade ou reouvellemet (A) Mal aux dets (D8) 9 Démageaisos (S) 9 9 Sycope (A6) Délivrace d'u certificat médical (A97) Morsure d'aimal ou humaie (S3) 7 4 No complété Total Coclusio ü Le tri iformel par téléphoe das les postes de garde de médecis gééralistes e Belgique 'est pas sas risque pour les patiets et est iefficace. ü Des protocoles et u persoel dûmet formé sot écessaires pour le tri par téléphoe pedat le service de garde e cas de mise e place d'u poste de garde. ü Das la mise e place de systèmes de tri sas risque, il faut accorder ue attetio particulière à l'estimatio de la gravité e cas d'essoufflemet et de douleur das la poitrie.

7 Aalyse du recours aux sois o programmés e médecie géérale: Ue expériece pilote e Walloie Marie-Astrid BERREWAERTS, Jea-Luc BELCHE, Philippe BURETTE, Didier GIET Faculté de Médecie, Uiversité de Liège Cotact: Uiversité de Liège, DUMG, CHU Sart-Tilma, Bat B3, Belgique. Itroductio Matériel et méthode La garde e médecie géérale est e pleie évolutio et les postes de Aalyse rétrospective de doées récoltées e 9. garde sot ue des alteratives à la péibilité de cette derière. Cette Il s agit de doées aoymisées. Ue logiciel simplifié de capture de expériece pilote a débuté e javier 8 et fait partie des premiers doées a été créé. Les médecis gééralistes du poste de garde postes garde o urbais de Belgique. Il dessert ue zoe résultat de réaliset u ecodage cotiu. Trois chercheurs du DUMG la fusio de territoires de garde (Sprimot et Aywaille) pour ue (départemet uiversitaire de médecie géérale) a effectué le populatio de 4 73 habitats. Il bééficie d u uméro d appel uique. codage CISP de tous les diagostics metioés par le médeci gééraliste. Objectifs Aalyser le profil de recours aux sois o programmés e médecie géérale selo le momet de la jourée, selo l âge et selo le type de pathologie. Résultats B h-miuit C miuit-8h 7 Les cotacts du poste de garde sot majoritairemet effectués e jourée. La uit profode (miuit-8h) correspod à 7 (83) de tous les cotacts du poste de garde. A 8h-h 83 Graphique : Répartitio des cotacts au PDG selo le momet de la jourée Total 3 A "-4" B "-4" C "-4"D "-44" E "4-64 F "6-74" G ">ou=7" Graphique : Cotacts au PDG pour les différetes traches d âge (9) La répartitio des cotacts suivat l âge motre ue fréquetatio majoritaire de la populatio active (-6 as) et secodairemet de la populatio pédiatrique (<as). Les pathologies recotrées se modifiet aussi selo l âge du patiet. Les plaites cocerat le système respiratoires sot pricipalemet recotrées chez les jeues et les plaites cocerat le système cardio-vasculaires apparaisset à u âge plus tardif. Les plaite cocerat le système digestif restet stables quelque soit l âge. Classes d âge G ">ou=7" A F "6-74" D A = Gééral et o spécifié H D = Système digestif E "4-64 H = Oreille K K = Système cardiovasculaire D "-44" L L = Système ostéo-articulaire N N = Neurologique C "-4" P P = Psychologique R R = Respiratoire B "-4" S S = Peau U = Système uriaire A "-4" U Graphique 3 : Répartitio, par système CISP et selo les traches d âge, des diagostics au PDG (9). E 9, pics das les diagostics de grippe sot observés: etre la ère et la 8 ème semaie et etre la 39 ème et la 48 ème semaie. Ils correspodet aux pics de grippe observé par l istitut de saté publique s s4 s7 s s3 s6 s9 s s s8 s3 s34 s37 s4 s43 s46 s49 s R74 R74 = IRA R8 R8 = grippe Nombre de Id Graphique 4 :Fréquetatio, par semaie, du poste de garde pour des grippes (R8) et des ifectios des voies respiratoires aigues (R74) Coclusio et perspectives Les cotacts ot majoritairemet lieu etre 8h et h. Il se pose alors la questio de la place du médeci gééraliste lors de la uit profode. Il faudrait réfléchir à ue solutio pour ces heures où u médeci gééraliste est mobilisé toute la uit profode pour mois d u appel par uit. Le regroupemet de zoes de garde pour la uit profode (miuit-8h) pourrait être ue solutio à étudier. Pour ue fusio de zoe impliquat ue populatio supérieure à 3 habitats, ue adaptatio de la législatio s imposerait. Il existe ue demade e sois de la populatio active et pédiatrique. Ce profil spécifique de patiets devrait ifluecer le profil de compétece du médeci gééraliste et orieter des collaboratios avec certaies structures de sois de ème lige. L effectif réduit de la populatio gériatrique e doit pas coduire à sous-estimer leur demade e sois. La présece de pics de diagostic de grippe (correspodat aux pics des médecis vigies belges) lors des cotacts au poste de garde mériterait d être vérifié sur ue plus grade échelle. Il serait iteressat de réfléchir au rôle que le gééraliste de garde peut jouer e terme de veille saitaire. Cette expériece pilote a fait appel à trois des solutios evisagées par le KCE pour l aveir de la garde : u poste de garde, u uméro uique et ue fusio de deux zoes de garde. Référeces bibliographiques KCE Reports 7B : Quelles solutios pour la garde e médecie géérale?

8 Triage des appels de garde e médecie géérale Dr de Mareffe Philippe, Itroductio La garde e médecie géérale est actuellemet e pleie réforme. Afi de répodre à la péurie de médecis gééralistes et d améliorer leur qualité de vie, ue solutio actuellemet evisagée est d effectuer u triage des appels. La réceptio des appels est actuellemet pas uiformisée e Belgique. Défiitio du triage Le triage est le fait d évaluer le degré d urgece des appels des patiets pour esuite leur fourir la répose la plus appropriée à leurs problèmes. Avatages du triage Meilleure sécurité pour les patiets e état orietés directemet das la structure de sois la plus appropriée Priorisatio des appels, les visites et cosultatios peuvet doc être hiérarchisées selo le degré d urgece Stadardisatio des réposes pour toute la populatio cocerée Dimiutio des visites à domicile et report des appels o urgets Lie etre la médecie géérale et les urgeces qui foctioet actuellemet e parallèle Réductio de la charge de travail des médecis de garde Permet le recueil de doées statistiques importates Limites du triage Atteite à la liberté de choix des patiets Dépersoalisatio du cotact Aucu protocole atioal validé Adaptatios légales et déotologiques écessaires Résultats du triage Evoi ambulace et SMUR si écessaire Mise au poit hospitalière Visite à domicile du médeci gééraliste Cosultatio au cabiet ou au poste de garde Report de redez vous e dehors des heures de garde Projets e cours e Belgique 733 Luxembourg, Haiaut et Bruges Projet Nuit oire du CHU de Liège Coclusio Le triage présete des avatages au iveau de la sécurité des patiets et permet ue réductio de la charge de travail des médecis gééralistes. Des adaptatios légales et déotologiques sot écessaires. U protocole de régulatio devrait être validé et être utilisé au iveau atioal. Le triage offre ue solutio séduisate das la réforme de la garde de médecie géérale.

9 Triage of 733 after-hours calls by the emergecy call ceters Dewy T, Gillet JB, Sabbe M, Vadevelde K. Backgroud: A curret cocer i the Belgia health system is the efficiet orgaizatio of after-hours care i geeral practice. This after-hours service esures cotiuity of care durig eveigs, ights, weekeds ad public holidays. Curretly there are a umber of pilot iitiatives, icludig orgaized duty ceters ad the implemetatio of the uique call umber 733 with triage, that are tryig to offer a potetial solutio to the problem. Objective: The objective of our study was to explore the use of the call umber ad the workload of the call takers. What was the degree of uder- ad overtriage (uder- or overestimatig the severity of a illess or ijury) ad moreover, i which circumstaces decided a call taker to sed out a emergecy medical team istead of a geeral practitioer? Method: This was a retrospective study, based o iformatio from the emergecy call ceter i Bruges ad the local associatio of geeral practitioers. The iformatio icluded.44 calls, processed from December 9 util February 3. Both call taker ad cosultig GP used the Machester triage system (MTS) to determie the degree of urgecy. The differeces i triage betwee call taker ad GP was examied. Statistical aalysis was performed usig the related samples margial homogeeity test. Fractio of 733 calls i Differece i degree of urgecy Udertriage Year Total , moths 98 9 CI Overtriage - 3 6,4 43 4,8 98 6, , 7,6,3,8 4, , ,66 48, 8,3,4,39, , ,76 99,46,8,,6 8, 6, 37 74, 34 3,9,, 6,4 73,8 6 3, , ,7 38,3,,88,86 = 7 (,3),74,8 = 73 ( 66,94),7,88 = 9 (7,3) Results: The fial aalysis icluded.98 calls, 474 were excluded due to lack of data (CI ±.8) had similar MTS scores,. demostrated overtriage ad 7. udertriage. We foud o statistical sigificat differeces betwee both groups (p =.9). Coclusio: Call takers ad GPs are performig triage i a similar way. There is a eed for a prospective study to examie the quality ad accuracy of triage performed by call takers.,96