Wordlist to; on; at. de aanbeveling recommendation. de aanbieding offer de aandacht attention. to indicate; to pass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wordlist - 1 - to; on; at. de aanbeveling recommendation. de aanbieding offer de aandacht attention. to indicate; to pass"

Transcriptie

1 Wordlist The following wordlist contains Dutch vocabulary from Lessons 1 65 in Dutch for English-speaking Expats. The English translation is strictly in context. This allows the learner to complete the exercises without the help of a dictionary, however, for more vocabulary information and examples, we recommend a bilingual and/or monolingual dictionary (see Foreword). Dutch irregular nouns are indicted in brackets. Irregular word stress is underlined. aan to; on; at aanbevelen to recommend de aanbeveling recommendation aanbieden to offer de aanbieding offer de aandacht attention aandringen to insist; to urge aangaan to enter into aangenaam pleasant aangeven to indicate; to pass aangezien considering aan het... zijn to be... +ing zich aankleden to get dressed aankomen to arrive aankomend this coming (e.g. day, week, month, etc.) de aankomst arrival de aanleiding reason; cause de aanmelding notice; enrolment de aanmerking in aanmerking komen (voor) to be eligible (for); to qualify (for) aannemen to accept; to assume aanpakken to deal with; to tackle; to take on aanpassen (aan) to adapt (to) aanraken to touch het aanrecht kitchen counter de aansluiting connection aansprakelijk liable de aansprakelijkheid liability aanstaande this coming (e.g. day, week, month, etc.) het aantal amount (of) de aantekening note aantekeningen maken to take notes aantrekkelijk attractive aanvaarden to accept de aanvang commencement aanvankelijk initial(ly) de aanvraag request het aanvraagformulier request form aanvragen to request; to apply (for) aanvullend supplementary aanwezig present aanzienlijk considerable; substantial de aard nature; character de aardappel potato de aardbei strawberry aardig nice; kind de aardrijkskunde geography de ABN AMRO (name of major Dutch bank) abonneren (op) to subscribe (to) absoluut absolute(ly) het accent accent accepteren to accept de accijns excise (tax) de accommodatie accommodation de accountant accountant het accountantsexamen accountancy exam de accounting accounting ach (interjection see Bijlage 7 (section 28) - 1 -

2 acht eight achter behind achteraf afterwards; looking back de achtergrond background achterhalen to find out de achterkant back achterlaten to leave behind de achternaam surname de achterstand backlog achttien eighteen de actie action actief active(ly) activeren to activate de activeringscode activation code de activeringslijn activation contact telephone number actueel current; up to date A'dam (abbreviation of ) Amsterdam adembenemend breath taking(ly) het adres address de adreswijziging change of address de adsl verbinding broadband connection het advies advice adviseren to advise de adviseur consultant af off de afd. (afdeling) department de afdeling department afgaan to go off afgelopen last (e.g. Saturday, week, month, etc.) afgeprijsd reduced (in price) afgesproken agreed afhalen to go and pick up; to fetch afhangen (van) to depend (on) afhankelijk (van) dependent (on); depending (on) afkrijgen to finish; to get done afleiden (van) to distract (from) de afleiding distraction afleren to break a habit; to unlearn afmaken to complete; to finish afnemen to decrease afrekenen to pay the bill afronden to round off de afspraak appointment; date; engagement afspreken (met) to agree to meet up (with) afstammen (van) to derive (from) afstandelijk distant; aloof het afstapje step Let op het afstapje! Mind the step! afstemmen (op) to align (to); to attune (to) afstuderen to graduate aftekenen to sign off zich afvragen to wonder afwachten to wait (for) de afwas washing up de afwasmachine dish washer afwassen to do the washing up afwisselen to alternate afwisselend alternating de afwisseling variety afzeggen to cancel de agenda organiser; appointment book het akkoord agreed; agreement de akte certificate; deed; act al already het alarm alarm de Albert Heijn (name of Dutch supermarket chain) de alcohol alcohol algemeen general allang for a long time alle all allebei both - 2 -

3 alleen only; alone allemaal all allerlei all sorts of alles everything allesbehalve anything but; far from it de alp alp als if / when alsjeblieft please; there you are (informal) alsmede as well as alsof as if alstublieft please; there you are (formal) het alternatief alternative altijd always alvast in the meantime; just; now de ambassade embassy de ambulance ambulance de Amerikaan American (male) Amerikaans American (adjective) amper scarcely; hardly de Amstel (name of river running through Amsterdam) het Amsterdam (capital of the Netherlands) ander other anderhalf one and a half anders different anders otherwise andersom the other way round annuleren to cancel de annulering cancellation het antwoord answer antwoorden to answer apart separate het de apk keuring annual motor vehicle test de apotheek chemist s (for prescription medication) het apparaat machine; appliance; apparatus het appartement apartment het appelgebak apple pie de appeltaart apple pie april April de arbeidsovereenkomst employment agreement de architectuur architecture de Ardennen The Ardennes (mountains in Belgium) het argument argument het arrangement arrangement; package deal arrogant arrogant de assistent assistant attenderen (op) to point out; to draw attention to attent thoughtful de attentie ter attentie van (t.a.v.) to the attention of (Attn.) de atv dag (arbeidstijdverkorting) rostered day off (reduction of working hours) de auditor auditor augustus August het Australië Australia de Australiër Australian (male) Australisch Australian (adjective) de auto car de automaat ATM cash machine automatisch automatic autorijden to drive (a car) autoritair authoritarian het avondeten evening meal; dinner de avondspits evening peak hour avontuurlijk adventurous Azië Asia de baan job; laneway (road) de baby baby het bad bath - 3 -

4 de badkamer bathroom bah (interjection see Bijlage 7 (section 28) bakken to bake de bakker baker de bal ball (sports object) het bal gala ball balen - Ik baal als een stekker. - Dat is balen! to be fed up - I m really peeved. - What a bummer! het balkon balcony de band ties bang afraid de bank bank (financial); couch (furniture) het bankafschrift bank account statement de bankpas bank card de bankrekening bank account baren Oefening baart kunst. to bear Practice makes perfect. de basis basis; basic de batterij battery beantwoorden to reply (to) het bed bed bedankt thanks bedenken to consider; to make up zich bedenken to change one s mind bederven to spoil; to ruin bedienen to serve het bedrag amount bedriegen to deceive het bedrijf company het bedrijfsresultaat company s operating income de bedrijfswinst company profit het beeld image het beest beast de beest uithangen to have a wild time het beetje bit de begane grond ground floor het begin beginning aan het begin (van) at the beginning (of) beginnen to begin; to start het beginsel principle; rudiment begrijpelijk begrijpen comprehensible to comprehend; to understand (an idea) het begrip term behalen to attain (academic qualification) behalve except for behandelen to handle; to treat beheersen to have a command of; to be proficient in de behoefte need behulpzaam helpful beide both bekend well known; familiar bekennen to admit de bel bell belachelijk ridiculous het belang interest; importance belangrijk important de belangstelling interest de belasting tax de belastingdienst taxation authorities de belastingontduiking tax evasion de belastingregeling tax ruling de belastingwetgeving tax legislation de Belg Belgian (male) België Belgium Belgisch Belgian (adjective) bellen to ring; to call beloven to promise zich bemoeien (met) to interfere (with); to meddle (with) - 4 -

5 ben (1st person singular of am (1st person singular of to be ) zijn ) benauwd stuffy beneden downstairs benieuwd curious bent (2nd person singular of are (2nd person singular of to be ) zijn ) beoordelen to assess; to evaluate de beoordeling assessment; evaluation bepaald certain beperkt limited; restricted bereid prepared; willing bereikbaar reachable; contactable bereiken to reach berekenen to calculate de berg mountain het bericht message beroemd famous het beroep occupation bescheiden modest het bescheiden (official) document beschikbaar available de beschikbaarheid availability beschrijven to describe de beschrijving description beseffen to realise beslissen to decide de beslissing decision beslist definitely; decidedly; certainly het besluit decision besluiten to decide bespreken to discuss de bespreking discussion best best; quite bestaan to exist het bestand file (computer) besteden (aan) to spend (on) bestellen to order de bestelling order bestemd (voor) intended (for) de bestemming destination betaalbaar affordable betalen to pay de betekenis meaning (of a word) beter better beteren to improve Beterschap! Get well soon! betreden to enter; to trespass betreffen to concern betrekken (bij) to involve (in) betrokken zijn (bij) to be involved (in) betrekking met betrekking tot regarding; in relation to de beurt turn bevallen to give birth bevestigen to confirm de bevestiging confirmation de bevolking population het bevolkingsregister municipal register (address, births, deaths and marriages) bevriend (met) friends (with) de Bevrijdingsdag Liberation Day (4 th May) bewaren to keep; to save; to retain zich bewegen to move bezet occupied de bezienswaardigheid place of interest bezig zijn (met) to be working on something bezighouden to keep busy; to occupy bezitten to possess het bezoek visit het bezoekadres visitor s address bezoeken to visit - 5 -

6 de bezoeker visitor de bezoekerspas visitor s pass bezorgen to deliver to your doorstep bezuinigen to cut down; to economise de bezuiniging cutback; saving bezwijken (voor) to give in (to) bieden to offer het bier beer bij at; for het bijbaantje job on the side; student job de bijdrage contribution bijdragen (aan) to contribute (to) bijeenkomen to meet; to come together de bijeenkomst meeting de Bijenkorf (name of upper scale department store) bijgaand attached (e mail) bijgevoegd attached (e mail) de bijlage appendix bijna nearly bijstellen to modify bijten to bite bijvoorbeeld (bv.) for example (e.g.) bijwonen to attend bijzonder special binnen inside; within; in binnengaan to go inside; to enter binnenkomen to come in; to enter binnenkort soon het binnenland binnenlands nieuws national national news binnenlopen to walk in; to enter de binnenstad city centre de bioscoop cinema; movies de bitterbal (deep fried meat ball eaten with alcohol) de bladzijde page blauw blue de blessure sports injury blij glad blijken to be evident blijven to stay de blik glance, look het blik tin can het bloed blood de bloem flower de Blokker (name of popular variety store chain) blokkeren to block blut zijn to be broke (no money) de blz. (bladzijde) p. (page) de boeg Ik heb een drukke week ship s bow I have a busy week ahead. voor de boeg. boeiend fascinating; absorbing het boek book boeken to book de boekenkast bookcase de boekhouder accountant de boekhouding accountancy de boeking booking de boete fine (for violation) boffen to be lucky de bon receipt (for purchase); ticket (for violation) de bonbon chocolate bonbon de bonuskaart supermarket customer loyalty card de boodschap message; errand boodschappen doen to do the (food) shopping Boogschutter Sagittarius (starsign) boos angry het bord plate; sign - 6 -

7 de borg deposit; bond; security payment de borrel (alcoholic) drink; social drinks de bos bunch (flowers, keys) het bos forest de boterham sandwich boven above; upstairs bovendien besides; in addition; also bovenstaand above mentioned de brainstormingssessie brain storming session breekbaar fragile breken to break brengen to bring de brief letter de Brit Brit (male) Brits British (adjective) de broek trousers de broer brother de bron source het brood bread de brug bridge de bruid bride de bruidegom groom de bruiloft wedding bruin brown de BTW (belasting toegevoegde waarde) V.A.T. (value added tax) buiten het buitenland buitenlands nieuws de buitenlander foreigner het bureau desk de bureaula desk drawer de burgemeester mayor de burger citizen outside abroad foreign news burgerlijk civil(ian) burgerlijke stand marital status de Burgerzaken Municipal Civil Register de bus bus de bushalte bus stop de buur neighbour het buurland neighbouring country de buurt neighbourhood in de buurt (van) close (to); in the vicinity (of) bv. (bijvoorbeeld) e.g. (for example) het BME (fictitious company name where protagonist in this book works) het cadeau gift; present het café café de Canadees Canadian (male) Canadees Canadian (adjective) de CAO (collectieve Collective Bargaining Agreement arbeidsovereenkomst) de cd compact disk centraal central(ly) het centrum town centre; centre city charmant charming de charme charm de chef boss chic chic de chili chilli de chocola chocolate het cijfer figure de coffeeshop soft drugs shop de cola coca cola de collega colleague de computer computer het computerscherm computer screen het computertijdperk computer era zich concentreren (op) to concentrate (on) het concept draft copy het conceptjaarverslag draft copy of annual report de concern company group - 7 -

8 concluderen to conclude de conclusie conclusion de conferencecall conference call het congres conference consequent consistent constateren to observe het contact contact de contactpersoon contact person contant betalen to pay in person de context context continu continuous het contract contract het contrast contrast de controle control controleren to check coördineren to co ordinate corrigeren to correct de crèche day care facility (for children under 4 yrs) de creditkaart credit card creëren to create cultureel cultural de cultuur culture de cursist course participant de cursus course het cursusboek coursebook het cv (curriculum vitae) CV; résumé de cv (centrale verwarming) central heating d r (unstressed form of haar or daar ) de daad dead daar there daardoor because of that; consequently daarentegen on the other hand; conversely daarginds over there daarna after that; then daarnaast in addition daarom that s why daarvoor beforehand; in front of it de dag day Dag! Goodbye. dagelijks daily de dagtocht day trip het dak roof dakloos homeless de dames(wc) ladies (restroom) dan than (comparative); then (Adverb of time) de dank thanks Geen dank! Don t mention it! danken to thank dankzij thanks to dansen to dance de das (neck)tie dat that de data data; information datgene that which de datum date de the de deadline deadline december December het declaratieformulier claim form declareren to claim het deel part deelnemen (aan) to participate (in); to take part (in) de deelnemer participant dekken to cover het deksel lid delen to share Delfts Blauw (Blue and white Dutch chinaware) denken to think depri depressed derde third - 8 -

9 dergelijk such dertien thirteen dertig thirty deskundig expert de deskundige expert desondanks nevertheless; regardless of het detail detail de deur door de deurbel door bell deze this / these dezelfde the same one / the same ones dhr. (de heer) Mr. dicht closed dichtbevolkt densely populated dichtbij close by; nearby dichtdoen to close de dichter poet die that / those de diefstal theft diegene the person who dienen to serve de dienst service de dienstregeling timetable (train/bus/plane) diep deep diepzeeduiken to scuba dive het dier animal diezelfde that same one / those same ones het ding thing dinsdag Tuesday het diploma diploma; graduation certificate de directeur director de directie executive management de directrice director (female) de discussie discussion discussiëren to discuss dit this divers diverse; various de diversiteit diversity de dochter daughter de dochteronderneming subsidiary company het document document de Dodenherdenkingsdag Commemoration Day (5 th May) doeg bye (informal) doei bye (informal) de doek cloth het doek big screen (cinema); canvas (painting) het doel goal de doelstelling objective doen to do de dokter doctor dol (op) crazy (about) donderdag Thursday donker donkerblauw dark dark blue dood dead de dood death de doodstraf death penalty doodvallen to drop dead doof deaf door through doorbrengen to spend (time) doordat due to the fact that doorfietsen to keep cycling doorgaan to go on; to go ahead doorgeven to pass on doorgronden to fathom doorhalen to cross out het doorkiesnummer extension number doorlopen to walk on; to keep walking doorlopen to work through (e.g. a coursebook) doornemen to go over - 9 -

10 doorsturen to forward to; to send on to doorverbinden (met) to connect (with); to put through (to) doorwerken to keep working de doos box het dorp village het dossier file; dossier de douche shower douchen to take a shower de draad thread; cord draadloos cordless draagbaar portable draaien to turn dragen to carry; to wear drie three dringend urgent drinken to drink de drogist pharmacy (for non prescription medication) de droom dream dromen to dream de drop Dutch (salted) liquorice het drugsbeleid drugs policy druk busy drukken to press de drukte busyness; pressure of work dubbel double duidelijk clear(ly) Duits German (adjective) het Duits German language de Duitser German (male) Duitsland Germany Duitstalige German speaking duizend thousand duren to last; to take (time) durven to dare dus so; therefore duur expensive; dear duwen to push de dvd DVD dwingen to force echt real(ly); genuine echter however de echtgenoot husband de echtgenote wife het echtpaar married couple de echtscheiding divorce de economie economy educatief educational een a; an; one één one eenduidig unequivocal eens once eenvoudig simple eenzaam lonely de eenzaamheid loneliness eerder before; earlier eerlijk honest eerst firstly eerste first eerstvolgende very next de eetafspraak dinner date de eeuw century het effect effect effectief effective(ly) het ei (eieren) egg (eggs) eigen own de eigenaar owner; proprietor het eigendom property eigenlijk actually het eiland island het eind end aan het eind (van) at the end (of)

11 de eindbestemming final destination; terminus het einde end eindelijk final(ly) eindigen to end de eis demand; requisite eisen to demand elektrisch electrical elf eleven elk each elkaar each other elkaars each other s en and de encyclopedie encyclopaedia de energie energy Engeland England Engels English (adjective) het Engels English language de Engelsman Englishman Engelstalig English speaking enig only enorm enormous(ly) enthousiast enthusiastic(ally) enz. (enzovoorts) etc. (et cetera) het equivalent equivalent er there; it; of them de erfenis inheritance erg very; bad ergens somewhere erger worse zich ergeren (aan) to be annoyed (by) erkend recognised; certified de erkenning recognition ernstig serious(ly) eropuit out and about eruitzien (als) to look (like) ervaren to experience de ervaring experience de etage floor eten to eat het eten food; dinner het etentje dinner de euro euro (European currency) de eurocent euro cent (European currency) Europa Europe de evaluatie evaluation; assessment even just het evenement event eventueel if required; if desired het examen exam het excuus Ik bied mijn excuses aan. excuse I apologise. het exemplaar sample copy; specimen de Expat Expatriate experimenteren to experiment de factuur invoice de faculteit faculty (university) failliet bankrupt de familie family; relatives fantastisch fantastic(ally) februari February het feest party het feit fact feliciteren to congratulate de fiets bicycle fietsen to cycle de fietsenmaker bicycle repairman de fietsenstalling bicycle storage de fietser cyclist het fietspad bicycle path de fietssleutel bicycle lock key de fietstocht bicycle trip fijn fine; nice; good

12 de file traffic jam de film film; movie financieel financial(ly) financieren to finance het fitnesscentrum gym fitnessen to work out at the gym flauw Ik heb geen flauw idee. I haven t got the slightest idea. de fles bottle de föhn hair dryer föhnen to blow dry one s hair het formulier form het fornuis cooking range; stove de foto photo fotograferen to photograph het fototoestel camera de fotowinkel photo development shop de fout mistake; error de Française French woman Frankrijk France Frans French (adjective) het Frans French language de Fransman Frenchman freelance freelance; self employed de functie position; job de functioneringsbeoordeling job appraisal gaaf cool; great; fantastic gaan to go de gang corridor de garage garage de garantie guarantee de garderobe cloakroom; coat check het gat hole gauw soon Geachte (in correspondentie) Dear (in correspondence) het gebak cake de gebeurtenis event; occurrence; incident het gebied area de geboorte birth het geboorteland country of birth de geboortestreek area someone was born in geboren Ik ben in 1967 geboren. born I was born in het gebouw building het gebrek (aan) lack (of) het gebruik use gebruikelijk usual gebruiken to use de gedachte thought gedetailleerd detailed het gedrag behaviour; conduct zich gedragen to behave het geduld patience gedurende during geel yellow geen no; not any de geest mind; spirit geestig comical; funny; witty Gefeliciteerd! Congratulations! het gegeven fact; detail gek crazy het geld money de geldautomaat ATM machine; cash dispenser gelden (voor) to apply (to); to be applicable (to) geldig valid de geldopname money withdrawal de gelegenheid occasion; opportunity de geliefde loved one gelieve please (when expressing a command) gelijk gelijk hebben equal to be right

13 gelijktijdig simultaneous(ly); at the same time geloven to believe de geluidsoverlast noise disturbance het geluk luck; happiness gelukkig happy; fortunately gemakkelijk easy de gemeenschap community gemeenschappelijk in common de gemeente municipality gemeentelijk municipal gemiddeld average zich generen to become embarrassed genieten to enjoy genoeg enough gepast appropriate gereed ready gescheiden divorced de geschiedenis history geschikt suitable de geschiktheid suitability gesloten closed gespannen tense het gesprek conversation gestrest stressed out getrouwd married het gevaar danger gevaarlijk dangerous het geval case, instance geven to give het gevoel feeling gevoelig sensitive het geweld violence gewelddadig violent geweldig terrific; wonderful; fantastic gewend (aan) used (to); accustomed (to) gewoon simple; simply gezellig (common word used in Dutch to refer to a comfortable place, atmosphere or enjoying other people s company) het gezelschap company (of people) gezien considering het gezin immediate family (mother, father, children) gezond healthy de gezondheid health de gezondheidsverzekering health insurance gisteravond yesterday evening gisteren yesterday gistermiddag yesterday afternoon gisterochtend yesterday morning het glas glass het glazen dak glass roof goed good; well Goedemiddag! Good afternoon! Goedemorgen! Good morning! Goedenavond! Good evening! de goedkeuring approval goedkoop cheap goh (interjection see Bijlage 7 (section 28) de golf golf; wave gooien to throw het goud gold graag please; gladly Graag gedaan! My pleasure! Ik fiets graag. I enjoy cycling. de gracht inner city canal het grachtenpand (typical old houses alongside Dutch canals) de grammatica grammar de grap joke

14 grappig funny; comical het gras grass gratis free of charge de grens border de Griek Greek (male) Griekenland Greece Grieks Greek (adjective) het Grieks Greek language grijs grey groeien to grow groen green de groep group de groet greeting groeten to greet de grond ground op grond van on the basis of de grondslag foundation; basis groot big; large grootbrengen to raise (a child) Groot Brittannië Great Britain de grootmoeder grandmother de grootouder grandparent grootschalig large scaled de grootvader grandfather de gsm cell phone; mobile phone gunstig favourable haalbaar achievable het haar hair haar her de haast hurry zich haasten to hurry halen to go and get; to fetch half half het halfuur half an hour hallo hello de halte stop (bus/tram/metro/train) de hand hand het handbereik binnen handbereik within reach; at hand handig handy; useful de handleiding manual het handschrift handwriting de handtas handbag hangen to hang het hapje bite to eat hard hard; fast; loud hardlopen to run; to go running de haring herring (salted raw fish) hartelijk heartily hartstikke very hé (interjection see Bijlage 7 (section 28) hè (interjection see Bijlage 7 (section 28) hebben to have heeft (3 rd person singular of has (3 rd person singular of to have ) hebben ) heel very heen there heerlijk delicious de hekel een hekel hebben aan to hate helaas unfortunately helder clear een heleboel a lot of; a load of; a heap of helemaal totally, absolutely helemaal geen none at all; absolutely no helemaal niet not at all de helft half helpen to help hem him de Hemelvaartsdag Ascension Day (40 days after

15 Easter) hen them de herfst autumn de herfstvakantie autumn holidays herhalen to repeat zich herinneren to remember, to recall herkennen to recognise de herkomst origin de herrie noise; racket herstellen to recover het the; it heten Ik heet Tim. to be called My name s Tim. hetzelfde the same de heuvel hill hier here hij he de hobby hobby hockeyen to play hockey hoe how de hoek corner hoelang how long hoeveel how much / how many hoeven to not be necessary; to not need to hoewel although hoi hi de hond dog honderd hundred de honger honger hebben hunger to be hungry het hoofd head de hoofdbewoner principal tenant het hoofdkantoor head office hoofdrekenen to calculate in your head de hoofdstad capital city het hoofdstuk chapter hoog high Hoogachtend,... (in correspondentie) Yours faithfully,... (in correspondence) de hoogte height op de hoogte houden to keep informed ter hoogte van on the same latitude as de hoop hope; heap of hoor (interjection see Bijlage 7 (section 28) hopelijk hopefully hopen to hope horen to hear het horloge (wrist)watch het hotel hotel houden to keep; to hold houden van to love; to really like de houding attitude huidig current het huis house de huisarts family doctor; general practitioner het huisdier pet huishoudelijk domestic het huishouden housekeeping het huisnummer house number de huisvesting housing de huisvrouw housewife het huiswerk mijn huiswerk maken homework (from teacher) to do my homework de hulp help de hulpdesk help desk hun them; their huren to hire; to rent de huur rent de huurwoning rented accommodation het huwelijk marriage de hypotheek mortgage

16 ideaal ideal de idee philosophical idea het idee idea; thought het identiteitsbewijs proof of identity ie (unstressed form of hij ) ieder every iedereen everyone; everybody iemand someone; somebody iets something; anything het ijs ice; ice cream ijshockeyen to play ice hockey het ijsje ice cream ijskoud freezing cold ik I de IKEA (popular furniture chain store) immers after all de immigratie immigration in in inbegrepen including inclusief including indien if indienen to submit de indruk impression indrukwekkend impressive ineens suddenly de informatie information de ingang entrance ingewikkeld complicated de inhoud contents inhouden to entail de inhoudsopgave table of contents het inkomen income de inleiding introduction inleveren to hand in de inlichtingen information inmiddels in the meantime inrichten to furnish (e.g. room, house) de inrichting room layout; room design zich inschrijven (in) to enrol (in) de inschrijving enrolment insgelijks likewise zich inspannen to make an effort inspreken to record installeren to install de instantie instance instappen to get in (e.g. car, train, bus) de instructie instruction integendeel on the contrary integreren to integrate interessant interesting de interesse interest intern internal(ly) internationaal international het internet Internet internetbankieren to do your banking on the Internet het interview interview intoetsen to key in de intuïtie intuition intussen in the meantime; meanwhile de investering investment de invloed influence invloedrijk influential invoeren to insert invullen to fill in; to fill out inzake on the subject of; concerning de inzet effort; commitment; application de Italiaan Italian Italiaans Italian (adjective) het Italiaans Italian language Italië Italy ja yes het jaar year

17 het jaareinde financial year end jaarlijks annual(ly); yearly de jaaromzet annual turnover het jaarverslag annual report jaloers jealous jammer pity Wat jammer! What a pity! januari January jarig Ik ben op 15 mei jarig. My birthday is on 15 th May. de jas coat; jacket de jaszak coat pocket; jacket pocket jawel yes (emphatic) jazeker certainly je you / your / yourself (informal) de jeugd youth de jeugdherberg youth hostel jezelf yourself jij you (informal) joh (interjection see Bijlage 7 (section 28) jong young jou you (informal) het journaal television news broadcast jouw your (informal) juist precisely juli July jullie you all juni June juridisch legal de jurk dress de jus gravy de kaart card; ticket de kaarthouder card holder het kaartnummer card number de kaas cheese de kabel cable kalm calm de Kalverstraat (popular shopping street in Amsterdam) de kamer room de kamerplant indoor plant de Kamer van Koophandel Chamber of Commerce kamperen to go camping het kanaal waterway; channel de kandidaat candidate de kanker cancer de kans chance; opportunity de kant side de kantine canteen het kantoor office kantooruren office hours kapot broken; defective de kassa checkout; cash register de kassabon cash receipt de kassakraker box office success de kassière cashier de kat cat de keer time de kelder basement het kenmerk characteristic; reference kennen to know (person / place) de kennis knowledge; acquaintance de kerk church de kerst Christmas de kerstborrel Christmas get together with drinks de kerstdag Christmas day het kerstfeest Christmas party het kerstgala Christmas gala ball de kerstvakantie Christmas holidays de kettingroker chain smoker de keuken kitchen

18 het keukenapparaat kitchen appliance de Keukenhof (tourist attraction tulip gardens southwest of Amsterdam open only 6 weeks per year) de keus choice de keuze choice de kiespijn tooth ache kiezen to choose kijken (naar) televisie kijken to look (at) to watch television het kind (kinderen) child (children) het kinderdagverblijf children s day care centre de kinderoppas babysitter de kinderopvang children s day care klaar ready; finished klaarmaken to prepare de klacht complaint klagen to complain de klant client; customer de klap slap klassiek classic(al) de klederdracht traditional regional costume klein small de kleindochter granddaughter het kleinkind (kleinkinderen) grandchild (grandchildren) de kleinzoon grandson de kleren clothes kletsen to chat; to chatter de kleur colour de kleurentelevisie colour television het klimaat climate klinken to sound de klok clock kloppen Dat klopt. to knock (on the door); to be right That s right. knap good looking de knie iets onder de knie krijgen knee to get the knack of something knippen to cut (with scissors) de knop button; knob de koekenpan pancake koesteren to cherish de koffer suitcase de koffie coffee de koffieautomaat coffee vending machine de koffiehoek coffee corner het koffiezetapparaat coffee making appliance koken to cook de kolom column komen to come komende this coming (e.g. week, month, etc.) de koning king de koningin queen de Koninginnedag Queen s Day (30 th April) het koninkrijk kingdom de koopavond late night shopping het koopcontract purchasing agreement kopen to buy de koper purchaser de kopie copy het kopieerapparaat copying machine kopiëren to copy het kopje cup kort short de korting discount kortsluiten (met) to cross check (met) koud cold het kraanwater tap water de kracht power de krant newspaper krap tight krijgen to get; to receive

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche http://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

special offer De appels zijn in de a. Ze zijn vandaag extra goedkoop. de arm arm Ik kan vandaag niet zo goed schrijven, want ik heb pijn in mijn a.

special offer De appels zijn in de a. Ze zijn vandaag extra goedkoop. de arm arm Ik kan vandaag niet zo goed schrijven, want ik heb pijn in mijn a. Woordenlijst bij hoofdstuk 3 (Engels) de agenda agenda Ik schrijf de afspraak in mijn a. de aanbieding special offer De appels zijn in de a. Ze zijn vandaag extra goedkoop. de arm arm Ik kan vandaag niet

Nadere informatie

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij 1 The secret key read Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij informatie over buslijnen een game een reclame flash info inside outside cross the road binnen(in) buiten steek

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Waar kan ik vinden? Om de weg naar je accommodatie vragen Where can I find?... een kamer te huur?... a room to rent?... een hostel?... a hostel?... een hotel?... a hotel?... een bed-and-breakfast?...

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Where can I find? Om de weg naar je accommodatie vragen Waar kan ik vinden?... a room to rent?... een kamer te huur?... a hostel?... een hostel?... a hotel?... een hotel?... a bed and breakfast?...

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

GRONINGEN Lage der A 20-a

GRONINGEN Lage der A 20-a GRONINGEN Lage der A 20-a Huurprijs: 1.650 per maand Omschrijving GRONINGEN - Lage der A 20-a Op één van de mooiste locaties in het centrum van de stad, met een schitterend uitzicht op de gracht waar klassieke

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Ik ben de weg kwijt. Not knowing where you are Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Asking for a specific location on a map Waar kan ik vinden? Asking for a specific... een toilet?...

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 2 Het feest Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent.

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent. - Locatie I am lost. Niet weten waar je bent. Can you show me where it is on the map? Vragen naar een bepaalde op de kaart Where can I find? Naar een bepaalde vragen... a bathroom?... a bank/an exchange

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

de aanbieding (special) offer De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding (special) offer De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 Deel 1 de aanbieding (special) offer De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen alone Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie. als if

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

You can safely leave your car in the underground

You can safely leave your car in the underground maart.qxd 7/06/2006 13:38 Page 1 PARKING U kan uw wagen met een gerust hart achterlaten in de ondergrondse parking van het Ladeuzeplein, op nauwelijks 100 m van het hotel, en een ticket nemen. Aan de receptie

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven)

Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Examen Moderne Vreemde Taal Engels (lezen en schrijven) Niveau : KSE 2 Opgavenummer : EN2(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in.

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk?

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? 1 Festival Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? for the first time reach voor de eerste keer bereiken 2 Questions Lees de tekst. Beantwoord

Nadere informatie

APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM. Huurprijs 1.350,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T

APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM. Huurprijs 1.350,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM Huurprijs 1.350,00 per maand Omschrijving Schitterend appartement van ca. 48 m² aan het water in hartje Amsterdam! Gelegen in het hartje van het bruisende

Nadere informatie

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex. TE HUUR Denneweg 7 3 2514 CB Den Haag 2.000 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.000 p.m. ex. Postcode 2514 CB Ligging In centrum Woningtype Bovenwoning Woonruimte 102m² Inhoud 300m³ Kamers 2 Oplevering per direct

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

1. U moet iets belangrijks aan uw chef vertellen. Hij is aan het praten met iemand anders. Wat vraagt u?

1. U moet iets belangrijks aan uw chef vertellen. Hij is aan het praten met iemand anders. Wat vraagt u? Situatie 1: U vraagt of iemand iets goed vindt. You ask if someone has no objections against something. U vraagt toestemming. You ask for permission. Mag ik + een infinitief (heel werkwoord) aan het eind

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd )

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) Hoe? Vervoeging Vorm van het werkwoord to be + werkwoord + ing Je kiest de vorm van to be die bij het onderwerp past Achter het werkwoord plaats

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE Opgavenummer : EN(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in Beantwoord de vragen zo

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

In touch with the Dutch. Ghislaine Giezenaar

In touch with the Dutch. Ghislaine Giezenaar In touch with the Dutch Ghislaine Giezenaar The Dutch language What is Dutch? Some facts and figures Language and culture test Dutch = Nederlands Nederlands (Dutch) = the native language for the people

Nadere informatie

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5 Gemeente Groningen / City of Groningen Kreupelstraat 1 afdeling publiekszaken / department of civil affairs postbus 30026 9700 RM Groningen E-mail : burgerzaken.bs@groningen.nl www.gemeente.groningen.nl

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Your favourite pizza, a Rolls Royce, your favourite movie... All these things have to be made before we can eat or enjoy them! In this file you will discover how things are

Nadere informatie

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen - Bij de ingang I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_. Een reservering doen A table for _[number of people]_, please. Om een tafel vragen Do you accept credit cards? Vragen

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 6660055 Mr SVEN RUYMBEEK Ms TESS JANSSENS Date: 13 JAN 2010 Booking done by : Postal Code:9120 Room Details Check-in

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie