Algemene voorwaarden GROENENDAAL BEDRIJFSCOMMUNICATIE gevestigd te Hilversum, 3 september 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden GROENENDAAL BEDRIJFSCOMMUNICATIE gevestigd te Hilversum, 3 september 2007."

Transcriptie

1 Verkoopvoorwaarden Algemene voorwaarden GROENENDAAL BEDRIJFSCOMMUNICATIE gevestigd te Hilversum, 3 september Groenendaal Bedrijfscommunicatie gebruikt de volgende algemene voorwaarden voor cliënten. Algemene voorwaarden Cliënten Artikel 1. - Indeling, definities 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Groenendaal Bedrijfscommunicatie voor het leveren van zaken en voor het verrichten van diensten en of het verzorgen van algemeen beschikbaar gestelde uitgaven. Zij zijn derhalve ook van toepassing op de langlopende overeenkomsten tussen Groenendaal Bedrijfscommunicatie en haar afnemers, op basis waarvan de afnemers met Groenendaal Bedrijfscommunicatie een overeenkomst sluiten om tegen een vast bedrag gebruik te kunnen maken van de diensten van Groenendaal Bedrijfscommunicatie. 2. In het hierna volgende wordt verstaan onder: 1. Groenendaal Bedrijfscommunicatie: statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1213 AL) Hilversum aan de Emmastraat 62B; 2. Materialen: de prestaties waartoe Groenendaal Bedrijfscommunicatie zich verbonden heeft, zoals goederen en/of diensten en/of adviezen en/of software, die zijn c.q. worden geleverd of ter beschikking gesteld door Groenendaal Bedrijfscommunicatie aan Cliënt, c.q. beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Groenendaal Bedrijfscommunicatie aan Cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en of opdracht, alsmede de werkzaamheden, die Groenendaal Bedrijfscommunicatie voor Cliënt verricht en of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten; 3. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de Portal van Groenendaal Bedrijfscommunicatie of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Groenendaal Bedrijfscommunicatie aangeboden Materialen, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst; 4. Abonnee: de Cliënt, die met Groenendaal Bedrijfscommunicatie een voor een bepaalde of onbepaalde duur lopende overeenkomst sluit c.q. beoogt te sluiten voor het afnemen van Materialen van Groenendaal Bedrijfscommunicatie, welke overeenkomst door partijen wordt aangeduid als Abonnement; 5. Abonnement: de (beoogde) overeenkomst tussen Groenendaal Bedrijfscommunicatie en een Abonnee; 6. Software: gegevens en/of programmatuur en/of andere informatie welk in digitale vorm wordt aangeleverd en/of is bestemd om in digitale vorm te worden aangeleverd; 7. Portal: de homepage, bestand en/of bestanden met informatie in stand gehouden door c.q. voor Groenendaal Bedrijfscommunicatie op het Internet; thans bekend onder de naam Digitale Professionals en de URL 8. Consument: natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Artikel 2. - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding totstandgekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Groenendaal Bedrijfscommunicatie terzake Materialen aan of voor Cliënt ongeacht de woonof vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

2 3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing. 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Groenendaal Bedrijfscommunicatie en Cliënt gelden in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen. 6. Cliënt geeft Groenendaal Bedrijfscommunicatie bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij of andere derde. 7. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Groenendaal Bedrijfscommunicatie worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Groenendaal Bedrijfscommunicatie in de relatie met Cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Cliënt. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Groenendaal Bedrijfscommunicatie en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij. Artikel 3. - Totstandkoming overeenkomst 1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Groenendaal Bedrijfscommunicatie zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van Materialen, waaronder uitdrukkelijk ook Software, door middel van de Portal Digitale Professionals. 2. De Portal van Groenendaal Bedrijfscommunicatie onder de naam Digitale Professionals geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een ieder die de Portal van Groenendaal Bedrijfscommunicatie bezoekt en informatie welke door middel van de Portal beschikbaar is of kan worden, tot zich neemt, gaat hierdoor een overeenkomst aan met Groenendaal Bedrijfscommunicatie en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Dit geldt alleen niet, indien hij de Portal van Groenendaal Bedrijfscommunicatie onverwijld na het benaderen daarvan verlaat zonder de aldaar beschikbaar gestelde informatie tot zich te nemen. Artikel 4. - Afkoelingsperiode 1. Cliënt heeft - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - het recht de afgeleverde Materialen zonder opgave van reden binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst aan Groenendaal Bedrijfscommunicatie te retourneren. Groenendaal Bedrijfscommunicatie zal alsdan aan Cliënt de ontvangen (koop)som terug betalen minus de verpakking en verzendingskosten, onder de voorwaarden in de volgende leden: 2. Door Groenendaal Bedrijfscommunicatie worden niet teruggenomen: o Materialen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Cliënt; o Zaken die duidelijk van persoonlijke aard zijn; o Zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden 1. Op het retour gezondene mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending 2. De retourzending moet uiterlijk op de 10e (tiende) dag na ontvangst van het geleverde door Cliënt weer in het bezit van Groenendaal Bedrijfscommunicatie zijn; 3. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor rekening van de Cliënt;

3 4. Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, CD-ROM boekjes en documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn; 5. Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en wordt niet beschouwd als een nieuwe overeenkomst. Artikel 5. - Aflevering 1. Groenendaal Bedrijfscommunicatie staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van het Materiaal en/of adviezen door Cliënt, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken. Indien het gaat om een algemeen althans in ruime kring beschikbaar gestelde (periodieke) uitgave, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Portal, staat Groenendaal Bedrijfscommunicatie evenmin in voor de inhoudelijke juistheid. 2. Het risico van verlies of beschadiging van de Materialen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Groenendaal Bedrijfscommunicatie aan Cliënt heeft verklaard dat de Materialen ter beschikking van Cliënt worden gehouden. 3. De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Groenendaal Bedrijfscommunicatie niet in verzuim. Evenmin heeft Cliënt alsdan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Groenendaal Bedrijfscommunicatie is niet gebonden aan levertijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Groenendaal Bedrijfscommunicatie, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van Groenendaal Bedrijfscommunicatie of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen. Artikel 6. - Uitvoering van de dienstverlening 1. Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, is het voorgaande omtrent Aflevering ook van toepassing op dienstverlening, tenzij de aard daarvan zich tegen toepassing verzet. Groenendaal Bedrijfscommunicatie zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Groenendaal Bedrijfscommunicatie richt zich uitdrukkelijk alleen tot Cliënt van Groenendaal Bedrijfscommunicatie en niet tot bij Cliënt betrokken derden. Groenendaal Bedrijfscommunicatie staat evenwel niet in voor het bereiken van door Cliënt beoogd resultaat. 2. Cliënt is gehouden alle door Groenendaal Bedrijfscommunicatie verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Groenendaal Bedrijfscommunicatie. 3. Groenendaal Bedrijfscommunicatie staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door Cliënt aan Groenendaal Bedrijfscommunicatie verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Cliënt (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Groenendaal Bedrijfscommunicatie aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Groenendaal Bedrijfscommunicatie zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden. 4. Cliënt erkent dat de werkzaamheden van Groenendaal Bedrijfscommunicatie een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van Groenendaal Bedrijfscommunicatie en de subjectieve beoordelingsaspecten, die daarbij steeds een rol spelen, sluit Groenendaal Bedrijfscommunicatie de aansprakelijkheid ten aanzien van haar werkzaamheden, anders dan ten gevolge van grove schuld en opzet, uit. 5. Indien Cliënt constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Groenendaal Bedrijfscommunicatie in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan Groenendaal Bedrijfscommunicatie schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken. Groenendaal Bedrijfscommunicatie zal in voorkomende gevallen door Cliënt een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Cliënt tenzij sprake is van aansprakelijkheid van

4 Groenendaal Bedrijfscommunicatie zoals bedoeld hieronder in de bepaling Aansprakelijkheid. Artikel 7. - Rechten van intellectuele of industriële eigendom 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom en databankrecht op de Materialen berusten uitsluitend bij Groenendaal Bedrijfscommunicatie. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van Groenendaal Bedrijfscommunicatie, die tegenover Cliënt alleen worden vertegenwoordigd door Groenendaal Bedrijfscommunicatie, hieronder begrepen. Voor zover de Materialen Software is, verkrijgt Cliënt uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Dit recht is beperkt tot Nederland. Voor het overige zal Cliënt de Materialen niet verveelvoudigen/of daarvan kopieën vervaardigen. 2. Cliënt is ermee bekend dat de Materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Groenendaal Bedrijfscommunicatie respectievelijk diens licentiegevers kunnen bevatten. Cliënt verbindt zich de Materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de Materialen behoeven te gebruiken. 3. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Materialen te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen. 4. Het is Groenendaal Bedrijfscommunicatie toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen, met name Software. Indien Groenendaal Bedrijfscommunicatie door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, dan is het Cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken. 5. Groenendaal Bedrijfscommunicatie zal zoals omschreven in deze voorwaarden Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat de Materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt Groenendaal Bedrijfscommunicatie onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de rechtsvordering, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Groenendaal Bedrijfscommunicatie. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Groenendaal Bedrijfscommunicatie verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. De verplichting tot vrijwaring door Groenendaal Bedrijfscommunicatie vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de Materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. 6. Indien in rechte onherroepelijk vast zou komen te staan dat de Materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Groenendaal Bedrijfscommunicatie een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zal voordoen, dan zal Groenendaal Bedrijfscommunicatie (indien mogelijk) het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Groenendaal Bedrijfscommunicatie wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Groenendaal Bedrijfscommunicatie voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de Materialen in een niet door Groenendaal Bedrijfscommunicatie gemodificeerde vorm of versie, in samenhang met niet door Groenendaal Bedrijfscommunicatie geleverde of verstrekte goederen en/of adviezen en/of op een andere wijze dan waarvoor de Materialen zijn ontwikkeld of bestemd. Artikel 8. - Overmacht 1. Groenendaal Bedrijfscommunicatie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van

5 toeleveranciers van Groenendaal Bedrijfscommunicatie en of derden die Groenendaal Bedrijfscommunicatie voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt. 2. Ingeval van overmacht aan de zijde van Groenendaal Bedrijfscommunicatie worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie van Groenendaal Bedrijfscommunicatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. Artikel 9. - Prijs 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden ziet alleen op het honorarium voor de werkzaamheden; de kosten, die Groenendaal Bedrijfscommunicatie daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht. 2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, waaronder begrepen een Abonnement, dan geldt dat Groenendaal Bedrijfscommunicatie gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. De wijziging gaat niet in, in de eerste drie maanden dat de overeenkomst tussen partijen heeft geduurd. Het voorgaande is niet op prijsverlagingen van toepassing. 3. Groenendaal Bedrijfscommunicatie is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor Materialen die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld. 4. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Groenendaal Bedrijfscommunicatie kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, dan is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die leden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Groenendaal Bedrijfscommunicatie genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden. Artikel Betaling 1. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal Cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen. 2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is Groenendaal Bedrijfscommunicatie gerechtigd, na verkregen (telefonische) toestemming van Cliënt, aan Cliënt gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van Cliënt te laten uitvoeren. Cliënt is gerechtigd binnen een termijn van 1 maand na afschrijving middels automatische incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Voorafgaand aan deze ongedaan making zal Cliënt in overleg treden met Groenendaal Bedrijfscommunicatie. Indien Cliënt per creditcard heeft betaald of automatische incasso heeft gegeven en blijkt dat incasso door Groenendaal Bedrijfscommunicatie niet mogelijk is door saldotekort, is Groenendaal Bedrijfscommunicatie gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso te plaatsen. De extra kosten worden in dit geval doorberekend aan Cliënt. 3. Indien Groenendaal Bedrijfscommunicatie de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5% (anderhalf procent) per maand of deel van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Indien Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van 100,00 (éénhonderd euro) te vermeerderen met BTW.

6 Artikel Zekerheid 1. Cliënt is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Groenendaal Bedrijfscommunicatie zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde of in verband met overeenkomsten en/of rechtshandelingen tot stand gekomen tussen Groenendaal Bedrijfscommunicatie en Cliënt of niet-nakoming daarvan verschuldigd is aan Groenendaal Bedrijfscommunicatie ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan Groenendaal Bedrijfscommunicatie uit welke hoofde dan ook. 2. Cliënt heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Groenendaal Bedrijfscommunicatie heeft het recht al hetgeen zij uit al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk van Cliënt heeft te verrekenen. Artikel Voorbehoud van eigendom en pandrecht 1. Alle afleveringen van Materialen door Groenendaal Bedrijfscommunicatie aan Cliënt geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder. 2. Alle aan Cliënt geleverde Materialen blijven eigendom van Groenendaal Bedrijfscommunicatie, totdat Cliënt voldaan heeft: alle tegenprestaties voor de krachtens overeenkomst verrichte en nog te verrichten (af)leveringen van Materialen (en voor de bearbeiding van die Materialen), alsmede alle schadevergoeding (rente en kosten daaronder begrepen) wegens niet nakoming van dergelijke overeenkomsten tot het leveren en/of bearbeiden van bedoelde Materialen. De in dit lid bedoelde Materialen mogen door Cliënt niet worden vervreemd, verpand of op enig andere wijze door Cliënt worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groenendaal Bedrijfscommunicatie. 3. Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en of niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt Groenendaal Bedrijfscommunicatie zich tevens bij aflevering een pandrecht voor op alle aan Cliënt te leveren Materialen tot zekerheid van de voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van Cliënt aan Groenendaal Bedrijfscommunicatie. Cliënt geeft nu reeds bij voorbaat aan Groenendaal Bedrijfscommunicatie in pand al hetgeen Groenendaal Bedrijfscommunicatie onder zich heeft en zal hebben van Cliënt ter verzekering van de in de vorige zin bedoelde schulden van Cliënt aan Groenendaal Bedrijfscommunicatie. Indien Cliënt s rechten voorwaardelijk zijn, vindt verpanding onder dezelfde voorwaarden plaats. Vuistpand wordt vermoed onvoorwaardelijk te zijn gevestigd. Cliënt geeft een onherroepelijke machtiging aan Groenendaal Bedrijfscommunicatie om mee te werken aan een nadere schriftelijke vastlegging en registratie van het pandrecht. Artikel Aansprakelijkheid 1. Groenendaal Bedrijfscommunicatie is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Groenendaal Bedrijfscommunicatie en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Groenendaal Bedrijfscommunicatie. 2. Groenendaal Bedrijfscommunicatie is evenwel niet aansprakelijk voor: o bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Cliënt aan Groenendaal Bedrijfscommunicatie of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van o Cliënt; en bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Groenendaal Bedrijfscommunicatie ingeschakelde (niet-) ondergeschikte hulppersonen en of andere derden. 3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Groenendaal Bedrijfscommunicatie en de door Groenendaal Bedrijfscommunicatie ingeschakelde derden voor door Cliënt geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. De totale

7 vergoedingsplicht van Groenendaal Bedrijfscommunicatie zal in geen geval meer dan 1.000,-- (duizend euro) bedragen. 4. Aansprakelijkheid van Groenendaal Bedrijfscommunicatie voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 5. Cliënt is gehouden Groenendaal Bedrijfscommunicatie schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Groenendaal Bedrijfscommunicatie en de Cliënt, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Groenendaal Bedrijfscommunicatie. 6. Indien Groenendaal Bedrijfscommunicatie ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door Cliënt wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij. 7. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 1 (één) maand nadat Cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Groenendaal Bedrijfscommunicatie schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 8. De Cliënt vrijwaart Groenendaal Bedrijfscommunicatie voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten, welke verband houden met zaken, rechten, informatie, die de Cliënt aan Groenendaal Bedrijfscommunicatie verschaft en of beschikbaar heeft gehouden. Artikel Duur en opzegging 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van Materialen door Groenendaal Bedrijfscommunicatie aan Cliënt, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor 1 (één) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen. Het voorgaande is mede op een Abonnement van toepassing. 2. Een overeenkomst tussen Groenendaal Bedrijfscommunicatie en Cliënt, die is aangegaan voor bepaalde tijd, waaronder begrepen een Abonnement, kan op elk gewenst moment door cliënt worden beëindigd. 3. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van reden door schriftelijke opzegging worden beëindigd. 4. Groenendaal Bedrijfscommunicatie heeft het recht een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen met inachtneming van een kortere opzegtermijn, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door Cliënt verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd. 5. Partijen zullen wegens contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Artikel Ontbinding 1. Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien Groenendaal Bedrijfscommunicatie, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds Materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze Materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Groenendaal Bedrijfscommunicatie ten aanzien van die prestaties in verzuim is. 2. Indien Groenendaal Bedrijfscommunicatie aansprakelijk is jegens Cliënt en / of tot nakoming gehouden, is Groenendaal Bedrijfscommunicatie, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Groenendaal Bedrijfscommunicatie tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Groenendaal Bedrijfscommunicatie zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8 3. Groenendaal Bedrijfscommunicatie kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Groenendaal Bedrijfscommunicatie zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 4. Bedragen die Groenendaal Bedrijfscommunicatie heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Artikel Bescherming persoonsgegevens 1. In het kader van haar dienstverlening legt Uitgever gegevens vast. Uitgever gebruikt deze gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast legt Uitgever gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om Afnemer op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten van Uitgever en activiteiten van zorgvuldig geselecteerde derden. Hierbij tracht Uitgever rekening te houden met voorkeuren van Afnemer. Indien Afnemer geen aanbiedingen of informatie wil ontvangen, dan kan Afnemer de toestemming voor het gebruik of het verstrekken aan zorgvuldig geselecteerde derden van het adres intrekken of gegevens laten blokkeren door een briefje te sturen naar Uitgever. 2. Afnemer dient wijzigingen in de gegevens met betrekking tot adressering onverwijld zelf door te geven aan Uitgever. Artikel Toepasselijk recht en geschillen 1. De overeenkomsten tussen Groenendaal Bedrijfscommunicatie en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht. 2. De geschillen welke tussen Groenendaal Bedrijfscommunicatie en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Groenendaal Bedrijfscommunicatie met Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschilbevoegde rechter. Artikel 18: Vindplaats 18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Gooi & Eemland. Tevens kunt u deze voorwaarden downloaden in de bestandsindeling PDF op de website

4. Uitvoering van de dienstverlening

4. Uitvoering van de dienstverlening ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN MKB SERVICEDESK B.V. Artikel 1. - Indeling, definities 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van MKB Servicedesk voor het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN MKB SERVICEDESK B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN MKB SERVICEDESK B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN MKB SERVICEDESK B.V. Artikel 1. - Indeling, definities 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van de MKB Servicedesk voor

Nadere informatie

4. Serviceovereenkomst: de Serviceovereenkomst tussen Boudesteyn Hypotheken & Verzekeringen en een Cliënt;

4. Serviceovereenkomst: de Serviceovereenkomst tussen Boudesteyn Hypotheken & Verzekeringen en een Cliënt; Algemene Voorwaarden Inleiding Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Boudesteyn Hypotheken & Verzekeringen voor het verrichten van diensten en het leveren van producten.

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Transport Tender gevestigd en kantoorhoudende te Hazerswoude-dorp

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Transport Tender gevestigd en kantoorhoudende te Hazerswoude-dorp 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Transport Tender gevestigd en kantoorhoudende te Hazerswoude-dorp Artikel 1. - Indeling, definities 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Artikel 1. - Indeling, definities. Artikel 2. Toepasselijkheid

Pagina 1 van 6. Artikel 1. - Indeling, definities. Artikel 2. Toepasselijkheid Pagina 1 van 6 Artikel 1. - Indeling, definities 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van TWINSENSE B.V. voor het leveren van zaken en voor het verrichten van diensten

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Toepasselijkheid. Artikel 3 -Totstandkoming overeenkomst

Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Toepasselijkheid. Artikel 3 -Totstandkoming overeenkomst Artikel 1 - Definities 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor de al dan niet betaalde dienstverlening door Telefoonboek. 2. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden per 1 augustus 2010

Algemene Voorwaarden per 1 augustus 2010 Algemene Voorwaarden per 1 augustus 2010 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Atelier de Creakoffer: Atelier de Creakoffer vof. 2. Dienst: de dienst of opdracht die door Atelier de Creakoffer

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN IVENTURE B.V., VOOR KLANTEN EN ANDERE BEZOEKERS

Algemene voorwaarden VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN IVENTURE B.V., VOOR KLANTEN EN ANDERE BEZOEKERS Algemene voorwaarden VOORWAARDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN IVENTURE B.V., VOOR KLANTEN EN ANDERE BEZOEKERS ARTIKEL 1. INDELING, DEFINITIES 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanbiedingen en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Derogee IT Consultants B.V. ( Derogee ) goederen en/of

Nadere informatie

Acquire gebruikt algemene voorwaarden voor cliënten, adverteerders en deelnemers/sponsoren/exposanten van evenementen

Acquire gebruikt algemene voorwaarden voor cliënten, adverteerders en deelnemers/sponsoren/exposanten van evenementen ALGEMENE VOORWAARDEN Netwerk Pers Holding B.V. Acquire Publishing B.V. Netwerk Pers B.V. Acquire Media B.V. allen gevestigd te Zwolle, hierna ieder afzonderlijk of gezamenlijk te noemen Acquire november

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening Luizenkliniek. 1. Definities

Algemene voorwaarden dienstverlening Luizenkliniek. 1. Definities Algemene voorwaarden dienstverlening Luizenkliniek. 1. Definities 1. Dienstverlener: De Luizenkliniek, Schenkweg 60 2595 XX te Den haag, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

G e d e p o n e e r d b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e U t r e c h t

G e d e p o n e e r d b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e U t r e c h t ALGEMENE VOORWAARDEN voor adverteerders van Het Functioneringsgesprek G e d e p o n e e r d b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e U t r e c h t A rtikel 1. Definities 1. Deze voorwaarden geven

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Medisch Ondernemen B.V. gevestigd te Zwolle, hierna te noemen MO november 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN Medisch Ondernemen B.V. gevestigd te Zwolle, hierna te noemen MO november 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN Medisch Ondernemen B.V. gevestigd te Zwolle, hierna te noemen MO november 2014 MO gebruikt algemene voorwaarden voor cliënten, adverteerders en deelnemers/sponsoren/exposanten van

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden voor zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden voor zakelijke dienstverlening 1. Definities 1. Dienstverlener: Theatergroep Oja!, gevestigd Graaf Adolfstraat 86a te Groningen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Boerhave Training & Advies. Boerhave Training & Advies Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden. Boerhave Training & Advies. Boerhave Training & Advies Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Boerhave Training & Advies 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de hierna genoemde begrippen de betekenis verstaan die erachter is omschreven: 1.2. Boerhave

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blue Eagle Transport. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Algemene Voorwaarden Blue Eagle Transport. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Algemene Voorwaarden Blue Eagle Transport Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Artikel 1. Indeling, definities 1.1 Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VOORWAARDEN LIDMAATSCHAPPEN EN DIENSTEN VAN MKB Servicedesk B.V., VOOR LEDEN EN ANDERE BEZOEKERS

Algemene voorwaarden VOORWAARDEN LIDMAATSCHAPPEN EN DIENSTEN VAN MKB Servicedesk B.V., VOOR LEDEN EN ANDERE BEZOEKERS Algemene voorwaarden VOORWAARDEN LIDMAATSCHAPPEN EN DIENSTEN VAN MKB Servicedesk B.V., VOOR LEDEN EN ANDERE BEZOEKERS ARTIKEL 1. - INDELING, DEFINITIES 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Lutras CRM, hierna te noemen Lutras, goederen en/of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening 1. Definities 1. Dienstverlener: Durf te improviseren!, gevestigd te Sartreweg 52, 3573 PN Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V.

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Algemeen De in artikelen 1 tot en met 12 opgenomen algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van F1 Systems B.V. Mussenstraat 49

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Data 4 Development b.v.

Algemene Voorwaarden Data 4 Development b.v. Algemene Voorwaarden Data 4 Development b.v. 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Data 4 Development b.v. (D4D), goederen

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Promedico ICT B.V. ( Promedico ) en een

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van InterimWorX ICT/Salarisadministratie/HRM B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van InterimWorX ICT/Salarisadministratie/HRM B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van InterimWorX ICT/Salarisadministratie/HRM B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene voorwaarden Stock Mediators B.V. statutair gevestigd te Arnhem, 14 maart 2013; Inschrijfnummer KvK: 58143246 Stock Mediators B. V. gebruikt algemene (verkoop)voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ColorMe goederen en of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Wim Huiskes Webdesign. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Klant : De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eastfield Webservices een overeenkomst sluit.

Klant : De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eastfield Webservices een overeenkomst sluit. Algemene voorwaarden Eastfield Webservices 1. Definities Eastfield Webservices, De onderneming Eastfield Webservices en/of een van haar handelsnamen zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Artikel 1 Toepasselijkheid

Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Lenix Telecom BV, voor het leveren van producten en voor het verrichten van diensten. Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden voor zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden voor zakelijke dienstverlening 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die geleverd worden door de Geeter & Munsterman Orthopedagogen, mits nadrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vaartweg 163c. Algemene voorwaarden van WorkWell BV

Algemene voorwaarden. Vaartweg 163c. Algemene voorwaarden van WorkWell BV van WorkWell BV Inhoudsopgave 1 Definities 2 2 Toepasselijkheid 2 3 Aanbiedingen 3 4 Overeenkomst 3 5 Prijs en betaling 3 6 Eigendomsvoorbehoud en overgang van risico 4 7 Medewerking door Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1. Besolution: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55621643. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Besolution een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Correon

Algemene voorwaarden Correon Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Correon goederen en/of diensten van welke aard ook aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting Farmaceutische Kengetallen, gevestigd te s-gravenhage.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Kimara Gevestigd te Utrecht aan de Surinamehof 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer:

Kimara Gevestigd te Utrecht aan de Surinamehof 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van: Kimara Gevestigd te Utrecht aan de Surinamehof 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 30230390 hierna te noemen: 'Kimara' Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Belakos goederen en/of diensten van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DE FRIESE JONGENS B.V. Gevestigd te Leeuwarden aan de François HaverSchmidtwei 2, 8914 BC, hierna te noemen Friese Jongens. Artikel 1. Definities 1.1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie