Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën."

Transcriptie

1 Beste leerling, Dit document bevat het examenverslag van het vak Economie vwo, tweede tijdvak (2014). In dit examenverslag proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende vraag: In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus behandelde kennis & vaardigheden? Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën. I. Algemene (niet vakgerelateerde) kennis & vaardigheden II. Alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag III. Een-stapje-extra-vraag. IV. Niet voorgekomen in de cursus De eerste categorie doet een beroep op algemene basisvaardigheden, welke we bekend veronderstellen. Categorie II en III zijn vragen die op te lossen zijn met de kennis en vaardigheden die je op de cursus geleerd hebt. De laatste categorie vragen is op de cursus niet aan bod gekomen. In bijlage 1, achteraan dit document, vind je een nadere toelichting op deze categorieën. Het is belangrijk om te beseffen dat deze categorieën niets zeggen over de moeilijkheidsgraad van een vraag. Een vraag die rechtstreeks op te lossen valt met kennis en vaardigheden uit de cursus (categorie II) kan best een pittigere opgave zijn dan een vraag die niet is voorgekomen tijdens de cursus (categorie IV). Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit examenverslag, dan horen we dit uiteraard heel graag! Je mag ons hier altijd over mailen op Met vriendelijke groet, Hans Huibregtse 1 van 5

2 vraag aantal punten categorie vraag toelichting categorie keuze: II Welke stof kon je gebruiken? Hierbij had je het stappenplan bronnen achter op je PEF moeten gebruiken. Door dit stappenplan te volgen had je nauwkeurig de titels en informatie in de tabel gelezen en kom je op het juiste antwoord uit. 2 2 III Welke stappen moest je zetten? Ook hier had je het stappenplan bronnen moeten gebruiken om de tabel af te lezen en de cijfers in de tabel te begrijpen. Het extra stapje bestaat hier uit het besef dat de top 0,1% onderdeel is van de top 1%. Het rekenen met stijgingen en dalingen ten opzichte van verschillende jaren heb je geoefend in opgave 24 van de opgavebundel. 3 2 II Welke stof kon je gebruiken? In het blok Verstoorde Samenwerking in onderdeel 3 over Oorzaken & Oplossingen is het principaalagent probleem behandeld aan de hand van een voorbeeld. Hiermee had je het principaal-agent probleem kunnen toepassen op deze nieuwe context. 4 2 III Welke stappen moest je zetten? Wederom kon je uit het blokje Verstoorde Samenwerking halen wat het principaal-agent probleem is. Het extra stapje bestaat hier uit het weten wat het verschil tussen beurgenoteerde ondernemingen en niet-beursgenoteerde ondernemingen is. Hier had je je woordenboek kunnen gebruiken en het woord beurnotering in je woordenboek kunnen vinden. Hiermee had je de link kunnen leggen tussen de grootte van beurgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven kunnen leggen en de vraag kunnen beantwoorden. 5 2 II Welke stof kon je gebruiken? Bij deze opgave moest je het principaal-agent probleem, behandeld in het blok Verstoorde Samenwerking, combineren met het hebben van aandelen. Aandelen zijn behandeld in het onderdeel Verdeling over tijd in het blok Inkomen. Daarnaast kon je uit opgave 66 uit je opgavebundel halen dat aandelen je vermogen beïnvloeden. 6 2 III Welke stappen moest je zetten? Allereerst werd het moeilijke woord allocatie gebruikt, de betekenis had je kunnen vinden in je woordenboek. De betekenis van surplus en de relatie met welvaart is behandeld in het blok Surplus. Het extra stapje bestond uit het toepassen van surplus op een nieuwe contect. Hier was dat Het combineren van de informatie uit de tekst dat beloningsverschillen leiden tot een efficientere allocatie van arbeid en surplus.dit heb je geoefend in je opgave bundel onder het blok Surplus, zoals bij opgave 17d II Welke stof kon je gebruiken? In het blok Economische Groei onderdeel Prijspeil is het effect van inflatie op de internationale concurrentiepositie behandeld. Inflatie leidt tot een slechtere internationale concurrentiepositie (ICP). De beredenering naar de koers kon je afmaken m.b.v. de beredenering over ICP in het blok Economie in recessie in onderdeel b. Export gaat dan naar beneden. Dit moest je combineren met de aantekening over de betalingsbalans. Door te kijken naar de vraag en het aanbod van de euro bij zowel export als import kon je een conclusie te trekken over de wisselkoers. 8 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze opgave kon je ook beantwoorden met behulp van de aantekening over ICP in onderdeel b van Economie in recessie. In de tekst is gegeven dat in fase 3 de ICP van Noord sterk is. Met de aantekening kan je concluderen dat export dan stijgt en import daalt. Wat dit betekent voor de vraag en het aanbod van de euro en dus de wisselkoers kon je vinden in de aantekening over de betalingsbalans in onderdeel a.hiermee kan je de tegenstelling tussen Noord en Zuid wat betreft de koers ontwikkeling verklaren. 9 2 III Welke stappen moest je zetten? In het blok Economie in recessie onderdeel b is de relatie tussen de hoogte van de rente en de hoeveelheid kredieten/leningen behandeld. In de economische kringloop kon je ook terugvinden dat wanneer consumenten meer gaan lenen dit leidt tot vraag van consumenten. Het stapje exta is dat dit ook de vraag naar onroerend goed kan bevatten. Uit het redeerschema uit onderdeel werkgelegenheid van Economische groei kon je vinden dat meer vraag leidt tot meer productie II Welke stof kon je gebruiken? Het begrip moral hazard is behandeld in het blok Verstoorde Samenwerking. Dit is gedaan in de vorm van een voorbeeld, zodat je het op nieuwe contexten kan toepassen, zoals in deze opgave.daarnaast is inje opgavebundel een vergelijkbare opgave te vinden, dit is opgave 83, waar je ook moet bepleiten hoe een steunregeling kan leiden tot moral hazard. nog meer extra tekst eventueel II Welke stof kon je gebruiken? Eenzelfde vraag vind je in de opgavebundel bij opgave 23. Dit was ook een 'toon aan' vraag waarbij je eerst de verandering van de vraag aan moest tonen met behulp van een nieuw gegeven.in het examen was dit gegeven de prijs van 18 cent. In de tekst is gegeven dat Qa=Qv. Ook mmet behulp van de definitie van Qa in het blok Betalingsbereidheid, kon je weten dat je Qa moest gelijkstellen aan Qv om de hoogte van de subsidie te bepalen II Welke stof kon je gebruiken? In het blok Surplus onderdeel c is behandeld hoe het (producenten)surplus verandert bij marktverstoring. Je hebt daar geoefend met het bepalen van suplus bij de evenwichtsprijs en een situatie waar een nieuwe prijs tot stand komt. Daarnaast is opgave 12 in je bundel een soortgelijke opgave alleen dan met het tegenovergestelde van een subisidie: een heffing. Dat een subsidie het tegenovergestelde is van een heffing is behandeld in het blok betalingsbereidheid onderdeel 3 Ingrijpen door de overheid II Welke stof kon je gebruiken? In het blok Surplus heb je een examentip gekregen over hoe je de oppervlakte van een driehoek berekent. Daarnaast is opgave 20 in je bundel een gelijksoortige vraag. Hier moet je ook de toename van surplus berekenen.net als in deze examenvraag is ook in vraag 20 van je bundel de nieuwe prijs gegeven en kan je zo de hoeveelheid uitrekenen. Door je kennis van de formule voor het berekenen van een driehoek te combineren met de gegeven formules in de tekst, wat je al een keer had geoefend in vraag 20 in de bundel had je deze vraag kunnen beantwoorden II Welke stof kon je gebruiken? In Opgave 10, 13, 35 en 88 heb je de betekenis van externe effecten elke keer op een nieuwe context moeten toepassen. Daarnaast was het de link met milieukwaliteit uit de tekst te halen. 2 van 5

3 II Welke stof kon je gebruiken? In opgave 48 en 69 heb je geoefend met positieve en negatieve verbanden. De relatie tussen rente en de hoeveelheid kredieten is behandeld in Economie in recessie onderdeel Economisch en Monetair beleid. Het begrip betalingsbereidheid is behandeld in het blok Betalingsbereidheid. Door deze informatie te combineren kon je beantwoorden dat de relatie een negatief verband was. nog meer extra tekst eventueel II Welke stof kon je gebruiken? Wat een neergaande conjunctuur is, is behandeld in Economische groei onderdeel Conjunctuur. Als de economie in een laagconjunctuur zit, is het consumentenvertrouwen laag, dit is behandeld in het onderdeel Overheids- en Monetair beleid.zo kon je pijl 7 verklaren. Pijl 6 kon je verklaren met behulp van de aantekening in Inkomen over ruilen over tijd. Pijl 5 kon je verklaren met behulp van de aantekening in onderdeel conjunctuur met het gegeven dat de bestedingsvraag < productiecapaciteit. Zo waren er nog meer opties waarmee je pijlen kon verklaren met behulp van de aantekeningen over economie in recessie en economische groei II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag had je kunnen beantwoorden met het redeneerschema in het blok Economische groei onderdeel werkgelegenheid II Welke stof kon je gebruiken? Stelling a: In opgave 64 heb je gezien dat door de hypotheekrente-aftrek je belastbaar inkomen verminderd wordt, met deze kennis had je onderdeel a kunnen beantwoorden I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Stelling b: de betekenis van huurtoeslag staat in je woordenboek. Daaruit kan je opmaken dat huren door deze toeslag goedkoper wordt. Hiermee had je kunnen beargumenteren dat deze moeten worden beperkt om nieuwbouwwoningen te stimuleren. Stelling c: uit de tekst had je kunnen opmaken dat wanneer je de afweging moet maken tussen huren en kopen, kopen relatief goedkoper wordt II Welke stof kon je gebruiken? De benodigde formules voor deze opgave, GO en TO, zijn behandeld in het blok Omzet, kosten en winst. Hiermee had je deze vraag kunnen beantwoorden II Welke stof kon je gebruiken? In het blok omzet, kosten en winst is behandeld bij onderdeel 2 streven dat kosten worden gedekt als er geldt dat TO=TK. Hoe je TO en TK opstelt is behandeld in het overzicht formules van hetzelfde blok. Als je dit combineert met de getallen uit de tekst en TO gelijk stelt aan TK krijg je het goede antwoord II Welke stof kon je gebruiken? In het blok Omzet, kosten en winst is behandeld hoe je totale winst (TW) berekend. Met deze kennis weet je dat de winst daalt als de kosten toenemen of de omzet afneemt. Met deze kennis kan beantwoorden dat het gaat om de toename van het aantal streams per luisteraar. Door het opstellen van TO weet je dat dan de omzet per stream zal dalen doordat de flatfee door een groter getal gedeeld wordt II Welke stof kon je gebruiken? Het grootste deel van de hoofddocenten heeft het begrip subsitutie goed behandeld bij het blok Elasticiteiten. Daarnaast heb je het subsitutie effect moeten beargumenteren in opgave 4 van je bundel en ook in je woordenboek is het woord substitutie (vervanging) opgenomen. Met deze kennis had je deze vraag kunnen beantwoorden III Welke stappen moest je zetten? Hier had je winst moeten linken aan concurrentie, dit is behandeld in het kopje marktmacht en ook wat dit betekent voor je winst.het stapje extra betrof hier het zien van de artiesten als de aanbieders die ook naar een andere streammaatschappij kunnen gaan II Welke stof kon je gebruiken? De kenmerken van hoog- en laag conjunctuur zijn behandeld in het blok Economische groei. Daarnaast kon je ook uit opgave 18 en 84 opmaken dat het slecht gaat met de economie in een laagconjunctuur. In het blok economie in recessie is het doel van de economie (welvaart omhoog dus bestedingen omhoog besproken). In een laag conjunctuur is dit dus niet het geval. Uit de kringloop kun je halen dat er wordt besteed bij de bedrijven, in een laag conjunctuur zijn bestedingen laag, dit beinvloed de winst. Zo kan je de aandelenkoers verklaren I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Om deze vraag te kunnen beantwoorden had je je algemen kennis nodig, dit is namelijk geen deel van de eindtermen en staat ook niet in samengevat II Welke stof kon je gebruiken? Argument voor: Obligatie en het risico er van is behandeld in het blok Inkomen onder het begrip risico-aversie. Ook in het woordenboek had je kunnen vinden wat een obligatie is.het verschil tussen een bedrijfs- en staatsobligatie is niet behandeld in de cursus, want het is geen eindterm. Je had hier dus je algemene kennis moeten gebruiken, maar ook door het woord kon je opmaken dat de ene obligatie uitgegeven is door de staat en de ander door een bedrijf. Met behulp van de aantekening over risico in het blok inkomen kon je het argument voor de stelling verwoorden.het argument tegen had je kunnen beantwoorden met behulp van het stappenplan bronnen op het PEF en de vaardigheid rekenen II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag had je kunnen beantwoorden met het stappenplan bronnen op de achterkant van het PEF. Als je de assen goed leest en effecten van koersrendement nauwkeurig afleest kan je deze vraag foutloos beantwoorden I Benodige algemene kennis & vaardigheden: Hierbij heb je de vaardigheid rekenen en het aflezen van tabellen nodig. Hiermee heb je onder andere geoefend in de opgaven bunden bij opgave van 5

4 verdeling per categorie: categorie aantal punten percentage I 6 10% II 42 72% III 10 17% IV 0 0% % In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden? Dit gold voor: 100% van de vragen (namelijk categorie I, II en III). 4 van 5

5 Bijlage 1: Toelichting categorieën Categorie I: Algemene (niet vakgerelateerde) kennis & vaardigheden Dit betreft de volgende vragen: vragen waarbij een beroep wordt gedaan op algemene kennis & vaardigheden. Dit zijn kennis & vaardigheden die niet zijn opgenomen in de eindtermen in de syllabus en niet in Samengevat staan (zo ja: dan behoren de vragen tot één van de drie andere categorieën). Categorie II: alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag Dit betreft de volgende vragen: Vragen die letterlijk voorkomen in de uitleg (in de uitleg of in een klassikaal voorbeeld); Vragen die letterlijk met een stappenplan op te lossen zijn; Vragen die vergelijkbaar zijn met opgaven uit de opgavenbundel die vrijwel altijd worden opgegeven door de hoofddocent; Theorievragen die niet worden behandeld op de cursus, maar die we je van tevoren via de vakkenpagina geadviseerd hebben te leren (uit bijv. Samengevat); Vragen die vergelijkbaar zijn met vragen uit de voorbereidende opgaven. Categorie III: een-stapje-extra-vraag Dit betreffen vragen waarbij je, de naam zegt het al, een stapje extra moet zetten. Oftewel: je moest je kennis en vaardigheden behandeld tijdens de cursus combineren met een stukje inzicht. Bijvoorbeeld: Je moet net even buiten het stappenplan om denken; Je moet informatie uit de tekst halen om een bepaalde variabele voor een formule of berekening uit te rekenen. Categorie IV: niet voorgekomen op de cursus Dit betreft de volgende vragen: Vragen over begrippen die niet voorkomen in de uitleg, de standaard opgegeven opgaven door de hoofddocent, en waarbij het woordenboek ook geen soelaas biedt; Vragen over grote-bak-stof die niet voorkomen in standaard opgegeven opgaven door de hoofddocent, de voorbereidende opgaven of opgegeven stof op de vakkenpagina. Vragen waarvan je redelijkerwijs niet kon vaststellen dat het om een (op de cursus behandeld) concept in een andere context gaat. 5 van 5

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën.

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën. Beste leerling, Dit document bevat het examenverslag van het vak management en organisatie vwo, tweede tijdvak (2015). In dit examenverslag proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende

Nadere informatie

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën.

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën. Beste leerling, Dit document bevat het examenverslag van het vak M&O havo, eerste tijdvak (2015). In dit examenverslag proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende vraag: In hoeverre was

Nadere informatie

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën.

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de examenvragen onderverdeeld in 4 categorieën. Beste leerling, Dit document bevat het examenverslag van het vak management en organisatie havo, tweede tijdvak (2015). In dit examenverslag proberen we zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende

Nadere informatie

Examen VWO. economie. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur

Examen VWO. economie. tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur Examen VWO 2014 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-16.30 uur economie Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 1 Op de gegevens voor de top 10% van 1999

Nadere informatie

Domein D: markt (module 3) vwo 4

Domein D: markt (module 3) vwo 4 1. Noem 3 kenmerken van een marktvorm met volkomen concurrentie. 2. Waaraan herken je een markt met volkomen concurrentie? 3. Wat vormt het verschil tussen een abstracte en een concrete markt? 4. Over

Nadere informatie

Memokaart A01 Rekenen met procenten

Memokaart A01 Rekenen met procenten Memokaart A01 Rekenen met procenten Procent betekent 1% = 1/100 = 0,01 = één honderdste deel 10% = 10/100 = 0,1 = tien honderdste deel Uitdrukken in procenten Jan had tien knikkers en hij heeft er nu elf.

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 20 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2011 tijdvak 1 vrijdag 20 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Deze syllabus is een uitwerking van het CE-deel van het nieuwe examenprogramma vwo dat is ingevoerd in 2011-2012 in het vierde leerjaar vwo.

Deze syllabus is een uitwerking van het CE-deel van het nieuwe examenprogramma vwo dat is ingevoerd in 2011-2012 in het vierde leerjaar vwo. Deze syllabus is een uitwerking van het CE-deel van het nieuwe examenprogramma vwo dat is ingevoerd in 2011-2012 in het vierde leerjaar vwo. ECONOMIE VWO Syllabus centraal examen 2014 Juni 2012 Syllabus

Nadere informatie

Economie. Boekje Vervoer Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud:

Economie. Boekje Vervoer Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud: Boekje Vervoer Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets Economie Inhoud: Wat? blz. h1 & h2 samengevat 2 h3 samengevat 3 h4 samengevat 4 & 5 h5 samengevat 6 wat moet weten 7 & 8 Begrippen 8,

Nadere informatie

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Hoog- of laagconjunctuur Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) heeft 2 filmpjes gemaakt over de indicatoren van de economie.

Nadere informatie

Examen HAVO. economie. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. economie. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.00 uur oud programma economie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen.

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Module 15: Samengevat vwo. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: Samengevat vwo. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: Samengevat vwo Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl)

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

WB voor een opgave geeft aan dat er een werkblad bij die opgave hoort. geeft aan welke centrale vraag in het komende stukje wordt behandeld.

WB voor een opgave geeft aan dat er een werkblad bij die opgave hoort. geeft aan welke centrale vraag in het komende stukje wordt behandeld. Inhoudsopgave Sites 3 0. Veranderingen 4 1. Het verschil tussen gemiddelde snelheid en momentane snelheid 6 2. Groeisnelheden uit grafieken 13 3. Gemiddelde veranderingen bij niet lineaire functies 17

Nadere informatie

Economie. Boekje Verdienen & Uitgeven Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud:

Economie. Boekje Verdienen & Uitgeven Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud: Boekje Verdienen & Uitgeven Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets Economie Inhoud: Wat? blz. h1 samengevat 2 h2 samengevat 2 & 3 h3 samengevat 4 h4 samengevat 5 h5 samengevat 6,7 & 8 wat

Nadere informatie

VAKDIDACTIEK EN ECONOMIE

VAKDIDACTIEK EN ECONOMIE VAKDIDACTIEK EN ECONOMIE Ton van Haperen 25 Casussen Van economische informatie naar economische kennis Ruud de Moor Centrum Vakdidactiek en Economie Ton van Haperen 25 Casussen, van economische informatie

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Door: Theo Lescure Studentnummer: 0149632 Studie: Technische Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Bemiddelaar: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Denkvaardigheden. Aisa Amagir Lenie Kneppers Harry Westenberg

Denkvaardigheden. Aisa Amagir Lenie Kneppers Harry Westenberg Denkvaardigheden Aisa Amagir Lenie Kneppers Harry Westenberg 1 Inhoudsopgave INLEIDING 3 DE GEREVISEERDE TAXONOMIE VAN BLOOM...6 DE KENNISDIMENSIE...6 DE COGNITIEVE PROCESDIMENSIE...7 VOORBEELDEN VAN HET

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 vrijdag #dag 25 # mei 13.30 #tijd- 15.30 - #tijd uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

blz. 84 titel figuur 6.4 wordt: Netto profijt per jaar van burgers naar leeftijdsgroepen (gemiddeld per persoon)

blz. 84 titel figuur 6.4 wordt: Netto profijt per jaar van burgers naar leeftijdsgroepen (gemiddeld per persoon) Lesbrieven vwo Lesbrief Levensloop blz. 20, kennenlijst, laatste stip eerste rij: koopkracht van het inkomen blz. 20, kennenlijst, tweede rij, 6 e stip: tit-for-tatstrategie blz. 20, kennenlijst, tweede

Nadere informatie

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Financiële wiskunde Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Vierkant voor Wiskunde Zomerkamp C 2010 Voorwoord Tot een paar jaar geleden was het werken in de financiële wereld een zeer goedbetaalde

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

De beleggingsclub Lessenserie

De beleggingsclub Lessenserie De beleggingsclub Lessenserie Naam : Groep : Klas : Datum : 1 Inhoudsopgave De beleggingsclub... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Wat is de eindopdracht?... 3 Hoeveel tijd heb je?... 3 Waarom ga je

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie