Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+"

Transcriptie

1 Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Procesplan vernieuwing (deel)gemeentelijk bestel Offerte Gemeente Rotterdam, Griffie BMC 1 februari 2012 drs. R. Wever mr.drs. N.M. Lourens C.L. Derickx MBA drs. R.W.C. van Woerkum MMC Correspondentienummer: AD

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 HOE KAN HET NÓG BETER IN ROTTERDAM? Hoe Rotterdam bestuurlijk in te richten na afschaffing van deelgemeenten? Welk bestuurlijk-organisatorisch stelsel past bij de Rotterdamse Aanpak en beste gemeente? Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam HOOFDSTUK 2 PROCESPLAN OP WEG NAAR BESTUURLIJK MODEL ROTTERDAM Stappenplan Planning 14 HOOFDSTUK 3 INZET Procesbegeleider Projectorganisatie Optionele ondersteuning BMC 16 HOOFDSTUK 4 INVESTERING 16 HOOFDSTUK 5 TOT SLOT 16 BIJLAGE 1 WERK-DENKMODEL BESTUURLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 19 BIJLAGE 2 SCENARIO S TOEKOOMST OPENBAAR BESTUUR 20 1/20

3 Hoofdstuk 1 Hoe kan het nóg beter in Rotterdam? 1.1 Hoe Rotterdam bestuurlijk in te richten na afschaffing van deelgemeenten? Vanuit het huidige wetsvoorstel van minister Donner zal de mogelijkheid tot het instellen van deelgemeenten/stadsdelen per 5 maart 2014 op grond van de Gemeentewet (artikel 87 en verder) worden afgeschaft. De gemeente Rotterdam kent nu veertien deelgemeenten (Pernis niet formeel op basis van Gemeentewet, maar wel materieel). Met het vervallen van deze wettelijke bevoegdheid van het gemeentebestuur, dient er gezocht te worden naar innovatieve mogelijkheden binnen het nieuwe wettelijke regime om het bestuur in Rotterdam op een andere wijze dicht bij de burger te organiseren en efficiënt en in maatwerk uitvoering te geven aan de gemeentelijke taken. Het deelgemeentelijke stelsel geeft immers uitdrukking aan belangrijke kernwaarden voor Rotterdam, zoals werken vanuit een gebiedsgerichte aanpak, waarbij burgers en ondernemers via burgernabij bestuur participeren in het besturen van de stad of hun wijk en waarbij recht wordt gedaan aan de differentiatie binnen de gemeente. Het complementair bestuur waarin deze Rotterdamse Aanpak tot uitdrukking komt, wil de stad dan ook graag behouden. 1.2 Welk bestuurlijk-organisatorisch stelsel past bij de Rotterdamse Aanpak en beste gemeente? Tegelijkertijd speelt de wens om nog verder te gaan in de doorontwikkeling van het (deel)gemeentelijk functioneren. Hieraan is reeds uitdrukking gegeven met de visie We kunnen zoveel beter (2009), waarin de gezamenlijke ambitie voor de stad is verwoord: één overheid, herkenbare kwaliteitsstandaard, adequaat en slagvaardig en een evenwicht tussen grootstedelijke opgaven en gebiedsgericht werken. Er zijn voorstellen geformuleerd om het functioneren van het stedelijk bestuur, de deelgemeenten en de diensten te optimaliseren, waarbij geconstateerd werd dat het model van het complementair bestuur een belangrijke voorwaarde is om gezamenlijke ambities en doelstellingen in maatwerk te kunnen realiseren. U erkent tegelijkertijd echter ook dat het niet gaat om het huidige bestuursstelsel op zichzelf, maar om het uiteindelijke zichtbare resultaat in de stad. De huidige ontwikkeling van afschaffing van de deelgemeenten loopt bovendien samen met de ambitie van Rotterdam om de beste gemeente van Europa te worden (motie 31). Er ligt dus een kans om dit innovatieproces te benutten om te komen tot We kunnen zoveel beter 2.0. Met andere woorden: het is uw ambitie om een visie op het bestuurlijk stelsel en de organisatorische inrichting van Rotterdam te formuleren, die aangeeft hoe het nóg veel beter kan en welke dus uitdrukking geeft aan de Rotterdamse Aanpak met haar kernwaarden en tevens bijdraagt aan de doelen van de beste gemeente, te weten de best mogelijke dienstverlening, die zorgvuldig, duidelijk en rechtvaardig is vanuit een flexibele gemeentelijke organisatie (motie 31). Het meenemen van de verwachte kostenreductie van 20% door efficiënter werken speelt een belangrijke rol. 2/20

4 1.3 Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Het centrale vraagstuk voor Rotterdam is dus hoe de bestuurlijke en organisatorische inrichting er conform bovenstaande ontwikkelingen, wensen en eisen uit moet gaan zien. Een visie dient uw kernvraag te beantwoorden: hoe het nóg beter kan en op welke schaal zichtbare resultaten kunnen worden (blijven) geboekt. En hoe deze nieuwe bestuurlijke structuur behulpzaam is bij het bereiken van de bredere ambitie en dienstverlenings- en uitvoeringsopgave om de beste gemeente van Europa te worden. We formuleren uw kernvraag als volgt: Welk lokaal bestuursstelsel en organisatiewijze(n) (model) geven binnen het nieuwe wettelijke kader optimaal uitdrukking aan onze kernwaarden van burgernabij bestuur, gebiedsgericht werken, participatie, maatwerk en efficiëntie en helpt ons tevens om de ambitie waar te maken om de beste gemeente van Europa te worden? Uw vraag aan ons is welke stappen er moeten worden genomen en welke weg moet worden afgelegd om tot een dergelijke visie op een innovatieve bestuurlijke structuur, ofwel het Bestuurlijk model Rotterdam 14+ (BMR14+), te komen met alle betrokken partijen. Een aantal uitgangspunten hebt u reeds geformuleerd tijdens ons gesprek, inhoudelijk dan wel organisatorisch. We zetten deze kort op een rij: Inhoud: de visie moet: - aansluiten bij/doorontwikkelen van de visie We kunnen zoveel beter, de visie dient de Rotterdamse kernwaarden te optimaliseren: gebiedsgericht werken, participatie en efficiënt organiseren/werken; - aansluiten op de motie Rotterdam de beste gemeente van Europa (motie 31), met een belangrijke bezuinigingsdoelstelling door efficiënter werken/organiseren (20%); - aansluiten op het werk- en denkmodel Bestuurlijke verantwoordelijkheid ; - uitdrukking geven aan participatie, een bevolkingsonderzoek onder Rotterdammers (Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) in samenwerking met een gerenommeerd bureau) levert input voor de visie; - mede gebaseerd zijn op een internationale vergelijking (bijvoorbeeld door Erasmus Universiteit); - enkele mogelijke scenario s geven (3/4) voor bestuurlijke en organisatorische inrichting in de nieuwe situatie, zodat recht kan worden gedaan aan de verschillen binnen de stad (maatwerk), conform motie Burger betrekken bij toekomst nabij bestuur (De Kleijn). Deze scenario s/ontwikkelrichtingen dienen het politieke debat optimaal te faciliteren. Proces: uitgangspunten zijn: - de gemeenteraad heeft de regie op het proces, er is een werkgroep van raadsleden ingesteld die actief meedenkt; - in september/oktober 2012 dient een raadsbesluit over de visie gereed te zijn; - het raadsvoorstel of voorgenomen dat voorafgaat aan het daadwerkelijke raadsbesluit, de visie met haar scenario s zal worden gebruikt voor consultatie van de Rotterdammers door middel van een referendum, stadsdebatten een groot bewonersonderzoek of een combinatie van deze drie (motie De Kleijn); 3/20

5 - betrokkenheid van alle Rotterdammers is van belang. Het betrekken van de Rotterdammers, ongeorganiseerd en georganiseerd, bij de vorming van BmR14+ gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Rekening wordt gehouden met opvattingen en standpunten van stakeholders die politiek en/of bestuurlijk actief zijn in de stad. Belang wordt gehecht aan de opvattingen van alle Rotterdammers. Het proces moet daarom ook uitnodigend, laagdrempelig en goed toegankelijk zijn voor hun bijdragen. Een communicatiestrategie maakt daarom onderdeel uit van de procesaanpak. In het volgende hoofdstuk geven wij aan hoe dit proces volgens ons vorm kan krijgen binnen het gewenste tijdspad. Hoofdstuk 2 Procesplan Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam Stappenplan Onderstaand schema toont dat een proces om te komen tot een gedragen visie met betrokkenheid van alle belanghebbenden onzes inziens uit zes fasen met meerdere stappen bestaat. 1. Verkenning: 1a. Normatief kader 1b. Operationeel kader 2. Procescommunicatie en input consultatie 2. Verdieping: Foto s deelgemeenten 3. Reflectie: 1. Rotterdammers 2. R dam in NL 3. R dam in wereld 4. Tussentijdse analyse 5. Scenario s Ontwikkelen 3/4 varianten 6. Consultatie en besluitvorming Fase 1: verkenning: stap 1a, het opstellen van een normatief kader Voordat met alle betrokkenen gebrainstormd kan worden over mogelijkheden en kansen is het allereerst van belang om het speelveld af te bakenen en de kaders duidelijk te maken (waar staan we voor met zijn allen, wat is de bovengrens c.q. ondergrens?). Hiertoe dient een normatief kader te worden opgesteld, gebaseerd op de kaders en uitgangspunten zoals die er zijn in Rotterdam en de wettelijke mogelijkheden. Dit kader dient de discussie te kanaliseren en dient om de verschillende mogelijkheden/scenario s aan te toetsen. Activiteiten: - bronverzameling en deskresearch; - interviews met stakeholders in het bestaande bestuurlijke model van Rotterdam (raadsleden, collegeleden, voorzitters deelgemeenten, griffiers, deelraadsleden, secretarissen et cetera); - analyse en opstellen normatief kader; - toetsing bij werkgroep/stakeholders (terugkoppelmoment); - vaststellen normatief kader (besluitvorming). 4/20

6 Bronnen: - wetsvoorstel, memorie van toelichting (MvT) en bijbehorende stukken: reacties van Rotterdam, VNG, Amsterdam, brieven en discussie in de raad; - diverse relevantie moties: onder andere Tempel, De Kleijn, motie 31 (beste gemeente); - relevante literatuur: rapporten Van den Berg et cetera; - beleidsnota s: we kunnen zoveel beter, kernwaarden Rotterdam; - denk- en werkmodel Bestuurlijke Verantwoordelijkheid; - huidige taken/activiteiten- en bevoegdhedenstructuur (formeel/materieel). Resultaat: - een vastgesteld kader dat dient als gezamenlijk vertrekpunt (hier staan wij voor) en basis/toetssteen voor de visie en scenario s (normatieve afbakening: binnen deze boven- en ondergrenzen dienen de varianten te worden ontwikkeld). Fase 1: verkenning: stap 1b, het opstellen van een operationeel kader Een operationeel kader is nodig om de toekomstige alternatieven af te stemmen met de huidige politieke en ambtelijke organisatie en de mogelijke (praktische) invulling van de scenario s. Het typeren van de huidige en de gewenste operationele kaders op basis van de bestaande afspraken en de diverse standpunten en behoeften van betrokkenen. Binnen deze operationele kaders dienen de te ontwikkelen varianten te worden gevonden (bijvoorbeeld is gedeconcentreerde uitvoering een optie, of wordt deze mogelijkheid aan de voorkant afgesloten en is alleen decentrale uitvoering een optie?). Activiteiten: - bronverzameling en deskresearch; - interviews met professionals in huidige bestel (beleidsafdeling, bestuurszaken, diensten et cetera); - analyse en opstellen operationeel kader - toetsing bij werkgroep/geïnterviewden (terugkoppelmoment); - vaststellen operationeel kader (besluitvorming). Bronnen/eerste denkrichtingen: - gaat om invulling van het algemene concept de burger nabij ; - de bovengrens is alles wat overblijft na het wegvallen van de mogelijkheid algemeen vertegenwoordigend orgaan (politieke effectiviteit); - de ondergrens is de benodigde legitimatie (lokale verankering-burgers) en de organisatorische mogelijkheden (politieke en organisatorische efficiency); - het (globaal) definiëren van politieke variaties/wensen (mede op basis van standpuntenoverzicht), inclusief sets van passende bevoegdheden en keuze inzake representativiteit; - het (globaal) definiëren van organisatorische variaties, inclusief hiërarchische (ambtelijke) inbedding en de mate van centrale of gedeconcentreerde uitvoering. Resultaat: - een gezamenlijk vastgesteld operationeel kader dat in staat stelt de verbinding te maken tussen gewenste toekomst (scenario s) en de huidige werkelijkheid. 5/20

7 Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC stappen 1a/1b: - Er dient bij de griffie een centraal aanspreek- en coördinatiepunt te zijn voor het leveren van relevant materiaal en het maken van afspraken voor interviews. - Deskresearch, interviews en analyse dienen te worden uitgevoerd door een klein team van onderzoekers/beleidsmedewerkers. - Voor het opstellen van de beide kaders worden de belangrijkste stakeholders betrokken, gedacht wordt aan de deelgemeentenvoorzitters, de griffiers, de werkgroep raadsleden en de griffie. Gezamenlijk kunnen aanvullende stakeholders worden benoemd. - Voor het opstellen van de beide kaders worden verschillende direct betrokkenen geconsulteerd. Gedacht kan worden aan een representatieve afspiegeling van het bestaande ambtelijke, politieke en bestuurlijke kader dat actief is in het huidige bestuurlijke model van Rotterdam. Dit dient nadrukkelijk alleen als input van het proces van de werkgroep. Denkbaar is dat de werkgroep Rotterdammers aanwijst of vraagt om met de werkgroep mee te denken. Uitgangspunt blijft dat iedere Rotterdammer evenveel recht heeft op input in dit proces. Betrokkenheid vanuit partijpolitieke invalshoek is aan de partijen zelf om te organiseren, waarbij het resultaat of de opvattingen vanuit partijen ter kennis kan worden gebracht van de werkgroep als input voor het formuleren van het operationeel en normatief kader. Ook voorafgaande aan en in de tussentijdse analyse is er ruimte voor die input, zoals die ruimte er ook is voor willekeurige, a-politieke Rotterdammers. Optioneel aanvullende inzet BMC fase 1 BMC kan ook de inhoudelijke verkenning en analyse voor u uitvoeren door adviseurs/onderzoekers te leveren en/of de logistieke begeleiding te verzorgen (planning en organisatie). Aangaande de beide kaders achten wij het werk- en denkmodel Bestuurlijke Verantwoordelijkheid een goed handvat. Dit model kan in het kader van dit proces verder worden vertaald naar de Rotterdamse kernwaarden, om aldus te zoeken naar varianten die deze kernwaarden (gebiedsgericht werken, participatie en efficiëntie) te optimaliseren. Los van de daadwerkelijke inzet van BMC op de inhoud, hebben wij reeds getracht deze vertaling te maken (zie bijlage 1). Fase 1: verkenning: stap 2, procescommunicatie en input consultatie Nagenoeg gelijktijdig met de verkenning wordt een communicatieproces opgestart met veel free publicity en gerichte campagnemiddelen om de Rotterdammer duidelijk te maken dat er mogelijk iets gaat veranderen in de bestuurlijke structuur van de stad per maart 2014 (bewustwording). In deze fase wordt iedere Rotterdammer via nieuwe media et cetera uitgenodigd zijn ideeën en suggesties, wensen en eisen te formuleren met betrekking tot de dienstverlening en burgernabijbesturen. Rotterdammers worden uitgedaagd in een transparant proces zelf een bijdrage te leveren aan het debat over de bestuurlijke inrichting van de stad. Duidelijk wordt gemaakt dat dit kan aan het begin van het proces, gedurende het proces en aan het eind van het proces, vlak voor de besluitvorming door de raad. 6/20

8 Fase 2: verdieping: foto s van de deelgemeenten Met behulp van het normatieve en operationele kader dient er vervolgens veldwerk te worden verricht. Dat wil zeggen dat de situatie, wensen en mogelijkheden van de circa 60 CBS-gebieden in Rotterdam en de veertien deelgemeenten in kaart worden gebracht, inclusief de wijze waarop participatie is geregeld. Er wordt een foto gemaakt van alle deelgemeenten en hun deelgebieden. Hierin zal veel aandacht moeten zijn voor de verscheidenheid aan gebieden in Rotterdam, denk aan Rozenburg en Hoek van Holland, maar ook de uitzonderingssituatie van Pernis. Activiteiten: - deskresearch; - interviews in deelgemeenten; - analyse bronmateriaal; - opstellen foto ; - samenbrengen foto s/totaalrapportage; - presentatie aan opdrachtgever/werkgroep. Bronnen (nog aan te vullen): - toekomstvisie; - raads- en collegeprogramma; - programmabegroting 2012 (inclusief Verbonden Partijen); - participatienota; - dienstverleningsvisie en -plan; - beleidsdocumenten deelgemeenten. Resultaat: - een helder en actueel beeld van elke deelgemeente afzonderlijk, waaruit duidelijk wordt hoe zij burger nabijheid heeft georganiseerd en op welke wijze zij bijdraagt aan de ambities en kernwaarden van de centrale stad. Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 2: - Voor het uitvoeren van dit veldwerk dienen kleine onderzoeksteams/duo s te worden opgesteld, die parallel aan elkaar het onderzoek in de deelgemeenten verrichten. Zij rapporteren aan de procesbegeleider van BMC. In plaats van onderzoekers vanuit de centrale stad kan ook gedacht worden aan aanlevering van de foto vanuit de deelgemeenten zelf op basis van een heldere opdracht en uniform format. - Er dient bij elke deelgemeente een centraal aanspreek- en coördinatiepunt te zijn voor het leveren van relevant materiaal en het maken van afspraken voor interviews met vertegenwoordigers van de deelgemeenten, de wijken, maar ook de in de deelgemeenten actieve instellingen en organisaties. Het ligt voor de hand om de deelraadgriffiers hierin een rol te geven. - De beelden worden opgesteld in samenwerking met de deelraadgriffiers/ secretarissen/deelgemeentenvoorzitters, de deelgemeente zorgt voor deze interne consultatie. - Betrokkenheid en beschikbaarheid vanuit de deelgemeenten is noodzakelijk voor de vereiste interviews. 7/20

9 - De procesbegeleider van BMC coördineert dit onderzoeksproces en stuurt de onderzoeksteams aan op tijdslijnen en resultaat. Hij overlegt met de onderzoekers over inhoud, doelen en wijze van onderzoek en zorgt voor een uniforme aanpak. Hij brengt de resultaten samen en presenteert dit aan de opdrachtgever/werkgroep. Optioneel aanvullende inzet BMC fase 2 Ook voor deze fase geldt dat BMC een klein onderzoeksteam kan leveren die parallel werkt aan het opstellen van de foto s van de deelgemeenten. Een extern onderzoeksteam bevordert de objectiviteit van de foto s. Zij doet het deskresearch, de interviews en analyse. Indien wel ervoor wordt gekozen het onderzoek zelf te doen (op basis van format) zou BMC op basis van aangeleverde foto s de totaalrapportage kunnen maken. Fase 3: reflectie vanuit participatie/vergelijking Op basis van de foto s wordt zicht gekregen op de huidige situatie in Rotterdam, de nuances daarin en verschillende wensen en mogelijkheden en eventuele werkbare variaties in de stad. Voordat deze foto s geïnterpreteerd worden binnen de kaders om toekomstscenario s te kunnen ontwikkelen, dient er eerst een verbreding plaats te vinden van het lokale/interne onderzoek: de reflectie. We zoeken die verbreding in het volgende drieluik: 1. De Rotterdammers: een bevolkingsonderzoek 2. Rotterdam in Nederland: een nationaal vergelijkend onderzoek 3. Rotterdam in de wereld: een internationaal vergelijkend onderzoek 1. De Rotterdammers Belangrijk voor de scenario-ontwikkeling is de input van de Rotterdammers zelf, hoe ervaren zij de dienstverlening en het bestuur nu en hoe zien zij dat in de toekomst voor zich? Om deze meningen en wensen van de burgers/ondernemers te kunnen meenemen, dient er een bevolkingsonderzoek gedaan te worden door het COS in samenwerking met een gerenommeerd bureau (bijvoorbeeld Maurice De Hond). Het gaat hier om een onderzoek onder alle Rotterdammers en dus een daadwerkelijke afspiegeling van de bevolking, actief en niet-actief, politiek, maatschappelijke instellingen, bedrijven et cetera. 2. Rotterdam in Nederland Dit betreft een kernachtige vergelijking van de toegepaste oplossingen en werkwijzen in enkele andere grote steden in Nederland, zoals Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Amstelveen (Nes aan de Amstel), Enschede. 1 Cruciaal daarbij is leren van innovatieve mogelijkheden elders in Nederland, bijvoorbeeld het wijkgericht werken of de intergemeentelijke samenwerking. 1 Deze gemeenten hebben allen hun eigen constructie(s) om territoriale belangen binnen de bestuurlijke inrichting te borgen. Zoals constructies met wijk- of stadsdeelwethouders, functionele en/of territoriale bestuurscommissies of raadscommissies en de mogelijkheid van adviescommissies ex artikel 82 Gemeentewet. 8/20

10 3. Rotterdam in de Wereld Het is nuttig om een internationale vergelijking uit voeren naar werkbare constructies in het buitenland. Hierbij dient gezocht te worden naar een set van gemeenten waar op interactieve en innovatieve wijze samenwerking met de bevolking is georganiseerd, dan wel op een vernieuwende wijze invulling is gegeven aan de rol van de overheid. Ons voorstel zou zijn om dit in samenwerking met de Erasmus Universiteit te doen. Deze twee trajecten dienen deels parallel te lopen met de eerste fasen van het proces, zodat de resultaten in fase 4 kunnen worden gebruikt. Activiteiten: - uitvoeren nationaal vergelijkend onderzoek en analyse; - analyse en verwerking resultaten consultatie Rotterdammers; - analyse en verwerking resultaten nationale en internationale verkenning; - duiding van de Rotterdamse situatie binnen het drieluik. Bronnen: - uitkomsten onderzoek COS/extern bureau; - uitkomsten onderzoek Erasmus Universiteit; - relevante (beleids)documenten/regelgeving andere steden; - de foto s van de deelgemeenten. Resultaat: - De lokale Rotterdamse situatie afgezet tegen een breder kader van wensen en behoeften van de eigen inwoners, en mogelijk bruikbare ervaringen/gebruiken en constructies in andere steden in binnen- en buitenland. Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 3 : - de Rotterdammers geschiedt door het COS in samenwerking met een extern bureau (start parallel aan fase 1/2); - het onderzoeksteam verzorgt de nationale vergelijking en analyse; - het internationaal-vergelijkende onderzoek geschiedt door de Erasmus Universiteit (start parallel aan fase 1/2); - het onderzoeksteam brengt de resultaten samen en duidt de Rotterdamse situatie; - de procesbegeleider zorgt in samenspraak met opdrachtgever voor afstemming op inhoud van de drie onderzoeken en stuurt op voortgang en resultaat. Fase 4: tussentijdse analyse Resultaten van deze reflectie worden vervat in een tussentijdse analyse. Deze omvat ook eerste mogelijke richtingen voor bestuurlijke en organisatorische varianten. In deze fase kunnen de leden van de werkgroep ook tijd vinden om hun achterban te raadplegen. Activiteiten: - analyse en verwerking resultaten fasen 1 tot en met 3; - opstellen tussentijdse analyse; - ontwikkelen eerste varianten/richtingen; - presentatie/toetsing opdrachtgever/werkgroep. 9/20

11 Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 4 : - reflectie, analyse en het opstellen van de tussenrapportage, alsmede het opstellen van eerste richtingen voor scenario s geschied door het onderzoeksteam; - de procesbegeleider van BMC brengt het geheel samen en presenteert dit aan de opdrachtgever/werkgroep. Resultaat: - Tussenrapportage waarin resultaten van fase 1 tot en met 3 zijn samengebracht (foto s, bevolkingsonderzoek, (inter)nationale vergelijking) en enkele eerste denkrichtingen tot scenario s zijn weergegeven. Fase 5: uitwerken scenario s voor een nieuwe bestuurlijke inrichting Op basis van de resultaten van de eerste vier fasen dienen vervolgens enkele scenario s uitgewerkt te worden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het bestaande werkmodel Bestuurlijke Verantwoordelijkheid (zie hiervoor). Indien BMC hierbij een inhoudelijke bijdrage levert kunnen we dit model combineren met de scenario s voor de toekomst van het openbaar bestuur (vervat in het boek Goed Werkgeverschap ). Deze niet-normatieve scenario s zijn goed te combineren met het denkkader dat al bestaat in Rotterdam en biedt veel mogelijkheden om differentiatie tussen verschillende gebieden en situaties aan te brengen (zie bijlage 2 voor een beknopt overzicht van deze vier scenario s). Op basis van de mogelijke scenario s voor de deelgemeenten, worden met de eerder benoemde stakeholders de varianten besproken en wordt er gezocht naar de meest wenselijke vorm en wordt deze vertaald naar maatwerkvarianten Het Rotterdams Model. Binnen de scenario s dient voldoende ruimte te zijn voor aansluiting op de actuele behoefte. Het dient echter ook mogelijk te worden om te starten in het ene scenario/de variant en over enkele jaren te verkleuren naar het andere scenario/de variant. Het zijn geen blauwdrukken of rigide modellen. Dit geeft binnen het model de nodige flexibiliteit om te blijven reageren op de maatschappelijke bewegingen. Gezocht moet worden naar een robuust ontwerp (richting) voor een flexibele toepassing (ruimte). Activiteiten: - uitwerken scenario s; - toetsing en verdieping scenario s bij de eerder betrokken stakeholders; - opstellen maatwerkscenario( s), ofwel Rotterdams Model ; - rapportage opdrachtgever/werkgroep. Bronnen: - alle resultaten uit de eerste vijf fasen; - werkmodel Bestuurlijke Verantwoordelijkheid; - (optioneel) scenario s toekomst openbaar bestuur (Goed Werkgeverschap/BMC). Resultaten: - drie tot vier scenario s voor mogelijke toekomstontwikkeling bestuurlijke inrichting; - een Rotterdams Model (maatwerkvariant(en) voor nieuwe bestuurlijke inrichting. 10/20

12 Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 5: - het onderzoeksteam werkt de scenario s op basis van de toetsing met betrokkenen uit; - de procesbegeleider van BMC brengt het geheel samen en presenteert dit aan de opdrachtgever/werkgroep. Optioneel aanvullende inzet BMC fasen 3, 4, en 5 Naast de procesbegeleiding kan BMC inzet leveren ten behoeve van het onderzoeksteam om het scenariodenken (ontwikkeling) en de uitwerking te begeleiden, eventueel mede op basis van de eerder ontwikkelde scenario s van BMC voor de toekomst van het openbaar bestuur. Ook kan er inzet geleverd worden voor de vereiste deelonderzoeken (bevolkingsonderzoek en vergelijking) om deze in samenwerking dit uit te voeren en de koppeling vanuit het onderzoek (kaders en scenario s) te borgen. Fase 6: consultatie en besluitvorming Aan de hand van de opgestelde scenario s voor de doorontwikkeling van de deelgemeenten en de typering van de gevonden varianten, kan een besluitvormingskader worden opgesteld. De onderdelen van het besluitvormingskader dienen wel te worden geconsulteerd bij de betrokken stakeholders (ook hier weer in de volle breedte van de gewone Rotterdammer tot de actief betrokkene in instellingen/organisaties en van vertegenwoordigers van bedrijven tot burgers die een actieve rol spelen in hun deelgemeente of wijk), teneinde een volledig overzicht van de meningen en opvattingen te kunnen verwerken in het voorstel voor de toe te passen kaders. De formulering van de op te stellen kaders is de afronding van de bestuurlijke en organisatorische verkenningsfase en levert de basis voor de feitelijke uitwerking van de scenario s in de stad in De politiek kan op basis van het resultaat van dit proces minimaal de volgende kaders bepalen : een robuust ontwerp voor de doorontwikkeling van de deelgemeenten na wetswijziging; een set aan scenario s en varianten die kunnen worden toegepast voor de vormgeving; een aanzet tot een transitieproces, waarin aandacht is voor de praktische vormgeving van de politieke en organisatorische vormgeving van de gedefinieerde kernwaarden. Activiteiten: - het onderbouwen en opstellen van de voor te stellen bestuurlijke kaders; - het consulteren van de stakeholders; - het opstellen van een eindrapportage, inclusief concept agendapost voor raadscommissies et cetera. Bronnen: - al het materiaal/resultaten uit de fasen 1 tot en met 5; - uitkomsten consultatie stakeholders. Resultaat: - eindrapportage en concept agendapost voor politieke besluitvorming. 11/20

13 Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 6: - het onderzoeks-/projectteam stelt de bestuurlijke kaders op; - het onderzoeks-/projectteam verzorgt de consultatie van de stakeholders; - het onderzoeks-/projectteam stelt de eindrapportage en agendaposten op; - de procesbegeleider van BMC coördineert en stuurt het onderzoeks-/projectteam aan op tijdslijnen en resultaat; - de procesbegeleider van BMC brengt het geheel samen en presenteert dit aan de opdrachtgever/werkgroep. Optioneel aanvullende inzet BMC fase 6: BMC kan mede de consultatie, eindrapportage en de concepten voor de agendaposten coördineren en redactioneel verzorgen. 12/20

14 PROCESPLAN Op weg naar BMR14+ Fase 1: verkenning Normatief en operationeel kader, proces-communicatie en input consultatie Stap 1/2a: opstart bevolkingsonderzoek Stap 1/2b: opstart nationale vergelijking 1. Bronverzameling en deskresearch 2. Interviews stakeholders 3. Analyse en opstellen kaders 4/5. Toetsing/terugkoppeling werkgroep & besluitvorming RESULTAAT - Vastgesteld normatief en operationeel kader = gezamenlijk vertrekpunt en basis/toetssteen voor de visie/scenario s (bovenen ondergrens) Stap 1/2c: opstart internationale vergelijking 6. Procescommunicatie/consultatie Fase 2: verdieping Foto s deelgemeenten Stap 2a/b: uitvoering onderzoeken lokaal, internationaal 1. Bronverzameling en deskresearch 2. Interviews in deelgemeenten 3. Analyse en opstellen foto s 4. Presentatie werkgroep - 14 foto s van deelgemeenten = een helder beeld van de huidige situatie in de gebieden en hun wensen en mogelijkheden - Afgerond bevolkingsonderzoek - Afgeronde internationale vergelijkingen Fase 3: reflectie Drieluikonderzoek Fase 3a: uitvoering nationale vergelijking 1. Analyse/verwerking drieluik onderzoek: lokaal, (inter)nationaal 2. Rotterdam (foto s) plaats in drieluik - Reflectie: Rotterdamse situatie is afgezet en geplaatst in een breder perspectief, namelijk dat van de inwoners, andere steden in binnen en buitenland Fase 4: tussentijdse analyse Tussenrapportage 1. Analyse en verwerking fase 1-4, 2. Opstellen tussenrapportage 3. Presentatie werkgroep - Tussenrapportage: resultaten fasen 1 tot en met 4, inclusief eerste denkrichtingen voor varianten Fase 5: scenario s 3/4 mogelijke varianten 1. Uitwerken scenario s 2. Toetsing en verdieping stakeholders 3. Opstellen maatwerk scenario - 3/4 Scenario s: varianten bestuurlijke inrichting Rotterdam 4. Rapportage werkgroep Fase 6: Consultatie en besluitvorming 1/2 Opstellen bestuurlijke kaders en consultatie stakeholders 3. Opstelen eindrapportage - Eindrapportage 13/20

15 2.2 Planning Globaal ziet de planning van de zeven fasen er als volgt uit. Bij een mogelijke start wordt een gedetailleerder planning opgesteld met de verschillende deelactiviteiten Jan. Februari Maart April Mei Juni Aug./Sept. Okt./Nov. weken Acties Fase 1 Stap 1a en 1b Normatief en operationeel kader Stap 2 Procescommunicatie & input consultatie Fase 2 Foto s deelgemeenten Fase 3 Reflectie Fase 4 Tussentijdse analyse Fase 5 Scenario s Fase 6 Consultatie en besluitvorming Hoofdstuk 3 Inzet 3.1 Procesbegeleider De rol van procesbegeleider zal worden ingevuld door de heer drs. R. (Roel) Wever, directeur bij BMC. De heer Wever heeft zijn sporen verdiend in het lokaal bestuur en heeft meerdere opdrachten vervuld in het begeleiden van colleges en raden bij ingewikkelde besluitvormingstrajecten. Hierbij valt te denken aan de begeleiding van de visitatiecommissie Drechtsteden en de evaluatie van Parkstad Limburg. Daarnaast heeft hij diverse gemeenten begeleid op heidagen onder meer rondom specifieke problemen. Tevens is hij verantwoordelijk als projectleider voor bestuurskrachtonderzoeken en heeft in dit verband als eindverantwoordelijke de onderzoeken naar alle gemeenten in de provincie Groningen begeleid. 14/20

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Als u het écht wilt weten!

Als u het écht wilt weten! Als u het écht wilt weten! Kwaliteitsmeter Jeugdparticipatie Gemeenten Verwey-Jonker Instituut Jodi Mak & Majone Steketee Stichting Alexander: Leo Rutjes & Jody Bauer Inhoudsopgave 1. De Kwaliteitsmeter

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor het openbaar bestuur Korte Voorhout

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Anders werken Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Auteurs: Charlotte Hanzon, Anne Lucassen en Karin Sok Tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Preventie en zorg verbinden in de praktijk. Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten

Preventie en zorg verbinden in de praktijk. Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten 1 Preventie en zorg verbinden in de praktijk Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten 2 In opdracht van: Uitgevoerd door: 3 VOORWOORD 4 3 STAP TOEPassing IN DE PRAKTIJK 1 - KENNISMAKEN MET

Nadere informatie