Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+"

Transcriptie

1 Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Procesplan vernieuwing (deel)gemeentelijk bestel Offerte Gemeente Rotterdam, Griffie BMC 1 februari 2012 drs. R. Wever mr.drs. N.M. Lourens C.L. Derickx MBA drs. R.W.C. van Woerkum MMC Correspondentienummer: AD

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 HOE KAN HET NÓG BETER IN ROTTERDAM? Hoe Rotterdam bestuurlijk in te richten na afschaffing van deelgemeenten? Welk bestuurlijk-organisatorisch stelsel past bij de Rotterdamse Aanpak en beste gemeente? Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam HOOFDSTUK 2 PROCESPLAN OP WEG NAAR BESTUURLIJK MODEL ROTTERDAM Stappenplan Planning 14 HOOFDSTUK 3 INZET Procesbegeleider Projectorganisatie Optionele ondersteuning BMC 16 HOOFDSTUK 4 INVESTERING 16 HOOFDSTUK 5 TOT SLOT 16 BIJLAGE 1 WERK-DENKMODEL BESTUURLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 19 BIJLAGE 2 SCENARIO S TOEKOOMST OPENBAAR BESTUUR 20 1/20

3 Hoofdstuk 1 Hoe kan het nóg beter in Rotterdam? 1.1 Hoe Rotterdam bestuurlijk in te richten na afschaffing van deelgemeenten? Vanuit het huidige wetsvoorstel van minister Donner zal de mogelijkheid tot het instellen van deelgemeenten/stadsdelen per 5 maart 2014 op grond van de Gemeentewet (artikel 87 en verder) worden afgeschaft. De gemeente Rotterdam kent nu veertien deelgemeenten (Pernis niet formeel op basis van Gemeentewet, maar wel materieel). Met het vervallen van deze wettelijke bevoegdheid van het gemeentebestuur, dient er gezocht te worden naar innovatieve mogelijkheden binnen het nieuwe wettelijke regime om het bestuur in Rotterdam op een andere wijze dicht bij de burger te organiseren en efficiënt en in maatwerk uitvoering te geven aan de gemeentelijke taken. Het deelgemeentelijke stelsel geeft immers uitdrukking aan belangrijke kernwaarden voor Rotterdam, zoals werken vanuit een gebiedsgerichte aanpak, waarbij burgers en ondernemers via burgernabij bestuur participeren in het besturen van de stad of hun wijk en waarbij recht wordt gedaan aan de differentiatie binnen de gemeente. Het complementair bestuur waarin deze Rotterdamse Aanpak tot uitdrukking komt, wil de stad dan ook graag behouden. 1.2 Welk bestuurlijk-organisatorisch stelsel past bij de Rotterdamse Aanpak en beste gemeente? Tegelijkertijd speelt de wens om nog verder te gaan in de doorontwikkeling van het (deel)gemeentelijk functioneren. Hieraan is reeds uitdrukking gegeven met de visie We kunnen zoveel beter (2009), waarin de gezamenlijke ambitie voor de stad is verwoord: één overheid, herkenbare kwaliteitsstandaard, adequaat en slagvaardig en een evenwicht tussen grootstedelijke opgaven en gebiedsgericht werken. Er zijn voorstellen geformuleerd om het functioneren van het stedelijk bestuur, de deelgemeenten en de diensten te optimaliseren, waarbij geconstateerd werd dat het model van het complementair bestuur een belangrijke voorwaarde is om gezamenlijke ambities en doelstellingen in maatwerk te kunnen realiseren. U erkent tegelijkertijd echter ook dat het niet gaat om het huidige bestuursstelsel op zichzelf, maar om het uiteindelijke zichtbare resultaat in de stad. De huidige ontwikkeling van afschaffing van de deelgemeenten loopt bovendien samen met de ambitie van Rotterdam om de beste gemeente van Europa te worden (motie 31). Er ligt dus een kans om dit innovatieproces te benutten om te komen tot We kunnen zoveel beter 2.0. Met andere woorden: het is uw ambitie om een visie op het bestuurlijk stelsel en de organisatorische inrichting van Rotterdam te formuleren, die aangeeft hoe het nóg veel beter kan en welke dus uitdrukking geeft aan de Rotterdamse Aanpak met haar kernwaarden en tevens bijdraagt aan de doelen van de beste gemeente, te weten de best mogelijke dienstverlening, die zorgvuldig, duidelijk en rechtvaardig is vanuit een flexibele gemeentelijke organisatie (motie 31). Het meenemen van de verwachte kostenreductie van 20% door efficiënter werken speelt een belangrijke rol. 2/20

4 1.3 Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Het centrale vraagstuk voor Rotterdam is dus hoe de bestuurlijke en organisatorische inrichting er conform bovenstaande ontwikkelingen, wensen en eisen uit moet gaan zien. Een visie dient uw kernvraag te beantwoorden: hoe het nóg beter kan en op welke schaal zichtbare resultaten kunnen worden (blijven) geboekt. En hoe deze nieuwe bestuurlijke structuur behulpzaam is bij het bereiken van de bredere ambitie en dienstverlenings- en uitvoeringsopgave om de beste gemeente van Europa te worden. We formuleren uw kernvraag als volgt: Welk lokaal bestuursstelsel en organisatiewijze(n) (model) geven binnen het nieuwe wettelijke kader optimaal uitdrukking aan onze kernwaarden van burgernabij bestuur, gebiedsgericht werken, participatie, maatwerk en efficiëntie en helpt ons tevens om de ambitie waar te maken om de beste gemeente van Europa te worden? Uw vraag aan ons is welke stappen er moeten worden genomen en welke weg moet worden afgelegd om tot een dergelijke visie op een innovatieve bestuurlijke structuur, ofwel het Bestuurlijk model Rotterdam 14+ (BMR14+), te komen met alle betrokken partijen. Een aantal uitgangspunten hebt u reeds geformuleerd tijdens ons gesprek, inhoudelijk dan wel organisatorisch. We zetten deze kort op een rij: Inhoud: de visie moet: - aansluiten bij/doorontwikkelen van de visie We kunnen zoveel beter, de visie dient de Rotterdamse kernwaarden te optimaliseren: gebiedsgericht werken, participatie en efficiënt organiseren/werken; - aansluiten op de motie Rotterdam de beste gemeente van Europa (motie 31), met een belangrijke bezuinigingsdoelstelling door efficiënter werken/organiseren (20%); - aansluiten op het werk- en denkmodel Bestuurlijke verantwoordelijkheid ; - uitdrukking geven aan participatie, een bevolkingsonderzoek onder Rotterdammers (Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) in samenwerking met een gerenommeerd bureau) levert input voor de visie; - mede gebaseerd zijn op een internationale vergelijking (bijvoorbeeld door Erasmus Universiteit); - enkele mogelijke scenario s geven (3/4) voor bestuurlijke en organisatorische inrichting in de nieuwe situatie, zodat recht kan worden gedaan aan de verschillen binnen de stad (maatwerk), conform motie Burger betrekken bij toekomst nabij bestuur (De Kleijn). Deze scenario s/ontwikkelrichtingen dienen het politieke debat optimaal te faciliteren. Proces: uitgangspunten zijn: - de gemeenteraad heeft de regie op het proces, er is een werkgroep van raadsleden ingesteld die actief meedenkt; - in september/oktober 2012 dient een raadsbesluit over de visie gereed te zijn; - het raadsvoorstel of voorgenomen dat voorafgaat aan het daadwerkelijke raadsbesluit, de visie met haar scenario s zal worden gebruikt voor consultatie van de Rotterdammers door middel van een referendum, stadsdebatten een groot bewonersonderzoek of een combinatie van deze drie (motie De Kleijn); 3/20

5 - betrokkenheid van alle Rotterdammers is van belang. Het betrekken van de Rotterdammers, ongeorganiseerd en georganiseerd, bij de vorming van BmR14+ gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Rekening wordt gehouden met opvattingen en standpunten van stakeholders die politiek en/of bestuurlijk actief zijn in de stad. Belang wordt gehecht aan de opvattingen van alle Rotterdammers. Het proces moet daarom ook uitnodigend, laagdrempelig en goed toegankelijk zijn voor hun bijdragen. Een communicatiestrategie maakt daarom onderdeel uit van de procesaanpak. In het volgende hoofdstuk geven wij aan hoe dit proces volgens ons vorm kan krijgen binnen het gewenste tijdspad. Hoofdstuk 2 Procesplan Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam Stappenplan Onderstaand schema toont dat een proces om te komen tot een gedragen visie met betrokkenheid van alle belanghebbenden onzes inziens uit zes fasen met meerdere stappen bestaat. 1. Verkenning: 1a. Normatief kader 1b. Operationeel kader 2. Procescommunicatie en input consultatie 2. Verdieping: Foto s deelgemeenten 3. Reflectie: 1. Rotterdammers 2. R dam in NL 3. R dam in wereld 4. Tussentijdse analyse 5. Scenario s Ontwikkelen 3/4 varianten 6. Consultatie en besluitvorming Fase 1: verkenning: stap 1a, het opstellen van een normatief kader Voordat met alle betrokkenen gebrainstormd kan worden over mogelijkheden en kansen is het allereerst van belang om het speelveld af te bakenen en de kaders duidelijk te maken (waar staan we voor met zijn allen, wat is de bovengrens c.q. ondergrens?). Hiertoe dient een normatief kader te worden opgesteld, gebaseerd op de kaders en uitgangspunten zoals die er zijn in Rotterdam en de wettelijke mogelijkheden. Dit kader dient de discussie te kanaliseren en dient om de verschillende mogelijkheden/scenario s aan te toetsen. Activiteiten: - bronverzameling en deskresearch; - interviews met stakeholders in het bestaande bestuurlijke model van Rotterdam (raadsleden, collegeleden, voorzitters deelgemeenten, griffiers, deelraadsleden, secretarissen et cetera); - analyse en opstellen normatief kader; - toetsing bij werkgroep/stakeholders (terugkoppelmoment); - vaststellen normatief kader (besluitvorming). 4/20

6 Bronnen: - wetsvoorstel, memorie van toelichting (MvT) en bijbehorende stukken: reacties van Rotterdam, VNG, Amsterdam, brieven en discussie in de raad; - diverse relevantie moties: onder andere Tempel, De Kleijn, motie 31 (beste gemeente); - relevante literatuur: rapporten Van den Berg et cetera; - beleidsnota s: we kunnen zoveel beter, kernwaarden Rotterdam; - denk- en werkmodel Bestuurlijke Verantwoordelijkheid; - huidige taken/activiteiten- en bevoegdhedenstructuur (formeel/materieel). Resultaat: - een vastgesteld kader dat dient als gezamenlijk vertrekpunt (hier staan wij voor) en basis/toetssteen voor de visie en scenario s (normatieve afbakening: binnen deze boven- en ondergrenzen dienen de varianten te worden ontwikkeld). Fase 1: verkenning: stap 1b, het opstellen van een operationeel kader Een operationeel kader is nodig om de toekomstige alternatieven af te stemmen met de huidige politieke en ambtelijke organisatie en de mogelijke (praktische) invulling van de scenario s. Het typeren van de huidige en de gewenste operationele kaders op basis van de bestaande afspraken en de diverse standpunten en behoeften van betrokkenen. Binnen deze operationele kaders dienen de te ontwikkelen varianten te worden gevonden (bijvoorbeeld is gedeconcentreerde uitvoering een optie, of wordt deze mogelijkheid aan de voorkant afgesloten en is alleen decentrale uitvoering een optie?). Activiteiten: - bronverzameling en deskresearch; - interviews met professionals in huidige bestel (beleidsafdeling, bestuurszaken, diensten et cetera); - analyse en opstellen operationeel kader - toetsing bij werkgroep/geïnterviewden (terugkoppelmoment); - vaststellen operationeel kader (besluitvorming). Bronnen/eerste denkrichtingen: - gaat om invulling van het algemene concept de burger nabij ; - de bovengrens is alles wat overblijft na het wegvallen van de mogelijkheid algemeen vertegenwoordigend orgaan (politieke effectiviteit); - de ondergrens is de benodigde legitimatie (lokale verankering-burgers) en de organisatorische mogelijkheden (politieke en organisatorische efficiency); - het (globaal) definiëren van politieke variaties/wensen (mede op basis van standpuntenoverzicht), inclusief sets van passende bevoegdheden en keuze inzake representativiteit; - het (globaal) definiëren van organisatorische variaties, inclusief hiërarchische (ambtelijke) inbedding en de mate van centrale of gedeconcentreerde uitvoering. Resultaat: - een gezamenlijk vastgesteld operationeel kader dat in staat stelt de verbinding te maken tussen gewenste toekomst (scenario s) en de huidige werkelijkheid. 5/20

7 Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC stappen 1a/1b: - Er dient bij de griffie een centraal aanspreek- en coördinatiepunt te zijn voor het leveren van relevant materiaal en het maken van afspraken voor interviews. - Deskresearch, interviews en analyse dienen te worden uitgevoerd door een klein team van onderzoekers/beleidsmedewerkers. - Voor het opstellen van de beide kaders worden de belangrijkste stakeholders betrokken, gedacht wordt aan de deelgemeentenvoorzitters, de griffiers, de werkgroep raadsleden en de griffie. Gezamenlijk kunnen aanvullende stakeholders worden benoemd. - Voor het opstellen van de beide kaders worden verschillende direct betrokkenen geconsulteerd. Gedacht kan worden aan een representatieve afspiegeling van het bestaande ambtelijke, politieke en bestuurlijke kader dat actief is in het huidige bestuurlijke model van Rotterdam. Dit dient nadrukkelijk alleen als input van het proces van de werkgroep. Denkbaar is dat de werkgroep Rotterdammers aanwijst of vraagt om met de werkgroep mee te denken. Uitgangspunt blijft dat iedere Rotterdammer evenveel recht heeft op input in dit proces. Betrokkenheid vanuit partijpolitieke invalshoek is aan de partijen zelf om te organiseren, waarbij het resultaat of de opvattingen vanuit partijen ter kennis kan worden gebracht van de werkgroep als input voor het formuleren van het operationeel en normatief kader. Ook voorafgaande aan en in de tussentijdse analyse is er ruimte voor die input, zoals die ruimte er ook is voor willekeurige, a-politieke Rotterdammers. Optioneel aanvullende inzet BMC fase 1 BMC kan ook de inhoudelijke verkenning en analyse voor u uitvoeren door adviseurs/onderzoekers te leveren en/of de logistieke begeleiding te verzorgen (planning en organisatie). Aangaande de beide kaders achten wij het werk- en denkmodel Bestuurlijke Verantwoordelijkheid een goed handvat. Dit model kan in het kader van dit proces verder worden vertaald naar de Rotterdamse kernwaarden, om aldus te zoeken naar varianten die deze kernwaarden (gebiedsgericht werken, participatie en efficiëntie) te optimaliseren. Los van de daadwerkelijke inzet van BMC op de inhoud, hebben wij reeds getracht deze vertaling te maken (zie bijlage 1). Fase 1: verkenning: stap 2, procescommunicatie en input consultatie Nagenoeg gelijktijdig met de verkenning wordt een communicatieproces opgestart met veel free publicity en gerichte campagnemiddelen om de Rotterdammer duidelijk te maken dat er mogelijk iets gaat veranderen in de bestuurlijke structuur van de stad per maart 2014 (bewustwording). In deze fase wordt iedere Rotterdammer via nieuwe media et cetera uitgenodigd zijn ideeën en suggesties, wensen en eisen te formuleren met betrekking tot de dienstverlening en burgernabijbesturen. Rotterdammers worden uitgedaagd in een transparant proces zelf een bijdrage te leveren aan het debat over de bestuurlijke inrichting van de stad. Duidelijk wordt gemaakt dat dit kan aan het begin van het proces, gedurende het proces en aan het eind van het proces, vlak voor de besluitvorming door de raad. 6/20

8 Fase 2: verdieping: foto s van de deelgemeenten Met behulp van het normatieve en operationele kader dient er vervolgens veldwerk te worden verricht. Dat wil zeggen dat de situatie, wensen en mogelijkheden van de circa 60 CBS-gebieden in Rotterdam en de veertien deelgemeenten in kaart worden gebracht, inclusief de wijze waarop participatie is geregeld. Er wordt een foto gemaakt van alle deelgemeenten en hun deelgebieden. Hierin zal veel aandacht moeten zijn voor de verscheidenheid aan gebieden in Rotterdam, denk aan Rozenburg en Hoek van Holland, maar ook de uitzonderingssituatie van Pernis. Activiteiten: - deskresearch; - interviews in deelgemeenten; - analyse bronmateriaal; - opstellen foto ; - samenbrengen foto s/totaalrapportage; - presentatie aan opdrachtgever/werkgroep. Bronnen (nog aan te vullen): - toekomstvisie; - raads- en collegeprogramma; - programmabegroting 2012 (inclusief Verbonden Partijen); - participatienota; - dienstverleningsvisie en -plan; - beleidsdocumenten deelgemeenten. Resultaat: - een helder en actueel beeld van elke deelgemeente afzonderlijk, waaruit duidelijk wordt hoe zij burger nabijheid heeft georganiseerd en op welke wijze zij bijdraagt aan de ambities en kernwaarden van de centrale stad. Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 2: - Voor het uitvoeren van dit veldwerk dienen kleine onderzoeksteams/duo s te worden opgesteld, die parallel aan elkaar het onderzoek in de deelgemeenten verrichten. Zij rapporteren aan de procesbegeleider van BMC. In plaats van onderzoekers vanuit de centrale stad kan ook gedacht worden aan aanlevering van de foto vanuit de deelgemeenten zelf op basis van een heldere opdracht en uniform format. - Er dient bij elke deelgemeente een centraal aanspreek- en coördinatiepunt te zijn voor het leveren van relevant materiaal en het maken van afspraken voor interviews met vertegenwoordigers van de deelgemeenten, de wijken, maar ook de in de deelgemeenten actieve instellingen en organisaties. Het ligt voor de hand om de deelraadgriffiers hierin een rol te geven. - De beelden worden opgesteld in samenwerking met de deelraadgriffiers/ secretarissen/deelgemeentenvoorzitters, de deelgemeente zorgt voor deze interne consultatie. - Betrokkenheid en beschikbaarheid vanuit de deelgemeenten is noodzakelijk voor de vereiste interviews. 7/20

9 - De procesbegeleider van BMC coördineert dit onderzoeksproces en stuurt de onderzoeksteams aan op tijdslijnen en resultaat. Hij overlegt met de onderzoekers over inhoud, doelen en wijze van onderzoek en zorgt voor een uniforme aanpak. Hij brengt de resultaten samen en presenteert dit aan de opdrachtgever/werkgroep. Optioneel aanvullende inzet BMC fase 2 Ook voor deze fase geldt dat BMC een klein onderzoeksteam kan leveren die parallel werkt aan het opstellen van de foto s van de deelgemeenten. Een extern onderzoeksteam bevordert de objectiviteit van de foto s. Zij doet het deskresearch, de interviews en analyse. Indien wel ervoor wordt gekozen het onderzoek zelf te doen (op basis van format) zou BMC op basis van aangeleverde foto s de totaalrapportage kunnen maken. Fase 3: reflectie vanuit participatie/vergelijking Op basis van de foto s wordt zicht gekregen op de huidige situatie in Rotterdam, de nuances daarin en verschillende wensen en mogelijkheden en eventuele werkbare variaties in de stad. Voordat deze foto s geïnterpreteerd worden binnen de kaders om toekomstscenario s te kunnen ontwikkelen, dient er eerst een verbreding plaats te vinden van het lokale/interne onderzoek: de reflectie. We zoeken die verbreding in het volgende drieluik: 1. De Rotterdammers: een bevolkingsonderzoek 2. Rotterdam in Nederland: een nationaal vergelijkend onderzoek 3. Rotterdam in de wereld: een internationaal vergelijkend onderzoek 1. De Rotterdammers Belangrijk voor de scenario-ontwikkeling is de input van de Rotterdammers zelf, hoe ervaren zij de dienstverlening en het bestuur nu en hoe zien zij dat in de toekomst voor zich? Om deze meningen en wensen van de burgers/ondernemers te kunnen meenemen, dient er een bevolkingsonderzoek gedaan te worden door het COS in samenwerking met een gerenommeerd bureau (bijvoorbeeld Maurice De Hond). Het gaat hier om een onderzoek onder alle Rotterdammers en dus een daadwerkelijke afspiegeling van de bevolking, actief en niet-actief, politiek, maatschappelijke instellingen, bedrijven et cetera. 2. Rotterdam in Nederland Dit betreft een kernachtige vergelijking van de toegepaste oplossingen en werkwijzen in enkele andere grote steden in Nederland, zoals Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Amstelveen (Nes aan de Amstel), Enschede. 1 Cruciaal daarbij is leren van innovatieve mogelijkheden elders in Nederland, bijvoorbeeld het wijkgericht werken of de intergemeentelijke samenwerking. 1 Deze gemeenten hebben allen hun eigen constructie(s) om territoriale belangen binnen de bestuurlijke inrichting te borgen. Zoals constructies met wijk- of stadsdeelwethouders, functionele en/of territoriale bestuurscommissies of raadscommissies en de mogelijkheid van adviescommissies ex artikel 82 Gemeentewet. 8/20

10 3. Rotterdam in de Wereld Het is nuttig om een internationale vergelijking uit voeren naar werkbare constructies in het buitenland. Hierbij dient gezocht te worden naar een set van gemeenten waar op interactieve en innovatieve wijze samenwerking met de bevolking is georganiseerd, dan wel op een vernieuwende wijze invulling is gegeven aan de rol van de overheid. Ons voorstel zou zijn om dit in samenwerking met de Erasmus Universiteit te doen. Deze twee trajecten dienen deels parallel te lopen met de eerste fasen van het proces, zodat de resultaten in fase 4 kunnen worden gebruikt. Activiteiten: - uitvoeren nationaal vergelijkend onderzoek en analyse; - analyse en verwerking resultaten consultatie Rotterdammers; - analyse en verwerking resultaten nationale en internationale verkenning; - duiding van de Rotterdamse situatie binnen het drieluik. Bronnen: - uitkomsten onderzoek COS/extern bureau; - uitkomsten onderzoek Erasmus Universiteit; - relevante (beleids)documenten/regelgeving andere steden; - de foto s van de deelgemeenten. Resultaat: - De lokale Rotterdamse situatie afgezet tegen een breder kader van wensen en behoeften van de eigen inwoners, en mogelijk bruikbare ervaringen/gebruiken en constructies in andere steden in binnen- en buitenland. Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 3 : - de Rotterdammers geschiedt door het COS in samenwerking met een extern bureau (start parallel aan fase 1/2); - het onderzoeksteam verzorgt de nationale vergelijking en analyse; - het internationaal-vergelijkende onderzoek geschiedt door de Erasmus Universiteit (start parallel aan fase 1/2); - het onderzoeksteam brengt de resultaten samen en duidt de Rotterdamse situatie; - de procesbegeleider zorgt in samenspraak met opdrachtgever voor afstemming op inhoud van de drie onderzoeken en stuurt op voortgang en resultaat. Fase 4: tussentijdse analyse Resultaten van deze reflectie worden vervat in een tussentijdse analyse. Deze omvat ook eerste mogelijke richtingen voor bestuurlijke en organisatorische varianten. In deze fase kunnen de leden van de werkgroep ook tijd vinden om hun achterban te raadplegen. Activiteiten: - analyse en verwerking resultaten fasen 1 tot en met 3; - opstellen tussentijdse analyse; - ontwikkelen eerste varianten/richtingen; - presentatie/toetsing opdrachtgever/werkgroep. 9/20

11 Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 4 : - reflectie, analyse en het opstellen van de tussenrapportage, alsmede het opstellen van eerste richtingen voor scenario s geschied door het onderzoeksteam; - de procesbegeleider van BMC brengt het geheel samen en presenteert dit aan de opdrachtgever/werkgroep. Resultaat: - Tussenrapportage waarin resultaten van fase 1 tot en met 3 zijn samengebracht (foto s, bevolkingsonderzoek, (inter)nationale vergelijking) en enkele eerste denkrichtingen tot scenario s zijn weergegeven. Fase 5: uitwerken scenario s voor een nieuwe bestuurlijke inrichting Op basis van de resultaten van de eerste vier fasen dienen vervolgens enkele scenario s uitgewerkt te worden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het bestaande werkmodel Bestuurlijke Verantwoordelijkheid (zie hiervoor). Indien BMC hierbij een inhoudelijke bijdrage levert kunnen we dit model combineren met de scenario s voor de toekomst van het openbaar bestuur (vervat in het boek Goed Werkgeverschap ). Deze niet-normatieve scenario s zijn goed te combineren met het denkkader dat al bestaat in Rotterdam en biedt veel mogelijkheden om differentiatie tussen verschillende gebieden en situaties aan te brengen (zie bijlage 2 voor een beknopt overzicht van deze vier scenario s). Op basis van de mogelijke scenario s voor de deelgemeenten, worden met de eerder benoemde stakeholders de varianten besproken en wordt er gezocht naar de meest wenselijke vorm en wordt deze vertaald naar maatwerkvarianten Het Rotterdams Model. Binnen de scenario s dient voldoende ruimte te zijn voor aansluiting op de actuele behoefte. Het dient echter ook mogelijk te worden om te starten in het ene scenario/de variant en over enkele jaren te verkleuren naar het andere scenario/de variant. Het zijn geen blauwdrukken of rigide modellen. Dit geeft binnen het model de nodige flexibiliteit om te blijven reageren op de maatschappelijke bewegingen. Gezocht moet worden naar een robuust ontwerp (richting) voor een flexibele toepassing (ruimte). Activiteiten: - uitwerken scenario s; - toetsing en verdieping scenario s bij de eerder betrokken stakeholders; - opstellen maatwerkscenario( s), ofwel Rotterdams Model ; - rapportage opdrachtgever/werkgroep. Bronnen: - alle resultaten uit de eerste vijf fasen; - werkmodel Bestuurlijke Verantwoordelijkheid; - (optioneel) scenario s toekomst openbaar bestuur (Goed Werkgeverschap/BMC). Resultaten: - drie tot vier scenario s voor mogelijke toekomstontwikkeling bestuurlijke inrichting; - een Rotterdams Model (maatwerkvariant(en) voor nieuwe bestuurlijke inrichting. 10/20

12 Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 5: - het onderzoeksteam werkt de scenario s op basis van de toetsing met betrokkenen uit; - de procesbegeleider van BMC brengt het geheel samen en presenteert dit aan de opdrachtgever/werkgroep. Optioneel aanvullende inzet BMC fasen 3, 4, en 5 Naast de procesbegeleiding kan BMC inzet leveren ten behoeve van het onderzoeksteam om het scenariodenken (ontwikkeling) en de uitwerking te begeleiden, eventueel mede op basis van de eerder ontwikkelde scenario s van BMC voor de toekomst van het openbaar bestuur. Ook kan er inzet geleverd worden voor de vereiste deelonderzoeken (bevolkingsonderzoek en vergelijking) om deze in samenwerking dit uit te voeren en de koppeling vanuit het onderzoek (kaders en scenario s) te borgen. Fase 6: consultatie en besluitvorming Aan de hand van de opgestelde scenario s voor de doorontwikkeling van de deelgemeenten en de typering van de gevonden varianten, kan een besluitvormingskader worden opgesteld. De onderdelen van het besluitvormingskader dienen wel te worden geconsulteerd bij de betrokken stakeholders (ook hier weer in de volle breedte van de gewone Rotterdammer tot de actief betrokkene in instellingen/organisaties en van vertegenwoordigers van bedrijven tot burgers die een actieve rol spelen in hun deelgemeente of wijk), teneinde een volledig overzicht van de meningen en opvattingen te kunnen verwerken in het voorstel voor de toe te passen kaders. De formulering van de op te stellen kaders is de afronding van de bestuurlijke en organisatorische verkenningsfase en levert de basis voor de feitelijke uitwerking van de scenario s in de stad in De politiek kan op basis van het resultaat van dit proces minimaal de volgende kaders bepalen : een robuust ontwerp voor de doorontwikkeling van de deelgemeenten na wetswijziging; een set aan scenario s en varianten die kunnen worden toegepast voor de vormgeving; een aanzet tot een transitieproces, waarin aandacht is voor de praktische vormgeving van de politieke en organisatorische vormgeving van de gedefinieerde kernwaarden. Activiteiten: - het onderbouwen en opstellen van de voor te stellen bestuurlijke kaders; - het consulteren van de stakeholders; - het opstellen van een eindrapportage, inclusief concept agendapost voor raadscommissies et cetera. Bronnen: - al het materiaal/resultaten uit de fasen 1 tot en met 5; - uitkomsten consultatie stakeholders. Resultaat: - eindrapportage en concept agendapost voor politieke besluitvorming. 11/20

13 Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 6: - het onderzoeks-/projectteam stelt de bestuurlijke kaders op; - het onderzoeks-/projectteam verzorgt de consultatie van de stakeholders; - het onderzoeks-/projectteam stelt de eindrapportage en agendaposten op; - de procesbegeleider van BMC coördineert en stuurt het onderzoeks-/projectteam aan op tijdslijnen en resultaat; - de procesbegeleider van BMC brengt het geheel samen en presenteert dit aan de opdrachtgever/werkgroep. Optioneel aanvullende inzet BMC fase 6: BMC kan mede de consultatie, eindrapportage en de concepten voor de agendaposten coördineren en redactioneel verzorgen. 12/20

14 PROCESPLAN Op weg naar BMR14+ Fase 1: verkenning Normatief en operationeel kader, proces-communicatie en input consultatie Stap 1/2a: opstart bevolkingsonderzoek Stap 1/2b: opstart nationale vergelijking 1. Bronverzameling en deskresearch 2. Interviews stakeholders 3. Analyse en opstellen kaders 4/5. Toetsing/terugkoppeling werkgroep & besluitvorming RESULTAAT - Vastgesteld normatief en operationeel kader = gezamenlijk vertrekpunt en basis/toetssteen voor de visie/scenario s (bovenen ondergrens) Stap 1/2c: opstart internationale vergelijking 6. Procescommunicatie/consultatie Fase 2: verdieping Foto s deelgemeenten Stap 2a/b: uitvoering onderzoeken lokaal, internationaal 1. Bronverzameling en deskresearch 2. Interviews in deelgemeenten 3. Analyse en opstellen foto s 4. Presentatie werkgroep - 14 foto s van deelgemeenten = een helder beeld van de huidige situatie in de gebieden en hun wensen en mogelijkheden - Afgerond bevolkingsonderzoek - Afgeronde internationale vergelijkingen Fase 3: reflectie Drieluikonderzoek Fase 3a: uitvoering nationale vergelijking 1. Analyse/verwerking drieluik onderzoek: lokaal, (inter)nationaal 2. Rotterdam (foto s) plaats in drieluik - Reflectie: Rotterdamse situatie is afgezet en geplaatst in een breder perspectief, namelijk dat van de inwoners, andere steden in binnen en buitenland Fase 4: tussentijdse analyse Tussenrapportage 1. Analyse en verwerking fase 1-4, 2. Opstellen tussenrapportage 3. Presentatie werkgroep - Tussenrapportage: resultaten fasen 1 tot en met 4, inclusief eerste denkrichtingen voor varianten Fase 5: scenario s 3/4 mogelijke varianten 1. Uitwerken scenario s 2. Toetsing en verdieping stakeholders 3. Opstellen maatwerk scenario - 3/4 Scenario s: varianten bestuurlijke inrichting Rotterdam 4. Rapportage werkgroep Fase 6: Consultatie en besluitvorming 1/2 Opstellen bestuurlijke kaders en consultatie stakeholders 3. Opstelen eindrapportage - Eindrapportage 13/20

15 2.2 Planning Globaal ziet de planning van de zeven fasen er als volgt uit. Bij een mogelijke start wordt een gedetailleerder planning opgesteld met de verschillende deelactiviteiten Jan. Februari Maart April Mei Juni Aug./Sept. Okt./Nov. weken Acties Fase 1 Stap 1a en 1b Normatief en operationeel kader Stap 2 Procescommunicatie & input consultatie Fase 2 Foto s deelgemeenten Fase 3 Reflectie Fase 4 Tussentijdse analyse Fase 5 Scenario s Fase 6 Consultatie en besluitvorming Hoofdstuk 3 Inzet 3.1 Procesbegeleider De rol van procesbegeleider zal worden ingevuld door de heer drs. R. (Roel) Wever, directeur bij BMC. De heer Wever heeft zijn sporen verdiend in het lokaal bestuur en heeft meerdere opdrachten vervuld in het begeleiden van colleges en raden bij ingewikkelde besluitvormingstrajecten. Hierbij valt te denken aan de begeleiding van de visitatiecommissie Drechtsteden en de evaluatie van Parkstad Limburg. Daarnaast heeft hij diverse gemeenten begeleid op heidagen onder meer rondom specifieke problemen. Tevens is hij verantwoordelijk als projectleider voor bestuurskrachtonderzoeken en heeft in dit verband als eindverantwoordelijke de onderzoeken naar alle gemeenten in de provincie Groningen begeleid. 14/20

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Wanneer nemen de Eerste en Tweede Kamer een besluit? Het is toch al een gelopen race? Het wetsvoorstel over (het afschaffen van de deelgemeenten/deelraden)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014

Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014 Datum 31 december 2013 1. Samenvatting Een uniforme Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze,

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze, Griffie Rekeningcommissie Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1564451 Behandelend ambtenaar : N.J. Sluiter Directie/bureau : Middelen/ Nummer commissiestuk : RC-0170 Datum : 21 juli 2009 Bijlagen

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Aan : Colleges en Gemeenteraden van de 21 regiogemeenten Van : Bestuurlijke werkgroep evaluatie Metropoolregio Eindhoven Datum : 13 juni 2016

Aan : Colleges en Gemeenteraden van de 21 regiogemeenten Van : Bestuurlijke werkgroep evaluatie Metropoolregio Eindhoven Datum : 13 juni 2016 Aan : Colleges en Gemeenteraden van de 21 regiogemeenten Van : Bestuurlijke werkgroep evaluatie Metropoolregio Eindhoven Datum : 13 juni 2016 Onderwerp : Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ Regionale Ontwikkelingsorganisatie (ROZ) Bijlage 3.3 AB ROZ en Grondbank 30 september 2013 Aan: - de gemeenteraden van Gouda, Rotterdam, Waddinxveen en - de colleges van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2016.0017 Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH Castricum, 23 maart 2016 Aan de gemeenteraad Inleiding De gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.2y8.oor rnboeknummer osjorzs64 Classificatienummer oy Dossiernummer s4y.sop r9 november 202 Raads informatiebrief Betreft aanbesteding accountantswerkzaamheden 1 Inleiding

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/406

Raadsvoorstel 2003/406 Raadsvoorstel 2003/406 Onderwerp Vaststellen verordeningen inzake financiële functie gemeente Commissie Algemene Bestuurszaken Datum 10 november 2003 Raadsvergadering 11 december 2003 Samenvatting In de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Startdocument participatieproces LAB071

Startdocument participatieproces LAB071 Startdocument participatieproces LAB071 Dit startdocument beschrijft het participatieproces in het kader van de Verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). Het bevat de nadere uitwerking van hoofdstuk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Petra Habets Advies & Ontwikkeling

Petra Habets Advies & Ontwikkeling Dit is een printversie van de website van Petra Habets Advies & Ontwikkeling, accent bestuurskundig advies: www.petrahabets.nl Petra Habets Advies & Ontwikkeling, uw partner op het snijvlak van bestuur

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt Bijlage. Rol gemeenteraad en rol politieke partijen bij gemeentelijke herindeling als onderdeel van Plan van Aanpak Gemeentelijke herindeling Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Vooraf: algemeen

Nadere informatie

VOORSTEL VOOR EEN GEZAMENLIJK PROCES VAN ONDERZOEK EN AFWEGING INZAKE DE BESTUURLIJKE TOEKOMST VAN DE GEMEENTEN IN DE HOEKSCHE WAARD

VOORSTEL VOOR EEN GEZAMENLIJK PROCES VAN ONDERZOEK EN AFWEGING INZAKE DE BESTUURLIJKE TOEKOMST VAN DE GEMEENTEN IN DE HOEKSCHE WAARD p/a Postbus 5881, 3290 EA STRIJEN Waleplein 2, 3291 CZ STRIJEN Tel.: 078-6748200 Fax: 078-6748295 VOORSTEL VOOR EEN GEZAMENLIJK PROCES VAN ONDERZOEK EN AFWEGING INZAKE DE BESTUURLIJKE TOEKOMST VAN DE GEMEENTEN

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen;

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen; Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 21 juni 2012 Naam opsteller : werkgroep Lange Termijn Visie Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouder : Aletta Hekker Onderwerp:

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

"^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op

^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op "^&& groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaldum : 16 mei 2013 Portefeuillehouder : T. van Mourik Punt : 8 Behandelend ambtenaar : G.J. de Haan en B. Roorda Doorkiesnummer : (0518) 45 29 10 Onderwerp : Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO Opgesteld door: A. Franken Datum: 23 december 2015 Overleg gepleegd met:

Nadere informatie

Postduivenhouders. de route naar een krachtige bond. Gladiators BV. prof. mr. Marjan Olfers

Postduivenhouders. de route naar een krachtige bond. Gladiators BV. prof. mr. Marjan Olfers Gladiators BV Berend Boeijingstraat 105 ML, Amsterdam Telefoon: 068868893 E-mail: molfers@live.nl marjanolfers.nl Postduivenhouders de route naar een krachtige bond prof. mr. Marjan Olfers 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg

Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg Deloitte Hennis in uitvoering Stationsstraat 15 5038 EB Tilburg Postbus 90123 5000 LA Tilburg telefoon fax e-mail website +31 (0)13 535 15 35 +31 (0)13 535 81 69 waarstaatjegemeente@hetpon.nl waarstaatjegemeente.hetpon.nl

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016. Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke. Portefeuillehouder Burgemeester T.

AAN DE RAAD. Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016. Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke. Portefeuillehouder Burgemeester T. AAN DE RAAD Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016 Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester T. van Mourik Samenvatting In het visiedocument Dienstverlening verwoorden

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2015/651542 Documentnummer: 1894/2015/651546 Besluitnummer: 28 9.2 Document openbaar: Ja Onderwerp: Toezichthouder Wmo Advies: 1 In te stemmen met

Nadere informatie

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3 Van virtueel naar één geheel 14 juni 2007 v. 1.1 Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Meer informatie over het onderwerp servicedesk en andere aspecten op het

Nadere informatie

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 In de oordeelsvormende fase gaat de raad plenair in debat met als achtergrondinformatie de volgende stukken: Procesvoorstel voor de beeldvormende fase Studie

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN Samenwerken in de Duinstreek BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN 1) ONDERZOEK SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE ORGANISATIES BERGEN, UITGEEST, CASTRICUM EN HEILOO

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 1 oktober 2015 15-061 Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Aan de raad, Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Verschillen in beantwoording enquêtevragen raadslid of Drechtraadslid. Significante verschillen

Verschillen in beantwoording enquêtevragen raadslid of Drechtraadslid. Significante verschillen Verschillen in beantwoording enquêtevragen raadslid of Drechtraadslid. Significante verschillen Thema 1 De belangrijkste redenen voor samenwerking: Vergroten van uitvoeringsgerichtheid regionale opgave

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

memo Opdracht Ontwikkeling Business Case HNAW

memo Opdracht Ontwikkeling Business Case HNAW 20/ Ministerie van Justitie CIOT STATUS : DEFINITIEF / Bureau Secretar is PPAC Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2 500 EH Den Haag www.justitie.nl Contactpersoon memo Opdracht Ontwikkeling

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie