Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+"

Transcriptie

1 Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Procesplan vernieuwing (deel)gemeentelijk bestel Offerte Gemeente Rotterdam, Griffie BMC 1 februari 2012 drs. R. Wever mr.drs. N.M. Lourens C.L. Derickx MBA drs. R.W.C. van Woerkum MMC Correspondentienummer: AD

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 HOE KAN HET NÓG BETER IN ROTTERDAM? Hoe Rotterdam bestuurlijk in te richten na afschaffing van deelgemeenten? Welk bestuurlijk-organisatorisch stelsel past bij de Rotterdamse Aanpak en beste gemeente? Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam HOOFDSTUK 2 PROCESPLAN OP WEG NAAR BESTUURLIJK MODEL ROTTERDAM Stappenplan Planning 14 HOOFDSTUK 3 INZET Procesbegeleider Projectorganisatie Optionele ondersteuning BMC 16 HOOFDSTUK 4 INVESTERING 16 HOOFDSTUK 5 TOT SLOT 16 BIJLAGE 1 WERK-DENKMODEL BESTUURLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 19 BIJLAGE 2 SCENARIO S TOEKOOMST OPENBAAR BESTUUR 20 1/20

3 Hoofdstuk 1 Hoe kan het nóg beter in Rotterdam? 1.1 Hoe Rotterdam bestuurlijk in te richten na afschaffing van deelgemeenten? Vanuit het huidige wetsvoorstel van minister Donner zal de mogelijkheid tot het instellen van deelgemeenten/stadsdelen per 5 maart 2014 op grond van de Gemeentewet (artikel 87 en verder) worden afgeschaft. De gemeente Rotterdam kent nu veertien deelgemeenten (Pernis niet formeel op basis van Gemeentewet, maar wel materieel). Met het vervallen van deze wettelijke bevoegdheid van het gemeentebestuur, dient er gezocht te worden naar innovatieve mogelijkheden binnen het nieuwe wettelijke regime om het bestuur in Rotterdam op een andere wijze dicht bij de burger te organiseren en efficiënt en in maatwerk uitvoering te geven aan de gemeentelijke taken. Het deelgemeentelijke stelsel geeft immers uitdrukking aan belangrijke kernwaarden voor Rotterdam, zoals werken vanuit een gebiedsgerichte aanpak, waarbij burgers en ondernemers via burgernabij bestuur participeren in het besturen van de stad of hun wijk en waarbij recht wordt gedaan aan de differentiatie binnen de gemeente. Het complementair bestuur waarin deze Rotterdamse Aanpak tot uitdrukking komt, wil de stad dan ook graag behouden. 1.2 Welk bestuurlijk-organisatorisch stelsel past bij de Rotterdamse Aanpak en beste gemeente? Tegelijkertijd speelt de wens om nog verder te gaan in de doorontwikkeling van het (deel)gemeentelijk functioneren. Hieraan is reeds uitdrukking gegeven met de visie We kunnen zoveel beter (2009), waarin de gezamenlijke ambitie voor de stad is verwoord: één overheid, herkenbare kwaliteitsstandaard, adequaat en slagvaardig en een evenwicht tussen grootstedelijke opgaven en gebiedsgericht werken. Er zijn voorstellen geformuleerd om het functioneren van het stedelijk bestuur, de deelgemeenten en de diensten te optimaliseren, waarbij geconstateerd werd dat het model van het complementair bestuur een belangrijke voorwaarde is om gezamenlijke ambities en doelstellingen in maatwerk te kunnen realiseren. U erkent tegelijkertijd echter ook dat het niet gaat om het huidige bestuursstelsel op zichzelf, maar om het uiteindelijke zichtbare resultaat in de stad. De huidige ontwikkeling van afschaffing van de deelgemeenten loopt bovendien samen met de ambitie van Rotterdam om de beste gemeente van Europa te worden (motie 31). Er ligt dus een kans om dit innovatieproces te benutten om te komen tot We kunnen zoveel beter 2.0. Met andere woorden: het is uw ambitie om een visie op het bestuurlijk stelsel en de organisatorische inrichting van Rotterdam te formuleren, die aangeeft hoe het nóg veel beter kan en welke dus uitdrukking geeft aan de Rotterdamse Aanpak met haar kernwaarden en tevens bijdraagt aan de doelen van de beste gemeente, te weten de best mogelijke dienstverlening, die zorgvuldig, duidelijk en rechtvaardig is vanuit een flexibele gemeentelijke organisatie (motie 31). Het meenemen van de verwachte kostenreductie van 20% door efficiënter werken speelt een belangrijke rol. 2/20

4 1.3 Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Het centrale vraagstuk voor Rotterdam is dus hoe de bestuurlijke en organisatorische inrichting er conform bovenstaande ontwikkelingen, wensen en eisen uit moet gaan zien. Een visie dient uw kernvraag te beantwoorden: hoe het nóg beter kan en op welke schaal zichtbare resultaten kunnen worden (blijven) geboekt. En hoe deze nieuwe bestuurlijke structuur behulpzaam is bij het bereiken van de bredere ambitie en dienstverlenings- en uitvoeringsopgave om de beste gemeente van Europa te worden. We formuleren uw kernvraag als volgt: Welk lokaal bestuursstelsel en organisatiewijze(n) (model) geven binnen het nieuwe wettelijke kader optimaal uitdrukking aan onze kernwaarden van burgernabij bestuur, gebiedsgericht werken, participatie, maatwerk en efficiëntie en helpt ons tevens om de ambitie waar te maken om de beste gemeente van Europa te worden? Uw vraag aan ons is welke stappen er moeten worden genomen en welke weg moet worden afgelegd om tot een dergelijke visie op een innovatieve bestuurlijke structuur, ofwel het Bestuurlijk model Rotterdam 14+ (BMR14+), te komen met alle betrokken partijen. Een aantal uitgangspunten hebt u reeds geformuleerd tijdens ons gesprek, inhoudelijk dan wel organisatorisch. We zetten deze kort op een rij: Inhoud: de visie moet: - aansluiten bij/doorontwikkelen van de visie We kunnen zoveel beter, de visie dient de Rotterdamse kernwaarden te optimaliseren: gebiedsgericht werken, participatie en efficiënt organiseren/werken; - aansluiten op de motie Rotterdam de beste gemeente van Europa (motie 31), met een belangrijke bezuinigingsdoelstelling door efficiënter werken/organiseren (20%); - aansluiten op het werk- en denkmodel Bestuurlijke verantwoordelijkheid ; - uitdrukking geven aan participatie, een bevolkingsonderzoek onder Rotterdammers (Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) in samenwerking met een gerenommeerd bureau) levert input voor de visie; - mede gebaseerd zijn op een internationale vergelijking (bijvoorbeeld door Erasmus Universiteit); - enkele mogelijke scenario s geven (3/4) voor bestuurlijke en organisatorische inrichting in de nieuwe situatie, zodat recht kan worden gedaan aan de verschillen binnen de stad (maatwerk), conform motie Burger betrekken bij toekomst nabij bestuur (De Kleijn). Deze scenario s/ontwikkelrichtingen dienen het politieke debat optimaal te faciliteren. Proces: uitgangspunten zijn: - de gemeenteraad heeft de regie op het proces, er is een werkgroep van raadsleden ingesteld die actief meedenkt; - in september/oktober 2012 dient een raadsbesluit over de visie gereed te zijn; - het raadsvoorstel of voorgenomen dat voorafgaat aan het daadwerkelijke raadsbesluit, de visie met haar scenario s zal worden gebruikt voor consultatie van de Rotterdammers door middel van een referendum, stadsdebatten een groot bewonersonderzoek of een combinatie van deze drie (motie De Kleijn); 3/20

5 - betrokkenheid van alle Rotterdammers is van belang. Het betrekken van de Rotterdammers, ongeorganiseerd en georganiseerd, bij de vorming van BmR14+ gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Rekening wordt gehouden met opvattingen en standpunten van stakeholders die politiek en/of bestuurlijk actief zijn in de stad. Belang wordt gehecht aan de opvattingen van alle Rotterdammers. Het proces moet daarom ook uitnodigend, laagdrempelig en goed toegankelijk zijn voor hun bijdragen. Een communicatiestrategie maakt daarom onderdeel uit van de procesaanpak. In het volgende hoofdstuk geven wij aan hoe dit proces volgens ons vorm kan krijgen binnen het gewenste tijdspad. Hoofdstuk 2 Procesplan Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam Stappenplan Onderstaand schema toont dat een proces om te komen tot een gedragen visie met betrokkenheid van alle belanghebbenden onzes inziens uit zes fasen met meerdere stappen bestaat. 1. Verkenning: 1a. Normatief kader 1b. Operationeel kader 2. Procescommunicatie en input consultatie 2. Verdieping: Foto s deelgemeenten 3. Reflectie: 1. Rotterdammers 2. R dam in NL 3. R dam in wereld 4. Tussentijdse analyse 5. Scenario s Ontwikkelen 3/4 varianten 6. Consultatie en besluitvorming Fase 1: verkenning: stap 1a, het opstellen van een normatief kader Voordat met alle betrokkenen gebrainstormd kan worden over mogelijkheden en kansen is het allereerst van belang om het speelveld af te bakenen en de kaders duidelijk te maken (waar staan we voor met zijn allen, wat is de bovengrens c.q. ondergrens?). Hiertoe dient een normatief kader te worden opgesteld, gebaseerd op de kaders en uitgangspunten zoals die er zijn in Rotterdam en de wettelijke mogelijkheden. Dit kader dient de discussie te kanaliseren en dient om de verschillende mogelijkheden/scenario s aan te toetsen. Activiteiten: - bronverzameling en deskresearch; - interviews met stakeholders in het bestaande bestuurlijke model van Rotterdam (raadsleden, collegeleden, voorzitters deelgemeenten, griffiers, deelraadsleden, secretarissen et cetera); - analyse en opstellen normatief kader; - toetsing bij werkgroep/stakeholders (terugkoppelmoment); - vaststellen normatief kader (besluitvorming). 4/20

6 Bronnen: - wetsvoorstel, memorie van toelichting (MvT) en bijbehorende stukken: reacties van Rotterdam, VNG, Amsterdam, brieven en discussie in de raad; - diverse relevantie moties: onder andere Tempel, De Kleijn, motie 31 (beste gemeente); - relevante literatuur: rapporten Van den Berg et cetera; - beleidsnota s: we kunnen zoveel beter, kernwaarden Rotterdam; - denk- en werkmodel Bestuurlijke Verantwoordelijkheid; - huidige taken/activiteiten- en bevoegdhedenstructuur (formeel/materieel). Resultaat: - een vastgesteld kader dat dient als gezamenlijk vertrekpunt (hier staan wij voor) en basis/toetssteen voor de visie en scenario s (normatieve afbakening: binnen deze boven- en ondergrenzen dienen de varianten te worden ontwikkeld). Fase 1: verkenning: stap 1b, het opstellen van een operationeel kader Een operationeel kader is nodig om de toekomstige alternatieven af te stemmen met de huidige politieke en ambtelijke organisatie en de mogelijke (praktische) invulling van de scenario s. Het typeren van de huidige en de gewenste operationele kaders op basis van de bestaande afspraken en de diverse standpunten en behoeften van betrokkenen. Binnen deze operationele kaders dienen de te ontwikkelen varianten te worden gevonden (bijvoorbeeld is gedeconcentreerde uitvoering een optie, of wordt deze mogelijkheid aan de voorkant afgesloten en is alleen decentrale uitvoering een optie?). Activiteiten: - bronverzameling en deskresearch; - interviews met professionals in huidige bestel (beleidsafdeling, bestuurszaken, diensten et cetera); - analyse en opstellen operationeel kader - toetsing bij werkgroep/geïnterviewden (terugkoppelmoment); - vaststellen operationeel kader (besluitvorming). Bronnen/eerste denkrichtingen: - gaat om invulling van het algemene concept de burger nabij ; - de bovengrens is alles wat overblijft na het wegvallen van de mogelijkheid algemeen vertegenwoordigend orgaan (politieke effectiviteit); - de ondergrens is de benodigde legitimatie (lokale verankering-burgers) en de organisatorische mogelijkheden (politieke en organisatorische efficiency); - het (globaal) definiëren van politieke variaties/wensen (mede op basis van standpuntenoverzicht), inclusief sets van passende bevoegdheden en keuze inzake representativiteit; - het (globaal) definiëren van organisatorische variaties, inclusief hiërarchische (ambtelijke) inbedding en de mate van centrale of gedeconcentreerde uitvoering. Resultaat: - een gezamenlijk vastgesteld operationeel kader dat in staat stelt de verbinding te maken tussen gewenste toekomst (scenario s) en de huidige werkelijkheid. 5/20

7 Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC stappen 1a/1b: - Er dient bij de griffie een centraal aanspreek- en coördinatiepunt te zijn voor het leveren van relevant materiaal en het maken van afspraken voor interviews. - Deskresearch, interviews en analyse dienen te worden uitgevoerd door een klein team van onderzoekers/beleidsmedewerkers. - Voor het opstellen van de beide kaders worden de belangrijkste stakeholders betrokken, gedacht wordt aan de deelgemeentenvoorzitters, de griffiers, de werkgroep raadsleden en de griffie. Gezamenlijk kunnen aanvullende stakeholders worden benoemd. - Voor het opstellen van de beide kaders worden verschillende direct betrokkenen geconsulteerd. Gedacht kan worden aan een representatieve afspiegeling van het bestaande ambtelijke, politieke en bestuurlijke kader dat actief is in het huidige bestuurlijke model van Rotterdam. Dit dient nadrukkelijk alleen als input van het proces van de werkgroep. Denkbaar is dat de werkgroep Rotterdammers aanwijst of vraagt om met de werkgroep mee te denken. Uitgangspunt blijft dat iedere Rotterdammer evenveel recht heeft op input in dit proces. Betrokkenheid vanuit partijpolitieke invalshoek is aan de partijen zelf om te organiseren, waarbij het resultaat of de opvattingen vanuit partijen ter kennis kan worden gebracht van de werkgroep als input voor het formuleren van het operationeel en normatief kader. Ook voorafgaande aan en in de tussentijdse analyse is er ruimte voor die input, zoals die ruimte er ook is voor willekeurige, a-politieke Rotterdammers. Optioneel aanvullende inzet BMC fase 1 BMC kan ook de inhoudelijke verkenning en analyse voor u uitvoeren door adviseurs/onderzoekers te leveren en/of de logistieke begeleiding te verzorgen (planning en organisatie). Aangaande de beide kaders achten wij het werk- en denkmodel Bestuurlijke Verantwoordelijkheid een goed handvat. Dit model kan in het kader van dit proces verder worden vertaald naar de Rotterdamse kernwaarden, om aldus te zoeken naar varianten die deze kernwaarden (gebiedsgericht werken, participatie en efficiëntie) te optimaliseren. Los van de daadwerkelijke inzet van BMC op de inhoud, hebben wij reeds getracht deze vertaling te maken (zie bijlage 1). Fase 1: verkenning: stap 2, procescommunicatie en input consultatie Nagenoeg gelijktijdig met de verkenning wordt een communicatieproces opgestart met veel free publicity en gerichte campagnemiddelen om de Rotterdammer duidelijk te maken dat er mogelijk iets gaat veranderen in de bestuurlijke structuur van de stad per maart 2014 (bewustwording). In deze fase wordt iedere Rotterdammer via nieuwe media et cetera uitgenodigd zijn ideeën en suggesties, wensen en eisen te formuleren met betrekking tot de dienstverlening en burgernabijbesturen. Rotterdammers worden uitgedaagd in een transparant proces zelf een bijdrage te leveren aan het debat over de bestuurlijke inrichting van de stad. Duidelijk wordt gemaakt dat dit kan aan het begin van het proces, gedurende het proces en aan het eind van het proces, vlak voor de besluitvorming door de raad. 6/20

8 Fase 2: verdieping: foto s van de deelgemeenten Met behulp van het normatieve en operationele kader dient er vervolgens veldwerk te worden verricht. Dat wil zeggen dat de situatie, wensen en mogelijkheden van de circa 60 CBS-gebieden in Rotterdam en de veertien deelgemeenten in kaart worden gebracht, inclusief de wijze waarop participatie is geregeld. Er wordt een foto gemaakt van alle deelgemeenten en hun deelgebieden. Hierin zal veel aandacht moeten zijn voor de verscheidenheid aan gebieden in Rotterdam, denk aan Rozenburg en Hoek van Holland, maar ook de uitzonderingssituatie van Pernis. Activiteiten: - deskresearch; - interviews in deelgemeenten; - analyse bronmateriaal; - opstellen foto ; - samenbrengen foto s/totaalrapportage; - presentatie aan opdrachtgever/werkgroep. Bronnen (nog aan te vullen): - toekomstvisie; - raads- en collegeprogramma; - programmabegroting 2012 (inclusief Verbonden Partijen); - participatienota; - dienstverleningsvisie en -plan; - beleidsdocumenten deelgemeenten. Resultaat: - een helder en actueel beeld van elke deelgemeente afzonderlijk, waaruit duidelijk wordt hoe zij burger nabijheid heeft georganiseerd en op welke wijze zij bijdraagt aan de ambities en kernwaarden van de centrale stad. Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 2: - Voor het uitvoeren van dit veldwerk dienen kleine onderzoeksteams/duo s te worden opgesteld, die parallel aan elkaar het onderzoek in de deelgemeenten verrichten. Zij rapporteren aan de procesbegeleider van BMC. In plaats van onderzoekers vanuit de centrale stad kan ook gedacht worden aan aanlevering van de foto vanuit de deelgemeenten zelf op basis van een heldere opdracht en uniform format. - Er dient bij elke deelgemeente een centraal aanspreek- en coördinatiepunt te zijn voor het leveren van relevant materiaal en het maken van afspraken voor interviews met vertegenwoordigers van de deelgemeenten, de wijken, maar ook de in de deelgemeenten actieve instellingen en organisaties. Het ligt voor de hand om de deelraadgriffiers hierin een rol te geven. - De beelden worden opgesteld in samenwerking met de deelraadgriffiers/ secretarissen/deelgemeentenvoorzitters, de deelgemeente zorgt voor deze interne consultatie. - Betrokkenheid en beschikbaarheid vanuit de deelgemeenten is noodzakelijk voor de vereiste interviews. 7/20

9 - De procesbegeleider van BMC coördineert dit onderzoeksproces en stuurt de onderzoeksteams aan op tijdslijnen en resultaat. Hij overlegt met de onderzoekers over inhoud, doelen en wijze van onderzoek en zorgt voor een uniforme aanpak. Hij brengt de resultaten samen en presenteert dit aan de opdrachtgever/werkgroep. Optioneel aanvullende inzet BMC fase 2 Ook voor deze fase geldt dat BMC een klein onderzoeksteam kan leveren die parallel werkt aan het opstellen van de foto s van de deelgemeenten. Een extern onderzoeksteam bevordert de objectiviteit van de foto s. Zij doet het deskresearch, de interviews en analyse. Indien wel ervoor wordt gekozen het onderzoek zelf te doen (op basis van format) zou BMC op basis van aangeleverde foto s de totaalrapportage kunnen maken. Fase 3: reflectie vanuit participatie/vergelijking Op basis van de foto s wordt zicht gekregen op de huidige situatie in Rotterdam, de nuances daarin en verschillende wensen en mogelijkheden en eventuele werkbare variaties in de stad. Voordat deze foto s geïnterpreteerd worden binnen de kaders om toekomstscenario s te kunnen ontwikkelen, dient er eerst een verbreding plaats te vinden van het lokale/interne onderzoek: de reflectie. We zoeken die verbreding in het volgende drieluik: 1. De Rotterdammers: een bevolkingsonderzoek 2. Rotterdam in Nederland: een nationaal vergelijkend onderzoek 3. Rotterdam in de wereld: een internationaal vergelijkend onderzoek 1. De Rotterdammers Belangrijk voor de scenario-ontwikkeling is de input van de Rotterdammers zelf, hoe ervaren zij de dienstverlening en het bestuur nu en hoe zien zij dat in de toekomst voor zich? Om deze meningen en wensen van de burgers/ondernemers te kunnen meenemen, dient er een bevolkingsonderzoek gedaan te worden door het COS in samenwerking met een gerenommeerd bureau (bijvoorbeeld Maurice De Hond). Het gaat hier om een onderzoek onder alle Rotterdammers en dus een daadwerkelijke afspiegeling van de bevolking, actief en niet-actief, politiek, maatschappelijke instellingen, bedrijven et cetera. 2. Rotterdam in Nederland Dit betreft een kernachtige vergelijking van de toegepaste oplossingen en werkwijzen in enkele andere grote steden in Nederland, zoals Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Amstelveen (Nes aan de Amstel), Enschede. 1 Cruciaal daarbij is leren van innovatieve mogelijkheden elders in Nederland, bijvoorbeeld het wijkgericht werken of de intergemeentelijke samenwerking. 1 Deze gemeenten hebben allen hun eigen constructie(s) om territoriale belangen binnen de bestuurlijke inrichting te borgen. Zoals constructies met wijk- of stadsdeelwethouders, functionele en/of territoriale bestuurscommissies of raadscommissies en de mogelijkheid van adviescommissies ex artikel 82 Gemeentewet. 8/20

10 3. Rotterdam in de Wereld Het is nuttig om een internationale vergelijking uit voeren naar werkbare constructies in het buitenland. Hierbij dient gezocht te worden naar een set van gemeenten waar op interactieve en innovatieve wijze samenwerking met de bevolking is georganiseerd, dan wel op een vernieuwende wijze invulling is gegeven aan de rol van de overheid. Ons voorstel zou zijn om dit in samenwerking met de Erasmus Universiteit te doen. Deze twee trajecten dienen deels parallel te lopen met de eerste fasen van het proces, zodat de resultaten in fase 4 kunnen worden gebruikt. Activiteiten: - uitvoeren nationaal vergelijkend onderzoek en analyse; - analyse en verwerking resultaten consultatie Rotterdammers; - analyse en verwerking resultaten nationale en internationale verkenning; - duiding van de Rotterdamse situatie binnen het drieluik. Bronnen: - uitkomsten onderzoek COS/extern bureau; - uitkomsten onderzoek Erasmus Universiteit; - relevante (beleids)documenten/regelgeving andere steden; - de foto s van de deelgemeenten. Resultaat: - De lokale Rotterdamse situatie afgezet tegen een breder kader van wensen en behoeften van de eigen inwoners, en mogelijk bruikbare ervaringen/gebruiken en constructies in andere steden in binnen- en buitenland. Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 3 : - de Rotterdammers geschiedt door het COS in samenwerking met een extern bureau (start parallel aan fase 1/2); - het onderzoeksteam verzorgt de nationale vergelijking en analyse; - het internationaal-vergelijkende onderzoek geschiedt door de Erasmus Universiteit (start parallel aan fase 1/2); - het onderzoeksteam brengt de resultaten samen en duidt de Rotterdamse situatie; - de procesbegeleider zorgt in samenspraak met opdrachtgever voor afstemming op inhoud van de drie onderzoeken en stuurt op voortgang en resultaat. Fase 4: tussentijdse analyse Resultaten van deze reflectie worden vervat in een tussentijdse analyse. Deze omvat ook eerste mogelijke richtingen voor bestuurlijke en organisatorische varianten. In deze fase kunnen de leden van de werkgroep ook tijd vinden om hun achterban te raadplegen. Activiteiten: - analyse en verwerking resultaten fasen 1 tot en met 3; - opstellen tussentijdse analyse; - ontwikkelen eerste varianten/richtingen; - presentatie/toetsing opdrachtgever/werkgroep. 9/20

11 Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 4 : - reflectie, analyse en het opstellen van de tussenrapportage, alsmede het opstellen van eerste richtingen voor scenario s geschied door het onderzoeksteam; - de procesbegeleider van BMC brengt het geheel samen en presenteert dit aan de opdrachtgever/werkgroep. Resultaat: - Tussenrapportage waarin resultaten van fase 1 tot en met 3 zijn samengebracht (foto s, bevolkingsonderzoek, (inter)nationale vergelijking) en enkele eerste denkrichtingen tot scenario s zijn weergegeven. Fase 5: uitwerken scenario s voor een nieuwe bestuurlijke inrichting Op basis van de resultaten van de eerste vier fasen dienen vervolgens enkele scenario s uitgewerkt te worden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het bestaande werkmodel Bestuurlijke Verantwoordelijkheid (zie hiervoor). Indien BMC hierbij een inhoudelijke bijdrage levert kunnen we dit model combineren met de scenario s voor de toekomst van het openbaar bestuur (vervat in het boek Goed Werkgeverschap ). Deze niet-normatieve scenario s zijn goed te combineren met het denkkader dat al bestaat in Rotterdam en biedt veel mogelijkheden om differentiatie tussen verschillende gebieden en situaties aan te brengen (zie bijlage 2 voor een beknopt overzicht van deze vier scenario s). Op basis van de mogelijke scenario s voor de deelgemeenten, worden met de eerder benoemde stakeholders de varianten besproken en wordt er gezocht naar de meest wenselijke vorm en wordt deze vertaald naar maatwerkvarianten Het Rotterdams Model. Binnen de scenario s dient voldoende ruimte te zijn voor aansluiting op de actuele behoefte. Het dient echter ook mogelijk te worden om te starten in het ene scenario/de variant en over enkele jaren te verkleuren naar het andere scenario/de variant. Het zijn geen blauwdrukken of rigide modellen. Dit geeft binnen het model de nodige flexibiliteit om te blijven reageren op de maatschappelijke bewegingen. Gezocht moet worden naar een robuust ontwerp (richting) voor een flexibele toepassing (ruimte). Activiteiten: - uitwerken scenario s; - toetsing en verdieping scenario s bij de eerder betrokken stakeholders; - opstellen maatwerkscenario( s), ofwel Rotterdams Model ; - rapportage opdrachtgever/werkgroep. Bronnen: - alle resultaten uit de eerste vijf fasen; - werkmodel Bestuurlijke Verantwoordelijkheid; - (optioneel) scenario s toekomst openbaar bestuur (Goed Werkgeverschap/BMC). Resultaten: - drie tot vier scenario s voor mogelijke toekomstontwikkeling bestuurlijke inrichting; - een Rotterdams Model (maatwerkvariant(en) voor nieuwe bestuurlijke inrichting. 10/20

12 Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 5: - het onderzoeksteam werkt de scenario s op basis van de toetsing met betrokkenen uit; - de procesbegeleider van BMC brengt het geheel samen en presenteert dit aan de opdrachtgever/werkgroep. Optioneel aanvullende inzet BMC fasen 3, 4, en 5 Naast de procesbegeleiding kan BMC inzet leveren ten behoeve van het onderzoeksteam om het scenariodenken (ontwikkeling) en de uitwerking te begeleiden, eventueel mede op basis van de eerder ontwikkelde scenario s van BMC voor de toekomst van het openbaar bestuur. Ook kan er inzet geleverd worden voor de vereiste deelonderzoeken (bevolkingsonderzoek en vergelijking) om deze in samenwerking dit uit te voeren en de koppeling vanuit het onderzoek (kaders en scenario s) te borgen. Fase 6: consultatie en besluitvorming Aan de hand van de opgestelde scenario s voor de doorontwikkeling van de deelgemeenten en de typering van de gevonden varianten, kan een besluitvormingskader worden opgesteld. De onderdelen van het besluitvormingskader dienen wel te worden geconsulteerd bij de betrokken stakeholders (ook hier weer in de volle breedte van de gewone Rotterdammer tot de actief betrokkene in instellingen/organisaties en van vertegenwoordigers van bedrijven tot burgers die een actieve rol spelen in hun deelgemeente of wijk), teneinde een volledig overzicht van de meningen en opvattingen te kunnen verwerken in het voorstel voor de toe te passen kaders. De formulering van de op te stellen kaders is de afronding van de bestuurlijke en organisatorische verkenningsfase en levert de basis voor de feitelijke uitwerking van de scenario s in de stad in De politiek kan op basis van het resultaat van dit proces minimaal de volgende kaders bepalen : een robuust ontwerp voor de doorontwikkeling van de deelgemeenten na wetswijziging; een set aan scenario s en varianten die kunnen worden toegepast voor de vormgeving; een aanzet tot een transitieproces, waarin aandacht is voor de praktische vormgeving van de politieke en organisatorische vormgeving van de gedefinieerde kernwaarden. Activiteiten: - het onderbouwen en opstellen van de voor te stellen bestuurlijke kaders; - het consulteren van de stakeholders; - het opstellen van een eindrapportage, inclusief concept agendapost voor raadscommissies et cetera. Bronnen: - al het materiaal/resultaten uit de fasen 1 tot en met 5; - uitkomsten consultatie stakeholders. Resultaat: - eindrapportage en concept agendapost voor politieke besluitvorming. 11/20

13 Proces: taakverdeling, betrokkenheid en inzet BMC fase 6: - het onderzoeks-/projectteam stelt de bestuurlijke kaders op; - het onderzoeks-/projectteam verzorgt de consultatie van de stakeholders; - het onderzoeks-/projectteam stelt de eindrapportage en agendaposten op; - de procesbegeleider van BMC coördineert en stuurt het onderzoeks-/projectteam aan op tijdslijnen en resultaat; - de procesbegeleider van BMC brengt het geheel samen en presenteert dit aan de opdrachtgever/werkgroep. Optioneel aanvullende inzet BMC fase 6: BMC kan mede de consultatie, eindrapportage en de concepten voor de agendaposten coördineren en redactioneel verzorgen. 12/20

14 PROCESPLAN Op weg naar BMR14+ Fase 1: verkenning Normatief en operationeel kader, proces-communicatie en input consultatie Stap 1/2a: opstart bevolkingsonderzoek Stap 1/2b: opstart nationale vergelijking 1. Bronverzameling en deskresearch 2. Interviews stakeholders 3. Analyse en opstellen kaders 4/5. Toetsing/terugkoppeling werkgroep & besluitvorming RESULTAAT - Vastgesteld normatief en operationeel kader = gezamenlijk vertrekpunt en basis/toetssteen voor de visie/scenario s (bovenen ondergrens) Stap 1/2c: opstart internationale vergelijking 6. Procescommunicatie/consultatie Fase 2: verdieping Foto s deelgemeenten Stap 2a/b: uitvoering onderzoeken lokaal, internationaal 1. Bronverzameling en deskresearch 2. Interviews in deelgemeenten 3. Analyse en opstellen foto s 4. Presentatie werkgroep - 14 foto s van deelgemeenten = een helder beeld van de huidige situatie in de gebieden en hun wensen en mogelijkheden - Afgerond bevolkingsonderzoek - Afgeronde internationale vergelijkingen Fase 3: reflectie Drieluikonderzoek Fase 3a: uitvoering nationale vergelijking 1. Analyse/verwerking drieluik onderzoek: lokaal, (inter)nationaal 2. Rotterdam (foto s) plaats in drieluik - Reflectie: Rotterdamse situatie is afgezet en geplaatst in een breder perspectief, namelijk dat van de inwoners, andere steden in binnen en buitenland Fase 4: tussentijdse analyse Tussenrapportage 1. Analyse en verwerking fase 1-4, 2. Opstellen tussenrapportage 3. Presentatie werkgroep - Tussenrapportage: resultaten fasen 1 tot en met 4, inclusief eerste denkrichtingen voor varianten Fase 5: scenario s 3/4 mogelijke varianten 1. Uitwerken scenario s 2. Toetsing en verdieping stakeholders 3. Opstellen maatwerk scenario - 3/4 Scenario s: varianten bestuurlijke inrichting Rotterdam 4. Rapportage werkgroep Fase 6: Consultatie en besluitvorming 1/2 Opstellen bestuurlijke kaders en consultatie stakeholders 3. Opstelen eindrapportage - Eindrapportage 13/20

15 2.2 Planning Globaal ziet de planning van de zeven fasen er als volgt uit. Bij een mogelijke start wordt een gedetailleerder planning opgesteld met de verschillende deelactiviteiten Jan. Februari Maart April Mei Juni Aug./Sept. Okt./Nov. weken Acties Fase 1 Stap 1a en 1b Normatief en operationeel kader Stap 2 Procescommunicatie & input consultatie Fase 2 Foto s deelgemeenten Fase 3 Reflectie Fase 4 Tussentijdse analyse Fase 5 Scenario s Fase 6 Consultatie en besluitvorming Hoofdstuk 3 Inzet 3.1 Procesbegeleider De rol van procesbegeleider zal worden ingevuld door de heer drs. R. (Roel) Wever, directeur bij BMC. De heer Wever heeft zijn sporen verdiend in het lokaal bestuur en heeft meerdere opdrachten vervuld in het begeleiden van colleges en raden bij ingewikkelde besluitvormingstrajecten. Hierbij valt te denken aan de begeleiding van de visitatiecommissie Drechtsteden en de evaluatie van Parkstad Limburg. Daarnaast heeft hij diverse gemeenten begeleid op heidagen onder meer rondom specifieke problemen. Tevens is hij verantwoordelijk als projectleider voor bestuurskrachtonderzoeken en heeft in dit verband als eindverantwoordelijke de onderzoeken naar alle gemeenten in de provincie Groningen begeleid. 14/20

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Wanneer nemen de Eerste en Tweede Kamer een besluit? Het is toch al een gelopen race? Het wetsvoorstel over (het afschaffen van de deelgemeenten/deelraden)

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

ŠL Gemeente Nuenen. Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

ŠL Gemeente Nuenen. Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 4154184 DIVJŝTAN l6f ŠL Gemeente Nuenen VERZONDEN 2 3 FEB. 2017 Provincie Noord Brabant College van Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Jan van Schijnveltlaan 2 Postbus 10.000, 5670

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein)

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein) gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5353 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein) Inleiding In de raadsvergadering van 26 maart 2013

Nadere informatie

11 mei april 2017 R BIRB/2017/2575

11 mei april 2017 R BIRB/2017/2575 W GEMEENTE VELSEN Raadsbesluit Datum raadsvergadering Datum IJmond-commissie Raadsbesluitnummer Registratienummer 11 mei 2017 18 april 2017 R17.022 Onderwerp: toekomst van de IJmondsamenwerking De raad

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsplan Gemeente Molenwaard

Startnotitie Integraal Veiligheidsplan Gemeente Molenwaard Startnotitie Integraal Veiligheidsplan Gemeente Molenwaard Steller: Bestuursadviseur Marien Jongkind Datum: 15 juli 2013 Inleiding De gemeente Molenwaard streeft naar een comfortabele en veilige woon-

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad 5 juli 2018 Raadswerkgroep Burgerparticipatie In november 2017 heeft een aantal raadsleden zich opgegeven om de Raadswerkgroep Burgerparticipatie te vormen

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

: drs. M.P.C. Gadella-van Gils. I. Instemmen met het voorgestelde proces om te komen tot een koersbepaling toekomstperspectief Montfoort.

: drs. M.P.C. Gadella-van Gils. I. Instemmen met het voorgestelde proces om te komen tot een koersbepaling toekomstperspectief Montfoort. 1 9 MMtl 20)8 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 19 maart 2018 Zaaknummer : 537817 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: :

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

2017). Datum: Informerend. Datum: Adviserend

2017). Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Regionale Bedrijventerreinenstrategie 2. Rol van het Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Naar aanleiding van de eindrapportage

Nadere informatie

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4.

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Onderwerp : Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens Aan de raad, Wat stellen we voor? 1 Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 334003 De heer H. ter Heegde, burgemeester Het participatietraject voor samenwerking met Weesp t.b.v. versterking bestuurskracht Aan de raad, 1. Beslispunten

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 67285 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gooise Meren

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Onderzoek Verzelfstandiging Openbaar Voortgezet Onderwijs Stichting Dunamare Reg.nummer: 2013/33791

Raadsstuk. Onderwerp: Onderzoek Verzelfstandiging Openbaar Voortgezet Onderwijs Stichting Dunamare Reg.nummer: 2013/33791 Raadsstuk Onderwerp: Onderzoek Verzelfstandiging Openbaar Voortgezet Onderwijs Stichting Dunamare Reg.nummer: 2013/33791 1. Inleiding Op 1 november 2012 heeft de raad aangenomen de motie onderzoek gevolgen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 3. Inleiding

Raadsvoorstel. 3. Inleiding Raadsvoorstel Agenda nr. 6 Onderwerp: Reactie geven op de onderzoeksvraagstelling en uitwerking daarvan voor de evaluatie van de Metropoolregio Eindhoven Soort: Besluitvormend Opsteller: J. v.d. Kolk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Plan van aanpak Evaluatie Drechtstedendinsdag

Plan van aanpak Evaluatie Drechtstedendinsdag Plan van aanpak Evaluatie Drechtstedendinsdag Inleiding In september 2010 is gestart met de Drechtstedendinsdag volgens het besluit van de Drechtraad op 16 juni 2010. Naast dit besluit is tevens afgesproken

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden,

Raadsinformatiebrief *17.I000475* 17.I Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. Geachte raadsleden, ** Raadsinformatiebrief Onderwerp Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot Geachte raadsleden, In december 2016 heeft u met elkaar afgesproken om in 2017 te komen tot een standpunt over de bestuurlijke

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland ' Provincie Noord-Holland Gemeente Wijdemeren POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD LOOSDRECHT BEL/ BOSE Gedeputeerde Staten uw contactpersoon

Nadere informatie

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ Regionale Ontwikkelingsorganisatie (ROZ) Bijlage 3.3 AB ROZ en Grondbank 30 september 2013 Aan: - de gemeenteraden van Gouda, Rotterdam, Waddinxveen en - de colleges van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

Vaststellen plan van aanpak herijking Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Vaststellen plan van aanpak herijking Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg B en W Adviesnota Onderwerp Vaststellen plan van aanpak herijking Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg Zaaknummer 441356 Teammanager Margon van den Hoek B & W datum 28 januari 2019 Team Stad Dorpen

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 15 februari 10 mei 6 juli 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 15 februari 10 mei 6 juli 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Plan van aanpak OV-visie Holland Rijnland Midden Holland en wijze van uitvoering 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang

Nadere informatie

Onderzoek naar de werking van het coalitieprogramma

Onderzoek naar de werking van het coalitieprogramma Rekenkamer Weert Onderzoek naar de werking van het coalitieprogramma 2 april 2009 Achtergrond en aanleiding onderzoek De rekenkamer van de gemeente Weert richt zich op het perspectief leren en verbeteren.

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen

1 De plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland op 12 maart Artikel 1.2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen Inleiding De afgelopen periode is binnen de Regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) een aantal veranderingen in gang gezet. De veranderingen hebben een verschillende achtergrond en inhoud, maar vergen vrijwel allemaal

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

Algemeen Onderwerp Projectplan marktbewerkingsplan Gooi & Vechtstreek Verspreiden Ja Contactpersoon Paul Scholtz

Algemeen Onderwerp Projectplan marktbewerkingsplan Gooi & Vechtstreek Verspreiden Ja Contactpersoon Paul Scholtz OPLEGGER Algemeen Onderwerp Projectplan marktbewerkingsplan Gooi & Vechtstreek Verspreiden Ja Contactpersoon Paul Scholtz Eenheid Sturing E-mail p.scholtz@gooisemeren.nl Kenmerk 17.0013276 Datum 17 november

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND e.o. Instructie voor de secretaris voor de Groenalliantie Midden-Holland e.o. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.; in

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.2y8.oor rnboeknummer osjorzs64 Classificatienummer oy Dossiernummer s4y.sop r9 november 202 Raads informatiebrief Betreft aanbesteding accountantswerkzaamheden 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt Bijlage. Rol gemeenteraad en rol politieke partijen bij gemeentelijke herindeling als onderdeel van Plan van Aanpak Gemeentelijke herindeling Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Vooraf: algemeen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/406

Raadsvoorstel 2003/406 Raadsvoorstel 2003/406 Onderwerp Vaststellen verordeningen inzake financiële functie gemeente Commissie Algemene Bestuurszaken Datum 10 november 2003 Raadsvergadering 11 december 2003 Samenvatting In de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Aan : Colleges en Gemeenteraden van de 21 regiogemeenten Van : Bestuurlijke werkgroep evaluatie Metropoolregio Eindhoven Datum : 13 juni 2016

Aan : Colleges en Gemeenteraden van de 21 regiogemeenten Van : Bestuurlijke werkgroep evaluatie Metropoolregio Eindhoven Datum : 13 juni 2016 Aan : Colleges en Gemeenteraden van de 21 regiogemeenten Van : Bestuurlijke werkgroep evaluatie Metropoolregio Eindhoven Datum : 13 juni 2016 Onderwerp : Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/ Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/email Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV) Algemene Zaken Jessica.vaniersel@oisterwijk.nl

Nadere informatie

Startdocument participatieproces LAB071

Startdocument participatieproces LAB071 Startdocument participatieproces LAB071 Dit startdocument beschrijft het participatieproces in het kader van de Verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). Het bevat de nadere uitwerking van hoofdstuk

Nadere informatie

Offerte / Gemeente Breda / Versie 2.0

Offerte / Gemeente Breda / Versie 2.0 Gemeente Breda t.a.v. mevrouw J de Bruijn Postbus 90156 4800 RH BREDA Breda, 9 juli 2007 Betreft : Referentie: Offerte ontwerpfase websites GemeenteBreda002 Geachte mevrouw De Bruijn, Met plezier sturen

Nadere informatie

Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014

Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 5 Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Someren 2014 Datum 31 december 2013 1. Samenvatting Een uniforme Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Postduivenhouders. de route naar een krachtige bond. Gladiators BV. prof. mr. Marjan Olfers

Postduivenhouders. de route naar een krachtige bond. Gladiators BV. prof. mr. Marjan Olfers Gladiators BV Berend Boeijingstraat 105 ML, Amsterdam Telefoon: 068868893 E-mail: molfers@live.nl marjanolfers.nl Postduivenhouders de route naar een krachtige bond prof. mr. Marjan Olfers 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

Veranderen en Bezuinigen Routekaart

Veranderen en Bezuinigen Routekaart Veranderen en Bezuinigen Routekaart Utrecht, 20 maart 2013 Jaring Hiemstra Sigrit van Werven De opbouw Uitgangssituatie Opgave en resultaat Uitgangspunten voor een succesvolle aanpak Inhoudelijke opzet

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze,

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze, Griffie Rekeningcommissie Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1564451 Behandelend ambtenaar : N.J. Sluiter Directie/bureau : Middelen/ Nummer commissiestuk : RC-0170 Datum : 21 juli 2009 Bijlagen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Totaalbeeld rekenkameronderzoek naar de positie van de raad bij kaderstelling, sturing en controle van grote projecten Overkoepelende rapportage

Totaalbeeld rekenkameronderzoek naar de positie van de raad bij kaderstelling, sturing en controle van grote projecten Overkoepelende rapportage Totaalbeeld rekenkameronderzoek naar de positie van de raad bij kaderstelling, sturing en controle van grote projecten Overkoepelende rapportage Status: overkoepelende rapportage, vastgesteld door de rekenkamercommissies

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 1 mei 2017 R05S013/ z

Datum Agendapunt Documentnummer. 1 mei 2017 R05S013/ z Datum Agendapunt Documentnummer R05S013/ z170021389 Onderwerp Scenario s vernieuwing sportcomplex Initiatiefvoorstel Zeewolde Beoogd effect Uiterlijk per 1 oktober 2017 meerdere scenario s, een advies

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN

BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN Samenwerken in de Duinstreek BESTUURSOPDRACHT 2 : AMBTELIJK SAMENVOEGEN & SAMEN DOEN IN DE DUINSTREEK; TWEE SPOREN 1) ONDERZOEK SAMENVOEGEN GEMEENTELIJKE ORGANISATIES BERGEN, UITGEEST, CASTRICUM EN HEILOO

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte

JAARVERSLAG 2012. Rekenkamercommissie Raalte JAARVERSLAG 2012 Rekenkamercommissie Raalte Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie Raalte. Naast de wettelijke verplichting om een jaarverslag op te stellen doet de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

VOORSTEL VOOR EEN GEZAMENLIJK PROCES VAN ONDERZOEK EN AFWEGING INZAKE DE BESTUURLIJKE TOEKOMST VAN DE GEMEENTEN IN DE HOEKSCHE WAARD

VOORSTEL VOOR EEN GEZAMENLIJK PROCES VAN ONDERZOEK EN AFWEGING INZAKE DE BESTUURLIJKE TOEKOMST VAN DE GEMEENTEN IN DE HOEKSCHE WAARD p/a Postbus 5881, 3290 EA STRIJEN Waleplein 2, 3291 CZ STRIJEN Tel.: 078-6748200 Fax: 078-6748295 VOORSTEL VOOR EEN GEZAMENLIJK PROCES VAN ONDERZOEK EN AFWEGING INZAKE DE BESTUURLIJKE TOEKOMST VAN DE GEMEENTEN

Nadere informatie

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen;

a. de startnotitie Toekomstvisie Bergen 2040 vast te stellen; Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 21 juni 2012 Naam opsteller : werkgroep Lange Termijn Visie Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouder : Aletta Hekker Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 1110366 Onderwerp Verordening op de werkgeverscommissie Status Besluitvormend Voorstel 1. Het raadsbesluit Mandaat griffier dd 23 september 2004 in te trekken; 2. Een werkgeverscommissie

Nadere informatie

Zaaknummer Portefeuillehouder Drs H. M. W. ter Heegde Voorstel Herziening van de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek

Zaaknummer Portefeuillehouder Drs H. M. W. ter Heegde Voorstel Herziening van de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek Raadsvoorstel Zaaknummer 564849 Portefeuillehouder Drs H. M. W. ter Heegde Voorstel Herziening van de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek Aan de raad, 1. Beslispunten De Raad van Gooise

Nadere informatie