Auteur. Onderwerp. Uitgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Uitgave"

Transcriptie

1 Auteur Joke Pattyn Uittreksel Aandeelhoudersovereenkomsten Larcier Onderwerp Volgplicht. Afspraken inzake de overdracht van aandelen Uitgave December 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2012 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F

2 84 HOOFDSTUK 3 AFSPRAKEN INZAKE DE OVERDRACHT VAN AANDELEN 112. Om de doelstelling van het volgrecht te realiseren, zijn tot slot verschillende modaliteiten denkbaar 319. Daarbij varieert de dwingende kracht van de verplichtingen die door de volgrechtclausule worden opgelegd 320. Sommige clausules verplichten de overdrager om de aandelen van de volgrechtbegunstigde(n) aan te kopen vooraleer zijn eigen aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen. Andere clausules voorzien in een middelen- dan wel een resultaatsverbintenis lastens of sterkmaking vanwege de overdrager om ervoor te zorgen dat het aankoopbod vanwege de kandidaat-overnemer ook wordt uitgebreid tot de aandelen van de volgrechtbegunstigde(n) en dat m.a.w. de kandidaat-overnemer ook de aandelen van de volgrechtbegunstigde(n) zal overnemen. Nog andere clausules verplichten de overdrager om zelf de aandelen van de volgrechtbegunstigden over te nemen indien de kandidaat-overnemer hiertoe niet bereid zou worden gevonden en hij niettemin de voorgenomen overdracht laat doorgaan 321. De wijze waarop de verplichtingen lastens de overdrager zijn gestipuleerd, zullen meteen ook bepalend zijn voor de vorderingsmogelijkheid vanwege de volgrechtbegunstigden wanneer zij finaal hun aandelen niet overgenomen zien door de kandidaat-overnemer niettegenstaande de uitoefening van hun volgrecht (cf. infra, Hfdst. III, Afd. 9, 2, E.). AFDELING 7 Volgplicht 1. Begrip en doel 113. Terwijl het volgrecht ertoe strekt om aan de begunstigde de mogelijkheid te bieden om zijn wagentje aan te haken aan dat van de overdragende aandeelhouder, houdt de volgplicht de verplichting in om dit te doen indien althans de overdragende aandeelhouder daarop beroep doet 322. Veeleer dan een overdrachtsbeperking strekt de volgplicht er precies toe om de overdraagbaarheid van de aandelen te bevorderen. Vaak zal immers een kandidaat-overnemer die erop uit is om de controle over een vennootschap te verwerven, enkel geïnteresseerd zijn in de totaliteit van de aandelen en niet in slechts 319 Zie o.m. O. CAPRASSE en R. AYDOGDU, Contrôle et pactes d associés, l.c., 127; C. CONSTANT, Les entreprises conjointes ou joint ventures, l.c., p. 1127, nr. 1690; B. FERON, Les conventions d actionnaires après la loi du 13 avril 1995, l.c., 679; E. JANSSENS en F. KESKIN, Aandelen. Een overzicht van de principes en een aantal toepassingen, l.c., 49-50; J. MALHERBE, Y. DE CORDT, P. LAMBRECHT en P. MALHERBE (eds.), Droit des sociétés précis, o.c., en B. TILLEMAN, Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen, l.c., A. COIBION, Les conventions d actionnaires en pratique, o.c., p. 65, nr Cf. infra. Dergelijk beding maakt o.i. inderdaad veeleer een sanctie uit dan een modaliteit van de organisatie van het volgrecht. 322 Zie met betrekking tot de volgplicht o.m. F. LEFEBVRE, Een autopsie van een drag along clausule samen met een aantal internationaal privaatrechtelijke beschouwingen in Liber Amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, 623 e.v. Cf. tevens C. CONSTANT, Les entreprises conjointes ou joint ventures, l.c., p. 1128, nr. 1700; E. POTTIER, Les cessions d actions ou de parts, l.c., p. 58, nr. 93 en B. TILLEMAN, Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen, l.c., 290.

3 HOOFDSTUK 3 AFSPRAKEN INZAKE DE OVERDRACHT VAN AANDELEN 85 een meerderheidsparticipatie samen met een (conventioneel beschermde) minderheidsaandeelhouder 323. De volgplicht komt hieraan tegemoet en faciliteert op die manier de overdracht van meerderheidsparticipaties. Niets belet echter dat de volgplicht ook door de minderheidsaandeelhouder zou kunnen worden ingeroepen. Ook die zal immers vaak en misschien nog meer dan de meerderheidsaandeelhouder geconfronteerd worden met een probleem van liquiditeit van zijn aandelenparticipatie. Ook voor de minderheidsaandeelhouder zal het vaak gemakkelijker zijn om een kandidaat-overnemer te vinden voor de totaliteit van de aandelen van de vennootschap, dan een potentiële overnemer voor enkel zijn minderheidsparticipatie (zelfs indien beschermd). Een volgplicht ten behoeve van de minderheidsaandeelhouder is weliswaar in de praktijk weinig gebruikelijk 324. De meerderheidsaandeelhouder zal in de regel niet gedwongen willen worden om zijn vennootschap te moeten verkopen. 2. Geen wettelijke voorwaarden 114. Evenmin als het volgrecht, is de volgplicht aan bijzondere wettelijke voorwaarden onderworpen. De volgplicht is op zich geen door artikel 510 W.Venn. geviseerde afspraak inzake de overdraagbaarheid van aandelen. Bovendien, in tegenstelling tot bij het volgrecht, zullen ook de voorwaarden voor onvervreemdbaarheidsbedingen minder of zelfs niet relevant zijn. Het valt immers niet in te zien hoe een volgplicht, die precies tot het omgekeerde strekt (verplichting i.p.v. verbod tot overdracht) als een, zij het de facto, onvervreemdbaarheidsclausule zou kwalificeren. 3. Overige modaliteiten 115. Voor de uitwerking van de concrete voorwaarden en modaliteiten van de volgplicht is de contractuele vrijheid opnieuw troef. Net zoals bij het volgrecht, moet ook hier gepreciseerd worden in welke gevallen de volgplicht kan worden ingeroepen (bv. enkel in geval van wijziging van controle en 100%-overname door een derde); door wie en ten aanzien van welke aandeelhouders; met betrekking tot hoeveel van de door laatstgenoemden aangehouden aandelen (in de regel zal dit de totaliteit zijn); of er al dan niet garanties moeten worden verleend; 116. De belovers van de volgplicht zullen niet zelden de vraag stellen naar een drempel: een bodemprijs beneden dewelke de volgplicht niet kan worden ingeroepen Cf. O. CAPRASSE en R. AYDOGDU, Contrôle et pactes d associés, l.c., 128 en B. TILLEMAN, Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen, l.c., Specifieke omstandigheden waarin dit kan voorkomen kunnen bv. een publiek-private samenwerking zijn waarbij de door de overheid gecontroleerde minderheidsaandeelhouders een volgplicht kunnen opleggen aan de private meerderheidspartners, maar ook in een gewone private vennootschap kunnen soms redenen bestaan om ten behoeve van de minderheidsaandeelhouder een volgplicht te stipuleren. 325 Cf. C. CONSTANT, Les entreprises conjointes ou joint ventures, l.c., 1128.

4 86 HOOFDSTUK 3 AFSPRAKEN INZAKE DE OVERDRACHT VAN AANDELEN Vanuit het standpunt van de belovers biedt dit inderdaad een zekere bescherming: de minimumprijs belet dat zij worden verplicht om tegen een te lage prijs hun aandelen aan de kandidaat-overnemer te verkopen. Nochtans mag dit risico ook niet overschat worden. Vooreerst zullen de belangen van de overdrager en de belovers van de volgplicht in dit opzicht in beginsel gelijk lopen: beide hebben er in de regel belang bij om van de kandidaat-overnemer zo goed mogelijke voorwaarden te bekomen voor de overdracht van hun aandelen 326. In geval van misbruik kunnen andere rechtsfiguren een uitweg bieden. Bovendien zal in de regel aan de belovers van de volgplicht in eerste instantie ook een voorkooprecht toekomen: zijn zij van mening dat de prijs (manifest) te laag is, dan kunnen zij gebruik maken van hun voorkooprecht. In die zin houden beide elkaar in evenwicht, zij het dat dit evenwicht in een situatie van een minder kapitaalkrachtige minderheidsaandeelhouder wel te relativeren is en veeleer theoretisch zal zijn. Tenslotte mogen ook de belangen van de begunstigde van de volgplicht niet uit het oog worden verloren. Een minimumprijs kan ertoe leiden dat de volgplicht niet kan worden ingeroepen precies in omstandigheden waarin dit net wel mogelijk zou moeten zijn. Te denken valt bv. aan de situatie waarin het slecht gaat binnen de vennootschap en de enige redding erin bestaat om een nieuwe partij aan te trekken die bereid is alsnog in de vennootschap te investeren en deze laatste aldus van de ondergang te redden. Het is best mogelijk dat in voorkomend geval de prijs die door de kandidaat-overnemer wordt geboden de contractueel vastgelegde drempel niet zou halen. Nochtans is het precies ook in dergelijke situaties dat de volgplicht moet kunnen worden ingeroepen. Een tussenoplossing kan eventueel gevonden worden in een ongelijke verdeling van de prijs die voor de 100%-participatie wordt geboden tussen de volgplichtbegunstigde enerzijds en de belovers van de volgplicht anderzijds zodat deze laatsten toch een bepaalde minimumprijs gegarandeerd krijgen. De voorwaarden en modaliteiten van dergelijke ongelijke verdeling moeten dan contractueel worden bepaald. Of nog, zouden de voorwaarden waartegen de volgplicht wordt ingeroepen onderworpen kunnen worden aan de goedkeuring door een bepaalde meerderheid van aandeelhouders Om de doelstelling van de volgplicht te realiseren, zijn opnieuw verschillende modaliteiten denkbaar 328. Zo kan de volgplicht juridisch worden georganiseerd als een onherroepelijk mandaat om de aandelen van de lastgever te verkopen (in voorkomend geval 326 Nochtans zijn er hypotheses denkbaar waarin dit niet het geval zou zijn. Denk bv. aan de situatie van een fonds dat noodgedwongen tot desinvestering moet overgaan of een aandeelhouder die in financiële moeilijkheden verkeert en daarom bereid is genoegen te nemen met een overdracht tegen minder gunstige voorwaarden. 327 Cf. C. MICHIELS, Private equity Vennootschapsrechtelijke aandachtspunten, l.c., Zie o.m.; O. CAPRASSE en R. AYDOGDU, Contrôle et pactes d associés, l.c., 128; J. MALHERBE, Y. DE CORDT, P. LAMBRECHT en P. MALHERBE (eds.), Droit des sociétés précis, o.c., en B. TILLEMAN, Statutaire variaties inzake overdrachtsbeperkingen, l.c.,

5 HOOFDSTUK 3 AFSPRAKEN INZAKE DE OVERDRACHT VAN AANDELEN 87 binnen een bepaalde prijsvork). Aan de overdrager kan ook een aankoopoptie worden verleend die hem toelaat om eerst alle aandelen van de belovers van de volgplicht aan te kopen, om die vervolgens door te verkopen aan de kandidaatovernemer 329. In dit laatste geval is vooral ook de nodige transparantie van belang met betrekking tot de transactie ten aanzien van de derde koper (o.m. m.b.t. de prijs in het kader daarvan en andere essentiële voorwaarden). Een voordeel van deze laatste techniek kan erin bestaan dat de belovers van de volgplicht niet noodzakelijk dezelfde verklaringen en waarborgen moeten geven als de overdrager aangezien zij niet rechtstreeks overdragen aan de kandidaat-overnemer. In elk geval is het aangewezen om terzake een regeling te voorzien en in het kader van de afspraken inzake de volgplicht te bepalen in welke mate de belovers van de volgplicht gehouden kunnen zijn tot het verstrekken van verklaringen en waarborgen ten behoeve van de kandidaat-overnemer. AFDELING 8 Enkele aandachtspunten bij de redactie van afspraken inzake de overdraagbaarheid van aandelen 1. Uitzonderingen: de zogenaamde vrije overdrachten 118. Verder (cf. infra, Hfdst. III, Afd. 8, 6) wordt ingegaan op het concrete materiële en personele toepassingsgebied van de overdrachtsbeperkende afspraken dat, naar goeddunken, door partijen kan worden gemoduleerd. Vaak zullen partijen echter de vrijheid willen behouden om welbepaalde overdrachten van aandelen te realiseren, niettegenstaande de overdrachtsbeperkende afspraken die daarop principieel van toepassing zouden zijn 330. Doorgaans gaat het om overdrachten aan bepaalde verbonden personen (onder meer in het kader van successie(planning)) of vennootschappen (onder meer in het kader van een eventuele reorganisatie binnen de groep waartoe de aandeelhouder behoort of in het kader van fiscale optimalisatie waarbij een natuurlijke persoon zijn aandelen wenst in te brengen in een door hem gecontroleerde vennootschap), of soms ook om overdrachten aan andere of bepaalde andere aandeelhouders (bv. tussen aandeelhouders van dezelfde categorie) 331. Veeleer dan als een modulering van het toepassingsgebied van de overdrachtsbeperkende afspraken, worden deze transacties doorgaans als algemene uitzonderingen op de gemaakte afspraken geformuleerd, de zogenaamde vrije over- 329 E. JANSSENS en F. KESKIN, Aandelen. Een overzicht van de principes en een aantal toepassingen, l.c., Cf. V. DE CORDT, Voorkoop- en aanvaardingsclausules in de Belgische naamloze vennootschap, l.c., ; C. MICHIELS, Private equity Vennootschapsrechtelijke aandachtspunten, l.c., p. 303, nr. 42 en E. POTTIER, Les cessions d actions ou de parts, l.c., Zie omtrent het belang van een goede omschrijving van de personen aan wie een vrije overdracht mogelijk is o.m. Kh. Namen 22 februari 1990, TRV 1991, 234.

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Jan Bleyen/Deminor Onderwerp Contractuele en statutaire exit-mogelijkheden voor minderheidsaandeelhouders Datum december 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders Ondernemingsrecht FRANK CLEEREN Advocaat - vennoot MONARD-D HULST Hasselt Voorliggende bijdrage vormt een bloemlezing van een aantal wettelijke

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2015-01 Diederik BRULOOT & Kristof MARESCEAU Michel TISON HET AANDEELHOUDERSREGISTER IN BELGIË Challenging the Prudential Supervisor: liability EN NEDERLAND:

Nadere informatie

Auteur. Johan Du Mongh. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: De Erfovergang van aandelen Jaar: 2003

Auteur. Johan Du Mongh. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: De Erfovergang van aandelen Jaar: 2003 Auteur Johan Du Mongh Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: De Erfovergang van aandelen Jaar: 2003 ISBN: 90-5095-337-9 Volume: 544 blz. Prijs: 100 EUR Uitgeverij: intersentia www.intersentia.be

Nadere informatie

BLOKKERINGSSITUATIES IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN

BLOKKERINGSSITUATIES IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN N H o u o s T A F E l BLOKKERINGSSITUATIES IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN Door Paul Alain FORlfRS, Advocaat, Docent aan de ULB. EERSTE DEEL: BLOKKERINGEN BINNEN DE RAAD.......... 9 1. Blokkering van de vennootschap

Nadere informatie

Auteur. Nan Torfs Uittreksel Gezin en arbeid. www.larcier.be. Onderwerp. Vennootschapsaandelen en echtgenoten. Copyright and disclaimer

Auteur. Nan Torfs Uittreksel Gezin en arbeid. www.larcier.be. Onderwerp. Vennootschapsaandelen en echtgenoten. Copyright and disclaimer Auteur Nan Torfs Uittreksel Gezin en arbeid www.larcier.be Onderwerp Vennootschapsaandelen en echtgenoten Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Drag along en tag along

Drag along en tag along Drag along en tag along inieiding Een aandeelhoudersovereenkomst tussen een participatiemaatschappij en andere aandeelhouders (veelal management) bevat een aantal standaard bepalingen aangaande het realiseren

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Creatief met vruchtgebruik Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 187434 ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 187434 ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername Onderhavige bijdrage poogt een overzicht te bieden van enkele juridische en fiscale aspecten, waarmee men in de praktijk geconfronteerd

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Circulaire FSMA/2012_01 (*) dd. 11 januari 2012 (update 22 april 2014) Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Toepassingsveld: Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling

Nadere informatie

WIE IS STEMGERECHTIGD OP DE ALGEMENE KLASSIEKE PROBLEMEN EN ACTUELE TENDENSEN. VERGADERING? COMMISSARIS: K. MARESCEAU

WIE IS STEMGERECHTIGD OP DE ALGEMENE KLASSIEKE PROBLEMEN EN ACTUELE TENDENSEN. VERGADERING? COMMISSARIS: K. MARESCEAU FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID - UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2010-2011 MASTERPROEF IN HET KADER VAN DE OPLEIDING MASTER IN DE RECHTEN WIE IS STEMGERECHTIGD OP DE ALGEMENE VERGADERING? KLASSIEKE PROBLEMEN

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 2010.150. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Inbreng in vennootschap. Meerwaarde op aandelen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG RECHT EN ONDERNEMING INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG PRAKTISCHE TOEPASSINGSGEVALLEN G. Bats B. De Klerck M. vander Linden E. Vanderstappen Instituut der Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Overname v een ond juridische voorzo

Overname v een ond juridische voorzo Overname v een ond juridische voorzo 20 2. VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERDRACHT VAN ACTIVA EN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN an erneming : Paul Hermant Advocaat bij de Brusselse balie Assistent aan de Université

Nadere informatie

Het Praktijkboek Cloud Contracten

Het Praktijkboek Cloud Contracten Het Praktijkboek Cloud Contracten Wat u moet weten over cloud contracten gebundeld in een praktische en deskundige gids. Ywein Van den Brande www.crealaw.eu Copyright Crealaw - Ict Law Partners bvba 2013

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

Auteurs. Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteurs. Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteurs Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: Onderneming en effecten Jaar: 2001 Auteurs: S. Beyaert, C. Croes, B. Du Laing, Ph.

Nadere informatie

SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG

SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 SOCIALE PLANNEN BIJ COLLECTIEF ONTSLAG Het sociaal plan, zo er een bestaat, bevat maatregelen waarmee de werkgever instemt, die de wettelijke

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

maken Contracten Schadeberekening bij overnames 1. Inleiding 2. De nulsituatie

maken Contracten Schadeberekening bij overnames 1. Inleiding 2. De nulsituatie Contracten maken Schadeberekening bij overnames Mr. M. Uijen 1. Inleiding Geschillen over garanties bij overnames blijven de gemoederen bezighouden. Nog regelmatig verzuchten contractenmakers na het doornemen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer

Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer Samenwerken in een BV: deadlocks op de loer Mr. M.J.E. van den Bergh* 2. Risico s op deadlocks in BV s 134 1. Inleiding Wanneer twee partijen samen een BV willen oprichten om hun samenwerking vorm te geven,

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2010-15 Reinhard STEENNOT Michel TISON De impact van het privaat financieel Challenging the Prudential Supervisor: liability recht op de wilsautonomie, de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

DE MAATSCHAP, DE STICHTING EN DE TRUST ALS INSTRUMENTEN VAN FAMILIALE VERMOGENSPLANNING

DE MAATSCHAP, DE STICHTING EN DE TRUST ALS INSTRUMENTEN VAN FAMILIALE VERMOGENSPLANNING Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 DE MAATSCHAP, DE STICHTING EN DE TRUST ALS INSTRUMENTEN VAN FAMILIALE VERMOGENSPLANNING Masterproef van de opleiding Master in de rechten

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie