Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ"

Transcriptie

1 Format Samenwerkingsovereenkomst GGZ Deze samenwerkingsovereenkomst is uitsluitend bedoeld als voorbeeld. De inhoud van de samenwerkingsafspraken tussen de huisartsenvoorziening, de GBGGZ- en SGGZzorgaanbieder is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders zelf. U kunt dit document naar eigen inzicht en/of wensen gebruiken. Wilt u bv. ook afspraken toevoegen met andere zorgaanbieders als maatschappelijk werk of jeugdzorg dan staat u dat vrij, bij voorkeur in een afzonderlijke overeenkomst. Progez kan voor onjuistheden of onvolledigheden in het model dan wel anderszins niet aansprakelijk worden gesteld. Algemene afspraken Ondertekenaars Allen gevestigd te <plaats>, <straat>, <postcode>, En <naam>, GZ en eerstelijnspsycholoog, AGB code GBGGZ Gevestigd te <plaats>, <straat>, <postcode> En <naam>, klinisch psycholoog, psychotherapeut, GGZ-instelling, AGB code SGGZ Gevestigd te <plaats>, <straat>, <postcode> Doel overeenkomst De partijen die deze overeenkomst ondertekenen streven door samenwerking en formaliseren van afspraken naar de juiste GGZ- zorg op de juiste plek en het juiste moment. De partijen werken aan het continu verbeteren van de resultaten. Looptijd Deze overeenkomst wordt gesloten voor <aantal> jaar en gaat in op <datum maand jaartal> en eindigt op <datum maand jaartal>. Deze overeenkomst eindigt op een eerder tijdstip bij wederzijds goedvinden, dan wel wanneer zich een andere beëindigingsgrond voordoet, zoals nader omschreven in artikel 5 van deze overeenkomst. Eens in de zes maanden wordt deze overeenkomst geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Partijen treden uiterlijk <aantal> maanden voor afloop van de overeenkomst met elkaar in overleg om de mogelijkheden voor verlenging en de termijn daarvan met elkaar te bespreken. Patiënten doelgroep Patiënten met psychische klachten binnen de huisartsenpraktijk en patiënten met psychische klachten die verwezen worden naar GBGGZ- of SGGZ-zorgverlener na de totstandkoming van deze overeenkomst. Patiënten die ten tijde van de totstandkoming van deze overeenkomst reeds onder behandeling zijn (geweest) bij een eigen zorgverlener wordt gewezen op hun vrijheid de behandeling bij deze zorgverlener voort te zetten c.q. deze te hervatten. Patiënten bij wie na de totstandkoming van deze overeenkomst psychische klachten ontstaan wordt, ongeacht de samenwerkingsafspraken tussen de huisartsenvoorziening en GBGGZ- of SGGZ- zorgverlener, gewezen op hun vrijheid van keuze van een eigen behandelaar. 1

2 Afbakening zorg De afbakening van de zorg is afhankelijk van partijen met wie deze overeenkomst is gemaakt. Verantwoordelijkheid De huisarts, GBGGZ- en SGGZ-zorgaanbieder blijven ieder verantwoordelijk voor de door hen geleverde zorg aan de patiënt. Indien gewenst, maken partijen in onderling overleg nadere afspraken met betrekking tot hun verantwoordelijkheidsverdeling. Medisch dossier De huisarts, GBGGZ- en SGGZ-zorgaanbieder spreekt met de patiënt af welke personen binnen zijn/haar/hun praktijk bevoegd is/zijn tot inzage in het medisch dossier. Wettelijke bepalingen De huisarts, GBGGZ- en SGGZ-zorgaanbieder zijn bij de uitwerking van hun samenwerkingsafspraken gebonden aan de inhoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen zoals onder meer opgenomen in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de regels met betrekking tot het medisch beroepsgeheim en eventuele andere wettelijke regelingen met betrekking tot de verwerking van zorggegevens. Begripsbepalingen B(asis)GGZ GBGGZ SGGZ POH-GGZ E-mental health Zelfhulpwebsites Huisartsenzorg (inclusief POH-GGZ) en GBGGZ gezamenlijk Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg Online zorgproducten vergoed binnen de ZVW Online producten niet vergoed binnen de ZVW, bv. preventieve themasites Inhoudelijke afspraken Inleiding Wanneer een patiënt psychische klachten heeft zal de huisarts of POH-GGZ, als deze in een praktijk werkzaam is, een inschatting maken van de aard en de ernst van de klachten. Hierbij kan een screeningsinstrument ondersteunend zijn. Laagcomplexe problematiek en problematiek waarbij een analyse in enkele gesprekken en ondersteunde zelfhulp afdoende is, wordt kortdurend door de huisarts of POH-GGZ behandeld. Ook langdurige, stabiele psychiatrische problematiek wordt in de huisartsenvoorziening door huisarts of POH-GGZ behandeld. Verwijzing De verwijzing vermeldt naam en functie van verwijzer en is voorzien van een handtekening en/of praktijkstempel. De verwijzing is max. 6 maanden gedateerd voor start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling. De punten genoemd in de verwijsbrief voldoen aan de geldende eisen. De praktijk gebruikt ter ondersteuning voor verwijzingen naar de GBGGZ of SGGZ een erkend screeningsinstrument. De behandeling van de patiënt wordt maximaal <aantal> weken na doorverwijzing ingezet. De huisarts vraagt de patiënt om toestemming t.b.v. gegevensuitwisseling. De huisarts wijst de patiënt op zijn/haar vrijheid om zich ongeacht de verwijzing te wenden tot een behandelaar naar zijn/haar voorkeur. 2

3 Terugkoppeling De zorgverlener vraagt de patiënt bij de start van de behandeling om toestemming t.b.v. gegevensuitwisseling met de verwijzer. De zorgverlener rapporteert de huisarts de inschatting van de problematiek, in termen van DSMdiagnose en ernst, behandelplan en keuze product (BK, BM, BI, BC, of DBC-code). De zorgverlener informeert de huisarts van patiënt over aanvang en beëindiging van de zorgverlening. De patiënt wordt met advies en onderbouwing terugverwezen naar de huisarts wanneer er geen sprake is van een DSM-stoornis. De huisarts ontvangt na afloop van de behandeling een beknopt verslag over het resultaat van de behandeling. Krijgt patiënt vanuit de GBGGZ het advies te worden doorverwezen naar de SGGZ, dan wordt patiënt terugverwezen naar de huisarts met advies en onderbouwing. Worden patiënten vanuit SGGZ terugverwezen, c.q. wordt de behandeling beëindigd, dan bieden huisarts/poh-ggz en eventueel GBGGZ mogelijkheden voor nazorg en ondersteuning. SGGZ geeft zo nodig advies ten aanzien van gewenste nazorg en ondersteuning. Wanneer een patiënt de behandeling voortijdig staakt, wordt de huisarts op de hoogte gebracht. Wanneer de patiënt zich niet komt melden voor een intake of halverwege de therapie zijn of haar afspraken niet meer nakomt wordt daarover gerapporteerd aan de huisarts. Die maakt de afweging of hij/zij contact opneemt met de patiënt over het niet verschijnen bij de therapeut. Tussentijdse afstemming (in welke gevallen vindt er minimaal communicatie plaats) Zorgverleners informeren elkaar over belangrijke wijzigingen in de behandeling bv. wijzigingen in voorgeschreven medicatie. Mocht na de diagnostiekfase of gedurende de behandeling blijken dat een ander (langduriger) traject nodig is dan wordt hierover overlegd met de verwijzer, zodat de juiste zorg geleverd kan worden. Wanneer tijdens de therapieën medicamenteuze interventie wenselijk lijkt, zal de therapeut hierover met toestemming van de patiënt met de huisarts in contact treden. ICT Indien het mogelijk is maken partijen t.b.v. sturen verwijsbrief, rapportage en andere onderlinge communicatie gebruik van het beveiligde systeem <naam systeem>. Indien mogelijk maken de huisartsenvoorziening, GBGGZ- en SGGZ-zorgaanbieder gebruik van een gekoppeld systeem. Consultatie GGZ-professionals Communicatie over consultatie geschiedt bij voorkeur schriftelijk, ter voorkoming van onduidelijkheden over het consult en het gegeven advies. Partijen zijn uiteraard vrij in overleg een andere vorm te kiezen. De huisarts en POH-GGZ kunnen de GBGGZ/SGGZ (psychiater, psychotherapeut, klinische psycholoog, kaderarts GGZ of (eerstelijns) GZ-psycholoog) consulteren bij ondersteuning van de diagnostiek en t.b.v. een advies voor een behandelplan van patiënten die behandeld worden door huisarts of POH-GGZ. De huisarts en POH-GGZ kan de GGZ-professional vragen een consult te voeren waarbij de patiënt eenmalig gezien wordt door de GGZ-professional. Na consultatie is/blijft de huisarts verantwoordelijk voor de behandeling. De geconsulteerde GGZ-professional is verantwoordelijk voor het gegeven advies. 3

4 E-mental health De huisarts of POH-GGZ attenderen de patiënt ter ondersteuning van de behandeling op het gebruik van online-zelfhulpprogramma s. De GBGGZ of SGGZ, die gebruik maakt van e-mental health interventies en deze ook van toepassing vindt bij de behandeling van de patiënt door huisarts of POH-GGZ, maakt afspraken met hen over welke interventie op welke wijze ingezet mag worden en hoe hier onderling over gecommuniceerd wordt. Kennisdeling Het doel van de kennisdeling is de expertise op het gebied van de GGZ in de huisartsenvoorziening te verhogen en andersom het kennisniveau over de somatische co-morbiditeit bij de GBGGZ-zorgaanbieder te verhogen. <aantal> keer per jaar vindt een casuïstiekbespreking plaats, waarbij alle betrokkenen (huisarts, POH-GGZ, GBGGZ, SGGZ, AMW ) casuïstiek aanleveren. Bedoeling van de casuïstiekbespreking is om: o Beter zicht te krijgen op elkaars werkwijze. o Patiënten adequater te verwijzen. o Elkaars deskundigheden te delen. o Te toetsen. De organisatie van de casuïstiekbespreking ligt in handen van <naam>. Partijen zijn bereid mee te werken aan relevante zorgprogramma s. Indien aan de orde dan worden hierover afspraken gemaakt en vastgelegd. Veiligheid Patiënten die onder behandeling zijn bij GBGGZ en in crisis dreigen te raken kunnen, na overleg, met voorrang gezien worden door SGGZ. Dat overleg kan telefonisch, schriftelijk of per mail plaatsvinden. Huisartsen, POH GGZ, GZ-(Eerstelijns) psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychiater zijn BIG-geregistreerde hulpverleners, lid van een relevante beroepsvereniging en aangesloten bij een klachtencommissie. In de huisartsenpraktijk wordt gewerkt met een protocol voor Veilig Incident Melding. Financiële afspraak prestatie Onderlinge dienstverlening t.b.v. consultatie POH- GGZ De huisarts en de GGZ-professional zijn t.b.v. de consultatieafspraken overeengekomen: De GGZ-professional krijgt een vast bedrag per maand zijnde <bedrag> voor incidentele consultatie. De huisarts betaalt het bedrag eind/begin van de maand <naam maand>. of De GGZ-professional brengt een vast overeengekomen tarief per consultatie of tijdseenheid in rekening zijnde <bedrag>. De GGZ-professional brengt de diensten in rekening bij de huisarts. 4

5 Juridische afspraken Rechten en plichten Partijen verplichten zich met het ondertekenen van deze overeenkomst zich te houden aan de afspraken genoemd in deze overeenkomst. Vragen of geschillen over de uitleg of uitvoering van de bepalingen in de overeenkomst Partijen zullen zich bij vragen of geschillen over de uitleg of de uitvoering van de bepalingen in deze overeenkomst wenden tot een door partijen in onderling overleg aan te wijzen mediator. Pas wanneer tussenkomst van de mediator niet tot een oplossing leidt van de gerezen vraag of het geschil, kunnen partijen zich wenden tot de bevoegde rechter. of Partijen zullen vragen of geschillen over de uitleg of de uitvoering van de bepalingen in deze overeenkomst voorleggen aan een arbitragecommissie. De huisarts zal daarbij een arbiter aanwijzen, en de GBGGZ- of SGGZ-zorgaanbieder eveneens. De derde arbiter zal door de huisarts en de GBGGZ- of SGGZ-zorgaanbieder gezamenlijk worden aangewezen. Deze arbiter dient bij voorkeur jurist te zijn. De arbiters zullen binnen <aantal> maanden nadat zij hun benoeming hebben aanvaard, uitspraak doen in de vorm van een bindend advies. Beëindiging overeenkomst Deze overeenkomst eindigt: 1. Van rechtswege De overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging vereist is: a. Door afloop van de overeengekomen geldigheidsduur van de overeenkomst. b. Wanneer een van partijen om welke reden dan ook geen zorgovereenkomst meer heeft met de zorgverzekeraar. c. Door faillissement of surseance van betaling van een van partijen. Linken 2. Tussentijdse beëindiging De overeenkomst eindigt tussentijds: a. Met wederzijds goedvinden met ingang van een door partijen overeengekomen datum. b. Door opzegging aan de wederpartij. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, waarbij een opzeggingstermijn van minimaal<aantal> maanden in acht genomen dient te worden, tenzij om een dringende reden de overeenkomst onmiddellijk, ofwel eerder dan de overeengekomen opzeggingstermijn dient te worden beëindigd. c. Door een uitspraak van de arbitragecommissie danwel de bevoegde rechter tot ontbinding van de overeenkomst. d. Als van een van partijen in redelijkheid niet kan worden gevergd, de overeenkomst te laten voortduren. Verwijsbrief Verwijsmodel Progez themasite GGZ Huisartsenovereenkomst Achmea

6 Aldus overeengekomen: Datum Plaats 6

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland.

OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG. Tussen. Holland Rijnland. <naam Opdrachtnemer> OVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen Holland Rijnland en Betreffende perceel GGZ en EED-zorg vrijgevestigden Contractnummer: Contractdatum:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015

Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 Zorgovereenkomst Zorgverzekeraar Zorgaanbieder voor Specialistische GGZ 2015 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts

Overeenkomst. vrijgevestigd huisarts Overeenkomst - vrijgevestigd huisarts 2015 Inhoudsopgave Toelichting bij de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts 2015... 3 DEEL II ALGEMEEN DEEL OVEREENKOMST HUISARTSENZORG... 8 DEEL III VERLOSKUNDIGE HULP...

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG

RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG RAAMOVEREENKOMST JEUGDHULP VOOR VRIJGEVESTIGDEN EN GROEPSPRAKTIJKEN GGZ EN EED-ZORG Tussen De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en Betreffende GGZ en EED-zorg Vrijgevestigden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Mei 2012 Inhoud 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van de cliënte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

zorgverleningsovereenkomst

zorgverleningsovereenkomst zorgverleningsovereenkomst juni 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Inhoud Overeenkomst 1 Artikel 1 Duur 4 Artikel 2 Behandelplan 5 Artikel 3 Inlichtingen en medewerking 7 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015

Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden voor kraamzorg 2015 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene voorwaarden voor de kraamzorg 2015 AV CZ / 158 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en

Nadere informatie

Overeenkomst. kraamzorg

Overeenkomst. kraamzorg Overeenkomst kraamzorg 2015 Inhoudsopgave Deel II Algemeen Deel Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Zorg pagina 4 Artikel 3 Weigering Zorgverlening pagina 5 Artikel 4 Kwaliteit van de zorg pagina

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG. BTKzorg

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG. BTKzorg ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG BTKzorg Pagina 2 van 9 INHOUD 1. ALGEMEEN...3 2. INFORMATIE...4 3. OVEREENKOMST EN NADERE AFSPRAKEN...4 4. PRIVACY...6 5. KWALITEIT EN VEILIGHEID...6 6. VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.. . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. Aanvullende wijzigingen 2014. Verwijzing, Hoofdbehandelaarschap en Declaratiestandaard GZ321 START Wat zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011.

De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011. De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011. Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Overeenkomst). De in Nederland (Caraïbisch deel uitgezonderd) gelegen gemeente op welke het woonplaatsbeginsel van de Jeugdige van toepassing is.

Overeenkomst). De in Nederland (Caraïbisch deel uitgezonderd) gelegen gemeente op welke het woonplaatsbeginsel van de Jeugdige van toepassing is. Overeenkomst DE ONDERGETEKENDEN I de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten, KvK-nummer 40409418, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, hierna te noemen: VNG

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Pro Care kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pro Care kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kraamzorg Wereld Wonder 2015

Algemene voorwaarden Kraamzorg Wereld Wonder 2015 Algemene voorwaarden Kraamzorg Wereld Wonder 2015 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Nadere informatie

zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als de Zorgverzekeraar

zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als de Zorgverzekeraar De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg zowel elk afzonderlijk als tezamen

Nadere informatie