Het team Gezondheidszorg. Ruime expertise, nauwe samenwerking, een pragmatische oplossing.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het team Gezondheidszorg. Ruime expertise, nauwe samenwerking, een pragmatische oplossing."

Transcriptie

1 Het team Gezondheidszorg Ruime expertise, nauwe samenwerking, een pragmatische oplossing.

2 De gezondheidszorg blijft een markt in beweging. De met regelmaat veranderende wet- en regelgeving is een uitdaging voor bestuurders in de zorg. Het bepalen van de koers van de zorginstelling is voor bestuurders van essentieel belang. De vraag Fuseren of samenwerken? is aan de orde van de dag en de kwaliteit van gezondheidszorg en het toezicht daarop blijven aandachtspunten. Complexe ICT-projecten, bescherming van privacy en de positie van de medisch specialist zijn onderwerpen waar de bestuurders dagelijks mee te maken hebben en waarin het team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan hen kan bijstaan.

3 Alle specialisten Fenna van Dijk Viola van der Meer Jan Schouten Maarten van der Voort Ondernemen De introductie van de marktwerking in de zorg, in de zorg het stimuleren van innovatie en de mogelijkheid om winst uit te keren in diverse segmenten van de zorg, bieden bestaande en nieuwe aanbieders van zorg volop kansen. De ondernemingsrechtspecialisten binnen het team gezondheidszorg hebben ruime ervaring met het begeleiden van zorgaanbieders bij het opzetten van initiatieven, het aangaan van samenwerkingsverbanden, het fuseren van zorginstellingen en het adviseren over governance vraagstukken. Fenna van Dijk Ambulance Amsterdam: Onder andere het begeleiden van het overnametraject waarbij Ambulance Amsterdam de ambulancedienst van de GGD Amsterdam verwierf, het adviseren over de inrichting van de nieuwe organisatie en het zijn van huisadvocaat. Prinses Máxima Centrum Onder andere het adviseren over de inrichting van de organisatie, waaronder de notariële documentatie, adviseren over governance vraagstukken en opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en het zijn van huisadvocaat. Twee fuserende ziekenhuizen Het op gezamenlijk verzoek van twee ziekenhuizen die beogen te fuseren als onafhankelijke partij uitvoeren van een juridisch due diligence onderzoek naar diverse aspecten van beider ziekenhuizen. Associate Partner Fenna begon haar loopbaan als ondernemingsrechtadvocaat bij Kennedy Van der Laan in Als associate partner bij de sectie Ondernemingsrecht bedient ze een breed scala cliënten: van ziekenhuizen tot starters. Zij houdt zich intensief bezig met fusies en overnames, joint ventures, business structuring en (corporate) governance. Haar cliënten bevinden zich onder andere in zich snel ontwikkelende markten zoals de gezondheidszorg, biotechnologie/life sciences, food en retail. De betrokkenheid van haar collega s bij cliënten en kantoor heeft Fenna altijd bijzonder gevonden. Carenalis Het begeleiden van de overname van de keten van dialyseklinieken, het adviseren en begeleiden van samenwerkingsverbanden, het opzetten van joint ventures en het zijn van huisadvocaat. GGZ instelling, academisch ziekenhuis Het voor beide partijen gezamenlijk adviseren over en opstellen van de samenwerkingsovereenkomst tussen deze partijen. Wij zijn uitermate tevreden over de langdurige samenwerking waarbij wij met één kantoor kunnen werken op sterk uiteenlopende vlakken en dat zich kenmerkt door klant- en servicegerichtheid, het actief meedenken en kwaliteit. - Rob de Ree, CEO BMEYE B.V (2012)

4 Alle specialisten Marita Hoogeveen Inge de Laat Simon van IJsendoorn De positie van de zorgspecialist In de gezondheidszorg zijn mensen van levensbelang. Verpleegkundigen, verzorgers en specialisten vormen de kern van zorginstellingen. Wij hebben onze expertise opgebouwd door het oplossen van diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken voor een breed scala aan gerenommeerde bedrijven, binnen en buiten de zorg. Onze advocaten hebben veel ervaring met het werken met de cao Ziekenhuizen en andere zorg specifieke regelingen alsmede met de bijzondere positie van de medisch specialist. Inge de Laat De advocaten van het team Arbeidsrecht zijn deskundig op alle terreinen van het arbeids- en medezeggenschapsrecht. Ze begeleiden HR-afdelingen van diverse zorginstellingen bij alle arbeidsrechtelijk vraagstukken, zoals het opstellen van contracten, handboeken en beleid, maar ook bij het vormgeven van de flexibele schil, outsourcings, het oplossen van arbeidsconflicten en (collectief) ontslag. Voor diverse geestelijke gezondheidszorginstellingen in Amsterdam doen wij allerhande zaken in verband met arbeid, waaronder diverse ontslagprocedures van werknemers, advisering over medezeggenschapskwesties, en advies over privacy (alcoholgebruik op de werkplek, cameratoezicht e.d.) Prinses Máxima Centrum Diverse adviezen op het gebied van arbeidsovereenkomsten/opdrachtovereenkomsten, beloningen, overgang van onderneming en de toepasselijkheid van cao s. Carenalis Diverse zaken in verband met arbeid, waaronder diverse ontslagprocedures van werknemers, cao-advies en het opstellen van arbeidsovereenkomsten en een personeelshandboek. Partner Inge houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder arbeidsovereenkomsten, collectieve en individuele ontslagzaken en outsourcing/overgang van onderneming. Daarnaast is Inge specialist op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsrecht. Het merendeel van haar cliënten bestaat uit nationale en internationale bedrijven en gezondheidszorginstellingen maar Inge staat ook particulieren bij in arbeidsrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures. Daarnaast adviseert ze werkgevers over de werking van de Wet op de ondernemingsraden. Inge is secretaris in het bestuur van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. en lid van de specialisatieverenigingen Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de European Employment Lawyers Association (EELA). Zij geeft regelmatig cursussen op het gebied van het arbeidsrecht en op het gebied van privacy, onder andere bij PAO Rotterdam en PAO Leiden. Verder publiceert Inge regelmatig op haar vakgebieden en is zij een van de auteurs van Sdu commentaar, een handboek op het gebied van het arbeidsrecht.

5 Alle specialisten Annemieke van der Beek Fabian Kroon Martijn van Bemmel Mededinging Voor optimale benutting van de vrije zorgmarkt is het zaak om uw mededingingsrechtelijke positie goed in kaart te brengen. Onze expertise, ervaring en marktkennis binnen de zorgsector helpt ons om praktische adviezen te geven om mededingingsrechtelijke risico s te beperken en dreigende geschillen met autoriteiten op te lossen. Dit speelt met name bij samenwerking tussen zorgaanbieders, fusies, overnames en joint ventures. Ook hebben we bijzondere expertise opgebouwd met betrekking tot het toezicht van de NZa en ACM (voorheen NMa). Onze specialisten begeleiden cliënten in de zorgsector bij mededingingsrechtelijke en Europeesrechtelijke zaken in brede zin. Strategische advisering bij samenwerkingen en begeleiding en organisatie van meldingen bij de ACM van een bestuurlijke fusie tussen ziekenhuizen en tussen GGZ-instellingen. Begeleiding van een GGZ- instelling in een boeteprocedure tegen de ACM. Begeleiding en advisering van de Raad van Bestuur van een ziekenhuis bij inval en onderzoek van de ACM. Begeleiding en advisering van een Raad van Bestuur van een ziekenhuis bij inval en onderzoek van de NZa. Advisering over beoogde samenwerking tussen een producent van geneesmiddelen en apotheken in verband met een nieuwe vorm van distributie van geneesmiddelen. Annemieke van der Beek Partner Annemieke.van.der. Annemieke werkt veel voor cliënten in de financiële-, zorg-, life sciences-, en ICTsector. Ze heeft uitgebreide ervaring op het gebied van strategische advisering over fusies en overnames en joint ventures, samenwerkingsovereenkomsten, IE-licenties en distributie, inkoop- en verkoopovereenkomsten. Daarnaast adviseert zij de overheid en ondernemingen over steunmaatregelen, aanbestedingen en vrij verkeer van goederen en diensten. Annemieke adviseert veel partijen met een dominante positie over hun commerciële strategie en heeft ervaring met het opzetten van complexe strategische allianties in bijvoorbeeld de financiële- en de zorgsector. Zij weet door middel van overleg vaak gunstige resultaten voor cliënten te boeken bij toezichthouders, zoals de ACM en de Europese Commissie. Daarnaast deinst Annemieke er niet voor terug om zonodig cliënten in Nederlandse en Europese procedures tegen deze instanties bij te staan. Annemieke publiceert en doceert regelmatig over verschillende onderwerpen op het gebied van Mededingingsrecht en Europees recht. Ook verzorgt zij in house-trainingen bij cliënten van Kennedy Van der Laan.

6 Alle specialisten Richard-Jan Roks Casper Schouten Merijn Veldman Matanja Pinto Vastgoed Het vastgoed van zorginstellingen behoeft constante aandacht. De stelselwijzigingen en de terugtrekkende rol van de overheid zorgen ervoor dat zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun vastgoed, in bekostiging en beheer. Dat biedt kansen en mogelijkheden. Een vastgoedstrategie, in overeenstemming met geldende weten regelgeving, is een noodzaak voor bestuurders in de zorg. Richard-Jan Roks Het ontwerp en de bouw van vastgoed is complex. Welke invloed wil de zorginstelling hebben op het bouwproces en waar liggen verantwoordelijkheden? Om risico s en aansprakelijkheid te beheersen, zijn deugdelijke bouwcontracten noodzakelijk. Onze specialisten kennen de juridische haken en ogen van de verschillende contractsvormen en begeleiden u vanaf het begin van het bouwproces. Een groot deel van de zorginstellingen is op grond van recente jurisprudentie geen aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet. Zij mogen zich als private aanbesteders gedragen, en hebben grotere vrijheid. Toch is het raadzaam over de omvang van deze vrijheid duidelijkheid te geven. Het is dan ook noodzakelijk om spelregels te maken voor een dergelijke aanbesteding. Wij kunnen zorginstellingen helpen bij het opzetten van de juiste aanbestedingsprocedure in overeenstemming met de Aanbestedingswet 2012, het ARW 2012 en de Gids Proportionaliteit. Ziekenhuis Gelderse Vallei: advisering en begeleiding raad van bestuur inzake afwikkeling claims nieuwbouw bij College Bouw. Bartiméus Sonneheerdt: Advisering over diverse nieuwbouwprojecten en afwikkeling geschil met aannemer alsmede procedure bij rechtbank inzake aanbesteding installateur. Partner Richard-Jan is sinds 1992 advocaat en vanaf 1997 verbonden aan Kennedy Van der Laan. Hij is gespecialiseerd in het civiele bouwrecht en het (Europees) aanbestedingsrecht. Hij adviseert en procedeert voor zowel opdrachtgevers, adviseurs als uitvoerende partijen in het bouwproces terzake van bouwcontracten en bouwgeschillen, projectontwikkeling, publiek-private samenwerking en (overheids)aanbestedingen. Verder spreekt Richard-Jan vaak op juridische congressen over bouw- en aanbestedingsrecht en is hij onder meer docent bij de Grotius specialisatieopleiding Europees & Nederlands aanbestedingsrecht. Prinses Máxima Centrum: advisering over planologische aspecten van de nieuwbouw, advisering en begeleiding van de aanbesteding van de nieuwbouw, advisering over contracteren adviseurs en advisering over bouwcontracten. UMC St Radboud: van 1997 tot 2010 advisering projectbureau nieuwbouw over alle bouw- en aanbestedingsrechtelijke aspecten van de nieuwbouw van het ziekenhuis, en arbitrage en civiele procedures betreffende bouw en aanbestedingen.

7 Alle specialisten Chris van Dijk Petra Oskam Esther Pans Gezondheidsrecht medisch specialisten gelden Voor de aansprakelijkheid van zorgverleners en complexe regels, die voortdurend veranderen. We adviseren zorginstellingen en medisch specialisten over onder andere het medisch beroepsgeheim, de inzage in medische dossiers en de bewaarplicht. We kennen ook de spelregels bij psychiatrische opnames en de ethische vraagstukken rondom begin en einde van het leven. Verder verdienen de civielrechtelijke en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van zorgverleners bijzondere aandacht. In dit kader staan wij regelmatig hulpverleners in de gezondheidszorg bij in tuchtzaken en begeleiden wij hen in complexe trajecten hieromtrent. Verder treden wij geregeld op voor medische aansprakelijkheidsverzekeraars in beroepsaansprakelijkheidskwesties van artsen en andere hulpverleners. Wij adviseren over deze zaken en staan onze cliënten bij in het voeren van civielrechtelijke procedures Prinses Máxima Centrum Advisering over allerhande aspecten van de zorgverlening, medisch hoofdbehandelaarschap, dossiervoering, geheimhoudingsplicht en recht op privacy. Een Amsterdams ziekenhuis Verschillende zaken op gezondheidsrechtelijk gebied. Advisering over de centrale aansprakelijkheid, beroepsgeheim, klachtenregelingen, en de positie van poliklinische apotheken. Onderhandelingen over verschillende uitbestedingscontracten. Een aansprakelijkheidsverzekeraar Adviseren over en procederen in uiteenlopende zaken met betrekking tot medische beroepsaansprakelijkheid. Wij staan verschillende medische, paramedische en verpleegkundige professionals bij zowel het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg als bij het centraal tuchtcollege bij. Esther Pans Associate Esther kwam bij Kennedy Van der Laan in 2011, na een juridische promotie aan de Vrije Universiteit (2006) en na vijf jaar als advocaat op een in personenschade gespecialiseerd advocatenkantoor in Amsterdam te hebben gewerkt. Esther geeft met regelmaat cursussen en lezingen over onderwerpen op het gebied van aansprakelijkheidsrecht of gezondheidsrecht, onder meer over de Euthanasiewet, wilsbekwaamheid en vergoeding van affectieschade. Zij publiceert in diverse vaktijdschriften, waaronder het Nederlands Juristen Blad, Medisch Contact en het Tijdschrift voor Verkeersrecht, en is verbonden aan de sectie Privaatrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) heeft zij twee jaarcongressen (mede-) georganiseerd. Carenalis Advisering over de verstrekking van patiëntgegevens, beroepsgeheim, de registratie van medisch specialisten, tuchtrecht en onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Een verslavingskliniek Advisering over medisch beroepsgeheim, bewaarplicht dossiers en inzagerechten patiënten.

8 Privacy Met de komst van elektronische patiëntendossiers en uiteenlopende IT-toepassingen in de zorg is de discussie rondom de bescherming van patiëntgegevens actueler dan ooit. Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens behoort Kennedy Van der Laan tot de top van de Nederlandse advocatuur. We adviseren over de impact die grote administratieve (IT)-projecten hebben op privacy van patiënten. In onze advisering streven we ernaar de bescherming van persoonsgegevens en het medisch beroepsgeheim vorm te geven op een wijze die aansluit op de behoeften en werkwijze van zorginstellingen.daarnaast ondersteunen we instellingen en bedrijven in (handhavings) onderzoeken door de bevoegde toezichthouders, waaronder het CBP. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) Bijstaan van VZVZ in de civiele bodemprocedure die is aangespannen door de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen tegen het Landelijk Schakelpunt (LSP), de private doorstart van het landelijk EPD. Prinses Máxima Centrum en Spaarne Ziekenhuis Algemeen advies over de inrichting van privacycompliance bij de start van het nieuwe centrum en advisering over het inzagerecht van patiënten in hun persoonsgegevens. KNMP en Regionale systemen voor elektronische gegevensuitwisseling Advisering over privacycompliance van regionale systemen voor gegevensuitwisseling ten behoeve van medicatiebewaking. Zorg Service Provider Advisering over de rolverdeling van de leverancier van software en IT-diensten uit oogpunt van privacycompliance, inrichting van bewerkercontracten. Alle specialisten Hester de Vries Nicole Wolters Ruckert Hester de Vries Partner Hester is een van de vooraanstaande Nederlandse deskundigen op het gebied van de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. De praktijk van Hester richt zich op de vele aspecten van gegevensbeschermingsrecht en technologie. Zij heeft de top 5 van banken in Nederland geadviseerd over diverse gegevensbeschermingszaken, waaronder klantenprofilering, blacklisten en internationale doorgiften van persoonsgegevens. Voorts adviseerde zij de nationale kaartuitgever en het centrale back-office systeem van het Nederlandse e-ticketing en e-payment systeem voor openbaar vervoer (OV-chip kaart) gedurende de afgelopen zeven jaar in alle gegevensbeschermingszaken, waaronder contacten met het College Bescherming Persoonsgegevens, aandeelhouders (openbaar vervoer organisaties), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en consumentenorganisaties.

9 Alle specialisten Joost Schmaal Patrick Wit Informatietechnologie Binnen de gezondheidszorg wordt veel informatie verwerkt door middel van IT systemen. Deze systemen worden in toenemende mate aan elkaar gekoppeld om de verdergaande samenwerking in de zorg te ondersteunen. Patrick Wit Kennedy Van der Laan is al vanaf haar oprichting toonaangevend op het gebied van complexe ICT projecten. Wij ondersteunen zowel zorginstellingen als leveranciers bij de aanschaf en implementatie van IT systemen en houden, waar nodig, de vinger aan de pols tijdens de uitvoering van deze veelal complexe projecten met verschillende stakeholders. Diverse ziekenhuizen en instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (o.m Prinses Máxima Centrum en GGZ ingeest): adviseren over inkoopstrategie en opstellen en implementeren van algemene inkoopvoorwaarden. KNMP en Regionale systemen voor elektronische gegevensuitwisseling (OZIS): advisering over de vereiste contractuele verhoudingen om de gewenste samenwerking en gegevensuitwisseling vorm te geven. Huisartsen: behartiging van de belangen van een groot aantal huisartsen die geraakt werden door het faillissement van InfoTechnology, de partij die de huisarts informatiesystemen hoste en beheerde in de situatie dat de toegang tot deze systemen dreigde afgesloten te worden. Partner Patrick heeft een technische achtergrond in de IT en is gespecialiseerd in de commerciële en juridische kanten van elektronische communicatie, complexe IT- en outsourcingprojecten en bescherming van persoonsgegevens. Hij treedt doorgaans op voor de opdrachtgevers waarbij zijn kennis van de branche ervoor zorgt dat hij goed in staat is zijn cliënten te begeleiden tot evenwichtige contracten die een goede basis bieden voor een langere samenwerking met de leveranciers. Indien noodzakelijk (en dat is het nogal eens) treedt hij namens cliënten op in gerechtelijke procedures. Ook doceert hij regelmatig over zijn specialismen. Leverancier Ziekenhuis informatiesysteem: leverancier bijgestaan bij de verkoop en levering van een ZIS aan enkele ziekenhuizen in Nederland. Academische ziekenhuizen: inkoop van onder meer software en ICT diensten via een aanbestedingsprocedure. E-Health aanbieder: Geadviseerd over alle relevante juridische aspecten van een mogelijke cloud oplossing voor het opslaan en voor de patiënt toegankelijk maken van hun medisch dossier.

10 Kennisdeling Detachering Support Om onze cliënten zo succesvol mogelijk te ondersteunen, werken we graag met u samen door onze kennis te delen. Dit doen we op verschillende manieren. Zo delen we bijvoorbeeld met onze cliënten standaardmodellen voor juridische oplossingen. Uiteraard zijn er de maandelijks terugkerende cursussen, waaraan kosteloos kan worden deelgenomen. Daarnaast organiseren we voor cliënten regelmatig in-house trainingen, waarbij uw juridische of HR-afdeling door een van onze advocaten wordt bijgepraat op specifieke onderwerpen. Onze cliënten waarderen onze directe betrokkenheid bij hun dagelijkse werkzaamheden. Het zijn van sparring partner heeft naast de inhoudelijke component ook het voordeel dat we betrokken blijven bij wat er binnen uw bedrijf, uw juridische afdeling en uw HR-afdeling speelt. Mocht naast het adviserings- en proceswerk door onze advocaten uw juridische afdeling met (tijdelijke) piekbelasting te maken krijgen of er vragen opkomen die nauwe samenwerking vereisen, dan kunnen wij uiteraard een van onze advocaten bij u detacheren. Dit hebben we voor verschillende cliënten naar tevredenheid gedaan. Kennedy van der Laan laat zich kennen als een kantoor dat op bijzondere manieren aan kennisoverdracht doet, ruimdenkende medewerkers heeft en onorthodoxe oplossingen biedt voor problemen van hun klant. Ze leenden hun kennismanager en een zeer ervaren procesbegeleidster aan ons uit en zo hielpen ze ons hand-on met het bouwen van ons eigen contractmanagementsysteem. - Alexandra Reijerse, juridisch adviseur van de raad van bestuur GGZ ingeest Onze relatie kenmerkt zich door openheid, wederzijdse betrokkenheid en de wens om van elkaar te leren. Het team staat garant voor een cliëntgerichte aanpak. - Dr. Bruno Rosen, bestuurder van Stichting Carenalis en GML Dialysezorg B.V.

11 Kennedy Van der Laan begon in 1992 als een initiatief van elf jonge, ondernemende advocaten. Wereldveroveraars én -verbeteraars, dat wilden we zijn. Met bijna honderd advocaten en notarissen staan we nu in de top twintig van zelfstandige advocatenkantoren in Nederland. Topkwaliteit, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Betrokken Maatschappelijke betrokkenheid staat al vanaf de eerste dag op onze lijst van kernwaarden. Oog voor duurzaamheid, voor onze directe omgeving en voor maatschappelijke kwesties. Omdat we het belangrijk vinden, én omdat het ons leven verbetert. Het streven naar topkwaliteit werpt zijn vruchten af. In 2010 wonnen we de Gouden Zandloper voor het Meest innovatieve advocatenkantoor van Nederland en in 2012 de Chambers Client Service Award. Veel van onze advocaten en specialisten worden genoemd in Chambers en The Legal 500. Topkwaliteit We leveren topkwaliteit. Dat begint met ijzersterke kennis van het recht. Maar een goede advocaat heeft ook gevoel voor ondernemen en voor de omgeving waarin zijn cliënt opereert. Dit leidt tot heldere en praktische adviezen. En tot voortvarend optreden als het op procederen aankomt. Innovatief Innovatief werken vereist een blik die verder reikt dan onze juridische comfort zone. Samen met onze cliënten verkennen we nieuwe manieren van samenwerken, kennisdeling en pricing. Pragmatisch We zoeken de kortste weg naar een oplossing door zaken niet ingewikkelder te maken dan ze zijn. Spreken in de taal van de cliënt en realistisch zijn over de kansen op succes. Zo sponsoren wij al enige jaren het Ingeborg Douwes Centrum, dat door middel van ludieke acties psychosociale hulp biedt aan mensen die - op welke wijze dan ook - met kanker worden geconfronteerd. Ook leverden we onze bijdrage aan de verbouwing van het Emma Kinderziekenhuis bij Emma s Amazing Fun(d) Raising Event 2013, het Amsterdam Diner en zijn wij al jaren sponsor van StopAidsNow!. Elk jaar zenden we één of twee medewerkers uit naar een ontwikkelingsland om daar bij een lokale NGO te werken. Wij doen dit in samenwerking met People 4 Change, een organisatie die Nederlandse professionals uitzendt naar lokale hulporganisaties om hun kennis en ervaring te delen.op de Dag van de Mensenrechten organiseerden we samen met Lawyers for Lawyers een evenement over de onafhankelijkheid van rechters, advocaten en openbaar aanklagers, opgezet door VN Special Rapporteur Gabriela Knaul.

12 Haarlemmerweg LH Amsterdam P.O. Box HD Amsterdam

op elk moment van uw levensloop

op elk moment van uw levensloop Uw partner op elk moment van uw levensloop Wat VvAA in huis heeft voor de zorgprofessional... als ondernemer... als manager... in dienstverband... die samenwerkt... als privépersoon en voor de risico s

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

mlasdfghjkl Ondernemen is topsport

mlasdfghjkl Ondernemen is topsport mlasdfghjkl Ondernemen is topsport vvbbn,mzxcvvbbn,mzxcvvbbn,m Uw speelveld is voor ons bekend terrein Als ondernemer in een sterk competitieve markt wilt u snel inspelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG en jaarrekening Omdat mensen tellen. 02 Jaarverslag 03 INHOUD 0301 Over BDO Profiel 03 Ambitie 04 Kernwaarden 04 Onze klanten 04 Onze mensen 04 Onze dienstverlening 05 Organisatie 06 Kengetallen

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Zicht op informatisering in de zorg. Het negenblokkenmodel

Zicht op informatisering in de zorg. Het negenblokkenmodel Zicht op informatisering in de zorg Het negenblokkenmodel Zicht op informatisering in de zorg Het negenblokkenmodel toegepast op de ziekenhuiszorg 3 4 Copyright Furore Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Reflectie. In deze Reflectie Mei 2012:

Reflectie. In deze Reflectie Mei 2012: In deze Reflectie Mei 2012: 3 Legal Reflectie 4 Innovatief aanbesteden 6 Energie met toekomst 7 Milieurecht mist aansluiting met praktijk 8 Voorstelling nieuwe Europese aanbestedings richtlijnen en concessierichtlijn

Nadere informatie

Claudia van der Most

Claudia van der Most APRIL 2010 VOOR RELATIES VAN DIRKZWAGER Van stagiaire tot vennoot in acht jaar Claudia van der Most Nieuwe Successiewet Het belang van een testament Marktwerking in de zorg Tijd voor duidelijke keuzes

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Project Besiendershuis

Project Besiendershuis DECEMBER 2010 VOOR RELATIES VAN DIRKZWAGER Frank Delissen Project Besiendershuis Vier specialisten over compliance Naleving regels waarborgen Regeerakkoord Reactie op zes speerpunten 1 Twitteren met Mark

Nadere informatie

Partner-organisaties

Partner-organisaties Partner-organisaties Inhoud Contents Aedes Vereniging van Woningcorporaties... 3 Amarant... 5 Berenschot... 7 Birch... 9 BMC... 10 CGI... 11 D&A medical group bv... 13 De Hondsberg... 15 Elkerliek Ziekenhuis...

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel IV samenwerking en concurrentie

Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel IV samenwerking en concurrentie Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel IV samenwerking en concurrentie Versie 2, 16.04.2012 Stoa Organisatieadviseurs Postbus 210 1400 AE Bussum Tel: 035-6948485 Stoa Organisatieadviseurs Willem

Nadere informatie

vakgebied met prettige dosis adrenaline

vakgebied met prettige dosis adrenaline september 2014 magazine voor relaties Digitale aanbesteding vakgebied met prettige dosis adrenaline Bedrijfsoverdracht inzet notariële huisarts helpt In the Cloud oude wetten creatief toepassen Samenspraak

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 Advisering: vertrouwen, controle en transparantie THE TRUSTED ADVISOR PROFESSIONALITEIT EN INTEGRITEIT

Nadere informatie

Financiering en bekostiging van ehealth

Financiering en bekostiging van ehealth Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Financiering en bekostiging van ehealth Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Consumenten-eHealth Den Haag, 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2

Nadere informatie

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll Kennistrainingen 2012 Hr & Payroll 2 UNIT4 ACADEMY Kennistrainingen 2012 Inhoud Voorwoord 3 UNIT4 Academy 4 10 Kennistrainingen 6 Trainingsagenda 2012 16 De trainers 18 NIRPA Stichting Nederlands Instituut

Nadere informatie

MAGAZINE. Privacy mag niet prevaleren boven een goede behandeling Interview met Robert Heinhuis p.16

MAGAZINE. Privacy mag niet prevaleren boven een goede behandeling Interview met Robert Heinhuis p.16 MAGAZINE VERENIGINGSBLAD ROT TERDAMS GEZONDHEIDSRECHT DISPUUT JAARGANG 2 NUMMER 4 J U L I 2015 Privacy mag niet prevaleren boven een goede behandeling Interview met Robert Heinhuis p.16 Uiteindelijk is

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

HBO-Rechten. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012

HBO-Rechten. Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 HBO-Rechten Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten 2012 Colofon HBO-Rechten Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel HBO-Rechten CROHO: 39205 HBO-Rechten Publicatie: juli 2012 Vastgesteld door

Nadere informatie

7 Coöperatieve samenwerking in de zorg

7 Coöperatieve samenwerking in de zorg 7 Coöperatieve samenwerking in de zorg mr W.E. Kuiper 1 1 Inleiding 1.1 Algemeen Economische samenwerking voor en door de leden in de vorm van een coöperatie bestaat reeds geruime tijd. De aloude coöperatie

Nadere informatie

jaarverslag 2008 College bescherming persoonsgegevens - Jaarverslag 2008 Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL Den Haag Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

jaarverslag 2008 College bescherming persoonsgegevens - Jaarverslag 2008 Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL Den Haag Postbus 93374 2509 AJ Den Haag College bescherming persoonsgegevens - Jaarverslag 2008 college bescherming persoonsgegevens Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL Den Haag Postbus 93374 2509 AJ Den Haag telefoon 070 888 85 00 fax 070

Nadere informatie

jaarverslag 2008 College bescherming persoonsgegevens - Jaarverslag 2008 Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL Den Haag Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

jaarverslag 2008 College bescherming persoonsgegevens - Jaarverslag 2008 Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL Den Haag Postbus 93374 2509 AJ Den Haag College bescherming persoonsgegevens - Jaarverslag 2008 college bescherming persoonsgegevens Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL Den Haag Postbus 93374 2509 AJ Den Haag telefoon 070 888 85 00 fax 070

Nadere informatie

ten geleide pagina 2 De Registratiekamer is als toezichthouder opgevolgd door het College bescherming persoonsgegevens.

ten geleide pagina 2 De Registratiekamer is als toezichthouder opgevolgd door het College bescherming persoonsgegevens. Jaarverslag 2001 - inhoud ten geleide pagina 2 De Registratiekamer is als toezichthouder opgevolgd door het College bescherming persoonsgegevens. samenstelling college en raad van advies pagina 4 De maatschappelijke

Nadere informatie

Welkom bij Accountnet

Welkom bij Accountnet Welkom bij Accountnet Bedrijven Pagina : 1 Even voorstellen Graag willen wij Accountnet aan u voorstellen. Daarom treft u in deze brochure een overzicht van onze diensten voor particulieren aan, en tevens

Nadere informatie