De toekomst van regionale samenwerking in de gezondheidszorg van Groot Amsterdam. Saskia Schalkwijk SIGRA ledenconferentie 19 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toekomst van regionale samenwerking in de gezondheidszorg van Groot Amsterdam. Saskia Schalkwijk SIGRA ledenconferentie 19 november 2014"

Transcriptie

1 De toekomst van regionale samenwerking in de gezondheidszorg van Groot Amsterdam Saskia Schalkwijk SIGRA ledenconferentie 19 november 2014

2 Voor wie?

3 Nieuwe definitie Gezondheid

4 Huidige definitie van gezondheid Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. (WHO, 1948)

5 nieuwe concept van gezondheid Het nieuwe concept van gezondheid stelt het functioneren van mensen centraal: Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Gezond zijn betekent zich kunnen aanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben, een balans weten te handhaven of te hervinden zowel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk. (Huber, et al., 2011)

6 nieuwe concept van gezondheid Het nieuwe concept van gezondheid stelt het functioneren van mensen centraal: Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Gezond zijn betekent zich kunnen aanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben, een balans weten te handhaven of te hervinden zowel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk. (Huber, et al., 2011)

7 Wat moet er dan gebeuren? Integrale gezondheidszorg In de regio samenwerkende zorgaanbieders in samenspel met de burgers en hun informele netwerk Deze samenwerking, over de traditionele lijnen en domeinen heen, vereist het vormen van nieuwe netwerken en coalities.

8 KRACHT van SIGRA

9 Kracht van SIGRA versterken Wat is SIGRA al? Uniek regionaal platform voor transmurale en netwerksamenwerking 95% van de zorginstellingen in de regio zijn aangesloten kans om hét platform te zijn dat integrale gezondheidszorg en domeinoverstijgende netwerksamenwerking aanjaagt en borgt Hoe gaat SIGRA die kracht vanaf 2015 versterken? Dankzij integratie met EZDA gaan we vanuit SIGRA samenwerken op drie pijlers: Transmurale- en netwerksamenwerking Arbeidsmarktbeleid ICT/Innovatie/e-Health

10 Nieuwe situatie per

11 KANSEN (1) 1. Transmurale blik op het maatschappelijk middenveld Verstevigen platformfunctie binnen de gezondheidszorg in de regio Groot Amsterdam Naast zorginstellingen ook aansluiting van de eerstelijnsorganisaties. Per 2015 zijn huisartsen, apothekers en de huisartsenposten Amsterdam aangesloten Cliëntenbelang Amsterdam krijgt adviserende rol in het SIGRA-bestuur

12 KANSEN (2) 2. Combineren van Zorg, ICT, Innovatie en ehealth Transmurale- en netwerksamenwerking in de regio ondersteund door digitale informatieuitwisseling en ehealth toepassingen wordt cruciaal om een volgende kwaliteits- en efficiencyslag te maken. Aansluiting bij landelijke ontwikkelingen en beleidsprioriteiten op het gebied van ehealth.

13 Nieuwe lidmaatschapsstructuur

14 SIGRA Care Overleg 2015 SIGRA Care Overleg en bestuurlijke agendacommissie Ketensamenwerking Stedelijk platform dementie Ketensamenwerking SIGRA Platform (L)VB Ketensamenwerking SIGRA Platform (O)GGZ en V&V Arbeidsmarkt ICT, innovatie en e-health Adres voor vragen gemeente en Achmea De borging van ketens bewaken (gelet op veranderingen in de bekostiging CM) Signaleren best practices & knelpunten Continueren dataverzameling dementie in de stad Inhoudelijk aanspreekpunt voor externen Informatievoorziening doelgroep Afstemming en samenwerking: aanbod, keten, expertise Signaleren hiaten en knelpunten tussen beleid en uitvoering Visievorming en uitzetten gezamenlijke koers Ontmoetingsplaats bestuurders Bespreken concrete thema s Volgen ontwikkelingen, contact met leden en stakeholders Ondersteunen portefeuillehouders Uitvoeren onvoorziene werkzaamheden Coördinatie stedelijke afspraken Verbinding met andere activiteiten in SIGRAverband Volgen voortgang en afstemming tussen doelgroepen Aanspreekpunt stakeholders Zicht op keten en financieringsmogelijkheden verbeteren Verbinding met expertisetafel GGD Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering In kaart brengen en waar nodig aanvullen Ontmoetingsplaats managers/ directeuren HRM Bespreken concrete thema s Uitvoeren samenwerkingsagenda 2014/2015 met speerpunten mobiliteit en opleiden en bestuurlijke lobby Uitoefenen invloed op invulling programma arbeidsmarkt Uitoefenen invloed op invulling programma ICT, innovatie en e-health. Agenda nader te bepalen door SIGRA Care Overleg. Bestuursleden Amsta, Amstelring, Brentano, Care Company, Cordaan, Evean, ExpertCare, GGZ ingeest, Heliomare, HVO Querido, Kentalis, Leger des Heils, Leven & Zorg, Lijn 5, Omega, Ons Tweede Thuis, Philadelphia, Pro Senectute, PuurZuid, Visio, ZHGA, ZGAO Leden stedelijk platform dementie Deelname op persoonlijke titel. Leden komen uit verschillende sectoren: huisartsen/eerste lijn, welzijn, (wijk)zorg, dagbesteding, casemanagement en Alzheimer Nederland. Incidentele mogelijkheid tot invliegen specifieke kennis. Deelnemers Platform (L)VB Directeuren, managers of adviseurs Amsta, Cordaan, Leger des Heils, Lijn 5, Ons Tweede Thuis, Philadelphia, Unal Zorg Niet-leden: De Bascule, GGD Amsterdam, MEE Amstel en Zaan, s Heeren Loo, MOC t Kabouterhuis Deelnemers Platform (O)GGZ en V&V Trekkers van de deelprojecten voor ouder wordende GGZ cliënt, de (O)GGZ en V&V cliënt met somatiek, probleemgedrag en psychiatrie en/of verslaving (oudere, jongere en LVB cliënt) en crisisteam. Leden SIGRA HRM netwerk Care Managers/directeuren HRM van Amsta, Amstelring, Brentano, Cordaan, Evean, GGZ ingeest, HVO Querido, Lijn 5, Ons Tweede Thuis, Philadelphia, PuurZuid, ZHGA, ZGAO Afhankelijk van inhoud en behoefte Uren: 750, incl. 150 voor onvoorzien werk Materiële kosten: subs. Mentorschap Totaal: Uren: 200 Materiële kosten: - Totaal: Uren: 200 Materiële kosten: - Totaal: Uren: 150 Materiële kosten: - Totaal: Gefinancierd uit programma arbeidsmarkt Gefinancierd uit programma ICT, innovatie en e-health Regionale ehealthagenda Ontwikkelen integrale ehealth visie Bepalen speerpunten en prioriteiten Opstellen meerjaren ehealthagenda Opstellen jaarplan Netwerk bijeenkomsten informatiemana gers en ICTmanagers Bestuurders en informatiemanagers alle deelnemers van het programma 100 uur Totaal: ,- Digitale overdracht medicatie-gegevens Programma ICT, innovatie en e-health 2015 Ondersteunen implementatie medicatieoverdracht Verkennen mogelijkheden LSPmedicatiegegevens voor alle betrokken zorgaanbieders Opstellen voorstellen invulling digitale medicatie-overdracht/aansluiting LSP Coördineren implementatie Huisartsen, apothekers, ziekenhuizen, VVT, GGZ. VG 150 uur Totaal: ,- Digitale infouitwisseling jeugdzorg / wijkgerichte zorg Beoordelen en afstemmen wensenpakket gemeente met zorgaanbieders Opstellen voorstel m.b.t. informatieuitwisseling in relatie tot bestaande en eventuele nieuwe diensten Opstellen voorstel m.b.t. implementatie Coördineren implementatie Huisartsen, apothekers, GGZ, VVT, Jeugdzorg e.a. Verkenning innovaties en voorbereiden projecten 110 uur Totaal: ,- Verkenning uitvoeren op verzoek deelnemers Haalbaarheid nieuwe ontwikkeling bepalen Projectvoorstel maken vb beeldschermbellen Direct betrokkenen van de deelnemers 100 uur Totaal: ,- Privacy en informatieveiligheid Beleid implementatie (nieuwe) weten regelgeving Opstellen governance documenten (o.a. convenant, gedragscode, aansluitvoorwaar-den) Kennisuitwisseling, hergebruik procedures, contracten enz. Coördineren implementatie afspraken en richtlijnen Werkgroep pivacy & informatieveiligheid, (+ secretarissen RvB, juristen) 390 uur Totaal: ,- Architectuur en standaarden Onderhouden /actualiseren regionale architectuur Aansluiten op regionale ontwikkeling Bevorderen gebruik landelijke en internationale standaarden Kennissessies Werkgroep architectuur 100 uur Totaal: ,- Business intelligence / expertisefunctie Kennisbank voor vragen op het gebied van ehealth, ICT en informatieuitwisseling Advisering m.b.t. specifieke vragen Organisatie kennissessies op specifieke terreinen voor de deelnemers Direct betrokkenen van de deelnemers 100 uur Totaal: ,- TOTALE KOSTEN PROGRAMMA SIGRA CARE OVERLEG 2015: (2014: ) Beeldvorming & Imago Website werkindezorg.nl Voorlichting (gastlessen, Open Dag, info materiaal) Netwerken recruiters en decanen Beeldvorming & Imago Amsterdam Zorgblog Amsterdam Helden in Wit (Cure) Diversiteit: Roze Amsterdam Recruiters, voorlichters (15 professionals van leden), comm. adviseurs; decanen VO; Ca. 15 inst. actief Open Dag: 60 locaties Programma Arbeidsmarkt 2015 Leren & Werken Overleg Opleiden & Zorg (Care) ZONN (Cure) SPInOV (Care en Cure) Nieuwe Beroepen (o.a. Broedplaats) Het Nieuwe Leren (o.a. E-learning) Versterking MBO (Care en Cure) Opleiders, afd. managers, beleidsadviseurs 1. Care 15 grote inst. 2. ZONN 16 ziekenh. 3. SPInOV 10 grote inst. ROC s (4x), HBO-V (2x) inst. 5. Nader (nieuw) Behoud & Mobiliteit HR Netwerken Care, Cure Gezondheidsbeleid (Vitaliteit, inzetbaarheid) Arbo Netwerken (Veiligheid en Agressie GGZ; Care) Mobiliteit (inter- en intrasectoraal) Digitaal Mobiliteitsplatform (eind januari operationeel) Directeuren HR, HRadviseurs; Ergocoaches, mobiliteitsmedewerkers Ca. 20 leden actief; Werkgevers Servicepunt Zorg & Werken Monitoring Platform Zorg & ICT (Care) HR in Transitie (o.a. E- HRM; trainingen) Informele Zorg (rel. professionals, mantelzorg en vrijwilligers / trainingen) Basiszorg (Integrale zorg, analyse, kennisdeling) Digistarters (Care) Dir. HRM; HR-adviseurs; vrijwilligerscoördinatoren TOTALE KOSTEN PROGRAMMA ICT, INNOVATIE, e-health 2015: ,- (2014: ,-) uur uur uur uur Materiele kosten: ,- gehele programma, TOTALE KOSTEN PROGRAMMA ARBEIDSMARKT 2015: ,-, Gefinancierd door VWS/derden: ,- Gefinancierd door programma-leden: ,- (2014: ,-, HRM-netwerken en specifieke activiteiten Care en Cure in 2015 geïntegreerd in programma en niet ten laste van Care Overleg en sectie-z)

15 Transmurale en netwerksamenwerking 2015

16 SIGRA Care Overleg 2015 SIGRA Care Overleg en bestuurlijke agendacommissie Ketensamenwerking Stedelijk platform dementie Ketensamenwerking SIGRA Platform (L)VB Ketensamenwerking SIGRA Platform (O)GGZ en V&V Arbeidsmarkt ICT, innovatie en e-health Ontmoetingsplaats bestuurders Bespreken concrete thema s Volgen ontwikkelingen, contact met leden en stakeholders Ondersteunen portefeuillehouders Uitvoeren onvoorziene werkzaamheden Coördinatie stedelijke afspraken Verbinding met andere activiteiten in SIGRAverband Adres voor vragen gemeente en Achmea De borging van ketens bewaken (gelet op veranderingen in de bekostiging CM) Signaleren best practices & knelpunten Continueren dataverzameling dementie in de stad Inhoudelijk aanspreekpunt voor externen Informatievoorziening doelgroep Afstemming en samenwerking: aanbod, keten, expertise Signaleren hiaten en knelpunten tussen beleid en uitvoering Visievorming en uitzetten gezamenlijke koers Volgen voortgang en afstemming tussen doelgroepen Aanspreekpunt stakeholders Zicht op keten en financieringsmogelijkheden verbeteren Verbinding met expertisetafel GGD Mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering In kaart brengen en waar nodig aanvullen Ontmoetingsplaats managers/ directeuren HRM Bespreken concrete thema s Uitvoeren samenwerkingsagenda 2014/2015 met speerpunten mobiliteit en opleiden en bestuurlijke lobby Uitoefenen invloed op invulling programma arbeidsmarkt Uitoefenen invloed op invulling programma ICT, innovatie en e-health. Agenda nader te bepalen door SIGRA Care Overleg. Bestuursleden Amsta, Amstelring, Brentano, Care Company, Cordaan, Evean, ExpertCare, GGZ ingeest, Heliomare, HVO Querido, Kentalis, Leger des Heils, Leven & Zorg, Lijn 5, Omega, Ons Tweede Thuis, Philadelphia, Pro Senectute, PuurZuid, Visio, ZHGA, ZGAO Leden stedelijk platform dementie Deelname op persoonlijke titel. Leden komen uit verschillende sectoren: huisartsen/eerste lijn, welzijn, (wijk)zorg, dagbesteding, casemanagement en Alzheimer Nederland. Incidentele mogelijkheid tot invliegen specifieke kennis. Deelnemers Platform (L)VB Directeuren, managers of adviseurs Amsta, Cordaan, Leger des Heils, Lijn 5, Ons Tweede Thuis, Philadelphia, Unal Zorg Niet-leden: De Bascule, GGD Amsterdam, MEE Amstel en Zaan, s Heeren Loo, MOC t Kabouterhuis Deelnemers Platform (O)GGZ en V&V Trekkers van de deelprojecten voor ouder wordende GGZ cliënt, de (O)GGZ en V&V cliënt met somatiek, probleemgedrag en psychiatrie en/of verslaving (oudere, jongere en LVB cliënt) en crisisteam. Leden SIGRA HRM netwerk Care Managers/directeuren HRM van Amsta, Amstelring, Brentano, Cordaan, Evean, GGZ ingeest, HVO Querido, Lijn 5, Ons Tweede Thuis, Philadelphia, PuurZuid, ZHGA, ZGAO Afhankelijk van inhoud en behoefte Uren: 750, incl. 150 voor onvoorzien werk Materiële kosten: subs. Mentorschap Totaal: Uren: 200 Materiële kosten: - Totaal: Uren: 200 Materiële kosten: - Totaal: Uren: 150 Materiële kosten: - Totaal: Gefinancierd uit programma arbeidsmarkt Gefinancierd uit programma ICT, innovatie en e-health TOTALE KOSTEN PROGRAMMA SIGRA CARE OVERLEG 2015: (2014: )

17 voorbeeld 1 Palliatieve zorg Ondertekening Doelstellingen Palliatieve Zorg in het Ziekenhuis Beoogd resultaat Bestuurlijk commitment voor implementatie van doelstellingen in elk ziekenhuis die door inhoudelijk deskundigen zijn opgesteld. Bespreken hoe we zicht houden op voortgang implementatie per ziekenhuis en bij wie dit belegd wordt. Wat merkt de patiënt/cliënt/burger? In alle ziekenhuizen in Groot Amsterdam dezelfde goede palliatieve zorg

18 voorbeeld 2 Platform (O)GGZ en V&V Beoogd resultaat: Ketens in Amsterdam in kaart Integraal zorgprogramma: aanpak per doelgroep Enkele locaties met alle expertise rondom één cliëntprofiel Wat merkt de patiënt/cliënt/burger? Mensen met complexe (O)GGZ problematiek vallen niet meer tussen wal en schip

19 Stedelijke Transmurale voorbeeld 3 Ketenafspraken Oncologie Beoogd resultaat: Eén set Transmurale Ketenafspraken Oncologie voor de samenwerking tussen de 1 ste en 2 e lijn in Amsterdam. Wat merkt de patiënt/cliënt/burger? Betere samenwerking tussen huisartsen en specialisten in Amsterdam m.b.t. oncologisch zorg

20 voorbeeld 4 Zorgvastgoed / -huisvesting Versterken samenwerking tussen zorgaanbieders en wooncorporaties AFWC (Amsterdamse Federatie van Wooncorporaties) Beoogd resultaat: Plan van aanpak /stedelijke visie op huisvesting Gezamenlijk gesprekken voeren met Gemeente rondom bijv. grondprijzen Wat merkt de patiënt/cliënt/burger? Voldoende geschikte woningen in regio Amsterdam

21 Programma Arbeidsmarkt 2015

22 Programma Arbeidsmarkt 2015 Beeldvorming & Imago Leren & Werken Behoud & Werken Website werkindezorg.nl Voorlichting (gastlessen, Open Dag, info materiaal) Netwerken recruiters en decanen Beeldvorming & Imago Amsterdam Zorgblog Amsterdam Helden in Wit (Cure) Diversiteit: Roze Amsterdam Overleg Opleiden & Zorg (Care) ZONN (Cure) SPInOV (Care en Cure) Nieuwe Beroepen (o.a. Broedplaats) Het Nieuwe Leren (o.a. E-learning) Versterking MBO (Care en Cure) HR Netwerken Care, Cure Gezondheidsbeleid (Vitaliteit, inzetbaarheid) Arbo Netwerken (Veiligheid en Agressie GGZ; Care) Mobiliteit (inter- en intrasectoraal) Digitaal Mobiliteitsplatform (eind januari operationeel) Monitoring Platform Zorg & ICT (Care) HR in Transitie (o.a. E- HRM; trainingen) Informele Zorg (rel. professionals, mantelzorg en vrijwilligers / trainingen) Basiszorg (Integrale zorg, analyse, kennisdeling) Digistarters (Care) Recruiters, voorlichters (15 professionals van leden), comm. adviseurs; decanen VO; Ca. 15 inst. actief Open Dag: 60 locaties Opleiders, afd. managers, beleidsadviseurs 1. Care 15 grote inst. 2. ZONN 16 ziekenh. 3. SPInOV 10 grote inst. ROC s (4x), HBO-V (2x) inst. 5. Nader (nieuw) Directeuren HR, HRadviseurs; Ergocoaches, mobiliteitsmedewerkers Ca. 20 leden actief; Werkgevers Servicepunt Zorg & Welzijn Dir. HRM; HR-adviseurs; vrijwilligerscoördinatoren uur uur uur uur Materiele kosten: ,- gehele programma, TOTALE KOSTEN PROGRAMMA ARBEIDSMARKT 2015: ,-, Gefinancierd door VWS/derden: ,- Gefinancierd door programma-leden: ,- (2014: ,-, HRM-netwerken en specifieke activiteiten Care en Cure in 2015 geïntegreerd in programma en niet ten laste van Care Overleg en sectie-z)

23 Voorbeeld 1 Digistarters (initiatief HRM Netwerk Care) Beoogd resultaat: Vergroten digi-vaardigheden zorgprofessionals Wat merkt de professional patiënt/cliënt/burger? Betere zorg, meer zelfvertrouwen bij de medewerkers als het gaat om gebruik digitale hulpmiddelen

24 Voorbeeld 2 ehrm (initiatief HRM Netwerk Cure) Beoogd Resultaat: Vergroten slagkracht HR-professionals Efficiëntere bedrijfsvoering HR-afdelingen Aanhaken Care Wat merkt de professional patiënt/cliënt/burger? Meer aandacht vanuit HR/P&O voor de begeleiding van de professionals en ondersteuning lijnmanagers

25 Programma Innovatie/ICT/eHealth 2015

26 Programma ICT, innovatie en e-health 2015 Regionale ehealthagenda Digitale overdracht medicatie-gegevens Digitale infouitwisseling jeugdzorg / wijkgerichte zorg Verkenning innovaties en voorbereiden projecten Privacy en informatieveiligheid Architectuur en standaarden Business intelligence / expertisefunctie Ontwikkelen integrale ehealth visie Bepalen speerpunten en prioriteiten Opstellen meerjaren ehealthagenda Opstellen jaarplan Netwerk bijeenkomsten informatiemana gers en ICTmanagers Ondersteunen implementatie medicatieoverdracht Verkennen mogelijkheden LSPmedicatiegegevens voor alle betrokken zorgaanbieders Opstellen voorstellen invulling digitale medicatie-overdracht/aansluiting LSP Coördineren implementatie Beoordelen en afstemmen wensenpakket gemeente met zorgaanbieders Opstellen voorstel m.b.t. informatieuitwisseling in relatie tot bestaande en eventuele nieuwe diensten Opstellen voorstel m.b.t. implementatie Coördineren implementatie Verkenning uitvoeren op verzoek deelnemers Haalbaarheid nieuwe ontwikkeling bepalen Projectvoorstel maken vb beeldschermbellen Beleid implementatie (nieuwe) weten regelgeving Opstellen governance documenten (o.a. convenant, gedragscode, aansluitvoorwaar-den) Kennisuitwisseling, hergebruik procedures, contracten enz. Coördineren implementatie afspraken en richtlijnen Onderhouden /actualiseren regionale architectuur Aansluiten op regionale ontwikkeling Bevorderen gebruik landelijke en internationale standaarden Kennissessies Kennisbank voor vragen op het gebied van ehealth, ICT en informatieuitwisseling Advisering m.b.t. specifieke vragen Organisatie kennissessies op specifieke terreinen voor de deelnemers Bestuurders en informatiemanagers alle deelnemers van het programma Huisartsen, apothekers, ziekenhuizen, VVT, GGZ. VG Huisartsen, apothekers, GGZ, VVT, Jeugdzorg e.a. Direct betrokkenen van de deelnemers Werkgroep pivacy & informatieveiligheid, (+ secretarissen RvB, juristen) Werkgroep architectuur Direct betrokkenen van de deelnemers 100 uur Totaal: ,- 150 uur Totaal: ,- 110 uur Totaal: ,- 100 uur Totaal: ,- 390 uur Totaal: ,- 100 uur Totaal: ,- 100 uur Totaal: ,- TOTALE KOSTEN PROGRAMMA ICT, INNOVATIE, e-health 2015: ,- (2014: ,-)

27 Voorbeeld 1 Digitale overdracht medicatiegegevens Beoogd resultaat: Actueel medicatie-overzicht beschikbaar op elk moment van overdracht en voorschrijven Wat merkt de patiënt/cliënt/burger? Veiliger medicijngebruik, minder fouten bij voorschrijven en toedienen, geen overbodige vragen van zorgverleners, meer gemak

28 Voorbeeld 2 Digitale gegevensuitwisseling jeugdzorg en wijkteams Beoogd resultaat Snelle en betrouwbare overdracht patiënt-/cliënt gegevens tussen zorgprofessionals Inzicht in werkafspraken, zorg(leef)plan en actuele situatie voor burger, mantelzorger en professional Wat merkt de patiënt/cliënt/burger? Goede continuïteit en kwaliteit van zorg, iedereen goed geïnformeerd, heldere afspraken tussen alle betrokkenen, minder vertraging en misverstanden

29 Nieuwe contributiestructuur Totale kosten basis en programma s dalen in 2015 voor alle leden met 6% tot 8%. De gebruikelijke jaarlijkse indexatie met 3% van de tarieven van Stichting Bureau SIGRA wordt in 2015 niet doorgevoerd Streven is om in 2016 de contributie opnieuw te laten dalen Ook de gehanteerde verdeelsleutel zal dan nader worden beschouwd.

30

31 team SIGRA per

32 Vragen? Stemming

Inleiding 3. Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam. 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken. 5 Onze opdrachtgevers

Inleiding 3. Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam. 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken. 5 Onze opdrachtgevers JAARPLAN 2015 Inhoud Inleiding 3 Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken 5 Onze opdrachtgevers 6 De programmalijnen 6 A. A.1 A.2 A.3 B.

Nadere informatie

Highlights Resultaten SIGRA 2013

Highlights Resultaten SIGRA 2013 Highlights Resultaten SIGRA 2013 SIGRA ALGEMEEN Nieuwe Missie en Visie SIGRA SIGRA-bestuur ontwikkelde nieuwe missie en visie Kernwaarden: eigen regie integrale zorg preventie en participatie. Nieuwe slogan:

Nadere informatie

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders

Nadere informatie

VERSIE WIE DATUM WAT

VERSIE WIE DATUM WAT Jaarverslag 2012 VERSIE WIE DATUM WAT 0.1 HtV 21/2 2011-versie omwerken 0.2 FB 25/2 2.1 en lay-out 0.3 HB 27/2 Invullen 2.3 ICT-diensten 0.4 HtV 18/3 Alle voortgangsrapportages erin geplakt voor onderdelen

Nadere informatie

Stichting EZDA. Jaarverslag 2011

Stichting EZDA. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Dit jaarverslag is opgesteld door EZDA. Geen enkel deel van dit document mag op welke wijze dan ook gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming vooraf van EZDA.

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg

Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg Zorginkoopbeleid Sector Gehandicaptenzorg Ten behoeve van het Zorginkoopdocument 2013 1 Publicatiedatum: 1 maart 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Zorginkoopbeleid AWBZ... 4 1.1 Zorginkoop vanuit eigen

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Utrecht gezond! Actieplan fase 2, 2011-2013. www.utrecht.nl

Utrecht gezond! Actieplan fase 2, 2011-2013. www.utrecht.nl Utrecht gezond! Actieplan fase 2, 2011-2013 www.utrecht.nl Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Agis Zorgverzekeringen werken samen aan een betere gezondheid voor Utrechters. www.utrechtgezond.nl Inhoud

Nadere informatie

Wet Publieke Gezondheid * Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar Decentralisatie overheidstaken

Wet Publieke Gezondheid * Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar Decentralisatie overheidstaken P a g i n a 1 Per 1 januari 2015 zal decentralisatie van overheidstaken (Jeugdwet, AWBZ naar WMO, Participatiewet en Passend onderwijs) naar gemeenten plaatsvinden. Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG)

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling November 2008 Voorkant pag. 01 Inhoudsopgave pag. 02 1. Inleiding pag. 03 2. Achtergronden en Wettelijke

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Meerjarenvisie GGZ Nederland 2013-2020

Meerjarenvisie GGZ Nederland 2013-2020 Meerjarenvisie GGZ Nederland 2013-2020 De ggz in beweging Voorwoord Deze meerjarenvisie is mede tot stand gekomen dankzij de input van onze samenwerkingspartners. We hebben intensieve gesprekken gevoerd

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016 Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Onderwerp: Agenda Datum: 22 mei 2015 13.30-16.30 uur Raadszaal Teylingen 01 Opening en vaststelling agenda 02 Vaststellen besluitenlijst van 13 februari 2015

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Drs. Rob Jongejans Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Landelijk Bureau 5 B. Uitvoering fvp-functie 7 C. Kwaliteit

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag

Inhoudelijk jaarverslag Inhoudelijk jaarverslag Activiteiten 2014 In 2014 organiseerde Transvorm vele tientallen bijeenkomsten. Meer dan 2.300 mensen namen deel aan trainingen, workshops, symposia, leergangen, themabijeenkomsten,

Nadere informatie

3 transities sociaal domein

3 transities sociaal domein 3 transities sociaal domein Uitvoeringsdocument VISIE BELEID UITVOERING Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Toegang 4. Sociale Teams 5. Arrangementen 6.

Nadere informatie

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio)

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) januari 2015 Drs. Hilair Balsters 1 Inhoudsopgave 1. Eenvoudig lezen samenvatting...

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar SIGRA IS: Samenwerkingsverband van gezondheidszorgorganisaties in Groot Amsterdam: sinds 1962 Onafhankelijke

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl & de 3D s

Welzijn Nieuwe Stijl & de 3D s Welzijn Nieuwe Stijl & de 3D s Voortgangsrapportage Welzijn Nieuwe Stijl ( Amaryllis )en de daarmee samenhangende aanpak van de drie grote decentralisaties op het terrein van Werk & Inkomen, de Maatschappelijke

Nadere informatie