Klachtenbehandeling en ombudsfunctie in de gezondheidszorg. Een korte stand van zaken in België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachtenbehandeling en ombudsfunctie in de gezondheidszorg. Een korte stand van zaken in België"

Transcriptie

1 Klachtenbehandeling en ombudsfunctie in de gezondheidszorg Een korte stand van zaken in België

2

3 Klachtenbehandeling en ombudsfunctie in de gezondheidszorg Een korte stand van zaken in België

4 COLOFON Een korte stand van zaken in België Cette publication existe également en français sous le titre: Gestion des plaintes et médiation en soins de santé. Un bref état de la question en Belgique. Een uitgave van de, Brederodestraat 21 te 1000 Brussel Redactionele bijdrage Nathalie Cobbaut Vertaling Singer Translations COÖRDINATIE VOOR DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING Gerrit Rauws, directeur Hervé Lisoir, projectverantwoordelijke Els Heyde, assistente GRAFISCH CONCEPT VORMGEVING PRINT ON DEMAND PuPiL Jean-Pierre Marsily Manufast-ABP vzw, een bedrijf voor aangepaste arbeid Wettelijk depot: Deze uitgave kan gratis worden gedownload van onze website Een afdruk van deze electronische uitgave kan (gratis) besteld worden: on line via per naar of telefonisch bij het contactcentrum van de, tel , fax D/2893/2009/05 ISBN-13: EAN: NUR: 890 BESTELNUMMER: 1840 Januari 2009 Met de steun van de Nationale Loterij 2

5 Voorwoord Kwalitatieve gezondheidszorg, toegankelijke informatie over de gezondheidstoestand, een geïnformeerde instemming vooraleer er een prestatie wordt verricht, vrije keuze van arts De wet van 2002 betreffende de rechten van de patiënt raakt duidelijk aan de basisprincipes van ons systeem voor de gezondheidszorg. Daartoe behoren de principes van de autonomie van de patiënt en de actieve deelname aan zijn gezondheid. Deze worden zo (opnieuw) bevestigd zoals eerder ook al in andere landen en bij de WGO gebeurde. Om ervoor te zorgen dat deze rechten correct worden toegepast, werd 5 jaar geleden een ombudsdienst opgericht voor klachten van patiënten - in elk ziekenhuis en bij elk overlegplatform voor geestelijke gezondheid. Deze ombudspersonen moeten zowel de klachten behandelen om een oplossing met de partijen te zoeken maar moeten ook deze klachten voorkomen door de dialoog tussen de patiënten en de zorgverleners te verbeteren en aanbevelingen te doen bij de verantwoordelijken van de instellingen om tekortkomingen en de daaruit voortvloeiende klachten te vermijden. Een uitdaging van formaat! Het huidige debat over de organisatie van ombudsdiensten Rechten van de patiënt is dus van groot belang. De wil daartoe bijdragen. We vonden het dan ook nuttig om het publiek een overzicht te geven van deze kwestie door beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve informatie samen te brengen. Onze doelstelling blijft om te helpen oplossingen te vinden voor de problemen waar de verschillende actoren mee geconfronteerd worden, we denken hierbij in het bijzonder aan de patiënten. Deze stand van zaken concentreert zich daarom op de uitdagingen die voor ons liggen en niet op praktische of organisatorische kwesties die weinig of niet gecontesteerd worden. Veel leesplezier. 3

6 INHOUD Voorwoord 3 Samenvatting 5 Executive summary 6 Inleiding 7 Algemeen kader 9 De patiëntenrechten 9 De opdracht van de ombudsfunctie 9 Organisatie 11 Op federaal vlak 11 In de ziekenhuizen 11 Ambulante zorgen 12 De sector van de geestelijke gezondheidszorg 12 Enkele belangrijke evoluties 13 De klachtenprocedure: een kort overzicht 15 Hoe een klacht indienen? 15 Wie kan een klacht neerleggen bij de ombudsfunctie in geval van onbekwaamheid van de patiënt? 16 Deontologie in de wetgeving 16 Cijfers en trends 19 Ombudsfunctie op het niveau van de federale ombudsdienst Rechten van de patiënt 19 Ombudsfunctie in de ziekenhuizen 20 De ombudsfunctie bekeken door de ogen van de burgers/ patiënten 23 De ombudsfunctie bekeken door de ogen van de zorgverleners 24 Debat over de onderwerpen 27 De onafhankelijkheid van de lokale ombudspersonen 27 Moeilijkheden bij toepassing van de wet in bepaalde sectoren van de gezondheidszorg 29 Informatie voor de patiënten en de beroepsbeoefenaars 30 Toegankelijkheid van de ombudsdiensten 31 Toepassingsgebied van de ombudsfunctie 32 De graad van betrokkenheid van de beroepsbeoefenaars 32 Toegang tot het medisch dossier in verschillende situaties 34 De rechtszekerheid van de ombudsfunctie 35 De vertegenwoordiging van de patiënt 36 De evaluatie- en controlemoeilijkheden van de ombudsactiviteiten 36 Ombudsfunctie in de sector van de geestelijke gezondheidszorg 37 Professionalisering 39 Literatuuropgave 41 4

7 SAMENVATTING De wet van 22 augustus 2002 (BS 26/09/02) die fundamentele rechten toekent aan elke patiënt, zorgde voor de oprichting en organisatie van ombudsdiensten. Hun voornaamste opdracht is het zoeken naar oplossingen voor conflicten die voortvloeien uit de relatie tussen een patiënt en de zorgverstrekker. Sinds november 2003 is deze verplichting werkelijkheid geworden. Ieder ziekenhuis moet beschikken over een interne ombudsdienst of eventueel een externe, die gedeeld wordt door meerdere zorgstructuren. Wanneer er geen dergelijke ombudsdienst is, is de federale ombudsdienst Rechten van de patiënt bevoegd om de klachten uit onder meer de ambulante sector of de rust- en verzorgingstehuizen, te behandelen. Dit document geeft een overzicht van het algemene kader op vlak van de regelgeving en de organisatie van ombudsdiensten op het terrein (ziekenhuizen, geestelijke gezondheid, ambulante zorg). De recente evoluties worden besproken evenals de procedure voor het indienen en behandelen van klachten. De ombudsdiensten zijn nu al bijna vijf jaar aan de slag en hebben al een aantal gegevens over hun activiteiten doorgegeven via de jaarlijkse rapporten die door de wet worden opgelegd. Verder werden door verschillende organisaties die zich bezighouden met de rechten van de patiënt al studies gevoerd. Deze publicatie geeft een overzicht van de klachtenbehandeling en ombudsfunctie in de gezondheidszorg in augustus Het accent ligt in de eerste plaats op de verwerking van klachten door de federale ombudsdienst. Ook de praktijk van de lokale ombudsdiensten wordt behandeld. Op basis van de jaarverslagen uit 2006 van de ombudspersonen bij ziekenhuizen of overlegplatforms voor de geestelijke gezondheid beschreef de FOD Volksgezondheid het statuut en het werk van de ombudspersonen, het onderwerp van de meest voorkomende klachten (kwaliteit van de zorg, informatie over de gezondheidstoestand) en het volume ervan (30% gestegen in vergelijking met 2005), evenals de moeilijkheden bij het verzamelen van de gegevens. Er wordt ook rekening gehouden met hoe de burgers/patiënten de ombudsfunctie zien. Volgens diverse studies en enquêtes zijn de burgers niet goed vertrouwd met de structuur en de doelstellingen van de ombudsfunctie. En ook bij de zorgverleners wijzen studies op de interesse van beroepsbeoefenaars voor de wet, ook al kennen ze die niet goed, hun vrees om geconfronteerd te worden met steeds meer klachten, hun wens om ook de plichten van de patiënt te zien omschreven worden en hun twijfels over de onafhankelijkheid van de ombudsdienst in ziekenhuizen. Tenslotte legt dit document het accent op de belangrijkste kwesties die op tafel liggen, zoals de onafhankelijkheid van de lokale ombudspersonen, de informatie aan de patiënten en de zorgverstrekkers, de toegankelijkheid van de dienst, de professionalisering van het vak van ombudspersoon of nog de moeilijkheden bij het evalueren en controleren van de ombudsfunctie. Dit is een noodzakelijk debat waaraan deze publicatie wil bijdragen. 5

8 EXECUTIVE SUMMARY Pursuant to the law of 22 August 2002 (Belgian Official Journal of 26/09/02) establishing the fundamental rights of each patient, it is compulsory to put in place and organise mediation services which are intended above all to resolve disputes resulting from the relationship between patients and health care providers. Since November 2003, this obligation has been a reality and each hospital must now have an internal or external mediation service, if applicable, operated jointly between several health care structures. Where such a mediation service is not organised, the federal Patients Rights mediation service is competent to deal with complaints, in particular those falling within the scope of outpatient care and convalescent or rest homes. This document describes the general regulatory framework and organisation of mediation services from an operational point of view (hospitals, mental health structures, outpatient care). It reviews recent developments, as well as the procedures put in place for lodging complaints and dealing with them. The mediation services, which have now been operational for five years, have communicated a certain amount of data relating to their activities, via the annual reports which they are legally required to produce. Moreover, bodies specialising in patients rights have produced various studies on the subject. Therefore, this publication takes stock of the situation in August 2008 with regard to the management of complaints and mediation in the health care sector. It focuses first and foremost on the handling of complaints by the federal mediation service. The role and status of local mediators is then addressed. On the basis of the 2006 reports of mediators active in hospitals and mental health platforms the Federal Public Service Health highlights the status and work of mediators, the most frequent types of complaints (quality of care, information on the patient s state of health) and their volume (up by 30 % since 2005), as well as the difficulties in collecting data. The way in which citizens/patients perceive the role of mediation is also examined. The results of several studies and surveys show that citizens are particularly badly informed about the structure and objectives of mediation. The views of health care providers are also considered and reference is made to studies which reveal the interest of professionals in the law, even if their knowledge of it is limited, their fear of being faced with an ever increasing number of complaints, as well as their wish to see rules also established regarding the duties of patients, and their doubts regarding the independence of mediation services in hospitals. Finally, the document emphasises the main points at issue, such as the independence of local mediators, the provision of information to patients and health care providers, the accessibility of services, the professionalization of the job of mediator and the difficulties in evaluating and controlling mediation activities. This publication is intended to contribute to the necessary debate on this subject. 6

9 INLEIDING De regeringsverklaring van 1999 wil in België een echt patiëntenrecht in een wet gieten. De debatten en de stemming over de teksten zullen in 2002 plaatsvinden. De inzet is hoog, want het gaat hier zowel om het respect voor de patiënten als om de toekomstige relaties tussen de maatschappij en de gezondheidszorgbeoefenaars. Het wetsontwerp patiëntenrechten (2002) biedt een goed antwoord op deze dubbele bezorgdheid. Vastgesteld wordt dat de patiënt die problemen ondervindt n.a.v. een tussenkomst van een beroepsbeoefenaar, vaak niet weet aan wie hij het probleem moet voorleggen en dientengevolge vaak geen enkele actie onderneemt. Veel problemen blijven dus onopgelost en patiënten blijven derhalve vaak met een onbehaaglijk gevoel achter. Indien de patiënt toch stappen onderneemt, moet hij vaak ondervinden dat er weinig gehoor wordt gegeven aan zijn probleem. Bovendien moet worden vastgesteld dat procedures via gerechtelijke weg doorgaans lang aanslepen, gepaard gaan met een moeilijke bewijsvoering, kostelijk en zelden probleemoplossend zijn. Ondermeer omwille van deze redenen wordt, voorafgaand aan de rechtsgang, de patiënt een recht op klachtenbemiddeling toegekend wat wil zeggen dat hem de garantie wordt geboden dat zijn klacht wordt opgevangen en dat daaromtrent bemiddelend wordt opgetreden. Reeds van bij het begin van de discussie heeft de medische wereld zich evenwel opgewonden over het risico dat deze nieuwe wet consumistische afwijkingen met zich zou kunnen meebrengen. Het volgende uittreksel uit het senaats debat over de wet, geeft een goed beeld over de inzet van deze discussie. Ook de mentaliteit van de patiënt evolueert: in sommige gevallen heeft hij misschien niet meer de mogelijkheid om zijn hart uit te storten bij zijn huisdokter in de eigenlijke betekenis van het woord en wordt hij een consument van de geneeskunde, wat wil zeggen dat hij voor alles resultaat verwacht en maar moeilijk de idee kan aanvaarden dat een medische handeling risico s inhoudt. Eraan denken om een proces aan te spannen wordt een alledaagse reflex. Voor wie de extreme toestanden in onder andere de Verenigde Staten niet kent, lijkt dat hoofdzakelijk voort te vloeien uit de gerechtelijke organisatie en uit de reglementering van het beroep van advocaat. Omgekeerd kan de arts maar moeilijk begrijpen dat hij bij elke risicovolle medische handeling meer en meer zijn nek moet uitsteken en dat hij voor de meeste beroepshandelingen strafrechtelijk kan worden gesteld. (Belgische Senaat. Handelingen n Vergadering van vrijdag 19 juli 2002). Wat het standpunt van de patiënten betreft, dat wordt bij wijze van inleiding uitdrukkelijk uiteengezet in een onderzoek dat in Vlaanderen gevoerd werd naar de communicatie tussen artsen-specialisten en verpleegkundigen actief in de Vlaamse ziekenhuisinstellingen, en patiënten, aangevraagd door het VPP (Vlaams Patiëntenplatform) bij de VUB (2007): Op 22 augustus 2002 werd de wet op de patiëntenrechten een feit. De wet vormt een belangrijke stap in het proces naar een gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener, en zou ook moeten leiden tot een belangrijke mentaliteitsverandering. Dat alles is 7

10 Inleiding maar mogelijk als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De wet kan immers maar nageleefd worden als deze voldoende gekend en begrepen wordt en als er geen knelpunten bestaan die de uitvoering ervan belemmeren. Daarnaast moeten de zorgverleners over de nodige vaardigheden en (vooral) de juiste attitude beschikken: ze moeten in staat en bereid zijn de wet toe te passen in de dagelijkse praktijk. Zes jaar nadat de wet van kracht werd, moeten we echter vaststellen dat de patiënten er nog steeds niet van op de hoogte zijn dat er ombudsdiensten in de ziekenhuizen bestaan en hoe deze werken, en dat ze ook geen weet hebben van de middelen waarover ze beschikken om klacht in te dienen. Dit fenomeen wordt bevestigd door een enquête die werd aangevraagd door de en die werd uitgevoerd door het OIVO in samenwerking met de Socialistische Mutualiteiten, maar ook door een tweede onderzoek dat langs Vlaamse kant werd gerealiseerd, op vraag van de Socialistische Mutualiteiten. De patiëntenverenigingen tenslotte, zijn van mening dat er nog altijd geen sprake is van een echte onafhankelijkheid van de ombudsfunctie in de ziekenhuizen. Zo meende het VPP in maart 2008 dat: Het klachtrecht het sluitstuk vormt van de wet op de rechten van de patiënt maar de onafhankelijkheid van de ombudsdiensten is momenteel onvoldoende gegarandeerd. Ombudspersonen zijn wat betreft hun loon afhankelijk van middelen van het ziekenhuis, net zoals voor de inrichting van hun werkomgeving en de werking van de dienst zelf. Bovendien worden ze aangesteld door de beheerder van het ziekenhuis. Van een strikte neutraliteit en onpartijdigheid, zoals geformuleerd in de wet, kan geen sprake zijn. 8

11 ALGEMEEN KADER De patiëntenrechten De ombudsfunctie in de gezondheidszorg werd georganiseerd in het kader van de wet op de rechten van de patiënt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 september Deze wet bekrachtigt de fundamentele rechten van elke patiënt: > Recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar; > Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening; > Recht op informatie over de gezondheidstoestand; > Recht op vrije toestemming en voorafgaande informatie over de medische tussenkomst; > Recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig up-to-date wordt gehouden en op een veilige plaats bewaard wordt; > Recht op inzage en verkrijgen van een afschrift van het patiëntendossier; > Recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; > Recht een klacht in te dienen > Recht op pijnbehandeling (toegevoegd door de wet van 24 november 2004). Artikel 11 van deze wet voorziet dus in de ombudsfunctie: De patiënt heeft het recht een klacht in verband met de uitoefening van zijn rechten toegekend door deze wet neer te leggen bij de bevoegde ombudsfunctie. De opdracht van de ombudsfunctie Het wetsontwerp dat aan de Kamer werd voorgesteld, toont heel duidelijk de beweegredenen van de overheid: De ombudsfunctie heeft vooreerst als taak zoveel mogelijk klachten te voorkomen. Dit houdt in dat de ombudsfunctie bij iedere uiting van onvrede door een patiënt, deze laatste aanspoort om contact op te nemen met de betrokken beroepsbeoefenaar. De ombudsfunctie moet dus een beroep doen op alle middelen om de conflicten op te lossen zodat juridische of disciplinaire procedures voorkomen kunnen worden; de opdracht bestaat dus niet enkel uit klachtenbehandeling. In het beste geval moet ze: in eerste instantie, vragen en klachten voorkomen door de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar te bevorderen ; in tweede instantie, bemiddelen bij de klachten met het oog op het bereiken van een oplossing ; in derde instantie, het inlichten van de patiënt inzake de mogelijkheden voor de afhandeling van zijn klacht bij gebrek aan het bereiken van een oplossing. 9

12 Algemeen kader De ombudsfunctie moet zich ook wijden aan het verstrekken van informatie over de organisatie, de werking en de procedureregels van de ombudsfunctie. Tot slot moet de ombudsfunctie ook aanbevelingen formuleren om aan de oorzaken van klachten iets te doen. Vervolgens komen er drie verschillende Koninklijke besluiten (KB s) die de tussenkomst van de ombudsdienst afbakenen: voor de ombudsdiensten bij de overlegplatforms van de geestelijke gezondheid (6 maart 2007), voor de ombudsdiensten in ziekenhuizen (9 maart 2007) en voor de federale ombudsdienst (27 januari 2008). Deze drie KB s hebben ondermeer volgende wijzigingen aangebracht: Dit betekent ondermeer dat hij tijdens het proces van de bemiddeling geen standpunt inneemt. De ombudsfunctie binnen het ziekenhuis is derwijze georganiseerd dat de ombudspersoon vanaf het ogenblik dat de klacht voor bemiddeling wordt neergelegd tot de mededeling van het resultaat van de afhandeling, bemiddelt tussen de patiënt en de betrokken beroepsbeoefenaar. De ombudspersoon kan daartoe iedere informatie inzamelen die hij nuttig acht in het kader van de bemiddeling. De ombudspersoon legt deze informatie, zonder daarbij een standpunt in te nemen, voor aan de bij de bemiddeling betrokken partijen. 10

13 ORGANISATIE Op federaal vlak Artikel 16 van de wet van 2002 voorziet een federale commissie Rechten van de patiënt. Deze zal in april 2003 door een KB in het leven geroepen worden binnen het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deze Commissie heeft tot taak: het verzamelen en verwerken van informatie met betrekking tot patiëntenrechtelijke aangelegenheden; het op verzoek of op eigen initiatief adviseren van de minister bevoegd voor de Volksgezondheid met betrekking tot rechten en plichten van patiënten en beroepsbeoefenaars; het evalueren van de toepassing van de rechten bepaald in deze wet; het evalueren van de werking van de ombudsfuncties; het behandelen van klachten omtrent de werking van een ombudsfunctie. De Commissie bestaat uit 16 leden en is evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van patiënten, beroepsbeoefenaars, ziekenhuizen en ziekenfondsen. Bij de Commissie wordt een federale ombudsdienst Rechten van de patiënt opgericht die uit twee ombudspersonen bestaat, één Franstalige en één Nederlandstalige. De opdracht van deze dienst is: Om de klachten van patiënten te behandelen in verband met de uitoefening van hun rechten toegekend door de wet op de rechten van de patiënt indien er geen lokale ombudsfunctie is ingesteld. In het andere geval stuurt de dienst de patiënt naar de bevoegde ombudspersoon. Specifieke lokale ombudsfuncties zijn op dit moment ingesteld voor elk ziekenhuis en bij elk overlegplatform geestelijke gezondheidszorg. Om elk jaar een verslag op te maken waarin de behandelde klachten en het resultaat van de prestaties van de dienst voorgesteld worden. Dit verslag moet ook informatie geven over de moeilijkheden waarmee de ombudspersonen te kampen hebben bij het uitvoeren van hun opdrachten, en aanbevelingen doen om deze moeilijkheden te overwinnen. Tenslotte moet dit rapport ook de aanbevelingen van ombudspersonen opnemen zodat grote gebreken op het vlak van de patiëntenrechten door beroepsbeoefenaars voorkomen worden, en ook bepalen welk gevolg er moet gegeven worden aan deze aanbevelingen. In de ziekenhuizen Om erkend te worden en dit ook te blijven, moeten de ziekenhuizen sinds november 2003 gratis een ombudsdienst ter beschikking stellen van de patiënten. Het kan om een ombudsfunctie gaan, die specifiek aan een instelling verbonden is ( interne functie), of om een ombudsfunctie, die wordt uitgevoerd in het kader van een gemeenschappelijke organisatie onder verschillende zorginstellingen op basis van een schriftelijk akkoord tussen de verschillende ziekenhuizen (dit type noemt men vaak externe ombudsfunctie). 11

14 Organisatie Er werden trouwens een aantal verduidelijkingen aangebracht betreffende de ombudsfuncties (of ze nu intern of extern worden genoemd): De leiding van de ombudsfunctie wordt toevertrouwd aan een persoon die door de beheerder benoemd wordt. De ombudsfunctie mag gemeenschappelijk georganiseerd worden voor meerdere ziekenhuizen op voorwaarde dat er een schriftelijk samenwerkingscontract gesloten wordt door de betrokken ziekenhuizen. Het ziekenhuis moet alle vereiste informatie beschikbaar stellen zodat de drempel van de ombudsfunctie voor de patiënten laag genoeg ligt, naast de informatie betreffende de werking van de federale commissie Rechten van de patiënt. De ombudspersoon moet de mogelijkheid bezitten om vrij in contact te treden met alle personen die bij de klacht betrokken zijn. De ombudspersoon dient over de nodige administratieve en technische middelen te beschikken zodat zijn opdrachten kunnen worden uitgevoerd (een lokaal, secretariaat, communicatiemiddelen en vervoersmogelijkheden, ). De ombudspersoon moet een jaarverslag over de activiteiten opmaken en dit overmaken aan de verantwoordelijken van het ziekenhuis (beheerder, hoofdgeneesheer, directie, Medische Raad) en aan de federale commissie Rechten van de patiënt. Indien de klacht te maken heeft met de rechtsverhouding tussen de patiënt en het ziekenhuis, dan moet deze klacht betrekking hebben op het medische, verpleegkundig of een ander gezondheidszorgberoepsmatig aspect. Ambulante zorgen Er wordt geen enkele specifieke ombudsfunctie voorzien voor de ambulante sector. Conflicten tussen patiënten en algemene geneesheren vallen dus onder de bevoegdheid van de federale ombudsdienst. Dit geldt ook voor alle gezondheidszorgbeoefenaars die buiten een ziekenhuis werkzaam zijn: kinesitherapeuten, verplegers, apothekers, enz. De beoefenaars van een niet-conventionele praktijk, zoals bedoeld in de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen vallen onder het toepassingsgebied van de patiëntenrechtenwet. Maar omdat de uitvoeringsbesluiten van deze wet van 29 april 1999 nog altijd ontbreken, is deze nog steeds niet van toepassing. De sector van de geestelijke gezondheidszorg Binnen deze sector gaat het vooral om een externe ombudsfunctie. De ombudsfunctie wordt uitgeoefend door ombudspersonen die werkzaam zijn binnen overlegplatforms en zijn bevoegd voor de initiatieven van beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen die aangesloten zijn bij het overlegplatform. De psychiatrische ziekenhuizen mogen ofwel een interne ombudsfunctie creëren ofwel zich aansluiten bij een ombudsfunctie die georganiseerd wordt door één of meerdere ziekenhuizen. Een derde keuzemogelijkheid bestaat erin dat ze hun ombudsfunctie garanderen via de ombudsfunctie bij het overlegplatform. De meeste psychiatrische ziekenhuizen doen een beroep op de ombudspersoon bij het overlegplatform, er zijn er slechts zes die voor een interne ombudsfunctie gekozen hebben. 12

15 Organisatie Voor de Centra Geestelijke Gezondheidszorg die aangesloten zijn bij een overlegplatform, dient de opdracht om in een ombudsfunctie te voorzien te worden verleend door de overheden van de Vlaamse, Franse en Duits talige gemeenschap en de overheden van het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad aan de ombudspersonen bij het overlegplatform. Indien deze opdracht niet werd toevertrouwd, is de federale ombudsdienst Rechten van de patiënt bevoegd om hier tussen te komen. Voor de centra met een RIZIV-conventie die aangesloten zijn bij een overlegplatform, is er geen wettelijke bevoegdheid toegekend aan de ombudspersonen bij de overlegplatforms. De federale ombudsdienst Rechten van de patiënt is bijgevolg ook hier bevoegd om tussen te komen. Echter, in de praktijk, hebben de overlegplatforms in Vlaanderen overeenkomsten gesloten met de Centra Geestelijke Gezondheidszorg en de centra met een RIZIV-conventie die aangesloten zijn bij dit overlegplatform. De ombudspersoon bij het overlegplatform oefent in de praktijk op basis van deze overeenkomsten de ombudsfunctie uit in deze centra. Enkele belangrijke evoluties Toepassing van de wet op de rechten van de patiënt In december 2006 verduidelijkte een wet dat de wet op de rechten van de patiënt van toepassing is op rechtsverhoudingen tussen een patiënt en een beroepsbeoefenaar, of het nu om contractuele of extracontractuele rechtsverhoudingen gaat. Kortom, de wet heeft ook betrekking op de rechtsverhouding tussen een patiënt en beroepsbeoefenaars van een ziekenhuis dat afhankelijk is van een OCMW, en ze wordt toegepast bij de tussenkomst van een controlegeneesheer op vraag van de werkgever, in het geval van dringende zorgen, Het is dus niet noodzakelijk dat de patiënt aanvrager van het zorgcontract is opdat de wet op de rechten van de patiënt van toepassing zou zijn. Versoepeling van het klachtrecht In februari 2007 heeft een KB de verplichting opgeheven betreffende het respecteren van een graad zoals voorzien in de wet, namelijk de graad van bloedverwantschap van de persoon die de feitelijk onbekwame patiënt vertegenwoordigt, voor wat betreft de uitoefening van het klachtrecht. De partners, ouders en kinderen van de onbekwame patiënt (met uitsluiting van broers en zussen) vormen een affectieve nabijheid en kunnen een klacht indienen bij de ombudsdienst, zelfs als ze niet de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwame patiënt zijn. Bevestiging van de onafhankelijkheid van de ombudspersoon In twee KB s van maart 2007 werd de onafhankelijkheid van de ombudspersoon versterkt ten opzichte van het ziekenhuis of het overlegplatform dat deze persoon benoemt en betaalt. Er werd verklaard dat de ombudsfunctie onverenigbaar is met een leidinggevende of beheersfunctie van de gezondheidsinstelling, het uitoefenen in hetzelfde ziekenhuis van een functie als beroepsbeoefenaar zoals bedoeld in de patiëntenrechtenwet of een activiteit binnen een vereniging die aan belangenbehartiging van de patiënten doet. Organisatie van de ombudspersonen Sedert een aantal jaren hebben de lokale ombudspersonen voornamelijk, maar niet uitsluitend, van de algemene ziekenhuizen zich gegroepeerd in verenigingen: de Vlaamse Vereniging Ombudsfunctie van Alle Ziekenhuizen (VVOVAZ - en de Association francophone des médiateurs des institutions de soins (AMIS De Vlaamse ombudspersonen in de geestelijke 13

16 Organisatie gezondheidszorg vinden ook ondersteuning bij het Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie (Ipsof - Uniforme registratie van de gegevens In 2006 werd er een uniform registratiesysteem van de verslagen van de lokale ombudspersonen ontwikkeld door de federale ombudsdienst en de ICTdienst van de FOD Volksgezondheid in samenwerking met vertegenwoordigers van de ombudspersonen. Dankzij dit document moet de federale commissie in staat zijn de gegevens in de verslagen van de lokale ombudspersonen gemakkelijker te analyseren. Dit nieuwe systeem bestaat uit een dubbel document: een vragenlijst die peilt naar de minimale gegevens (aantal klachten, onderwerp, resultaat van de tussenkomst,...) en een verduidelijkend formulier waarmee de ombudspersonen moeilijkheden kunnen aankaarten en eventuele aanbevelingen kunnen formuleren. Verduidelijking van de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis De ziekenhuisgeneesheren worden niet noodzakelijk tewerkgesteld en dus aangeworven met een band van ondergeschiktheid door de instelling waar ze werkzaam zijn en ze kunnen eveneens prestaties leveren voor andere verzorgingsinstellingen. De interpretatie van de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis bij eventuele schade veroorzaakt door een geneesheer die in deze instelling werkt, kan dus afwijken. Het ziekenhuis wordt aansprakelijk gesteld voor de nalatigheden die door beroepsbeoefenaars begaan werden (die hier tewerk gesteld zijn of niet) behalve indien het ziekenhuis de patiënt op de hoogte heeft gebracht van het feit dat het niet aansprakelijk was voor de betrokken zorgverlener. Een amendement van artikel 17 van de wet van 2002 verplicht de ziekenhuizen nu om de patiënten uitdrukkelijk en vóór de tussenkomst te informeren over de rechtsverhouding waardoor ze verbonden zijn met de betrokken beroepsbeoefenaars. 14

17 DE KLACHTEn- PROCEDURE: EEN KORT OVERZICHT Eén van de basisprincipes van de wet van 2002 ligt in de mogelijkheid voor de patiënt om zich te wenden tot een ombudsdienst wanneer hij vindt dat één of meerdere van zijn rechten (kwaliteit van de zorgverlening, informatie over de gezondheidstoestand, inzage in het medisch dossier, ) niet werd nageleefd in het kader van de therapeutische relatie met een zorgverstrekker. We hebben gezien dat specifieke diensten werden opgericht in de zorginstellingen om de klachten te behandelen en geschillen te proberen in der minne te regelen met medewerking van de patiënt en de arts (artikel 11 van de wet van 2002). Hoe een klacht indienen? De klachten worden schriftelijk (post, fax, ) of mondeling (telefonisch of op afspraak) ingediend bij de bevoegde dienst: naargelang het geval is dat de lokale ombudsdienst van een ziekenhuis of van een overlegplatform voor geestelijke gezondheid, of de federale ombudsdienst. Voor een bemiddelingsproces wordt opgestar t, nodigt de ombudspersoon die instaat voor het dossier de patiënt uit om direct contact te leggen met de zorgverstrekker. Indien de patiënt dit niet wenst, wordt de bemiddelingsprocedure opgestart. Tijdens de bemiddelingsprocedure kan de patiënt ervoor kiezen om bijgestaan te worden door een vertrouwenspersoon. De ombudspersoon luistert naar de klachten van de patiënt en probeert de situatie zoveel mogelijk op te helderen alvorens mondeling of schriftelijk contact op te nemen met de betrokken beroepsbeoefenaar. Deze kan dan op zijn beurt zijn versie geven van de ten laste gelegde feiten en zijn standpunt geven over de manier waarop de zorgrelatie is verlopen. Om de dialoog te herstellen, nodigt de ombudspersoon de partijen uit om elkaar te ontmoeten, eventueel in zijn aanwezigheid. Indien zij dat weigeren, speelt de ombudspersoon de rol van tussenpersoon. Hij informeert dan elke partij over de verwachtingen en reacties van de andere partij. De ombudspersoon heeft een verzoenende rol en geeft elke partij de kans om zijn standpunt duidelijk te maken. Hij probeert het conflict te verzachten en binnen een redelijke termijn een oplossing te bekomen door het opstarten van de dialoog, het erkennen van een fout, het verschaffen van inzage in het medisch dossier of via een financiële regeling (bijvoorbeeld over het betwiste bedrag van een factuur), afhankelijk van de vraag. Indien het tot een dergelijk akkoord komt, kan het bemiddelingsdossier gesloten worden. Indien de partijen er niet in slagen om tot een akkoord te komen, licht de ombudspersoon de klagende partij in over de andere instanties waarbij een verzoek kan behandeld worden, via het ziekenfonds, de Orde der Geneesheren, de provinciale geneeskundige commissies, de bevoegde inspectiediensten voor dit ziekenhuis of de rechtbanken, Een bepaling waarover in april 2007 werd gestemd door het Federale Parlement voorziet ook een schadevergoeding zonder fout voor schade in verband met de gezondheidszorg zonder te moeten overgaan tot een gerechtelijke procedure, maar deze maatregelen zijn nog altijd niet van toepassing (zie pagina 34). 15

18 De klachtenprocedure: een kort overzicht Wie kan een klacht neerleggen bij de ombudsfunctie in geval van onbekwaamheid van de patiënt? Indien de patiënt wettelijk onbekwaam is (minderjarige die niet in staat werd geacht om zijn belangen te verdedigen, status van verlengde minderjarigheid of van gerechtelijke onbekwaamverklaring), worden zijn rechten uitgeoefend door zijn vertegenwoordigers: ouders of voogden. De minderjarige patiënt kan zijn rechten volledig of gedeeltelijk autonoom uitoefenen indien de beroepsbeoefenaar van mening is dat hij in staat is om op een redelijke manier zijn belangen in te schatten. Indien de patiënt meerderjarig is en zijn rechten niet kan uitoefenen (bijvoorbeeld wegens een coma), bestaan er twee mogelijkheden. Ofwel werd reeds een persoon aangesteld, via een schriftelijk en ondertekend mandaat, die de rechten van de patiënt zal behartigen in geval van onbekwaamheid. De federale commissie Rechten van de patiënt adviseert dat dit mandaat in twee exemplaren opgesteld wordt (een voor de gemachtigde en een voor de patiënt) en dat een kopie ervan meegedeeld wordt aan de geneesheer door de patiënt gekozen. Ofwel heeft de patiënt geen vertegenwoordiger aangesteld. In dat geval wordt zijn recht om klacht in te dienen uitgeoefend door de inwonende echtgenoot of partner, het meerderjarige kind, een ouder of een meerderjarige broer of zus. In geval van conflicten tussen meerdere kandidaten voor deze vertegenwoordiging of indien er geen vertegenwoordiger is, waakt de zorgverlener over de belangen van de patiënt in overleg met het multidisciplinaire team. Volgens een KB van 15 februari 2007, moet de hiërarchie van mogelijke vertegenwoordigers (van de feitelijk onbekwame patiënt) zoals hierboven geschetst niet gevolgd worden wanneer het gaat over het indienen van een klacht bij een ombudsdienst; een kind van een feitelijk onbekwame patiënt kan dus een klacht indienen bij een ombudsdienst zelfs indien de officiële vertegenwoordiger van de patiënt de samenwonende partner is. Broers en zussen van een feitelijk onbekwame patiënt kunnen daarentegen slechts klacht indienen indien ze de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt zijn. Deontologie in de wetgeving Tijdens de volledige procedure van ombudsfunctie moet de ombudspersoon blijk geven van neutraliteit en onpartijdigheid. Hij moet het beroepsgeheim respecteren en mag dus geen gegevens uit de behandelde dossiers doorgeven aan derden. Een huishoudelijk reglement dat de organisatie, de werking en de procedure van de ombudsdienst vastlegt, moet worden opgesteld voor elk ziekenhuis. Elke patiënt moet dit reglement kunnen consulteren. Tenslotte moet de ombudspersoon in alle onafhankelijkheid kunnen werken, of hij nu al dan niet werknemer is van de zorgstructuur waarvoor hij de bemiddelingstaak uitvoert. 16

19 De klachtenprocedure: een kort overzicht Schema: Bij wie een klacht indienen? Indien de klacht een Indien de klacht Indien de klacht Indien de klacht algemeen ziekenhuis betrekking heeft op betrekking heeft op een betrekking heeft op betreft een psychiatrisch zorgverstrekker uit de de werking van de ziekenhuis, een initiatief ambulante sector (huis- ombudsdienst in een voor beschut wonen arts, specialist, tand- ziekenhuis of een psychiatrisch arts, kinesitherapeut, verzorgingstehuis verpleegkundige, die buiten het ziekenhuis werkt) c c c c Men moet zich richten Men moet zich rich- Men moet zich richten Men moet zich richten tot de (interne) ombuds- ten tot de (externe) tot de federale ombuds- tot de federale dienst van het zieken- ombudsdienst die dienst Rechten van de commissie Rechten van huis georganiseerd wordt patiënt de Patiënt, eventueel door het overlegplat- via de federale ombuds- form voor de geestelijke dienst (MAAR geen gezondheid waaraan beroepsinstantie) de instelling verbonden is. Soms bestaat er alleen of ernaast een interne ombudsdienst. De lijst met ombudsdiensten van ziekenhuizen en overlegplatforms voor de geestelijke gezondheid is beschikbaar op de federale website Daar vindt u ook de brochure Patiëntenrechten Een uitnodiging tot dialoog. Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) stelde een brochure op met als titel Ken je rechten als patiënt. U kunt deze downloaden op hun website Er zijn ook informatiefolders verkrijgbaar bij de ziekenfondsen. 17

20 18

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Wettelijk kader: De wet van 22 augustus 2002 op de patiëntenrechten bepaalt dat elke patiënt klacht kan neerleggen bij de bevoegde ombudsfunctie met betrekking

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT Els Meerbergen Vlaams Patiëntenplatform vzw 21 maart 2013 5 de NACHTCONGRES NVKVV Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Welke patiëntenrechten zijn er?

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OMBUDSFUNCTIE RECHTEN VAN DE PATIENT Dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage van de patiënten, de medewerkers van het ziekenhuis en iedere belangstellende aan het onthaal,

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012 Je rechten als patiënt Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups en downs 12 februari 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar vaststellingen 3. Wet op de patiëntenrechten en verpleegkundigen

Nadere informatie

Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst

Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst Klachtenprocedure: huishoudelijk reglement ombudsdienst INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw Els Meerbergen Projectverantwoordelijke patiëntenrechten en eerstelijnsgezondheidzorg VPP Studiedag Decreet rechtspositie

Nadere informatie

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren);

Ombudsfunctie. - telefonisch (tijdens de telefonische permanenties van de ombudspersoon of op het antwoordapparaat buiten de permanentie-uren); Ombudsfunctie Artikel 1 Het doel van dit huishoudelijk reglement is om de regels inzake organisatie, werking en procedures van de ombudsfunctie van de Kliniek Sint-Jan vast te leggen. Artikel 2 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

Directoraat generaal Gezondheidszorg. Dienst Legal Management

Directoraat generaal Gezondheidszorg. Dienst Legal Management Directoraat generaal Gezondheidszorg Dienst Legal Management Minimale wettelijke gegevens in de jaarverslagen 2013 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt in de ziekenhuizen en in de overlegplatforms

Nadere informatie

Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen. Dienst Legal Management

Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen. Dienst Legal Management Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Legal Management Minimale wettelijke gegevens in de jaarverslagen 2010 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt in de ziekenhuizen

Nadere informatie

Advies betreffende De positie van de ombudspersoon in het ziekenhuis en zijn relatie tegenover de ziekenhuisbeheerder, directie en de hoofdgeneesheer

Advies betreffende De positie van de ombudspersoon in het ziekenhuis en zijn relatie tegenover de ziekenhuisbeheerder, directie en de hoofdgeneesheer FOD VOLKSGEZONDHEID, 22/01/2007 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Ref. : FCRP/A/BEM/1

Nadere informatie

1. Juridische Achtergrond

1. Juridische Achtergrond Inhoudsopgave 1. Juridische Achtergrond... 2 2. Het huishoudelijk Reglement... 2 2.1 Bepalingen omtrent de werking... 2 2.2 Toepassingsgebied... 3 2.3 Bereikbaarheid van de ombudsdienst... 3 2.4 Onderwerp

Nadere informatie

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT (22 augustus 2002, B.S. 26 september 2002) Bijgaande samenvatting verwoordt de beperkte folder uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 10 augustus 2009 ADVIES 2009-54 over de weigering om toegang te verlenen tot verslagen van ziekenhuisombudsdiensten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inhoud 1. Klacht 1.1 Definitie 1.2 Wijze van indiening van een klacht 2. Ombudspersoon 2.1 Opdracht 2.2 Onafhankelijkheid Bevoegdheid 2.3 Verantwoordelijkheid van het ziekenhuis

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst H. Hartziekenhuis Mol

Huishoudelijk reglement ombudsdienst H. Hartziekenhuis Mol Huishoudelijk reglement ombudsdienst H. Hartziekenhuis Mol Definitie Een klacht is iedere uiting van ontevredenheid of ongenoegen omtrent het zorgproces van een patiënt in het ziekenhuis. Een informele

Nadere informatie

DEFINITIES WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT?

DEFINITIES WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT? Als patiënt heb je heel wat rechten. Een patiënt ben je, ook al ben je niet echt ziek, bijvoorbeeld bij een bezoek aan je tandarts, apotheker, kinesitherapeut, Op 22 augustus 2002 keurde het federaal parlement

Nadere informatie

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier (art. 9, Wet betreffende de Rechten van de patiënt, 22/08/2002) Verzoek tot Inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel mogelijk via beroepsbeoefenaar) Afschrift

Nadere informatie

NAAR EEN TOEGANKELIJK KLACHTRECHT INGEBED IN EEN KWALITEITSBELEID HEVERLEE, APRIL 2016

NAAR EEN TOEGANKELIJK KLACHTRECHT INGEBED IN EEN KWALITEITSBELEID HEVERLEE, APRIL 2016 NAAR EEN TOEGANKELIJK KLACHTRECHT INGEBED IN EEN KWALITEITSBELEID HEVERLEE, APRIL 2016 1. Het belang van het klachtrecht 1.1. Mondige patiënt Onze gezondheidzorg is het laatste decennium sterk geëvolueerd.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie Huishoudelijk reglement ombudsfunctie INHOUDSOPGAVE * * * * 1 Voorwerp van huishoudelijk reglement... 2 2 Begrippen en definities... 2 3 Toepassingsgebied... 2 4 Opdracht van de ombudspersoon... 2 5 Odracht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de ombudsfunctie RECHTEN VAN DE PATIËNT

Huishoudelijk reglement voor de ombudsfunctie RECHTEN VAN DE PATIËNT Huishoudelijk reglement voor de ombudsfunctie RECHTEN VAN DE PATIËNT Dit huishoudelijk reglement ligt ter inzage van de patiënten, de medewerkers van het ziekenhuis en iedere belangstellende aan het onthaal,

Nadere informatie

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen FOD VOLKSGEZONDHEID, 15 12 2011 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Advies betreffende

Nadere informatie

Advies betreffende het huishoudelijk reglement van de ombudsfunctie in de ziekenhuizen en de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg

Advies betreffende het huishoudelijk reglement van de ombudsfunctie in de ziekenhuizen en de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg FOD VOLKSGEZONDHEID, 12/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT --- Ref. : FCRP/BEM

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de ombudsdienst

Huishoudelijk reglement voor de ombudsdienst Huishoudelijk reglement voor de ombudsdienst Ann Willemans november 2014 1 1. Voorwoord De medewerkers en artsen van het ziekenhuis zetten zich dagelijks in om u een goede en professionele dienstverlening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk reglement ombudsdienst 1. Inleidende bepalingen 2. Opdrachten van de ombudspersoon 3. Opdrachten van het ziekenhuis 4. Wijze van de klachtmelding 5. Registratie van de klacht 6. Behandeling

Nadere informatie

ADVIES Aanwijzing van de vertrouwenspersoon

ADVIES Aanwijzing van de vertrouwenspersoon FOD VOLKSGEZONDHEID, 23/06/2006 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT --- Ref. : FCRP/6

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst vzw AZ Alma

Huishoudelijk reglement ombudsdienst vzw AZ Alma vzw AZ Alma campus sijsele Gentse Steenweg 132 B-8340 Sijsele-Damme tel. 050 72 81 11 campus eeklo (Maatschappelijke Zetel) Moeie 18 B-9900 Eeklo tel. 09 376 04 11 www.azalma.be TITEL VAN HET DOSSIER Huishoudelijk

Nadere informatie

In actie met patiëntenrechten!

In actie met patiëntenrechten! In actie met patiëntenrechten! In 2012 bestaat de Wet op de Patiëntenrechten 10 jaar. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ervaart dat deze wet nog steeds niet gekend is. De meeste patiënten en zorgverleners

Nadere informatie

Patiëntenrechten. Dr. Christina Tobback

Patiëntenrechten. Dr. Christina Tobback Patiëntenrechten Dr. Christina Tobback Patiënt de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek hij ontvangt zorg omdat hij ernaar vraagt op vraag van een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement interne ombudsfunctie KPC

Huishoudelijk reglement interne ombudsfunctie KPC Huishoudelijk reglement interne ombudsfunctie KPC Eerste versie: 07/04/2014 Huidige versie: 1 Versiedatum: 07/04/2014 inhoud: Protocolbeheerder: Huishoudelijk reglement interne ombudsfunctie KPC G. Van

Nadere informatie

exemplaar voor in medisch dossier 2 e exemplaar (voor aanvrager)

exemplaar voor in medisch dossier 2 e exemplaar (voor aanvrager) AANVRAAGFORMULIER TOT HET BEKOMEN VAN EEN AFSCHRIFT VAN GEGEVENS UIT EEN PATIENTENDOSSIER In uitvoering en volgens de modaliteiten van artikel 9 van de wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002 IDENTITEIT

Nadere informatie

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar Welke zijn de rechten van de patiënt? De wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet in: 1. Kwaliteitsvolle dienstverstrekking 2. De vrije keuze van een beroepsbeoefenaar 3. Informatie over de persoonlijke

Nadere informatie

VERDUIDELIJKING WETGEVING ROND HET LEVENSEINDE

VERDUIDELIJKING WETGEVING ROND HET LEVENSEINDE VERDUIDELIJKING WETGEVING ROND HET LEVENSEINDE Alle wetteksten en/of documenten, beschreven in dit document zijn te downloaden op www.palliatieve.org > professionele gebruiker > wetgeving en documenten

Nadere informatie

Rechten van de patiënt

Rechten van de patiënt Rechten van de patiënt (KB 22/08/02) In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2002 verscheen de wet van 22 augustus 2002 wet betreffende de rechten van de patiënt. In de wet op de patiëntenrechten staan

Nadere informatie

22 AUGUSTUS Wet betreffende de rechten van de patiënt. (B.S. 26/09/2002)

22 AUGUSTUS Wet betreffende de rechten van de patiënt. (B.S. 26/09/2002) 22 AUGUSTUS 2002. - Wet betreffende de rechten van de patiënt. (B.S. 26/09/2002) HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

Inhoudstafel algemene thema s

Inhoudstafel algemene thema s Inhoudstafel algemene thema s Aansprakelijkheid en No-fault: de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg Karlien Van de Velde, Vlaams Patiëntenplatform vzw 1. Inleiding/geschiedenis 1 2. Wetgeving

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de patiënt

Wet betreffende de rechten van de patiënt Wet betreffende de rechten van de patiënt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK

Nadere informatie

22 AUGUSTUS Wet betreffende de rechten van de patiënt (1)

22 AUGUSTUS Wet betreffende de rechten van de patiënt (1) 22 AUGUSTUS 2002. - Wet betreffende de rechten van de patiënt (1) BS : 26-09-2002 in voege vanaf 06-10-2002 Gewijzigd door: Wet 24/11/2004 BS 17/10/2005 Wet (I) 13/12/2006 BS 22/12/2006 Wet 23/05/2013

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ombudsdienst

Huishoudelijk reglement Ombudsdienst Huishoudelijk reglement Ombudsdienst Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1 WETTELIJK KADER... 2 1.2 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2. ORGANISATIE VAN DE OMBUDSDIENST... 2 2.1 BEREIKBAARHEID... 2 2.2 HET OMBUDSTEAM...

Nadere informatie

Patiëntenrechten als drijvende kracht in de geestelijke gezondheidszorg Workshop 14:45 15:15 21 september 2016 Antwerpen, Wilrijk Campus Drie Eiken

Patiëntenrechten als drijvende kracht in de geestelijke gezondheidszorg Workshop 14:45 15:15 21 september 2016 Antwerpen, Wilrijk Campus Drie Eiken Patiëntenrechten als drijvende kracht in de geestelijke gezondheidszorg Workshop 14:45 15:15 21 september 2016 Antwerpen, Wilrijk Campus Drie Eiken Creatief in de geest, innovatief in de zorg Wie zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Ombudsfunctie Klachtenbehandeling St-Franciskus Ziekenhuis

Huishoudelijk reglement. Ombudsfunctie Klachtenbehandeling St-Franciskus Ziekenhuis Huishoudelijk reglement Ombudsfunctie Klachtenbehandeling St-Franciskus Ziekenhuis Kris Dexters Werkjaar 2015 01.05.2015 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding... 3 2. Toepassingsgebied... 4 3. De opdracht en positie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING toepasselijk op week- en weekendwachtdienst Huisartsenvereniging Gent vzw Laatst bijgewerkt 14/05/2013 1. Toepassingsgebied 2. Organigram klachtenbehandeling

Nadere informatie

Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige

Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige Algemeen Iedereen heeft recht op gezondheidszorg. Voor minderjarigen staat dit recht o.a. beschreven in het Kinderrechtenverdrag. Dat verdrag zegt

Nadere informatie

Tweede advies inzake artikel 17novies Ziekenhuiswet

Tweede advies inzake artikel 17novies Ziekenhuiswet FOD VOLKSGEZONDHEID, 22/01/2007 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT --- Ref. : FCRP/17novies2/erratum

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 8 augustus 2011 ADVIES 2011-299 over de weigering om toegang te verlenen tot bepaalde informatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie 1 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ombudsfunctie Versie 1 2 INHOUD Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Opdrachten,voorwaarden en basisprincipes van de ombudsfunctie:... 4 Opdrachten... 4 Basisprincipes en voorwaarden...

Nadere informatie

Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen. Dienst Legal Management

Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen. Dienst Legal Management Directoraat generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Legal Management Analyse van de minimale wettelijke gegevens in verband met de activiteiten van de ombudsfunctie Rechten van

Nadere informatie

Advies betreffende de verbetering van de toegang tot

Advies betreffende de verbetering van de toegang tot FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Ref. : FCRP Advies betreffende

Nadere informatie

DE PATIENTENRECHTEN VAN EEN PERSOON MET DEMENTIE

DE PATIENTENRECHTEN VAN EEN PERSOON MET DEMENTIE DE PATIENTENRECHTEN VAN EEN PERSOON MET DEMENTIE Als patiënt heb je heel wat rechten. In principe oefen je zelf je patiëntenrechten uit. Maar wanneer je wilsonbekwaam wordt, kan dat niet (meer). De wet

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Klachtenopvang Als u niet tevreden bent Informatie voor patiënten over het indienen van een klacht Wij nemen klachten altijd serieus Wij doen ons uiterste best om goed voor u te zorgen en zowel u als

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER

VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER 1/7 VERZOEK INZAGE AFSCHRIFT PATIËNTENDOSSIER VERZOEK TOT inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel via beroepsbeoefenaar (zie bijlage 1)) afschrift (niet mogelijk voor gegevens overleden patiënt)

Nadere informatie

RE01 Klachtenregeling patiënten

RE01 Klachtenregeling patiënten RE01 Klachtenregeling patiënten Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de Klachtenfunctionaris de vestigingscoördinator de website www.obesitaskliniek.nl Deze klachtenregeling

Nadere informatie

OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016

OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016 OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016 1. Context Regelmatig verschijnen in de media verhalen van patiënten die een heel hoge factuur moeten betalen voor

Nadere informatie

Bemiddelingsprocedure

Bemiddelingsprocedure Bemiddelingsprocedure Doelstelling De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen () behandelt meldingen volgens een vooropgestelde bemiddelingsprocedure. De bemiddelingscommissie van de VBOV-vzw treedt

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/146 BERAADSLAGING NR 12/047 VAN 19 JUNI 2012 MET BETREKKING TOT DE GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VAN EEN BETROKKENE

Nadere informatie

VERZOEK TOT INZAGE/AFSCHRIFT VAN GEGEVENS UIT EEN PATIËNTENDOSSIER

VERZOEK TOT INZAGE/AFSCHRIFT VAN GEGEVENS UIT EEN PATIËNTENDOSSIER AZ Alma T.a.v. de hoofdgeneesheer Moeie 18 9900 Eeklo VERZOEK TOT INZAGE/AFSCHRIFT VAN GEGEVENS UIT EEN PATIËNTENDOSSIER IDENTITEIT VAN DE PATIËNT Naam en Voornaam... Adres Geboortedatum AANVRAGER Naam

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING GESCHILLENREGLEMENT

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING GESCHILLENREGLEMENT Geschillencommissie Reizen vzw Maatschappelijke zetel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie NORTH GATE III

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE Geschillencommissie Reizen vzw Maatschappelijke zetel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie NORTH GATE III

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 : art.9 Recht op inzage/afschrift van het patiëntendossier

Wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 : art.9 Recht op inzage/afschrift van het patiëntendossier Wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 : art.9 Recht op inzage/afschrift van het patiëntendossier Cathérine Beele Juridisch adviseur 7 februari 2009 1 Inhoud Inleiding Wat is inzage

Nadere informatie

Ombudsdienst. Huishoudelijk reglement. Auteur: Aurélie Buyse. Datum: 01/02/2015

Ombudsdienst. Huishoudelijk reglement. Auteur: Aurélie Buyse. Datum: 01/02/2015 Ombudsdienst Huishoudelijk reglement Auteur: Aurélie Buyse Datum: 01/02/2015 VOORAF: JURIDISCHE ACHTERGROND 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 5 1. TOEPASSINGSGEBIED 5 2. WERKING EN OPDRACHT VAN DE OMBUDSPERSOON

Nadere informatie

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Groningen, mei 2014 Inleiding De WGBO is een afkorting van Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In deze wet zijn zowel de rechten

Nadere informatie

Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie

Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie Mechelen 4 oktober 2012 Jan Vande Moortel Advocaat en lector www.advamo.com Ethische aspecten Verhouding recht en ethiek Is recht een belemmering bij zorgethiek?

Nadere informatie

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen.

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen. Koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S. 25.12.1987)

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 Voorwoord Als u niet tevreden bent over onze zorgverlening op de psychiatrische afdeling van OLVG op locatie West, heeft u het recht

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 27 oktober 2014 ADVIES 2014-83 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers Inleiding Het klachtenreglement heeft tot doel om het mogelijk te maken dat klachten van cliënten, wettelijk vertegenwoordigers of andere direct bij de cliënt betrokken personen, goed en zo snel mogelijk

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

OMBUDSFUNCTIE IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG IPSOF VISIETEKST. 9 maart OF visietekst 9 maart 2004.doc - 1

OMBUDSFUNCTIE IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG IPSOF VISIETEKST. 9 maart OF visietekst 9 maart 2004.doc - 1 OMBUDSFUNCTIE IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG IPSOF Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie website: www.ombudsfunctieggz.be VISIETEKST 9 maart 2004 OF visietekst 9 maart 2004.doc - 1 Inhoud 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier.

Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Dossier CKG s Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Bij de registratie van gegevens moet rekening worden gehouden met de

Nadere informatie

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT De Ombudsman van de Verzekeringen komt tussen bij een aanhoudend probleem wanneer de aanvrager geen bevredigend antwoord op zijn verzoek heeft ontvangen van de verzekeringsonderneming of van de verzekeringstussenpersoon.

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

OMBUDSDIENST VOORAF: JURIDISCHE ACHTERGROND 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 3

OMBUDSDIENST VOORAF: JURIDISCHE ACHTERGROND 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSDIENST VOORAF: JURIDISCHE ACHTERGROND 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 3 1. TOEPASSINGSGEBIED 3 2. WERKING EN OPDRACHT VAN DE OMBUDSPERSOON 3 3. PROCEDURE BIJ KLACHTEN 4 3.1. BEKENDMAKING

Nadere informatie

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Klachtenopvang azm Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Voorwoord 3 Waarover kan ik klagen? 4 Wie kan een klacht indienen? 4 Waar kan ik klagen?

Nadere informatie

Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen

Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen Gent, 1 oktober 2009 Jan Vande Moortel Lector en advocaat AXIOMA S 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn We

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Ombudsdienst. Welke zijn uw rechten als patiënt? Suggesties, vragen of klachten? Jessa Ziekenhuis vzw. www.jessazh.be

Ombudsdienst. Welke zijn uw rechten als patiënt? Suggesties, vragen of klachten? Jessa Ziekenhuis vzw. www.jessazh.be Ombudsdienst Ombudsdienst Jessa Ziekenhuis Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt Tel: 011 33 54 90 E-mail: ombudsdienst@jessazh.be Welke zijn uw rechten als patiënt? Suggesties, vragen of klachten? Jessa Ziekenhuis

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSDIENST INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Algemene bepalingen... 2 2. ORGANISATIE VAN DE OMBUDSDIENST... 2 2.1 Bereikbaarheid... 2 2.2 De ombudspersoon...

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu Handleiding Betreft: De verzending van de jaarverslagen 2013 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt bij de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg naar de Federale commissie

Nadere informatie

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Geachte mevrouw, Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX E-MAIL visa@gezondheid.belgie.be BETREFT:

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn jouw rechten als patiënt? Informatie voor patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn jouw rechten als patiënt? 3 Wat zijn je rechten als patiënt? > > De zorgverlener

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure Klachtenprocedure Document/proceseigenaar: Klachtenprocedure/Eric Verkaar Versienummer: definitief Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 30 juni 2016 ALV Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Procedurereglement (Reglement) Het Reglement van de Ombudsman voor de Handel heeft als doel om een oplossing aan te reiken bij geschillen tussen een

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANHEF... 3 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 4 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie