VERSLAG 2005 BAUXIET INSTITUUT SURINAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG 2005 BAUXIET INSTITUUT SURINAME"

Transcriptie

1 VERSLAG 2005 BAUXIET INSTITUUT SURINAME

2 INHOUD BRIEF AAN DE MINISTER 4 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVERZICHT 5 Internationaal 5 - Aluminium 5 - Aluinaarde 6 - Bauxiet 7 Suriname 9 - Investeringen 9 - Milieu 9 - Bauxietproductie 10 - Aluinaardeproductie en exporten 10 - Importen en lokale aankopen 11 - Staats- en deviezeninkomsten 12 - Werkgelegenheid 12 WERKZAAMHEDEN 15 - Algemeen 15 - Memorandum of Understanding 15 - Voorbereiding nieuwe bauxietmijnen 16 - Voorbereiding closure plannen 16 - Scrapvergunningen 17 - Trainingen 17 PERSONEEL 17 PROGRAMMA EN BEGROTING JAARREKENING Financiering van de begroting 19 Vaststelling jaarverslagen 2003 en Meerjaren overzicht Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Algemene toelichting 24 Accountantsverklaring 25

3 BRIEF AAN DE MINISTER Aan de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 2 van het Decreet Bauxiet Instituut Suriname bieden wij u hierbij aan het door de Directie opgesteld jaarverslag, vergezeld van de door ons voor accoord bevonden balans per 31 december 2005 en de exploitatierekening over het boekjaar 2005 met de daarbij behorende toelichting. De jaarrekening van het Instituut is gecontroleerd door het Accountantskantoor Tjong A Hung, welk kantoor zich hiermede, blijkens de aan het eind van dit jaarverslag opgenomen verklaring, heeft kunnen verenigen. De Raad van Toezicht, die belast is geweest met het toezicht op het door de Directeur gevoerde beheer en bestuur, heeft in 2005 bestaan uit: Dhr.H.S. Kensmil Mw.S.D. Adhin Dhr.K.S. Ng A Tham Mw.L.W.E. Truideman Dhr.W. Wirht -Voorzitter -Lid -Lid -Lid -Lid Het verslag van de Directie is een degelijke weerspiegeling van de door het Instituut verrichte werkzaamheden. Tot slot zouden wij gaarne langs deze weg onze welgemeende dank uitspreken aan de Directeur, Staf en overige medewerkers die zich in 2005 ten volle hebben ingezet om het Instituut op een waardige wijze uit te dragen. Paramaribo, april 2006 Namens de Raad van Toezicht H.S.Kensmil, M.P.A. Voorzitter 4

4 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 2005 OVERZICHT Internationaal Aluminium Het verslagjaar 2005 werd afgesloten met een marktsituatie waarbij de consumptie en productie van aluminium in de wereld in evenwicht waren. Desalnietemin steeg de gemiddelde aluminiumprijs op de Londonse metaalbeurs met 10,5% van US$ 1717 per mt in 2004 naar US$ 1898 per mt in Deze stijging bleek het resultaat te zijn van onder andere de sterk toegenomen energieprijzen wereldwijd waardoor de relatief dure smelters in Europa continue gedreigd werden met sluiting. Deze continue dreiging zorgde voor grote onzekerheid en bleek een goede voedingsbodem te zijn voor de inflatoire ontwikkelingen op de aluminiummarkt. De wereldconsumptie van primair aluminium bedroeg in het verslagjaar 32 miljoen mt. Dit is een groei van 5,8% ofwel 1,76 miljoen mt ten opzichte van het vorig jaar. Hiervan werd meer dan 60% in China gerealiseerd. De consumptie in China groeide met 17,8% ofwel 1,1 miljoen mt tot 7,1 miljoen mt. Hierdoor bezet China voor het tweede achtereenvolgende jaar de eerste plaats op de wereldranglijst van aluminiumconsumerende landen met een aandeel van 22%. De Verenigde Staten van Amerika (VSA) bezet de tweede plaats Duitsl. Japan VSA China Aluminium LME-cash price in US$/t '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 De 4 grootste aluminiumconsumerende landen( in '000mt) De 4 grootste aluminium-producerende landen( in '000mt) VSA Canada Rusland China

5 met een aandeel van 19% gevolgd door Japan en Duitsland met een aandeel van slechts 7% respectievelijk 5%. De sterke groei van China houdt onder andere verband met de omvang van haar bevolkingsomvang zijnde circa 1/5 deel van de wereldbevolking en de zeer lage consumptieratio in dat land van slechts 3 kg aluminium per capita. In de geindustrialiseerde landen is deze ratio vele malen hoger. In de VSA bijvoorbeeld is dat reeds 35 kg per capita. Ook India heeft een omvangrijke bevolking die bijna 1/6 deel van de wereldbevolking uitmaakt en een nog lagere consumptieratio van slechts 1 kg per capita heeft. De consumptie in India groeide in het verslagjaar met ruim 11% van mt aluminium in 2004 tot mt aluminium. De verwachting is dat deze trend de komende jaren zal worden voortgezet. India en China bieden goede perspectieven voor verdere groei van de aluminiumsector in de wereld. De wereldproductie van primair aluminium was in lijn met de wereldconsumptie en bedroeg aan het eind van het verslagjaar eveneens 32 miljoen mt. Dit is een toename van bijna 7% ofwel 2,1 miljoen mt ten opzichte van het vorig jaar. Hiervan werd ruim 50% ofwel een 1,1 miljoen mt in China gerealiseerd ondanks de sluiting van 39 van de 125 smelters in dat land. Deze smelters werden gesloten vanwege de grote financiele verliezen als gevolg van onder andere de hoge inkoopprijs van aluinaarde. De prijs van 1 mt aluinaarde geproduceerd in China is vanwege de hoge belastingen in dat land vaak zelfs hoger dan geimporteerde aluinaarde. Na China vonden de belangrijkste expansies plaats in Canada ( mt), Bahrain ( mt) en Dubai ( mt). Aluinaarde Met de stijging van de vraag naar aluminium wereldwijd is de vraag naar aluinaarde uiteraard ook toegenomen. De consumptie groeide harder dan de productie waardoor het verslagjaar werd afgesloten met een aanzienlijk tekort van 1,3 miljoen mt aluinaarde. Het vorig jaar was dat nog slechts mt. De consumptie van aluinaarde in de wereld steeg met 3,85 miljoen mt ofwel 6,6% van 58,4 miljoen mt in 2004 naar 62,2 miljoen mt in De aluinaarde-productie steeg minder hard met 4,7% van 58,2 miljoen mt naar 61 miljoen mt in dezelfde periode. Meer dan 60% hiervan wordt voortgebracht in slechts vijf landen t.w De 5 grootste aluinaardeproducerende landen (in '000mt) Australie China Brazilie USA Jamaica

6 Australie (29%), China (12%), Brazilie (8%), VSA (8%) en Jamaica (6%). Op de wereldranglijst bezette Suriname de achtste plaats na Rusland en Venezuela. Het aluinaardetekort is fors gedaald doordat er in China nieuwe aluminium smeltcapaciteit is bijgebouwd zonder de daarbij behorende toevoer van aluinaarde veilig te stellen. De aluinaardeimporten van China zijn dan ook navenant gestegen met 1,1 miljoen mt in 2003 naar 5,9 miljoen mt in 2004 naar 7,0 miljoen mt in Als gevolg van de aanzienlijk toegenomen vraag naar aluinaarde vanuit China werd in het verslagjaar een forse verhoging van de spotprijs van aluinaarde genoteerd en wel van gemiddeld US$ 291 in 2003 naar US$ 381 in 2004 naar gemiddeld US$ 448 per mt f.o.b.. De spotverkopen vormen echter slechts 10% van alle aluinaardeverkopen in de wereld. Een belangrijk deel van de grote smelters in China koopt haar aluinaarde op contractbasis. Dit zijn veelal lange termijn contracten gerelateerd aan de LME aluminiumprijzen. Daarnaast worden ook afspraken gemaakt over de marges waarbinnen de prijs mag schommelen. Deze bandbreedte is vaak erg smal. Bauxiet In het verslagjaar is de wereld-productie van bauxiet toegenomen met ruim 5% van 168 miljoen mt in 2004 naar 176 De zes landen met een bauxietproductie groter dan 10 miljoen mt in Van de ca. 9 miljoen miljoen per jaar mt bauxiet dat meer werd geproduceerd werd bijna 40% voortgebracht in Australie 2005 waar de productie met 3,4 miljoen mt werd opgevoerd. Australie bezet nog steeds de eerste plaats op de wereldranglijst van bauxiet-producerende 2004 landen en neemt 1/3 deel van de wereldproductie voor haar rekening. Samen met Brazilie, China, Guinea, Australie Brazilie Guinea Jamaica en India zorgt zij voor meer dan 80% van het in de wereld geproduceerd bauxiet. Suriname bezet de 10e plaats op de wereldranglijst. Venezuela, Rusland, en Kazahstan bezetten respectievelijk de China Jamaica India 7e, 8ste en 9e plaats. Het grootste deel van het bauxiet wordt verhandeld op basis van lange termijn contracten tegen vaste prijzen overeengekomen tussen de grootste aanbieders en haar klanten. Bauxiet wordt namelijk gerekend tot de categorie bulks die niet verhandelbaar zijn op de beurs vanwege de hoge transportkosten, de sterk gevarieerde kwaliteitsspecificaties 7

7 en de locatie-gebondenheid van het erts. De contractprijzen van Guyana bijvoorbeeld zijn de afgelopen jaren gefixeerd geweest rond US$ 29 per droge metrieke mt fob.. De bauxietreserves in de wereld worden geschat op 25 miljard mt waarvan 30% in Guinea, 23% in Australie, 8% in Jamaica en 7,5% in Brazilie. Het aandeel van Suriname wordt geschat op 2,3%. 8

8 Suriname Investeringen De investeringen in het verslagjaar bedroegen in totaal ca. US$ 130 miljoen. Dit is een toename van meer dan 60% ten opzichte van het vorig jaar en is toe te schrijven aan onder andere de verhoogde activiteiten in het kader van de continuiteit van de bauxietleveringen aan de aluinaarderaffinaderij te Paranam tot het jaar Ongeveer 75% ofwel US$ 100 miljoen werd besteed aan de voorbereiding van de mijnen in het district Commewijne, de zgn. Successor Mines die de huidige Lelydorp III en Coermotibo mijnen moeten vervangen. De totale investeringen in de Successor Mines zijn geraamd op US$ 200 miljoen te besteden in de periode Er is reeds geïnvesteerd in onder andere de aanleg van meer dan 30km transportwegen tussen Paranam en de Successor Mines, een 300m lange betonnen brug over de Suriname rivier nabij Rac a Rac, in diverse haultrucks en graafmachines. De overige 25% is geinvesteerd in de operationele mijnen en de aluinaarderaffinaderij te Paranam. Daarnaast is ongeveer US$ 7 miljoen uitgegeven aan studies die allen betrekking hebben op de voorbereiding van projecten die de bauxiettoevoer na het jaar 2010 moeten garanderen, de zgn. Next Generation Mines. Milieu In het verslagjaar is een terrein groot ca. 50 ha in het Moengo/Coermotibo concessiegebied ontbost. In hetzelfde jaar is totaal 103 ha grond herbeplant. Daarnaast is 90 ha grond bedekt met topsoil en klaargemaakt voor herbeplanting. De uitgemijnde gebieden rond Paranam zijn vanwege de diepe ligging van het bauxiet in dat gebied niet geschikt voor rehabilitatie middels herbeplanting. Samen met de Overheid worden andere opties voor herbestemming, onderzocht waaronder recreatieactiviteiten ter bevordering van toerisme. Voor wat de milieueffecten van de Paranam aluinaarderaffinaderij betreft is in vergelijking met het vorig jaar de emissie van zwavel, de hoeveelheid vast afvalmateriaal naar de landfill, en het verbruik van diesel/gas afgenomen met repectievelijk 13,4%; 17,2%; en 58,4%. De emissie van NOX en kwik is daarentegen toegenomen met 0,7% respectievelijk 0,15%. Het verbruik van bronwater en afvalolie is eveneens toegenomen met respectievelijk 6,5% en 0,15%. De bauxietmaatschappijen hebben aan diverse consultants de opdracht gegeven volledige milieu-effecten rapporten van de toekomstige mijngebieden voor te bereiden. Ten aanzien van de reeds uitgemijnde gebieden en de in 2007 uit te mijnen gebieden is de opdracht gegeven voor het voorbereiden van sluitingsplannen. 9

9 Bauxietproductie De bauxietproductie bedroeg dit jaar ca. 4,8 miljoen bdmt, een stijging van ongeveer 16,4% vergeleken met het vorig jaar. Ondanks deze stijging moest er in de eerste helft van het verslagjaar bauxiet worden geimporteerd. Van januari t/m juni 2005 is in totaal mt bauxiet uit Brazilie geïmporteerd. De oorzaken van de lagere bauxietproductie in het eerste halfjaar zijn onder andere: de zeer hoge regenval waardoor de Lelydorp III-mijn onder water kwam te liggen; en de technisch beperkte toegang tot het bauxiet. Aluinaardeproductie en - exporten Ondanks de toename van de bauxietproductie en de expansie van de raffinaderij daalde de aluinaardeproductie met 3,7% ten opzichte van 2004 tot een hoeveelheid van mt ofwel mt per dag. De aluinaardeproductie lag ruim 15% onder de gestelde target van gemiddeld mt per dag ofwel 2,28 miljoen mt per jaar. De lagere aluinaardeproductie werd veroorzaakt door onder andere: de slechte kwaliteit van het bauxiet ( veel silica en ijzer); en de technische problemen gebleken na expansie van de raffinaderij. In US$ ( x milj.) Thousands Thousands Bauxietproductie in mt Aluinaardeproductie en exporten in mt Aluinaarde exportwaarde Jaar productie export Voor het jaar 2006 is de target naar 10

10 beneden gesteld en verlaagd naar mt per dag. Om de capaciteits-uitbreiding van mt per jaar extra alsnog te kunnen realiseren zullen in 2006 ter opheffing van de technische problemen, additionele investeringen worden gepleegd in de raffinaderij. Door de slechte aluinaardeproductie zijn de aluinaarde-exporten eveneens afgenomen. De aluinaarde-exporten daalden met 3,9% van mt in 2004 tot mt in het verslagjaar. Dit kwam overeen met de export van ca. 4,3 miljoen mt droog bauxiet. De exportwaarde daarentegen Exporten naar land van bestemming in 2005 steeg met 9% dankzij de hogere aluinaarde-prijzen die zijn gerealiseerd. De gemiddelde aluinaardeprijs bedroeg Iceland 7% Other 3% USA 34% France US$ 230,- per mt, ongeveer US$ 25,- per 13% mt hoger dan het vorig jaar. De omzet steeg hierdoor met ca. US$ 34 miljoen tot Norway US$ 447 miljoen in het verslagjaar. 43% Ook dit jaar waren de exporten voornamelijk gericht op Noorwegen (44%), de Verenigde Staten van Amerika (34%) en Frankrijk (13%). Importen en lokale aankopen De totale importen in de bauxietsector zijn met 11% afgenomen van US$ 156 Aandeel van de hulpstoffen incl. bauxietimport tbv de miljoen in 2004 naar US$ 139 miljoen in aluinaarderaffinaderij in 2005 in De afname van de importen staat Suriname voornamelijk in verband met de Bauxiet Caustic import oplevering van het aluinaarde-expansie 34% 8% project in februari De importwaarde van de grond- en hulpstoffen (caustic Fuel Lime soda, lime-stone en diesel) voor de (SOM) 2% 56% aluinaarderaffinaderij is namelijk fors gestegen en wel met ruim 65% van US$47 miljoen in 2004 naar US$78 miljoen in Deze stijging is het resultaat van de toename van wereldmarktprijzen. De prijs van caustic soda steeg met meer dan 200% van gemiddeld US$178 in 2004 naar gemiddeld US$366 in 2005 en dat van limestone steeg met ca. 27% van US$ 28 in 2004 naar US$ 36 in Ook de prijs van diesel nam toe met 15.4% vergeleken met het jaar De 11

11 eenheidsprijs per ton diesel steeg van US$ 51 in 2004 naar US$ 71 in Een andere belangrijke tegenvaller voor wat betreft de productiekosten van aluinaarde is de import van mt bauxiet uit Brazilie met een waarde van US$ 16,1 miljoen. Dit bauxiet inclusief vrachtkosten, is meer dan 50% duurder dan lokaal bauxiet. De lokale aankopen van de bauxietmaatschappijen bedroegen in 2005 US$ 143 miljoen, een stijging van 24% t.o.v. het vorig jaar. Ongeveer 80% hiervan had betrekking op de aankoop van brandstof bij Staatsolie Maatschappij Suriname (SOM). Ruim 3 miljoen barrels olie werd verkocht aan de bauxietmaatschappijen voor een bedrag van US$ 112,5 miljoen. De gemiddelde prijs per barrel is toegenomen met ruim 38% van US$ 27 in 2004 naar US$ 37 in Deze stijgingen in de waarde van de grond- en hulpstoffen hebben doorgewerkt in de kostprijs van aluinaarde en dus ook in het financieel resultaat van het bedrijf. Staats- en deviezeninkomsten Ondanks de capaciteitsuitbreiding van de raffinaderij en de stijging van de aluinaardeprijs in 2005 waren de inkomsten voor de Staat minder dan het jaar daarvoor. De belangrijkste oorzaken hiervan waren enerzijds de slechte productie- en efficientieresultaten van de raffinaderij en anderzijds de toegenomen prijzen van grond- en hulpstoffen. Ook de bauxietkosten waren hoger vanwege ondere andere de gedeeltelijke import van bauxiet vanuit Brazilie in het eerste halfjaar van Het lagere resultaat werd ook beinvloed door de verhoogde kosten voor studies en het klaarmaken van toekomstige mijnen - ter vervanging van de oude mijnen - die voor een belangrijk deel meteen in het verslagjaar werden afgeboekt. Als gevolg van het lagere winstresultaat van de bedrijven in de bauxietsector zijn de belastinginkomsten (exclusief Loonbelasting en AOV) met ca. 22% gedaald vergeleken met het vorig jaar. De deviezeninkomsten die opgebouwd zijn uit alle lokale betalingen waaronder belastingen, betalingen aan arbeiders en lokale bedrijven voor geleverde goederen en diensten zijn daarentegen toegenomen met 11,3% van US$ 177 miljoen naar US$ 197 miljoen. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de verhoogde betalingen aan onze lokale oliemaatschappij als gevolg van de gestegen olieprijzen wereldwijd. Deze deviezenopbrengsten waren goed voor financiering van 34% van de goederenimporten van de overige sectoren van onze economie. Werkgelegenheid Het aantal werknemers in vaste dienst van de beide in ons land opererende bauxietmaatschappijen bedroeg per 31 december man waarvan ruim 60% in de aluinaarde raffinaderij en ca. 40% in de bauxietmijnen. Een vergelijking met het vorig jaar geeft een daling van 4,8% aan. De neergaande trend van deze categorie arbeiders die reeds enige jaren is waar te nemen, houdt verband met de verhoogde internationale concurrentie waarbij 12

12 maatschappijen genoopt zijn hun efficientie verder op te voeren door onder andere de werknemers beter in te zetten en zich te beperken tot de kernactiviteiten van het bedrijf. Daarnaast worden steeds meer contractor arbeiders ingezet bij de implementatie van industrie gerelateerde activiteiten en speciale projecten. In het verslagjaar waren dat ca man waardoor het totaal aantal arbeiders per eind december 2005 werkzaam in de bauxietsector op ruim 2580 man kwam te staan. Dit is ca. 12% van het aantal arbeiders in de productiesector van ons land. De personeelskosten van de twee bauxietmaatschappijen in ons land bedroegen in het verslagjaar US$ 41,0 miljoen. Dit is een verhoging van 5,4% vergeleken met het vorig jaar. Staatsinkomsten (excl. LB en AOV) naar inkomstenbron 2005 en 2004 op kasbasis (Payments to the government except payroll tax and AOV cashbasis) /2004 Bauxietsector US$mln US$mln % change Winstbelasting (taxes on profit) % Retributie en Statistiek & Consentrecht (royalty and statistic and consent duties) % Invoerrechten en consentrecht op import % (taxes on imports) Overige belastingen (other taxes) % Wisselkoersmarge (foreign exchange margin) % Totaal (total) % Bijdrage BAUXIETSECTOR Suriname (Contribution bauxite industry of Suriname) Bijdrage in de staatsinkomsten (excl. LB en AOV) van Suriname 9,8% 15,1% 11,8% 10,8% 12,7% (Share in total Government income Suriname) Bijdrage in de totale exporten van Suriname (Share in total exports Suriname) 61,9% 65,2% 70,5% 80,6% 76,9% Bijdrage in directe werkgelegenheid in Suriname 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% (Share in total employment Suriname) Aandeel in de wereldbauxiet productie 2,7% 2,4% 2,7% 2,8% 3,2% (Share in World bauxite production) Aandeel in de wereldaluinaarde productie 2,9% 3,3% 3,4% 3,8% 3,9% (Share in World alumina production) 13

13 Overzicht Belangrijke Statistieken (Some important data) Productie (Production) x 000 Bauxiet in bdmt (Bauxite ) ,087 4,215 4,002 4,394 Aluinaarde in mt (Alumina) ,014 2,004 1,903 1,893 Aluinaarde exportvolume in mt x 000 (Alumina exportquantities) Aluinaarde exportwaarde in mln US$ (Exportvalue) Gemiddelde exportprijzen (f.o.b.) in US$ /mt (Average alumina exportprices) ,886 1, Deviezenopbrengsten in mln US$ (Foreign exchange earnings) 1) Staatsinkomsten in mln US$ (Government income) Betalingen aan Staatsolie in mln US$ (Payment to State Oil Company) Aantal werknemers per 31 december (Workers) Personeelskosten in mln US$ (Wages and salaries) Investeringen in mln US$ (Investments) Aluminiumprijs op de Londense beurs in US$/mt (London Metal Exchange 3-mo) ) includes payments to State Oil Company for fuel deliveries to the aluminarefinery Samenstelling BIS 14

14 WERKZAAMHEDEN Algemeen Tot de reguliere werkzaamheden van het Instituut behoren o.a.: De controle op de naleving van alle wettelijke regelingen en overeenkomsten op het gebied van de bauxietindustrie. Hiertoe behoren o.a. de bauxietwet van 1919, de mijnwet van 1986, de Brokopondo Overeenkomst van 1958 en de Bauxiet Overeenkomst van 1993; Het ondersteunen van staatscommissies en/of organen die tot doel hebben de Regering van advies te dienen omtrent de voorwaarde van de diverse Overeenkomsten met de bauxietmaatschappijen en de implementatie daarvan; Het becijferen van de macro-economische consequenties van diverse maatregelen van de Overheid en/of de maatschappijen de bauxietsector rakende; De voortzetting van de routinematige werkzaamheden zoals: - het controleren van de aluinaarde verschepingen; - het inspecteren van de bauxietmijnen; - het verzamelen, verwerken en analyseren van alle data die betrekking hebben op de industrie, nationaal en internationaal; - het verzamelen van gegevens t.b.v. andere lokale instanties en/of personen in Suriname (Ministerie van NH, Fin., SPS, CBvS, ambassades, etc) en internationale organisaties (IMF, IDB, etc.); - het verzamelen en uitwisselen van informatie over de industrie middels het bijwonen van internationale conferenties en het bezoeken van andere bauxiet en aluinaarde producerende landen. Naast de reguliere werkzaamheden van het Instituut werd in het verslagjaar bijzondere nadruk gelegd op de ontwikkelingen in het kader van de MOU s van 6 januari 2003 inzake de ontwikkeling van de bauxietreserves en het energiepotentieel in West-Suriname; de voorbereiding van nieuwe mijngebieden in het district Commewijne gericht op bauxietleveringen aan de raffinaderij te Paranam na 2006; de voorbereidingen bij de implementatie van de closure plans in de huidige mijngebieden (Lelydorp en Coermotibo), de zgn. legacy areas (de uitgemijnde gebieden van voor begin jaren 90). Memorandum Of Understanding (MOU) Met de bauxietmaatschappijen zijn op 6 januari 2003 twee MOU s getekend met onder andere als uitgangspunt de ontwikkeling van een geintegreerde aluminiumindustrie in West-Suriname. De MOU met DE PARTNERS (Joint venture ALCOA en BHPBilliton) is getekend voor de duur van 25 maanden. In deze MOU is onder meer opgenomen : 15

15 - Het uitvoeren van een bauxietexploratieprogramma en een Milieu Baseline Studie in het Bakhuisgebied; - Het uitbrengen van een Interim Exploratie Rapport aan Suriname; - Het uitvoeren van een Interim technisch en economische haalbaarheidsstudie voor een aluinaarderaffinaderij in West- Suriname; - Het uitbreiden van de aluinaarderaffinaderij te Paranam gebaseerd op bauxiet uit Oost Suriname; - Het onderhandelen voor een overeenkomst inzake de bouw van een bauxietmijn en een aluinaarderaffinaderij. DE PARTNERS hebben per eind december 2005 hun eindrapporten ingediend bij de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Het Instituut zal de Minister hierover adviseren. De MOU met ALCOA is getekend voor de duur van 18 maanden. In de MOU is onder meer opgenomen dat de ALCOA een vervolgstudie zal doen naar de haalbaarheid van een mt/jaar aluminiumsmelter en daarbijbehorende hydro-electrische faciliteit en dat in die tussentijd met de Overheid onderhandeld zal worden voor een overeenkomst inzake de bouw van een waterkrachtfaciliteit en een aluminiumsmelter. Deze MOU die in juli 2004 zou verlopen is verlengd tot eind december De studies zijn nog niet voltooid. Voorbereiding nieuwe bauxietmijnen De operationele mijnen te Lelydorp en Coermotibo zullen begin 2007 zijn uitgemijnd. Om de bauxietleveringen aan de aluinaarderaffinaderij te Paranam met een capaciteit van 2,2 miljoen mt aluinaarde per jaar te kunnen garanderen is een aanvang gemaakt met het klaarmaken van de Kaaimangrassie- en de Klaverbladmijn in het district Commewijne. Tot de activiteiten behoren onder andere de aanleg van transportwegen, de bouw van een betonnenbrug over de Surinamerivier, de bouw van een cofferdam in de Surinamerivier, en het blootleggen van het erts. De activiteiten hieromtrent worden door het Instituut gemonitored. De voorbereidingen zijn op schema. Deze mijnen met een reserve van ca. 15 miljoen mt bauxiet zullen de raffinaderij tot 2010 van bauxiet moeten voorzien. Voorbereiding Closure plannen Begin 2007 zullen de Lelydorp III en de Coermotibo mijnen uitgemijnd zijn. Tegen die achtergrond worden door de maatschappijen closureplannen voorbereid. In dit verband worden door milieuconsultants die door de maatschappijen zijn ingeschakeld, consultatiegesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden waaronder de Overheid. Namens de Overheid worden de gesprekken gecoordineerd door het Instituut. Het uitgangspunt bij de voorbereiding van de closureplannen is dat de uitgemijnde gebieden 16

16 zodanig klaargemaakt moeten worden dat huidige en toekomstige generaties daar economisch voordeel aan hebben. Het Instituut fungeert ook als coordinator bij de consultatiegesprekken rond de gebieden die in het verleden zijn uitgemijnd en gerehabiliteerd moeten worden. Scrapvergunningen In het verslagjaar zijn er diverse vergunningen betreffende de export van in totaal mt scrapmaterialen ingediend en behandeld. De scrapmaterialen worden door het Instituut geinspecteerd en de douane wordt geadviseerd over de exportprijs. Het betrof 754 mt aluminiumscrap, 147 mt koperscrap, mt ijzer/staalscrap en 587 mt loodscrap met een totale exportwaarde van US$ 1,9 miljoen. Trainingen Met medewerking van de Suralco LLC hebben medewerkers van de afdeling Reserves en Mijninspectie kunnen participeren aan interne trainingen betreffende delen van het aluinaardeproces. In het kader van de automatisering van het Instituut is onze financiele medewerker getraind in een speciaal financieel software pakket terwijl de trainingen van onze documentalist in een speciaal voor de bibliotheek bestemd software pakket zijn voortgezet. PERSONEEL Het personeelsbestand was per eind december 2005 ongewijzigd vergeleken met het vorig jaar. In het verslagjaar zijn 3 jubilarissen gehuldigd m.n. mevr. A. Gemerts-Rambaran Misre Msc., de heren R. Emanuels en R. Sahadewlall, allen medewerkers van de afdeling Reserves en Mijninspectie. Zij vierden hun 10 jarig jubileum. PROGRAMMA EN BEGROTING 2006 In 2006 zal bij de implementatie van de activiteiten van het Instituut naast de reguliere werkzaamheden waaronder het verzamelen en verwerken van data betrekking hebbende op het gebeuren in en rond de bauxietindustrie nationaal en internationaal, het controleren van de activiteiten van de bauxietmaatschappijen in Suriname en deze toetsen aan de wet en de diverse relevante overeenkomsten, bijzondere nadruk worden gelegd op de ontwikkelingen in het kader van: - institutionele versterking van het Instituut; - de MOU s van 6 januari 2003 inzake de ontwikkeling van de bauxietreserves en het energiepotentieel in West-Suriname; - de voorbereiding van de nieuwe mijngebieden in het district Commewijne gericht op bauxietleveringen aan de raffinaderij te Paranam na 2006; 17

17 - de voorbereidingen bij de implementatie van closureplans in de huidige mijngebieden (Lelydorp en Coermotibo); en de zogenaamde legacy areas (uitgemijnde gebieden van voor begin jaren 90) en - de milieuwetgeving. De begroting voor het dienstjaar 2006 ziet er alsvolgt uit: in SRD Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Abonnement en literatuur Exploitatie dienstvoertuigen Externe uitgaven Aanschaffingen Totaal Paramaribo, april 2006 De Directie Mw. Drs. R.L. Vaseur-Madhoeban 18

18 J A A R R E K E N I N G Financiering van de begroting Begroting 2005 De begroting over 2005 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Van de realisatie getoetst aan de begroting over het boekjaar 2005 verstrekken wij het volgende overzicht. Begroting in SRD. Realisatie in SRD. Verschil in SRD. Investeringen Exploitatie Totaal Over 2005 bedroeg de afwijking ten opzichte van de begroting SRD ,--. Deze afwijking is voornamelijk toe te schrijven aan de onderrealisatie van de exploitatiekosten doordat de middelen ten behoeve van onder meer de voorgenomen personeelsuitbreiding niet ter beschikking waren gesteld. Financieringstekort Het financieringstekort over 2005 bedroeg SRD ,--. De aansluiting kan alsvolgt worden weergegeven SRD SRD. Beschikbaargestelde middelen Bestedingen Onder/overfinanciering Financiële baten Financieringstekort/overschot

19 De niet verbonden liquide middelen per 31 december 2005 bedroegen SRD , welk bedrag als volgt kan worden herleid in SRD. in SRD. Financieringstekort/overschot lopend jaar Financieringsoverschot vorige jaren Financieringsoverschot per 31 december Schulden en transitoria per 31 december Af: vorderingen en transitoria per 31 december Saldo vordering per 31 december Liquide middelen per 31 december Niet verbonden liquide middelen per 31 december Vaststelling jaarverslagen 2003 en 2004 Volgens artikel 19 lid 2 van Decreet E-9 moet door de Raad van Toezicht het vastgesteld jaarverslag aan de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen worden aangeboden. Het jaarverslag 2002 is nog in behandeling bij de directie en derhalve nog niet goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De jaarverslagen 2003 en 2004 zijn door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 4 januari 2006 en d.d. 9 maart 2006 aangeboden aan de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen. 20

20 Meerjarenoverzicht Balans (in SRD) ACTIVA Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen PASSIVA Eigen Vermogen Kortlopende schulden Staat van baten en lasten (in SRD) Baten Lasten Financiele baten Buitengewone baten en lasten Saldo

21 Balans per 31 december SRD SRD. ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Inventaris Transportmiddelen VORDERINGEN Vorderingen +transitoria LIQUIDE MIDDELEN(Kas en bank) PASSIVA EIGEN VERMOGEN Begin kapitaal Vrij besteedbaar vermogen KORTLOPENDE SCHULDEN (Transitoria) Staat van baten en lasten over in SRD in SRD. BATEN - Overheidssubsidie LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Afschrijvingen FINANCIËLE BATEN BUITENGEWONE BATEN SALDO

22 Kasstroomoverzicht in SRD in SRD. Kasstroom uit operationele activiteiten Netto resultaat Afschrijvingen Mutaties in: Vorderingen Kortlopende schulden Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiele vaste activa Netto kasstroom Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen eind boekjaar

23 Algemene toelichting Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Vergelijking met het voorgaand jaar. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ten opzichte van het voorgaand jaar ongewijzigd gebleven Materiële vaste activa Deze post is gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde onder aftrek van afschrijvingen. Overige activa en passiva Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen indien dit noodzakelijk is, een voorziening voor het debiteurenrisico in mindering gebracht. Resultaatbepaling Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. Op de materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van de aanschaffingswaarde. De afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Baten De baten, die uitsluitend bestaan uit de toegekende overheidssubsidie, worden verantwoord in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Lasten De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Vreemde valuta Voorzover van toepassing worden de schulden in vreemde valuta omgerekend tegen de koers per balansdatum, zoals gepubliceerd door de Centrale Bank van Suriname, met uitzondering van de accountantskosten die tegen de koers op de vrije markt zijn gewaardeerd. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op het moment van afwikkeling. De gehanteerde koersen voor de US dollar en de Euro luiden alsvolgt: US dollar 2,78 2,68 Euro 3,31 3,65 24

24 ACCOUNTANTSVERKLARING Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2005 van het Bauxiet Instituut Suriname te Paramaribo gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van het Instituut. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van het Instituut daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beleid van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van het Instituut op 31 december 2005 en van de baten en lasten over 2005 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Paramaribo, october 2006 Tjong A Hung, Accountants 25

HET BAUXIETBELEID IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK IN DE TOEKOMST Dr. Gregory Rusland Minister van Natuurlijke Hulpbronnen 14 februari 2006

HET BAUXIETBELEID IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK IN DE TOEKOMST Dr. Gregory Rusland Minister van Natuurlijke Hulpbronnen 14 februari 2006 HET BAUXIETBELEID IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK IN DE TOEKOMST Dr. Gregory Rusland Minister van Natuurlijke Hulpbronnen 14 februari 2006 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE PERIODE VOORAF AAN DE BAUXIETWET

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015 Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen 91 3844CM HARDERWIJK Jaarrekening 2015 Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen 91 3844CM HARDERWIJK Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012 Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemeen 2 3 Resultaten 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING Balans

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

STICHTING BEMA TE ZWOLLE. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING BEMA TE ZWOLLE. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING BEMA TE ZWOLLE Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Profiel bauxietsector in Suriname per 31 december 2003

Profiel bauxietsector in Suriname per 31 december 2003 Profiel bauxietsector in Suriname per 31 december 2003 Inleiding Tot 1965 was Suriname exporteur van ruwe bauxiet. In de jaren zestig werd de industrie fors uitgebreid. In 1961 werd een 189 MW waterkrachtcentrale

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2014

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2014 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2014 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013 De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 11266 2301 EG LEIDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Financiële positie 4 2. Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FAUNAFONDS, DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT

FAUNAFONDS, DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT FINANCIEEL VERSLAG 2002 FAUNAFONDS DORDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 2002 A - Balans per 31 december 2002 4 B - Staat van baten en lasten over het jaar 2002 5 C - Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Publicatiebalans 2015

Publicatiebalans 2015 Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016. Stichting Een glimlach doet

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2016

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2016 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Stichting de Historische Genie Verzameling Lunettenlaan 102 5263 NT VUGHT. Financieel Jaarverslag 2014

Stichting de Historische Genie Verzameling Lunettenlaan 102 5263 NT VUGHT. Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarverslag 2014 Samenstellingsverklaring 1 Bespreking van de resultaten 2 Bevestiging bij de jaarrekening 3 Jaarrekening

Nadere informatie

MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa

MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening 2016. ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten

Nadere informatie

2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) 3M2-2012 31-12-2011. Activa. Vaste activa 14.515 14.515 257.294 257.294

2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) 3M2-2012 31-12-2011. Activa. Vaste activa 14.515 14.515 257.294 257.294 2.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatverdeling) Activa 3M2-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 14.515 14.515 257.294 257.294 Vlottende activa Vorderingen

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2012 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn INGEKOMEN 2 3APR. 2013 Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2000 Alphen aan den Rijn, 12 april 2001 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Balans per

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Kerygma C.J. de Vlieger Arnhemseweg 205 3817 CE AMERSFOORT. Jaarrekening 2013

Stichting Kerygma C.J. de Vlieger Arnhemseweg 205 3817 CE AMERSFOORT. Jaarrekening 2013 Stichting Kerygma C.J. de Vlieger Arnhemseweg 205 3817 CE AMERSFOORT Jaarrekening 2013 adres Lijzij 44 1276 GL Huizen tel 035 5249040 fax 035 5249041 mobiel 06 53802367 e-mail website info@as-administraties.nl

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM. Jaarrekening 2014

Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM. Jaarrekening 2014 Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie