Wat is Rotary? Boekje Wat is Rotary.indd Boekje Wat is Rotary.indd :15: :15:11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is Rotary? 710600 Boekje Wat is Rotary.indd1 1 710600 Boekje Wat is Rotary.indd1 1 05-02-2007 15:15:11 05-02-2007 15:15:11"

Transcriptie

1 Wat is Rotary? Boekje Wat is Rotary.indd :15:11

2 Boekje Wat is Rotary.indd :15:12

3 Inhoud 4 Voorwoord 5 Missie en doelstelling van Rotary 6 Grondslagen van Rotary 16 Rotarytijdbalk 18 Rotary in Nederland 26 De stichting Rotary Administratie Nederland 27 Vademecum 35 Rotarywegwijzer in letterland Fotografie: Marcel Harlaar (De Rotarian); Alyce Henson (RI); Monika Lozinska-Lee (RI) WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:19

4 Voorwoord Rotary International Rotary International, s werelds oudste organisatie van serviceclubs, omvat ruim clubs in 200 landen. De 1,2 miljoen leden van deze serviceclubs vormen aldus een wereldomvattend netwerk van zakelijke en professionele leiders die vrijwillig hun tijd en talenten geven om de maatschappij waarin zij leven te dienen. Service above Self Het motto van Rotary, Service Above Self, dient als voorbeeld voor de humanitaire geest van de organisatie. Een sterk onderlinge Fellowship en een gemeenschap met inhoud en de inzet voor internationale serviceprojecten, kenmerken Rotary wereldwijd. Basiskennis van Rotary Rotary mag zich verheugen in een rijke, soms complexe traditie en organisatorische structuur met vele programma s en gewoonten die verwarrend kunnen zijn voor nieuwe en zelfs niet zo nieuwe leden. Het boekje Wat is Rotary? voorziet in de basiskennis en zal ieder lid een beter beeld geven van Rotary. 4 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:23

5 Missie en doelstelling van Rotary Rotary International (RI) formuleert missie en doelstellingen als volgt: Mission statement The mission of Rotary International is to support its member clubs in fulfilling the Object of Rotary by: Fostering unity among member clubs Strengthening and expanding Rotary around the world Communicating world-wide the work of Rotary Providing a system of international administration (Bron: Manual of Procedure, 2004) The Object of Rotary The object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourage and foster: 1. the development of acquaintance as an opportunity for service; 2. high ethical standards in business and professions; the recognition of the worthiness of all useful occupations; and the dignifying of each Rotarian occupation as an opportunity to serve society; 3. the application of the ideal of service in each Rotarian s personal, business and community life; 4. the advancement of international understanding, goodwill and peace through a world Fellowship of business and professional persons united in the ideal of service. (Bron: Manual of Procedure, 2004) De doelstellingen van Rotary worden in Nederland als volgt vertaald: Het doel van Rotary Het doel van Rotary is het aanmoedigen en het aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van: 1. Het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid; 2. De toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van het beroep als middel om de maatschappij te dienen; 3. De toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid van iedere rotarian in het persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven; 4. Internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid. (Bron: Jaarboek ) WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:23

6 De grondslagen van Rotary Grondlegger van Rotary International is de advo caat Paul Harris ( ), die zich begin twintigste eeuw ernstige zorgen maakte over de onverschilligheid in de menselijke verhoudingen in de Verenigde Staten. Op 23 februari 1905 nodigde hij drie vrienden thuis in Chicago uit om te bespreken of, en zo ja hoe, deze situatie kon worden verbeterd. Het waren een kolenhandelaar, een textielhandelaar, een mijningenieur. De heren kwamen wekelijks bijeen, steeds bij een van hen thuis. De bijeenkomsten roteerden, vandaar de naam Rotary. Steeds werden nieuwe mensen uitgenodigd om aan de bijeenkomsten deel te nemen. Zo ontstond de eerste Rotaryclub. Rotary is nu een wijdvertak te internationale beweging, die in 2005 haar honderdjarig bestaan vierde. Service above Self Rotary is een wereldwijde organisatie van serviceclubs. Zij telt meer dan 1,2 miljoen leden, verspreid over Rotaryclubs en 530 districten in 200 landen. Nederland telde in leden in ruim 470 clubs. Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: Service above Self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zicht baar wilt maken. Paul Harris: Fellowship en service zijn de basis voor succes De opzet van de organisatie nodigt daartoe uit. Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn om hun (vak)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatie ve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële grondbeginsel: service. De servicedoelstelling van Rotary is dus niet alleen het opzetten van fundraisingprojecten (van wereldwijd tot lokaal), maar ook het ter beschikking stellen van je (vak)kennis. Rotary combineert op deze 6 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:23

7 wijze Community Service en Vocational Service. Wie lid is van Rotary schrijft de gedragscode integriteit in het beroep hoog in het vaandel. De permanente uitwisseling van informatie over elkaars beroep leidt automatisch tot meer begrip voor elkaar. Een prachtige voedingsbodem, want samenwerking door kennisuitwisseling in een sfeer van kameraadschap blijkt een formule te zijn die in de praktijk verbluffende resultaten afwerpt. Elk jaar opnieuw worden vele grote en kleine projecten gerealiseerd. Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wie lid wil worden van een sociëteit is in Rotary niet op zijn plaats. In alle duidelijkheid: Rotary is een werkwoord. Een cursus Rotary Rotarians zijn leden van Rotaryclubs die tot de wereldwijde organisatie Rotary International (RI) behoren. Iedere club kiest zijn eigen bestuursleden en heeft een belangrijke mate van autonomie in het raamwerk van de statuten en reglementen van Rotary. De clubs zijn gegroepeerd in 530 Rotarydistricten, elk geleid door een districtsgouverneur, die een bestuurslid is van RI. De districts-administratie, met inbegrip van assistent-gouverneurs (DGA) en verscheidene commissies, leidt en ondersteunt de clubs. In het verleden is wel eens al te gemakkelijk girale liefde bedreven. Thans gaan gelukkig steeds meer handen letterlijk uit de mouwen. Dat alles en nog zoveel meer is Rotary. Rotarykantoren Evanston het hoofdkantoor van Rotary International is gevestigd in Evanston in de staat Illinois (VS). Het hoofdbestuur van Rotary International wordt gevormd door een jaarlijks te verkiezen president, zijn opvolger, de President-Nominee, en een uit negentien leden bestaande Board of Directors. Zij wordt bijgestaan door een secretaris-gene raal. Zürich in Zürich heeft Rotary een kantoor ten dienste van de Europese en Afrikaanse clubs. Daar werkt ook de contactpersoon voor de Nederlandse districten. Amsterdam In 1951 besloten de gouverneurs van de Nederlandse districten tot het voeren van een gezamenlijke centrale administratie. Het kantoor van de Stichting Rotary Administratie Nederland voorziet in deze behoefte (zie ook p.26). WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:24

8 Effectieve clubs streven ernaar het fundament van hun lidmaatschap te steunen of te versterken, deel te nemen aan serviceprojecten die nuttig zijn voor hun eigen omgeving en in andere landen, financiële steun te geven aan de Rotary Foundation, deel te nemen aan het programma en leiders voort te brengen die in staat zijn Rotary te dienen boven het niveau van de club. De 19 leden tellende RI Board of Directors, inclusief de President RI en de President Elect, komt eens per kwartaal bijeen om het beleid vast te stellen. Traditiegetrouw ontwikkelt de President RI die jaarlijks gekozen wordt een thema waar dat jaar de nadruk op komt te liggen. Terwijl de President RI de belangrijkste leider van de organisatie is, is de Algemene Secretaris van RI de werkende, leidinggevende persoon, die aan het hoofd staat van ongeveer zeshonderd mensen op het hoofdkantoor in Evanston, een voorstad van Chicago in Illinois (VS) en op de zeven internationale kantoren in Argentinië, Australië, Brazilië, India, Japan, Korea en Zwitserland. In Nederland kennen wij het kantoor van de Stichting Rotary Administratie Nederland dat is gevestigd in Amsterdam. Verantwoordelijkheden van het lidmaatschap Wat rotarians uit Rotary halen, hangt grotendeels af van wat ze erin stoppen. Veel eisen die aan het lidmaatschap gesteld worden zijn bedacht om de leden te helpen ten volle te kunnen genieten van hun Rotaryervaring. De club is de hoeksteen van Rotary en door de wekelijkse bijeenkomsten bij te wonen krijgen de leden gelegenheid te genieten van het gevoel van Fellowship in de club en hun professionele en persoonlijke kennis te verrijken. Als leden hun eigen wekelijkse clubbijeenkomst missen, worden ze aangemoedigd bijeenkomsten van andere Rotaryclubs bij te wonen een gebruik dat rotarians een warm welkom garandeert in gemeenschappen over de hele wereld. Kijk voor adressen van Rotaryclubs in de Official Directory of op de Club Locator op de website (www.rotary.org) voor bijeenkomsten en tijden. Regelmatige attendance helpt de leden om een andere belangrijke verantwoordelijkheid te nemen het deelnemen aan serviceprojecten van de club. Leden leren van de betrokkenheid van hun club bij plaatselijke en internationale projecten en kunnen hun tijd en talenten beschik- 8 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:24

9 baar stellen daar waar ze het hardst nodig zijn. Om de clubs sterk te houden is iedere rotarian verantwoordelijk voor aanwas van nieuwe leden voor Rotary. Ook nieuwe leden kunnen gasten meenemen naar bijeenkomsten en uitnodigen om deel te nemen aan een serviceproject. Het waardevolle van Rotary spreekt voor zich en de beste manier om belangstelling van potentiële leden op te wekken is door ze het gevoel van Fellowship en service uit de eerste hand te laten ervaren. Het in Rotary geïnteresseerd houden van nieuwe leden is een andere verantwoordelijkheid van iedere rotarian. Een goede Fellowship binnen de club en het in een vroeg stadium betrokken worden bij serviceprojecten, zijn de beste manieren om het lidmaatschap van de club te verstevigen. Beginselen van Rotary In de geschiedenis van Rotary hebben zich enkele basisprincipes ontwikkeld om rotarians te begeleiden naar het ideaal van dienstvaardigheid en hoge ethische normen. Classificatiebeginsel Het classificatiebeginsel waarborgt dat iedere Rotaryclub de zakelijke en beroepsmatige samenstelling van de gemeenschap (waarin de club opereert) vertegenwoordigt. De classificatie van ieder lid is gebaseerd op zijn of haar zaak of beroep. Het aantal leden dat onder die classificatie valt, wordt beperkt door de grootte van de club. Het gevolg is verscheidenheid van beroepen, die de sociale sfeer van de club verlevendigt en een rijke bron is van deskundigheid om serviceprojecten uit te voeren. Avenues of Service De vier Avenues of Service, gebaseerd op het doel van Rotary, vormen de filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld. Club Service Dit zijn alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die het goed functioneren van de club bevorderen. Tot Club Ser vice behoren: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook Het doel van Rotary (= object of Rotary, zie pag 5) en werd voor het eerst geformuleerd in Het is door de jaren heen met de uitbreiding van Rotary s missie aangepast. Het doel van Rotary is een bondige definitie van het doel van de organisatie en de verantwoordelijkheden van de individuele clubleden. WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:25

10 een goed programma en persoonlijke inzet. Onmisbaar daartoe is een regelmatig clubbezoek. Een hoge attendance bevordert de Fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary. Vocational Service Uitgangspunt is hier de vraag: hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt. Community Service Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoon lijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk. Samenwerking met bestaande organisaties behoort tot de moge lijkheden. International Service De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid met mensen uit andere landen. Middelen hiertoe zijn persoonlijke contacten, deelne men aan de activiteiten van de Rotary Foundation, World Commu nity Service, jeugduitwisseling, contactclubs, e.d. Four-Way Test De zogeheten four-way Test, wereldwijd opgevolgd door rotarians in hun zakelijke en beroepsmatige leven, werd bedacht door rotarian Herbert J. Taylor in Sindsdien is deze vertaald in meer dan 100 talen. The 4-Way Test of the things we think, say or do Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? Programma s van Rotary International Onderstaande programma s en dienstverlenende mogelijkheden zijn ontworpen om rotarians te helpen te voorzien in de behoeften binnen hun eigen gemeenschap en de hand uit te steken om mensen in nood over de hele wereld te helpen. Interact Rotaryclubs organiseren en sponsoren deze service organisatie voor jongeren van 14 tot 18 jaar; meer dan 9300 clubs in 114 landen. Rotaract Rotaryclubs organiseren en sponsoren leiderschap, professionele ontwikkeling en deze service organisatie voor jonge volwassenen van 18 tot 30 jaar; meer dan 7500 clubs in 156 landen. R R R R R R j 10 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:26

11 Rotary Community Corps (RCC) Rotaryclubs organiseren en sponsoren groepen van niet-rotarians die eraan werken om hun leefgemeenschappen vooruit te helpen; bijna 5000 RCC s in 74 landen. Rotary Fellowship International Gericht op groepen die op recreatieve, beroepsmatige en gezondheidsgebieden werken, staan open voor alle rotarians en hun echtgenotes met gemeenschappelijke interesses; ongeveer 93 Fellowships. Rotary Friendship Exchange Rotarians en hun gezinnen brengen wederzijdse bezoeken aan andere landen, verblijven in elkaars huizen en leren van culturen uit de eerste hand. Rotary Volunteers Terwijl iedere rotarian een vrijwilliger is, geven honderden van hen met speciale vaardigheden en ervaring via RI hun krachten aan service in het buitenland; dit gebeurt elk jaar gedurende kortere periodes. Rotary Youth Exchange Clubs en districten sponsoren en verlenen onderdak aan studenten van 15 tot 19 jaar die naar het buitenland reizen om een jaar te studeren of voor een verlengde vakantie; ongeveer 7000 studenten per jaar. Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) Clubs en districten sponsoren seminars om kwaliteiten en leiderschap van jongeren en jong volwassenen van 14 tot 30 jaar te versterken en te erkennen. World Community Service (WCS) Rotaryclubs en districten vormen internationale deelgenootschappen om hulp te bieden aan een service project van een club of district in een ander land; veel van deze projecten krijgen fondsen vanuit Rotary Foundation Humanitarian Programs toelagen. Mogelijkheden tot dienstbaarheid RI heeft een prioriteitenlijst opgesteld met 9 domeinen waarop clubs en districten hun serviceactiviteiten kunnen richten: kinderen in nood, gehandicapten, gezondheidszorg, internationaal verstandhouding, ongeletterdheid, bevolkingsvraagstukken, armoede en honger, leefmilieu en stedelijke problemen. Rotary Foundation Giften van rotarians gaan naar een van de drie belangrijkste fondsen: het Annual Programs Fund dat toelagen (grants) en prijzen (awards) toekent middels programma s van de Foundation, naar het Permanent Fund, een schenking (endowment) waarvan alleen de opbrengsten worden besteed ter ondersteuning van de programma s van de Rotary Foundation (TRF), en naar het PolioPlus Fonds die de strijd tegen het poliovirus ondersteunt. Iedere dollar die door rotarians via contributie bijeen wordt gebracht, draagt bij aan de humanitaire en onderwijskundige programma s zodat rotarians hun diensten internationaal kunnen uitbreiden. Clubs en districten dienen verzoeken in en ontvangen subsidies van de Foundation om WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:26

12 studeren voor een Master s degree aan Rotary Centers for International Studies die zich bezig houden met het oplossen van vraagstukken over oorlog en vrede. 3. Rotary Peace and Conflict Studies Fellowships worden toegekend aan individuen; een verkort programma aan het Rotary Center for Peace and Conflict Studies in Thailand vele waardevolle projecten over de hele wereld uit te voeren. In een poging voldoende middelen bijeen te krijgen voor de financiering van deze programma s lanceerde TRF de campagne Every Rotarian, Every year, waarin wordt beoogd dat ieder lid jaarlijks 100 dollar overmaakt. Educatieve programma s Onderwijsprogramma s zijn opgezet om internationaal begrip te bevorderen door mensen van verschillende landen en culturen bijeen te brengen. 1. Ambassadorial Scholarships deze beurzen worden jaarlijks toegekend aan 1000 studenten om als ambassadeurs van goodwill te fungeren terwijl ze in het buitenland studeren. 2. Rotary World Peace Fellowships worden toegekend aan individuen om te 4. Group Study Exchange is een uitwisselingsprogramma tussen districten in verschillende landen voor zakenmensen en beroepsgerichte mannen en vrouwen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar. Humanitaire programma s Subsidies uit humanitaire programma s stellen rotarians in staat om hun steun voor internationale service projecten te versterken zoals het verschaffen van waterputten, eerste onderkomens, medische zorg, cursussen om te leren lezen en schrijven en andere essentiële zaken voor mensen in nood. Deelname van Rotary is de sleutel tot het succes van deze projecten. 1. District Simplified Grants stellen Rotarydistricten in staat een deel van hun District Designated Fund (DDF) te gebruiken voor serviceprojecten of humanitaire projecten in hun eigen land en/of gemeenschap. 2. Volunteer Service Grants ondersteunen de reiskosten van individuele rotarians 12 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:26

13 en hun partner als zij een gemeenschap bezoeken in het kader van een project 3. Matching Grants assisteren Rotaryclubs en districten om humanitaire projecten uit te voeren met clubs in een ander land. 4. Health, Hunger and Humanity Grants financieren langlopende, zelfhulp en ontwikkelingsprojecten aan de basis die te omvangrijk zijn voor een club of een district. Lees meer in het brochure: De Rotary Foundation van RI die verkrijgbaar is via de Stichting Rotary Administratie Nederland District, regionale en internationale bijeenkomsten Gedurende het Rotaryjaar worden verschillende bijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben rotarians de gelegenheid om ideeën en ervaringen uit te wisselen, successen te vieren, van Fellowship te genieten en de toekomst te bepalen. De grootste van deze bijeenkomsten, de conventie van RI, wordt ieder jaar in mei of juni op een andere plek van de wereld van Rotary gehouden. Deze levendige, vier dagen durende bijeenkomst kenmerkt zich door toespraken van wereld- en Rotaryleiders, waarbij men op spectaculaire wijze een afspiegeling van de plaatselijke cultuur voorgeschoteld krijgt en niet te evenaren mogelijkheden om de ware reikwijdte van het internationale Rotaryfellowship te ervaren. Presidentiële conferenties worden ieder jaar in verschillende delen van de wereld gehouden. Tijdens een dergelijke conferentie houdt men zich bezig met kwesties die specifiek door de president RI zijn vastgesteld. Deze conferenties bieden stof voor temperamentvolle discussies en gelegenheid om internationale service partnerships te vormen. Rotarians worden aangemoedigd om hun districtsconferentie bij te wonen, een jaarlijkse vergadering die motiverend is en waarop club- en districtsactiviteiten worden gepresenteerd. Een familie-evenement waarbij de districtsconferentie Fellowship mengt met leren en rotarians de gelegenheid biedt directer betrokken te raken bij het in kaart brengen van de toekomst van hun district. De Council on Legislation (COL) is de wetgevende vergadering van Rotary International. De laatste COL is in juni 2004 gehouden. De voldoening van het lidmaatschap Rotarians wijden hun tijd en talenten niet alleen aan de uitroeiing van polio maar aan WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:28

14 honderden waardevolle zaken zowel plaatselijk als internationaal. Hier zijn slechts enkele voorbeelden van de humanitaire en vredestichtende activiteiten waarvoor rotarians over de hele wereld bekend staan. Medische missies Via bijvoorbeeld de Rotary Doctors Nederland gaan artsen en tandartsen voor een bepaalde periode naar afgelegen plekken. Ieder jaar bereiken 400 artsen ongeveer patiënten waarvoor geen ziekenhuizen zijn en die anders geen medische zorg zouden krijgen. Studiebeurzen Via het grootste, meest internationale particuliere beurzenprogramma ter wereld, het Rotary Foundation Ambassadorial Scholarships Program, hebben elk jaar 1100 beursstudenten de mogelijkheid om in het buitenland te studeren. Tijdens deze buitenlandse reis bereiden velen zich voor op een carrière op het terrein van de diplomatie, de overheid en/of internationale betrekkingen. Sinds 1947 zijn meer dan jonge mannen en vrouwen uit 100 landen Rotarybeursstudent geweest. Onder de velen die zich op hun vakgebied onderscheidden komen we de Amerikaanse journalist Bill Moyers, de Duitse architect Helmut Jahn en Sadako Ogato, de speciale Japanse adviseur voor Afghanistan en vroegere Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN tegen. Bestrijding analfabetisme Meer dan de helft van alle Rotaryclubs zetten zich in voor de strijd tegen analfabetisme, dat een miljard mensen over de hele wereld kwelt. Rotarians participeren in programma s waarin via boekencampagnes, het lesgeven aan kinderen of het herstellen van bouwvallige scholen kansarme mensen een mogelijkheid krijgen een nieuwe toekomst op te bouwen. Het Lighthouses for Literacy project is zeer succesvol geweest op basisscholen, in het geven van cursussen voor volwassenen om te leren lezen en schrijven en in programma s bedoeld voor straatkinderen. Door deze vernieuwende lesmethode zijn opmerkelijke resultaten geboekt in Brazilië, Egypte, Zuid Afrika, Thailand en andere landen. Het doel van duurzame ontwikkeling Rotarians zorgen voor blijvende ontwikkeling door kleine leningen in contanten of 14 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:28

15 natura te verstrekken aan arme ondernemers en door aanvullende plaatselijke ontwikkelingsprojecten te steunen. In Oeganda levert een door Rotary gesteund kleinschalig krediet project melkkoeien aan leden van een coöperatie van vrouwen; de coöperatie schenkt daarna de eerste kalveren van hun dieren aan andere vrouwen. In Ecuador stelt een door Rotary gesteund fonds, vrouwen in staat om een bloeiende cateringservice te beginnen. Op de Filippijnen helpt men dorpelingen met kleine leningen een start te maken met een kleermakersbedrijfje, een fietstaxi of een ander bedrijf. Hulp bij rampen Sinds 1913, toen Amerikaanse Rotaryclubs reageerden op de ernstige situatie van de slachtoffers van een watersnood in de Verenigde Staten, hebben rotarians vrijwillig hun tijd gegeven en financiële bronnen aangeboord om hulp te bieden bij de wederopbouw van door natuurrampen verwoeste leefgemeenschappen. Veel met rampen verband houdende Rotaryinitiatieven zijn het gevolg van activiteiten van clubs en districten die slachtoffers in hun gemeenschap hulp boden. Intussen hebben RI en de Foundation door de jaren heen inspanningen gesteund met als doel noodhulp en lange termijn herstel van verwoeste gemeenschappen. Het veranderende gezicht van Rotary Rotary kan reageren op de noden van de dag, van kinderzorg tot vluchtelingenwerk tot plattelandsontwikkeling. Zowel op plaatselijk als op internationaal niveau zijn creatieve Rotaryprogramma s ontwikkeld; van initiatieven om risicojongeren te helpen tot humanitaire subsidies voor armoedebestrijding. Er hebben zich ook nogal wat veranderingen voorgedaan binnen Rotary. In de tachtiger jaren begonnen vrouwen in het zakenleven en als professionele leiders de gelederen van de organisatie te versterken. Rotary is in toenemende mate geïnternationaliseerd, waarbij tweederde van de rotarians tegenwoordig buiten de VS woont. De moderne technologie verandert ook de manier en snelheid waarmee rotarians met elkaar communiceren, hun activiteiten promoten en bezig zijn met de Rotaryzaak. Voor meer informatie over Rotary en Rotary International, bezoek WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:29

16 Rotarytijdbalk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1905 De advocaat Paul Harris organiseert in Chicago op 23 februari de eerste Rotarybijeenkomst die tot de oprichting van RC Chicago leidt RC Chicago zorgt voor een openbaar toilet buiten het stadhuis, het eerste Community Serviceproject van Rotary Paul Harris gekozen als eerste president van de National Association of Rotary Clubs op de eerste Rotaryconventie Clubs opgericht in Canada, Groot-Brittannië en Ierland; de naam van de organisatie verandert in International Association of Rotary Clubs. Het tijdschrift National Rotarian wordt uitgebracht Goedkeuring voor club op Cuba, het eerste niet-engels sprekende Rotaryland President Arch Klumph doet het voorstel een steunfonds in het leven te roepen, de voorloper van de Rotary Foundation (TRF) Huidig Rotaryembleem aangenomen Rotaryconferentie in Londen over onderwijs en culturele uitwisseling is de eerste stap op weg naar de UNESCO Negenenveertig rotarians helpen met het opstellen van het Handvest van de VN Oprichter Paul Harris sterft in Chicago; stroom van gelden van rotarians om Fellowshipprogramma in leven te roepen Eerste 18 Rotary Fellows studeren in het buitenland, een voorloper van Ambassadorial Scholars Eerste Interact club gevormd in Melbourne (Florida, VS); World Community Service programma uitgebracht Matching Grants en Group Study Exchange (GSE) programma beginnen. A 16 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:29

17 Rotarytijdbalk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rotaract programma gestart Foundation Grant om vijf miljoen Filippijnse kinderen te vaccineren tegen polio; dit is de voorloper van PolioPlus Rotary lanceert het PolioPlus programma en de campagne om 120 miljoen Amerikaanse dollars op te brengen en alle kinderen ter wereld te vaccineren Het aantal leden komt boven de 1 miljoen Met behulp van de campagne PolioPlus brengen rotarians wereldwijd 247 miljoen Amerikaanse dollars op Het westelijke deel van de Stille Zuidzee wordt poliovrij verklaard Europa wordt poliovrij verklaard. Rotary kondigt een campagne aan van 80 miljoen Amerikaanse dollars om polio wereldwijd tegen 2005 uit te roeien. Voorbereidingen voor het eeuwfeest van Rotary in 2005 zijn in volle gang Rotary International bestaat 100 jaar. Het eeuwfeest wordt gevierd in Chicago, de stad waar het allemaal begon. Ruim rotarians uit de hele wereld zijn aanwezig om de tweede eeuw in te luiden De eerste vrouwen doen mee in Rotary. Rotary komt terug in Hongarije en Polen Het westelijk halfrond wordt poliovrij verklaard Rotarycentra voor internationale studies in vraagstukken van oorlog en vrede gevestigd. WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:30

18 Rotary in Nederland Rotary International bakent gebieden (districten) af waarbinnen de clubs organisatorisch zijn samengevoegd. In elk district is een gouverneur werkzaam. De gouverneur wordt benoemd door de Internationale Conventie, op voordracht van de jaarlijkse districtsconferentie. De gouverneur is te beschouwen als een gedelegeerd bestuurslid van RI binnen het district. De gouverneur is een jaar lang onder meer belast met de begeleiding van de clubs in het district. Minstens één maal per jaar bezoekt de gouverneur de clubs in het district. De gouverneur behartigt de belangen van het district. Het is een jaar lang een onbezoldigde baan, met een nagenoeg volledige dagtaak. In Nederland hebben de zeven gouverneurs zich verenigd in het Gouverneursberaad. Hoe werkt een Rotaryclub? Rotaryclubs in Nederland zijn autonoom, maar onderschrijven de internationale statuten zoals door Rotary International ont worpen en vastgesteld. Het is een internationaal paspoort, waarmee ieder lid van Rotary welkom is in elke club over de hele wereld. Elke Rota ryclub kan zelf een huishoudelijk reglement vaststellen. Gedetailleerde informatie ver schaft het jaarboek dat aan het begin van het nieuwe clubjaar - op 1 juli - onder alle clubs wordt ver spreid. Het lidmaatschap is niet aan leeftijd gebonden, wel wordt een instapleeftijd van 30 jaar gehanteerd. Een Rotaryclub is een zogeheten classificatieclub, dat wil zeggen dat elk beroep in beginsel door een clublid wordt vertegenwoordigd. Voorwaarde voor het lidmaatschap is: je moet iets in je beroep te vertellen hebben en je moet je beroep met integriteit uitoefenen. Dan maak je kans uitgenodigd te worden voor Rotary. Wie eenmaal lid is van een Rotaryclub ontdekt al snel de meerwaarde van het lidmaatschap voor de maatschappij en voor zichzelf. Hij of zij wordt opgenomen in een dienstbaar netwerk en verruimt daardoor ook zijn of haar blik op de samenleving. In deze tijd van vergaande specialisatie is Rotary ook een forum bij uitstek om een brede kijk te krijgen op maatschappe lijke ontwikkelingen in de samenleving. Een Rotaryclub komt wekelijks bijeen. Het is nadrukkelijk geen businessclub, er worden dus geen zaken gedaan. Rotary vindt haar leden in alle geledingen van de samenleving. De club is een rijke bron voor het uitwisselen van informatie en kennis, gestoeld op openheid en vertrouwen. Zo groeit de onmisbare Fellowship. In de woorden van Paul Harris: Fellowship en service zijn de basis voor succes. In de verschillende clubcommissies krijgen deze vertrekpunten hun nadere uitwer- 18 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:36

19 king, waarbij het afleggen van verantwoording in de club als een vanzelfsprekendheid geldt. Andere mogelijk heden om de Fellowship uit te breiden en te verdiepen dienen zich aan bij het houden van beroepspraatjes (vakvoordrachten), levensbe richten en bij de Avondjes van Zes die bij de leden thuis worden gehouden. Rotary werkt. Voor de gemeenschap en voor jezelf. Memorabele clubinitiatieven zijn daarvan elk jaar weer getuige. Wat betekent Rotary voor een clublid? Een Rotaryclub is een plaats waar je in alle openheid kunt praten met anderen over mogelijkheden en ontwikkelingen die spelen in beroep of in het privé-leven, waar je van anderen kunt leren. Het is een van de manieren om elkaar beter te leren kennen. In moeilijke situaties in het leven kan Rotary verrassend veel steun geven. Ongevraagd en onverwacht. Rotary werkt voor een clublid op twee fronten: door samen projecten aan te pakken die resultaten boeken, ontstaat kame raadschap. En door deze onderlinge contacten groeien vaak vriend schappen voor het leven. Rotary kost tijd. Als vuistregel geldt dat een lid toch zeker zes tig procent van de clubbijeenkomsten in een jaar moet bijwonen. Maar de aanwezigheid (= attendance) in de club is niet het laatste woord. Het lidmaatschap kan op meer dan een manier worden ingevuld. Actief meedenken en meedoen in de uiteenlopende commissies zijn evenzeer van onmisbare waarde. Wie bereid is iets van zijn vakkennis en financiële middelen te geven, wie zich belangeloos wil inzetten zodat anderen kunnen volgen, is in Rotary op zijn plaats. Vrouwen in Rotary Rotary is in 1905 opgericht als een mannenbeweging en het duurde tot 1989 voor zij de deur voor vrouwen openstelde. Sindsdien is de integratie van vrouwen in de clubs in Nederland snel en voorspoedig verlopen. Vrijwel alle clubs zijn in ons land gemengd. Inmiddels bekleden vrouwen binnen Rotary vele leidinggevende posities. In het Rotaryjaar had Rotary in Nederland de eerste vrouwelijke gouverneur. Regels voor toetreding Als vuistregel gold tot voor kort dat van ieder beroep één vertegenwoordiger tot de club wordt toegelaten, met de mogelijkheid van nog een tweede actief lid. Na vijftien jaar werd een lid Senior Active Member (SAM) en werd op deze wijze ruimte gemaakt voor toelating van een nieuw actief werkzaam lid. WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:36

20 De Council on Legislation - de wetgevende vergadering van Rotary - heeft deze bepalingen in 2001 aanzienlijk verruimd. De clubs kennen voortaan alleen nog leden en ereleden en er kunnen meer actieve vertegenwoordigers uit één beroep worden toegelaten. Daarbij geldt de volgende regel: tot vijf bij een bestand tot vijftig en tot tien procent bij een bestand boven de vijftig leden. Wanneer een clublid zich door de toetreding van een branchegenoot minder vrij zou voelen om zich in alle openheid binnen de club te uiten, dan heeft geen toetreding van een tweede branchegenoot plaats. Echter, de praktijk leert dat er binnen vele branches verschillende segmenten zijn die elkaar totaal niet bijten. Zeker voor bestaande clubs wordt het rekruteren van nieuwe leden hiermee aanzienlijk eenvoudiger. De toekomst Heeft Rotary in deze eeuw nog voldoende bestaansrecht? In deze tijd van individualisering en secula risatie is er, tegen de verdrukking in, een toenemende behoef te aan solidariteit met mensen in eigen land en daarbuiten aan wie de groei van de welvaart is voorbijgegaan en voor wie een handreiking onmisbaar is. Een niet-gouvernementele organisatie (NGO) als Rotary is bij al dit werk van onschatbare betekenis. Men realiseert zich te weinig dat Rotary een stem van betekenis is met ruim 1,2 miljoen leden in de wereld. Door het maat schappelijke engagement zijn er bijvoorbeeld zeer gewaardeerde banden met de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef. Met de beschikbare middelen van de mondiale Rotaryorganisatie enerzijds en de al dan niet gebundelde activiteiten van de clubs anderzijds kunnen activiteiten worden ontplooid die anders nooit mogelijk zouden zijn geweest. En daar mag Rotary best trots op zijn. Rotary en jeugd Binnen Rotary in Nederland worden vele activiteiten ontwikkeld voor jongeren en op het gebied van de jeugduitwisseling. De activiteiten omtrent de jeugduitwisseling worden gecoördineerd door de Multi District Jeugduitwisselingscommissie (MDJC), deze organisatie organiseert uitwisselingsprogramma s die openstaan voor alle jongeren. Op basis van wederkerigheid worden Neder landse jongeren naar het buitenland gezonden en worden buitenlandse jongeren hier ontvangen. Een lange uitwisseling duurt een jaar, een korte enkele weken in vakantietijd. Scholieren die aan een uitwisselingsprogramma van Rotary hebben deelgenomen, hebben zich verenigd in ROTEX. Zij geven voordrachten op clubbij eenkomsten over R j j R 20 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:36

Engage Rotary, Change Lives

Engage Rotary, Change Lives Engage Rotary, Change Lives PETS-boekje 2013-2014 Rotary International District 1600 President-Elect Training Seminar (PETS) 8 & 9 maart 2013 Gebruik dit boekje en deel de inhoud met je medebestuursleden

Nadere informatie

Beschikbaarheid. Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau. Commissie Rotary Samen Sterk

Beschikbaarheid. Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau. Commissie Rotary Samen Sterk Betrokkenheid Beschikbaarheid Betrouwbaarheid Aanbevelingen op clubniveau en regionaal- en districtniveau Commissie Rotary Samen Sterk Juli 2007 DOEL Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Doen wat we geloven. Voorwoord

Doen wat we geloven. Voorwoord JAARVERSLAG 2011 Doen wat we geloven Voorwoord Als dit jaarverslag uitkomt, zitten we als Leger des Heils volop in de viering van ons 125-jarig jubileum. Een lange periode van doen wat we geloven. En

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO s; Een perspectief op de samenwerking. ISBN 90 76736 03-0 Amsterdam: Amsterdam Research Institute for Global Issues and Development Studies (AGIDS) Paramaribo:

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Duizend en één kansen op een nieuwe markt Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Auteur: Ina Wilbrink Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Redmar Kruithof, omslag, foto bij hoofdstuk

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING

DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING DRAAIBOEK ROTARY JAARUITWISSELING ROTARY YOUTH EXCHANGE PROGRAM THE NETHERLANDS Multidistrict 1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610 LONG TERM SCHOOL YEAR EXCHANGE PROGRAM Versie 131, 30 maart 2015 DRAAIBOEK

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation.

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation. Projectvoorstel 1 2 Contactgegevens Naam organisatie: Stichting Mpower Foundation Correspondentieadres: Leidseweg 400 Postcode plaats: 2253 JP, Voorschoten Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 E-mail: info@thempowerfoundation.com

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor. Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg

Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor. Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg INHOUD Voorwoord 4 De Vensterschool in een veranderende samenleving 7 Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidies

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie