RECHT voor de zorg- en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RECHT voor de zorg- en"

Transcriptie

1 RECHT voor de zorg- en welzijnsprofessional EDITIE Hoofdredactie mr. Peter Simons

2 Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional

3 Over de redactie: mr. Carin Graveland-Geijtenbeek (algemene inleiding) Hogeschooldocent recht aan de Christelijke Hogeschool Ede. Lid klachtencommissie Zorggroep Charim mr. Tineke Klijnstra (sociale zekerheidsrecht) Advocaat te Amsterdam. Tevens hogeschooldocent JO aan de Hogeschool van Amsterdam mr. Mirjam Kooistra-Holdermans (arbeidsrecht) Jurist arbeid en onderwijs bij de Aeres Groep mr. Ad van der Linden (familie- en jeugdrecht) Kinderrechter Rechtbank Amsterdam. Raadsheer-plv s-hertogenbosch en s-gravenhage. Medewerker Universiteit Utrecht mr. Gerard Oosterholt (vreemdelingenrecht asiel) Juridisch coördinator Raad voor Rechtsbijstand / Legal Aid Aanmeldcentrum Schiphol. Redacteur Journaal Vreemdelingenrecht. Redacteur Nieuwsberichten Migratierecht.nl mr. Peter Simons (eindredactie/gezondheidsrecht/zorg- en welzijnsinstelling/problemen samenleving) Docent gezondheidsrecht aan het Albeda College en het Zadkine College te Rotterdam. Medewerker Nursing. Voorzitter patiëntenklachtencommissie Parnassia Groep Rijnmond te Rotterdam mr. Charles Starmans (strafrecht) Strafrechtadvocaat te Utrecht (Starmans en Lamers Advocaten) mr. Hanneke Verhagen (consumentenrecht) Hogeschooldocent recht aan de Hogeschool van Amsterdam mr. Martine ten Voorde (huurrecht) Advocaat te Utrecht bij Stadhouders Advocaten, voorzitter Vereniging van Huurrecht Advocaten, voorzitter Geschillencommissie Stedelijk Protocol Utrecht, Lid Klachtencommissies Mitros en Portaal te Utrecht mr. Florimond Wassenaar (vreemdelingenrecht regulier) Advocaat te Rotterdam bij Luscuere De Jong Wassenaar Dingenouts mr. Rianne van der Weijden (kindregelingen, verzekeringen en schulden) Hogeschooldocent recht aan de Hogeschool van Amsterdam

4 Recht voor de zorgen welzijnsprofessional Onder eindredactie van: mr. P. Simons Onder redactie van: mr. C.H. Graveland-Geijtenbeek mr. T. Klijnstra mr. M.L.M. Kooistra-Holdermans mr. A.P. van der Linden mr. G. Oosterholt mr. P. Simons mr. C. Starmans mr. H. Verhagen mr. M. ten Voorde mr. F. Wassenaar mr. R. van der Weijden

5 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V. Postbus BG Den Haag tel.: , BIM Media B.V., Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media B.V. Dertiende herziene druk 2015 Omslagontwerp: Agraphics Design, Apeldoorn Opmaak: Trendsco., Goes ISBN: NUR: 825 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij BIM Media B.V. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich te wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, BIM Media B.V. neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

6 Voorwoord Het boek Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional, voor het eerst verschenen in 2003 (opvolger van de losbladige editie Recht voor de Welzijnspraktijk en Gezondheidszorg ) sluit goed aan bij de eisen van het hbo anno Landelijk vastgestelde opleidingskwalificaties van de opleidingen MWD/SPH en hbo-v hebben als uitgangspunt gediend. Met name die, waar juridische elementen een belangrijke rol spelen (zie kader in leeswijzer). Zo krijgt de student ook op juridisch gebied de gelegenheid om het niveau van startende beroepsprofessional te behalen. Dit boek is ingedeeld aan de hand van de drie segmenten, die in de opleidingskwalificaties te onderscheiden zijn (zie kader in leeswijzer). De delen 2 en 3 zijn georiënteerd op het cliëntsysteem. Deel 4 spitst zich toe op de arbeidsomgeving en deel 5 heeft de professionele beroepsuitoefening tot kern. Het boek begint in deel 1 met een inleiding op het recht. Het boek is bij de diverse leerstijlen waarover studenten beschikken te gebruiken en kan bij diverse werkvormen worden gebruikt. Er wordt ook met praktijksituaties gewerkt. In het boek wordt ook extra aandacht gegeven aan het oplossen van casussen. Daarbij wordt een methodiek van het casusoplossen behandeld en gehanteerd. In de tekst van het boek wordt verwezen naar wetgeving die opgenomen is in de bundel Wetgeving Zorg en Welzijn (MWD, SPH, HBO-V, CMW ), uitgegeven bij Sdu Uitgevers. Zowel dit boek als de wetgeving worden ieder jaar helemaal geactualiseerd. Er is per 1 januari 2015 veel veranderd in wetgeving en die wijzigingen zijn voor de zorg- en welzijnsprofessional van groot belang. Denk hierbij aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet die niet alleen de rechtspositie van cliënten hebben veranderd, maar ook de organisatie van de zorg- en welzijnssector. Auteurs zijn verbonden aan hogescholen en/of staan midden in de juridische praktijk. Voor professionals is dit boek een belangrijk en verantwoord naslagwerk. Opmerkingen en suggesties met betrekking tot de inhoud van het boek zijn hartelijk welkom bij de eindredacteur. Rotterdam, 2015 Eindredactie: Mr. Peter Simons V

7 Leeswijzer Opzet van het boek: realistische situaties als uitgangspunt Het boek bestaat uit vijf delen. Deze delen zijn zowel afzonderlijk als in samenhang te behandelen. Naarmate de opleiding vordert wordt de samenhang tussen de delen belangrijker. Deel 1 omvat de basisstructuur van het recht en de methodiek van casus oplossen. Deel 2 en 3 groepeert de aangeboden stof rondom de zorg- en welzijnsrelatie, met andere woorden de cliënt/patiënt/klant in relatie tot de zorg- en welzijnsprofessional. In deel 2 is de stof aangereikt vanuit de levenslijn van de mens. In deel 3 staat de cliënt dan wel patiënt in gedwongen hulpverlening of zeer specifieke situaties, zoals gehandicapten, centraal. Het is als het ware een bepaalde doelgroep met haar specifieke problematiek. Deel 4 stelt de professional werkend in en vanuit een arbeidsomgeving centraal. Deel 5 behandelt situaties waarin de professional enerzijds zijn autonomie wil handhaven, maar anderzijds ook gebonden is aan de normen van overheid, samenleving, arbeidsorganisatie en beroepsvereniging. Deel 1 In deel 1 wordt het basisrecht (inleiding recht) besproken. Dit deel heeft het bijbrengen van basiskennis tot doel. In dit deel wordt naast praktische tips voor het lezen van wetgeving en jurisprudentie ook de methodiek van het casusoplossen besproken. Deel 2 In deel 2 staat de cliënt/patiënt/klant in een bepaald moment van zijn levenslijn centraal. Deze levenslijn vangt aan voor de geboorte, vervolgt zich via de geboorte, naar het kind dan wel de jongere, om vervolgens via de volwassene bij de oudere en tenslotte het overlijden te komen. De cliënt/patiënt/klant wordt wanneer hij zich in die bepaalde levensfase bevindt op verschillende deelterreinen met daarin juridische componenten gevolgd. Daarbij is te denken aan de samenlevingsvorm waarin hij zich bevindt; zijn gezondheid; arbeid; uitkeringssituatie; positie als consument en zijn hulpvraag die hij heeft. Deel 3 In deel 3 worden specifieke doelgroepen uitgelicht. Het zijn zij die worden geconfronteerd met gedwongen hulpverlening dan wel gedwongen opname, gehandicapt zijn, delinquent of vreemdeling. Deze aandacht is nodig zodat de zorg- en hulpverlener zo goed als mogelijk kan omgaan met de problematiek van de verschillende doelgroepen, waarvan het zich kunnen inleven in deze problematiek en het doorverwijzen een wezenlijk onderdeel is. In zowel deel 2 als deel 3 begint ieder hoofdstuk met een (vrij grote) casus. De student kan hiermee inzicht krijgen in situaties waarin cliënten/patiënten/klanten in de praktijk van alle dag verzeild kunnen raken. Na het bestuderen van de inhoud van het hoofdstuk kan de student de casus, aan de hand van de methodiek van casus oplossen zoals in deel 1 aangegeven, in behandeling nemen. De student kan zich tot slot zelf corrigeren doordat aan het einde van ieder hoofdstuk een voorbeeldoplossing getoond wordt. Los van de casus wordt door de gehele tekst van deel 2 en 3 vaak met voorbeelden gewerkt. VII

8 leeswijzer Deel 4 In deel 4 wordt aandacht besteed aan de randvoorwaarden/condities waaronder de instelling het primaire proces van zorg- en hulpverlening kan laten plaatsvinden. Bij het ontwikkelen en vaststellen van deze randvoorwaarden moet de instelling rekening houden met de juridische regels die bestaan. Kennis van deze regels geeft de beroepsbeoefenaar inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn instelling om het primaire zorg- en hulpverleningsproces te beïnvloeden. Omgekeerd is zij beter in staat om het beleid van de instelling ten behoeve van het primaire proces te beïnvloeden. Om de student als beroepsbeoefenaar in deze situaties te leren handelen worden eerst de juridische aspecten van de organisatiestructuur van de instelling en de externe actoren waarmee de organisatie te maken heeft behandeld. Daarna wordt in hoofdlijnen het wettelijk kader waarbinnen de instelling haar beleid dient te maken aangegeven. Tot slot wordt aan de hand van de beleidscyclus getoond hoe het beleid van de instelling, niet alleen met betrekking tot de zorg- en hulpverlening, maar ook m.b.t. personeel en de financiering van instellingsactiviteiten beïnvloed kan worden. Ook dit gebeurt weer aan de hand van voor de beroepspraktijk relevante thema s. Deel 5 In dit deel draait het niet alleen om de professional die met zijn arbeidsomgeving te maken heeft (deel 4), maar hij dient ook rekening te houden met de eisen van de samenleving, de politiek, het juridische kader van zorg en welzijn en het juridische toetsingskader van zijn beroepsuitoefening. Het kader kan voor de professional knellen. De professional dient met deze spanning om te kunnen omgaan. Voorbeeld 1: De instelling waar de beroepsprofessional werkt, verwacht van hem dat hij het beleid van de instelling (bijvoorbeeld het werken volgens protocol) uitvoert. Hoe moet/mag de beroepsbeoefenaar zich opstellen, als hij vindt dat het beleid van de instelling slechte hulpverlening tot gevolg heeft? Voorbeeld 2: De overheid verwacht van de beroepsprofessional dat hij handelt binnen de grenzen van de wet. Wat moet/mag de beroepsprofessional doen als hij vindt dat de wettelijke regels moreel verwerpelijk zijn? Aan de hand van de inhoud van deel 5 kan de student vaardigheden opdoen om daarbinnen als professional de juiste keuzes te maken. Hij krijgt handvatten aangereikt om zijn omgeving (het kader) te kunnen beïnvloeden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via actierecht, het lid worden van een beroepenorganisatie of kennisvergroting middels onderzoek. Op deze wijze ontwikkelt hij zijn professionaliteit en houdt hij zich bezig met professionalisering. Na deel 5 volgt een uitgebreid trefwoordenregister. Literatuur en internetadressen zijn beschikbaar via de website Deze overzichten worden frequent geactualiseerd. Te gebruiken bij verschillende leerstijlen en werkvormen Het ligt voor de hand dat al vanaf het eerste moment in de propedeuse deel 2 en/of deel 3 al dan niet in relatie tot deel 1 aan de orde gesteld wordt. De student wordt immers eerst dikwijls op microniveau in het beroep ingeleid, om pas in de hoofd- en afstudeerfase bij het meso- en macroniveau uit te komen. Er zullen opleidingen/docenten zijn die eerst wat basisstructuur van het vak willen aanleggen, andere verkiezen direct een bepaalde context op microniveau en daarvoor zijn deel 2 en deel 3 zeer geschikt. Als daar bepaalde begrippen naar voren komen die verdere uitleg nodig hebben kan een verwijzing naar deel 1 plaatsvinden. Ieder hoofdstuk van deel 2 en deel 3 begint met een bepaalde casus. Daarmee krijgt de student inzicht in een bepaalde concrete situatie waarin kennis van recht van belang is. Aan het einde VIII

9 recht voor de zorg- en welzijnsprofessional van het hoofdstuk wordt aan de hand van de methodiek van casusoplossen beschreven hoe tot beantwoording van de casus gekomen kan worden. Op grond hiervan kan zowel docent als student zelf nieuw casusmateriaal maken en wederom aan de hand van de methodiek oplossen. Hiermee krijgt de student inzicht in het gegeven dat niet alleen de zorg- dan wel hulpverlening methodisch verantwoord moet gebeuren maar ook het oplossen van juridische elementen in een bepaalde casus. Aangezien beroepshandelen steeds verantwoord handelen is wordt de student steeds in staat gesteld om de wetstekst in relatie tot het aan de orde zijnde thema te brengen. Dit is mogelijk doordat wetsartikelen steeds tussen haakjes aangegeven worden. In deel 2 en 3 worden bij aanvang van elk hoofdstuk de geraadpleegde rechtsbronnen genoemd. Ook wordt verwezen naar andere gedeelten in het boek, zodat heen en weer gependeld kan worden. Op zich is ieder deel apart te behandelen. De inhoud van deel 4 en 5 zal hoogstwaarschijnlijk pas in het laatste gedeelte van de hoofdfase dan wel afstudeerfase aan de orde komen. Mogelijkheid voor eigen opdrachten en verdieping Het boek geeft een overzicht van geraadpleegde rechtsbronnen. Via de website academicservice.nl zijn overzichten van literatuur en internetadressen beschikbaar. Daarmee kan de student aan de hand van door de docent gestelde studieopdrachten maar eveneens op grond van eigen leervragen tot beantwoording of verdieping van de materie komen. Zowel voor de student die wil experimenteren, dan wel theoretiseren of overdenken of toepassen zijn voldoende mogelijkheden aanwezig. Gebruikte indeling Binnen een paragraaf wordt op drie niveaus geschreven: 1. De vette letter is het hoogste niveau. 2. De schuine letter is een onderverdeling van de vette letter. 3. De grote letter is een onderverdeling van de cursieve letter. IX

10 leeswijzer SEGMENTEN EN OPLEIDINGSKWALIFICATIES De beginnend beroepsbeoefenaar dient als zorg- of welzijnsprofessional de volgende kwalificaties te demonstreren. SEGMENT 1 MICRONIVEAU ZORG- EN WELZIJNSPROFESSIONAL versus CLIËNT-PATIËNT-KLANT: De aankomend beroepsbeoefenaar kan relevante wet/regelgeving voor de verschillende cliënt/patiënt/klant-groepen weergeven (1.1). De aankomend beroepsbeoefenaar kan de situatie van cliënt/patiënt/klant verkennen en al dan niet samen met hen de situatie ontrafelen en daarin de juridische elementen benoemen en onderscheiden van de overige, waarna vervolgens overgegaan kan worden tot het formuleren van deelhulpvragen (1.2). De aankomend beroepsbeoefenaar kan de cliënt/patiënt zo mogelijk voorlichten over de juridische noties (1.3). De aankomend beroepsbeoefenaar kan de cliënt/patiënt zo mogelijk adviseren m.b.t. noodzakelijk te nemen juridische stappen (1.4). De aankomend beroepsbeoefenaar kan de cliënt zo mogelijk verwijzen naar voor desbetreffende juridische problematiek deskundige instanties of personen en daartoe de zaak bepleiten bij derden (1.5). De aankomend beroepsbeoefenaar kan doelgroepen in probleemsituaties signaleren en factoren opsporen die problemen kunnen veroorzaken en onder de aandacht brengen van verantwoordelijke instanties en personen (1.6). De aankomend beroepsbeoefenaar kan in de directe zorg-/hulpverleningsrelatie op een juridisch verantwoorde wijze handelen (1.7). SEGMENT 2 MESONIVEAU WERKEN IN EN VANUIT EEN ARBEIDSOMGEVING: De aankomend beroepsbeoefenaar kan als werknemer binnen de instelling instellingsgerichte wet- en regelgeving raadplegen en hanteren zodat met name optimaal een bijdrage aan de kwaliteitszorg geleverd kan worden en binnen de grenzen van het beroep en eisen van arbo, cao, etc. gewerkt kan worden en signaleringsprocessen opgang gebracht kunnen worden en een bijdrage aan beleid geleverd kan worden (2.8). SEGMENT 3 MACRONIVEAU WERKEN AAN PROFESSIONALITEIT EN PROFESSIONALISERING: De aankomend beroepsbeoefenaar kan omgaan met grenzen van beroepsprofessionaliteit (3.9). De aankomend beroepsbeoefenaar kan omgaan met veranderingen binnen de samenleving die via de politiek, uiteindelijk vertaald worden in juridische termen en vervolgens de beroepspraktijk zullen beïnvloeden en zelf ook die veranderingen opgang brengen (3.10). X

11 Gebruikte afkortingen ABU Algemene Bond voor Uitzendondernemingen AC Aanmeldcentrum ACM Autoriteit Consument en Markt ADL Algemene dagelijkse levensverrichtingen AG Advocaat-Generaal AKW Algemene Kinderbijslagwet ALV Algemene ledenvergadering amv Alleenstaande minderjarige vreemdeling AMHK Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling AMvB Algemene maatregelen van bestuur AMW Algemeen maatschappelijk werk AMW-vergunning Vergunning voor Verblijf als Minderjarige Vreemdeling Anw Algemene nabestaandenwet AOW Algemene Ouderdomswet APV Algemene Plaatselijke Verordening ARAR Algemeen Rijksambtenarenreglement Arbo Arbeidsomstandigheden Arbobesluit Arbeidsomstandighedenbesluit Arbowet Arbeidsomstandighedenwet ATW Arbeidstijdenwet AVAS Afwezigheid van alle schuld AVP Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren avv Algemeen verbindend voorschrift AW Ambtenarenwet Awb Algemene wet bestuursrecht AWBZ Algemene wet Bijzondere Ziektekosten AWGB Algemene wet gelijke behandeling Awir Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen AWR Algemene wet inzake rijksbelastingen AZC Asielzoekerscentrum BAC Bezwaar en Advies Commissie BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen BBSH Besluit Beheer Sociale Huursector BJG Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens Bjji Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen BKR Bureau Krediet Registratie BKZ Budgettair Kader Zorg BOB Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden Bpv Breed platform voor verzekerden en werk bso Buitenschoolse opvang BTW Belasting toegevoegde waarde BUPO/IVBP Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten bv Besloten vennootschap XI

12 gebruikte afkortingen BW CAK cao CBB CBG CBZ CCMO CCE CGB CGR CIZ CJG CNV COA COL CRvB CRM CTR CTZ CvI CVS-JC CvZ DBC DJI DOT DUO EEG EG EGKS EMD EPD ESF EVRM FML FNV Fw GBL GBM GC A Gem.wet GGD GI Gmw GR GS GVO GVS gvt GW GZK Burgerlijk Wetboek Centraal Administratie Kantoor Collectieve arbeidsovereenkomst College van Beroep voor het bedrijfsleven College ter Beoordeling van Geneesmiddelen College Bouw Zorginstellingen Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek Centrum voor consultatie en expertise Commissie Gelijke Behandeling Code Geneesmiddelenreclame Centrum indicatiestelling zorg Centrum voor Jeugd en Gezin Christelijk Nationaal Vakverbond Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Centrale ontvangstlocatie Centrale Raad van Beroep College voor de Rechten van de Mens Centraal Testamentenregister College Toezicht Zorgverzekeringen Commissie voor indicatiestelling Cliëntvolgsysteem Jeugdcriminaliteit College voor zorgverzekeringen Diagnose-behandelingscombinatie Dienst Justitiële Inrichtingen DBC s/diagnosebehandelcombinaties op weg naar transparantie Dienst Uitvoering Onderwijs Europese Economische Gemeenschap Eerste gehoor Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal Elektronisch medicijnendossier Elektronisch patiëntendossier Europees Sociaal Fonds Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden Functionele mogelijkhedenlijst Federatie Nederlandse Vakbeweging Faillissementswet Geletterdheid en Begrijpend Lezen Gedragsbeïnvloedende maatregel Gezondheidscentrum Asielzoekers Gemeentewet Gemeentelijke Gezondheidsdiensten Gecertificeerde instelling Geneesmiddelenwet Gezondheidsraad Gedeputeerde Staten Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding Geneesmiddelenvergoedingssysteem Gezinsvervangend tehuis Grondwet Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken XII

13 gebruikte afkortingen HALT hasa HJL HKZ-norm Huisvw IBS ID-baan IGZ IMC immo IOAW IOAZ IOM IOW IPO ISD I-SWZ IVF ivir IVRK Jac JCS JDS JGZ jji JustID JW KB KBvG KI KID KN KNMG KNS KWG KWZ LAT LBIO lgf Lpw LVG LWOO MAPP MBvO MCA METC MfN MSB MTFC Het Alternatief Herhaalde asielaanvraag Het Juridisch Loket Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Huisvestingswet Inbewaringstelling Instroom- en doorstroombaan Inspectie voor de Gezondheidszorg Intramurale motivatiecentra Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Internationale Organisatie voor Migratie Inkomensvoorziening voor oudere werklozen Interprovinciaal overleg Inrichting voor stelselmatige daders Inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid In vitro fertilisatie Instituut voor informatierecht Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind Jongerenadviescentra Justitieel Complex Schiphol Justitieel Documentatiesysteem Jeugdgezondheidszorg Justitiële jeugdinrichting Justitiële Informatiedienst Jeugdwet Koninklijk Besluit Koninklijke Beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders Kunstmatige inseminatie Kunstmatige inseminatie door donor Kwaliteitsinstituut Nederland Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de geneeskunde Kennis van de Nederlandse Samenleving Kinder Woon Groep Kwaliteitswet zorginstellingen Lichte advies toevoeging Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage Leerlinggebonden financiering Leerplichtwet Lichtverstandelijk gehandicapten Leerwegondersteunend onderwijs Meldpunt voor Asielzoekers met Psychische Problemen Meer Bewegen voor Ouderen Menzis COA Administratie Medisch-ethische toetsingscommissie Mediatorsfederatie Nederland Medisch specialistisch bedrijf Multidimensional treatment foster care XIII

14 gebruikte afkortingen MOA Medische opvang asielzoekers MVV Machtiging tot Voorlopig Verblijf MW Mededingingswet NG Nader gehoor NIBUD Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting NMG Niet-medische gidsfunctie NPB Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek NPCF Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie NU 91 Nieuwe Unie 91 nv Naamloze vennootschap NVAVG Nederlandse vereniging van artsen voor verstandelijk gehandicapten NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVVK Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NZa Nederlandse Zorgautoriteit OC Opvangcentrum OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg OM Openbaar Ministerie OOGO Op overeenstemming gericht overleg OTP Onderhoud ten parkette OTS Ondertoezichtstelling OVAR Ontslag van alle rechtsvervolging OvJ Officier van justitie PAAZ Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis PAGO Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek PBW Penitentiaire Beginselenwet PCL Permanente commissie leerlingenzorg PG Procureur-generaal pgb Persoongebonden budget PGD Pre-implantatie genetische diagnostiek PIJ Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen PM Penitentiaire maatregel PND Prenatale diagnostiek POH (A) Praktijkondersteuner huisartsenzorg (asielzoekers) POL Procesopvanglocatie PS Provinciale Staten PTZ Palliatieve terminale zorg Pvp Patiëntenvertrouwenspersoon Pw Participatiewet rc Rechter-commissaris REC Regionale Expertise Centra RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rjji Reglement justitiële jeugdinrichtingen RM Rechterlijke machtiging RO Wet op de rechterlijke organisatie ROC Regionaal opleidingscentrum RP/CP Regionaal patiënten/consumentenplatform RSJ Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Rv Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering RV&S Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving XIV

15 gebruikte afkortingen Rva Regeling Verstrekkingen Asielzoekers RvdK Raad voor de Kinderbescherming SBO Speciaal basisonderwijs SER Sociaal Economische Raad SKJ Stichting kwaliteitsregister jeugd SKGZ Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen SKM Stichting Kwaliteit Mediators SO Speciaal onderwijs Sr Wetboek van Strafrecht STP Scholings- en trainingsprogramma Sv Wetboek van Strafvordering SVB Sociale Verzekeringsbank SZ Sociale Zaken TGN Toets Gesproken Nederlands TW Toeslagenwet twv Tewerkstellingsvergunning Uhw Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte umc Universitair medisch centrum Umo Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Vb Vreemdelingenbesluit 2000 VBL Vrijheidsbeperkende locatie Vc Vreemdelingencirculaire VFN Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland VG Verstandelijk gehandicapten v.i. Vervroegde invrijheidsstelling VIR Verwijsindex risicojongeren VIV Verklaring omtrent inkomen en vermogen VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten VOF Vennootschap onder firma VOG Verklaring omtrent het gedrag vpt Volledig pakket thuis vsv Vroegtijdig schoolverlaten VTO Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen VV Voorschrift Vreemdelingen v.v. Voorwaardelijke veroordeling VVA Gezinshereniging met de houder van de vergunning asiel VVR-(ON)BEP Verblijfsvergunning (onbepaalde) tijd regulier VVT Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg VW Vreemdelingenwet 2000 VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport WAA Wet Aanpassing Arbeidsduur Wafz Wet afbreking zwangerschap Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten WAM Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wav Wet Arbeid Vreemdelingen WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Wazo Wet arbeid en zorg WBA Wet bestuurdersaansprakelijkheid WBF Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement XV

16 gebruikte afkortingen WBMV WBO Wbp Wbsn-z WBV WCAO WCRM WEB WEC Wet Avv Wet BEU Wet BIG Wet Bopz Wet Wajong Wet REA Wet SUWI Wfd WFG Wft WGBG/CZ WGBL WGBMV WGBO WHW WIA WID WJG Wjz WKCZ Wkkgz Wko WLb Wlz WMCO WMG WMK WMM Wmo WMo WMO WMS Wno Wobka WOD WOG WOHV WOR Wot Wpg WPO Wet op bijzondere medische verrichtingen Wet bevolkingsonderzoek Wet bescherming persoonsgegevens Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg Wijziging Bericht Vreemdelingencirculaire Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst Wet College voor de rechten van de mens Wet educatie en beroepsonderwijs Wet op de expertisecentra Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wet beperking export uitkeringen Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Wet Financiële Dienstverlening Wet forensische gezondheidszorg Wet op het financiële toezicht Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet op de identificatieplicht Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens Wet op de jeugdzorg Wet klachtrecht cliënten zorgsector Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Wet op de lijkbezorging Wet langdurige zorg Wet melding collectief ontslag Wet marktordening gezondheidszorg Wet op de medische keuringen Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag Wet maatschappelijke ondersteuning Wet medezeggenschap onderwijs Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen Wet medezeggenschap op scholen Wet Nationale ombudsman Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie Wet op de orgaandonatie Wet op de geneesmiddelenvoorziening Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op de ondernemingsraden Wet op het onderwijstoezicht Wet publieke gezondheid Wet op het primair onderwijs XVI

17 gebruikte afkortingen Wrb WSF WSJG Wsnp WSW Wtbz Wth Wtl WTOS Wui Wvggz WvK WVO WVV WW WWB WWS WWZ WZD WZt ZAPP ZAT ZAV ZBC ZBO ZN ZON ZRA ZVW ZW zzp ZZP Wet op de rechtsbijstand Wet op de studiefinanciering Wet op de justitiële en strafvorderlijke gegevens Wet schuldsanering natuurlijke persoon Wet sociale werkvoorziening Wet tarieven in burgerlijke zaken Wet tijdelijk huisverbod Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten Wet op de uitgebreide identificatieplicht Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Wetboek van Koophandel Wet op het voortgezet onderwijs Wederrechtelijk verkregen voordeel Werkloosheidswet Wet werk en bijstand Woonwaarderingsstelsel Wet werk en zekerheid Wet zorg en dwang Wet op de zorgtoeslag Zorg aan asielzoekers met psychische problemen Zorgadviesteam Zelf aangebrachte voorzieningen Zelfstandig behandelcentrum Zelfstandig bestuursorgaan Zorgverzekeraars Nederland Zorgonderzoek Nederland Ziektekostenregeling asielzoekers Zorgverzekeringswet Ziektewet Zelfstandige zonder personeel Zorgzwaartepakket XVII

18 Inhoud Voorwoord Leeswijzer Gebruikte afkortingen V VII XI Deel 1 Inleiding in het recht en het oplossen van een casus Inhoud 3 1 Basisstructuur van het recht De basisstructuur van het recht Objectief en subjectief recht Doel van objectief recht Ordening van rechtsregels Aard van rechtsregels Rechtsbronnen 17 2 Staats- en bestuursrecht Hoofdthema s staatsrecht Kenmerken van de Nederlandse staat (Bestuurs)organen van de staat Overheidshandelingen (bestuurshandelingen) Categorie besluiten: algemeen verbindende voorschriften (avv) Categorie besluiten: geen algemeen verbindende voorschriften Wet openbaarheid van bestuur Mensenrechten en grondrechten Privacybescherming Klagen 52 3 Civielrechtelijke thema s De rechtshandeling Verbintenis uit (obligatoire) overeenkomst Verbintenis uit de wet Vertegenwoordiging en volmacht 70 4 Strafrechtelijke thema s Het eigene van het strafrecht Algemene regels van materieel strafrecht 73 XIX

19 inhoud 5 Rechtspraak Definiëring Kenmerken van de Nederlandse rechtspraak Soorten rechtspraak Rechterlijke macht Kosten rechtspraak 88 6 Civiele rechtspraak Rechtsbron Absolute en relatieve competentie Civiele procedures 89 7 Strafrechtspraak Rechtsbron Absolute en relatieve competentie in het strafrecht Strafrechtelijke procedure Mediation Sepot, voorwaardelijk sepot, transactie en strafbeschikking Het slachtoffer Administratieve of bestuursrechtspraak Rechtsbron de Algemene wet bestuursrecht (Awb) Absolute en relatieve competentie Administratiefrechtelijke procedure voor de rechtbank de Awb-procedure De rechtsbijstand Door de overheid gefinancierde rechtsbijstand Niet door de overheid gefinancierde rechtshulp Internationaal recht Inleiding Volkenrechtelijke/internationale organisaties Verenigde Naties Raad van Europa Europese Unie Methodiek van casus oplossen FASE I: Het bewerken van feitelijke casusgegevens FASE II: Selecteren en interpreteren van de rechtsregel FASE III: Rechtsregels en rechtsgevolgen toepassen op casus 135 XX

20 inhoud Deel 2 Rechten en plichten in verschillende levensfasen Inhoud (Voor) de geboorte Voorlichting en anticonceptie Afbreking zwangerschap Kinderloosheid Zwangerschap en bevalling Uitwerking van de casus Het kind/de jongere Kind/jongere en gezin Kind/jongere en wonen Kind/jongere en gezondheid Kind/jongere en onderwijs Kind/jongere en arbeid Kind/jongere en financiën Kind/jongere en consumentenzaken Uitwerking van de casus De volwassene Volwassene (meerderjarig) en samenlevingsvormen Volwassene en huisvesting Volwassene en gezondheid Volwassene en arbeid Volwassene en uitkering (verstrekkingen en voorzieningen) Volwassene en consument Volwassene en hulpverlening Volwassene en rijksbelasting Uitwerking van de casus De zelfstandig wonende oudere Oudere en huisvesting Oudere en gezondheid Oudere en arbeid Oudere en uitkering (en verstrekkingen) Oudere en consumentenzaken Oudere en hulpverlening Uitwerking van de casus 446 XXI

ontslagprocedure UWV werkbedrijf 15-12-09 18:07 Pagina 1 Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Beleidsregels en regelgeving

ontslagprocedure UWV werkbedrijf 15-12-09 18:07 Pagina 1 Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Beleidsregels en regelgeving ontslagprocedure UWV werkbedrijf 15-12-09 18:07 Pagina 1 Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Beleidsregels en regelgeving ontslagprocedure UWV werkbedrijf 15-12-09 18:07 Pagina 2 ontslagprocedure UWV werkbedrijf

Nadere informatie

Juridische vaardigheden

Juridische vaardigheden Juridische vaardigheden Prof. mr. C.J. Loonstra Mr. M.M. Mok Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten juridische vaardigheden.indb 3 22-11-10 14:01 Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: istock Eventuele

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Praktisch Consumentenrecht

Praktisch Consumentenrecht Praktisch Consumentenrecht Mr. H.M. Liedekerken Eerste druk Praktisch Consumentenrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Praktisch Burgerlijk Procesrecht

Praktisch Burgerlijk Procesrecht Praktisch Burgerlijk Procesrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht Praktisch Bestuursrecht Praktisch Bijzondere

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 237 Onderzoek en beleid Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 Ontwikkelingen en samenhangen Eindredactie: A.Th.J. Eggen W. van der Heide Wetenschappelijk Onderzoeken

Nadere informatie

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Met de Jeugdwet wordt het stelsel herzien van de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

Nadere informatie

richtlijn voor de arbocatalogus Arbo Informatie Arbo- en verzuimbeleid Dr. Jeannette Paul PaulWerkt Global Work Talk Twaalfde herziene druk

richtlijn voor de arbocatalogus Arbo Informatie Arbo- en verzuimbeleid Dr. Jeannette Paul PaulWerkt Global Work Talk Twaalfde herziene druk richtlijn voor de arbocatalogus Arbo Informatie 1 Arbo- en verzuimbeleid Dr. Jeannette Paul PaulWerkt Global Work Talk Twaalfde herziene druk colofon Uitgave Sdu Uitgevers Sdu Uitgevers laat zich bij deze

Nadere informatie

Integrale schuldhulpverlening

Integrale schuldhulpverlening Basisboek Integrale schuldhulpverlening Dick Haster Derde druk Noordhoff Uitgevers bv Basisboek integrale schuldhulpverlening Dick Haster (red.) Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Noordhoff

Nadere informatie

Verzekeringsrecht. Mr. S.J. Plemp. Tweede druk

Verzekeringsrecht. Mr. S.J. Plemp. Tweede druk Verzekeringsrecht Mr. S.J. Plemp Tweede druk Verzekeringsrecht Verzekeringsrecht mr. S.J. Plemp Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie:

Nadere informatie

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een uitgave van NVO & NIP Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een toelichting op de NIP / NVO beroepscodes voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg Inhoud INLEIDING 02 LEESWIJZER 04 01 BEROEPSETHIEK

Nadere informatie

Normen, wetten en de beroepscode

Normen, wetten en de beroepscode 13 Normen, wetten en de beroepscode Introductie Om met het zorgplan te kunnen werken, is het noodzakelijk dat je het (juridisch) kader kent waarbinnen het zorgplan valt. Om de zorg betaald ( bekostigd

Nadere informatie

Anders, of toch niet?

Anders, of toch niet? Anders, of toch niet? Een onderzoek naar de mogelijkheden van meer Awb-conforme onderwijswetgeving Mr. J.A. de Boer (TiU) Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels (TiU) Prof. mr. drs. W. den Ouden (UL) Prof. mr.

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Herziening van het beslagverbod roerende zaken. Een achterhaalde regeling bij de tijd gebracht

Herziening van het beslagverbod roerende zaken. Een achterhaalde regeling bij de tijd gebracht Herziening van het beslagverbod roerende zaken Een achterhaalde regeling bij de tijd gebracht Herziening van het beslagverbod roerende zaken Een achterhaalde regeling bij de tijd gebracht mr. M.I. Cazemier

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Zorgvuldig en bewust. Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein

Zorgvuldig en bewust. Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein Zorgvuldig en bewust Gegevensverwerking en Privacy in een gedecentraliseerd sociaal domein 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 De Maatschappelijke opgave voor gemeenten en

Nadere informatie

Beleidsregel privacy en gegevensuitwisseling

Beleidsregel privacy en gegevensuitwisseling Beleidsregel privacy en gegevensuitwisseling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 3 2 Ontwikkelingen in het sociaal domein... 4 2.1 KrimpenWijzer en Krimpen Sociaal Team... 4 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

Een schitterend privacybeleid

Een schitterend privacybeleid Een schitterend privacybeleid De ontwikkeling van een passend privacybeleid voor de Diamant-groep Annelies de Hullu In opdracht van: De Diamant-groep Tilburg, januari 2011 Een schitterend privacybeleid

Nadere informatie

Rechters normeren de alimentatiehoogte

Rechters normeren de alimentatiehoogte Rechters normeren de alimentatiehoogte Rechters normeren de alimentatiehoogte Een empirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975-2007) PROEFSCHRIFT ter verkrijging

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Evaluatie. Wet afbreking zwangerschap

Evaluatie. Wet afbreking zwangerschap Evaluatie Wet afbreking zwangerschap M.R.M. Visser 1 A.J.G.M. Janssen 2 M. Enschedé 1 A.F.M.N. Willems 1 Th.A.M. te Braake 2 K. Harmsen 2 E.M.A. Smets 1 J.C.J.M. de Haes 1 J.K.M. Gevers 2 1 Academisch

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

Beperkingen, recht en gelijkheid

Beperkingen, recht en gelijkheid Beperkingen, recht en gelijkheid Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, 2003-2008 Marian van der Klein Katinka Lünnemann Dick Oudenampsen Met medewerking van:

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

DE ADVOCAAT. De advocaat DE ADVOCAAT. Deskundig, integer en onafhankelijk

DE ADVOCAAT. De advocaat DE ADVOCAAT. Deskundig, integer en onafhankelijk Nederlandse Orde van Advocaten Neuhuyskade 94 2596 XM Den Haag Postbus 30851 2500 GW Den Haag Telefoon: (070) 335 35 54 E-mail: helpdesk@advocatenorde.nl Website: www.advocatenorde.nl DESKUNDIG, INTEGER

Nadere informatie

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in het sociale domein 2.1 Wijknetwerk en wijkteams 2.2 Werk en Inkomen 3. Uitgangspunten voor beleid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 32 402 Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie