Documenttype: Reglement Versie: 6 Code: Centrale stafdienst Klachten Titel: Klachtenregeling patiënten Deventer Ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documenttype: Reglement Versie: 6 Code: Centrale stafdienst Klachten Titel: Klachtenregeling patiënten Deventer Ziekenhuis"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Titel Doel Toepassingsgebied Definities Uitgangspunten bij het klachtenbeleid en de klachtenregeling Werkwijze: het indienen van een klacht Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Taken van de klachtenfunctionaris Bevoegdheden van de klachtenfunctionaris Benoeming en lidmaatschap van de klachtencommissie Taken van de klachtencommissie Bevoegdheden van de klachtencommissie Ontvankelijkheid van de klacht, ingediend bij de klachtencommissie Gevolgen van de uitspraak van de klachtencommissie Kosten Melding calamiteit, seksueel misbruik of misdrijf aan zorgaanbieder Bijdragen aan kwaliteitsverbetering Evaluatie Registratie Jaarverslag Dossiervorming Privacy Slotbepalingen Gerelateerde documenten Titel Klachtenregeling voor patiënten van het Deventer. 2. Doel De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (1995; hierna ook: WKCZ) stelt specifieke eisen aan de behandeling van klachten van patiënten door instellingen in de gezondheidszorg. De Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg (2004) vormt daarnaast een kader van aanbevelingen voor instellingen in de gezondheidszorg over de organisatie van en de toegang tot klachtenregelingen, het omgaan van de zorgverlener met de klager, de opvang, de bemiddeling en de behandeling van klachten en het bijdragen van klachten aan kwaliteitsverbetering. Het doel van deze klachtenregeling is tweeledig. Enerzijds om de klager te begeleiden en zorg te dragen voor een adequate afhandeling van de klacht. Anderzijds om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. 3. Toepassingsgebied breed. 4. Definities Aangeklaagde Degene tegen wie de klacht zich richt. Dit is de persoon de zorgaanbieder zelf of een voor deze (in het verleden) werkzame persoon die direct betrokken was bij, of die verantwoordelijkheid draagt voor wat de klager in zijn klacht aan de orde stelt. Pagina 1 van 10

2 Klacht Uiting van onvrede over de zorgverlening, de dienstverlening of de bejegening, of een combinatie daarvan, door de zorgaanbieder of een voor hem werkzame persoon. Klachtenafhandeling Verzamelbegrip voor alle handelingen, procedures en instanties die betrekking hebben op de omgang met klachten. Klachtenbehandeling De formele procedure bij de klachtencommissie die gericht is op het doen van een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Klachtenbemiddeling Een methode om met de inzet van een neutraal en onpartijdig persoon, de klachtenfunctionaris, een conflict, of bij de klager levende onvrede tot een oplossing te brengen. Er kan op verschillende manieren bemiddeld worden bij klachten, onder meer door een bemiddelingsgesprek tussen de klager en de aangeklaagde(n) onder begeleiding van de klachtenfunctionaris. Klachtencommissie Een door de zorgaanbieder ingestelde onafhankelijke instantie die volgens de bepalingen uit de WKCZ, de Klachtenregeling Deventer en het Huishoudelijk Reglement Klachtencommissie Deventer klachten behandelt en komt tot een oordeel over de gegrondheid van de klacht en dat oordeel al dan niet vergezeld doet gaan van aanbevelingen aan de zorgaanbieder. De klachtencommissie kan naar aanleiding van een klacht een melding doen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Klachtenfunctionaris De door de zorgaanbieder aangewezen persoon die zich toelegt op de opvang en de afhandeling van klachten en op de bemiddeling bij klachten. De klachtenfunctionaris is weliswaar in dienst van het Deventer maar verricht zijn werkzaamheden vanuit een professioneel onafhankelijke en onpartijdige positie. De klachtenfunctionaris kan en zal waar mogelijk naar aanleiding van of in samenhang met klachten advies uitbrengen in het kader van kwaliteitsverbetering. Klachtenopvang Klachtenopvang is het aanhoren van de klager en/of het in ontvangst nemen van de klacht, waarbij zo nodig (beperkte) emotionele opvang wordt geboden en waarbij in overleg met de klager wordt bepaald hoe de klacht verder zal worden afgehandeld. In dit kader vindt voor zover nodig een nadere verkenning plaats van het verhaal van de klager, de toedracht, de acties tot dan toe, de doelen en de wensen van de klager en of de klacht in behandeling kan worden genomen. Daarnaast kan ondersteuning worden geboden bij het op schrift stellen van de klacht. Klachtenopvang is een functie die elke klachteninstantie rondom het moment van indiening van een klacht vervult. De klachtenfunctionaris heeft hierin echter een expliciete taak. Klager Een natuurlijk persoon die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van het Deventer en een klacht indient. Dit kan de patiënt zelf zijn of namens de patiënt zijn vertegenwoordiger. Ook kan geklaagd worden over een gedraging jegens een patiënt die inmiddels is overleden. Pagina 2 van 10

3 Wet De Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Zorgaanbieder De rechtspersoon die het Deventer in stand houdt. De rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. Zorgverlener Een (in het verleden) voor de zorgaanbieder werkzame persoon, die direct of indirect betrokken is (geweest) bij de zorgverlening, de dienstverlening of de bejegening waar het in de klacht over gaat. 5. Uitgangspunten bij het klachtenbeleid en de klachtenregeling 1. De klager kan kiezen waar hij zijn klacht kenbaar wil maken en in behandeling wil laten nemen: bij de zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling, bij de klachtenfunctionaris of bij de klachtencommissie. 2. De klacht wordt bij voorkeur eerst tussen de klager en de aangeklaagde besproken. Dit is het moment waarop veelal direct een oplossing van de klacht mogelijk is. 3. Bij de opvang, de bemiddeling en de behandeling van de klacht staan onpartijdigheid en onbevooroordeeld zijn voorop. 4. Bij de afhandeling van klachten wordt hoor en wederhoor toegepast. 5. Klachten worden snel, zorgvuldig en deskundig afgehandeld. 6. De klachten die bij de klachtenfunctionaris en de Raad van Bestuur binnenkomen worden centraal geregistreerd door de klachtenfunctionaris. De klachten die elders binnenkomen worden eveneens zoveel mogelijk verzameld, om in de kwaliteitsrapportage te worden verwerkt. 7. Klachten worden zoveel mogelijk vertaald naar kwaliteitsverbetering van de zorg. 6. Werkwijze: het indienen van een klacht Mogelijkheid 1: de klager bespreekt de klacht rechtstreeks met de zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling. Deze mogelijkheid heeft nadrukkelijk de voorkeur boven andere methoden van klachtenafhandeling omdat het directe contact tussen de zorgverlener en de patiënt bij uitstek de gelegenheid vormt om klachten aan de orde te stellen. De zorgverlener kan rechtstreeks achterliggende vragen beantwoorden, opheldering geven bij misverstanden, zonodig excuus aanbieden, zorgen voor herstel van de relatie, problemen proberen op te lossen en verbeteringen aanbrengen. De patiënt kan ook de leidinggevende van de afdeling benaderen. Deze is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de afdeling en bij uitstek degene bij wie je terecht kunt met vragen, Pagina 3 van 10

4 opmerkingen en klachten over de afdeling. Vaak voorkomt zo n gesprek verdere onduidelijkheden en misverstanden en kan het tot verbetering leiden. Via de balie of de afdelingssecretaresse kan een afspraak worden gemaakt met de zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling. Er wordt gestreefd naar een maximale termijn van drie weken voor deze manier van klachtenafhandeling. Mogelijkheid 2: de klager dient de klacht schriftelijk of mondeling in bij de klachtenfunctionaris. Als het niet lukt om de klacht met de zorgverlener of met de leidinggevende van de afdeling te bespreken of als het gesprek niet naar tevredenheid is verlopen, kan de klager een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Ook kan de klager de klachtenfunctionaris benaderen als hij er tegenop ziet om de klacht rechtstreeks met de zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling te bespreken. De klachtenfunctionaris zorgt voor de klachtenopvang en tracht te bemiddelen en geeft zonodig aanbevelingen aan de zorgaanbieder om verbeteringen in de zorgverlening te realiseren. De klager kan de klacht schriftelijk of mondeling indienen. Hij kan ook gebruikmaken van een klachtenformulier of zijn klacht kenbaar maken via de website van het Deventer. Binnen een week ontvangt de klager een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere procedure. De gemiddelde duur voor het afhandelen van een klacht bedraagt bij inschakeling van de klachtenfunctionaris twee weken. Bij het afhandelen van complexe klachten of als er sprake is van andere bijzondere omstandigheden wordt gestreefd naar een maximale termijn van zes weken voor afhandeling van de klacht. Mogelijkheid 3: de klager dient de klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie. Als de klager een oordeel over de gegrondheid van zijn klacht wenst, kan hij zijn klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of de klacht gegrond is. Dat (schriftelijke) oordeel kan de klachtencommissie vergezeld doen gaan van aanbevelingen aan de zorgaanbieder om tot verbetering in de zorgverlening te komen. Bij klachten die rechtstreeks aan de klachtencommissie zijn gericht zal de klachtenfunctionaris desgewenst voor de eerste klachtenopvang en -bemiddeling zorgen. Op die manier kan worden getoetst of het indienen van de klacht bij de klachtencommissie overeenkomt met de wensen van de klager. Binnen een week ontvangt de klager een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere procedure. Het streven is om bij deze manier van klachtenafhandeling de klacht binnen drie maanden na ontvangst af te handelen. 7. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 7.1 Taken van de klachtenfunctionaris 1. Het in ontvangst nemen van klachten. 2. Het geven van informatie aan de klager en de aangeklaagde over de klachtenopvang, de klachtenbemiddeling en de afhandeling van klachten en over aansprakelijkstelling en het zonodig verwijzen naar interne of externe instanties voor klachtenafhandeling. 3. Het (zo mogelijk) bemiddelen bij de klacht, gericht op de afhandeling van de klacht naar tevredenheid van zowel de klager als de aangeklaagde(n). Hiertoe spreekt de klachtenfunctionaris met iedereen die bij de klacht betrokken is. Bemiddeling is vooral aangewezen als partijen streven naar het herstel van het onderlinge vertrouwen of het oplossen van ongenoegen. Daarnaast is bemiddeling aangewezen als de klager over bepaalde zaken opheldering wenst of een aanzet tot kwaliteitsverbetering nastreeft en de aangeklaagde bereid is daaraan mee te werken en als zij beiden openstaan voor Pagina 4 van 10

5 begeleiding van de klachtenfunctionaris als neutrale derde persoon. Als de klager een onderzoek met een schriftelijk oordeel over de gegrondheid van de klacht wil, zal de klachtenfunctionaris de klager naar de klachtencommissie doorverwijzen. 4. Het toezenden aan de aangeklaagde van een kopie van de klachtbrief of een korte schriftelijke weergave van een mondelinge klacht. Het ten minste eenmaal per jaar toezenden van een geanonimiseerde managementrapportage aan de Raad van Bestuur, het management en/of de voorzitter van de medische staf en de vakgroep(en) en de Cliëntenraad. 5. Het inschakelen van de aansprakelijkheidsverzekeraar als de zorgaanbieder of een in het Deventer werkzame zorgverlener of andere medewerker aansprakelijk is gesteld voor schade en, voor zover nodig, het in kennis stellen van degene die aansprakelijk is gesteld. De klachtenfunctionaris is namens de zorgaanbieder belast met de rol van intermediair tussen de claimende patiënt, de betrokken ziekenhuismedewerker(s) en de verzekeraar. De klachtenfunctionaris noch de klachtencommissie doet een uitspraak over de gegrondheid van een schadeclaim. 6. Als daartoe aanleiding bestaat wordt een klacht doorgegeven aan de Raad van Bestuur met als doel het inschakelen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Officier van Justitie. De klager en de aangeklaagde worden hierover geïnformeerd. 7. Het registreren van alle centraal ontvangen klachten en het verzamelen van de gegevens van decentraal ontvangen en afgehandelde klachten, alsmede het controleren en het evalueren van al die gegevens voor het bewaken en het bevorderen van de kwaliteitsverbetering van de zorg. 8. Het signaleren van tekortkomingen in de zorg- en dienstverlening en het gevraagd en ongevraagd doen van aanbevelingen aan de zorgaanbieder voor de bewaking en de bevordering van de kwaliteitsverbetering van de zorg. 9. Het opstellen van een klachtenjaarverslag, waarin de verschillende wijzen van afhandeling van klachten door zorgverleners zelf, de klachtenfunctionaris of door de klachtencommissie aan de orde komen. De klachtenfunctionaris stemt dit af met alle betrokkenen. 10. Het bijdragen aan de preventie van klachtwaardige gedragingen door het geven van voorlichting en advies aan zorgverleners in het Deventer en het geven van voorlichting en advies over de klachtenafhandeling. 11. Na afloop van de afhandelingtermijn informeert de klachtenfunctionaris telefonisch of per naar de tevredenheid van de klager over de afhandeling van zijn klacht. De klachtenfunctionaris zorgt voor terugkoppeling van die informatie met degene(n) die bij de afhandeling van de klacht betrokken waren Bevoegdheden van de klachtenfunctionaris Pagina 5 van 10

6 1. Het verzamelen van voor de klacht relevante informatie waaronder het met toestemming van de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) raadplegen van (medische) gegevens. 2. Het verrichten van onderzoek, waaronder het voeren van gesprekken met personen die zijn betrokken bij de gedraging(en) waarover is geklaagd. 3. Het in overleg met de zorgaanbieder inschakelen van externe deskundigen. 4. Het betreden van ruimten voor zover dit voor de uitoefening van zijn taken noodzakelijk is, met inachtneming van de privacy en rekening houdend met organisatorische belemmeringen in tijd en plaats Benoeming en lidmaatschap van de klachtencommissie 1. De klachtencommissie bestaat uit bij voorkeur vijf, doch ten minste drie leden, waaronder één jurist. De voorzitter en de overige leden van de klachtencommissie worden benoemd door de Raad van Bestuur van het Deventer. 2. De zorgaanbieder stelt de klachtencommissie samen en benoemt de leden op voordracht van: a. de cliëntenraad b. de medische staf c. de verpleegkundige adviesraad d. een voor de eerstelijnsgezondheidszorg representatieve regionale organisatie van huisartsen. De Raad van Bestuur vraagt hiervoor advies aan de zittende klachtencommissie. 3. De leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk van het Deventer, dat wil zeggen dat zij niet in of voor het Deventer werkzaam zijn. 4. Aan de klachtencommissie is een ambtelijk secretaris toegevoegd. De ambtelijk secretaris wordt voor onbepaalde tijd benoemd en is geen lid van de klachtencommissie. In tegenstelling tot de leden van de klachtencommissie kan de ambtelijk secretaris wel in of voor het Deventer werkzaam zijn. 5. Voor ieder lid van de klachtencommissie wordt zo mogelijk een plaatsvervangend lid door de desbetreffende raad of organisatie voorgedragen. 6. De leden worden benoemd op persoonlijke titel. Zij nemen zonder last of ruggespraak deel aan de besluitvorming binnen de klachtencommissie. 7. De leden van de klachtencommissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar. De klachtencommissie stelt een rooster van aftreden van de leden en hun plaatsvervangers op. De plaatsvervangende leden van de klachtencommissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij zijn niet herbenoembaar. Deze termijn kan voorafgaand aan of volgend op het reguliere lidmaatschap van de klachtencommissie ingevuld worden. De termijn voor lidmaatschap en plaatsvervangend lidmaatschap is maximaal 12 jaar. Pagina 6 van 10

7 8. De bepalingen van deze regeling en van het Huishoudelijk Reglement Klachtencommissie Deventer gelden onverkort voor de plaatsvervangende leden. 9. Het lidmaatschap van de klachtencommissie eindigt door opzegging op eigen verzoek, door overlijden, bij het einde van de zittingstermijn, door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan men benoemd is of door ontslag uit de functie door de zorgaanbieder om gewichtige redenen. Tot dit laatste kan slechts worden besloten na de klachtencommissie te hebben gehoord. De zorgaanbieder voorziet zo spoedig mogelijk in opvolging. 10. De zorgaanbieder draagt verder zorg voor secretariële, financiële en ruimtelijke ondersteuning van de klachtencommissie Taken van de klachtencommissie 1. Het beoordelen van de ontvankelijkheid van de klacht. 2. Het onderzoeken van de klacht door het verzamelen van feiten en het horen van personen die betrokken zijn bij de gedraging waarover is geklaagd. 3. Indien aan de klachtencommissie een klacht wordt voorgelegd die een schadeclaim inhoudt of die anderszins betrekking heeft op een schadeclaim, geeft de klachtencommissie geen oordeel over de aansprakelijkheid, maar beperkt de klachtencommissie zich (ook dan) tot de beoordeling van de gegrondheid van (dat deel van) de klacht (dat geen schadeclaim is). 4. De klachtencommissie beoordeelt de klacht en komt, al dan niet vergezeld van aanbevelingen aan de zorgaanbieder, tot een uitspraak over de gegrondheid ervan. De klachtencommissie doet haar schriftelijke uitspraak binnen drie maanden na ontvangst van de klacht aan de klager en de aangeklaagde en in afschrift aan de zorgaanbieder toekomen. Slaagt de klachtencommissie er niet in binnen die termijn tot een uitspraak te komen dan zal zij daarvan mededeling doen aan de klager, de aangeklaagde en de zorgaanbieder onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie alsnog uitspraak zal doen. 5. De klachtencommissie signaleert tekortkomingen in de dienstverlening en doet gevraagd en ongevraagd aanbevelingen aan de zorgaanbieder voor de bewaking en de bevordering van de kwaliteit van de zorg. Als een klacht betrekking heeft op een risicovolle situatie van structurele aard, waarbij sprake is van onverantwoorde zorg, dan moet de klachtencommissie de zorgaanbieder daar op wijzen. Als de klachtencommissie constateert dat de zorgaanbieder geen maatregelen heeft getroffen, dan dient de klachtencommissie de situatie te melden aan de Inspectie voor de Gezondheidzorg. De klachtencommissie stelt de zorgaanbieder en de aangeklaagde van tevoren op de hoogte van een dergelijke melding. De klachtencommissie verstrekt bij de melding aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg de naam van de aangeklaagde en de naam van de klager als deze laatste daarvoor toestemming heeft gegeven. 6. De klachtencommissie legt haar manier van werken vast in een door haar op te stellen huishoudelijk reglement. Dit reglement en de wijziging daarvan behoeven de goedkeuring van de zorgaanbieder. Het huishoudelijk reglement bevat in ieder geval regels over: de frequentie van de vergaderingen, de manier waarop een klacht bij de klachtencommissie Pagina 7 van 10

8 aanhangig wordt gemaakt, de manier waarop en de termijn waarbinnen de klager een ontvangstbevestiging krijgt, de manier waarop de aangeklaagde in kennis wordt gesteld van een tegen hem gerichte klacht Bevoegdheden van de klachtencommissie 1. Het inwinnen van informatie en het met toestemming van de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger raadplegen van voor de klacht relevante documentatie zoals het medisch en verpleegkundig dossier. 2. Het oproepen en het horen van personen die bij de gedraging waarover is geklaagd zijn betrokken. 3. Het in overleg met de zorgaanbieder inschakelen van externe deskundigen. 4. Het betreden van ruimten voor zover dit voor de uitoefening van haar taak noodzakelijk is. Hierbij wordt de privacy in acht genomen en wordt rekening gehouden met eventuele organisatorische belemmeringen in tijd en plaats Ontvankelijkheid van de klacht, ingediend bij de klachtencommissie 1. De klager is niet-ontvankelijk als: - de klacht geen betrekking heeft op (personen die werkzaam of werkzaam zijn geweest in of voor) het Deventer - de klacht anoniem is ingediend - de klacht is ingediend namens een patiënt zonder diens toestemming - eenzelfde klacht van dezelfde klager nog bij de klachtencommissie in behandeling is de klacht al eerder door de klachtencommissie is behandeld en zich geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan. 2. De voorzitter van de klachtencommissie beslist over de ontvankelijkheid, al dan niet in overleg met de overige commissieleden. 3. Als de klacht niet-ontvankelijk is, wordt dit binnen drie weken schriftelijk, onder opgave van de reden(en), aan de klager meegedeeld Gevolgen van de uitspraak van de klachtencommissie 1. Er is geen beroepsmogelijkheid tegen een uitspraak van de klachtencommissie. 2. De zorgaanbieder laat binnen een maand na ontvangst van de uitspraak de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie schriftelijk weten of hij maatregelen neemt en zo ja welke. Bij afwijking van deze termijn doet de zorgaanbieder daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie onder vermelding van de termijn waarbinnen hij zijn standpunt alsnog kenbaar zal maken. Deze laatste termijn kan maximaal twee maanden bedragen Kosten 1. Aan de klager en de aangeklaagde worden voor de opvang, de bemiddeling en de afhandeling van de klacht geen kosten in rekening gebracht. De kosten voor het Pagina 8 van 10

9 inschakelen van een adviseur of een begeleider door de klager of de aangeklaagde is voor diens eigen rekening. 2. Indien de klachtencommissie getuigen of deskundigen inschakelt komen de kosten daarvan voor rekening van het Deventer Melding calamiteit, seksueel misbruik of misdrijf aan zorgaanbieder De klachtenfunctionaris en de klachtencommissie melden een klacht waarbij mogelijk een calamiteit, seksueel misbruik of een misdrijf aan de orde is direct aan de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris en de klachtencommissie starten in dat geval de verdere afhandeling van de klacht (alleen) als de klager dit wenst. Onder een calamiteit dient te worden verstaan: iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid. Onder seksueel misbruik dient te worden verstaan: ieder grensoverschrijdend seksueel gedrag waarbij sprake is van een lichamelijk, geestelijk of relationeel overwicht Bijdragen aan kwaliteitsverbetering 1. Zorgverleners bespreken in teamverband of in vakgroepverband de signalen van onvrede waarmee zij te maken krijgen en de betekenis daarvan in termen van kwaliteitsverbetering. Hierbij houden zij rekening met de privacy van de klager en de aangeklaagde(n). 2. Leidinggevenden rapporteren (periodiek) aan de zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris of en zo ja hoe zij op basis van de klachten tot kwaliteitsverbetering zijn gekomen. 3. De klachtenfunctionaris gebruikt de informatie voortkomend uit klachten om samen met de kwaliteitsfunctionaris(sen) te komen tot beleid ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. 4. De zorgaanbieder zorgt voor een systematische controle en borging van maatregelen die naar aanleiding van klachten en adviezen zijn genomen. De zorgaanbieder monitort de bereikte resultaten Evaluatie De klachtenfunctionaris, de klachtencommissie en de zorgaanbieder hebben periodiek overleg over (de afhandeling van) klachten en het klachtenbeleid in het Deventer. Daarbij zullen in het bijzonder de resultaten van de door de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie gegeven aanbevelingen worden besproken. 8. Registratie 8.1.Jaarverslag De zorgaanbieder brengt vóór 1 juni van elk jaar een openbaar jaarverslag met informatie over de klachtenafhandeling en het klachtenbeleid uit. Hierin komen alle manieren van behandeling van klachten aan de orde: door zorgverleners zelf, door de klachtenfunctionaris en door de klachtencommissie. In het jaarverslag zijn onder meer opgenomen: een beknopte beschrijving van de klachtenregeling, de manier waarop de zorgaanbieder de klachtenregeling onder de Pagina 9 van 10

10 aandacht van zijn patiënten heeft gebracht, het aantal en de aard van de klachten, de samenstelling van de klachtencommissie, het aantal klachten dat door de klachtencommissie gegrond of ongegrond is verklaard, tot welke aanbevelingen de klachten hebben geleid en welke maatregelen door de zorgaanbieder zijn genomen. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van het Deventer Dossiervorming Van de afhandeling van een klacht wordt een dossier bijgehouden door het secretariaat van de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie. De klachtendossiers worden tot vijf jaar na afhandeling van de klacht bewaard, tenzij belangen zich hiertegen verzetten. 9. Privacy Allen die bij de afhandeling van een klacht betrokken zijn (geweest), zijn tot geheimhouding verplicht met betrekking tot wat hen uit hoofde van die afhandeling bekend is geworden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden. De geheimhouding geldt onder voorbehoud van enig wettelijk voorschrift dat tot bekendmaking kan verplichten. De geheimhoudingsplicht van de leden van de klachtencommissie duurt na beëindiging van het lidmaatschap voort. 10. Slotbepalingen 1. Klagers die van mening zijn dat de zorgaanbieder de wet niet of onvoldoende naleeft kunnen zich tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg wenden. 2. Voor vaststelling, wijziging of intrekking van deze regeling beslist de zorgaanbieder, gehoord de klachtenfunctionaris, de klachtencommissie en de Cliëntenraad 3. De zorgaanbieder draagt zorg voor bekendmaking van deze regeling binnen het Deventer. 11. Gerelateerde documenten - Huishoudelijk reglement klachtencommissie - Klachtenformulier: https://www.dz.nl/klachten/go/documenten/klachtenformulier/ - Klachtenfolder: Pagina 10 van 10

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Revisie Datum: 06-11-13 Pagina 1 van 11 Klachtenreglement Zorgfront DH BV klachtencommissie BTN KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Een goed contact met uw bemiddelingsorganisatie is heel belangrijk Gelukkig

Nadere informatie

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012]

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012] reglement Sigma Zorg Versie 1.2 [1 februari 2012] Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Klachtenregeling klachtencommissie BTN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten (thuiszorg- en/of kraamzorg)organisatie,

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Artikel 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten [thuiszorg- en/of kraamzorg]aanbieder, zijnde een rechtspersoon of

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Reglement klachtrecht Eleos

Reglement klachtrecht Eleos Reglement klachtrecht Eleos Datum vaststelling : 25 februari 2011 Datum invoering : Oktober 2001 eerste versie Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : de regelingen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs.

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Soort document Doel Doelgroep Middelen Reglement De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Leerlingen van

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Herijkt Beleid Ongewenste Omgangsvormen Stenden Hogeschool (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld)

Herijkt Beleid Ongewenste Omgangsvormen Stenden Hogeschool (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld) 1 Herijkt Beleid Ongewenste Omgangsvormen Stenden Hogeschool (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld) Inleiding Uit het onderzoek "Confrontaties met agressie 2007" van het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Klachtenreglement INTOS 2013

Klachtenreglement INTOS 2013 2013 Klachtenreglement INTOS 2013 Klachtenreglement INTOS 2013 Strekking Artikel 1 Doel Het klachtenreglement van INTOS is geschreven om de werknemer een middel te verschaffen om een voor hem / haar onaanvaardbare

Nadere informatie

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling PricewaterhouseCoopers Nederland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 1.1 Toepassing... 2 1.2 Definities...... 2 1.3 Algemeen..... 5 1.4 Code of Conduct Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Idee, opmerking of klacht?

Idee, opmerking of klacht? ALGEMEEN Idee, opmerking of klacht? Klachtenopvang in Laurentius Het Laurentius ziekenhuis wil goede zorg verlenen door deskundig, zorgvuldig, patiëntgericht en goed georganiseerd te werken. We vinden

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie

INTERNE KLACHTENREGELING

INTERNE KLACHTENREGELING INTERNE KLACHTENREGELING Plieger Training streeft naar een optimale dienstverlening. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over één van de diensten van het instituut, dan horen we dat natuurlijk

Nadere informatie

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Algemeen Bent u ontevreden of heeft u een klacht? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Bent u ontevreden over zaken in het ziekenhuis?... 3 Heeft u een klacht over de Spoedpost in ons ziekenhuis?... 4 Bureau

Nadere informatie

Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers

Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers Inleiding Deel 1. Deel 2. Deel 3. Kerncode voor kennisintensieve dienstverlening Gedragsregels voor Interim Managers Reglement

Nadere informatie

K L A C H T E N R E G E L IN G

K L A C H T E N R E G E L IN G KLACHTENREGELING Klachtenregeling Amnesty International, Afdeling Nederland, 2007 Inhoudsopgave I ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Definities Doelstellingen Geheimhouding II DE KLACHTENCOÖRDINATOR

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders (januari 2011) 1. Inleiding In deze regeling wordt verstaan onder: a. De school: het Petrus Canisius College - afgekort: het PCC b.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie