Documenttype: Reglement Versie: 6 Code: Centrale stafdienst Klachten Titel: Klachtenregeling patiënten Deventer Ziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documenttype: Reglement Versie: 6 Code: Centrale stafdienst Klachten Titel: Klachtenregeling patiënten Deventer Ziekenhuis"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Titel Doel Toepassingsgebied Definities Uitgangspunten bij het klachtenbeleid en de klachtenregeling Werkwijze: het indienen van een klacht Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Taken van de klachtenfunctionaris Bevoegdheden van de klachtenfunctionaris Benoeming en lidmaatschap van de klachtencommissie Taken van de klachtencommissie Bevoegdheden van de klachtencommissie Ontvankelijkheid van de klacht, ingediend bij de klachtencommissie Gevolgen van de uitspraak van de klachtencommissie Kosten Melding calamiteit, seksueel misbruik of misdrijf aan zorgaanbieder Bijdragen aan kwaliteitsverbetering Evaluatie Registratie Jaarverslag Dossiervorming Privacy Slotbepalingen Gerelateerde documenten Titel Klachtenregeling voor patiënten van het Deventer. 2. Doel De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (1995; hierna ook: WKCZ) stelt specifieke eisen aan de behandeling van klachten van patiënten door instellingen in de gezondheidszorg. De Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg (2004) vormt daarnaast een kader van aanbevelingen voor instellingen in de gezondheidszorg over de organisatie van en de toegang tot klachtenregelingen, het omgaan van de zorgverlener met de klager, de opvang, de bemiddeling en de behandeling van klachten en het bijdragen van klachten aan kwaliteitsverbetering. Het doel van deze klachtenregeling is tweeledig. Enerzijds om de klager te begeleiden en zorg te dragen voor een adequate afhandeling van de klacht. Anderzijds om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. 3. Toepassingsgebied breed. 4. Definities Aangeklaagde Degene tegen wie de klacht zich richt. Dit is de persoon de zorgaanbieder zelf of een voor deze (in het verleden) werkzame persoon die direct betrokken was bij, of die verantwoordelijkheid draagt voor wat de klager in zijn klacht aan de orde stelt. Pagina 1 van 10

2 Klacht Uiting van onvrede over de zorgverlening, de dienstverlening of de bejegening, of een combinatie daarvan, door de zorgaanbieder of een voor hem werkzame persoon. Klachtenafhandeling Verzamelbegrip voor alle handelingen, procedures en instanties die betrekking hebben op de omgang met klachten. Klachtenbehandeling De formele procedure bij de klachtencommissie die gericht is op het doen van een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Klachtenbemiddeling Een methode om met de inzet van een neutraal en onpartijdig persoon, de klachtenfunctionaris, een conflict, of bij de klager levende onvrede tot een oplossing te brengen. Er kan op verschillende manieren bemiddeld worden bij klachten, onder meer door een bemiddelingsgesprek tussen de klager en de aangeklaagde(n) onder begeleiding van de klachtenfunctionaris. Klachtencommissie Een door de zorgaanbieder ingestelde onafhankelijke instantie die volgens de bepalingen uit de WKCZ, de Klachtenregeling Deventer en het Huishoudelijk Reglement Klachtencommissie Deventer klachten behandelt en komt tot een oordeel over de gegrondheid van de klacht en dat oordeel al dan niet vergezeld doet gaan van aanbevelingen aan de zorgaanbieder. De klachtencommissie kan naar aanleiding van een klacht een melding doen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Klachtenfunctionaris De door de zorgaanbieder aangewezen persoon die zich toelegt op de opvang en de afhandeling van klachten en op de bemiddeling bij klachten. De klachtenfunctionaris is weliswaar in dienst van het Deventer maar verricht zijn werkzaamheden vanuit een professioneel onafhankelijke en onpartijdige positie. De klachtenfunctionaris kan en zal waar mogelijk naar aanleiding van of in samenhang met klachten advies uitbrengen in het kader van kwaliteitsverbetering. Klachtenopvang Klachtenopvang is het aanhoren van de klager en/of het in ontvangst nemen van de klacht, waarbij zo nodig (beperkte) emotionele opvang wordt geboden en waarbij in overleg met de klager wordt bepaald hoe de klacht verder zal worden afgehandeld. In dit kader vindt voor zover nodig een nadere verkenning plaats van het verhaal van de klager, de toedracht, de acties tot dan toe, de doelen en de wensen van de klager en of de klacht in behandeling kan worden genomen. Daarnaast kan ondersteuning worden geboden bij het op schrift stellen van de klacht. Klachtenopvang is een functie die elke klachteninstantie rondom het moment van indiening van een klacht vervult. De klachtenfunctionaris heeft hierin echter een expliciete taak. Klager Een natuurlijk persoon die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van het Deventer en een klacht indient. Dit kan de patiënt zelf zijn of namens de patiënt zijn vertegenwoordiger. Ook kan geklaagd worden over een gedraging jegens een patiënt die inmiddels is overleden. Pagina 2 van 10

3 Wet De Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Zorgaanbieder De rechtspersoon die het Deventer in stand houdt. De rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. Zorgverlener Een (in het verleden) voor de zorgaanbieder werkzame persoon, die direct of indirect betrokken is (geweest) bij de zorgverlening, de dienstverlening of de bejegening waar het in de klacht over gaat. 5. Uitgangspunten bij het klachtenbeleid en de klachtenregeling 1. De klager kan kiezen waar hij zijn klacht kenbaar wil maken en in behandeling wil laten nemen: bij de zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling, bij de klachtenfunctionaris of bij de klachtencommissie. 2. De klacht wordt bij voorkeur eerst tussen de klager en de aangeklaagde besproken. Dit is het moment waarop veelal direct een oplossing van de klacht mogelijk is. 3. Bij de opvang, de bemiddeling en de behandeling van de klacht staan onpartijdigheid en onbevooroordeeld zijn voorop. 4. Bij de afhandeling van klachten wordt hoor en wederhoor toegepast. 5. Klachten worden snel, zorgvuldig en deskundig afgehandeld. 6. De klachten die bij de klachtenfunctionaris en de Raad van Bestuur binnenkomen worden centraal geregistreerd door de klachtenfunctionaris. De klachten die elders binnenkomen worden eveneens zoveel mogelijk verzameld, om in de kwaliteitsrapportage te worden verwerkt. 7. Klachten worden zoveel mogelijk vertaald naar kwaliteitsverbetering van de zorg. 6. Werkwijze: het indienen van een klacht Mogelijkheid 1: de klager bespreekt de klacht rechtstreeks met de zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling. Deze mogelijkheid heeft nadrukkelijk de voorkeur boven andere methoden van klachtenafhandeling omdat het directe contact tussen de zorgverlener en de patiënt bij uitstek de gelegenheid vormt om klachten aan de orde te stellen. De zorgverlener kan rechtstreeks achterliggende vragen beantwoorden, opheldering geven bij misverstanden, zonodig excuus aanbieden, zorgen voor herstel van de relatie, problemen proberen op te lossen en verbeteringen aanbrengen. De patiënt kan ook de leidinggevende van de afdeling benaderen. Deze is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de afdeling en bij uitstek degene bij wie je terecht kunt met vragen, Pagina 3 van 10

4 opmerkingen en klachten over de afdeling. Vaak voorkomt zo n gesprek verdere onduidelijkheden en misverstanden en kan het tot verbetering leiden. Via de balie of de afdelingssecretaresse kan een afspraak worden gemaakt met de zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling. Er wordt gestreefd naar een maximale termijn van drie weken voor deze manier van klachtenafhandeling. Mogelijkheid 2: de klager dient de klacht schriftelijk of mondeling in bij de klachtenfunctionaris. Als het niet lukt om de klacht met de zorgverlener of met de leidinggevende van de afdeling te bespreken of als het gesprek niet naar tevredenheid is verlopen, kan de klager een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Ook kan de klager de klachtenfunctionaris benaderen als hij er tegenop ziet om de klacht rechtstreeks met de zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling te bespreken. De klachtenfunctionaris zorgt voor de klachtenopvang en tracht te bemiddelen en geeft zonodig aanbevelingen aan de zorgaanbieder om verbeteringen in de zorgverlening te realiseren. De klager kan de klacht schriftelijk of mondeling indienen. Hij kan ook gebruikmaken van een klachtenformulier of zijn klacht kenbaar maken via de website van het Deventer. Binnen een week ontvangt de klager een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere procedure. De gemiddelde duur voor het afhandelen van een klacht bedraagt bij inschakeling van de klachtenfunctionaris twee weken. Bij het afhandelen van complexe klachten of als er sprake is van andere bijzondere omstandigheden wordt gestreefd naar een maximale termijn van zes weken voor afhandeling van de klacht. Mogelijkheid 3: de klager dient de klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie. Als de klager een oordeel over de gegrondheid van zijn klacht wenst, kan hij zijn klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of de klacht gegrond is. Dat (schriftelijke) oordeel kan de klachtencommissie vergezeld doen gaan van aanbevelingen aan de zorgaanbieder om tot verbetering in de zorgverlening te komen. Bij klachten die rechtstreeks aan de klachtencommissie zijn gericht zal de klachtenfunctionaris desgewenst voor de eerste klachtenopvang en -bemiddeling zorgen. Op die manier kan worden getoetst of het indienen van de klacht bij de klachtencommissie overeenkomt met de wensen van de klager. Binnen een week ontvangt de klager een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere procedure. Het streven is om bij deze manier van klachtenafhandeling de klacht binnen drie maanden na ontvangst af te handelen. 7. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 7.1 Taken van de klachtenfunctionaris 1. Het in ontvangst nemen van klachten. 2. Het geven van informatie aan de klager en de aangeklaagde over de klachtenopvang, de klachtenbemiddeling en de afhandeling van klachten en over aansprakelijkstelling en het zonodig verwijzen naar interne of externe instanties voor klachtenafhandeling. 3. Het (zo mogelijk) bemiddelen bij de klacht, gericht op de afhandeling van de klacht naar tevredenheid van zowel de klager als de aangeklaagde(n). Hiertoe spreekt de klachtenfunctionaris met iedereen die bij de klacht betrokken is. Bemiddeling is vooral aangewezen als partijen streven naar het herstel van het onderlinge vertrouwen of het oplossen van ongenoegen. Daarnaast is bemiddeling aangewezen als de klager over bepaalde zaken opheldering wenst of een aanzet tot kwaliteitsverbetering nastreeft en de aangeklaagde bereid is daaraan mee te werken en als zij beiden openstaan voor Pagina 4 van 10

5 begeleiding van de klachtenfunctionaris als neutrale derde persoon. Als de klager een onderzoek met een schriftelijk oordeel over de gegrondheid van de klacht wil, zal de klachtenfunctionaris de klager naar de klachtencommissie doorverwijzen. 4. Het toezenden aan de aangeklaagde van een kopie van de klachtbrief of een korte schriftelijke weergave van een mondelinge klacht. Het ten minste eenmaal per jaar toezenden van een geanonimiseerde managementrapportage aan de Raad van Bestuur, het management en/of de voorzitter van de medische staf en de vakgroep(en) en de Cliëntenraad. 5. Het inschakelen van de aansprakelijkheidsverzekeraar als de zorgaanbieder of een in het Deventer werkzame zorgverlener of andere medewerker aansprakelijk is gesteld voor schade en, voor zover nodig, het in kennis stellen van degene die aansprakelijk is gesteld. De klachtenfunctionaris is namens de zorgaanbieder belast met de rol van intermediair tussen de claimende patiënt, de betrokken ziekenhuismedewerker(s) en de verzekeraar. De klachtenfunctionaris noch de klachtencommissie doet een uitspraak over de gegrondheid van een schadeclaim. 6. Als daartoe aanleiding bestaat wordt een klacht doorgegeven aan de Raad van Bestuur met als doel het inschakelen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Officier van Justitie. De klager en de aangeklaagde worden hierover geïnformeerd. 7. Het registreren van alle centraal ontvangen klachten en het verzamelen van de gegevens van decentraal ontvangen en afgehandelde klachten, alsmede het controleren en het evalueren van al die gegevens voor het bewaken en het bevorderen van de kwaliteitsverbetering van de zorg. 8. Het signaleren van tekortkomingen in de zorg- en dienstverlening en het gevraagd en ongevraagd doen van aanbevelingen aan de zorgaanbieder voor de bewaking en de bevordering van de kwaliteitsverbetering van de zorg. 9. Het opstellen van een klachtenjaarverslag, waarin de verschillende wijzen van afhandeling van klachten door zorgverleners zelf, de klachtenfunctionaris of door de klachtencommissie aan de orde komen. De klachtenfunctionaris stemt dit af met alle betrokkenen. 10. Het bijdragen aan de preventie van klachtwaardige gedragingen door het geven van voorlichting en advies aan zorgverleners in het Deventer en het geven van voorlichting en advies over de klachtenafhandeling. 11. Na afloop van de afhandelingtermijn informeert de klachtenfunctionaris telefonisch of per naar de tevredenheid van de klager over de afhandeling van zijn klacht. De klachtenfunctionaris zorgt voor terugkoppeling van die informatie met degene(n) die bij de afhandeling van de klacht betrokken waren Bevoegdheden van de klachtenfunctionaris Pagina 5 van 10

6 1. Het verzamelen van voor de klacht relevante informatie waaronder het met toestemming van de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) raadplegen van (medische) gegevens. 2. Het verrichten van onderzoek, waaronder het voeren van gesprekken met personen die zijn betrokken bij de gedraging(en) waarover is geklaagd. 3. Het in overleg met de zorgaanbieder inschakelen van externe deskundigen. 4. Het betreden van ruimten voor zover dit voor de uitoefening van zijn taken noodzakelijk is, met inachtneming van de privacy en rekening houdend met organisatorische belemmeringen in tijd en plaats Benoeming en lidmaatschap van de klachtencommissie 1. De klachtencommissie bestaat uit bij voorkeur vijf, doch ten minste drie leden, waaronder één jurist. De voorzitter en de overige leden van de klachtencommissie worden benoemd door de Raad van Bestuur van het Deventer. 2. De zorgaanbieder stelt de klachtencommissie samen en benoemt de leden op voordracht van: a. de cliëntenraad b. de medische staf c. de verpleegkundige adviesraad d. een voor de eerstelijnsgezondheidszorg representatieve regionale organisatie van huisartsen. De Raad van Bestuur vraagt hiervoor advies aan de zittende klachtencommissie. 3. De leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk van het Deventer, dat wil zeggen dat zij niet in of voor het Deventer werkzaam zijn. 4. Aan de klachtencommissie is een ambtelijk secretaris toegevoegd. De ambtelijk secretaris wordt voor onbepaalde tijd benoemd en is geen lid van de klachtencommissie. In tegenstelling tot de leden van de klachtencommissie kan de ambtelijk secretaris wel in of voor het Deventer werkzaam zijn. 5. Voor ieder lid van de klachtencommissie wordt zo mogelijk een plaatsvervangend lid door de desbetreffende raad of organisatie voorgedragen. 6. De leden worden benoemd op persoonlijke titel. Zij nemen zonder last of ruggespraak deel aan de besluitvorming binnen de klachtencommissie. 7. De leden van de klachtencommissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar. De klachtencommissie stelt een rooster van aftreden van de leden en hun plaatsvervangers op. De plaatsvervangende leden van de klachtencommissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij zijn niet herbenoembaar. Deze termijn kan voorafgaand aan of volgend op het reguliere lidmaatschap van de klachtencommissie ingevuld worden. De termijn voor lidmaatschap en plaatsvervangend lidmaatschap is maximaal 12 jaar. Pagina 6 van 10

7 8. De bepalingen van deze regeling en van het Huishoudelijk Reglement Klachtencommissie Deventer gelden onverkort voor de plaatsvervangende leden. 9. Het lidmaatschap van de klachtencommissie eindigt door opzegging op eigen verzoek, door overlijden, bij het einde van de zittingstermijn, door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan men benoemd is of door ontslag uit de functie door de zorgaanbieder om gewichtige redenen. Tot dit laatste kan slechts worden besloten na de klachtencommissie te hebben gehoord. De zorgaanbieder voorziet zo spoedig mogelijk in opvolging. 10. De zorgaanbieder draagt verder zorg voor secretariële, financiële en ruimtelijke ondersteuning van de klachtencommissie Taken van de klachtencommissie 1. Het beoordelen van de ontvankelijkheid van de klacht. 2. Het onderzoeken van de klacht door het verzamelen van feiten en het horen van personen die betrokken zijn bij de gedraging waarover is geklaagd. 3. Indien aan de klachtencommissie een klacht wordt voorgelegd die een schadeclaim inhoudt of die anderszins betrekking heeft op een schadeclaim, geeft de klachtencommissie geen oordeel over de aansprakelijkheid, maar beperkt de klachtencommissie zich (ook dan) tot de beoordeling van de gegrondheid van (dat deel van) de klacht (dat geen schadeclaim is). 4. De klachtencommissie beoordeelt de klacht en komt, al dan niet vergezeld van aanbevelingen aan de zorgaanbieder, tot een uitspraak over de gegrondheid ervan. De klachtencommissie doet haar schriftelijke uitspraak binnen drie maanden na ontvangst van de klacht aan de klager en de aangeklaagde en in afschrift aan de zorgaanbieder toekomen. Slaagt de klachtencommissie er niet in binnen die termijn tot een uitspraak te komen dan zal zij daarvan mededeling doen aan de klager, de aangeklaagde en de zorgaanbieder onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie alsnog uitspraak zal doen. 5. De klachtencommissie signaleert tekortkomingen in de dienstverlening en doet gevraagd en ongevraagd aanbevelingen aan de zorgaanbieder voor de bewaking en de bevordering van de kwaliteit van de zorg. Als een klacht betrekking heeft op een risicovolle situatie van structurele aard, waarbij sprake is van onverantwoorde zorg, dan moet de klachtencommissie de zorgaanbieder daar op wijzen. Als de klachtencommissie constateert dat de zorgaanbieder geen maatregelen heeft getroffen, dan dient de klachtencommissie de situatie te melden aan de Inspectie voor de Gezondheidzorg. De klachtencommissie stelt de zorgaanbieder en de aangeklaagde van tevoren op de hoogte van een dergelijke melding. De klachtencommissie verstrekt bij de melding aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg de naam van de aangeklaagde en de naam van de klager als deze laatste daarvoor toestemming heeft gegeven. 6. De klachtencommissie legt haar manier van werken vast in een door haar op te stellen huishoudelijk reglement. Dit reglement en de wijziging daarvan behoeven de goedkeuring van de zorgaanbieder. Het huishoudelijk reglement bevat in ieder geval regels over: de frequentie van de vergaderingen, de manier waarop een klacht bij de klachtencommissie Pagina 7 van 10

8 aanhangig wordt gemaakt, de manier waarop en de termijn waarbinnen de klager een ontvangstbevestiging krijgt, de manier waarop de aangeklaagde in kennis wordt gesteld van een tegen hem gerichte klacht Bevoegdheden van de klachtencommissie 1. Het inwinnen van informatie en het met toestemming van de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger raadplegen van voor de klacht relevante documentatie zoals het medisch en verpleegkundig dossier. 2. Het oproepen en het horen van personen die bij de gedraging waarover is geklaagd zijn betrokken. 3. Het in overleg met de zorgaanbieder inschakelen van externe deskundigen. 4. Het betreden van ruimten voor zover dit voor de uitoefening van haar taak noodzakelijk is. Hierbij wordt de privacy in acht genomen en wordt rekening gehouden met eventuele organisatorische belemmeringen in tijd en plaats Ontvankelijkheid van de klacht, ingediend bij de klachtencommissie 1. De klager is niet-ontvankelijk als: - de klacht geen betrekking heeft op (personen die werkzaam of werkzaam zijn geweest in of voor) het Deventer - de klacht anoniem is ingediend - de klacht is ingediend namens een patiënt zonder diens toestemming - eenzelfde klacht van dezelfde klager nog bij de klachtencommissie in behandeling is de klacht al eerder door de klachtencommissie is behandeld en zich geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan. 2. De voorzitter van de klachtencommissie beslist over de ontvankelijkheid, al dan niet in overleg met de overige commissieleden. 3. Als de klacht niet-ontvankelijk is, wordt dit binnen drie weken schriftelijk, onder opgave van de reden(en), aan de klager meegedeeld Gevolgen van de uitspraak van de klachtencommissie 1. Er is geen beroepsmogelijkheid tegen een uitspraak van de klachtencommissie. 2. De zorgaanbieder laat binnen een maand na ontvangst van de uitspraak de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie schriftelijk weten of hij maatregelen neemt en zo ja welke. Bij afwijking van deze termijn doet de zorgaanbieder daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie onder vermelding van de termijn waarbinnen hij zijn standpunt alsnog kenbaar zal maken. Deze laatste termijn kan maximaal twee maanden bedragen Kosten 1. Aan de klager en de aangeklaagde worden voor de opvang, de bemiddeling en de afhandeling van de klacht geen kosten in rekening gebracht. De kosten voor het Pagina 8 van 10

9 inschakelen van een adviseur of een begeleider door de klager of de aangeklaagde is voor diens eigen rekening. 2. Indien de klachtencommissie getuigen of deskundigen inschakelt komen de kosten daarvan voor rekening van het Deventer Melding calamiteit, seksueel misbruik of misdrijf aan zorgaanbieder De klachtenfunctionaris en de klachtencommissie melden een klacht waarbij mogelijk een calamiteit, seksueel misbruik of een misdrijf aan de orde is direct aan de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris en de klachtencommissie starten in dat geval de verdere afhandeling van de klacht (alleen) als de klager dit wenst. Onder een calamiteit dient te worden verstaan: iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid. Onder seksueel misbruik dient te worden verstaan: ieder grensoverschrijdend seksueel gedrag waarbij sprake is van een lichamelijk, geestelijk of relationeel overwicht Bijdragen aan kwaliteitsverbetering 1. Zorgverleners bespreken in teamverband of in vakgroepverband de signalen van onvrede waarmee zij te maken krijgen en de betekenis daarvan in termen van kwaliteitsverbetering. Hierbij houden zij rekening met de privacy van de klager en de aangeklaagde(n). 2. Leidinggevenden rapporteren (periodiek) aan de zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris of en zo ja hoe zij op basis van de klachten tot kwaliteitsverbetering zijn gekomen. 3. De klachtenfunctionaris gebruikt de informatie voortkomend uit klachten om samen met de kwaliteitsfunctionaris(sen) te komen tot beleid ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. 4. De zorgaanbieder zorgt voor een systematische controle en borging van maatregelen die naar aanleiding van klachten en adviezen zijn genomen. De zorgaanbieder monitort de bereikte resultaten Evaluatie De klachtenfunctionaris, de klachtencommissie en de zorgaanbieder hebben periodiek overleg over (de afhandeling van) klachten en het klachtenbeleid in het Deventer. Daarbij zullen in het bijzonder de resultaten van de door de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie gegeven aanbevelingen worden besproken. 8. Registratie 8.1.Jaarverslag De zorgaanbieder brengt vóór 1 juni van elk jaar een openbaar jaarverslag met informatie over de klachtenafhandeling en het klachtenbeleid uit. Hierin komen alle manieren van behandeling van klachten aan de orde: door zorgverleners zelf, door de klachtenfunctionaris en door de klachtencommissie. In het jaarverslag zijn onder meer opgenomen: een beknopte beschrijving van de klachtenregeling, de manier waarop de zorgaanbieder de klachtenregeling onder de Pagina 9 van 10

10 aandacht van zijn patiënten heeft gebracht, het aantal en de aard van de klachten, de samenstelling van de klachtencommissie, het aantal klachten dat door de klachtencommissie gegrond of ongegrond is verklaard, tot welke aanbevelingen de klachten hebben geleid en welke maatregelen door de zorgaanbieder zijn genomen. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van het Deventer Dossiervorming Van de afhandeling van een klacht wordt een dossier bijgehouden door het secretariaat van de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie. De klachtendossiers worden tot vijf jaar na afhandeling van de klacht bewaard, tenzij belangen zich hiertegen verzetten. 9. Privacy Allen die bij de afhandeling van een klacht betrokken zijn (geweest), zijn tot geheimhouding verplicht met betrekking tot wat hen uit hoofde van die afhandeling bekend is geworden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden. De geheimhouding geldt onder voorbehoud van enig wettelijk voorschrift dat tot bekendmaking kan verplichten. De geheimhoudingsplicht van de leden van de klachtencommissie duurt na beëindiging van het lidmaatschap voort. 10. Slotbepalingen 1. Klagers die van mening zijn dat de zorgaanbieder de wet niet of onvoldoende naleeft kunnen zich tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg wenden. 2. Voor vaststelling, wijziging of intrekking van deze regeling beslist de zorgaanbieder, gehoord de klachtenfunctionaris, de klachtencommissie en de Cliëntenraad 3. De zorgaanbieder draagt zorg voor bekendmaking van deze regeling binnen het Deventer. 11. Gerelateerde documenten - Huishoudelijk reglement klachtencommissie - Klachtenformulier: https://www.dz.nl/klachten/go/documenten/klachtenformulier/ - Klachtenfolder: Pagina 10 van 10

Klachtenregeling GGD regio Utrecht

Klachtenregeling GGD regio Utrecht Klachtenregeling GGD regio Utrecht Artikel 1 BEGRIPPEN Klacht Uiting van onvrede over de zorgverlening en/of dienstverlening en/of bejegening door de zorgaanbieder. Klager Een natuurlijk persoon die gebruik

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Zorggroep Noordwest-Veluwe

Klachtenregeling cliënten Zorggroep Noordwest-Veluwe Klachtenregeling cliënten Zorggroep Noordwest-Veluwe Inhoudsopgave 2 1 Titel 3 2 Doel 3 3 Toepassingsgebied 3 4 Definities 3 5 Uitganspunten bij het klachtenbeleid en de klachtenregeling 4 5 1 Algemeen

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Inleiding De Zelfstandige Psychiaters Kennemerland hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen cliënten en hun

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT)

Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT) Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT) Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder Een natuurlijke persoon die zorg verleent bij

Nadere informatie

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder:

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: a) de wet: de Wet inzake bloedvoorziening;

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroepsbeoefenaar: de zelfstandig werkende echoscopist,

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK

KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de klachtenfunctionaris van de Klachtencommissie Deze klachtenregeling is door

Nadere informatie

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek.

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 23 oktober 2017 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Oktober 2018 Introductie: Het

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix Klachtenregeling Streekziekenhuis Koningin Beatrix Het SKB vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn over de dienstverlening in het ziekenhuis. Daarom streven de medewerkers er naar

Nadere informatie

Klachtenregeling Onderwijs

Klachtenregeling Onderwijs Klachtenregeling Onderwijs Verantwoording Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat deze zich met een eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing kan wenden

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ.

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Preambule: Dit reglement is een praktische uitwerking van de uitgangspunten met betrekking tot een onafhankelijke

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Artikel 1: Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klachtencommissie.

Nadere informatie

RE01 Klachtenregeling patiënten

RE01 Klachtenregeling patiënten RE01 Klachtenregeling patiënten Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de Klachtenfunctionaris de vestigingscoördinator de website www.obesitaskliniek.nl Deze klachtenregeling

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Klachtenregeling De Zorgprofessional

Klachtenregeling De Zorgprofessional Klachtenregeling De Zorgprofessional Deze klachtenregeling 1 geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De wet gaat onder andere over de behandeling van klachten van cliënten en/of

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

Klachtenreglement Bijzondere Zorg Midden Nederland

Klachtenreglement Bijzondere Zorg Midden Nederland Klachtenreglement Bijzondere Zorg Midden Nederland Steynlaan 45, 3701 EB Zeist KvK 65697472 bank NL28ABNA0495571601 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Klachtenreglement Voor het klachtenformulier: zie laatste pagina De CVP is te bereiken via: KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, KLACHTENREGELING GGD HAAGLANDEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - de GGD Den Haag en de GGD Zuid-Holland West per 1 januari 2014 gezamenlijk de

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Noorderlicht GGZ; b. raad van bestuur :

Nadere informatie

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen.

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen. 9.3.1.3 KLACHTENREGELING ZORG-LOS Inleiding De wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) legt aan zorgaanbieders een verplichtend kader op voor het treffen van een regeling om klachten van zorgvragers

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen KLACHTENCOMMISSIE Onafhankelijk orgaan van Emergis, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg RGC Zeeuws-Vlaanderen PAAZ Admiraal De Ruyter Ziekenhuis De Villa, Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Zorgaanbieder Elk bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) aangesloten (aspirant-)lid.

Nadere informatie

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen Klachtenreglement voor naastbetrokkenen 1 Doelstelling - Tegemoet komen aan de klager en zo mogelijk oplossen van diens onvrede. - Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging

Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging KLACHTENREGELING Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging Klachtenregeling t.b.v. de Nederlandse Feldenkrais Vereniging Index A. Algemene informatie... 2 B. Begripsbepalingen 2 C. Doelstelling

Nadere informatie

c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling

c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling Klachtenreglement Cliënten Stichting Thuiszorg West-Brabant Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht.

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht. REGLEMENT VOOR DE KLACHTENBEHANDELING, HU Klinieken Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen Aangeklaagde Degene tegen wie een klacht is ingediend.

Nadere informatie

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door:

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door: Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Allerzorg; b. directie : de

Nadere informatie

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure Klachtenprocedure Document/proceseigenaar: Klachtenprocedure/Eric Verkaar Versienummer: definitief Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 30 juni 2016 ALV Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015

KLACHTENREGELING. Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015 KLACHTENREGELING Stichting Jeugdbescherming Gelderland Januari 2015 Puck van de Veer Hans Lomans Januari 2015 1.0 definitief 30-12-2014 RvB 01-01-2016 VOORWOORD Cliënten hebben recht een zorgvuldige behandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord Klachtenregeling Cliënten van Jeugdbescherming Noord Deze regeling is van toepassing vanaf 1 juli 2015 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Artikelen Artikel 1 Begripsbepalingen / 4 Artikel 2 De Klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT

Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT Gelet op de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCz) en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, vastgesteld d.d. 1 september

Nadere informatie

Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten

Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur NKI-AVL op

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Doel van de klachtenregeling Alexander Monro Borstkankerziekenhuis

Doel van de klachtenregeling Alexander Monro Borstkankerziekenhuis Klachtenregeling Alexander Monro Borstkankerziekenhuis INHOUD Inleiding Artikel 1. Artikel 2. Definities Doel van de klachtenregeling Alexander Monro Borstkankerziekenhuis Artikel 3. De klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a) klacht: iedere uiting van onvrede over het beleid van de Stichting Landschapsbeheer

Nadere informatie

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen.

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen. KLACHTENREGELING VAN STICHTING GEZONDHEIDSCENTRA EINDHOVEN Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Zorgaanbieder: De instelling die de zorg of dienst verleent c.q. heeft verleend of personen die werkzaam zijn voor

Nadere informatie

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland.

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. September 2012 Onafhankelijke Klachtregeling Mondhygiënisten (OKM) Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. Secretariaat

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie WKCZ

Regeling Klachtencommissie WKCZ Regeling Klachtencommissie WKCZ Bijlage 2 bij Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT]

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] Postadres: Gooimeer 4-15 1411 DC Naarden 2 Inleiding Op grond van

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het handelen van

Nadere informatie

Reglement Landelijke Klachtencommissie voor cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid

Reglement Landelijke Klachtencommissie voor cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid Reglement Landelijke Klachtencommissie voor cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid Artikel 1 Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Nadere informatie

R09 Klachtenreglement Jeugdwet indicaties

R09 Klachtenreglement Jeugdwet indicaties R09 Klachtenreglement Jeugdwet indicaties Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie La Hacienda zorg/begeleiding heeft verleend. Hieronder wordt tevens verstaan de

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

a: Klacht: een uiting van onvrede over de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg.

a: Klacht: een uiting van onvrede over de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg. KLACHTENREGELING JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Considerans De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz), welke werd ingevoerd in 1995 en herzien in 2005, verplicht elke zorginstelling een regeling te treffen

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

KLACHTREGLEMENT VvvK. Tel ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr Bankrekening ING nr

KLACHTREGLEMENT VvvK. Tel ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr Bankrekening ING nr KLACHTREGLEMENT VvvK Tel. 06 11 59 69 11 info@vvvk.nl ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr. 34348867 Bankrekening ING nr. 4218990 KLACHTREGLEMENT VAN DE KLACHTENCOMMISSIE VAN DE VERENIGING VAN & VOOR KINDERTHERAPEUTEN

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Klachten in de Braamkliniek

Klachten in de Braamkliniek Klachten in de Braamkliniek - Interne opvang van klachten en de omgang daarmee in de Braamkliniek Assen - Klachtenreglement van de Braamkliniek Assen Geachte dames en heren, Achter dit blad treft u een

Nadere informatie

REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc)

REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc) Bijlage II REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc) HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 1.1 Deze regeling beoogt te voorzien in

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten.

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. EDT Maastricht Klachtenreglement 1 Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

b. Afdeling: Een medische afdeling van VUmc, zoals bedoeld in artikel 12.15 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

b. Afdeling: Een medische afdeling van VUmc, zoals bedoeld in artikel 12.15 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Klachtenregeling VU medisch centrum Preambule Deze regeling beoogt te voorzien in een geheel van beleid, maatregelen en middelen voor de behandeling van klachten bedoeld in artikel 2 van de Wet Klachtrecht

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Voorzet Behandeling

Klachtenreglement Stichting Voorzet Behandeling Voorzet Behandeling Klachtenreglement Stichting Voorzet Behandeling 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten

Nadere informatie

KLACHTEN- REGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE

KLACHTEN- REGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE KLACHTEN- REGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE KLACHTENREGELING OPENBARE APOTHEKEN DECEMBER 2016 INLEIDING Deze klachtenregeling

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Klachtenfunctionarissen Als u klachten heeft... Inleiding VieCuri Medisch Centrum heeft het leveren van goede zorg hoog in het vaandel staan. Toch gaat er soms iets mis of lopen zaken niet zoals u dat

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Overwegende dat: de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) zorgaanbieders de verplichting oplegt tot een klachtregeling; de osteopathie met haar

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Als u niet tevreden bent Het vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven onze medewerkers ernaar om u tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen, te

Nadere informatie

Klachtenbehandeling door de klachtencommissie

Klachtenbehandeling door de klachtencommissie Klachtenbehandeling door de klachtencommissie De klachtencommissie onderzoekt bij de commissie ingediende klachten en beoordeelt de gegrondheid van de klacht in de zin van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector,

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 KLACHTENREGLEMENT Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 Woord vooraf Op 1 november 1995 is de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (verder te noemen: Wkcz) in werking getreden.

Nadere informatie

Klachtenregeling Externe klachtencommissie leveranciers (medische hulpmiddelen)

Klachtenregeling Externe klachtencommissie leveranciers (medische hulpmiddelen) Versie 1.9 Pagina Pagina 1 van 10 Klachtenregeling Externe klachtencommissie leveranciers (medische hulpmiddelen) Datum vastgesteld 13-12-2016 Vastgesteld door M. van Veenendaal Versie 1.9 Pagina Pagina

Nadere informatie

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris Klachtenreglement Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Versie 1 12 10 2007 Reglement goedgekeurd door Bestuur, van kracht per 1 11 2007 Versie 2 02 06 2014 Wijziging goedgekeurd door Bestuur,

Nadere informatie