Documenttype: Reglement Versie: 6 Code: Centrale stafdienst Klachten Titel: Klachtenregeling patiënten Deventer Ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documenttype: Reglement Versie: 6 Code: Centrale stafdienst Klachten Titel: Klachtenregeling patiënten Deventer Ziekenhuis"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Titel Doel Toepassingsgebied Definities Uitgangspunten bij het klachtenbeleid en de klachtenregeling Werkwijze: het indienen van een klacht Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Taken van de klachtenfunctionaris Bevoegdheden van de klachtenfunctionaris Benoeming en lidmaatschap van de klachtencommissie Taken van de klachtencommissie Bevoegdheden van de klachtencommissie Ontvankelijkheid van de klacht, ingediend bij de klachtencommissie Gevolgen van de uitspraak van de klachtencommissie Kosten Melding calamiteit, seksueel misbruik of misdrijf aan zorgaanbieder Bijdragen aan kwaliteitsverbetering Evaluatie Registratie Jaarverslag Dossiervorming Privacy Slotbepalingen Gerelateerde documenten Titel Klachtenregeling voor patiënten van het Deventer. 2. Doel De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (1995; hierna ook: WKCZ) stelt specifieke eisen aan de behandeling van klachten van patiënten door instellingen in de gezondheidszorg. De Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg (2004) vormt daarnaast een kader van aanbevelingen voor instellingen in de gezondheidszorg over de organisatie van en de toegang tot klachtenregelingen, het omgaan van de zorgverlener met de klager, de opvang, de bemiddeling en de behandeling van klachten en het bijdragen van klachten aan kwaliteitsverbetering. Het doel van deze klachtenregeling is tweeledig. Enerzijds om de klager te begeleiden en zorg te dragen voor een adequate afhandeling van de klacht. Anderzijds om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. 3. Toepassingsgebied breed. 4. Definities Aangeklaagde Degene tegen wie de klacht zich richt. Dit is de persoon de zorgaanbieder zelf of een voor deze (in het verleden) werkzame persoon die direct betrokken was bij, of die verantwoordelijkheid draagt voor wat de klager in zijn klacht aan de orde stelt. Pagina 1 van 10

2 Klacht Uiting van onvrede over de zorgverlening, de dienstverlening of de bejegening, of een combinatie daarvan, door de zorgaanbieder of een voor hem werkzame persoon. Klachtenafhandeling Verzamelbegrip voor alle handelingen, procedures en instanties die betrekking hebben op de omgang met klachten. Klachtenbehandeling De formele procedure bij de klachtencommissie die gericht is op het doen van een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Klachtenbemiddeling Een methode om met de inzet van een neutraal en onpartijdig persoon, de klachtenfunctionaris, een conflict, of bij de klager levende onvrede tot een oplossing te brengen. Er kan op verschillende manieren bemiddeld worden bij klachten, onder meer door een bemiddelingsgesprek tussen de klager en de aangeklaagde(n) onder begeleiding van de klachtenfunctionaris. Klachtencommissie Een door de zorgaanbieder ingestelde onafhankelijke instantie die volgens de bepalingen uit de WKCZ, de Klachtenregeling Deventer en het Huishoudelijk Reglement Klachtencommissie Deventer klachten behandelt en komt tot een oordeel over de gegrondheid van de klacht en dat oordeel al dan niet vergezeld doet gaan van aanbevelingen aan de zorgaanbieder. De klachtencommissie kan naar aanleiding van een klacht een melding doen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Klachtenfunctionaris De door de zorgaanbieder aangewezen persoon die zich toelegt op de opvang en de afhandeling van klachten en op de bemiddeling bij klachten. De klachtenfunctionaris is weliswaar in dienst van het Deventer maar verricht zijn werkzaamheden vanuit een professioneel onafhankelijke en onpartijdige positie. De klachtenfunctionaris kan en zal waar mogelijk naar aanleiding van of in samenhang met klachten advies uitbrengen in het kader van kwaliteitsverbetering. Klachtenopvang Klachtenopvang is het aanhoren van de klager en/of het in ontvangst nemen van de klacht, waarbij zo nodig (beperkte) emotionele opvang wordt geboden en waarbij in overleg met de klager wordt bepaald hoe de klacht verder zal worden afgehandeld. In dit kader vindt voor zover nodig een nadere verkenning plaats van het verhaal van de klager, de toedracht, de acties tot dan toe, de doelen en de wensen van de klager en of de klacht in behandeling kan worden genomen. Daarnaast kan ondersteuning worden geboden bij het op schrift stellen van de klacht. Klachtenopvang is een functie die elke klachteninstantie rondom het moment van indiening van een klacht vervult. De klachtenfunctionaris heeft hierin echter een expliciete taak. Klager Een natuurlijk persoon die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van het Deventer en een klacht indient. Dit kan de patiënt zelf zijn of namens de patiënt zijn vertegenwoordiger. Ook kan geklaagd worden over een gedraging jegens een patiënt die inmiddels is overleden. Pagina 2 van 10

3 Wet De Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Zorgaanbieder De rechtspersoon die het Deventer in stand houdt. De rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. Zorgverlener Een (in het verleden) voor de zorgaanbieder werkzame persoon, die direct of indirect betrokken is (geweest) bij de zorgverlening, de dienstverlening of de bejegening waar het in de klacht over gaat. 5. Uitgangspunten bij het klachtenbeleid en de klachtenregeling 1. De klager kan kiezen waar hij zijn klacht kenbaar wil maken en in behandeling wil laten nemen: bij de zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling, bij de klachtenfunctionaris of bij de klachtencommissie. 2. De klacht wordt bij voorkeur eerst tussen de klager en de aangeklaagde besproken. Dit is het moment waarop veelal direct een oplossing van de klacht mogelijk is. 3. Bij de opvang, de bemiddeling en de behandeling van de klacht staan onpartijdigheid en onbevooroordeeld zijn voorop. 4. Bij de afhandeling van klachten wordt hoor en wederhoor toegepast. 5. Klachten worden snel, zorgvuldig en deskundig afgehandeld. 6. De klachten die bij de klachtenfunctionaris en de Raad van Bestuur binnenkomen worden centraal geregistreerd door de klachtenfunctionaris. De klachten die elders binnenkomen worden eveneens zoveel mogelijk verzameld, om in de kwaliteitsrapportage te worden verwerkt. 7. Klachten worden zoveel mogelijk vertaald naar kwaliteitsverbetering van de zorg. 6. Werkwijze: het indienen van een klacht Mogelijkheid 1: de klager bespreekt de klacht rechtstreeks met de zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling. Deze mogelijkheid heeft nadrukkelijk de voorkeur boven andere methoden van klachtenafhandeling omdat het directe contact tussen de zorgverlener en de patiënt bij uitstek de gelegenheid vormt om klachten aan de orde te stellen. De zorgverlener kan rechtstreeks achterliggende vragen beantwoorden, opheldering geven bij misverstanden, zonodig excuus aanbieden, zorgen voor herstel van de relatie, problemen proberen op te lossen en verbeteringen aanbrengen. De patiënt kan ook de leidinggevende van de afdeling benaderen. Deze is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de afdeling en bij uitstek degene bij wie je terecht kunt met vragen, Pagina 3 van 10

4 opmerkingen en klachten over de afdeling. Vaak voorkomt zo n gesprek verdere onduidelijkheden en misverstanden en kan het tot verbetering leiden. Via de balie of de afdelingssecretaresse kan een afspraak worden gemaakt met de zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling. Er wordt gestreefd naar een maximale termijn van drie weken voor deze manier van klachtenafhandeling. Mogelijkheid 2: de klager dient de klacht schriftelijk of mondeling in bij de klachtenfunctionaris. Als het niet lukt om de klacht met de zorgverlener of met de leidinggevende van de afdeling te bespreken of als het gesprek niet naar tevredenheid is verlopen, kan de klager een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Ook kan de klager de klachtenfunctionaris benaderen als hij er tegenop ziet om de klacht rechtstreeks met de zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling te bespreken. De klachtenfunctionaris zorgt voor de klachtenopvang en tracht te bemiddelen en geeft zonodig aanbevelingen aan de zorgaanbieder om verbeteringen in de zorgverlening te realiseren. De klager kan de klacht schriftelijk of mondeling indienen. Hij kan ook gebruikmaken van een klachtenformulier of zijn klacht kenbaar maken via de website van het Deventer. Binnen een week ontvangt de klager een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere procedure. De gemiddelde duur voor het afhandelen van een klacht bedraagt bij inschakeling van de klachtenfunctionaris twee weken. Bij het afhandelen van complexe klachten of als er sprake is van andere bijzondere omstandigheden wordt gestreefd naar een maximale termijn van zes weken voor afhandeling van de klacht. Mogelijkheid 3: de klager dient de klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie. Als de klager een oordeel over de gegrondheid van zijn klacht wenst, kan hij zijn klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en beoordeelt of de klacht gegrond is. Dat (schriftelijke) oordeel kan de klachtencommissie vergezeld doen gaan van aanbevelingen aan de zorgaanbieder om tot verbetering in de zorgverlening te komen. Bij klachten die rechtstreeks aan de klachtencommissie zijn gericht zal de klachtenfunctionaris desgewenst voor de eerste klachtenopvang en -bemiddeling zorgen. Op die manier kan worden getoetst of het indienen van de klacht bij de klachtencommissie overeenkomt met de wensen van de klager. Binnen een week ontvangt de klager een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere procedure. Het streven is om bij deze manier van klachtenafhandeling de klacht binnen drie maanden na ontvangst af te handelen. 7. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 7.1 Taken van de klachtenfunctionaris 1. Het in ontvangst nemen van klachten. 2. Het geven van informatie aan de klager en de aangeklaagde over de klachtenopvang, de klachtenbemiddeling en de afhandeling van klachten en over aansprakelijkstelling en het zonodig verwijzen naar interne of externe instanties voor klachtenafhandeling. 3. Het (zo mogelijk) bemiddelen bij de klacht, gericht op de afhandeling van de klacht naar tevredenheid van zowel de klager als de aangeklaagde(n). Hiertoe spreekt de klachtenfunctionaris met iedereen die bij de klacht betrokken is. Bemiddeling is vooral aangewezen als partijen streven naar het herstel van het onderlinge vertrouwen of het oplossen van ongenoegen. Daarnaast is bemiddeling aangewezen als de klager over bepaalde zaken opheldering wenst of een aanzet tot kwaliteitsverbetering nastreeft en de aangeklaagde bereid is daaraan mee te werken en als zij beiden openstaan voor Pagina 4 van 10

5 begeleiding van de klachtenfunctionaris als neutrale derde persoon. Als de klager een onderzoek met een schriftelijk oordeel over de gegrondheid van de klacht wil, zal de klachtenfunctionaris de klager naar de klachtencommissie doorverwijzen. 4. Het toezenden aan de aangeklaagde van een kopie van de klachtbrief of een korte schriftelijke weergave van een mondelinge klacht. Het ten minste eenmaal per jaar toezenden van een geanonimiseerde managementrapportage aan de Raad van Bestuur, het management en/of de voorzitter van de medische staf en de vakgroep(en) en de Cliëntenraad. 5. Het inschakelen van de aansprakelijkheidsverzekeraar als de zorgaanbieder of een in het Deventer werkzame zorgverlener of andere medewerker aansprakelijk is gesteld voor schade en, voor zover nodig, het in kennis stellen van degene die aansprakelijk is gesteld. De klachtenfunctionaris is namens de zorgaanbieder belast met de rol van intermediair tussen de claimende patiënt, de betrokken ziekenhuismedewerker(s) en de verzekeraar. De klachtenfunctionaris noch de klachtencommissie doet een uitspraak over de gegrondheid van een schadeclaim. 6. Als daartoe aanleiding bestaat wordt een klacht doorgegeven aan de Raad van Bestuur met als doel het inschakelen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Officier van Justitie. De klager en de aangeklaagde worden hierover geïnformeerd. 7. Het registreren van alle centraal ontvangen klachten en het verzamelen van de gegevens van decentraal ontvangen en afgehandelde klachten, alsmede het controleren en het evalueren van al die gegevens voor het bewaken en het bevorderen van de kwaliteitsverbetering van de zorg. 8. Het signaleren van tekortkomingen in de zorg- en dienstverlening en het gevraagd en ongevraagd doen van aanbevelingen aan de zorgaanbieder voor de bewaking en de bevordering van de kwaliteitsverbetering van de zorg. 9. Het opstellen van een klachtenjaarverslag, waarin de verschillende wijzen van afhandeling van klachten door zorgverleners zelf, de klachtenfunctionaris of door de klachtencommissie aan de orde komen. De klachtenfunctionaris stemt dit af met alle betrokkenen. 10. Het bijdragen aan de preventie van klachtwaardige gedragingen door het geven van voorlichting en advies aan zorgverleners in het Deventer en het geven van voorlichting en advies over de klachtenafhandeling. 11. Na afloop van de afhandelingtermijn informeert de klachtenfunctionaris telefonisch of per naar de tevredenheid van de klager over de afhandeling van zijn klacht. De klachtenfunctionaris zorgt voor terugkoppeling van die informatie met degene(n) die bij de afhandeling van de klacht betrokken waren Bevoegdheden van de klachtenfunctionaris Pagina 5 van 10

6 1. Het verzamelen van voor de klacht relevante informatie waaronder het met toestemming van de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) raadplegen van (medische) gegevens. 2. Het verrichten van onderzoek, waaronder het voeren van gesprekken met personen die zijn betrokken bij de gedraging(en) waarover is geklaagd. 3. Het in overleg met de zorgaanbieder inschakelen van externe deskundigen. 4. Het betreden van ruimten voor zover dit voor de uitoefening van zijn taken noodzakelijk is, met inachtneming van de privacy en rekening houdend met organisatorische belemmeringen in tijd en plaats Benoeming en lidmaatschap van de klachtencommissie 1. De klachtencommissie bestaat uit bij voorkeur vijf, doch ten minste drie leden, waaronder één jurist. De voorzitter en de overige leden van de klachtencommissie worden benoemd door de Raad van Bestuur van het Deventer. 2. De zorgaanbieder stelt de klachtencommissie samen en benoemt de leden op voordracht van: a. de cliëntenraad b. de medische staf c. de verpleegkundige adviesraad d. een voor de eerstelijnsgezondheidszorg representatieve regionale organisatie van huisartsen. De Raad van Bestuur vraagt hiervoor advies aan de zittende klachtencommissie. 3. De leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk van het Deventer, dat wil zeggen dat zij niet in of voor het Deventer werkzaam zijn. 4. Aan de klachtencommissie is een ambtelijk secretaris toegevoegd. De ambtelijk secretaris wordt voor onbepaalde tijd benoemd en is geen lid van de klachtencommissie. In tegenstelling tot de leden van de klachtencommissie kan de ambtelijk secretaris wel in of voor het Deventer werkzaam zijn. 5. Voor ieder lid van de klachtencommissie wordt zo mogelijk een plaatsvervangend lid door de desbetreffende raad of organisatie voorgedragen. 6. De leden worden benoemd op persoonlijke titel. Zij nemen zonder last of ruggespraak deel aan de besluitvorming binnen de klachtencommissie. 7. De leden van de klachtencommissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar. De klachtencommissie stelt een rooster van aftreden van de leden en hun plaatsvervangers op. De plaatsvervangende leden van de klachtencommissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij zijn niet herbenoembaar. Deze termijn kan voorafgaand aan of volgend op het reguliere lidmaatschap van de klachtencommissie ingevuld worden. De termijn voor lidmaatschap en plaatsvervangend lidmaatschap is maximaal 12 jaar. Pagina 6 van 10

7 8. De bepalingen van deze regeling en van het Huishoudelijk Reglement Klachtencommissie Deventer gelden onverkort voor de plaatsvervangende leden. 9. Het lidmaatschap van de klachtencommissie eindigt door opzegging op eigen verzoek, door overlijden, bij het einde van de zittingstermijn, door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan men benoemd is of door ontslag uit de functie door de zorgaanbieder om gewichtige redenen. Tot dit laatste kan slechts worden besloten na de klachtencommissie te hebben gehoord. De zorgaanbieder voorziet zo spoedig mogelijk in opvolging. 10. De zorgaanbieder draagt verder zorg voor secretariële, financiële en ruimtelijke ondersteuning van de klachtencommissie Taken van de klachtencommissie 1. Het beoordelen van de ontvankelijkheid van de klacht. 2. Het onderzoeken van de klacht door het verzamelen van feiten en het horen van personen die betrokken zijn bij de gedraging waarover is geklaagd. 3. Indien aan de klachtencommissie een klacht wordt voorgelegd die een schadeclaim inhoudt of die anderszins betrekking heeft op een schadeclaim, geeft de klachtencommissie geen oordeel over de aansprakelijkheid, maar beperkt de klachtencommissie zich (ook dan) tot de beoordeling van de gegrondheid van (dat deel van) de klacht (dat geen schadeclaim is). 4. De klachtencommissie beoordeelt de klacht en komt, al dan niet vergezeld van aanbevelingen aan de zorgaanbieder, tot een uitspraak over de gegrondheid ervan. De klachtencommissie doet haar schriftelijke uitspraak binnen drie maanden na ontvangst van de klacht aan de klager en de aangeklaagde en in afschrift aan de zorgaanbieder toekomen. Slaagt de klachtencommissie er niet in binnen die termijn tot een uitspraak te komen dan zal zij daarvan mededeling doen aan de klager, de aangeklaagde en de zorgaanbieder onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie alsnog uitspraak zal doen. 5. De klachtencommissie signaleert tekortkomingen in de dienstverlening en doet gevraagd en ongevraagd aanbevelingen aan de zorgaanbieder voor de bewaking en de bevordering van de kwaliteit van de zorg. Als een klacht betrekking heeft op een risicovolle situatie van structurele aard, waarbij sprake is van onverantwoorde zorg, dan moet de klachtencommissie de zorgaanbieder daar op wijzen. Als de klachtencommissie constateert dat de zorgaanbieder geen maatregelen heeft getroffen, dan dient de klachtencommissie de situatie te melden aan de Inspectie voor de Gezondheidzorg. De klachtencommissie stelt de zorgaanbieder en de aangeklaagde van tevoren op de hoogte van een dergelijke melding. De klachtencommissie verstrekt bij de melding aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg de naam van de aangeklaagde en de naam van de klager als deze laatste daarvoor toestemming heeft gegeven. 6. De klachtencommissie legt haar manier van werken vast in een door haar op te stellen huishoudelijk reglement. Dit reglement en de wijziging daarvan behoeven de goedkeuring van de zorgaanbieder. Het huishoudelijk reglement bevat in ieder geval regels over: de frequentie van de vergaderingen, de manier waarop een klacht bij de klachtencommissie Pagina 7 van 10

8 aanhangig wordt gemaakt, de manier waarop en de termijn waarbinnen de klager een ontvangstbevestiging krijgt, de manier waarop de aangeklaagde in kennis wordt gesteld van een tegen hem gerichte klacht Bevoegdheden van de klachtencommissie 1. Het inwinnen van informatie en het met toestemming van de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger raadplegen van voor de klacht relevante documentatie zoals het medisch en verpleegkundig dossier. 2. Het oproepen en het horen van personen die bij de gedraging waarover is geklaagd zijn betrokken. 3. Het in overleg met de zorgaanbieder inschakelen van externe deskundigen. 4. Het betreden van ruimten voor zover dit voor de uitoefening van haar taak noodzakelijk is. Hierbij wordt de privacy in acht genomen en wordt rekening gehouden met eventuele organisatorische belemmeringen in tijd en plaats Ontvankelijkheid van de klacht, ingediend bij de klachtencommissie 1. De klager is niet-ontvankelijk als: - de klacht geen betrekking heeft op (personen die werkzaam of werkzaam zijn geweest in of voor) het Deventer - de klacht anoniem is ingediend - de klacht is ingediend namens een patiënt zonder diens toestemming - eenzelfde klacht van dezelfde klager nog bij de klachtencommissie in behandeling is de klacht al eerder door de klachtencommissie is behandeld en zich geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan. 2. De voorzitter van de klachtencommissie beslist over de ontvankelijkheid, al dan niet in overleg met de overige commissieleden. 3. Als de klacht niet-ontvankelijk is, wordt dit binnen drie weken schriftelijk, onder opgave van de reden(en), aan de klager meegedeeld Gevolgen van de uitspraak van de klachtencommissie 1. Er is geen beroepsmogelijkheid tegen een uitspraak van de klachtencommissie. 2. De zorgaanbieder laat binnen een maand na ontvangst van de uitspraak de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie schriftelijk weten of hij maatregelen neemt en zo ja welke. Bij afwijking van deze termijn doet de zorgaanbieder daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie onder vermelding van de termijn waarbinnen hij zijn standpunt alsnog kenbaar zal maken. Deze laatste termijn kan maximaal twee maanden bedragen Kosten 1. Aan de klager en de aangeklaagde worden voor de opvang, de bemiddeling en de afhandeling van de klacht geen kosten in rekening gebracht. De kosten voor het Pagina 8 van 10

9 inschakelen van een adviseur of een begeleider door de klager of de aangeklaagde is voor diens eigen rekening. 2. Indien de klachtencommissie getuigen of deskundigen inschakelt komen de kosten daarvan voor rekening van het Deventer Melding calamiteit, seksueel misbruik of misdrijf aan zorgaanbieder De klachtenfunctionaris en de klachtencommissie melden een klacht waarbij mogelijk een calamiteit, seksueel misbruik of een misdrijf aan de orde is direct aan de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris en de klachtencommissie starten in dat geval de verdere afhandeling van de klacht (alleen) als de klager dit wenst. Onder een calamiteit dient te worden verstaan: iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid. Onder seksueel misbruik dient te worden verstaan: ieder grensoverschrijdend seksueel gedrag waarbij sprake is van een lichamelijk, geestelijk of relationeel overwicht Bijdragen aan kwaliteitsverbetering 1. Zorgverleners bespreken in teamverband of in vakgroepverband de signalen van onvrede waarmee zij te maken krijgen en de betekenis daarvan in termen van kwaliteitsverbetering. Hierbij houden zij rekening met de privacy van de klager en de aangeklaagde(n). 2. Leidinggevenden rapporteren (periodiek) aan de zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris of en zo ja hoe zij op basis van de klachten tot kwaliteitsverbetering zijn gekomen. 3. De klachtenfunctionaris gebruikt de informatie voortkomend uit klachten om samen met de kwaliteitsfunctionaris(sen) te komen tot beleid ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. 4. De zorgaanbieder zorgt voor een systematische controle en borging van maatregelen die naar aanleiding van klachten en adviezen zijn genomen. De zorgaanbieder monitort de bereikte resultaten Evaluatie De klachtenfunctionaris, de klachtencommissie en de zorgaanbieder hebben periodiek overleg over (de afhandeling van) klachten en het klachtenbeleid in het Deventer. Daarbij zullen in het bijzonder de resultaten van de door de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie gegeven aanbevelingen worden besproken. 8. Registratie 8.1.Jaarverslag De zorgaanbieder brengt vóór 1 juni van elk jaar een openbaar jaarverslag met informatie over de klachtenafhandeling en het klachtenbeleid uit. Hierin komen alle manieren van behandeling van klachten aan de orde: door zorgverleners zelf, door de klachtenfunctionaris en door de klachtencommissie. In het jaarverslag zijn onder meer opgenomen: een beknopte beschrijving van de klachtenregeling, de manier waarop de zorgaanbieder de klachtenregeling onder de Pagina 9 van 10

10 aandacht van zijn patiënten heeft gebracht, het aantal en de aard van de klachten, de samenstelling van de klachtencommissie, het aantal klachten dat door de klachtencommissie gegrond of ongegrond is verklaard, tot welke aanbevelingen de klachten hebben geleid en welke maatregelen door de zorgaanbieder zijn genomen. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van het Deventer Dossiervorming Van de afhandeling van een klacht wordt een dossier bijgehouden door het secretariaat van de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie. De klachtendossiers worden tot vijf jaar na afhandeling van de klacht bewaard, tenzij belangen zich hiertegen verzetten. 9. Privacy Allen die bij de afhandeling van een klacht betrokken zijn (geweest), zijn tot geheimhouding verplicht met betrekking tot wat hen uit hoofde van die afhandeling bekend is geworden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden. De geheimhouding geldt onder voorbehoud van enig wettelijk voorschrift dat tot bekendmaking kan verplichten. De geheimhoudingsplicht van de leden van de klachtencommissie duurt na beëindiging van het lidmaatschap voort. 10. Slotbepalingen 1. Klagers die van mening zijn dat de zorgaanbieder de wet niet of onvoldoende naleeft kunnen zich tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg wenden. 2. Voor vaststelling, wijziging of intrekking van deze regeling beslist de zorgaanbieder, gehoord de klachtenfunctionaris, de klachtencommissie en de Cliëntenraad 3. De zorgaanbieder draagt zorg voor bekendmaking van deze regeling binnen het Deventer. 11. Gerelateerde documenten - Huishoudelijk reglement klachtencommissie - Klachtenformulier: https://www.dz.nl/klachten/go/documenten/klachtenformulier/ - Klachtenfolder: Pagina 10 van 10

Klachtenregeling GGD regio Utrecht

Klachtenregeling GGD regio Utrecht Klachtenregeling GGD regio Utrecht Artikel 1 BEGRIPPEN Klacht Uiting van onvrede over de zorgverlening en/of dienstverlening en/of bejegening door de zorgaanbieder. Klager Een natuurlijk persoon die gebruik

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix Klachtenregeling Streekziekenhuis Koningin Beatrix Het SKB vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn over de dienstverlening in het ziekenhuis. Daarom streven de medewerkers er naar

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ.

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Preambule: Dit reglement is een praktische uitwerking van de uitgangspunten met betrekking tot een onafhankelijke

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Artikel 1: Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klachtencommissie.

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Zorgaanbieder Elk bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) aangesloten (aspirant-)lid.

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten

Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur NKI-AVL op

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door:

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door: Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Allerzorg; b. directie : de

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

b. Afdeling: Een medische afdeling van VUmc, zoals bedoeld in artikel 12.15 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

b. Afdeling: Een medische afdeling van VUmc, zoals bedoeld in artikel 12.15 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Klachtenregeling VU medisch centrum Preambule Deze regeling beoogt te voorzien in een geheel van beleid, maatregelen en middelen voor de behandeling van klachten bedoeld in artikel 2 van de Wet Klachtrecht

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Overwegende dat: de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) zorgaanbieders de verplichting oplegt tot een klachtregeling; de osteopathie met haar

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

Klachtenreglement. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

Klachtenreglement. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Klachtenreglement Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit klachtenreglement wordt

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Radboud Universitair Medisch Centrum. 16 april 2013

KLACHTENREGELING. Radboud Universitair Medisch Centrum. 16 april 2013 KLACHTENREGELING Radboud Universitair Medisch Centrum 16 april 2013 Klachtenregeling in het Radboud Universitair Medisch Centrum Uitgangspunten De Raad van Bestuur van het Radboud Universitair Medisch

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Klachtenreglement Martini Ziekenhuis

Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Verantwoording Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) moeten zorgaanbieders, die zorg leveren als in de wet omschreven voorzien in een regeling waardoor

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PATIËNTEN Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

KLACHTENREGELING PATIËNTEN Academisch Medisch Centrum, Amsterdam KLACHTENREGELING PATIËNTEN, Amsterdam Juni 2012 Preambule Deze regeling beoogt te voorzien in een geheel van beleid, maatregelen en middelen voor de behandeling van klachten bedoeld in artikel 2 van de

Nadere informatie

Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie

Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie Klachtenbeleid cliënten Libra Revalidatie & Audiologie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Aanleiding... 3 2. Doelstellingen klachtenbeleid... 4 3. Uitgangspunten klachtenbeleid... 4 4. Mogelijkhedenvan

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding Reglement Klachtencommissie Inleiding Dit document is van toepassing op de Klachtencommissie van het LUMC en beschrijft de werkwijze en verantwoordelijkheden van deze commissie. Hiermee wordt voldaan aan

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Pento

Reglement klachtencommissie Pento Reglement klachtencommissie Pento Versie februari 2014 Inleiding Zowel cliënten als medewerkers van Pento hebben de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Pento In

Nadere informatie

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei Klachtencommissie Informatie voor de klager Ziekenhuis Gelderse Vallei U heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie of overweegt dit te doen. U vindt hier informatie over de werkwijze van de klachtencommissie,

Nadere informatie

Klachtenreglement MINDABLE

Klachtenreglement MINDABLE Klachtenreglement MINDABLE Inleiding Dit klachtenreglement heeft als doelstelling: 1. het recht doen aan de individuele klager; en 2. het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van MINDABLE

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden;

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden; Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de kraamverzorgende;

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2. Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3

Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2. Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3. Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Inhoud Hoe werkt onze klachtenregeling?... 2 Klachtenregeling- Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Wie een klacht kan indienen... 4 Artikel 3 Bij wie een klacht kan

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie 1. Begripsomschrijving a. Raad van Bestuur: het krachtens artikel 3 lid 1 van de statuten van de Sophia Stichting te 's-gravenhage met het bestuur van de instelling belaste

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Klachtenprocedure Malva Opleiding

Klachtenprocedure Malva Opleiding 1 Klachtenprocedure Malva Opleiding Inwerkingtreding: januari 2010 Inhoudsopgave Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a klacht: de schriftelijk kenbaar gemaakte uiting van onvrede, komende van een cliënt 1,

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Prezzent

KLACHTENREGLEMENT. Prezzent KLACHTENREGLEMENT Prezzent Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: 1. Prezzent: de zorgverlenende instelling Stichting

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het

Nadere informatie

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling ALGEMEEN

Klachtenregeling ALGEMEEN Klachtenregeling ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: Zorgaanbieder: De bij de klachtenregeling van Stichting Xstrazorg aangesloten bemiddelingsorganisatie,

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid Klachtenregeling Reglement klachtenbehandeling KLACHTENREGELING EERSTELIJNSZORG Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid Het bestuur

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen Klachtenregeling Algemeen 1. Indien de eigenaar van een dier dat behandeld is door een lid van de BCND een klacht heeft over dat lid, bespreekt de eigenaar de klacht eerst met de behandelend therapeut.

Nadere informatie

KLACHTREGLEMENT ZELFSTANDIGE BEDRIJFSARTSEN INLEIDING

KLACHTREGLEMENT ZELFSTANDIGE BEDRIJFSARTSEN INLEIDING KLACHTREGLEMENT ZELFSTANDIGE BEDRIJFSARTSEN INLEIDING De gezondheidszorg kent het klachtrecht voor patiënten dat sinds 1995 geregeld is in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Het klachtrecht

Nadere informatie

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Vrijgegeven door documenthouder: Sectormanager Kwaliteitsmanager ASVZ pagina 1 van 7 1. Titel Klachtenreglement voor cliënten 2 Toepassingsgebied Een cliënt en/of

Nadere informatie

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Reglement van de klachtencommissie van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 4 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Infinitus zorg klachtenreglement

Infinitus zorg klachtenreglement Infinitus zorg klachtenreglement Inleiding Iedere klant van Infinitus zorg heeft recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dit is bij wet geregeld: de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun,

Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun, Klachtenregeling Humanitas DMH, versie JobRun Titel Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun, Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.2 / 15 december 2014 Opgesteld door / Afdeling / Functie Grethe

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Inleiding

Klachtenprocedure. Inleiding Klachtenprocedure Stichting Welzijn Bloemendaal Stichting Casca, Welzijn en Cultuur Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Stichting Welzijn Ouderen Heemstede Heemstede, mei 2011 Klachtenprocedure Inleiding

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Unu

KLACHTENREGLEMENT. Unu KLACHTENREGLEMENT Unu 2 INDIENEN VAN EEN KLACHT... 2 3 BEHANDELING KLACHTEN DOOR Unu...3 4 VERVOLGPROCEDURE... 4 5 KLACHTENCOMMISSIE... 5 6 BEHANDELING VAN DE KLACHT DOOR DE KLACHTENCOMMISSIE..6 7 GEVOLG

Nadere informatie

In deze bijlage vindt u informatie voor als u niet tevreden bent of wilt klagen over de geleverde begeleiding.

In deze bijlage vindt u informatie voor als u niet tevreden bent of wilt klagen over de geleverde begeleiding. Klachtenregeling Inleiding Als verpleegkundige en therapeute prober ik u zo goed mogelijk van dienst te zijn en goede zorg te verlenen. In een enkel geval kan er soms wel eens iets mis gaan. Dat is vervelend

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten Maashorst

Klachtenreglement voor cliënten Maashorst Klachtenreglement voor cliënten Maashorst De Stichting Maashorst; gevestigd te Reek overwegende dat van instellingszijde gestreefd wordt naar een hulpverlening aan cliënten van optimale kwaliteit; dat

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg.

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. - 1 - KLACHTENPROCEDURE Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. Vooraf: Het is de bedoeling dat de psychologen, psychotherapeuten

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

K L A C H T E N R E G E L IN G

K L A C H T E N R E G E L IN G KLACHTENREGELING Klachtenregeling Amnesty International, Afdeling Nederland, 2007 Inhoudsopgave I ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Definities Doelstellingen Geheimhouding II DE KLACHTENCOÖRDINATOR

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest, Arkin, HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest, Arkin, HVO-Querido Handleiding Familiebeleid 2.4.2 Voorbeelden van Klachtenregelingen voor familie van GGZ-cliënten Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest, Arkin, HVO-Querido GGZ ingeest,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Artikel 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten [thuiszorg- en/of kraamzorg]aanbieder, zijnde een rechtspersoon of

Nadere informatie

Klachtenregeling Surplus

Klachtenregeling Surplus Klachtenregeling Surplus Surplus wil graag uw mening horen over de geboden zorg en dienstverlening, ook als u een keer niet zo tevreden bent. Daarom heeft Surplus een klachtenregeling voor cliënten opgesteld.

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Klager: Huurder: Woningzoekende: Corporatie: Klacht: Commissie: Woning in Zicht: Definities De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Een

Nadere informatie