Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010"

Transcriptie

1 Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Activiteitenverslag 2010

2 Inhoudstafel Missie en visie...5 Organogram...6 Centrale diensten Voorstelling centrale diensten...8 Realisaties centrale diensten...14 Opleidingscentra...39 Buitendiensten Voorstelling buitendiensten...49 Activiteiten buitendiensten...50 EPI in cijfers

3 Minister De gevangenissen staan sinds vele jaren in het centrum van de maatschappelijke belangstelling. Jaar na jaar worden vele inspanningen geleverd om zowel op korte als op lange termijn oplossingen te vinden voor de onderliggende problemen. Opnieuw zijn heel wat belangrijke initiatieven gestart. Opleiding vormt een uitermate belangrijk element in het loopbaantraject van penitentiaire medewerkers en is van determinerende waarde voor de wijze waarop zij hun job invulling en richting geven. Precies daarom is de basisopleiding voor penitentiair bewakingsassistenten uitgebreid tot één jaar. Ik verwijs ook graag naar het belang van het verbeterproject globale aanpak : overheid en representatieve vakorganisaties engageren zich samen om een duurzaam kader te ontwikkelen waarbinnen het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) zijn doelstellingen kwalitatief kan realiseren binnen de grenzen van de beschikbare middelen. Dit vraagt om een optimalisering van het beheer van de middelen en van de aansturing van de organisatie. Vele factoren spelen daarbij een rol. Denken wij maar aan de overbevolking, postenbezetting, prestatiecoëfficiënt, absenteïsme, opleiding, spreiding van gedetineerden, enz. Bij het realiseren van dit project zijn alle belangrijke partners in verschillende fasen en onder diverse vormen betrokken. Ik kan het belang van dit project voor de hele organisatie niet genoeg onderstrepen en reken dan ook op de volle medewerking van alle betrokken geledingen van de FOD Justitie. De overbevolking in de gevangenissen blijft een structureel probleem dat dankzij de huur van de gevangenis in Tilburg beheersbaar is gebleven. Dit neemt niet weg dat er nog steeds een structureel tekort is van tot detentieplaatsen. De uitvoering van het Masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden is volop aan de gang. De concrete resultaten zullen echter pas voelbaar zijn in De huur van de gevangenis in Tilburg is dan ook een tijdelijke maatregel om deze overgangsperiode te overbruggen. Mijn uitdrukkelijke felicitaties gaan naar al wie de snelle operationalisatie van deze Nederlandse inrichting heeft mogelijk gemaakt. Dit geldt als een krachtig voorbeeld van teamwerk binnen het DG EPI, en dit in samenwerking met de beleidscel. Dat er in 2010 ondanks de aanhoudende overbevolking slechts drie ontvluchtingen waren rechtstreeks vanuit de gesloten inrichtingen zelf, is opmerkelijk. Dit cijfer staat in schril contrast met de golf van ontvluchtingen die zich in het jaar daarvoor had voorgedaan. Ik waardeer de alertheid van alle medewerkers waardoor meer van dit soort incidenten kon worden vermeden. En natuurlijk hoop ik dat deze terugval geen toevalstreffer maar een duurzaam resultaat is van hun inzet. Ten slotte dank ik het DG EPI ook voor de vele andere realisaties in 2010 en de wilskracht om een dynamische organisatie te blijven. Stefaan De Clerck Minister van Justitie 2

4 Voorzitter van het directiecomite slechte staat van de gebouwen vaak besproken op het directiecomité van de FOD Justitie om naar coherente en geïntegreerde oplossingen te zoeken. Als voorzitter van het directiecomité ben ik blij dat het DG EPI zich volledig inschrijft in de logica van een geïntegreerd management. Ik ben eveneens tevreden over de financiële processen en het optimaal gebruik van de budgettaire middelen die ter beschikking zijn. Ook het beheer van het personeel is het vermelden waard, met als hoogtepunt in 2010 het opstarten van de nieuwe basisopleiding voor het bewakingspersoneel. De publicatie van een aanvullend activiteitenverslag bij het jaarrapport van de FOD Justitie, voor het vierde jaar op rij, past mooi in de logica om zich in te schrijven in de processen van de FOD Justitie. Ik kan niet anders dan tevreden zijn over het feit dat een belangrijke organisatie als het DG EPI haar activiteiten aan de buitenwereld voorstelt en dat deze activiteiten de dagelijkse moeilijkheden overstijgen waaraan de penitentiaire administratie het hoofd moet bieden. Ik twijfel er niet aan dat de lezer van dit activiteitenverslag zal zien hoe het DG EPI steeds moderner, duidelijker en meer resultaatgericht te werk gaat, wat bijdraagt tot de uitvoering van de doelstellingen van de FOD Justitie. Gezien de politieke en budgettaire situatie was 2010 zeker geen gemakkelijk jaar voor de FOD Justitie. Het DG EPI kende, net zoals de andere entiteiten binnen onze organisatie, een moeilijke periode. Daar komen dan nog de steeds terugkerende problematieken bij die eigen zijn aan de penitentiaire wereld. Het beheer van een organisatie als het DG EPI vraagt een dagelijkse inzet en ik verheug mij op het bekijken van de resultaten die jaar na jaar bereikt worden en die u in dit activiteitenverslag 2010 kunt lezen. Alain Bourlet Voorzitter van het directiecomité De realisaties van het DG EPI zijn opmerkelijk, des te meer omdat de werkomstandigheden absoluut niet ideaal zijn. Zo worden de problemen rond overbevolking of rond de soms 3

5 Directeur-generaal 2010 was het vierde volledige jaar van mijn mandaat als directeur-generaal. Vier jaar waarin het DG EPI stap voor stap omgevormd werd van een logge, archaïsche en ouderwetse administratie in een moderne organisatie die hopelijk model staat binnen Justitie, binnen de federale administratie en zelfs op internationaal vlak. Nochtans werden wij geconfronteerd met negatieve factoren, die de verdere modernisering van het DG EPI afgeremd hebben. Met gemiddeld gedetineerden iedere dag in onze gevangenissen, werd, voor het zoveelste opeenvolgende jaar, een nieuw record bereikt. Ook op sociaal vlak was 2010 een moeilijk jaar. Wij kregen te maken met opmerkelijk veel en lange stakingen in een aantal gevangenissen. Er is een perceptie van personeelstekort. Nochtans kan niemand er naast kijken: met een invulling van ongeveer 99% van het personeelsplan 2010 voor het technisch en bewakingspersoneel scoort het DG EPI uitzonderlijk goed. De politieke situatie in ons land bood uiteraard geen ideale context om hervormingen en moderniseringen door te voeren. Wij zijn sinds eind april 2010 in lopende zaken, waardoor het uiterst ingewikkeld is om nieuwe projecten door te voeren. Maar ook projecten waarvan de realisatie in 2010 verwacht was, werden vertraagd. Zo was de verdere uitvoering van de basiswet voorzien in 2010 en zijn alle teksten dan ook klaar, maar door de lopende zaken was het niet mogelijk de uitvoeringsbesluiten door de Koning te laten tekenen. Toch waren er ook positieve signalen in Zo waren er slechts drie ontsnappingen rechtstreeks vanuit de gesloten inrichtingen, een historisch laag cijfer. Dit toont ook aan dat het veiligheidsbeleid langzaam maar zeker haar vruchten begint af te werpen. Ook binnen de gevangenissen zelf is het duidelijk dat de modernisering voortgezet wordt. Al die lokale initiatieven zal u in dit verslag terugvinden. Komen bijvoorbeeld aan bod : een groter aanbod aan opleidingen, culturele evenementen, belangrijke infrastructurele aanpassingen, personeelsaangelegenheden, enz. Ook de start van de vernieuwde opleiding van de penitentiair bewakingsassistenten krijgt uiteraard de nodige aandacht. Rond personeelsbeleid hebben wij in 2010 een aantal innovaties doorgevoerd in samenwerking met Selor. Wat betreft selectieprocedures is belangrijke vooruitgang geboekt dankzij de ongoing -procedure. Nu moeten wij verder werken om het systeem te verbeteren en performanter te maken was ook het laatste jaar waarin de focus op de ondersteunende diensten P&O, Budget en ICT lag. En dat zal u ook merken in de komende jaren. Vanaf 2011 gaat onze aandacht verschuiven naar de core-business van het DG EPI, en vooral dan naar de interne en externe rechtspositie van de gedetineerden, werkgelegenheid, classificatie en transferbeleid. Veel leesplezier! Hans Meurisse Directeur-generaal 4

6 Directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen Missie Het directoraat-generaal EPI: > is verantwoordelijk voor een rechtsconforme, veilige en humane uitvoering van vrijheidsberovende straffen en maatregelen, > heeft, vanuit haar expertise, een adviserende rol op penitentiair vlak, > verzekert een doelgericht beheer van elke entiteit binnen haar bevoegdheid. En dit alles binnen een herstelgerichte Justitie. Visie Het directoraat-generaal EPI wil: > op basis van het professionalisme van haar medewerkers, een organisatiebrede resultaatgerichtheid en integrale kwaliteitszorg, een toonaangevende dienstleverancier zijn, > een innoverende organisatie zijn door alert in te spelen op relevante ontwikkelingen en gericht te investeren in de ontplooiing van haar medewerkers, > optimaal intern en extern communiceren. 5

7 Organogram Directeur-generaal Management- ondersteuning PMO & Strategische Planning Directie P&O Directie ICT Coördinatie & Kwaliteitsbewaking Directie BB & L Directie Strategische Ondersteuning Regionale Directie Noord Regionale Directie Zuid Financiële Ondersteuning Logistieke Ondersteuning Juridische Ondersteuning Directie Detentiebeheer BAB DOGV Conceptuele Voorbereiding Antwerpen Brugge Andenne Arlon CDRGA R&D + Documentatie Dendermonde Gent Dinant Forest Veiligheidskorps DGZG Hasselt Hoogstraten Huy Ittre Centrale Garage PSD Ieper Leuven Hulp Leuven Centraal Mechelen Jamioulx Marneffe Lantin Mons Mobiele Equipe NCET Merksplas Oudenaarde Namur Nivelles Ruiselede St-Gillis Paifve St-Hubert Turnhout Wortel Tournai Verviers GFC GJ Everberg OCPP Tilburg - Brugge CFPP - Marneffe CFF Verviers St-Hubert GFC Tongeren OCPP - Brugge 6 OCPP - Merksplas

8 Centrale diensten Het DG EPI is een van de grootste entiteiten binnen de FOD Justitie. De organisatie bestaat uit een centraal bestuur en buitendiensten die alle penitentiaire inrichtingen en opleidingscentra omvatten. Voor de uitvoering van zijn opdrachten beschikt de directeur-generaal over verschillende centrale diensten en directies die rechtstreeks onder zijn bevoegdheid vallen. Door hun sturende en ondersteunende rol houden zij toezicht op en monitoren zij de buitendiensten. Zij behandelen ook de individuele dossiers van gedetineerden en beheren zowel het personeel als het materieel. Het Veiligheidskorps, dat instaat voor de overbrenging van de gedetineerden, behoort ook tot het directoraat-generaal. 7

9 Voorstelling Directeur-generaal De directeur-generaal staat aan het hoofd van het DG EPI en is verantwoordelijk voor de eindresultaten van de organisatie. Als lid van het directiecomité van de FOD Justitie concipieert en coördineert hij de strategische en operationele objectieven voor het DG EPI om de doelstellingen van de FOD mee te verwezenlijken. Hij staat in voor de uitbouw van moderne penologische concepten en leidt de diensten van het DG EPI om een efficiënt en effectief beheer van de inrichtingen en een transparante uitvoering van vrijheidsberovende straffen en maatregelen te verzekeren. Regionale directie De regionale directie bevindt zich op een niveau tussen het centraal bestuur en de buitendiensten. De regionale directie Noord staat in voor de Nederlandstalige inrichtingen terwijl de regionale directie Zuid verantwoordelijk is voor de Franstalige inrichtingen. Zij is belast met de beleidsondersteuning van de directeurgeneraal en met de coördinatie van de initiatieven die in de inrichtingen worden georganiseerd om een uniform detentiebeleid en een rechtsconforme toepassing van de regelgeving te garanderen. Zo werkt de regionale directie Noord samen met de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Strategisch Plan voor Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden om een degelijk aanbod aan hulpverlening, vorming, beroepsopleiding, onderwijs, sport en ontspanning aan te bieden. De regionale directie Zuid werkt samen met de Franse Gemeenschap. De regionale directie is ook een aanspreekpunt zowel binnen als buiten de organisatie en komt tussen in geval van conflicten tussen lokale directies en andere actoren. Bovendien beheert de regionale directie dossiers die betrekking hebben op gedetineerden of personeelsleden. Sinds 2008 is ook de herstelgerichte detentie volledig geïntegreerd in dit niveau. Dienst Managementondersteuning De dienst Managementondersteuning ondersteunt de dagelijkse activiteiten van de directeur-generaal en staat rechtstreeks onder zijn leiding. Deze dienst beschikt over een communicatiedienst die instaat voor een transparant en doeltreffend communicatiebeleid. Zij zorgt voor een gestructureerde interne communicatie, enerzijds tussen de verschillende diensten van het directoraat-generaal en anderzijds tussen het centraal bestuur en de buitendiensten. Via verschillende communicatiekanalen, zoals de e-letter en het activiteitenverslag, houdt zij het personeel op de hoogte van wat reilt en zeilt binnen het DG EPI. Ook de externe communicatie met de buitenwereld en de internationale contacten behoren tot haar takenpakket. Alle communicatie naar de pers toe is de verantwoordelijkheid van de woordvoerder van het directoraat-generaal. Hij beantwoordt vragen van journalisten en coördineert persaanvragen, zoals interviews en reportages. Het secretariaat van de dienst Managementondersteuning houdt zich bezig met de organisatie van gevangenisbezoeken en aanvragen voor stages en onderzoeken in de inrichtingen. Program Management Office & Strategische Planning Het DG EPI heeft haar eigen dienst Program Management Office (PMO) en Strategische Planning waarin de program managers actief zijn. Binnen de organisatie zijn zij de referentiepersonen voor het projectmatig werken. De program managers ondersteunen actief de sponsor, meestal de directeur-generaal, bij het beheer van de projecten en de uitvoering van de strategische doelstellingen uit het managementplan. Daarnaast zorgen zij voor de opvolging van alle projecten op vlak van verwezenlijking en op vlak van methodologie. Deze personen zijn het aanspreekpunt voor alle projectverantwoordelijken. De projecten zijn ofwel veranderingsprojecten (projecten binnen het managementplan), ofwel doelstellingen die gelinkt zijn aan de optimalisatie van de kernprocessen van de diensten (organisationele doelstellingen). De program managers worden op hun beurt ondersteund door de dienst PMO van de FOD Justitie. 8

10 Directie Detentiebeheer Op grond van aanvragen en verslagen, neemt de directie Detentiebeheer (DDB) beslissingen en formuleert zij adviezen over de toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten (o.a. voorlopige invrijheidstelling, uitgaansvergunningen, penitentiaire verloven, enz.) voor de veroordeelden en de opvolging ervan. Samen met de buitendiensten draagt deze directie bij tot de sociale re-integratie van de veroordeelden, rekening houdend met hun behoeften, de belangen van de slachtoffers en de bescherming van de maatschappij. De DDB bestaat uit twee diensten: > > de dienst Externe Rechtspositie neemt beslissingen en verstrekt adviezen over de toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten aan veroordeelden onder de bevoegdheid van de minister > > de dienst Interne Rechtspositie, die in 2011 operationeel wordt, staat in voor de planning en transfers van gedetineerden. Directie Personeel en Organisatie Als ondersteuningsdienst van het DG EPI is de directie Personeel en Organisatie (P&O) verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Zij ontwikkelt een modern en performant HR-beleid en volgt de personeelsbegroting op. De directie P&O staat ook in voor de strategische planning van de personeelsbehoeften en de aanwerving van personeel voor de buitendiensten. Daarbij neemt zij het administratief en financieel beheer van de personeelsdossiers op zich. Via een vernieuwende visie op welzijn en diversiteit stimuleert zij bovendien de levenskwaliteit op het werk. Directie ICT De directie ICT is een ondersteuningsdienst voor het centraal bestuur en de buitendiensten van het DG EPI. Deze directie biedt een modern informaticaplatform aan en draagt bij tot een effectieve en efficiënte dienstverlening van het directoraat-generaal. Zij gaat daarbij projectmatig en proactief te werk. Rekening houdend met de bedrijfsprocessen en de technische mogelijkheden ontwikkelt de directie ICT informatiesystemen en managementtools. De noden van de klant staan daarbij centraal. De directie stelt aangepaste hardware ter beschikking en waakt over de functionele en technologische kwaliteit van de ICT-infrastructuur. Zij biedt gebruikersondersteuning op ICT-vlak. De eerstelijnsondersteuning gebeurt via de lokale netwerkbeheerder. Ook via de helpdesk kan een probleem worden gemeld. Sinds 2008 maakt de helpdesk gebruik van een ticketingsysteem, waardoor problemen beter worden opgevolgd. Dienst Administratief Beheer De dienst Administratief Beheer is een aanspreekpunt voor de gevangenissen voor wat betreft het administratief beheer van de detentie. De missie van de dienst is een correcte en transparante toepassing van de wet- en regelgeving ondersteunen en opvolgen betreffende de vrijheidsberovende straffen en maatregelen (voorlopige hechtenis, modaliteiten externe rechtspositie, strafbecijfering, enz.). 9

11 De dienst analyseert proactief de (nieuwe) wet- en regelgeving over deze materies. De operationalisering hiervan wordt begeleid en verder opgevolgd. Via de databank Sidis-Griffie wordt een systematische opvolging voorzien en voert de dienst wijzigingen en correcties door, indien nodig of wanneer hierom wordt gevraagd. Directie Budget, Beheer en Logistiek De directie Budget, Beheer en Logistiek (BB&L) staat in voor de uitwerking en de opvolging van het budget, de aankopen en het logistiek beleid. In haar financiële taak wordt zij ondersteund door de dienst Begroting, Aankopen en Boekhouding. De directie beschikt eveneens over een operationeel luik dat bestaat uit de dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid, de Centrale Dienst van de Regie voor Gevangenisarbeid, het Veiligheidskorps, de Centrale Garage en de Mobiele Equipe NCET. Dienst Begroting, Aankopen en Boekhouding De dienst Begroting, Aankopen en Boekhouding (BAB) bestaat uit drie afdelingen. De afdeling Begroting is belast met de opmaak en uitvoering van de begroting. De afdeling Aankopen biedt de inrichtingen ondersteuning bij aankoopprocedures en procedures inzake overheidsopdrachten. Zij stelt bestekken op en staat in voor de opvolging van de uitvoering van nationale contracten, zoals contracten voor kledij van het personeel en artikelen voor gedetineerden. De controle van de rekeningen van de penitentiaire inrichtingen is de verantwoordelijkheid van de afdeling Boekhouding. De dienst BAB treedt op als schakel tussen enerzijds de inrichtingen en anderzijds het kabinet van de minister van Justitie, de dienst Kwaliteitscontrole, de Inspecteur van Financiën, de controleur van de vastleggingen en de andere diensten van het DG EPI. Op proactieve wijze biedt zij ondersteuning aan de inrichtingen. Per gevangenis is een contactpersoon aangewezen en twee vliegende opleiders staan ter beschikking om ter plaatse hulp te bieden bij problemen. Dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid Als voornaamste missie wil de dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid (DOGV) de problematiek van de soms verouderde gevangenisinfrastructuur en overbevolking aanpakken en de veiligheid in de penitentiaire inrichtingen monitoren en verbeteren. Deze dienst speelt een belangrijke rol in de uitwerking en opvolging van de projecten uit het Masterplan van de minister om te voorzien in capaciteitsuitbreiding. De extra capaciteit wordt enerzijds voorzien door hernieuwde oriëntatie te geven aan bestaande infrastructuur en anderzijds door concepten voor nieuwe gevangenissen uit te werken en op te volgen. Ook de veiligheid binnen de gevangenissen behoort tot de core business van de DOGV. Zo voert de dienst audits uit om te controleren of de veiligheidsprocedures correct worden toegepast en om na te gaan welke infrastructurele aanpassingen nodig zijn om de veiligheid binnen de muren te verbeteren. Centrale Dienst van de Regie voor Gevangenisarbeid De Centrale Dienst van de Regie voor Gevangenisarbeid (CDRGA) is een staatsdienst met afzonderlijk beheer die verantwoordelijk is voor het aanbod van werk en opleiding aan gedetineerden. De tewerkstelling van gedetineerden en het beheer van gevangenisarbeid zijn de kernopdrachten van de CDRGA. Zij neemt hierbij de organisatorische, commerciële, technische en boekhoudkundige aspecten voor haar rekening. Gedetineerden kunnen zowel huishoudelijk als onderhoudswerk in de gevangenis verrichten. Daarnaast kunnen zij ook worden tewerkgesteld in de eigen 10

12 werkplaatsen van de CDRGA, waaronder een smidse in het penitentiair complex van Brugge, een kleermakerij in de gevangenis van Bergen en een drukkerij in het PSC van Hoogstraten. In de inrichtingen van Hoogstraten, Marneffe, Ruiselede en Saint-Hubert kan ook aan landbouw worden gedaan. Ten slotte kunnen gedetineerden in de werkhuizen arbeid verrichten voor externe klanten. Gevangenisarbeid biedt gedetineerden de mogelijkheid hun detentietijd op een zinvolle manier te besteden en brengt hen belangrijke professionele en sociale vaardigheden bij. De vergoeding die gedetineerden krijgen voor hun arbeid stelt hen bovendien in staat de schadevergoeding aan de slachtoffers te betalen. Zij kunnen ook een spaarpotje aanleggen voor na hun invrijheidstelling en hun gezin financieel ondersteunen. Natuurlijk kan het geld ook gebruikt worden om zaken aan te kopen uit de gevangeniskantine om het leven in detentie aangenamer te maken. Zowel gevangenisarbeid als opleiding speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding op de invrijheidstelling en de re-integratie in de samenleving. Om op een evenwichtige manier tegemoet te komen aan de belangen van de maatschappij, het slachtoffer en de dader zetten de lokale afdelingen van de CDRGA zich in om een omgeving te creëren waarin de dader zijn competenties kan ontwikkelen. Veiligheidskorps De veiligheidsassistenten van het Veiligheidskorps zijn geïntegreerd in de lokale politiezones en ontlasten de politiediensten van taken die strikt genomen geen politietaken zijn. Het Veiligheidskorps staat in voor de veiligheid en bewaking bij het transport van gedetineerden en voor de ordehandhaving in hoven en rechtbanken. Meer specifiek zijn zij verantwoordelijk voor: > > de veiligheid en bewaking van het transport van gedetineerden tussen de gevangenissen onderling en tussen de gevangenissen en de hoven en rechtbanken > > de bewaking van gedetineerden bij het verschijnen voor de rechtbank > > de uithaling en bewaking van gedetineerden uit de gevangenis om medische of humanitaire redenen > > de uithaling en bewaking van gedetineerden wanneer zij aan vreemde autoriteiten worden overgedragen alsook de opname en bewaking wanneer gedetineerden aan de Belgische autoriteiten worden overgedragen > > de overbrenging van gerechtelijke dossiers tussen de gevangenissen en de hoven en rechtbanken > > de overbrenging en bewaking van illegalen naar een gesloten centrum of naar de grens wanneer zij het land worden uitgezet > > de overbrenging en bewaking van minderjarigen naar specifieke instellingen > > de overbrenging en bewaking van geïnterneerden naar private instellingen of naar inrichtingen tot bescherming van de maatschappij Het Veiligheidskorps bestaat ook uit een beheerscel die administratieve ondersteuning biedt. Centrale Garage De Centrale Garage staat in voor het transport van gedetineerden in nauwe samenwerking met het Veiligheidskorps. Waar het korps verantwoordelijk is voor de veiligheid en de bewaking bij de transfers van gedetineerden, zijn het de chauffeurs van de Centrale Garage die de transferwagens besturen. Het gaat enerzijds om nationale overbrengingen tussen de verschillende gevangenissen en anderzijds om lokale overbrengingen tussen de gevangenissen en de justitiepaleizen. Ook de persoonlijke bezittingen van de gedetineerden worden door de Centrale Garage vervoerd. Behalve het transport van gedetineerden en goederen, behoren ook het beheer van het wagenpark en de technische uitrusting tot hun opdrachten. Mobiele Equipe NCET De Mobiele Equipe werkt voor het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht (NCET), dat bevoegd is voor de uitwerking en opvolging van het Elektronisch Toezicht (ET). Het NCET maakt deel uit van het directoraat-generaal Justitiehuizen. De Mobiele Equipe ressorteert onder het DG EPI. Het ET is een alternatieve straf waarbij de veroordeelde het geheel of een gedeelte van zijn straf buiten de gevangenis ondergaat volgens een bepaald uitvoeringsplan waarvan de 11

13 naleving wordt gecontroleerd door elektronische middelen. De veroordeelde krijgt een elektronische enkelband om en dient zich te houden aan verschillende afspraken en voorwaarden, zoals een uurrooster. De enkelband stuurt via een bewakingsbox, die bij de veroordeelde thuis wordt geïnstalleerd, een signaal uit naar een centrale computer. De Mobiele Equipe is verantwoordelijk voor het plaatsen van deze enkelbanden en boxen bij gedetineerden die hun straf onder de maatregel van ET uitvoeren. Deze dienst staat ook in voor de technische interventies tijdens het verloop van het ET. Directie Strategische Ondersteuning De directie Strategische Ondersteuning bestaat uit drie diensten die binnen hun specifiek vakgebied strategische ondersteuning bieden bij de bepaling en realisatie van de doelstellingen van het DG EPI en de implementatie van de beslissingen over de interne en externe rechtspositie van de gedetineerden. Vanuit verschillende en elkaar aanvullende invalshoeken behandelen deze diensten de detentieproblematiek. Dienst Juridische en Conceptuele Ondersteuning Deze dienst verstrekt juridisch advies over de toepassing van de diverse regelgevingen die de werking van de penitentiaire administratie regelen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van zowel interne (zoals de gevangenissen of het kabinet) als externe instanties (zoals universiteiten en internationale organen). De aard van de vragen is verschillend, aangezien de penitentiaire materie een waaier aan uiteenlopende aspecten omvat. De dienst beheert eveneens de antwoorden op de schriftelijke parlementaire vragen over het gevangeniswezen. Met het oog op de geleidelijke tenuitvoerlegging van de basiswet staat de dienst in voor de uitwerking hiervan. Dit omvat o.a. het opstellen van de basistekst voor het huishoudelijk reglement, van een wetsontwerp tot wijziging van de basiswet (om de fouten op technisch vlak te verbeteren en de basiswet beter aan te passen aan de realiteit van het gevangenisleven) en van een ontwerp van uitvoeringsbesluit. De dienst behandelt penitentiaire geschillen zowel voor de Raad van State (waar zij de Belgische Staat vertegenwoordigt) als voor de rechtscolleges van de rechterlijke orde. Voortaan wordt in de gevangenissen systematisch een analyse van de rechterlijke beslissingen gemaakt, waarbij de nadruk gelegd wordt op de praktijken die kunnen worden verbeterd. Ook is zij belast met de verwerking van dossiers over schade aan de eigendommen van gedetineerden. De dienst onderzoekt het dossier en bepaalt of de Belgische staat verantwoordelijk kan worden gesteld. De dienst verzamelt ook documentatie die voor alle administratieve diensten toegankelijk moet zijn en houdt zich bezig met het creëren van een gegevensbank met antwoorden op de meest gestelde vragen, een analyse van de regelgeving en een commentaar op de rechtspraak. Dienst Gezondheidszorg van de Gevangenissen De dienst Gezondheidszorg van de Gevangenissen (DGZG) is het kenniscentrum wat gezondheidszorg in de gevangenissen betreft. De dienst staat in voor het beheer van en het toezicht op de gezondheidszorg, in overeenstemming met de geldende regelgeving. Medische zorg in de gevangenis bestaat uit curatieve zorgen verstrekt door de zorgverleners met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand van de patiënt. Ook de bijdrage van de zorgverleners tot de gezondheidspreventie en de gezondheidsbescherming van het personeel en van de gedetineerden en de bijdrage van de zorgverleners tot de re-integratie van de gedetineerden in de samenleving, behoren tot de medische zorg. Het is de taak van de DGZG om gezondheidszorg aan te bieden die gelijkwaardig is met deze in de vrije samenleving. Deze zorg moet aan de specifieke noden van de gedetineerden zijn aangepast. Zo dienen de gezondheidstoestand en de detentie in overeenstemming te zijn en moeten gedetineerden, indien nodig, naar een ziekenhuis buiten de gevangenis worden overgebracht. Ook voor vrouwelijke gedetineerden, vooral wanneer zij zwanger zijn, personen met een handicap en verslaafden worden specifieke maatregelen genomen. Zorgequipes op de psychiatrische afdelingen van de inrichtingen en de Etablissement de Défense sociale 12

14 (Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij) in Paifve geven bijzondere aandacht aan gedetineerden met een psychische aandoening (waaronder de geïnterneerden). De rol van een zorgequipe bestaat erin te zorgen voor therapeutische opvang van de gedetineerden en daarbij de deontologische regels in acht te nemen. De equipes bestaan uit een psychiater, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een ergotherapeut, een psychiatrisch verpleger, een kinesitherapeut en een opvoeder. Via activiteiten, gesprekken en begeleide uitstappen willen zij de fysieke, psychische en sociale capaciteiten van de patiënt verbeteren en zo een mogelijke re-integratie in de maatschappij of in het externe zorgcircuit vergemakkelijken. recht op een menswaardig bestaan voor gedetineerden garandeert. De lokale PSD-equipes worden begeleid door directeurspsychologen en sociale inspecteurs en door de centrale PSD die hen ondersteuning biedt op vlak van inhoud en methodologie, logistiek, personeel en opleiding. Binnen de gevangenis verzorgen de lokale PSD-equipes het psychosociaal onthaal van nieuw binnenkomende personen in de gevangenis en de psychosociale begeleiding tijdens de detentie. Zij verstrekken ook professionele informatie aan de directie over de verschillende regimeaspecten en strafuitvoeringsmodaliteiten. De DGZG is eveneens belast met de drugsproblematiek binnen de gevangenismuren. Het penitentiair bestuur werkt volgens een globale en geïntegreerde aanpak waar preventie, behandeling en repressie naast elkaar bestaan. Psychosociale dienst De Psychosociale dienst (PSD) is een dienst die uit twee niveaus bestaat. Het DG EPI beschikt zowel over een centrale PSD als over een PSD-equipe in iedere penitentiaire inrichting. Om de gedetineerden te begeleiden bij de strafuitvoering heeft de PSD vanuit wetenschappelijke hoek een adviserende rol. De dienst omkadert en bereidt de gedetineerden voor op hun psychosociale re-integratie en evalueert hun reclasseringsvoorstellen. Bovendien ziet deze dienst erop toe dat de vrijheidsberoving op een manier gebeurt die het 13

15 Realisaties Operationeel en strategisch Managementplan Het DG EPI draagt via haar managementplan bij tot de realisatie van het geïntegreerde managementplan van de FOD Justitie en het beleidsplan van de minister. Het managementplan als strategisch sturingsinstrument maakt deel uit van een continu leerproces waarbij nog veel ruimte is voor verbetering, maar waar ook al belangrijke resultaten zijn bereikt en good practices zijn ontwikkeld. De verdere realisatie van de strategische doelstellingen in 2010 illustreert dit en geeft dit schematisch weer. In 2010 lag de nadruk vooral op de realisatie van projecten die een relevante en belangrijke vooruitgang betekenen en die bijdragen tot een meer performante en kwalitatieve dienstverlening. Enerzijds gingen nieuwe initiatieven van start en anderzijds werd een goede, dagelijkse werking verzekerd. De initiatieven waarvoor de minister en zijn kabinet in de loop van de legislatuur een startschot gaven, werden onderzocht en ofwel on hold gezet tot de volgende minister zijn beleidsplan kenbaar maakt, ofwel overgenomen als doelstelling binnen het managementplan. De taartdiagrammen geven de voortgang weer per strategische doelstelling In de toekomst gaat veel aandacht naar de doelstellingen eenduidige, afgestemde kernprocessen en duurzame 14

16 ontwikkeling. Voor wat de eerste doelstelling betreft, werd in 2010 reeds de aanzet gegeven tot enkele grote projecten rond Business Process Management (BPM) bij het Veiligheidskorps en de PSD. De tweede doelstelling is pas in 2009 toegevoegd aan het managementplan wat de relatief lage graad van realisatie verklaart. Alle inrichtingen formuleerden in hun operationeel plan, dat nog loopt tot 2012, doelstellingen op maat rond duurzame ontwikkeling. Common Assessment Framework Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen, is het nodig om de organisatie regelmatig op structurele wijze te evalueren. In een beperkt aantal gevangenissen werd daarom het kwaliteitsmodel CAF, het Common Assessment Framework, ingevoerd om daarna uit te breiden naar de hele organisatie. Het CAF biedt een eenvoudig en praktisch kader aan dat geschikt is voor de zelfevaluatie van overheidsdiensten. Het model bestaat uit negen aspecten die een organisatie in overweging moet nemen bij zelfevaluatie. De sterke en verbeterpunten van de organisatie worden zo in kaart gebracht. Deze oefening leidt tot een reeks van verbeteracties die in de vorm van doelstellingen in de operationele plannen van de gevangenissen worden gerealiseerd. In 2009 is de volledige cyclus van het kwaliteitsmodel in acht gevangenissen doorlopen. Uit deze oefening bleek dat de evaluatie van de gevangenis en het participatieve karakter van het CAF-model, waardoor verschillende personeelsgroepen betrokken zijn bij de evaluatie, een positief effect hadden in de inrichtingen. Dankzij de ervaring van de begeleiders en van de verschillende CAF-groepen zijn de voor- en nadelen voor de werkcontext binnen het gevangeniswezen nu gekend. Op basis van de expertise die zij hebben opgedaan binnen de gevangenissen en tijdens de voortgezette opleiding werden 13 begeleiders aangesteld als CAF-expert. Om het CAF-model zo goed mogelijk aan te passen aan de context van het gevangeniswezen ging in september 2010 een tweede fase van start. De CAF-experts werken mee aan de ontwikkeling van een CAF-kwaliteitsmodel dat is afgestemd op de gevangenis. Ook zijn zij betrokken bij de opstart van een CAF-opleiding voor het personeel van het DG EPI. De doelstelling voor 2011 bestaat erin nog meer inrichtingen bij de CAF-oefening te betrekken om hun operationeel plan uit te werken. Dit is een belangrijke uitdaging die volledig in lijn ligt met de doelstelling van de directeurgeneraal om de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend te verbeteren. Belgische gevangenis in Nederland Sinds half maart 2010 verblijven een 500-tal Belgische gedetineerden in de penitentiaire inrichting Tilburg (PIT). Eind 2009 sloten Nederland en België een samenwerkingsakkoord dat vastlegt dat het DG EPI 500 detentieplaatsen huurt in deze gevangenis vlak over de grens in Nederland. De huisvesting van gedetineerden in Nederland is een kortetermijnoplossing om de meest ernstige gevolgen van de overbevolkingsproblematiek op te vangen. Op langere termijn voorziet het Masterplan bis extra capaciteit in de eigen Belgische gevangenissen door renovatiewerken, uitbreiding van bestaande capaciteit en de bouw van nieuwe gevangenissen. Selectie van gedetineerden In samenwerking met de regionale directies en de gevangenisdirecteurs selecteerde de directie Detentiebeheer (DDB), die de individuele dossiers van de gedetineerden behandelt, 500 gedetineerden om naar Tilburg over te brengen. In december 2009 maakte de DDB aan de directeurs van de Nederlandstalige en Brusselse inrichtingen een lijst over met de namen van potentiële kandidaten voor Tilburg met de vraag te onderzoeken of de gedetineerde definitief 15

17 veroordeeld was en aan bepaalde voorwaarden voldeed: > > één of meerdere vrijheidsstraffen opgelegd voor de totale duur van ten minste één jaar in België > > geen Nederlandse nationaliteit en/of ingezetene van Nederland > > geen voorwerp van een aanhoudingsbevel en evenmin gesignaleerd voor strafrechtelijke doeleinden in België De voorkeur ging bovendien uit naar veroordeelden die zo weinig mogelijk terug naar België moesten worden vervoerd (bv. om voor de rechtbank te verschijnen) en met een lage reclasseringsdruk. Aangezien de PIT een antenne is van de strafinrichting van Wortel, werden in eerste instantie veroordeelden uit Nederlandstalige of Brusselse (mits veroordeeld via een Nederlandstalige procedure) inrichtingen geselecteerd. Daarnaast duidde de directie eenmalig een negentigtal veroordeelden aan in de Franstalige inrichtingen. De DDB sloot het luik classificatie in opstartfase van het transferplan Tilburg administratief af op 10 maart 2010 en ging dan voort met de gebruikelijke classificatiepraktijk. Op behandelde adviezen voor de Nederlandstalige inrichtingen en 268 voor de Franstalige inrichtingen werden meer dan 500 veroordeelden effectief in Tilburg ondergebracht. Een veertigtal extra gedetineerden die ook in aanmerking kwamen voor de PIT, kwamen op een wachtlijst terecht. Dankzij de opvulling van de detentieplaatsen in Tilburg kon de gedetineerdenbevolking beter verdeeld worden onder de Belgische gevangenissen. Tussen de Nederlandstalige inrichtingen werden in de periode van begin februari tot en met 10 maart gedetineerden overgeplaatst naar een andere gevangenis. Samen met de overbrengingen naar Tilburg werden op ongeveer anderhalve maand tijd meer dan 700 gedetineerden overgeplaatst naar een andere inrichting. Het leven in de PI Tilburg Begin februari werden de eerste gedetineerden overgebracht naar Tilburg. Acht weken later werd de kaap van 500 gedetineerden in de PIT bereikt. Een Belgisch directieteam bijgestaan door een kleine Belgische staf vangt de gedetineerden op, terwijl een grote equipe van Nederlands penitentiair personeel instaat voor de bewaking. De inrichting beschikt over acht paviljoenen, werkhuizen, wandelplaatsen, multifunctionele lokalen en uitgebreide sport- en fitnessvoorzieningen. Gedetineerden kunnen verblijven in monocellen, duo s of kamers voor meerdere personen. In de PIT zijn de Belgische wetgeving en penitentiaire regelgeving van toepassing. Er geldt een regime van beperkte gemeenschap waarbij gedetineerden gedurende een aantal uren per dag kunnen deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten en de rest van de tijd op cel verblijven. Het ministerie van Justitie in Nederland zorgt voor een gevarieerd aanbod aan onderwijs, werk, sport en cultuur waaruit de gedetineerden kunnen kiezen. Betere tewerkstelling van gedetineerden Business Process Reengineering De Centrale Dienst van de Regie voor Gevangenisarbeid (CDRGA) staat in voor het aanbod van werk en beroepsopleidingen aan gedetineerden. Om haar werking en organisatie te verbeteren, werd de voorbije twee jaar een Business Process Reengineering (BPR) uitgevoerd. Deze BPR maakte duidelijk dat de CDRGA een klantgerichter en commerciëler beleid moet voeren om zoveel mogelijk gedetineerden op een optimale manier tewerk te stellen. Een herstructurering van de CDRGA was dan ook aan de orde. Met deze BPR wil de CDRGA het aantal tewerkgestelde gedetineerden verhogen en zo de sociale rol van het DG EPI beter vervullen. Gevangenisarbeid helpt gedetineerden immers bij hun re-integratie en laat hen toe om hun burgerlijke partij te betalen en hun gezin financieel te steunen. Ook wil de dienst de rendabiliteit van de werkplaatsen verhogen en de beroepsgerichte opleidingen beter afstemmen op de arbeidsmarkt. Door o.a. het dienstenaanbod uit te breiden, kwaliteitsvollere producten af te leveren en productietermijnen beter na te leven, hoopt zij de dienstverlening naar de aannemers toe te verbeteren. Ten slotte wil de CDRGA het evenwicht van de organisatiestructuur versterken. 16

18 Mesoniveau De belangrijkste verandering is de oprichting van een mesoniveau. Momenteel is de CDRGA georganiseerd op twee niveaus: de centrale dienst met kantoren in de gevangenis van Berkendael en de lokale regieën in de gevangenisateliers. Het mesoniveau fungeert als niveau tussen de centrale dienst in Brussel en de gevangenissen. In totaal worden zes mesoniveaus opgericht. Elk mesoniveau is verantwoordelijk voor vijf à zeven gevangenissen en bestaat uit een teamleider, twee technisch-commercieel medewerkers en een administratieve ploeg. Het technischcommerciële team verkent de markt om ondernemers te werven die de gedetineerden kunnen tewerkstellen en stelt de productieplanning voor de gevangenissen op. De administratieve medewerkers superviseren de boekhouding van de werkplaatsen. Dankzij deze mesoniveaus kunnen de leidinggevenden van de lokale regieën zich opnieuw focussen op de levering van afgewerkte kwaliteitsproducten en het halen van productiedeadlines. In september 2010 is de procedure gestart om intern personeelsleden aan te werven voor de zes nieuwe mesodiensten. Het penitentiair complex te Brugge en het Centre pénitentiaire école in Marneffe werden als testsites aangeduid met begin 2011 als startdatum. Business Process Management van de PSD De Psychosociale dienst (PSD) is een dienst in beweging. Niet alleen kende de dienst de laatste jaren een personeelsuitbreiding, ook haar opdrachten zijn sinds de inwerkingtreding van de wet op de externe rechtspositie geëvolueerd. De druk op de PSD neemt dan ook alsmaar toe. De toepasbare wet- en regelgeving werkt met strikte termijnen en de adviesverlening is onderworpen aan methodologische instructies die op centraal niveau werden opgesteld. De eigenheid van elke inrichting en strafuitvoeringsrechtbank maakt het de dienst bovendien moeilijk om uniform te werken. Een eenduidige en uniforme werking is echter belangrijk want zij maakt vergelijkingen mogelijk, vereenvoudigt de kwaliteitscontrole en laat toe om vertragende factoren snel op te sporen. In het kader van hun PuMP-opleiding bestudeerden drie medewerkers van het DG EPI de verschillende processen van de PSD, brachten de communicatielijnen in kaart en evalueerden de functie van de PSD-directeur. De directeurgeneraal diende bovendien een aanvraag in bij de organisator van deze opleiding om de dienst grondig door te lichten. Op basis van de verworven informatie werd een Business Process Managementopdracht (BPM) voor de PSD uitgeschreven. Het doel van deze BPM-analyse is om de verschillende procedures en gewoontes die in de 17

19 gevangenissen bestaan te inventariseren en te visualiseren in modellen. Vervolgens werd nagegaan in hoeverre deze overeenstemden met de bestaande regelgeving en instructies en in welke mate zij beantwoordden aan de behoeften van de verschillende stakeholders. Knelpunten en good practices werden daarbij geïdentificeerd. Om gestroomlijnder te kunnen werken, vlotter informatie te kunnen uitwisselen en doorlooptijden te verkorten, worden in een volgende fase de processen van de PSD bijgestuurd. Op basis van een consolidatie van de procedures kunnen knelpunten worden weggewerkt met een efficiëntere werking als resultaat. Een doorgedreven kwaliteits- en beheerscontrole worden zo mogelijk. De input van de lokale PSD-medewerkers en van de lokale gevangenisdirecties is onmisbaar om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Herstructurering van het Veiligheidskorps Op 22 april 2010 bereikten de afgevaardigden van de overheid en de drie representatieve syndicale organisaties een akkoord over de structuur van het Veiligheidskorps. Het protocol van akkoord bevat een reeks voorstellen die een betere rendabiliteit en een meer uniforme werking toelaten en ook een intern administratief beheer en een bredere dienstverlening mogelijk maken. Basisoverlegcomité en kledijcommissie De belangrijkste doelstelling van dit akkoord was de oprichting van zowel een eigen basisoverlegcomité voor het Veiligheidskorps en de Centrale Garage als een eigen kledijcommissie. Door afzonderlijke organen op te richten, los van deze voor de gevangenissen, krijgen belangrijke dossiers de nodige aandacht en kunnen deze op een grondigere manier worden besproken. Het basisoverlegcomité komt om de twee maanden samen en de eerste bijeenkomst vond plaats op 5 juli. De kledijcommissie kwam voor het eerst samen op 9 december. Aanduiding lokale chefs Een andere doelstelling die voortvloeide uit het akkoord was de aanduiding van een lokale chef per zone. Binnen zijn zone is hij de hiërarchische verantwoordelijke van de veiligheidsassistenten. Hij fungeert als intern en extern aanspreekpunt en neemt ook extra logistieke en administratieve taken op zich. Tegelijkertijd blijft hij de taak van veiligheidsassistent op zich nemen onder de verantwoordelijkheid van de politiediensten. De selecties van de lokale chefs vonden plaats in november en december BPM Om de nieuwe structuur op procesmatig vlak verder uit te werken en om de positie van het Veiligheidskorps binnen het DG EPI en het gerechtelijk apparaat te preciseren, ging in het najaar van 2010 een Business Process Management (BPM) van start. De BPM brengt de bestaande processen in kaart en verbetert deze, waar nodig. Reorganisatie van de DOGV In 2010 onderging de dienst Ondersteuning, Gebouwen en Veiligheid (DOGV) een reorganisatie en kreeg zij versterking van vier nieuwe medewerkers. De DOGV ondersteunt de gevangenissen bij nieuwbouwprojecten en infrastructuur- en verbouwingswerken. Daarnaast werkt zij concepten uit voor de bouw van nieuwe gevangenissen en volgt zij de bouw op. De DOGV evalueert en behandelt aanvragen voor infrastructuurwerken en werkt hiervoor nauw samen met de Regie der Gebouwen en de CDRGA. Ook buigt zij zich over de veiligheid in de gevangenissen en fungeert als expert op vlak van veiligheidsprocedures en -technieken. Aan de gevangenisdirecties biedt zij ondersteuning bij de uitwerking van toegangsprocedures, perimeterdetectie en andere 18

20 veiligheidsvoorzieningen (camera s, communicatiemiddelen, enz.). De directie van de DOGV ziet erop toe dat de procedures correct worden toegepast en dat incidenten worden onderzocht en opgevolgd. Ook kennen zij aanvragen voor werken in de gevangenissen toe en volgen deze op. Op lokaal niveau werkt een equipe van ingenieurs onder hun leiding. In 2010 traden vier penitentiair bewakingsassistenten ploegchef in dienst om de penitentiair en technisch assistenten te ondersteunen. Samen zijn zij o.a. verantwoordelijk voor de opsporing van gsm s in cellen (gsm-sweepings) en voor de goede werking van de metaaldetectieportieken (MDP). Zij zorgen ervoor dat de portieken correct zijn afgesteld en beheren de MDP-databank. Daarnaast stellen zij technische lastenboeken op en voeren veiligheidsaudits uit. Ten slotte waken zij over de technische uniformiteit inzake de gebouwen en de veiligheid. Werkgroep classificatie open inrichtingen De regionale directies Noord en Zuid namen met de inrichtingshoofden van de vier open inrichtingen (PLC Ruiselede, PSC Hoogstraten, CPE Marneffe en detentiecentrum in Saint-Hubert) deel aan de werkgroep classificatie van de open inrichtingen onder leiding van de directie Detentiebeheer (DDB). Aangezien de gedetineerdenbevolking blijft stijgen, is het belangrijk om optimaal gebruik te maken van de opvangcapaciteit in een open regime. De directeur-generaal richtte daarom een werkgroep op om nieuwe classificatiecriteria voor de open inrichtingen op te stellen en om de regimes die hier gelden te herdefiniëren. Deze denkoefening past in het kader van de oprichting van de dienst Interne rechtspositie binnen de DDB en de inwerkingtreding van de basiswet. Criteria werden uitgewerkt en een classificatieformulier opgemaakt, wat het onderzoek vergemakkelijkt. De open inrichtingen maakten een folder op om het personeel en de gedetineerden te informeren over de veranderingen. De nieuwe criteria en de procedure die door de werkgroep zijn opgesteld, worden vanaf maart 2011 getest en toegepast in vijf inrichtingen: Antwerpen, Gent, Lantin, Namen en Sint-Gillis. Doeltreffende ICT-strategie De directie ICT werkte in 2010 intensief aan de uitwerking, communicatie en implementatie van een ICT-strategie voor de gevangenissen. Op basis van het managementplan van de directeur-generaal werden strategische doelstellingen vertaald in concrete operationele acties die de directie wil realiseren. Behalve een ICT-strategie legde de directie ook haar missie en visie vast: De directie ICT ondersteunt de organisatie door een moderne, aangepaste en optimaal presterende informaticaomgeving aan te reiken en wil hierbij de betrouwbare partner zijn om kwalitatieve IT-diensten aan te leveren die afgestemd zijn op de noden van de organisatie. Door klantgericht en projectmatig te werken wil zij de gebruikers tevreden stellen. De directie ICT wil zich proactief engageren in het verbeteren van de organisatie door te zoeken welke meerwaarde IT-diensten hierbij kunnen betekenen. Personeel Nieuwe selectieprocedure voor PBA s On going Met gemiddeld 400 aanwervingen voor het bewakings- en technisch personeel per jaar mag de taak van de directie P&O een uitdaging worden genoemd. Voor bepaalde gevangenissen is het moeilijk om voldoende personeelsleden te vinden, terwijl er voor andere meer dan voldoende kandidaten zijn. Om de aanwerving vlotter te laten verlopen, paste de directie P&O in overleg met Selor de selectieprocedure voor penitentiair bewakingsassistenten aan. Dankzij de nieuwe on going -selectieprocedure kan de selectie van bewakingspersoneel nu doorlopend worden georganiseerd, terwijl dat voordien slechts eenmaal per jaar was. Personen die als PBA willen werken, kunnen zich voortaan het hele jaar door inschrijven op de website van Selor. Bij hun inschrijving moeten zij aangeven in welke regio( s) zij willen werken. Per regio komen de kandidaten op een lijst terecht waarvan de rangschikking bepaald wordt door het tijdstip van inschrijving. Wanneer in een bepaalde regio plaatsen vacant zijn, vindt een selectie voor die regio plaats. Op basis van het aantal beschikbare plaatsen, bepaalt Selor het aantal 19

Naar een betere communicatie tussen magistraten en experten. Actualiteit Nieuw organogram voor ICT. P&O Protocolakkoord versterkt sociale dialoog

Naar een betere communicatie tussen magistraten en experten. Actualiteit Nieuw organogram voor ICT. P&O Protocolakkoord versterkt sociale dialoog 46 Juli 2010 Naar een betere communicatie tussen magistraten en experten Secrétariat de Direction Direction Qualité et Communication d encadrement ICT Direction Soutien au management Secrétariat ICT Correspondant

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT 2010

ACTIVITEITENRAPPORT 2010 ACTIVITEITENRAPPORT 2010 Dienst Vreemdelingenzaken FOD Binnenlandse Zaken Dit activiteitenrapport is een realisatie van de dossierbeheerders van de Algemene Directie Vreemdelingenzaken. Voor elke opmerking,

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal

V O O R W O O R D. Ik wens u veel leesplezier! Annie Devos Directeur-generaal V O O R W O O R D Het colloquium Balans en perspectieven, dat op 2 en 3 december 2009 werd georganiseerd naar aanleiding van tien jaar justitiehuizen, kende een groot succes. Op deze tweedaagse werden

Nadere informatie

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Opdrachtgever : Voorzitter : Deelnemers :

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

DEEL 1: JUSTITIE VAN VROEGER TOT NU 1 GESCHIEDENIS VAN DE BELGISCHE GEVANGENISSEN. 1.1 De Middeleeuwen. 1.2 18 de eeuw

DEEL 1: JUSTITIE VAN VROEGER TOT NU 1 GESCHIEDENIS VAN DE BELGISCHE GEVANGENISSEN. 1.1 De Middeleeuwen. 1.2 18 de eeuw 7 DEEL 1: JUSTITIE VAN VROEGER TOT NU 1 GESCHIEDENIS VAN DE BELGISCHE GEVANGENISSEN 1.1 De Middeleeuwen Tijdens de Middeleeuwen was er van penitentiaire instellingen nog geen sprake. De enige vorm van

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

10 JAAR FOD P&O 2001-2011

10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 jaar FOD P&O 2001-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar Gewoon de mening

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

Krachten bundelen Jaarverslag 2012 FOD P&O

Krachten bundelen Jaarverslag 2012 FOD P&O Krachten bundelen Jaarverslag 2012 FOD P&O Halfleeg en halfvol 2012 was geen grand cru jaar voor P&O. Het is zoals met een glas: het is halfvol of halfleeg. In dit jaarverslag hebben we het over wat

Nadere informatie

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang 04 Voorwoord _Voor u ligt het jaarverslag 2011! 06 this is the story of julie 08 onze klanten 12

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007 Veiligheid en Preventie Activiteitenrapport 2007 Dit activiteitenrapport is een realisatie van het team interne communicatie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie in samenwerking met de piloten

Nadere informatie

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag.

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag. 01 Woord vooraf 01 02 OVER FEDASIL 02 Opdracht 02 Organigram 04 Personeel 05 Enaro 07 Strategische projecten 08 Financiën 10 03 DE OPVANG IN 2008 12 Tendensen 12 Verzadiging van het opvangnetwerk 14 Evaluatie

Nadere informatie

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuvens Instituut voor Criminologie Werkcollege Criminologische Praktijk Academiejaar 2013-2014 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2014 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Onze missie... 5 3. Onze visie... 6 4. Onze waarden... 7 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Stedelijk Onderwijs. Inspiratie voor t leven

Stedelijk Onderwijs. Inspiratie voor t leven Stedelijk Onderwijs Inspiratie voor t leven JAARVERSLAG 2010 Inleiding door RObert voorhamme... 4 Inspiratie voor t leven... 8 organisatie in beweging... 14 EEN LEVENDE, LERENDE ORGANISATIE...24 ORGANISATIEBREDE

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie