Lost in Transation. De verwondering van een advocaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lost in Transation. De verwondering van een advocaat"

Transcriptie

1 Lost in Transation De verwondering van een advocaat Mr E. van den Bogaard CRvB , USZ 2005/144 Afwijkende karakterstructuur of persoonlijkheidsstoornis kunnen in zijn algemeenheid niet als ziekte of gebrek worden gekwalificeerd maar kan wel bijdragen tot het ontstaan van een als ziekte of gebrek te kwalificeren toestand Algemene criteria PS A Deviantie van culturele context B Situationele stabiliteit C Lijdensdruk of functionele beperkingen D Temporele stabiliteit (vroege aanvang, lange duur, stabiel) E Onafhankelijk van As-I F Onafhankelijk van somatiek 1

2 Communicatie medici - juristen VA Jurist Communicatie medici - juristen Vakspecialist Vakspecialist VA Jurist 2

3 Perspectief van de advocaat Veel contacten met de cliënt Vaak de enige op wie de cliënt kan terugvallen Werkgever bedrijfsarts UWV VA, AD WW Sociale Dienst Advocaat is doorgaans geen medicus Rechter idem Wat kan de jurist met medische zaken? Toetsen aan wet- en regelgeving Algemene wet bestuursrecht Artikel 3:2 Awb bestuursorgaan vergaart bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Artikel 3:4 Awb 1. bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af 2. de voor één of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. Artikel 3:46 Awb besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering 3

4 Wat kan de jurist met medische zaken? Bijzondere regelgeving Artikel 18 lid 1 WAO de arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling dient objectief medisch te worden vastgesteld. CRvB: op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten Artikel 4 Schattingsbesluit 1. a. schriftelijke vastlegging b. reproduceerbaarheid c. vrij van innerlijke tegenspraak 2. aan de hand van algemeen aanvaarde verzekeringsgeneeskundige onderzoeksmethoden. Vraag 1 Wat zijn algemeen aanvaarde verzekeringsgeneeskundige onderzoeksmethoden? NvT Sb (o.a.) De tweede voorwaarde is dat het vaststellen van de ongeschiktheid medisch dient te zijn, hetgeen wil zeggen op in de reguliere gezondheidszorg aanvaarde wijze. Dit vereist dat onderzoeksmethoden toegepast dienen te worden die in de verzekeringsgeneeskunde onder artsen en paramedische deskundigen algemeen geaccepteerd zijn. (NvT; Stb 2000, 307, blz. 15/16) 4

5 Onderzoeksmethoden UWV Standaarden en richtlijnen Standaard onderzoeksmethoden Standaard verminderde arbeidsduur Richtlijn GDBM (gecodificeerd in Sb) Richtlijn MAOC (gecodificeerd in Sb)... Standaard Onderzoeksmethoden (2000) Doel : Beargumenteerd oordeel Bestaat uit : 1. Oriëntatie 2. Beoordelingsgesprek 3. Medisch onderzoek 4. Overleg met derden 5. Onderzoek door derden VA weegt : - Plausibiliteit - Consistentie - Logische samenhang 5

6 Standaard Onderzoeksmethoden (2000) Beoordelingsgesprek gaat over aard / ernst beperkingen in functioneren aard / mate herstelgedrag Medisch onderzoek VA houdt in gerichte anamnese observaties mentale functiestoornissen lichamelijk onderzoek tijdens beoordelingsgesprek Zwaartepunt bij beoordelingsgesprek Wetenschappelijke basis Standaard Onderzoeksmethoden? Standaard Onderzoeksmethoden (2000) Literatuurlijst: de Boer W.E.L., Hartnagel A., Prins R., Herstelgedrag tour de horizon, Lisv 1998 Gedragscode verzekeringsartsen, Lisv 1996 Herngreen H. de Boer W.E.L., Handleiding verzekeringsgeneeskundig beoordelingsgesprek, NSPH Utrecht 1998 Knepper S., Meer dan een diagnose, onderzoek bij psychische stoornissen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem 1999 Onderzoek FCE methoden, TNO-arbeid, A. Mul, D. Hazelnet, C. Wevers, Onderzoek voor Verbond van verzekeraars april 1999 Standaard medisch arbeidsongeschiktheidscriterium, Lisv, Amsterdam 1996 Standaard onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen, Lisv, Amsterdam 1997 Concept standaard arbeidsmedische beoordeling, PROM werkgroep, NVVG december

7 Standaard Onderzoeksmethoden (2000) Alleen NL referenties vooral van(uit) het Lisv zelf Geen internationale referenties Geen wetenschappelijke referenties alleen TNO-onderzoek naar FCE CRvB , LJN AZ2034 Het standpunt van de Raad komt er op neer dat de uitkomsten van onderzoek met deze methodiek met terughoudendheid dienen te worden gehanteerd bij beoordelingen als thans in geding, reeds omdat in verband met de gebruikte onderzoeksmethode de onderzochte persoon zelf, al dan niet bewust, in enige mate invloed zal kunnen uitoefenen op het onderzoek en aldus niet voorkomen zal kunnen worden dat de resultaten ervan mede afhankelijk zijn van diens medewerking aan het onderzoek. Kritiek vanuit verzekeringsgeneeskunde Van Dijk et al, Een virtuele bibliotheek voor arbo en sociale zekerheid, TBV, 11 (2003), p De kloof met de wetenschappelijke wereld en met de technische mogelijkheden wordt snel groter. Arbodiensten en UWV lopen hierbij een groot risico van klachten en procedures betreffende de kwaliteit van de zorg en diensten. 7

8 Gezondheidsraad, juli 2005 Beoordelen, behandelen, begeleiden; medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid veel medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is niet wetenschappelijk te onderbouwen evidence based richtlijnontwikkeling gaat aan de verzekeringsgeneeskunde voorbij er is een dringende behoefte aan evidence based methoden voor arbeidsgeschiktheidsbeoordeling en prognosestelling Gezondheidsraad, juli B-rapport Het medisch handelen in relatie tot arbeid ontleent houvast aan dezelfde wetenschappelijke kennis die het medisch handelen in het algemeen ten dienste staat met name die over ziektemechanismen, over diagnostiek en over de effecten van behandelingen. De verzekeringsarts zal de beschikbare kennis in zijn beoordeling moeten betrekken. 8

9 Vraag 2 a. Is de in de Standaard bescheven onderzoeksmethode in overeenstemming met de bestaande wetenschappelijke kennis over ziektemechanismen, over diagnostiek en over de effecten van behandelingen? b. Betrekt de VA de beschikbare kennis in voldoende mate in zijn beoordeling? Kern van de beoordeling Beoordelingsgesprek is centrale element (soms) beperkt van duur en intensiteit NTvG 2002; 146(1); 27-30: gemiddeld 30 minuten spaarzaam gebruik van aanvullend onderzoek NTvG 2002; 146(1); 27-30: info behandelaar opgevraagd in 32% van de onderzoeken externe expertise in 3% van de onderzoeken grondslag voor inschatting mogelijkheden betrokkene klinische blik van VA bepalend S. Knepper in NTvG 2007; 151(42); : De verzekeringsgeneeskunde heeft een sterk ambachtelijk karakter, dat vooral pragmatische vaardigheid vereist. 9

10 Nog meer kritiek vanuit de verz.geneesk. S.M. Laitinen-Krispijn, L.C. Nicolaï, Verzekeringsgeneeskundige beoordeling bij psychische problematiek, TBV, 4 (2006), p In de praktijk is de kwaliteit van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling sterk afhankelijk van ervaring en belangstelling van de verzekeringsarts voor psychische klachten. Het hangt in grote mate af van welke verzekeringsarts je spreekt wat de uitkomst is. Reproduceerbaarheid? artikel 4 lid 1 onder b Schattingsbesluit Willekeur? artikel 3:4 Awb Onderzoek naar klinische blik Faust et al, Pediatric malingering: The capacity of children to fake believable deficits on neuro-psychological testing, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1988 Aug Vol 56(4) We informed subjects and their parents that we wished to examine faking on psychological tests. The subjects were told to perform less well than usual but not to be so obvious in doing so that the person testing them would know they were faking. No other guidance was provided. Thus, almost all of the respondents (93%) were convinced that abnormality was present, and no respondent detected faking or malingering. About three fourths of the judges indicated moderate or greater confidence, and almost two fifths indicated high or very high confidence 10

11 Onderzoek naar klinische blik Fennig et al (1994), Best-estimate versus structured interview-based diagnosis in first-admission psychosis. Comprehensive Psychiatry, 35, clinical diagnoses agreed with the multimethod conclusions only about 45-50% of the time Onderzoek naar klinische blik Grove et al (2000), Clinical versus mechanical prediction: A meta-analysis. Psychological Assessment, 12, de klassieker, meta-analyse obv 136 studies Mechanical prediction substantially outperformed clinical prediction in 33%-47% of studies examined Humans are susceptible to many errors in clinical judgment 11

12 Onderzoek naar klinische blik Meyer et al (2001), Psychological testing and psychological assessment: A review of evidence and issues. American Psychologist, 56, meta-analyse obv meer dan 125 onderzoeken naar betrouwbaarheid van mono-methodisch onderzoek versus multi-methodisch onderzoek clinicians who rely exclusively on interviews are prone to incomplete understanding psychological test validity is comparable to medical test validity Onderzoek naar klinische blik Merckelbach et al, Onwaarschijnlijke symptomen simuleren: de Wildman Symptom Checklist, Neuropraxis, , De consensus is dat de clinicus er verstandig aan doet om meerdere instrumenten in te zetten, waaronder tests en taken, maar ook een interview. Tests om simuleren op te sporen: onwaarschijnlijke presentatie symptomen tijdens interview AKTG SIMS collaterale informatie (van derden) 12

13 Conclusie 1. Klinische blik c.q. beoordeling obv alleen beoordelingsgesprek (berucht) onbetrouwbaar uit alle onderzoeken komt een foutkans van ca. 50% naar voren 2. Aanvullende onderzoeksmethoden/tests noodzakelijk algemeen aanvaard en terug te vinden in alle diagnostische handboeken Antwoord op de vragen Beoordeling obv alleen een klinisch interview c.q. beoordelingsgesprek zonder gebruik te maken van aanvullende onderzoeksmethoden/tests kan niet worden aangemerkt als algemeen aanvaarde verzekeringsgeneeskundige onderzoeksmethode en is mitsdien in strijd met artikel 4 lid 2 Sb. NvT Sb: dat het vaststellen van de ongeschiktheid medisch dient te zijn, hetgeen wil zeggen op in de reguliere gezondheidszorg aanvaarde wijze Aanvullende onderzoeksmethoden/test binnen reguliere geneeskunde gebruikelijk 13

14 NRC Handelsblad , p. 8 14

Aanvullend beroepschrift

Aanvullend beroepschrift Tevens per fax: 020-541 27 45 Aan de Rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW AMSTERDAM datum 20 november 2007 e-mail evdbogaard@westhoff.nl uw referentie 06 / 5066 WAO Aanvullend

Nadere informatie

Advies Onderzoek Verzekeringsgeneeskunde

Advies Onderzoek Verzekeringsgeneeskunde verzekeringsgeneeskunde.book Page 1 Wednesday, May 12, 2004 10:40 AM RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Onderzoek Verzekeringsgeneeskunde Publicatie 44 Den Haag, juni 2004 verzekeringsgeneeskunde.book

Nadere informatie

Het vaststellen van beperkingen in het kader van de berekening van schade door verlies van arbeidsvermogen

Het vaststellen van beperkingen in het kader van de berekening van schade door verlies van arbeidsvermogen Het vaststellen van beperkingen in het kader van de berekening van schade door verlies van arbeidsvermogen Drs. A.W.A. Elemans, verzekeringsarts Remédis 1 In deze bijdrage zal wat betreft de afwikkeling

Nadere informatie

HET PROTOCOL CVS EN DE KWALITEIT VAN DE KEURINGEN

HET PROTOCOL CVS EN DE KWALITEIT VAN DE KEURINGEN Conferentie: ME/CVS: Verantwoord oordelen (on)mogelijk? Bunnik, 5 februari 2010 Project Protocol in Praktijk HET PROTOCOL CVS EN DE KWALITEIT VAN DE KEURINGEN Ynske Jansen 1 PROJECT PROTOCOL IN PRAKTIJK

Nadere informatie

D e c e m b e r. Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken

D e c e m b e r. Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken D e c e m b e r 32 0 0 7 Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken G AVscoop jaargang 11, nummer 3, december 2007 Van de redactie 5 0 Van het bestuur 5

Nadere informatie

Het meten van onderpresteren bij whiplashslachtoffers; veelbelovend maar juridisch lastig te vertalen

Het meten van onderpresteren bij whiplashslachtoffers; veelbelovend maar juridisch lastig te vertalen Het meten van onderpresteren bij whiplashslachtoffers; veelbelovend maar juridisch lastig te vertalen D r. A. A. V e n d r i g * 1. Inleiding In whiplashzaken worden door medisch deskundigen expertiseonderzoeken

Nadere informatie

DE MEDISCH SPECIALISTISCHE RAPPORTAGE BETREFFENDE ORTHOPEDISCHE EXPERTISES

DE MEDISCH SPECIALISTISCHE RAPPORTAGE BETREFFENDE ORTHOPEDISCHE EXPERTISES DE MEDISCH SPECIALISTISCHE RAPPORTAGE BETREFFENDE ORTHOPEDISCHE EXPERTISES Vastgesteld door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging in haar Ledenvergadering van 10 oktober 2008 Inhoud pag 1 De WMSR pag

Nadere informatie

RICHTLIJN MEDISCH SPECIALISTISCHE RAPPORTAGE

RICHTLIJN MEDISCH SPECIALISTISCHE RAPPORTAGE RICHTLIJN MEDISCH SPECIALISTISCHE RAPPORTAGE IN BESTUURS- EN CIVIELRECHTELIJK VERBAND Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage (WMSR), in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij

Nadere informatie

Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen

Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen Verzekeringsgeneeskundige onderzoeksmethode bij het vaststellen van het vermogen om te functioneren van mensen met psychische stoornissen standaard Februari

Nadere informatie

Beheer gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim van de verzekeringsarts. februari 1998

Beheer gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim van de verzekeringsarts. februari 1998 Beheer gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim van de verzekeringsarts februari 1998 Colofon Uitgave Landelijk instituut sociale verzekeringen Postadres Postbus 74765 1070 BT Amsterdam Bezoekadres

Nadere informatie

Verslaving en werk. Hoe te handelen bij een alcohol- en/of drugsverslaving door werkgever en werknemer in specifieke situaties

Verslaving en werk. Hoe te handelen bij een alcohol- en/of drugsverslaving door werkgever en werknemer in specifieke situaties Verslaving en werk Hoe te handelen bij een alcohol- en/of drugsverslaving door werkgever en werknemer in specifieke situaties Jolanda Broeksteeg FNV Bondgenoten Weert, januari 2012 Verslaving en werk Hoe

Nadere informatie

NVAB-STANDPUNT inzake de rol van de bedrijfsarts in het kader van het alcohol- en drugsbeleid binnen ondernemingen 1

NVAB-STANDPUNT inzake de rol van de bedrijfsarts in het kader van het alcohol- en drugsbeleid binnen ondernemingen 1 NVAB-STANDPUNT inzake de rol van de bedrijfsarts in het kader van het alcohol- en drugsbeleid binnen ondernemingen 1 Inleiding De NVAB is van mening dat zowel werkgever als werknemers een bijdrage dienen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

RIV-toets in de praktijk. Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV

RIV-toets in de praktijk. Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV RIV-toets in de praktijk Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV Inhoud 1 Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Opzet...5 2 Uitgangspunten...6 2.1 Wettelijk kader...6

Nadere informatie

Leidraad Bedrijfsarts en privacy

Leidraad Bedrijfsarts en privacy Leidraad Bedrijfsarts en privacy Hoe om te gaan met privacy-gevoelige informatie in de bedrijfsgezondheidszorg en in het bijzonder met medische gegevens bij ziekteverzuimbegeleiding? pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Arbeidsdeskundig handelen bij het inschatten van verlies van arbeidsvermogen bij personenschade

Arbeidsdeskundig handelen bij het inschatten van verlies van arbeidsvermogen bij personenschade AKC Onderzoekscahier 8 Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Arbeidsdeskundig handelen bij het inschatten van verlies van arbeidsvermogen bij personenschade Inventarisatie, evaluatie en innovatie

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

1 De relatie tussen werk en gezondheid

1 De relatie tussen werk en gezondheid 1 De relatie tussen werk en gezondheid J.H.A.M. Verbeek en P.B.A. Smits De relatie tussen werk en gezondheid is medisch interessant en complex. Werk heeft voor de meeste mensen een positieve functie die

Nadere informatie

Toepassing van de wet Verbetering

Toepassing van de wet Verbetering [Save eerst dit bestand als XXX(titel).doc] Toepassing van de wet Verbetering Poortwachter Ph. de Jong T. Everhardt C. Schrijvershof m.m.v. R. Friperson J. Weda R. van Winden Onderzoek in opdracht van

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma ROMCKAP

Onderzoeksprogramma ROMCKAP Onderzoeksprogramma ROMCKAP Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina I. Inleiding 1 Doel 1 Generieke ROM als basis 1 Kennis bij complexe klinische groepen nodig 2 De rol van de patiënt 2 De onderzoekslijnen 2 II.

Nadere informatie

Professionele herbeoordeling verzekeringsarts

Professionele herbeoordeling verzekeringsarts Professionele herbeoordeling verzekeringsarts standaard Juni 2000 Colofon Uitgave Landelijk instituut sociale verzekeringen Postadres Postbus 74765 1070 BT Amsterdam Bezoekadres Gebouw Metropolitan Buitenveldertselaan

Nadere informatie

Eindrapport Project SMBA

Eindrapport Project SMBA Opdrachtgever UWV Eindrapport Project SMBA Conclusie Opdrachtnemer UWV Onderzoek Innovatieve voorstellen voor Sociaal- Medische Beoordeling van Arbeidsvermogen Einddatum 1 december 2009 Categorie Het project

Nadere informatie

Welke factoren zijn belangrijk bij succesvolle implementatie van richtlijnen?

Welke factoren zijn belangrijk bij succesvolle implementatie van richtlijnen? Welke factoren zijn belangrijk bij succesvolle implementatie van richtlijnen? a.f.g. leentjens, j.s. burgers achtergrond De invloed die een richtlijn heeft op de klinische praktijk is afhankelijk van de

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0 Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager versie 1.0 1 2 Achtergrond en samenvatting Inleiding Het komt in de dagelijkse praktijk de laatste jaren steeds vaker voor dat werknemers en bedrijfsartsen

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Juni 2013 Inhoudsopgave Achtergrond en samenvatting Inleiding De probleemstelling Doel, inhoud en reikwijdte van de leidraad Gebruikte afkortingen Samenvatting

Nadere informatie

Tijd, Kwaliteit en Kenmerken Bedrijfsarts in het bedrijfgeneeskundig spreekuur

Tijd, Kwaliteit en Kenmerken Bedrijfsarts in het bedrijfgeneeskundig spreekuur 1 Tijd, Kwaliteit en Kenmerken Bedrijfsarts in het bedrijfgeneeskundig spreekuur Diemen Onderzoeksverslag van een exploratief onderzoek, verricht van maart tot juli 2006 bij Commit Diemen, Alkmaar en Haarlem

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Zorgverlening bij werknemers met psychische klachten en/of somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten

Zorgverlening bij werknemers met psychische klachten en/of somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten Zorgverlening bij werknemers met psychische klachten en/of somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten Onderzoek naar ervaringen met gezondheidsmanagement binnen UMC s dr R.H. Bakker dr J.A. Landsman-Dijkstra

Nadere informatie