Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar Masterproef van de opleiding Master in de rechten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2010-2011. Masterproef van de opleiding Master in de rechten"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar Zelfbeschikkingsrecht bij dementerende personen : juridische planning via voorafgaande wilsverklaringen Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Julie De Pooter Studentennr Major Burgerlijk recht en strafrecht Promotor: Prof. dr. T. Balthazar Commissaris: Mevr. T. Gombeer

2

3 DANKWOORD Vooreerst wil ik graag prof. dr. Tom Balthazar bedanken om mij de kans te bieden dit thema onder zijn promotorschap uit te werken. Ook wil ik graag prof. dr. Wim Distemans, radiotherapeut-oncoloog, palliatieve zorg AZ VUB, voorzitter LEIF ; dr. Lieven Wostyn, anesthesist, diensthoofd ICU Stedelijk Ziekenhuis Roeselare ; dhr. Léon Favyts, voorzitter van de vzw Recht op Waardig Sterven en dhr. Kris Van de Gaer van het LevensEinde InformatieForum bedanken. Voor mij, als jurist, is hun kennis uit de praktijk een waardevolle bron aan informatie geweest. Het heeft mij er dikwijls toe genoodzaakt om mijn vooropgestelde ideeën bij te schaven en zo tot nieuwe inzichten te komen. Mijn ouders verdienen in dit dankmoment een staande ovatie. Ze hebben mij tijdens mijn studies steeds door en door gesteund. Het is een fantastisch gevoel om te weten dat ik altijd op hen kon en kan rekenen. Dank u wel, moeke en papa, voor al jullie hulp, zonder jullie was ik niet de persoon die ik vandaag geworden ben. Bedankt ook om mijn masterproef na te lezen. Ook mijn zus Sofie wil ik graag bedanken voor haar aanmoediging. Daarnaast wil ik mijn vriend Toon bedanken. Niet alleen heeft hij me vaak bijgestaan met al mijn technische problemen, hij zorgde tevens voor de ideale ontspanning en verstrooiing. Daarnaast heeft hij me meermaals op subtiele wijze aangegeven dat het misschien tijd werd om mij terug aan mijn bureau te plaatsen, wat hem niet altijd in dank werd afgenomen. Bedankt Toon, voor al je liefde, humor en zalige intermezzo s. Tenslotte wil ik al mijn vrienden bedanken voor de vele hilarische herinneringen en memorabele momenten. Zij liggen mee aan de basis dat ik later in mijn leven mijn studententijd in Gent ongetwijfeld als een van de mooiste periodes in mijn leven zal beschouwen. Bedankt allemaal. Julie

4 INHOUDSTAFEL INLEIDING EN PLAN... 1 TITEL I. DEMENTIE EN DE VOORAFGAANDE WILSVERKLARING : EEN ALGEMENE INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1. HET ZIEKTEBEELD VAN DEMENTIE... 3 Afdeling 1. Definitie en diagnose... 3 Afdeling 2. Etiologie De ziekte van Alzheimer Vasculaire dementie Lewy-Body dementie Frontotemporale dementie (ziekte van Pick) Andere oorzaken van dementie... 6 Afdeling 3. Ziekteverloop... 6 Afdeling 4. Gevolgen van de diagnosestelling op juridisch en medisch vlak... 6 HOOFDSTUK 2. DE VOORAFGAANDE WILSVERKLARING Afdeling 1. Begripsomschrijving Afdeling 2. De significantie van voorafgaande wilsverklaringen in de gezondheidszorg Het recht op zelfbepaling van de patiënt Oorzaken voor het toenemend belang van voorafgaande wilsverklaringen A. De demografische evolutie B. De evolutie van de geneeskunde en de wetenschap Afdeling 3. Soorten voorafgaande wilsverklaringen met betrekking tot medische handelingen Voorafgaande richtlijnen Voorafgaande machtiging van een vertegenwoordiger Voorafgaande richtlijnen aan een vertegenwoordiger Afdeling 4. De juridische geldigheid van voorafgaande wilsverklaringen in ons rechtssysteem Geen algemeen wetgevend kader De voorafgaande wilsverklaring in relatie met het informed consent-beginsel Interpretatiemoeilijkheden bij de uitvoering van de voorafgaande wilsverklaring TITEL II. DE DEMENTERENDE PERSOON ALS PATIËNT IN DE GEZONDHEIDSZORG HOOFDSTUK 1. ADVANCE CARE PLANNING (ACP) / VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING (VZP) Afdeling 1. Historiek en afbakening van het begrip Advance Care Planning (ACP) Afdeling 2. Een handleiding voor de arts bij de implementatie van ACP Afdeling 3. Toepassing van ACP bij dementerende personen HOOFDSTUK 2. DE WET PATIENTENRECHTEN VAN 22 AUGUSTUS Afdeling 1. De negatieve voorafgaande wilsverklaring Grondslag De geldigheidsvoorwaarden i

5 A. Bekwaamheid van de declarant B. Schriftelijke vorm C. Welomschreven tussenkomst D. Uitwerking in de toekomst De negatieve voorafgaande wilsverklaring in Nederland, Frankrijk en Denemarken A. De negatieve voorafgaande wilsverklaring in Nederland B. De negatieve voorafgaande wilsverklaring in Frankrijk C. De negatieve voorafgaande wilsverklaring in Denemarken Enkele opmerkingen bij de wettelijke bepalingen en aanbevelingen tot een betere implementatie van voorafgaande wilsverklaringen Analyse van een model negatieve wilsverklaring : toepasbaarheid van het model bij dementie Tips bij het redigeren van een negatieve voorafgaande wilsverklaring bij dementerende personen Afdeling 2. Het aanstellen van een vertegenwoordiger De vertegenwoordiger bij een meerderjarige wilsonbekwame patiënt A. De wettelijke vertegenwoordiger B. De benoemde vertegenwoordiger C. De informele vertegenwoordiger De wijze waarop de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt uitgeoefend Beperkingen op de vertegenwoordigingsbevoegdheid A. Afwijkingen van de beslissingen genomen door de vertegenwoordiger omwille van levensbedreigende redenen of ernstige aantasting van de gezondheid B. Het inzagerecht en het recht op een afschrift van het patiëntendossier Documenteren van de beslissingen in het patiëntendossier Tips bij het opstellen van de wilsverklaring inzake de machtiging van een vertegenwoordiger bij een dementerende persoon Afdeling 3. De vertrouwenspersoon Begripsomschrijving Vormvereisten Rechten die de vertrouwenspersoon kan uitoefenen Criteria aan dewelke een vertrouwenspersoon dient te beantwoorden HOOFDSTUK 3. MEDISCHE EXPERIMENTEN BIJ DE DEMENTERENDE PERSOON Afdeling 1. Het wettelijk kader Afdeling 2. Bijzondere waarborgen met betrekking tot de toestemming De betrokkenheid van de dementerende proefpersoon De wettelijke vertegenwoordiger A. De voorafgaande wilsverklaring tot machtiging van een vertegenwoordiger B. De aanwijzing van de vertegenwoordiger bij gebrek aan een voorafgaande wilsverklaring De voorafgaande wilsverklaring inzake de uitdrukkelijke toestemming of weigering voor deelname aan klinische proeven HOOFDSTUK 4. BESLISSINGEN ROND HET LEVENSEINDE Afdeling 1. De Palliatieve zorg Begripsomschrijving ii

6 2. Het wettelijk kader Standpunt van de Orde van geneesheren De wilsverklaring inzake palliatieve zorg Palliatieve sedatie A. Begripsomschrijving B. Een duidelijk onderscheid met euthanasie C. Palliatieve sedatie bij dementerende personen Afdeling 2. De wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie Begripsomschrijving Het actueel verzoek om euthanasie A. Geldigheidsvoorwaarden De hoedanigheid van de verzoeker Een vrijwillig, overwogen en herhaald verzoek De gezondheidstoestand van de verzoeker Verzoek in schriftelijke vorm Procedurele voorwaarden B. Het actueel verzoek uitgaande van een dementerende persoon De voorafgaande euthanasieverklaring A. Geldigheidsvoorwaarden Hoedanigheid van de opsteller De gezondheidstoestand van de patiënt Schriftelijke vorm Aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen Mogelijkheid tot aanduiding van één of meerdere vertrouwensperso(o)n(en) Geldigheidsduur Overige procedurele voorwaarden Registratie van de wilsverklaring B. Handleiding bij het invullen van een modelformulier: wilsverklaring inzake euthanasie C. De voorafgaande euthanasieverklaring bij dementerende personen Juridische afdwingbaarheid van het euthansieverzoek Registratie van de uitgevoerde euthanasie Is een uitbreiding van de Euthansiewet wenselijk? Afdeling 3. Wilsverklaring inzake de lijkbezorging Inleiding De vorm van de wilsbeschikking De afdwingbaarheid van de laatste wilsbeschikking Overzicht van de bepalingen die kunnen opgenomen worden in de wilsbeschikking A. Crematie Bestemming van de as van de overledene Mogelijkheid tot het bepalen dat een stukje as nagelaten wordt aan een van de legetarissen of erfgenamen B. De begraving De begraafplaats aanduiden Bovengronds of ondergronds Onderhoud van het graf De keuze van het grafteken iii

7 C. Gemeenschappelijke bepalingen bij de crematie en de begrafenis Modaliteiten van het lijkomhulsel Het aanduiden van een begrafenisondernemer Bepalingen inzake het ritueel van de levensbeschouwing Modelformulieren A. Modelformulier in overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari B. Algemene laatste wilsbeschikking Bij crematie Bij begraving Afdeling 4. Afstand van het lijk ten behoeve van de wetenschap TITEL III. HET PATRIMONIUM VAN DE DEMENTERENDE PERSOON HOOFDSTUK 1. BEHEER VIA LASTGEVING HOOFDSTUK 2. BESCHERMING VAN HET PATRIMONIUM VIA VOORLOPIGE BEWINDVOERING Afdeling 1. Grondvoorwaarden voor de aanwijzing van een voorlopige bewindvoerder Voorwaarden waaraan de te beschermen persoon moet voldoen De aard van de onbekwaamheid die vereist is om de aanwijzing van een voorlopige bewindvoerder te verzoeken Afdeling 2. De procedure van aanwijzing van een voorlopig bewindvoerder Hoedanigheid en belang van de verzoeker De bevoegdheid Het verzoekschrift tot aanstelling van een voorlopige bewindvoerder A. Bijlagen bij het verzoekschrift Attest van verblijfplaats of woonplaats van de te beschermen persoon Getuigschrift van woonplaats van de andere op te roepen personen Een omstandige geneeskundige verklaring B. De neerlegging van het verzoekschrift De rechtspleging De aanstelling van de voorlopige bewindvoerder A. De verklaring van voorkeur van de betrokkene Begripsomschrijving Modelformulier: De verklaring van voorkeur De voorafgaande wilsverklaring in de praktijk De herroeping en wijziging van de verklaring van voorkeur B. De verklaring van voorkeur van de voorlopige bewindvoerder in functie C. De aanwijzing door de vrederechter Het bewindsdossier De vertrouwenspersoon De publiciteit Afdeling 3. De voorlopige bewindvoerder Taak en bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder tijdens het voorlopig bewind A. Opdracht van de voorlopige bewindvoerder B. Omvang van de opdracht iv

8 C. Rechtshandelingen waarvoor bijzondere machtiging van de vrederechter nodig is Een familiale of professionele voorlopige bewindvoeder Afdeling 4. Einde van het voorlopig bewind HOOFDSTUK 3. DE UITERSTE WILSBESCHIKKING: HET TESTAMENT Afdeling 1. De wilsgeschiktheid om te testeren bij een dementerende persoon De vereiste gezondheid van geest is een juridisch begrip Het vermoeden van gezondheid van geest A. Begripsomschrijving B. De bewijsmiddelen Het bewijs door vermoedens Het bewijs door getuigen Het bewijs door medische getuigenschriften Deontologische plicht van de notaris omtrent de wilsgeschiktheid van de testator A. Controle van de wilsgeschiktheid van de testator B. Eis om voorlegging van een medisch attest C. Geldigheid van de clausule gezond van geest opgesteld door de notaris Afdeling 2. De testeerbekwaamheid van een persoon onder voorlopig bewind Afdeling 3. De testamentuitvoerder Begripsomschrijving De benoeming van de testamentuitvoerder Einde van de opdracht van de testamentuitvoering TITEL IV. EEN VOORSTEL TOT EEN GLOBAAL LEVENSTESTAMENT BIJ DEMENTERENDE PERSONEN HOOFDSTUK 1. HET EIGENLIJKE LEVENSTESTAMENT, EEN ALLESOMVATTEND PLANNINGSINSTRUMENT Afdeling 1. Het recht op zelfbepaling Afdeling 2. Begripsomschrijving HOOFDSTUK 2. DE WETTELIJKE AFDWINGBAARHEID HOOFDSTUK 3. DE VORM VAN HET LEVENSTESTAMENT EN HAAR GEVOLGEN: EEN ANALYSE Afdeling 1. De notariële vorm De stap naar de notaris Het redigeren van de wilsverklaring De authenticiteit en bewijskracht van het notariële levenstestament De publiciteit van het notariële levenstestament Afdeling 2. De onderhandse vorm Het inwinnen van de relevante informatie voor het redigeren van het globaal levenstestament Een zware verantwoordelijkheid voor de declarant De publiciteit van het onderhandse levenstestament HOOFDSTUK 4. DE INHOUD VAN HET LEVENSTESTAMENT v

9 HOOFDSTUK 5. DE MOGELIJKE BEPALINGEN IN EEN GLOBAAL NOTARIEEL LEVENTESTAMENT VAN EEN DEMENTERENDE PERSOON ALGEMEEN BESLUIT BIJLAGE I BIJLAGE II BIJLAGE III BIJLAGE IV BIBLIOGRAFIE vi

10 INLEIDING EN PLAN Onder de inleidende Titel I wordt in Hoofdstuk 1 vooreerst summier het ziektebeeld van dementie nader toegelicht, daarbij wordt tenslotte ook ingegaan op de gevolgen van de diagnosestelling op juridisch en medisch vlak. In Hoofdstuk 2 wordt uiteengezet wat een voorafgaande wilsverklaring nu precies is, wat hun belang is en welke soorten er zijn. Tot slot wordt het juridisch kader, de relatie met het informed consent -beginsel en de mogelijke interpretatiemoeilijkheden toegelicht. Titel II belicht de dementerende persoon als patiënt in de gezondheidszorg. In Hoofdstuk 1 wordt het concept Advance Care Planning behandeld. Na een inleidend deel wordt dieper ingegaan op de rol van de arts in dit proces. Tot slot wordt de toepassing van ACP bij dementerende personen geanalyseerd. Hoofdstuk 2 handelt over de mogelijkheden die de Wet Patiëntenrechten biedt. Vooreerst wordt de negatieve voorafgaande wilsverklaring toegelicht: zijn grondslag en geldigheidsvoorwaarden, daarna wordt bekeken hoe deze figuur in enkele andere landen geïmplementeerd werd. Daaropvolgend worden de pijnpunten van de huidige Belgische wetgeving onderzocht en mogelijke aanbevelingen aangereikt. Praktisch wordt daarna een modelformulier van een voorafgaande negatieve wilsverklaring geanalyseerd. Waarna tot slot enkele aandachtspunten worden meegegeven voor dementerende personen die een dergelijke wilsverklaring willen redigeren. Ten tweede wordt de figuur van de vertegenwoordiger besproken: achtereenvolgend de soorten vertegenwoordigers, de wijze waarop men de vertegenwoordigingsbevoegdheid moet uitoefenen en de beperkingen erop. Het belang van het documenteren van het proces wordt vervolgens onderstreept. Tot slot worden opnieuw enkele aandachtspunten meegegeven voor dementerende personen die een wilsverklaring tot machtiging van een vertegenwoordiger willen redigeren. Tot slot wordt de figuur van de vertrouwensfiguur besproken: achtereenvolgens een begripsomschrijving, de vormvereisten, de rechten die de vertrouwenspersoon kan uitoefenen en aan welke criteria de figuur dient te beantwoorden. Hoofdstuk 3 gaat in op het wettelijk kader en de waarborgen bij medische experimenten op de dementerende persoon, ook met betrekking tot deze situatie worden de mogelijke wilsverklaringen besproken. Hoofdstuk 4 omvat alle beslissingen rond het levenseinde. De bepalingen rond palliatieve zorg, euthanasie, de lijkbezorging en het 1

11 schenken van het lijk aan de wetenschap worden grondig doorlicht. Bij elke uiteenzetting wordt dieper ingegaan op wat voor de dementerende persoon relevant is. Titel III belicht het patrimonium van de dementerende persoon. In Hoofdstuk 1 wordt de lastgeving behandeld. In Hoofdstuk 2 wordt de toepassing van de voorlopige bewindvoering op dementerende personen geanalyseerd. De voorwaarden, de procedure, de opdracht en de keuze van de voorlopige bewindvoerder en de vertrouwenspersoon zijn enkele belangrijke zaken die hier aan bod komen. Hoofdstuk 3 handelt tenslotte over het testament bij de dementerende persoon. Specifiek wordt ingegaan op het begrip gezond van geest en de ganse problematiek hierrond. Vervolgens wordt kort de testeerbekwaamheid van een persoon onder voorlopige bewindvoering besproken. Waarna tot slot de figuur van de testamentuitvoerder behandeld wordt. Titel IV onderzoekt de wenselijkheid van een globaal levenstestament. In Hoofdstuk 1 wordt de figuur nader toegelicht. In Hoofdstuk 2 wordt de wettelijke afdwingbaarheid van het document behandeld. In Hoofdstuk 3 worden de mogelijke vormen van het levenstestament besproken. Specifiek worden de voor- en nadelen van de notariële en onderhandse vorm weergegeven. In Hoofdstuk 4 wordt bekeken welke inhoud het globaal levenstestament moet bevatten. En tenslotte wordt in Hoofdstuk 5 aangereikt welke wilsverklaringen aan bod zouden moeten komen bij het globaal levenstestament in notariële vorm voor dementerende personen. 2

12 TITEL I. DEMENTIE EN DE VOORAFGAANDE WILSVERKLARING : EEN ALGEMENE INLEIDING HOOFDSTUK 1. HET ZIEKTEBEELD VAN DEMENTIE Afdeling 1. Definitie en diagnose (Bron: Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, 4e editie, ) 1. Dementie is een ernstige en uiteindelijk fatale aandoening die berust op een voortschrijdende achteruitgang van het functioneren van de hersenen. Dementie wordt beschouwd als een klinisch syndroom: het is niet een op zichzelf staande ziekte met één enkele oorzaak, maar een verzameling van symptomen die zich tegelijkertijd voordoen en verschillende oorzaken kunnen hebben Geheugenstoornissen, meer bepaald een verminderd vermogen om nieuwe informatie aan te leren of zich eerder geleerde informatie te herinneren. 2. Eén (of meer) van de volgende cognitieve stoornissen: Afasie: taalstoornis waarbij een persoon woorden niet goed begrijpt en zich niet goed kan uitdrukken. Apraxie: de persoon heeft moeite handelingen uit te voeren ondanks functionerende spieren. Agnosie: iemand kan geen personen, voorwerpen en geuren herkennen ondanks dat de zintuigen wel nog werken. Stoornis van de uitvoerende functies zoals plannen maken, organiseren, opeenvolgend handelen en abstraheren. 1 Het Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM) is een classificatiesysteem van de American Psychiatric Association waarin psychische stoornissen worden geordend op grond van beschrijvende kenmerken in plaats van op basis van theorieën over oorzaken. DSM-IV is de vierde herziende editie uit De versie die nu gebruikt wordt, de DSM-IV-TR, is een tekstrevisie van de DSM-IV en werd uitgegeven in Gezondheidsraad. Dementie. Den Haag: Gezondheidsraad 2002, publicatie nr 2002/04,

13 3. De stoornissen veroorzaken elk een duidelijke beperking in het sociaal of beroepsmatig functioneren en betekenen een significante beperking ten opzichte van het vroegere niveau. 4. De stoornissen komen niet uitsluitend voor tijdens het beloop van een delirium (=een acute verwardheid). 5. Deze stoornissen kunnen niet verklaard worden door andere ziekteverschijnselen die bij onderzoek van de patiënt direct blijken. Aan al de voorgaande criteria moet voldaan worden vooraleer men van dementie kan spreken. Apathie, achterdocht, agressie, stemmingswisselingen en angst zijn eveneens verschijnselen die dikwijls voorkomen bij dementerende patiënten. Afdeling 2. Etiologie 3 1. De ziekte van Alzheimer 2. Bij 50 à 60% van de mensen die dement worden, is de ziekte van Alzheimer de oorzaak. Bij de ziekte van Alzheimer staat het verlies van neuronen op de voorgrond. Dit verlies kan verklaard worden door de opstapeling van amyloid-eiwitten die zich tussen de neuronen ophopen en toxisch zijn, seniele plaques genoemd. Deze eiwitten worden niet meer afgebroken en kunnen de communicatie tussen de hersencellen verstoren. In een later stadium kunnen er ook bepaalde eiwitten in de cellen veranderingen ondergaan, waardoor "tangles" ontstaan. Het functioneren van de cellen wordt hierdoor onmogelijk. Uiteindelijk verdwijnen er cellen in bepaalde delen van de hersenen waardoor iemand steeds meer problemen krijgt met het geheugen. De ziekte van Alzheimer kent een sluipend begin en een progressieve cognitieve achteruitgang over enkele tot tien of meer jaren, met als eindstadium een extreme cognitieve aftakeling en de dood. 3 ; (geraadpleegd op 8 januari 2010) 4

14 2. Vasculaire dementie 3. In 15 à 30 % van de gevallen is dementie te wijten aan een slechte doorbloeding van de hersenen. Hierbij vindt men afwijkingen in de bloedvaten van de hersenen. Het kan gaan om veel kleine herseninfarcten, een enkel herseninfarct of een hersenbloeding. In tegenstelling tot Alzheimer dementie begint deze vorm van dementie meer onverwacht en is het verloop typisch schommelend met plotse verergeringen. De symptomen zijn vaak afhankelijk van de plaats in de hersenen waar het herseninfarct of -bloeding heeft plaatsgevonden. 3. Lewy-Body dementie 4. Ongeveer bij 25% van de mensen die dementie krijgen, zijn Lewy lichaampjes de oorzaak, dit zijn ophopingen van eiwit in de hersenen. Deze ophopingen kunnen op willekeurige plaatsen in de hersenen optreden. Waardoor de eiwit ophopingen ontstaan is niet bekend. Lewy-Body dementie lijkt vaak op de ziekte van Alzheimer en op de ziekte van Parkinson. Lewy-Body dementie wordt in beginsel gekenmerkt door aandachtsproblemen, traagheid in denken en handelen en in rigiditeit van bewegingen. In een later stadium komen ook geheugenklachten, slaapstoornissen en depressiviteit voor. Ook kenmerkend zijn visuele hallucinaties. Lewy-Body dementie heeft een sprongsgewijs verloop van achteruitgang waartussen periodes zitten van relatief herstel. 4. Frontotemporale dementie (ziekte van Pick) 5. Deze vorm maakt ongeveer een 3% van de gevallen uit. Van de dementies die zich voor het 65 ste levensjaar uiten maakt de frontotemporale dementie echter 25% uit. 4 Frontotemporale dementie is een aandoening van met name het voorste deel van de hersenen, de frontaalkwab. Kenmerkend zijn de opgezwollen, ballonvormige zenuwcellen in het voorste deel van de hersenen. De eerste symptomen zijn gedragsveranderingen en taalstoornissen, pas later ontstaat een verdere cognitieve achteruitgang. 4 (geraadpleegd 8 januari 2011) 5

15 5. Andere oorzaken van dementie 6. Voorgaande vier vormen verklaren ongeveer 90% van de oorzaken van dementie. In totaal zijn er een 60-tal oorzaken van dementie. In de volgende gevallen maakt dementie een van de klinische symptomen uit van een aandoening: ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, ziekte van Creutzveld-Jacob, ziekte van Wilson, AIDS. Afdeling 3. Ziekteverloop 7. Het aantal klachten bij dementie neemt in de loop in de loop van het ziekteproces toe, evenals de ernst ervan. In de DSM-IV worden drie stadia van dementie onderscheiden: Lichte dementie: perioden van apathie, soms afgewisseld met perioden van geprikkeldheid. Werk en sociale activiteiten zijn belemmerd. Persoonlijke hygiëne en de oordeelsvorming zijn voldoende om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Matige dementie: stoornissen van verschillende functies zoals het geheugen, besef van tijd en plaats, praktische en intellectuele vaardigheden, taal en gedrag. Zelfstandig wonen wordt riskant. Toezicht wordt noodzakelijk, eventueel in beperkte mate. Ernstige dementie: de patiënt kan dagelijkse bezigheden (zoals minimale persoonlijke hygiëne) niet meer uitvoeren. De patiënt is volledig hulpbehoevend en herkent vaak zijn familie en omgeving niet meer. Afdeling 4. Gevolgen van de diagnosestelling op juridisch en medisch vlak 8. Eens de diagnose van dementie bij een persoon gesteld wordt, heeft dit geenszins tot gevolg dat deze persoon per definitie onmiddellijk als wilsonbekwaam moet worden bestempeld. Bovendien wordt de wilsbekwaamheid bij een persoon geacht aanwezig te zijn, 6

16 tenzij het tegendeel blijkt. 5 Indien de patiënt meerderjarig is en onder het statuut van verlengde minderjarigheid valt of onbekwaam werd verklaard, dan is hij zowel handelingsals wilsonbekwaam. Indien de patiënt meerderjarig is, maar om feitelijke redenen niet in staat is om zijn rechten zelfstandig uit te oefenen, dan is hij wel handelingsbekwaam, maar niet wilsbekwaam De beslissingsonbekwaamheid moet verwijzen naar de manier waarop de informatie verwerkt, toegepast en afgewogen wordt. Een procesgerichte beoordeling van beslissingbekwaamheid onderzoekt of het beslissingsproces naar behoren is, en focust zich niet alleen op de specifieke beslissing zelf. Een beslissing is op competente wijze tot stand gekomen wanneer de patiënt de verstrekte informatie over zijn toestand en over de mogelijke behandelingen heeft begrepen en ook heeft toegepast op zijn concrete situatie, wanneer hij de impact en specifieke gevolgen van zijn beslissingen beseft en wanneer hij tenslotte de vooren nadelen van zijn beslissingen tegen over elkaar heeft afgewogen. Tevens moet de patiënt zijn beslissingen nog kunnen communiceren. Indien de patiënt niet in staat is om naar behoren een van de stappen in het beslissingsproces te maken, is er sprake van beslissingsonbekwaamheid. 7 Toch moet men in zekere mate rekening houden met de uitkomststandaarden: naarmate de beslissingen zwaardere en onomkeerbare gevolgen zullen hebben, moet men in de procesgerichte benadering de lat hoger leggen en strengere normen hanteren. Zo kunnen ouderen in het beginstadia van dementie, de zogenaamde mild cognitive impairment wel nog in staat zijn om hun toestemming te geven inzake bepaalde beslissingen omtrent hun zorg, maar missen zij de capaciteit om over complexe zaken te beslissen. Zeker bij personen met dementie kan de beslissingsbekwaamheid fluctueren in de tijd. Bij een procesgerichte beoordeling mag men het strikt gezien niet hebben over een beslissingsonbekwame patiënt, wel men moet spreken van een patiënt die onvoldoende beslissingsbekwaam is voor het nemen van een specifieke beslissing. 8 Men mag dus ook niet 5 W. DIJKHOFFZ, Het recht op informatie en geïnformeerde toestemming, T.Gez. 2003, S. TACK en T. BALTHAZAR, Patiëntenrechten Informed consent in de zorgsector: recente evoluties, CABG 2007, I. GESTELS, H. NYS en J. VANDENBERGHE, De wet betreffende de rechten van de patiënt: (r)evolutie in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen?, Tijdschr. Voor Geneeskunde 2008, I. GESTELS, H. NYS en J. VANDENBERGHE, De wet betreffende de rechten van de patiënt: (r)evolutie in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen?, Tijdschr. Voor Geneeskunde 2008,

17 veronderstellen dat een persoon met ernstige dementie onmiddellijk beslissingsonbekwaam is voor het nemen van elke beslissing. 10. De meeste vormen van dementie worden gekenmerkt door een geleidelijk proces van geestelijke achteruitgang. Of een dementerende persoon nu al dan niet wilsonbekwaam is, moet in concreto beoordeeld worden. In de literatuur bestaat er echter helemaal geen eensgezindheid over de standaarden, testen en criteria die gebruikt moeten worden om deze beoordeling te maken. Het is belangrijk aan te stippen dat de wilsbekwaamheid niet alleen afhangt van de cognitieve vermogens van de dementerende persoon, maar dat ook de complexiteit van het onderwerp waarover die persoon moet beslissen een belangrijke rol speelt. Bij beslissingen over dagelijkse zaken zoals onder meer de keuze van kledij of voeding zijn de gevolgen doorgaans makkelijker te overzien dan bij het beheer van een vermogen of medische beslissingen. Bovendien is het functioneren van de dementerende persoon sterk afhankelijk van omgevingsinvloeden en fysiologische factoren. Zo wordt de dementerende persoon in een onbekende omgeving geconfronteerd met een groter aantal op hem afkomende prikkels dan in de eigen vertrouwde omgeving waardoor hij soms makkelijker in paniek geraakt en minder goed in staat is om een beslissing te nemen Bij een vroege diagnose van dementie bij een persoon die nog over al zijn geestelijke capaciteiten beschikt, staat wel vast dat deze persoon in de toekomst wilsonbekwaam zal worden. In zijn advies nr. 14 van 10 december 2001 benadrukt het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek dat het vermogen waarover de dementerende persoon nog beschikt maximaal benut moet worden. 10 Daarom is het belangrijk dat de behandelende arts deze patiënt inlicht over de mogelijkheid om aan advance care planning (ACP) of vroegtijdige zorgplanning (VZP) te doen, om zo zijn recht op zelfbepaling te vrijwaren. Indien de patiënt hieraan verzaakt, zullen de arts en familie in de toekomst gewoonlijk die beslissingen in zijn plaats nemen. Recente ontwikkelingen in de wetenschap hebben bovendien de mogelijkheid tot een 9 F.G.I. JENNEKENS en A. JENNEKENS-SCHINKEL, De dementerende persoon, het testament en de notaris, WPNR 2005, Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek, Advies betreffende de ethische regels ten aanzien van dementerende personen, 10 december 2001, nr. 14,

18 vroege diagnose bij de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie sterk in de hand gewerkt In de praktijk speelt de huisarts een belangrijke rol bij de vroegtijdige opsporing van dementie. Het is immers vaak de huisarts die als eerste geconfronteerd wordt met de emotionele en cognitieve veranderingen bij een persoon en zijn directe omgeving. 12 De huisarts wordt geraadpleegd voor bepaalde klachten maar ontdekt tijdens die consultatie andere klachten die kunnen wijzen op dementie. In de vakliteratuur heeft men het over de case-finding methode. De efficiëntie ervan is sterk afhankelijk van de attitude en vaardigheden van de huisarts alsook van de gebruikte criteria. De huisarts moet aandacht hebben voor de kwetsbare evenwichten van de patiënt, op die manier kan hij scharniermomenten detecteren waarop tekorten ontstaan die niet langer kunnen worden toegeschreven aan het normale verouderingsproces. 13 Het is belangrijk dat de huisarts betrouwbare en gestandaardiseerde testen ter beschikking heeft om de cognitieve achteruitgang beter te herkennen en te diagnosticeren. 14 Bovendien is de bijkomende hulp van gespecialiseerde teams of geheugenklinieken noodzakelijk voor verdere differentiatie. 15 In geheugenklinieken probeert men bij personen met beginnend geheugenverlies aan de hand van allerlei tests te achterhalen wat de precieze oorzaak van het geheugenverlies is, zo probeert men aan de patiënt en hun naasten een accurate behandeling en zorg te bieden. 11 Zo heeft onderzoek aan het VUmc aangetoond dat de meest gebruikte biomarkers, amyloid beta en tau, betrouwbare informatie opleveren bij het stellen van een vroege diagnose van de ziekte van Alzheimer indien dit in ervaren laboratoria plaatsvindt. (Proefschrift C. MULDER: CSF Biomarkers in dementia ( )) 12 Dementieplan Vlaanderen , J. DE LEPELEIRE, M. VERNOOIJ-DASSEN, State of the art: de diagnose van dementie, Huisarts Nu 2003, 32(2), H. KADUSZKIEWICZ, T. ZIMMERMAN, H. VAN DEN BUSSCHE e.a., Do General practitioners recognize mild cognitive impairment in their patiens?, J Nut. Health Aging 2010, 14(8), H. VAN HOUT, M. VERNOOIJ-DASSEN, P. POELS, W. HOEFNAGELS, R. GROL, Are general practitioners able to accurately diagnose dementia and identify Alzheimer's disease? A comparison with an outpatient memory clinic., Br J Gen Pract 2000, 50:

19 HOOFDSTUK 2. DE VOORAFGAANDE WILSVERKLARING Afdeling 1. Begripsomschrijving 13. De voorafgaande wilsverklaring behelst een ruim begrip dat in verschillende domeinen toegepast wordt. Zo heb je de voorafgaande uiterste wilsbeschikking of het testament dat betrekking heeft op het vermogen van de betrokkene na zijn overlijden. De voorafgaande wilsverklaringen in het kader van de zorgplanning (advance directives) worden opgesteld door de patiënt die hierin zijn richtlijnen neerlegt voor medische beslissingen met betrekking tot zijn persoon voor het geval hij in de toekomst zelf niet meer in staat zou zijn dergelijke beslissingen te nemen. 16 Soms wordt verkeerdelijk de term levenstestament (letterlijke vertaling van het Angelsaksische living will) gebruikt voor voorafgaande wilsverklaringen. Deze term is problematisch aangezien er vaak verwarring optreedt met het vermogenstestament. Bovendien stelt NYS dat de voorafgaande richtlijnen met betrekking tot de gezondheidszorg in tegenstelling tot het vermogenstestament moeten worden toegepast tijdens het leven van de opsteller. Zij hebben bovendien betrekking op persoonlijke aangelegenheden, terwijl het vermogenstestament van toepassing is op de goederen van de overledene Het opzet van de voorafgaande wilsverklaring bestaat erin dat de wilsbekwame opsteller zijn persoonlijke wensen en richtlijnen voor de toekomst wil vastleggen. Zo wil de opsteller voorkomen dat wanneer hij later in een situatie terechtkomt waarin hij niet meer wilsbekwaam is of reeds overleden is, er beslissingen zouden worden genomen die ingaan tegen zijn wil of levensbeschouwing. Hierin verschilt de voorafgaande wilsverklaring duidelijk van de actuele wilsverklaring: de actuele wilsverklaring heeft betrekking op richtlijnen en wensen waar hier en nu behoefte aan bestaan. 18 De persoon beschikt nog over de capaciteit om zelf zijn wil uit te drukken, logischerwijze geldt dan de wil die men op dat 16 N.M.P. KING, Making sense of advance directives (revised edition), Washington, Georgetown University Press, 1996, H. NYS, Juridische geldigheid van voorafgaande wilsverklaringen in de gezondheidszorg in A. VAN ORSHOVEN en Y. ENGLERT (eds.), Levenstestament en andere voorafgaande wilsverklaringen, Antwerpen, Garant, 2003, H. NYS en B. HANSEN, wegwijs in het web van de wilsverklaringen, Ethische Perspectieven 2009,

20 ogenblik uit. Het is belangrijk aan te stippen dat een voorafgaande wilsverklaring geen uitwerking kan hebben wanneer de opsteller nog over voldoende wilsbekwaamheid beschikt en een wens strijdig met de gemaakte wilsverklaring uit. De actuele wil uitgedrukt door een wilsbekwame persoon heeft immers altijd voorrang op zijn voorafgaande wilsverklaring. Afdeling 2. De significantie van voorafgaande wilsverklaringen in de gezondheidszorg 1. Het recht op zelfbepaling van de patiënt 15. In de relatie arts-patiënt is er sprake van een asymmetrie: die tussen de deskundige en de leek. In het verleden leidde dit gegeven tot paternalisme : de arts als professioneel besliste in de plaats van de patiënt voor het welzijn van die patiënt. 19 De gezondheidszorg is vandaag geëvolueerd naar een patiëntgeoriënteerde zorg: de nadruk ligt op de noden en voorkeuren van de patiënt. 20 Meer en meer worden in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer het zelfbeschikkingsrecht als een ethisch basisprincipe beklemtoond. 21 Een voorafgaande wilsverklaring is het instrument bij uitstek om de autonomie van de patiënt te waarborgen. Ook bij intra-familiale discussies over het lot van de patiënt spelen deze documenten een belangrijke rol Oorzaken voor het toenemend belang van voorafgaande wilsverklaringen A. DE DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE 16. In een publicatie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering werden de vergrijzing en de stijgende levensverwachting van onze bevolking nogmaals bevestigd. 23 Het aandeel F. MORTIER, Wilsverklaringen vooraf: ontstaan, nut, funderingen en controverses in A. VAN ORSHOVEN en Y. ENGLERT (eds.), Levenstestament en andere voorafgaande wilsverklaringen, Antwerpen, Garant, 2003, C. LAINE, F. DAVIDOFF, Patient-centered medicine. A professional evolution., JAMA 1996, 10, 275(2), Zo werden in 2002 maar liefst drie belangrijke wetten uitgevaardigd die dit zelfbeschikkingsrecht hoog in het vaandel dragen: de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, BS 22 juni 2002; de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, BS 26 oktober 2002 en de wet van 22 augustus betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september L. DELIENS, C. DE GENDT, I. D HAENE e.a., Advance Care Planning: overleg tussen zorgeverleners, patiënten met dementie en hun naasten, Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2009, E. PELFRINNE, De nieuwe bevolkingsvooruitzichten , SVR-rapport 2009/3. 11

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

De poort is waar de beoordeling hoort. De verantwoordelijkheid van de notaris in het herkennen en beoordelen van de wilsbekwaamheid van de cliënt

De poort is waar de beoordeling hoort. De verantwoordelijkheid van de notaris in het herkennen en beoordelen van de wilsbekwaamheid van de cliënt De poort is waar de beoordeling hoort De verantwoordelijkheid van de notaris in het herkennen en beoordelen van de wilsbekwaamheid van de cliënt Naam: I.H.E. Sengers E-mailadres: irissengers@gmail.com

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ DE OUDERE PATIENT Aanbevelingen gebaseerd op interviews met patiënten en familieleden Sigrid Van Camp, Ineke van Eechoud, Dr. Ruth Piers, Prof. Dr. Mieke Grypdonck, Prof.

Nadere informatie

basisinformatie dementie

basisinformatie dementie expertisecentrum d mentie basisinformatie dementie Vlaanderen INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Deel 1: Wat is dementie? 6 1. Symptomen van dementie 7 1.1. Kernsymptomen 7 1.2. Secundaire symptomen 8 2. Oorzaken

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

ZORGETHISCH ADVIES IN VERBAND MET HET STOPPEN OF STAKEN VAN KUNSTMATIGE VOCHT- & VOEDSELTOEDIENING BIJ TERMINALE EN NIET-TERMINALE PATIËNTEN.

ZORGETHISCH ADVIES IN VERBAND MET HET STOPPEN OF STAKEN VAN KUNSTMATIGE VOCHT- & VOEDSELTOEDIENING BIJ TERMINALE EN NIET-TERMINALE PATIËNTEN. ZORGETHISCH ADVIES IN VERBAND MET HET STOPPEN OF STAKEN VAN KUNSTMATIGE VOCHT- & VOEDSELTOEDIENING BIJ TERMINALE EN NIET-TERMINALE PATIËNTEN. Gemeenschappelijke Ethische Reflectiecommissie GZA 1 Inleiding....

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE Den Haag, april 2015 Inhoud Voorwoord 1. Doel en opzet van deze Code of Practice

Nadere informatie

DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA.

DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA. FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2009-20010 DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA. Masterproef van de opleiding

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

De bescherming van de persoon met dementie en van zijn goederen

De bescherming van de persoon met dementie en van zijn goederen De bescherming van de persoon met dementie en van zijn goederen Overzicht van gangbare praktijken bij notarissen, vrederechters en voorlopige bewindvoerders die in België in contact komen met personen

Nadere informatie

DE VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN BIJ DE VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

DE VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN BIJ DE VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-12 DE VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN BIJ DE VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies

Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies f Handreiking verantwoord gebruik van vrijheidsbeperkende interventies in het verpleeg- en verzorgingshuis Universitair Medisch Centrum Utrecht Disciplinegroep Verplegingswetenschap J. Zweers-de Groot

Nadere informatie

Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek

Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek J.J.M. van Delden, A. van der Heide, S. van de Vathorst,

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Palliatieve sedatie. Inleiding 2 1. Stand van zaken 3. 4. Besluitvorming en zorgzame omkadering 12

Palliatieve sedatie. Inleiding 2 1. Stand van zaken 3. 4. Besluitvorming en zorgzame omkadering 12 Palliatieve sedatie INHOUD Inleiding 2 1. Stand van zaken 3 1.1. Definitie 3 1.2. Indicatie en voorwaarden 3 1.3. Prevalentie en kenmerken 4 1.4. Kunstmatige voedsel- en vochttoediening 5 1.5. Onderscheid

Nadere informatie

Toelichting bij de Handreiking

Toelichting bij de Handreiking Toelichting bij de Handreiking Ondersteuningsplannen 2013 [Geef tekst op] www.kennispleingehandicaptensector.nl Verbeterprogramma gehandicaptenzorg Goed gebruik van het ondersteuningsplan in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde LEIFBLAD. www.leif.be. Het leifblad geeft je meer informatie over wat je hiervoor concreet kan doen.

Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde LEIFBLAD. www.leif.be. Het leifblad geeft je meer informatie over wat je hiervoor concreet kan doen. LEIFBLAD Editie voorjaar 2008 Wist je dat het tijdstip van overlijden bij 4 op de 10 Vlamingen bepaald wordt door een (medische) beslissing? M.a.w. dat hun overlijden medisch gestuurd wordt en niet meer

Nadere informatie

Begrippen en zorgvuldigheidseisen. besluitvorming rond het levenseinde

Begrippen en zorgvuldigheidseisen. besluitvorming rond het levenseinde Begrippen en zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming rond het levenseinde in de verpleeghuiszorg AVVV - NVVA - STING Begrippen en Zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

HONGER NAAR RECHT. HONGER ALS WAPEN handleiding voor de medische en verpleegkundig e begeleiding van hongerstakingen

HONGER NAAR RECHT. HONGER ALS WAPEN handleiding voor de medische en verpleegkundig e begeleiding van hongerstakingen HONGER NAAR RECHT HONGER ALS WAPEN handleiding voor de medische en verpleegkundig e begeleiding van hongerstakingen Derde, geheel herziene druk 2000 JOHANNES WIER STICHTING voor mensenrechten en gezondheidszor

Nadere informatie