HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN"

Transcriptie

1 HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN zaak nr. 86/1665/74/093 II PLEIDOOI VAN EEN INDIVIDUELE TANDARTS, ORGAAN VAN GEZONDHEIDSZORG, H.L. VAN NOUHUYS, verzoeker tegen HET CENTRAAL ORGAAN TARIEVEN GEZONDHEIDSZORG In het algemeen en HET UNIFORM PARTICULIER TARIEF In het bijzonder Mr. G.J.R. DE GROOT, gemachtigde Dit pleidooi wordt gehouden ter wille van de fundamentele rechten van de mens en op grond van mijn overtuiging. Namens allen die zwijgen maar in hun hart weten wat waar is en wat vals. 1

2 Edelgrootachtbare Heer, Voorheen was het zonder meer mogelijk om mensen tandheelkundig te helpen. Vanwege de verregaande inbreuk die de regelgeving heeft gemaakt op het zelfstandig en onafhankelijk uitoefenen van de tandheelkunde is dat niet zonder meer mogelijk. Het beste bewijs hiervoor is wel het feit dat er hier vandaag zo n zeven partijen bezwaar maken. De motieven en bedoelingen van deze partijen zullen ongetwijfeld verschillen vertonen. Ik zou mij kunnen voorstellen dat mijn persoonlijke aanwezigheid uitgelegd zou kunnen worden als een opkomen voor strikt eigen belangen. Ik hoop echter dat Uw College straks anders zal oordelen en dat het duidelijk zal zijn dat mijn pleidooi gericht is op de bescherming van een aantal fundamentele waarden die de basis vormen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Mijn bezwaar komt samengevat op het volgend neer: Ik maak bezwaar tegen het feit dat: 1. Het verboden is op straffe van gevangenisstraf en of geldboete een mens tandheelkundig te helpen de welke niet conform de inhoud c.q. tariefstelling is volgens het centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. Met andere woorden, ik maak bezwaar tegen het feit dat ik als een misdadiger beschouwd wordt, als een crimineel of delinquent, of hoe dat ook heten mag, indien ik mijn patiënten naar beste weten en kunnen behandel op basis van afwijkende condities die de instemming hebben van mijn zelf betalende patiënten. 2. Het COTG als verlengstuk van de overheid de bevoegde instantie is om te bepalen wat tandheelkundig wel of niet geoorloofd is. 3. Ik, als drager van de verantwoordelijkheid zowel op het gebied van de uitoefening van mijn tandheelkunde aan patiënten die zich vrijwillig aan mij toevertrouwen als op het gebied van mijn persoonlijke verplichtingen op generlei wijze betrokken ben geweest noch benaderd door de instantie die deze regelgeving heeft bedacht. Edelgrootachtbare Heer, er doet zich de eigenaardige situatie voor dat de Nederlandse samenleving of geen weet heeft van het bestaan van deze regelgeving of weigert te geloven dat Nederland er zo n regelgeving op na houdt. Niettemin moeten juristen elkaar nu gaan bestrijden om uit te maken of deze regelgeving juridisch al of niet is te billijken, al of niet in strijd is met het verdrag van Rome e.d. en zo ja, of er uitzonderingsgronden te vinden zijn om die regels toch te kunnen blijven handhaven. Omdat ik geen jurist ben maar niettemin de mogelijkheid heb hier pleidooi te houden ligt het voor de hand dat ik als leek mij eerder zal beroepen op menselijke en feitelijke argumenten dan op juridische. Dat hierbij het gevaar bestaat dat een en ander juridisch niet relevant zou zijn moet U dan maar voor lief nemen, als orgaan van gezondheidszorg schijn ik nu eenmaal geen andere keus te hebben om juist hier beroep aan te tekenen. 2

3 Het door het COTG opgelegde Uniform Particulier Tarief wordt beschouwd als zijnde in het algemeen belang en de rechtszekerheid! De Wet Tarieven Gezondheidszorg beoogt een stroomlijning, uniformering en onderlinge afstemming van honoreringssystemen ter wille van een doelmatig functioneren van het stelsel van organen voor gezondheidszorg en kostenbeheersing. Waarop is de gedachte gebaseerd dat wettelijk vastgestelde tarieven kostenbeheersing mogelijk maken. Ik kan mij voorstellen dat stelsels van organen voor gezondheidszorg dan doelmatiger kunnen functioneren, maar geldt dat ook voor organen van gezondheidszorg? Juist daar waar de gezondheidszorg georganiseerd is en reeds geüniformeerd zoals het ziekenfonds juist daar doen zich problemen voor. Zowel op het gebied van de kosten als op het gebied van het doelmatig functioneren van de organen van gezondheidszorg. Het is dus geenszins in het algemeen belang en de rechtszekerheid nu ook de particuliere patiënt onder een dergelijk dwangsysteem komt te staan. De Wet Tarieven Gezondheidszorg plaatst mij tegenover het dilemma ofwel getrouw te blijven aan de door mij afgelegde en door de wet verlangde beroepseed ofwel mij al tandarts aan te passen aan de Wet Tarieven. In plaats van dat ik als tandarts al mijn aandacht besteed aan mijn patiënten heb ik besloten om te procederen om in de zin der wet geen misdadiger te hoeven zijn. Liever dan mij over te geven aan administratieve aanpassingen en of een onverantwoorde productieverhoging respectievelijk indicatiestelling ter wille van de wettelijke formaliteit en het eigen hachje. Het COTG/UPT heeft ongevraagd een voet tussen mij en mijn patiënten gezet. Maar, omdat ik geen representatief orgaan van gezondheidszorg ben zou mijn bezwaar daartegen volgens de landsadvocaat niet ontvankelijk verklaard moeten worden. Als dit betekent dat ik dan lid moet worden van de representatief geachte Ned. Mij. Tandheelkunde om inspraak te mogen hebben in mijn eigen beroepsuitoefening dan is dat in strijd met artikel 20 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarbij niemand gedwongen mag worden om tot een vereniging te behoren. Erger nog ik behoor er niet meer toe maar sta inmiddels wel onder haar corporatistische invloed. Ook de particuliere patiënt is ongevraagd met een COTG/UPT geconfronteerd geworden, dat wel even voor hem/haar de norm, vorm en inhoud zal vaststellen van een hulp die notabene uit eigen zak betaald wordt. Wordt het recht van de burger hier niet geschonden op grond waarvan het hem vergund is om ongestoord te genieten van wat zijn eigendom is? Edelgrootachtbare Heer, we zeggen dat een mens recht heeft op zorg. Maar betekent dat ook dat hij de plicht heeft dat recht te aanvaarden ook al bepalen derden de inhoud van die zorg? En heeft een mens alleen dan recht op mondigheid, inspraak en eigen verantwoordelijkheid mits hij dat recht maar niet verzilvert, getuige de enorme weerstanden die mijn mondigheid en inspraak oproepen? 3

4 De hypermoderne subfaculteit tandheelkunde te Utrecht is gesloten. Meer dan 500 tandartsen kunnen of mogen zich niet vestigen, vanwege de wet, kartels of monopolies. In wiens belang is dat? Is het in het belang van de belastingbetalende patiënt dat verspillende beleidsmakers pas gebouwde faculteiten sluiten, een vrije tandheelkunde verbieden en vestiging voor jonge goedwillende tandartsen zo goed als onmogelijk maken? Het is net als met de roomboter: omdat er teveel van is, dreigt de prijs te dalen, daarom wordt kostelijke boter tot o.a. veevoer verwerkt. De tandarts staat nu niet bepaald bekend als iemand waar je medelijden mee zou moeten hebben. Ik kan mij zelfs voorstellen dat menigeen er zelfs een heimelijk genoegen in schept wanneer de tandarts onder het mes gaat, met name de particuliere tandarts; hij heeft het imago van duur en rijk. In ieder geval zal het velen genoegdoening geven als die velen maar even de indruk krijgen dat de tandarts niet meer zoveel zou kunnen verdienen. En juist daarom zou ik hier een waarschuwing willen geven. Er is nog nimmer aangetoond dat een mens en dus ook een tandarts zijn leven betert as er meer dwang komt. Integendeel, het is bekend om niet te zeggen een publiek geheim dat daar waar de dwang reeds bestaat malpraxis, fraude en zelfs enorme verrijking voorkomt. Dat kan allemaal, omdat zoiets eenvoudiger is te bewerkstelligen dan indien de relatie patiënt arts op basis van vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid bestaat. Heeft de Overheid in het kader van de bestrijding van de criminaliteit behoefte aan regels die er om vragen overtreden te worden? Heeft het toch al overbelaste rechtsapparaat gezien de enorme wachttijden behoefte aan regelingen, die de werkdruk alleen maar zullen verhogen? Moeten wij hier nu spreken van onzorgvuldige wetgeving of van onbehoorlijk bestuur? Alle tandartsen moeten een beroepseed zweren of beloven alvorens zij praktijk mogen doen. Deze eed moet de tandarts vrijwaren van belangen van derden. Alleen het belang van zijn patiënten in relatie tot zijn verantwoordelijkheid en verplichtingen behoort zijn enige doel en motief te zijn. In de eed is de zinsnede opgenomen de tandheelkunde naar beste weten en kunnen uit te oefenen volgens de wettelijke bepalingen. Slaan die bepalingen ook op wettelijke bepalingen die nog in het verschiet liggen? Wat stelt dan nog die eed voor en wat rechtszekerheid? Want wie garandeert mij dat ik straks niet bevolen zal worden naar beste weten en kunnen gouden tanden en kiezen te trekken op grond van een of ander bezuinigingsplan? Dus een soort euthanasie op het mondiale vlak om financieel technische redenen. En daar zou een tandarts althans ik gehoor aan moeten geven? Eed of geen eed, ik behoef hoop ik toch geen voorbeelden te geven van artsen die in opdracht van hun overheden of beschermd door bepaalde wetten de meest gruwelijke wandaden kunnen en konden plegen. In Nederland kennen wij het verplichte ziekenfonds. Het systeem was bedoeld voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Inmiddels zou dat betekenen dat 70% van de bevolking kwetsbaar is. Het systeem verplicht die kwetsbare groep tot het betalen van een premie ten behoeve van een verzorgingspakket waarop je als individu geen enkele invloed hebt. 4

5 Ondanks de groeiende tekorten op de begroting en ondanks de groeiende klachtenstroom vormde dat geen aanleiding om het systeem onder de loep te nemen. Integendeel, ook de particuliere patiënt, zij het met een omweg verliest door middel van het UPT zijn zeggenschap: de tandarts wordt verplicht zijn handelen met betrekking tot de particuliere patiënt ondergeschikt te maken aan derden. Zij maken uit wat goed voor de patiënt en de tandarts is: nota bene mensen die zo niet allemaal dan toch zeker voor het merendeel uit niettandartsen bestaan en die bovendien geen enkele verantwoordelijkheid dragen noch enige risico lopen voor en bij de te verlenen hulp. Volgens het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten artikel 8, lid 2 is het verboden iemand in horigheid te houden. Welnu, als het een arts verboden is om onafhankelijk en overeenkomstig zijn beroepseed voor eigen risico en verantwoordelijkheid zijn hulp aan te bieden aan mensen die daar prijs opstellen en zich daarentegen moet richten naar de orders van derden dan acht ik mij in horigheid gehouden. Hoe is het toch mogelijk dat een representatief orgaan van de gezondheidszorg als de NMT zich deze bemoeienis heeft kunnen laten welgevallen? Als toch een hele beroepsgroep zich niet lijkt te verzetten doch slechts een enkeling dan zal die enkeling wel geen realiteitszin hebben, zo zou men wellicht kunnen stellen. Maar zou het daarmee kunnen worden afgedaan? Natuurlijk niet, zeker niet als men op de hoogte is van de wijze waarop dat meerderheidsstandpunt binnen de NMT tot stand is gekomen. Bovendien betekent een meerderheidsbesluit in dit verband geenszins een kwaliteitsbesluit. Als mooiste bewijs dient hier toch wel het feit dat de NMT, nadat de leiding van de NMT het zwaar bevochten UPT nog maar net had gevierd, reeds in december 1986 in het geheim de TANDPLAN BV is gaan uitbroeden (waartegen de professie inmiddels behoorlijk protesteert). Deze NMT BV is volkomen in strijd met de aanbevelingen die aan het COTG gedaan zijn om tot het UPT te komen. Edelgrootachtbare Heer, hoe moet een vrije beroepsbeoefenaar zich bevrijden van de geest van een beroepsorganisatie wanneer hij die onmogelijk nog als betrouwbaar kan ervaren. Een patiënt heeft nog de mogelijkheid van arts te veranderen. De arts echter is willens en wetens gebonden aan de representatief geachte beroepsorganisatie. Edelgrootachtbare Heer, ik wil in dit verband citeren uit EEN WOORD VAN WAARHEID ; dat is de titel van de Nobelprijsrede van Solzjenitsyn. Ik citeer: Iedere beroepsgroep zal zodra ze kans ziet extra buit te veroveren, die kans grijpen, hoe onverdiend en overbodig dat extra stuk ook is al betekent het de ondergang van de maatschappij. De mate waarin de westerse maatschappij heen en weer wordt geslingerd nadert, van de buitenkant gezien, de grens waarachter het systeem zijn stabiliteit verliest en het moet begeven. Zich steeds minder beklemd voelend door een eeuwenoude wetgeving, schrijdt het geweld driest en triomfantelijk over de wereld zonder zich er om te bekommeren, dat haar vruchteloosheid reeds vele malen in de geschiedenis gedemonstreerd is en bewezen. Trouwens niet alleen het simpele geweld triomfeert, maar ook haar snerpende rechtvaardiging. 5

6 En even verder op zegt : De geest van Munchen behoort geenszins tot het verleden, het was geen korte periode. Ik durf zelfs te zeggen dat de geest van Munchen in de twintigste eeuw de overhand heeft. De beschaafde wereld week schuw terug voor het woeste opdringen van drieste barbarij, die plotseling herleefde; behalve concessies en glimlachjes vond ze niets om er tegenover te stellen. De geest van Munchen is een ziekte in de wilskracht van welvarende mensen, het is de alledaagse toestand van mensen, die zich hebben overgegeven aan de zucht naar comfort tot elke prijs, van mensen voor wie materiele welvaart het hoofddoel van ons aards bestaan is. Zulke mensen en er zijn er een hoop in de wereld van vandaag kiezen voor passiviteit en afzijdigheid in de hoop dat de bruutheid, niet vandaag maar pas morgen zijn intrede zal doen. Edelgrootachtbare Heer, Een tandarts moet oordelen over hoe hij zijn patiënten naar beste weten en kunnen kan helpen. Bij een verplichte honorering per verrichting heeft het al of niet zinvol achten van behandelingen, het al of niet vlug doen van die behandelingen meer of minder inkomen tot gevolg. De kwaliteit van de intenties, de kwaliteit van het oordeel en de kwaliteit van de indicatiestelling van de tandarts is niet meetbaar en of administreerbaar. Alleen de patiënt is beter dan wie of wat ook in staat hoogstens een en ander gevoelsmatig te registreren. De wettelijke verplichting van een vast tarief per verrichting heeft dus tot gevolg dat de als eerste te stellen eisen aan het waarom en het hoe daardoor steeds meer aan betekenis zullen inboeten. Een regelrecht gevolg is dan dat er maar wat gedaan zal worden, te meer als de nood aan de tandarts is. Noodzakelijkerwijs zal de volgende regelgeving zich wel bezig moeten gaan houden met het hoe, het waarom, het wanneer en het waarmee. De controleur controleert de controleur van de controleur van de controleur net zolang totdat er geen geld meer is voor datgene waarvoor men meende controleurs te moeten aanstellen. Indien het begrip kwaliteit van een verrichting geassocieerd mag worden met duurzaamheid, bestendigheid en als zodanig verrichtingen c.q. kosten voorkomt dan betekent dat voor de tandheelkunde: met zo weinig mogelijk verrichtingen zo veel mogelijk verrichtingen voorkomen ten behoeve van het meest haalbare doel. Voor de regelgeving zou dat betekenen: met zo weinig mogelijk regels het beoogde doel bereiken zonder dat de gebrekkigheid van die regels oorzaak wordt van nieuwe regels wat ten koste gaat van dat beoogde doel. De hoeveelheid papier en mankracht alleen al vanwege het regelen en bijstellen van het UPT zegt al beschamend veel over de gebrekkige kwaliteit van dit soort regelgeving. Ik laat dan nog volledig buiten beschouwing alle persoonlijke tariefsaanvragen die afwijken van het UPT en die volstrekt willekeurig worden afgewezen of goedgekeurd; wat overigens volledig afbreuk doet aan de beoogde stroomlijning en uniformering van de WTG. En dan zwijg ik maar over al het werk dat deze regelgeving Uw College heeft bezorgd. De onafhankelijkheid in de hulpverlening evenals de onafhankelijkheid in de rechtspleging is van essentieel belang. Want gesteld dat de meerderheid aanspraak zou kunnen maken op het recht om norm en inhoud te bepalen van de hulpverlening, wat is dan nog de betekenis van onafhankelijkheid? 6

7 In dit verband zouden we ook wel eens stil mogen staan wat men in de politiek verstaat onder dereguleren, privatiseren en decentraliseren. Wat moeten wij ons voorstellen als een hulpverlener voor eigen risico zich moet richten naar een steeds meer eisende meerderheid? Kweek je zo geen artsen van wie het zelfde gezegd kan worden? De feiten wijzen reeds in die richting. Pressiegroepen willen steeds meer in het pakket en klagen over de kwaliteit en de premiestijgingen. Artsen voeren acties over inkomens en tarieven. De bedrijfsmatige en boekhoudkundige benadering van de hulpverlening een gevolg van steeds meer politieke sociaaleconomische regelgeving heeft de patiënt tot een consumerend object gemaakt en de arts tot een prostituerende robot. De gevolgen zijn niet mis. De patiënten voelen zich nummer geworden en het aantal klachten kunnen door de tuchtcolleges nauwelijks meer worden verwerkt. Voor zover ik bij machte ben geweest heb ik gezegd wat gezegd moest worden. Hoe het verloop van het recht ook zal zijn, het aloude excuus van we hebben het niet geweten kan niet meer worden gebruikt als men hier, naar ik hoop, oren heeft om te horen. Hier staat geen pressiegroep, hier staat geen staker of looneiser, geen stenengooier of schreeuwer, voor wie men gauw geneigd is te capituleren. Neen, hier staat slechts een persoon die alleen maar vraagt om op grond van zijn afgelegde beroepseed niet mee te hoeven doen met het Uniform Particulier Tarief. Als aan dat verzoek gehoor wordt gegeven, wie zou daar dan last van hebben? De meerderheid die het UPT kennelijk prima vindt wordt er toch niet van weerhouden om daar wel aan mee te doen? Laat trouwens de patiënt uitmaken of hij een tandarts wenst die de resultaten van een onderhandelingspolitiek als leidraad neemt, dan wel een tandarts die er naar streeft zijn beroepseed getrouw te blijven. Per slot van rekening gaat het om de belangen van de patiënt en niet om de belangen van het UPT, orgaan van of voor gezondheidszorg. Moge er niet alleen recht gesproken worden naar de letter en de geest van de wet maar ook naar de waarde van wat recht is en wat krom. Bilthoven, 25 oktober

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Vraag 3) U bent op de hoogte van de inhoud van Grondwet Art. 94?

Vraag 3) U bent op de hoogte van de inhoud van Grondwet Art. 94? Besluit Algemene Rechtspositie Politie (BARP) Art. 9 Politie belooft trouw in de volgende volgorde aan Kroon, Grondwet en de wetten van ons land (i.e. Nederland) Vraag 1) Bent u hier als vertegenwoordiger

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen Art. 9:1. 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

: Gerard Spong : 4 juni 2014. Wijziging verzekeringswet

: Gerard Spong : 4 juni 2014. Wijziging verzekeringswet van datum woorden : Gerard Spong : 4 juni 2014 : 1345 Wijziging verzekeringswet 1. De minister van Volksgezondheid heeft het voornemen geuit art. 13 Zorgverzekeringswet te wijzigen. De wijziging komt er

Nadere informatie

Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98. P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98. P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Gevoegde zaken C-18 0/98 C-184/98 P. Pavlov e.a. tegen Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (verzoek van het Kantongerecht te Nijmegen om een prejudiciële beslissing) Verplichte deelneming in

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Wat is een klacht? pag 1 2. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? pag 2 3. De klachtencommissie pag 2 4.

Nadere informatie

Inleiding. Definitie recht

Inleiding. Definitie recht Inleiding Wat is recht? Dat is de centrale vraag in deze cursus. In de inleiding zullen we ons niet al te veel verlaten in een academische waterval aan tekstblokken en moeilijk woorden. We gaan meteen

Nadere informatie

De leden van NOLOC volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels:

De leden van NOLOC volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: Noloc gedragscode Pagina 1 Gedragscode Noloc Algemeen De leden van NOLOC volgen bij de beroepsuitoefening de volgende gedragsregels: 1. Het lid (waar aangeduid in de mannelijke vorm dient ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Reactie op internetconsultatie: Wijziging Arbobesluit i.v.m. het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts (second opinion)

Reactie op internetconsultatie: Wijziging Arbobesluit i.v.m. het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts (second opinion) Datum 19 december 2016 Aan De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.k.n. Van Coen van der Veer, lid Dagelijks Bestuur FNV Contact: Rik van Steenbergen (rik.vansteenbergen@fnv.nl) Onderwerp Reactie

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid...

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid... TUCHTREGLEMENT VAN DE ATLETIEK- EN RECREATIESPORTVERENIGING THOR Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2010 Inhoud Begripsbepalingen:... 2 Artikel 1 Tuchtreglement... 2 Artikel 2

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGISTER DOCENT GEVAARSBEHEERSING

GEDRAGSCODE REGISTER DOCENT GEVAARSBEHEERSING GEDRAGSCODE REGISTER DOCENT GEVAARSBEHEERSING Doel Gedragscode Het doel van de gedragscode van de Stichting Register Docent Gevaarsbeheersing, hierna te noemen de Stichting RDG, is het bewaken van de kwaliteit

Nadere informatie

het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, verweerder.

het college van bestuur van de Universiteit Leiden, gevestigd te Leiden, verweerder. Zaaknummer: 2008/008 Rechter(s): mrs. Loeb, Lubberdink, Mollee Datum uitspraak: 20 juni 2008 Partijen: appellant tegen college van bestuur van de Universiteit Leiden Trefwoorden: Bijzondere omstandigheden,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie

Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie Mechelen 4 oktober 2012 Jan Vande Moortel Advocaat en lector www.advamo.com Ethische aspecten Verhouding recht en ethiek Is recht een belemmering bij zorgethiek?

Nadere informatie

(Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

(Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende) Leidraad voor het nakijken van de toets GEDRAGSRECHT 8 FEBRUARI 2013 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens Deze brochure bevat informatie die van belang is

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR

BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR BESLISSING VAN 18 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE VAN DE ERKENDE BEMIDDELAAR SECTIE 1: AANSTELLING VAN DE BEMIDDELAAR ARTIKEL 1 Bij vrijwillige bemiddeling wijzen de partijen in onderlinge overeenstemming

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement coördinatie Administratie Kanselarij en Voorlichting Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

Beroepscode OND. Verpleging en verzorging

Beroepscode OND. Verpleging en verzorging Beroepscode OND Verpleging en verzorging Inleiding Wat is een beroepscode? Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en waarden van het beroep. Omdat verpleegkundigen en verzorgenden een belangrijke

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt:

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt: POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Zorgverzekeraar DATUM 27 februari 2003 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Medisch behandeld worden in de EU

Medisch behandeld worden in de EU Medisch behandeld worden in de EU Waar moet je op letten? epecs European Patients Empowerment for Customised Solutions Algemeen E U R O P E S E REGELGEVING Onze Europese buurlanden 1 zijn veel dichterbij

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 JANUARI 2016 S.14.0018.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.14.0018.N A.D. eiseres, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen JAGA nv, met zetel

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

De juridische implicaties van de Nederlandse artseneed

De juridische implicaties van de Nederlandse artseneed j. l e g e m a at e De juridische implicaties van de Nederlandse artseneed Inleiding Al enige tijd is het zo dat de artseneed geen juridische basis of verankering heeft. Dat geldt dus ook voor de in 2003

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

EVALUATIE BOMENVERORDENING 2005

EVALUATIE BOMENVERORDENING 2005 RIS.2893 EVALUATIE BOMENVERORDENING 2005 Foto: J.Sibon Gemeente Emmen Dienst Gebied November 2007 1 1. Aanleiding In 2005 is een herziene Bomenverordening vastgesteld. Daarin is de diametergrens verhoogd

Nadere informatie

Oordeel OBB 2011 200.2487

Oordeel OBB 2011 200.2487 Oordeel OBB 2011 200.2487 Bij brief met bijlagen d.d. 17 mei 2010 heeft de gemachtigde van Consument bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening een klacht ingediend tegen Aangeslotene. Deze klacht

Nadere informatie

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland

Position Paper. Voorstel van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (kamerstukken 33 841) Ingebracht door de KNMG en GGZ Nederland DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND Position Paper AAN Woordvoerders Eerste Kamer commissie VWS Voorstel van Wet

Nadere informatie

Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen Toekomstige hervorming voor kinderen Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie

Hervorming geestelijke gezondheidszorg 107 voor volwassenen Toekomstige hervorming voor kinderen Sector Arbeids- & Organisatiepsychologie Deontologische vragen m.b.t. samenwerken in teams en netwerken Prof. Adélaïde BLAVIER, PhD Centre d Expertise en Psychotraumatismes et Psycho-Légale Département de Psychologie, Université de Liège (ULg)

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

AANSLUITINGSOVEREENKOMST 1 AANSLUITINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, kantoorhoudende te u, ingeschreven in het handelsregister onder nummer u; hierna ook te noemen:

Nadere informatie

REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroep: elk naar voren

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

DWARSLIGGERS. Mr. J.C. Herweijer, advocaat

DWARSLIGGERS. Mr. J.C. Herweijer, advocaat Dwarsliggers DWARSLIGGERS Mr. J.C. Herweijer, advocaat Uitgave: Watersportverbond Wattbaan 31-49 3439 ML Nieuwegein Tel. 030-751 37 00 Email: info@watersportverbond.nl Februari 2003 Aangepast November

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M..

Rapport. Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M.. Dossiernummer 2014 054 Rapport Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M.. Datum verzoekschrift Op 28 juli 2014 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen

Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen Gent, 1 oktober 2009 Jan Vande Moortel Lector en advocaat AXIOMA S 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn We

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker, advocaat, klaagt erover dat zijn advocaatstagiaire op 18 mei 2009 geen toegang werd verleend tot de detentieboot Dordrecht, teneinde met verzoeker een telehoorzitting van

Nadere informatie

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 5252833 Interventie Syrië Datum 29 augustus 2013 Opgemaakt

Nadere informatie

BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR

BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR BEROEPSCODE ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR Deze Beroepscode is van toepassing op Erkend Hypotheekadviseurs, die als zodanig zijn ingeschreven in het register van Erkend Hypotheekadviseurs, gehouden door de Stichting

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Recht. Alternatieven voor recht

Hoofdstuk 1: Recht. Alternatieven voor recht Hoofdstuk 1: Recht Alternatieven voor recht Recht is zoals al gezegd een instrument om de maatschappij te ordenen. Alles is recht, kan een bepaalde houding zijn (die dan nog eens intrinsiek op alles toepasbaar

Nadere informatie

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg 637-639 3065 SC ROTTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2005/1 Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Onderzoek naar de implementatie van de WIP-richtlijn Rijswijk, 11 mei 1998

Onderzoek naar de implementatie van de WIP-richtlijn Rijswijk, 11 mei 1998 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Postbus 5850 2280 HW RIJSWIJK telefoon 070-340 5790 telefax 070-340 5394 Infectiepreventie in de tandartspraktijk Onderzoek naar de implementatie van de WIP-richtlijn

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID SPAART UW MOND EN UW PORTEMONNEE

KWALITEITSBELEID SPAART UW MOND EN UW PORTEMONNEE (-1rt te izelky,,,,v, 5 k o" K_01-1 ) SO H Stichting Onafhankelijke Hulpverlening KWALITEITSBELEID SPAART UW MOND EN UW PORTEMONNEE [r] Kwaliteitskeurmerk Onafhankelijke Mondzorg T.--,...., ni,.,ilnwafhia,:tneke.itusikemuornmdzeorkg.,......

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011,

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011, gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

Nadere informatie

Artikel 2. lid 1. De Commissie heeft tot taak te beoordelen of artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC) is overtreden.

Artikel 2. lid 1. De Commissie heeft tot taak te beoordelen of artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC) is overtreden. Reglement betreffende de voorzitter van de Financiële Kamer van de Reclame Code Commissie (Voorzitter) en de Financiële Kamer van de Reclame Code Commissie (Commissie) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie Een klacht indienen bij de klachtencommissie Wat houdt dat in? Informatie voor cliënten van GGNet en hun familie/naastbetrokkenen Inhoudsopgave Recht op het indienen van een klacht...1 Patiënten- en familievertrouwenspersonen...2

Nadere informatie

Adviesraad Oirschot www.wmoadviesraadoirschot.nl e-mail: info@wmoadviesraadoirschot.nl

Adviesraad Oirschot www.wmoadviesraadoirschot.nl e-mail: info@wmoadviesraadoirschot.nl Commentaar op het preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Oirschot. Het commentaar is via e-mail correspondentie verzameld en door ondergetekende in deze tabel verwerkt. Als zodanig betreft het

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Klokkenluidersregeling van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam, 2006 Preambule Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern

Nadere informatie

Voorlopig oordeel inzake interconnectie

Voorlopig oordeel inzake interconnectie Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/IBT/2003/203596 Datum Onderwerp Bijlage(n) Interconnectieplicht Voorlopig oordeel inzake interconnectie Het college van de Onafhankelijke Post

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg e.o. Versie 1.3 April 2005 1 REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN In een klachtrechtreglement ligt vast welke weg een cliënt kan/moet bewandelen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De persoon die schade aan iemand anders veroorzaakt, is verplicht die te herstellen. Hierbij wordt een onderscheid

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

KK negatief advies prijsverhoging Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen. Betreft contract tarieven/prijzen.

KK negatief advies prijsverhoging Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen. Betreft contract tarieven/prijzen. KK 08-23 negatief advies prijsverhoging 2008 Opvangvorm organisatie met meer kinderopvangvormen Betreft contract tarieven/prijzen Inleiding 1. De klacht Oudercommissie klaagt er over dat houder in zijn

Nadere informatie

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0 Professionalisering Beroepscode Datum: 20-11-2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Omschrijvingen... 3 Algemeen... 3 Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening... 3 Aspecten met betrekking tot de houding

Nadere informatie

NMT-praktijkrichtlijn Verwijsrelatie van tandarts naar tandprotheticus

NMT-praktijkrichtlijn Verwijsrelatie van tandarts naar tandprotheticus NMT-praktijkrichtlijn Verwijsrelatie van tandarts naar tandprotheticus Inhoud 1 De NMT-praktijkrichtlijn 'Verwijsrelatie van tandarts naar tandprotheticus' biedt een leidraad voor de tandarts bij het verwijzen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden (levering en betaling van zorg) Artikel 1. Definities 1.1 Patiënt: onder Patiënt wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een patiënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger inzake

Nadere informatie

Doesburg, 30 maart Geacht college,

Doesburg, 30 maart Geacht college, Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg Onderwerp: BSMR-advies nr. 2016-003 inzake Beleid chronisch zieken en gehandicapten gemeente Doesburg Doesburg, 30 maart 2016 Geacht

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein; Gelet op artikel 18a van de Participatiewet, artikel 20a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Niet waar Eigendom is het meest omvattende recht dat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar kan alles met zijn eigendom doen, tenzij

Nadere informatie

Hoor- en adviescommissie

Hoor- en adviescommissie A D V I E S AAN GEDEPUTEERDE STATEN naar aanleiding van de behandeling van de bezwaarschriften ingevolge artikel 7:1 van de Awb van Gemeente Zijpe te Schagerbrug (bezwaarde) en B. Schuijt te Sint Maartensbrug

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 21 maart 2011 ADVIES 2011-102 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Bijbel Open (23-02)

De Bijbel Open (23-02) 1 De Bijbel Open 2013 8 (23-02) Zoals u wellicht weet vieren veel christenen dit jaar het feit dat de Heidelbergse Catechismus (HC) 450 jaar geleden werd gepubliceerd. Ik denk dat er nauwelijks een ander

Nadere informatie

De bedrijfsarts in de beklaagdenbank Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht

De bedrijfsarts in de beklaagdenbank Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht Judith van Haersma Buma Bijscholing NVAB Kring Zuid-West 26 november 2009, Bergen op Zoom - cijfers 2008( regionaal) 1347 totaal afgehandelde klachten; 470 klachten

Nadere informatie

Eed van Verpleegkundigen en Verzorgenden

Eed van Verpleegkundigen en Verzorgenden Eed van Verpleegkundigen en Verzorgenden 1/6 Eed van Verpleegkundigen en Verzorgenden Ik zweer / beloof dat ik mijn beroep als verpleegkundige/verzorgende * op een verantwoorde en betrouwbare wijze zal

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 3: zorg voor de anderen

Bijzonder procesdoel 3: zorg voor de anderen Bijzonder procesdoel 3: zorg voor de anderen Eerste leerjaar B 3.1. Herkennen en verkennen van de zorg en de inzet voor anderen De zorg en de inzet op zich * Als individu in een groep: - gezin, familie,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 Rapport Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gereageerd op zijn brieven waarin hij klachten

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging;

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 15 juni 2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering Algemeen Preliminair Begripsomschrijving Voor de

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 Rapport Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (verder te noemen: IZA) hem voorafgaand aan de behandeling

Nadere informatie