Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Deel 3A Beschrijving van de ICT-propedeuse De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER) die in deel 2 van dit opleidingsstatuut is opgenomen.

2 Curriculumoverzicht ICT-propedeuse (voltijd en deeltijd) Conform artikel 4.1 lid 2 van de OER De propedeutische fase omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de OER de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast. A. Voltijd a. Structured Programming Development (7,5 studiepunten) pagina 3 b. System Analysis Quality (7,5 studiepunten) pagina 6 c. Embedded Software Development (7,5 studiepunten) pagina 8 d. Databases & Applications (7,5 studiepunten) pagina 13 e. Web Developments (7,5 studiepunten) pagina 16 f. Object Oriented Program Development (7,5 studiepunten) óf pagina 19 g. Portal Configuration (7,5 studiepunten) pagina 23 h. I-project VT (15 studiepunten) pagina 26 B. Deeltijd a. Structured Programming Development (7,5 studiepunten) pagina 3 b. System Analysis Quality (7,5 studiepunten) pagina 6 c. Embedded Software Development (7,5 studiepunten) pagina 8 d. Databases & Applications (7,5 studiepunten) pagina 13 e. Web Developments (7,5 studiepunten) pagina 16 f. Object Oriented Program Development (7,5 studiepunten) óf pagina 19 g. Portal Configuration (7,5 studiepunten) pagina 23 h. I-project DT (15 studiepunten) pagina 29 C. Integrale toets niveau 1 pagina 31

3 System Analysis and Quality (SAQ) Titel onderwijseenheid 1. Opleiding HBO-ICT System Analysis and Quality (I-SAQ) 2. Doelgroep Studenten VT en DT propedeuse 3. Beroepstaak Beschrijf voor een bestaande situatie de systeemspecificaties (use cases en domeinmodel), en stel hiervoor testcases op. 4. Beroepsproducten Use case rapport, testrapport 5. Studiepunten 7,5 6. Samenhang met andere OWE s Voorbereiding op alle HBO-ICT profielen 7. Ingangseisen 8. Algemene omschrijving Studenten leren in deze course om vanuit een bestaande situatie een systeemanalyse uit te voeren. De student leert de standaardfasen van de ontwikkeling van een informatiesysteem kennen en leert dat hier verschillende strategieën voor zijn (lineair vs iteratief). Daarbij wordt ingegaan op de eigenschappen van deze strategieën. Uitgangspunt van het systeemontwikkeltraject is het opstellen van de systeemspecificaties. Deze dienen op een structurele manier te worden beschreven. In deze course worden deze eisen vastgelegd in een use case-model waarna de verschillende use cases worden uitgewerkt. Daarbij worden de verschillende uitzonderingspaden binnen de use cases met natuurlijke taal en/of activity diagrams vastgelegd. De informatiekant van het systeem wordt vastgelegd in een (intuïtief) domeinmodel. Als laatste leert de student wat kwaliteit van software betekent en wat de rol van testen hierbij is. Hij leert de relatie tussen testen en use cases door vanuit use cases, test cases op te stellen. 9. Competenties SAQ-1. De student heeft kennis van UML-analysetechnieken: use case model, use case. specifications, activity diagram en domain model en weet de toepassingen te benoemen. SAQ-2. De student kan voor een gegeven domein een systeem specificeren in de vorm van een UC-model. SAQ-3. De student kan, gegeven een UC-model, de bijbehorende (extended) use case specificaties en activity diagrams opstellen. SAQ-4. De student kan, voor een gegeven domein op basis van het UC-model en bijbehorende specificatie, een globaal domeinmodel opstellen. SAQ-5. De student heeft kennis van het begrip testen van software, weet de relatie tot kwaliteit uit te leggen en heeft kennis van de verschillende test-strategieën. SAQ-6. De student kan op basis van een use case-rapport de bijbehorende testcases opstellen, lettende op een acceptabele dekking (coverage). SAQ-7. De student heeft kennis van planningsmethodes en kan aangeven wanneer welke methodiek het beste kan worden. 10. scriteria Competentie scriteria Tentamen SAQ-1 SAQ-2 SAQ-3 Toont kennis van de genoemde UML analyse-technieken te bezitten. De UC s zijn op het juiste niveau gedefinieerd (niet te grof en niet te gedetailleerd). De opgestelde UC s voldoen aan de gehanteerde standaard qua form. De onderdelen van de opgestelde UC s zijn inhoudelijk (gegevens de casus) correct. Het detailniveau van de UC s is voldoende diep. De hiërarchische decompositie is op een helder manier uitgewerkt. In het UC model is de systeemgrens helder weergegeven. In het UC model zijn de juiste actoren onderkent. In het UC model zijn de juiste relaties gelegd. In de extended UC s is de basic flow goed uitgewerkt. In de extended UC s zijn de (in dien aanwezig) alternative flow(s) goed uitgewerkt. De opgestelde activity diagrams hebben een duidelijke relatie met de beschreven UC. T Rapp T Rapp T Rapp T rapp

4 SAQ-4 SAQ-5 SAQ-6 SAQ-7 Activity diagrams zijn leesbaar opgesteld. Het gemaakte globaal domain model is conform de bijbehorende AD s/casus. Er is een juist onderscheid gemaakt tussen concepten en attributen. Relaties tussen concepten zijn correct beschreven. Heeft kennis van begrippen zoals testen in relatie tot kwaliteit. Past de geleerde teststrategie op een juiste manier toe. Maakt op een juiste manier gebruik van de decision en merge nodes. Activity diagrams zijn consistent met het use case model. Onderkent de juiste deelpaden. Onderkent op basis van een analyse de juiste (test)scenario s. Op basis van de casus en de activity diagrams worden relevante testcases opgesteld. In het testrapport wordt een heldere conclusie geschreven over kwaliteit van de use case. Schrijft doel- en doelgroepgericht, en de tekst voldoet aan de eisen van de ICAcontrolekaart. Kent verschillende planningsmethoden (software ontwikkelmethodieken). Weet verschillen tussen diverse behandelde software ontwikkelmethodieken te benoemen. Herkent en benoemt geschikte toepasbaarheid van diverse software ontwikkelmethodieken. T T rapp T T rapp T T rapp TT T 11. Tentaminering Rapp Use Case Rapport Rapport Groepscijfer Weging 30 T Theoretische toets Tentamen Weging 30 T rapp Test rapport Rapport Weging 30 TT Taaltoets Tentamen Aantal examinatoren 2

5 Weging Verplichte literatuur Hoogendoorn, S, (2013). Use cases, opstellen en testen. Harlow: Pearson Educatie limited. isbn: (samengesteld door CAJ Burgers) (alleen te bestellen via de Studystore!) Heerink, M, (2009). Praktische schrijfgids (2e ed). Amsterdam: Pearson Educatie Benelux. isbn: Software Astah professional, via 14. Overig materiaal n.v.t. 15. Activiteiten Het actief volgens van lessen waarin theorie wordt afgewisseld met kleinere oefeningen/ opdrachten. Deze oefeningen/opdrachten worden soms individueel of soms in kleine groepjes gemaakt. Daarnaast werkt de student in een groepje (2 of 3 lln.) aan de benodigde rapporten van een casus. Op diverse momenten wordt de gelegenheid geboden om feedback te vragen omtrent de vorderingen als ook de inhoudelijke correctheid. Van de studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig studeren voor de tentamens verbonden aan deze course. 16. Werkvormen hoorcollege, werkgroepen 17. Les-/contacturen Geprogrammeerde contacttijd: 3 * 3 * 9 = 81 uur Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 13 * 9 = 117 uur Tentamentijd: 12 uur. 18. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster 19. Maximum aantal deelnemers n.v.t.

6 Structured Program Development (SPD) Titel onderwijseenheid 1. Opleiding HBO-ICT Structured Program Development (I-SPD) 2. Doelgroep Studenten VT en DT I-propedeuse 3. Beroepstaak Ontwerp, realiseer en test een computerprogramma met gebruikersinteractie aan de hand van een probleemstelling 4. Beroepsproducten Analyse, Ontwerp, Programma, Testrapport 5. Studiepunten 7,5 6. Samenhang met andere OWE s Eerste vak in de programmeerlijn, voorbereiding op ESD en OOPD. 7. Ingangseisen 8. Algemene omschrijving Met behulp van Processing wordt aan de hand van diverse probleemstellingen de basis gelegd voor verder programmeeronderwijs. Hierbij komen programmeertechnische aspecten aan de orde. Uitgangspunt is steeds een probleemstelling van waaruit een programmadoel wordt geformuleerd, waaropvolgend een oplossingsalgoritme wordt ontworpen dat vervolgens wordt gerealiseerd en getest. 9. Competenties SPD-1. De student kan een aangedragen programmeeropdracht omzetten naar functionele eisen voor een computerprogramma. SPD-2. De student kan met behulp van natuurlijke taal of pseudocode een oplossingsalgoritme ontwerpen voor de geformuleerde functionele eisen op basis van stapsgewijze verfijning en verklaart keuzes die hij/zij hierin heeft gemaakt. SPD-3. De student kan een technisch ontwerp opstellen welke voldoet aan de functionele eisen en kan dienen als basis voor de implementatie. SPD-4. De student kan een programma op basis van een gemaakte ontwerp realiseren en verklaren hoe dit ontwerp is toegepast in het programma. SPD-5. De student kan aantonen dat het programma voldoet aan de gestelde eisen. 10. scriteria Competentie scriteria Tentamen SPD-1 SPD-2 SPD-3 De functionele eisen zijn volledig beschreven en dekken de volledige opdracht af. De gebruikersacties zijn volledig beschreven. Per gebruikersactie is beschreven wat het resultaat hiervan is, zoals uiteindelijk in het programma moet worden gerealiseerd. Het oplossingsalgoritme is volledig en passend bij de functionele eisen. Gemaakte keuzes bij het ontwerpen van het algoritme zijn beschreven en onderbouwd. Alle nodige variabelen zijn volledig beschreven. Alle methoden zijn volledig beschreven. De structuur van het programma in hoofdlijnen is beschreven en onderbouwd. Het ontwerp dekt alle eisen af. Gemaakte ontwerpkeuzes zijn gedocumenteerd en onderbouwd. BP T18 BP T12 T18 BP SPD-4 Er is geen overbodige of herhalende code. Oplossingen die in de aangeboden API s (incl. standaard java) reeds bestaan, worden gebruikt. Controlestructuren in de source code zijn correct toegepast. Voorgeschreven coderingsstandaarden zijn toegepast. Afwijkingen van het ontwerp worden verklaard. T12 T18 BP SPD-5 Er is een testplan opgesteld met testcases die de functionaliteit en eisen voldoende afdekken. Alle beschreven eisen uit de analyse zijn getest en het test resultaat is beschreven in BP

7 het rapport. Het is duidelijk te zien welke testdata bij welke tests worden gebruikt. 11. Tentaminering T 12 Kennis, Begrip en toepassingstoets Schriftelijk tentamen met open vragen Weging 15 T 18 Kennis, begrip en toepassingstoets Schriftelijk tentamen met open vragen Weging 40 BP Beroepsproduct Toepassingstoets Weging Verplichte literatuur Reader SPD (digitaal via Scholar) Processing Documentatie (aanbevolen, link via Scholar) 13. Software Processing (te verkrijgen via 14. Overig materiaal Screencasts (digitaal aangeboden via Scholar) 15. Activiteiten Lesvoorbereiding door te kijken screencasts, maken oefeningen en moduleopgaven. De lessen worden gebruikt om op basis van uitwerkingen en vragen te verdiepen. Van de student wordt dus een actieve bijdrage verwacht tijdens de les. Per module dient ook een opgave te worden gemaakt en ingeleverd. Deze opgaven worden besproken tijdens de colleges. Wanneer de student zich niet heeft voorbereid, kan deze naar een zelfwerkruimte worden verwezen. 16. Werkvormen Flipped classroom, zelfwerkzaamheid, klassikale feedbacksessies, met eventuele verduidelijking theorie. 17. Les-/contacturen Geprogrammeerde contacttijd: 3 * 3 * 9 = 81 uur Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 13 * 9 = 117 uur Tentamentijd: 12 uur. 18. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster 19. Max aantal deelnemers n.v.t.

8 Databases and Applications (DbAp) Titel onderwijseenheid Databases and Applications (I-DbAp) 1. Opleiding HBO-ICT 2. Doelgroep Propedeusestudenten I-propedeuse (voltijd en deeltijd) 3. Beroepstaak Maak en beheer een kleine client-server database applicatie 4. Beroepsproducten Client-server database applicatie 5. Studiepunten 7,5 6. Samenhang met andere OWE s Propedeuse: SAQ (Use Cases) Hoofdfase: sluit meest aan op semester ISE 7. Ingangseisen 8. Algemene omschrijving In deze course leer je use cases en relationele schema s te lezen en met behulp van SQL te vertalen naar een relationele database. Je leert tevens low - en high fidelity-ontwerpen te realiseren en te vertalen naar een concrete applicatie. Microsoft Access wordt gebruikt om een client-applicatie te maken die een connectie maakt met een Microsoft SQL Server database. Tevens wordt met het Relationeel Database Management Systeem (RDBMS) gewerkt om het Client-Server model aan te leren. 9. Competenties DA-1. De kandidaat kan een low- en high fidelity prototype ontwerpen op basis van een in een use case beschreven proces. 10. scriteria DA-2. De kandidaat kan een gegeven LRS (Logisch Relationeel Schema) vertalen naar DDLinstructies (CREATE en ALTER TABLE) voor een specifiek gegeven RDBMS (Relationeel Database Management Systeem). DA-3. De kandidaat kan gegeven een SQL SELECT-instructie en de populatie van een database voorspellen wat het resultaat van deze query zal zijn. DA-4. De kandidaat kan een informatiebehoefte geformuleerd in natuurlijke taal waarbij gegevens uit meerdere tabellen nodig zijn vertalen naar een SQL SELECT-instructie. DA-5. De kandidaat kan een informatiebehoefte geformuleerd in natuurlijke taal waarbij geaggregeerde informatie wordt gevraagd vertalen naar een SQL SELECT-instructie. DA-6. De kandidaat kan een gebruiksvriendelijk schermformulier voor eindgebruikers realiseren op basis van een use case en een schermontwerp. DA-7. De kandidaat kan een rapport realiseren als uitvoerfunctie van het informatiesysteem. DA-8: De kandidaat kan de client-applicatie zodanig ontwikkelen dat er vanuit deze applicatie een connectie wordt gemaakt met de database die zich op een server bevindt. DA-9. De kandidaat kan door het invoeren van populatie nagaan of de gerealiseerde functionaliteiten al dan niet voldoet aan de vooraf opgestelde specificaties. DA-10. De kandidaat kan niet-declaratief oplosbare problemen oplossen, gebruikmakend van de procedurele mogelijkheden van het DBMS. DA-11. De kandidaat kan wijzigingen in de populatie van een database aanbrengen door gebruik te maken van INSERT-, UPDATE- en DELETE-statements. DA-12. De kandidaat kan op grond van een gegeven specificatie eenvoudige wijzigingen aanbrengen in de structuur van een bestaande database, rekening houdend met de bestaande populatie. DA-13. De kandidaat kan presentaties voorbereiden en houden, rekening houdend met structuur, doel en doelgroep mee. DA-14. De kandidaat gebruikt correcte grammatica, spelling, stijl en structuur passend bij het doel van de documenten. Competentie scriteria Tentamen DA-1 Maakt gebruik van verschillende controls, zoals tekstvelden, comboboxes, listboxes, BP Ass

9 DA-2 DA-3 DA-4 DA-5 DA-6 radio groups, subforms, tabbladen en buttons zodanig dat deze de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen. Beschrijft in het ontwerp wat het gewenste gedrag van deze user interface elementen in de uiteindelijke applicatie moet zijn. Voor elk formulier van de gevraagde Use Cases is vooraf een schets aanwezig met: - indeling van de controls( zoals tekstvelden, comboboxes, listboxes, radio groups, subforms, tabbladen en buttons) - toelichting op recordsource(s), controlsources, rowsources en aanwezige events. Bij het formulierontwerp moet het type formulier(enkelvoudig/doorlopend) herkenbaar zijn. Indeling formulierontwerp moet de gevraagde functionaliteit(use case) ondersteunen zowel inhoudelijk als op efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. Maakt gebruik van de volgende begrippen: tabel, rij, kolom, null/not null, primaire sleutel, alternatieve sleutel, vreemde sleutel, verwijzing, referentiële integriteit. Naamgeving van de tabellen en kolommen moet overeenkomstig het LRS zijn. Datatypen van de kolommen moeten overeenkomstig het LRS zijn De DDL instructies voor het creëren van tabellen en constraints (PK,FK, AK, NULL/NOT NULL) moeten syntactisch correct zijn. De notatie volgorde van meerdere SQL instructies moet juist zijn zodat alle instructies batchgewijs (in zijn geheel) geëxecuteerd kunnen worden. Geeft er blijk van een helder denkmodel te hebben van de verwerkingsvolgorde van de diverse componenten (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY) van een SELECT-statement. Kan het eindresultaat van de query in de juiste volgorde motiveren (FROM, WHERE, SELECT, ORDER BY) en kan daarbij het verschil aantonen tussen de verschillende typen joins (INNER JOIN, LEFT/RIGHT OUTER JOIN, SELF JOIN, AUTO JOIN). Maakt op een juiste manier gebruik van de diverse componenten (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY), inner en outer joins, subquery s en zonodig views die nodig zijn om aan de informatiebehoefte te voldoen. Heeft kennis van 3-waardige logica (AND, OR icm NULL). Motiveert wanneer een INNER JOIN, LEFT JOIN of een RIGHT JOIN constructie noodzakelijk is. Gecorreleerde subquery s worden buiten beschouwing gelaten. De SQL SELECT instructie moet syntactisch correct geformuleerd zijn, de juiste kolommen in de SELECT clause bevatten, alleen de benodigde tabellen betrekken (dus geen overbodige tabellen), de output in de juiste sortering (indien gevraagd in de informatiebehoefte) presenteren, onafhankelijk van de populatie de gevraagde informatie (en niet meer) presenteren en de juiste instructie (het type JOIN of een subquery) bevatten indien expliciet gevraagd. Maakt op een juiste manier gebruik van statistische functies als COUNT, MIN, MAX etc in combinatie met de GROUP BY- en HAVING component. Kan de query in de juiste volgorde formuleren (FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY) De SQL SELECT instructie moet syntactisch correct geformuleerd zijn (de HAVING clause moet altijd vooraf zijn gegaan door een GROUP BY clause), alleen geaggregeerde informatie en/of informatie waarop gegroepeerd is in de SELECT clause bevatten en onafhankelijk van de populatie de gevraagde informatie (en niet meer) presenteren. Maakt gebruik van verschillende controls, zoals tekstvelden, comboboxes, listboxes, radio groups, subforms, tabbladen en buttons. De kandidaat houdt daarbij rekening met een aantal Gestalt principes (nabijheid, gelijkheid, gebied, symmetrie, continuïteit). De gerealiseerde formulieren zijn overeenkomstig met het ontwerp. N.B.: Bij afwijking van het ontwerp dient het ontwerp aangevuld te worden met een motivatie/verantwoording. Gebruik van de formulieren werkt correct bij elke testpopulatie (geen bugs aanwezig). Indeling van het formulier moet de gevraagde functionaliteit (use case) ondersteunen zowel inhoudelijk als op efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. Tijdens de demonstratie kan de kandidaat een gevraagde functionaliteit op wijziging van Toets SQL BP Ass Toets SQL Toets SQL BP Ass Toets SQL BP Ass BP Ass

10 DA-7 DA-8 DA-9 DA-10 populatie direct uitvoeren. Hierbij wordt correct en efficiënt gebruik gemaakt van INSERT-, UPDATE- en DELETE-statements. De aanwezige events met INSERT-,UPDATE- en DELETE-statements in het VBA-script moet de kandidaat kunnen toelichten en verantwoorden. Maakt gebruik van rapportsecties en functies voor het gegroepeerd tonen van informatie en het berekenen van (sub)totalen. Maakt een correct werkend rapport overeenkomstig met de gevraagde functionaliteit (use case(s)). Gebruikt, waar mogelijk, de rapportsecties met ingebouwde groeperingsfuncties, sorteringsfuncties en statistische functies. Maakt, waar mogelijk, in het rapport gebruik van subtotalen, totalen en indien van toepassing een generaal totaal. Maakt gebruik van een client-server omgeving waarbij de client een connectie maakt naar een relationele database. Is in staat om het verschil tussen client en server te duiden en kan een gemotiveerde keuze maken tussen het bewaken van beperkingsregels client-side ofwel server-side. Moet in staat zijn een connectie tussen de applicatie en de database te leggen en eventueel aan te passen zodra de omgeving veranderd. Test constraints door een uitputtende (goede en foute voorbeelden) set DML statements. De database van de applicatie bevat tijdens de demo voldoende populatie om de gevraagde functionaliteit (use case) te kunnen testen. De database van de applicatie bevat tijdens de demo een realistische populatie om de gevraagde functionaliteit (use case) te kunnen testen, en voorkomt afkortingen en onlogische gegevens (zoals: student1,student2,student3) als gevolg van gebruikmaking van copy/paste. Met de demonstratie kan de kandidaat door invoer van representatieve gegevens aantonen dat de gevraagde functionaliteit aanwezig is en correct werkt. Bij het schenden van constraints moet een interne of daar waar relevant een geprogrammeerde foutmelding getoond worden. Is tijdens de demonstratie in staat om eventueel optredende problemen te verantwoorden en deze met enige routine te corrigeren. Kan de keuze voor het implementeren van een constraint op een niet-declaratieve manier beargumenteren. De kandidaat weet de kracht en beperkingen van declaratieve constraints. Kan een niet-declaratief oplosbaar probleem oplossen gebruik makend van functies en/of eenvoudige stored procedures. De stored procedure moet gebruik maken van parameters, op een juiste wijze worden aangeroepen en met behulp van negatieve SQL statements (NOT EXISTS(SELECT ) ) moet worden voorkomen dat de constraint wordt overtreden BP Ass BP Ass BP Ass Toets SQL DA-11 Kan syntactisch juiste INSERT, UPDATE en DELETE statements schrijven, weet welke construct gebruikt moet worden voor toevoegen, wijzigen en verwijderen van gegevens en weet hoe daarbij gebruik gemaakt kan worden van complexe condities. De populatie moet met behulp van de juiste DML SQL instructie gegeven worden (wijzigen van informatie mbv UPDATE en niet mbv DELETE gevolgd door INSERT) Kan mogelijke database constraint overtredingen door DML instructies verklaren gebruik makend van de juiste termen (PK, AK, FK met cascading aspecten, CHECK, NULL/NOT NULL) Toets SQL BP Ass DA-12 Maakt gebruik van DDL en DML-instructies voor het implementeren van gewijzigde databasestructuren en converteren/transformeren van de data uit de oude database naar de nieuwe gewijzigde database. De gegeven oplossing bevat de juiste volgorde van syntactisch correcte DDL en DML SQL instructies Weet correct gebruik te maken van de verschillende SQL instructies voor het toevoegen van records aan een tabel (INSERT INTO.. VALUES.., INSERT INTO.. SELECT.., SELECT... INTO... FROM) Toets SQL

11 DA-13 DA-14 Geeft de juiste instructie voor het (tijdelijk) uitschakelen/verwijderen van FK constraints. Presenteert de inhoud op een voor het publiek heldere en logische wijze en voldoet aan de checklist presenteren. Hanteert in de presentatievoorbereiding het zogeheten DROP-model (Doel, Rollen, Onderwerp, Procedure). De teksten in de toelichting van het ontwerp en de teksten in formulieren/ rapporten/ MsgBoxes zijn grammaticaal juist en correct gespeld. Pres Ont Pres Ont 11. Tentaminering Toets SQL Schriftelijke toets SQL Open vragen Weging 65 Pres Ont Presentatie ontwerp Presentatie Aantal examinatoren 2 Weging 10 BP Ass Beroepsproduct met assessment Beroepsproduct met assessment Weging Verplichte literatuur Wiegerink, Leo, Jeanot Bijpost en Marco de Groot, (2013), Relationele databases en SQL, Amsterdam: Academic Service. ISBN Syllabus Database-applicatieontwikkeling, Janssen, Engelbart, de Groot en Nabben 13. Software SQL Server Express 2012 (mogelijk 2014) Application development platform (zoals bijvoorbeeld Microsoft Access 2013) 14. Overig materiaal Case Study Diverse digitale workshops Screencasts 15. Activiteiten Beschrijf inhoudelijk de kernopdrachten of de belangrijkste leeractiviteiten die de student uitvoert. Studenten leren de taal SQL en leren user interface concepten die nodig zijn bij application development. Daarbij oefenen zij met opdrachten uit de workshops, de syllabus en werken zij aan een casus. 16. Werkvormen Per week zijn er op dagdelen gepland met studieactiviteiten in het kader van deze course. Het betreft ondermeer de volgende activiteiten: theorieles, de theorie beknopt wordt toegelicht en/of samengevat workshop, je bent bezig met zelfstudie uit het boek, je bekijkt zonodig aanvullend enkele

12 screencasts en je werkt aan opgaven en presentatieopdrachten presentaties van resultaten van je eigen werk of discussie naar aanleiding van opgaven en problemen die zich daarbij voordeden. Daarnaast zul je werken aan een grotere opdracht (de case study) waarin je het geleerde toepast. 17. Les-/contacturen Geprogrammeerde contacttijd: 3 * 3 * 9 = 81 uur Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 13 * 9 = 117 uur Tentamentijd: 12 uur. 18. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster 19. Maximum aantal deelnemers n.v.t.

13 Embedded Software Development (ESD) Titel onderwijseenheid Embedded Software Development (I-ESD) 1. Opleiding HBO-ICT 2. Doelgroep Studenten VT en DT propedeuse HBO-ICT 3. Beroepstaak Ontwerpen en realiseren van embedded software 4. Beroepsproducten Ontwerpdocumenten, Embedded applicatie 5. Studiepunten 7,5 6. Samenhang met andere OWE s Propedeuse: SPD Voorbereiding profiel ESD 7. Ingangseisen 8. Algemene omschrijving Deze course gaat over het ontwerpen en maken van embedded software; niet voor gewone computers, servers, tablets, maar voor allerlei vormen van kleine slimme computers, die in andere apparaten zitten zoals robots, verkeerslichten, auto s etc. Deze embedded controllers nemen met allerlei sensoren de buitenwereld waar (bijvoorbeeld temperatuur, licht, afstand) en besturen gelijktijdig meerdere zogenaamde actuatoren zoals lichten, motoren, luidsprekers en zijn verbonden met gewone computers en het internet via allerlei communicatieprotocollen. 9. Competenties ESD-1. De student kent de architectuur van een eenvoudig embedded systeem. ESD-2. De student kan op globaal niveau requirements en een functioneel ontwerp opstellen van een eenvoudig embedded systeem. ESD-3. De student kan een technisch ontwerp opstellen van een eenvoudig embedded systeem. ESD-4. De student kan een technisch ontwerp van een eenvoudig embedded systeem omzetten in onderhoudbare code en deze code testen. ESD-5. De student kent de basiswerking van een microcontroller, inclusief de diverse geheugentypen. ESD-6 De student kan binair, decimaal en hexadecimaal rekenen inclusief bit-operaties. ESD-7. De student kent de beginselen van het OSI-model en de algemene opbouw van OSI-laag 2 met header, adres, data, checksum en trailer. ESD-8. De student heeft inzicht in de oorzaak van traagheid van servo-bestuurde actuatoren. ESD-9. De student kan met software-timers een microcontroller (schijnbaar) gelijktijdig meerdere taken laten uitvoeren. 10. scriteria Competentie scriteria Tentamen ESD-1 ESD-2 ESD-3 ESD-4 Benoemt en beschrijft de werking van sensoren/actoren benoemen en kent het verschil tussen analoge en digitale signalen. Kent het verschil tussen input en output. Heeft inzicht in het omzetten van een natuurkundige grootheid in een digitale waarde. Maakt een eenvoudige analyse en deze vastleggen in activity, timing en state diagram. Heeft inzicht in het omzetten van een natuurkundige grootheid in een digitale waarde. Maakt een eenvoudig technisch ontwerp in de vorm van een elektrisch aansluit- en bedradingsschema. Schrijft doel- en doelgroepgericht, en de tekst voldoet aan de eisen van de ICAcontrolekaart. Kan een controller besturen/uitlezen met een ander computer. Past de basic constructen van de embedded programmeertaal C toe en deelt de code op gestructureerde wijze in. Heeft inzicht welke invloed bepaalde basic constructen van de ontwikkeltaal op het geheugengebruik en de snelheid van de controller. Toets Toets, BP BP Toets, BP

14 ESD-5 ESD-6 ESD-7 ESD-8 ESD-9 Schrijft met een functioneel en technisch ontwerp een programma voor een embedded controller. Schrijft onderhoudbare code door gebruik van functies, constanten, gescheiden software-packages en een state-machine implementatie. Weet waarvoor de verschillende typen geheugen ROM, PROM, EPROM, EEPROM toegepast kunnen worden. Kan de diverse basisonderdelen van een microcontroller zoals ALU, PC, registers, bus, buffer aanwijzen en uitleggen. Kan binair tellen. Past de binaire operatoren NOT, OR, AND en XOR toe. Rekent getallen om tussen het binaire, decimale en hexadecimaal stelsel en gedeeltelijk met de ASCII-tabel. Kent de basisbegrippen parallel/serieel, half/full duplex, netwerktypologieën zoals ster en bus, OSI model. Ontwerpt een eenvoudig protocol, inclusief headers, adres en checksum. Brengt eenvoudig advies uit omtrent toe te passen protocol. Kent het seriële busprotocol I2C en kan hiervoor code schrijven. Kan de bruto/netto doorvoersnelheid van een protocol berekenen bij gegeven bitsnelheid. Heeft inzicht in de traagheid van actuatoren en past de besturing hierop aan. Legt pulsbreedte besturing (PWM) uit en implementeert deze met meerdere technieken en toepassen op diverse actuatoren. Implementeert meerdere gelijktijdige taken, zonder gebruik te maken van de delayfunctie. Onderbouwt bij meerdere gelijktijdige taken de keuze van de diverse softwaretimers. Toets Toets, BP Toets, BP Toets, BP Toets, BP 11. Tentaminering T1 Toets 1 Schriftelijke toets Weging 25 T2 Toets 2 Schriftelijke toets Weging 25 Pres Presentatie BP Presentatie beroepsproduct incl. planmatige aanpak Weging 50

15 12. Verplichte literatuur Website Practicumopgaven ESD 13. Software Arduino IDE gratis download via UML-schema s: Maken elektrische aansluitschema s: 14. Overig materiaal Arduino kit voor de HAN-ICA: Arduino met USB - kabel Breadboard met kabels met stekkers LED s, drukknoppen, weerstanden, thermistor, LDR LED matrix Servo 15. Activiteiten Ontwerpen, programmeren en testen van kleine embedded applicaties: Lichtbalk Rijkswaterstaat Ruitenwisser intervalschakelaar Lichtkrant Specificeren, ontwerpen, programmeren en testen van grotere embedded applicatie: Verkeerslichtinstallatie 16. Werkvormen Zelfstudie, flipped classroom, klassikaal les, begeleid practicum (uitvoering oefeningen en opdrachten) en reviewsessies. 17. Les-/contacturen Geprogrammeerde contacttijd: 3 * 3 * 9 = 81 uur Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 13 * 9 = 117 uur Tentamentijd: 12 uur. 18. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster 19. Maximum aantal deelnemers n.v.t.

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase:

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2

Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2 Deel 3G Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage conform artikel 6.1 lid 2 Zoals in het Opleidingsstatuut, deel 1, is aangegeven is het curriculum bij ICA sinds 1 september 2013 vernieuwd.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016 op grond van praktijkervaring 2015-2016 Overzicht van cursussen in de bacheloropleiding Informatica, de bacheloropleiding Informatiekunde, en de premasters Dit document geeft een overzicht van de cursussen

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3C Beschrijving van de ICT-Hoofdfase De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase:

Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase: Geplande contacturen In de tabel hieronder staat een overzicht van de geplande contacturen

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW 1 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM LOCATIE THEO THIJSSENHUIS Bezoekadres: Wibautstraat 2 4, 1091 GM

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Technology Human Computer Interaction HCI Blok 1.4 4 ects Docenten Klaas Jan Mollema Peter Vossen Onderwijsvorm Werkcollege / Computerpracticum

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3

Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Periodewijzer De Junior Organisatieanalist 2005-2006 VBI3 Kan een aantal instrumenten voor omgevingsanalyse toepassen op een niet te complexe organisatie; Kan een bedrijfskundige analyse uitvoeren en hierover

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3D Beschrijving van de CMD-Hoofdfase De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving Een methode om een architectuurdiagram te analyseren en te verbeteren Versie: Definitief Datum: 15 augustus 2006 Student: Jeroen Quakernaat Studentnummer: 0595489 Begeleider UVA: drs. Hans Dekkers Begeleider

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Informatica & Communicatie Academie Business IT & Management Informatica Technische Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

1. Waarom kies je een minor?... 2 2. Welke mogelijkheden zijn er?... 3. 3. Hoe werkt het... 6. 4. Overzicht van aanbod van de Haagse Hogeschool...

1. Waarom kies je een minor?... 2 2. Welke mogelijkheden zijn er?... 3. 3. Hoe werkt het... 6. 4. Overzicht van aanbod van de Haagse Hogeschool... 1. Waarom kies je een minor?... 2 2. Welke mogelijkheden zijn er?... 3 2.1. De themaminor... 3 2.2. Keuzeaanbod van het lectoraat... 4 2.3. Aanbod buiten de Afdeling ICT & Media... 4 2.4. De losse keuzemodule...

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie