Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Deel 3A Beschrijving van de ICT-propedeuse De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER) die in deel 2 van dit opleidingsstatuut is opgenomen.

2 Curriculumoverzicht ICT-propedeuse (voltijd en deeltijd) Conform artikel 4.1 lid 2 van de OER De propedeutische fase omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de OER de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast. A. Voltijd a. Structured Programming Development (7,5 studiepunten) pagina 3 b. System Analysis Quality (7,5 studiepunten) pagina 6 c. Embedded Software Development (7,5 studiepunten) pagina 8 d. Databases & Applications (7,5 studiepunten) pagina 13 e. Web Developments (7,5 studiepunten) pagina 16 f. Object Oriented Program Development (7,5 studiepunten) óf pagina 19 g. Portal Configuration (7,5 studiepunten) pagina 23 h. I-project VT (15 studiepunten) pagina 26 B. Deeltijd a. Structured Programming Development (7,5 studiepunten) pagina 3 b. System Analysis Quality (7,5 studiepunten) pagina 6 c. Embedded Software Development (7,5 studiepunten) pagina 8 d. Databases & Applications (7,5 studiepunten) pagina 13 e. Web Developments (7,5 studiepunten) pagina 16 f. Object Oriented Program Development (7,5 studiepunten) óf pagina 19 g. Portal Configuration (7,5 studiepunten) pagina 23 h. I-project DT (15 studiepunten) pagina 29 C. Integrale toets niveau 1 pagina 31

3 System Analysis and Quality (SAQ) Titel onderwijseenheid 1. Opleiding HBO-ICT System Analysis and Quality (I-SAQ) 2. Doelgroep Studenten VT en DT propedeuse 3. Beroepstaak Beschrijf voor een bestaande situatie de systeemspecificaties (use cases en domeinmodel), en stel hiervoor testcases op. 4. Beroepsproducten Use case rapport, testrapport 5. Studiepunten 7,5 6. Samenhang met andere OWE s Voorbereiding op alle HBO-ICT profielen 7. Ingangseisen 8. Algemene omschrijving Studenten leren in deze course om vanuit een bestaande situatie een systeemanalyse uit te voeren. De student leert de standaardfasen van de ontwikkeling van een informatiesysteem kennen en leert dat hier verschillende strategieën voor zijn (lineair vs iteratief). Daarbij wordt ingegaan op de eigenschappen van deze strategieën. Uitgangspunt van het systeemontwikkeltraject is het opstellen van de systeemspecificaties. Deze dienen op een structurele manier te worden beschreven. In deze course worden deze eisen vastgelegd in een use case-model waarna de verschillende use cases worden uitgewerkt. Daarbij worden de verschillende uitzonderingspaden binnen de use cases met natuurlijke taal en/of activity diagrams vastgelegd. De informatiekant van het systeem wordt vastgelegd in een (intuïtief) domeinmodel. Als laatste leert de student wat kwaliteit van software betekent en wat de rol van testen hierbij is. Hij leert de relatie tussen testen en use cases door vanuit use cases, test cases op te stellen. 9. Competenties SAQ-1. De student heeft kennis van UML-analysetechnieken: use case model, use case. specifications, activity diagram en domain model en weet de toepassingen te benoemen. SAQ-2. De student kan voor een gegeven domein een systeem specificeren in de vorm van een UC-model. SAQ-3. De student kan, gegeven een UC-model, de bijbehorende (extended) use case specificaties en activity diagrams opstellen. SAQ-4. De student kan, voor een gegeven domein op basis van het UC-model en bijbehorende specificatie, een globaal domeinmodel opstellen. SAQ-5. De student heeft kennis van het begrip testen van software, weet de relatie tot kwaliteit uit te leggen en heeft kennis van de verschillende test-strategieën. SAQ-6. De student kan op basis van een use case-rapport de bijbehorende testcases opstellen, lettende op een acceptabele dekking (coverage). SAQ-7. De student heeft kennis van planningsmethodes en kan aangeven wanneer welke methodiek het beste kan worden. 10. scriteria Competentie scriteria Tentamen SAQ-1 SAQ-2 SAQ-3 Toont kennis van de genoemde UML analyse-technieken te bezitten. De UC s zijn op het juiste niveau gedefinieerd (niet te grof en niet te gedetailleerd). De opgestelde UC s voldoen aan de gehanteerde standaard qua form. De onderdelen van de opgestelde UC s zijn inhoudelijk (gegevens de casus) correct. Het detailniveau van de UC s is voldoende diep. De hiërarchische decompositie is op een helder manier uitgewerkt. In het UC model is de systeemgrens helder weergegeven. In het UC model zijn de juiste actoren onderkent. In het UC model zijn de juiste relaties gelegd. In de extended UC s is de basic flow goed uitgewerkt. In de extended UC s zijn de (in dien aanwezig) alternative flow(s) goed uitgewerkt. De opgestelde activity diagrams hebben een duidelijke relatie met de beschreven UC. T Rapp T Rapp T Rapp T rapp

4 SAQ-4 SAQ-5 SAQ-6 SAQ-7 Activity diagrams zijn leesbaar opgesteld. Het gemaakte globaal domain model is conform de bijbehorende AD s/casus. Er is een juist onderscheid gemaakt tussen concepten en attributen. Relaties tussen concepten zijn correct beschreven. Heeft kennis van begrippen zoals testen in relatie tot kwaliteit. Past de geleerde teststrategie op een juiste manier toe. Maakt op een juiste manier gebruik van de decision en merge nodes. Activity diagrams zijn consistent met het use case model. Onderkent de juiste deelpaden. Onderkent op basis van een analyse de juiste (test)scenario s. Op basis van de casus en de activity diagrams worden relevante testcases opgesteld. In het testrapport wordt een heldere conclusie geschreven over kwaliteit van de use case. Schrijft doel- en doelgroepgericht, en de tekst voldoet aan de eisen van de ICAcontrolekaart. Kent verschillende planningsmethoden (software ontwikkelmethodieken). Weet verschillen tussen diverse behandelde software ontwikkelmethodieken te benoemen. Herkent en benoemt geschikte toepasbaarheid van diverse software ontwikkelmethodieken. T T rapp T T rapp T T rapp TT T 11. Tentaminering Rapp Use Case Rapport Rapport Groepscijfer Weging 30 T Theoretische toets Tentamen Weging 30 T rapp Test rapport Rapport Weging 30 TT Taaltoets Tentamen Aantal examinatoren 2

5 Weging Verplichte literatuur Hoogendoorn, S, (2013). Use cases, opstellen en testen. Harlow: Pearson Educatie limited. isbn: (samengesteld door CAJ Burgers) (alleen te bestellen via de Studystore!) Heerink, M, (2009). Praktische schrijfgids (2e ed). Amsterdam: Pearson Educatie Benelux. isbn: Software Astah professional, via 14. Overig materiaal n.v.t. 15. Activiteiten Het actief volgens van lessen waarin theorie wordt afgewisseld met kleinere oefeningen/ opdrachten. Deze oefeningen/opdrachten worden soms individueel of soms in kleine groepjes gemaakt. Daarnaast werkt de student in een groepje (2 of 3 lln.) aan de benodigde rapporten van een casus. Op diverse momenten wordt de gelegenheid geboden om feedback te vragen omtrent de vorderingen als ook de inhoudelijke correctheid. Van de studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig studeren voor de tentamens verbonden aan deze course. 16. Werkvormen hoorcollege, werkgroepen 17. Les-/contacturen Geprogrammeerde contacttijd: 3 * 3 * 9 = 81 uur Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 13 * 9 = 117 uur Tentamentijd: 12 uur. 18. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster 19. Maximum aantal deelnemers n.v.t.

6 Structured Program Development (SPD) Titel onderwijseenheid 1. Opleiding HBO-ICT Structured Program Development (I-SPD) 2. Doelgroep Studenten VT en DT I-propedeuse 3. Beroepstaak Ontwerp, realiseer en test een computerprogramma met gebruikersinteractie aan de hand van een probleemstelling 4. Beroepsproducten Analyse, Ontwerp, Programma, Testrapport 5. Studiepunten 7,5 6. Samenhang met andere OWE s Eerste vak in de programmeerlijn, voorbereiding op ESD en OOPD. 7. Ingangseisen 8. Algemene omschrijving Met behulp van Processing wordt aan de hand van diverse probleemstellingen de basis gelegd voor verder programmeeronderwijs. Hierbij komen programmeertechnische aspecten aan de orde. Uitgangspunt is steeds een probleemstelling van waaruit een programmadoel wordt geformuleerd, waaropvolgend een oplossingsalgoritme wordt ontworpen dat vervolgens wordt gerealiseerd en getest. 9. Competenties SPD-1. De student kan een aangedragen programmeeropdracht omzetten naar functionele eisen voor een computerprogramma. SPD-2. De student kan met behulp van natuurlijke taal of pseudocode een oplossingsalgoritme ontwerpen voor de geformuleerde functionele eisen op basis van stapsgewijze verfijning en verklaart keuzes die hij/zij hierin heeft gemaakt. SPD-3. De student kan een technisch ontwerp opstellen welke voldoet aan de functionele eisen en kan dienen als basis voor de implementatie. SPD-4. De student kan een programma op basis van een gemaakte ontwerp realiseren en verklaren hoe dit ontwerp is toegepast in het programma. SPD-5. De student kan aantonen dat het programma voldoet aan de gestelde eisen. 10. scriteria Competentie scriteria Tentamen SPD-1 SPD-2 SPD-3 De functionele eisen zijn volledig beschreven en dekken de volledige opdracht af. De gebruikersacties zijn volledig beschreven. Per gebruikersactie is beschreven wat het resultaat hiervan is, zoals uiteindelijk in het programma moet worden gerealiseerd. Het oplossingsalgoritme is volledig en passend bij de functionele eisen. Gemaakte keuzes bij het ontwerpen van het algoritme zijn beschreven en onderbouwd. Alle nodige variabelen zijn volledig beschreven. Alle methoden zijn volledig beschreven. De structuur van het programma in hoofdlijnen is beschreven en onderbouwd. Het ontwerp dekt alle eisen af. Gemaakte ontwerpkeuzes zijn gedocumenteerd en onderbouwd. BP T18 BP T12 T18 BP SPD-4 Er is geen overbodige of herhalende code. Oplossingen die in de aangeboden API s (incl. standaard java) reeds bestaan, worden gebruikt. Controlestructuren in de source code zijn correct toegepast. Voorgeschreven coderingsstandaarden zijn toegepast. Afwijkingen van het ontwerp worden verklaard. T12 T18 BP SPD-5 Er is een testplan opgesteld met testcases die de functionaliteit en eisen voldoende afdekken. Alle beschreven eisen uit de analyse zijn getest en het test resultaat is beschreven in BP

7 het rapport. Het is duidelijk te zien welke testdata bij welke tests worden gebruikt. 11. Tentaminering T 12 Kennis, Begrip en toepassingstoets Schriftelijk tentamen met open vragen Weging 15 T 18 Kennis, begrip en toepassingstoets Schriftelijk tentamen met open vragen Weging 40 BP Beroepsproduct Toepassingstoets Weging Verplichte literatuur Reader SPD (digitaal via Scholar) Processing Documentatie (aanbevolen, link via Scholar) 13. Software Processing (te verkrijgen via 14. Overig materiaal Screencasts (digitaal aangeboden via Scholar) 15. Activiteiten Lesvoorbereiding door te kijken screencasts, maken oefeningen en moduleopgaven. De lessen worden gebruikt om op basis van uitwerkingen en vragen te verdiepen. Van de student wordt dus een actieve bijdrage verwacht tijdens de les. Per module dient ook een opgave te worden gemaakt en ingeleverd. Deze opgaven worden besproken tijdens de colleges. Wanneer de student zich niet heeft voorbereid, kan deze naar een zelfwerkruimte worden verwezen. 16. Werkvormen Flipped classroom, zelfwerkzaamheid, klassikale feedbacksessies, met eventuele verduidelijking theorie. 17. Les-/contacturen Geprogrammeerde contacttijd: 3 * 3 * 9 = 81 uur Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 13 * 9 = 117 uur Tentamentijd: 12 uur. 18. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster 19. Max aantal deelnemers n.v.t.

8 Databases and Applications (DbAp) Titel onderwijseenheid Databases and Applications (I-DbAp) 1. Opleiding HBO-ICT 2. Doelgroep Propedeusestudenten I-propedeuse (voltijd en deeltijd) 3. Beroepstaak Maak en beheer een kleine client-server database applicatie 4. Beroepsproducten Client-server database applicatie 5. Studiepunten 7,5 6. Samenhang met andere OWE s Propedeuse: SAQ (Use Cases) Hoofdfase: sluit meest aan op semester ISE 7. Ingangseisen 8. Algemene omschrijving In deze course leer je use cases en relationele schema s te lezen en met behulp van SQL te vertalen naar een relationele database. Je leert tevens low - en high fidelity-ontwerpen te realiseren en te vertalen naar een concrete applicatie. Microsoft Access wordt gebruikt om een client-applicatie te maken die een connectie maakt met een Microsoft SQL Server database. Tevens wordt met het Relationeel Database Management Systeem (RDBMS) gewerkt om het Client-Server model aan te leren. 9. Competenties DA-1. De kandidaat kan een low- en high fidelity prototype ontwerpen op basis van een in een use case beschreven proces. 10. scriteria DA-2. De kandidaat kan een gegeven LRS (Logisch Relationeel Schema) vertalen naar DDLinstructies (CREATE en ALTER TABLE) voor een specifiek gegeven RDBMS (Relationeel Database Management Systeem). DA-3. De kandidaat kan gegeven een SQL SELECT-instructie en de populatie van een database voorspellen wat het resultaat van deze query zal zijn. DA-4. De kandidaat kan een informatiebehoefte geformuleerd in natuurlijke taal waarbij gegevens uit meerdere tabellen nodig zijn vertalen naar een SQL SELECT-instructie. DA-5. De kandidaat kan een informatiebehoefte geformuleerd in natuurlijke taal waarbij geaggregeerde informatie wordt gevraagd vertalen naar een SQL SELECT-instructie. DA-6. De kandidaat kan een gebruiksvriendelijk schermformulier voor eindgebruikers realiseren op basis van een use case en een schermontwerp. DA-7. De kandidaat kan een rapport realiseren als uitvoerfunctie van het informatiesysteem. DA-8: De kandidaat kan de client-applicatie zodanig ontwikkelen dat er vanuit deze applicatie een connectie wordt gemaakt met de database die zich op een server bevindt. DA-9. De kandidaat kan door het invoeren van populatie nagaan of de gerealiseerde functionaliteiten al dan niet voldoet aan de vooraf opgestelde specificaties. DA-10. De kandidaat kan niet-declaratief oplosbare problemen oplossen, gebruikmakend van de procedurele mogelijkheden van het DBMS. DA-11. De kandidaat kan wijzigingen in de populatie van een database aanbrengen door gebruik te maken van INSERT-, UPDATE- en DELETE-statements. DA-12. De kandidaat kan op grond van een gegeven specificatie eenvoudige wijzigingen aanbrengen in de structuur van een bestaande database, rekening houdend met de bestaande populatie. DA-13. De kandidaat kan presentaties voorbereiden en houden, rekening houdend met structuur, doel en doelgroep mee. DA-14. De kandidaat gebruikt correcte grammatica, spelling, stijl en structuur passend bij het doel van de documenten. Competentie scriteria Tentamen DA-1 Maakt gebruik van verschillende controls, zoals tekstvelden, comboboxes, listboxes, BP Ass

9 DA-2 DA-3 DA-4 DA-5 DA-6 radio groups, subforms, tabbladen en buttons zodanig dat deze de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen. Beschrijft in het ontwerp wat het gewenste gedrag van deze user interface elementen in de uiteindelijke applicatie moet zijn. Voor elk formulier van de gevraagde Use Cases is vooraf een schets aanwezig met: - indeling van de controls( zoals tekstvelden, comboboxes, listboxes, radio groups, subforms, tabbladen en buttons) - toelichting op recordsource(s), controlsources, rowsources en aanwezige events. Bij het formulierontwerp moet het type formulier(enkelvoudig/doorlopend) herkenbaar zijn. Indeling formulierontwerp moet de gevraagde functionaliteit(use case) ondersteunen zowel inhoudelijk als op efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. Maakt gebruik van de volgende begrippen: tabel, rij, kolom, null/not null, primaire sleutel, alternatieve sleutel, vreemde sleutel, verwijzing, referentiële integriteit. Naamgeving van de tabellen en kolommen moet overeenkomstig het LRS zijn. Datatypen van de kolommen moeten overeenkomstig het LRS zijn De DDL instructies voor het creëren van tabellen en constraints (PK,FK, AK, NULL/NOT NULL) moeten syntactisch correct zijn. De notatie volgorde van meerdere SQL instructies moet juist zijn zodat alle instructies batchgewijs (in zijn geheel) geëxecuteerd kunnen worden. Geeft er blijk van een helder denkmodel te hebben van de verwerkingsvolgorde van de diverse componenten (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY) van een SELECT-statement. Kan het eindresultaat van de query in de juiste volgorde motiveren (FROM, WHERE, SELECT, ORDER BY) en kan daarbij het verschil aantonen tussen de verschillende typen joins (INNER JOIN, LEFT/RIGHT OUTER JOIN, SELF JOIN, AUTO JOIN). Maakt op een juiste manier gebruik van de diverse componenten (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY), inner en outer joins, subquery s en zonodig views die nodig zijn om aan de informatiebehoefte te voldoen. Heeft kennis van 3-waardige logica (AND, OR icm NULL). Motiveert wanneer een INNER JOIN, LEFT JOIN of een RIGHT JOIN constructie noodzakelijk is. Gecorreleerde subquery s worden buiten beschouwing gelaten. De SQL SELECT instructie moet syntactisch correct geformuleerd zijn, de juiste kolommen in de SELECT clause bevatten, alleen de benodigde tabellen betrekken (dus geen overbodige tabellen), de output in de juiste sortering (indien gevraagd in de informatiebehoefte) presenteren, onafhankelijk van de populatie de gevraagde informatie (en niet meer) presenteren en de juiste instructie (het type JOIN of een subquery) bevatten indien expliciet gevraagd. Maakt op een juiste manier gebruik van statistische functies als COUNT, MIN, MAX etc in combinatie met de GROUP BY- en HAVING component. Kan de query in de juiste volgorde formuleren (FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY) De SQL SELECT instructie moet syntactisch correct geformuleerd zijn (de HAVING clause moet altijd vooraf zijn gegaan door een GROUP BY clause), alleen geaggregeerde informatie en/of informatie waarop gegroepeerd is in de SELECT clause bevatten en onafhankelijk van de populatie de gevraagde informatie (en niet meer) presenteren. Maakt gebruik van verschillende controls, zoals tekstvelden, comboboxes, listboxes, radio groups, subforms, tabbladen en buttons. De kandidaat houdt daarbij rekening met een aantal Gestalt principes (nabijheid, gelijkheid, gebied, symmetrie, continuïteit). De gerealiseerde formulieren zijn overeenkomstig met het ontwerp. N.B.: Bij afwijking van het ontwerp dient het ontwerp aangevuld te worden met een motivatie/verantwoording. Gebruik van de formulieren werkt correct bij elke testpopulatie (geen bugs aanwezig). Indeling van het formulier moet de gevraagde functionaliteit (use case) ondersteunen zowel inhoudelijk als op efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. Tijdens de demonstratie kan de kandidaat een gevraagde functionaliteit op wijziging van Toets SQL BP Ass Toets SQL Toets SQL BP Ass Toets SQL BP Ass BP Ass

10 DA-7 DA-8 DA-9 DA-10 populatie direct uitvoeren. Hierbij wordt correct en efficiënt gebruik gemaakt van INSERT-, UPDATE- en DELETE-statements. De aanwezige events met INSERT-,UPDATE- en DELETE-statements in het VBA-script moet de kandidaat kunnen toelichten en verantwoorden. Maakt gebruik van rapportsecties en functies voor het gegroepeerd tonen van informatie en het berekenen van (sub)totalen. Maakt een correct werkend rapport overeenkomstig met de gevraagde functionaliteit (use case(s)). Gebruikt, waar mogelijk, de rapportsecties met ingebouwde groeperingsfuncties, sorteringsfuncties en statistische functies. Maakt, waar mogelijk, in het rapport gebruik van subtotalen, totalen en indien van toepassing een generaal totaal. Maakt gebruik van een client-server omgeving waarbij de client een connectie maakt naar een relationele database. Is in staat om het verschil tussen client en server te duiden en kan een gemotiveerde keuze maken tussen het bewaken van beperkingsregels client-side ofwel server-side. Moet in staat zijn een connectie tussen de applicatie en de database te leggen en eventueel aan te passen zodra de omgeving veranderd. Test constraints door een uitputtende (goede en foute voorbeelden) set DML statements. De database van de applicatie bevat tijdens de demo voldoende populatie om de gevraagde functionaliteit (use case) te kunnen testen. De database van de applicatie bevat tijdens de demo een realistische populatie om de gevraagde functionaliteit (use case) te kunnen testen, en voorkomt afkortingen en onlogische gegevens (zoals: student1,student2,student3) als gevolg van gebruikmaking van copy/paste. Met de demonstratie kan de kandidaat door invoer van representatieve gegevens aantonen dat de gevraagde functionaliteit aanwezig is en correct werkt. Bij het schenden van constraints moet een interne of daar waar relevant een geprogrammeerde foutmelding getoond worden. Is tijdens de demonstratie in staat om eventueel optredende problemen te verantwoorden en deze met enige routine te corrigeren. Kan de keuze voor het implementeren van een constraint op een niet-declaratieve manier beargumenteren. De kandidaat weet de kracht en beperkingen van declaratieve constraints. Kan een niet-declaratief oplosbaar probleem oplossen gebruik makend van functies en/of eenvoudige stored procedures. De stored procedure moet gebruik maken van parameters, op een juiste wijze worden aangeroepen en met behulp van negatieve SQL statements (NOT EXISTS(SELECT ) ) moet worden voorkomen dat de constraint wordt overtreden BP Ass BP Ass BP Ass Toets SQL DA-11 Kan syntactisch juiste INSERT, UPDATE en DELETE statements schrijven, weet welke construct gebruikt moet worden voor toevoegen, wijzigen en verwijderen van gegevens en weet hoe daarbij gebruik gemaakt kan worden van complexe condities. De populatie moet met behulp van de juiste DML SQL instructie gegeven worden (wijzigen van informatie mbv UPDATE en niet mbv DELETE gevolgd door INSERT) Kan mogelijke database constraint overtredingen door DML instructies verklaren gebruik makend van de juiste termen (PK, AK, FK met cascading aspecten, CHECK, NULL/NOT NULL) Toets SQL BP Ass DA-12 Maakt gebruik van DDL en DML-instructies voor het implementeren van gewijzigde databasestructuren en converteren/transformeren van de data uit de oude database naar de nieuwe gewijzigde database. De gegeven oplossing bevat de juiste volgorde van syntactisch correcte DDL en DML SQL instructies Weet correct gebruik te maken van de verschillende SQL instructies voor het toevoegen van records aan een tabel (INSERT INTO.. VALUES.., INSERT INTO.. SELECT.., SELECT... INTO... FROM) Toets SQL

11 DA-13 DA-14 Geeft de juiste instructie voor het (tijdelijk) uitschakelen/verwijderen van FK constraints. Presenteert de inhoud op een voor het publiek heldere en logische wijze en voldoet aan de checklist presenteren. Hanteert in de presentatievoorbereiding het zogeheten DROP-model (Doel, Rollen, Onderwerp, Procedure). De teksten in de toelichting van het ontwerp en de teksten in formulieren/ rapporten/ MsgBoxes zijn grammaticaal juist en correct gespeld. Pres Ont Pres Ont 11. Tentaminering Toets SQL Schriftelijke toets SQL Open vragen Weging 65 Pres Ont Presentatie ontwerp Presentatie Aantal examinatoren 2 Weging 10 BP Ass Beroepsproduct met assessment Beroepsproduct met assessment Weging Verplichte literatuur Wiegerink, Leo, Jeanot Bijpost en Marco de Groot, (2013), Relationele databases en SQL, Amsterdam: Academic Service. ISBN Syllabus Database-applicatieontwikkeling, Janssen, Engelbart, de Groot en Nabben 13. Software SQL Server Express 2012 (mogelijk 2014) Application development platform (zoals bijvoorbeeld Microsoft Access 2013) 14. Overig materiaal Case Study Diverse digitale workshops Screencasts 15. Activiteiten Beschrijf inhoudelijk de kernopdrachten of de belangrijkste leeractiviteiten die de student uitvoert. Studenten leren de taal SQL en leren user interface concepten die nodig zijn bij application development. Daarbij oefenen zij met opdrachten uit de workshops, de syllabus en werken zij aan een casus. 16. Werkvormen Per week zijn er op dagdelen gepland met studieactiviteiten in het kader van deze course. Het betreft ondermeer de volgende activiteiten: theorieles, de theorie beknopt wordt toegelicht en/of samengevat workshop, je bent bezig met zelfstudie uit het boek, je bekijkt zonodig aanvullend enkele

12 screencasts en je werkt aan opgaven en presentatieopdrachten presentaties van resultaten van je eigen werk of discussie naar aanleiding van opgaven en problemen die zich daarbij voordeden. Daarnaast zul je werken aan een grotere opdracht (de case study) waarin je het geleerde toepast. 17. Les-/contacturen Geprogrammeerde contacttijd: 3 * 3 * 9 = 81 uur Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 13 * 9 = 117 uur Tentamentijd: 12 uur. 18. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster 19. Maximum aantal deelnemers n.v.t.

13 Embedded Software Development (ESD) Titel onderwijseenheid Embedded Software Development (I-ESD) 1. Opleiding HBO-ICT 2. Doelgroep Studenten VT en DT propedeuse HBO-ICT 3. Beroepstaak Ontwerpen en realiseren van embedded software 4. Beroepsproducten Ontwerpdocumenten, Embedded applicatie 5. Studiepunten 7,5 6. Samenhang met andere OWE s Propedeuse: SPD Voorbereiding profiel ESD 7. Ingangseisen 8. Algemene omschrijving Deze course gaat over het ontwerpen en maken van embedded software; niet voor gewone computers, servers, tablets, maar voor allerlei vormen van kleine slimme computers, die in andere apparaten zitten zoals robots, verkeerslichten, auto s etc. Deze embedded controllers nemen met allerlei sensoren de buitenwereld waar (bijvoorbeeld temperatuur, licht, afstand) en besturen gelijktijdig meerdere zogenaamde actuatoren zoals lichten, motoren, luidsprekers en zijn verbonden met gewone computers en het internet via allerlei communicatieprotocollen. 9. Competenties ESD-1. De student kent de architectuur van een eenvoudig embedded systeem. ESD-2. De student kan op globaal niveau requirements en een functioneel ontwerp opstellen van een eenvoudig embedded systeem. ESD-3. De student kan een technisch ontwerp opstellen van een eenvoudig embedded systeem. ESD-4. De student kan een technisch ontwerp van een eenvoudig embedded systeem omzetten in onderhoudbare code en deze code testen. ESD-5. De student kent de basiswerking van een microcontroller, inclusief de diverse geheugentypen. ESD-6 De student kan binair, decimaal en hexadecimaal rekenen inclusief bit-operaties. ESD-7. De student kent de beginselen van het OSI-model en de algemene opbouw van OSI-laag 2 met header, adres, data, checksum en trailer. ESD-8. De student heeft inzicht in de oorzaak van traagheid van servo-bestuurde actuatoren. ESD-9. De student kan met software-timers een microcontroller (schijnbaar) gelijktijdig meerdere taken laten uitvoeren. 10. scriteria Competentie scriteria Tentamen ESD-1 ESD-2 ESD-3 ESD-4 Benoemt en beschrijft de werking van sensoren/actoren benoemen en kent het verschil tussen analoge en digitale signalen. Kent het verschil tussen input en output. Heeft inzicht in het omzetten van een natuurkundige grootheid in een digitale waarde. Maakt een eenvoudige analyse en deze vastleggen in activity, timing en state diagram. Heeft inzicht in het omzetten van een natuurkundige grootheid in een digitale waarde. Maakt een eenvoudig technisch ontwerp in de vorm van een elektrisch aansluit- en bedradingsschema. Schrijft doel- en doelgroepgericht, en de tekst voldoet aan de eisen van de ICAcontrolekaart. Kan een controller besturen/uitlezen met een ander computer. Past de basic constructen van de embedded programmeertaal C toe en deelt de code op gestructureerde wijze in. Heeft inzicht welke invloed bepaalde basic constructen van de ontwikkeltaal op het geheugengebruik en de snelheid van de controller. Toets Toets, BP BP Toets, BP

14 ESD-5 ESD-6 ESD-7 ESD-8 ESD-9 Schrijft met een functioneel en technisch ontwerp een programma voor een embedded controller. Schrijft onderhoudbare code door gebruik van functies, constanten, gescheiden software-packages en een state-machine implementatie. Weet waarvoor de verschillende typen geheugen ROM, PROM, EPROM, EEPROM toegepast kunnen worden. Kan de diverse basisonderdelen van een microcontroller zoals ALU, PC, registers, bus, buffer aanwijzen en uitleggen. Kan binair tellen. Past de binaire operatoren NOT, OR, AND en XOR toe. Rekent getallen om tussen het binaire, decimale en hexadecimaal stelsel en gedeeltelijk met de ASCII-tabel. Kent de basisbegrippen parallel/serieel, half/full duplex, netwerktypologieën zoals ster en bus, OSI model. Ontwerpt een eenvoudig protocol, inclusief headers, adres en checksum. Brengt eenvoudig advies uit omtrent toe te passen protocol. Kent het seriële busprotocol I2C en kan hiervoor code schrijven. Kan de bruto/netto doorvoersnelheid van een protocol berekenen bij gegeven bitsnelheid. Heeft inzicht in de traagheid van actuatoren en past de besturing hierop aan. Legt pulsbreedte besturing (PWM) uit en implementeert deze met meerdere technieken en toepassen op diverse actuatoren. Implementeert meerdere gelijktijdige taken, zonder gebruik te maken van de delayfunctie. Onderbouwt bij meerdere gelijktijdige taken de keuze van de diverse softwaretimers. Toets Toets, BP Toets, BP Toets, BP Toets, BP 11. Tentaminering T1 Toets 1 Schriftelijke toets Weging 25 T2 Toets 2 Schriftelijke toets Weging 25 Pres Presentatie BP Presentatie beroepsproduct incl. planmatige aanpak Weging 50

15 12. Verplichte literatuur Website Practicumopgaven ESD 13. Software Arduino IDE gratis download via UML-schema s: Maken elektrische aansluitschema s: 14. Overig materiaal Arduino kit voor de HAN-ICA: Arduino met USB - kabel Breadboard met kabels met stekkers LED s, drukknoppen, weerstanden, thermistor, LDR LED matrix Servo 15. Activiteiten Ontwerpen, programmeren en testen van kleine embedded applicaties: Lichtbalk Rijkswaterstaat Ruitenwisser intervalschakelaar Lichtkrant Specificeren, ontwerpen, programmeren en testen van grotere embedded applicatie: Verkeerslichtinstallatie 16. Werkvormen Zelfstudie, flipped classroom, klassikaal les, begeleid practicum (uitvoering oefeningen en opdrachten) en reviewsessies. 17. Les-/contacturen Geprogrammeerde contacttijd: 3 * 3 * 9 = 81 uur Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 13 * 9 = 117 uur Tentamentijd: 12 uur. 18. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster 19. Maximum aantal deelnemers n.v.t.

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2017 2018 Deel 3C Beschrijving van de ICT-propedeuse VT De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

SQL & Datamodelleren

SQL & Datamodelleren SQL & Datamodelleren HVA-CMD-V1-datamodelleren Algemene handleiding bij het lesprogramma 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Plaats in het leerplan:... 3 Werkwijze:... 3 Lesstof:...

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2016 2017 Deel 3A-vt Beschrijving van de ICT-propedeuse (VT) De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL)

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO)

Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO) Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO) Keuzedeel: Verdieping software AO versie 1.0 Crebo: 25187 Cohort: 2016-2017 Keuzedeelhouder(s): Dhr. J.A. van Helden Datum: 18-1-2017 Keuzedeel: Verdieping

Nadere informatie

Query SQL Boekje. Fredrik Hamer

Query SQL Boekje. Fredrik Hamer Query SQL Boekje Query SQL Boekje Fredrik Hamer Schrijver: Fredrik Hamer Coverontwerp: Fredrik Hamer ISBN: 9789402162103 Fredrik Hamer Inhoudsopgave A. Aanhef bepalen 17 Aantal 18 Aantal dagen tussen

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model...

1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model... 1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model... 4 1.1.4. Wat is SQL?... 6 1.1.5. Verschillende categorieên

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Interfacetechnieken Studiehandleiding

Interfacetechnieken Studiehandleiding Interfacetechnieken Groep : ES2, ES3D Peter Bijl 1 September 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1... Voorkennis... 3 1.2... Doelstellingen... 3 2 Beschrijving en beoordeling... 4 2.1... Hoofdfase voltijd...

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2016 2017 Deel 3A-dt Beschrijving HBO-ICT eerste jaar (DT) De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

EUROPEES COMPUTER RIJBEWIJS / INTERNATIONAAL COMPUTER RIJBEWIJS ADVANCED DATABASE

EUROPEES COMPUTER RIJBEWIJS / INTERNATIONAAL COMPUTER RIJBEWIJS ADVANCED DATABASE EUROPEES COMPUTER RIJBEWIJS / INTERNATIONAAL COMPUTER RIJBEWIJS ADVANCED DATABASE The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Portview House Thorncastle Street Dublin 4 Ierland Tel: + 353 1 630

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

6 weken. jaren. AO MD ALA B periode 2 HTML CSS Javascript Tafels Rekenen website.docx Pagina 1 van 6

6 weken. jaren. AO MD ALA B periode 2 HTML CSS Javascript Tafels Rekenen website.docx Pagina 1 van 6 Opleiding Complexiteit Begeleiding Duur Advies timing Focus op Applicatieontwikkelaar Periode Ontwerp en realiseert Eind Niveau Weinig begeleiding 6 Periode, ALA B Kerntaak Ontwerpen van de applicatie,

Nadere informatie

12. Meer dan één tabel gebruiken en sub-queries

12. Meer dan één tabel gebruiken en sub-queries 12. Meer dan één tabel gebruiken en sub-queries 12.1. Inleiding In de vorige hoofdstukken heb je telkens queries uitgevoerd op één tabel. In de praktijk is het raadplegen van gegevens over het algemeen

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2017 2018 Deel 3x Beschrijving van Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van

Nadere informatie

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd.

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd. BASISINSTRUCTIES SQL SQL : Structured Query Language is een taal gericht op het ondervragen van een relationele database en die aan veel klassieke databasemanagementsystemen kan worden gekoppeld. SQL is

Nadere informatie

Program overview. Year 2013/2014 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2013/2014 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 5-Jun-017 0:17 Year 013/014 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS TI-Mi-110-13 TI-Mi-110-13 Software Ontwerpen

Nadere informatie

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Manual IAM-TDI-V2-Technologie en Interactie. Jaar 0809 blok 2 Oktober 2008 Fons van Kesteren 1/8 Inhoud Technologie en Interactie 3.2: software architectuur...

Nadere informatie

Module 1 Programmeren

Module 1 Programmeren Module 1 Programmeren Programmeertalen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Programmeertalen in historisch perspectief 13 1.2.1 Machinecode 13 1.2.2 Assembleertalen (assembly) 14 1.2.3 Hogere programmeertalen 15 1.2.4

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Informatica Voortgezet Onderwijs Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A5 Programmeren 1 (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je projecten

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Assessor : Resultaat: O V G U

Assessor : Resultaat: O V G U Assessment Iminor Naam Student : Datum : Assessor : Resultaat: Projectmatig werken Competentie: De educatief multimediaal ontwikkelaar is organisatorisch competent waar het gaat om de realisatie van het

Nadere informatie

Practicumhandleiding. (versie 2010)

Practicumhandleiding. (versie 2010) (versie 2010) Belangrijk! In deze handleiding treft u alle informatie aan die nodig is voor de uitvoering van het practicum. Behalve de organisatie van het practicum zelf en een korte beschrijving van

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2016 2017 Deel 3E Beschrijving van Deeltijdproject, Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort

Nadere informatie

A.C. Gijssen. 0.3 PHP en MySQL

A.C. Gijssen. 0.3 PHP en MySQL PHP en MySQL A.C. Gijssen 0.3 PHP en MySQL PHP en MySQL 0.4 Inhoudsopgave Voorwoord Deel 1 Over PHP 1.1 Inleiding...13 1.2 Wat is PHP?...14 1.3 De geschiedenis van PHP...15 1.4 Editor...16 1.5 PHP en websites...17

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang Leergang Digitale Geletterdheid & Didactiek Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is

Nadere informatie

Les 2 Eenvoudige queries

Les 2 Eenvoudige queries Les 2 Eenvoudige queries XAMP Apache server ( http ) mysql server PHP myadmin IAM SQL oefeningen Database phpmyadmin Import : sql_producten.sql, sql_winkel.sql, sql_festival.sql SAMS SQL in 10 minuten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen HBO-ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3E Beschrijving van Deeltijdproject, Stage en Afstudeerproject (integrale toets niveau 3) De inhoud van dit deel maakt onverkort

Nadere informatie

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd.

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd. SQL Inleiding relationele databases DBMS DataBase Management System!hiërarchische databases.!netwerk databases.!relationele databases.!semantische databases.!object oriënted databases. Relationele databases

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag

Rijke Lessen. zetten je aan het denken. Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Rijke Lessen zetten je aan het denken Minka Dumont 2009 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com Handleiding(etje) Minka Dumont 26 november 2009 SLO - Landelijke Plusklasnetwerkdag Onthouden Kunnen ophalen

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3B Beschrijving van de CMD-propedeuse De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Informatica Voortgezet Onderwijs Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 8 2.1 Voorkennis 8 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 2.4 Leermiddelen 9 3 Aanwijzingen voor het bestuderen

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PERIODE 4 LEERJAAR 1 Opleiding: Duur: Applicatieontwikkelaar 1 onderwijsperiode (4-8 weken) Voorkennis: Basiscursus PHP 5.4 Victor Peters (978 90 125 8499 9) Basiscursus XHTML,

Nadere informatie

PROGRAMMA 2011-2012. Vak: Informatica..

PROGRAMMA 2011-2012. Vak: Informatica.. Vak: Informatica.. Laag: vwo-. PROGRAMMA 2011-2012 week leerstof dagen toets overig 34-26.08 zomervakantie Bespreking PTA-404 1. Deze week: uitreiking van de Praktische Opdracht Programmeren Herhaling

Nadere informatie

Thinking of development

Thinking of development Thinking of development Databases Arjan Scherpenisse HKU / Miraclethings Agenda voor vandaag Opdracht tussenstand State diagram / Observer pattern Bret Victor Databases 2/42 Opdracht tussenstand Slides

Nadere informatie

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling Databases SQL Leerjaar 1/2 ICT-Academie Niveau 4 Applicatie ontwikkeling Auteur: R. Meijerink Datum: Januari 2013 0. Inleiding Databases / SQL In deze lessen wordt je geleerd databases te bouwen in SQL-code.

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design stemexamen.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 19 juni 2012 2 1 Introductie ProDemos

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Case study Gelre Airport

Case study Gelre Airport Case study Gelre Airport Inleiding In dit document is het ontwerp te vinden op grond waarvan het eindproduct voor de beroepstaak Maak en beheer een kleine client-server database kan worden gerealiseerd.

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

Projectopgave: Sociaal Kennis Databank

Projectopgave: Sociaal Kennis Databank Projectopgave: Sociaal Kennis Databank Geavanceerde Webtechnologie Academiejaar 2010-2011 1 Probleemstelling De laatste jaren zijn sociaalnetwerksites enorm populair geworden. Het meest bekende voorbeeld

Nadere informatie

Programmering SWIOM2a, 2011 2012

Programmering SWIOM2a, 2011 2012 Programmering SWIOM2a, 2011 2012 Inleiding De Studiegids bevat een globaal overzicht van alle af te sluiten onderdelen per leerjaar. Het document dat je nu leest gaat voor wat betreft de vakmatige Netwerkbeheerder

Nadere informatie

Onderwijseenheid INLMIC Inleiding microcontrollers

Onderwijseenheid INLMIC Inleiding microcontrollers Studiebelasting: 3 CP Kwartaal: EQ1.1, EQ3D.1 Verantwoordelijke docenten: J.E.J. op den Brouw, B. Kuiper Opbouw onderwijseenheid. OEdeel kwt sbu theo pract proj toetswijze bs INLMIC-co1 1 42 14 Meerkeuze

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Over de schutting: Tour top 100

Over de schutting: Tour top 100 Over de schutting: Tour top 100 Project 4 fase 2 Mediadeveloper 30-09-2014 VERTROUWELIJK Pagina 1 van 5 Contents Inleiding... 3 Situatie... 3 Eisen van de opdrachtgever... 3 Eisen van de opleiding... 4

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Codes OWE Eigenaren OWE Bestuursrecht en bestuursprocesrecht BSD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA)

Nadere informatie

2 Specificatie In deze tabel staat voor welk crebotraject de leereenheid is gemaakt Crebotraject code: 95311

2 Specificatie In deze tabel staat voor welk crebotraject de leereenheid is gemaakt Crebotraject code: 95311 LEEREENHEID PhP 2 Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG. De zes standaardmodules vormen het basisprogramma, deze zijn verplicht. De instapmodules en verdiepende modules zijn optioneel.

OVERZICHT LEERGANG. De zes standaardmodules vormen het basisprogramma, deze zijn verplicht. De instapmodules en verdiepende modules zijn optioneel. Leergang Digitale Geletterdheid Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is een belangrijke

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Vergelijking Oracle certificering voor Java en het CPP Gecertificeerd Javaprogrammeur van de Open Universiteit

Vergelijking Oracle certificering voor Java en het CPP Gecertificeerd Javaprogrammeur van de Open Universiteit Vergelijking Oracle certificering voor Java en het CPP Gecertificeerd Javaprogrammeur van de Open Universiteit Inleiding Op het gebied van scholing van de taal Java zijn er vele aanbieders op de markt.

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

MODULEBESCHRIJVING Databases DBS1

MODULEBESCHRIJVING Databases DBS1 MODULEBESCHRIJVING Databases DBS1 Samensteller(s): Richard van den Ham Datum: 30-08-2012 Versie: 1.0 Module: Databases Identificatie Progresscode: DBS1 Semester: 1 Omvang: 140 SBUs/ 5 ECTS-punten Lestijd:

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Les F-02 UML. 2013, David Lans

Les F-02 UML. 2013, David Lans Les F-02 UML In deze lesbrief wordt globaal beschreven wat Unified Modeling Language (UML) inhoudt. UML is een modelleertaal. Dat wil zeggen dat je daarmee de objecten binnen een (informatie)systeem modelmatig

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie