SWVG beleidsrelevant onderzoek met zicht op de eerste lijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SWVG beleidsrelevant onderzoek met zicht op de eerste lijn"

Transcriptie

1 SWVG beleidsrelevant onderzoek met zicht op de eerste lijn

2 Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Consortium: Partners: KU Leuven LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy Instituut voor Sociaal Recht Dienst Jeugdgezondheidszorg HIVA, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving UGent VUB Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Vakgroep Bewegings en Sportwetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie Universiteit Hasselt Centrum voor Statistiek Universiteit Antwerpen Centrum voor Huisartsgeneeskunde Faculteit Geneeskunde, Vaccin & Infectieziekten Instituut Thomas More Arteveldehogeschool Bachelor Sociaal Werk

3 SWVG in cijfers 36 studies: 16 Lange termijnonderzoek 20 Korte termijnonderzoek 20 personeelsleden: 5 Bursalen 10 Wetenschappelijk medewerkers 1 Coördinator 4 secretiaatsmedewerkers 23 promotoren 29 professoren (promotoren, copromotoren en experten) 19 vakgroepen: 9 kern van consortium 10 (promotoren en experten) + partners Uhasselt, UAntwerpen, Thomas More en Artevelde

4 Uitgangspunten Beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek Actuele evoluties: maatschappelijk, beleidsmatig en technologisch Wetenschappelijke kennis als uitgangspunt Toetsen aan ervaringskennis : haalbaarheid en aanvaardbaarheid Samenbrengen van verschillende perspectieven: beleidsmakers, zorgaanbieders en voorzieningen, praktijkwerkers en gebruikers Integrale visie op welzijn en gezondheid Interuniversitaire en interdisciplinaire samenwerking (medici, psychologen, sociologen, economen, pedagogen, juristen) Een breed palet van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden Kosteneffectiviteit

5 ONDERZOEKSLIJN 1 Monitoren van zorgbehoefte en gebruik ONDERZOEKSLIJN 2 Evaluatie van preventieve en zorginterventies Meerjarenprogramma ONDERZOEKSLIJN 3 Zorgorganisatie en beleid Monitoren van horizontaal en intersectoraal zorggebruik Coördinatie: K. Hermans Experten: J. Put, C. Truyers, J. De Maeseneer Naar een geïntegreerd registratiesysteem in de sectoren gezondheid en welzijn? Coördinatie : J. De Maeseneer Expert: K. Hermans Systematisch in kaart brengen van zorgbehoefte en gebruik Coördinatie : J. De Maeseneer Co promotoren: S. Willems, K. Hoppenbrouwers, A. Declercq Kwaliteitsvolle zorg voor kinderen en jongeren Coördinatie : K. Hoppenbrouwers Co promotoren: K. Van Leeuwen, A. Desoete Experten: P. De Cock, J. Seghers, S. Pleysier, J. Vanderfaeillie Opvoeding in relatie tot opvoedings en gezinsondersteunende trajecten Coördinatie : K. Van Leeuwen Co promotoren: K. Hoppenbrouwers, A. Desoete Experten: J. Vanderfaeillie Samenwerking ondersteunen in pleegzorg Coördinatie : J. Vanderfaeillie Experten: B. Maes, S. Pleysier Effectieve gemeenschapsgerichte zorg Coördinatie : Ch. Van Audenhove Promotoren: A. Declercq, B. Maes, K. Hermans, L. Annemans, S. Simoens Experten: H. Nys, S. Callens, J. Put Preventie en vroegtijdige behandeling van comorbide depressie bij chronisch zieken Coördinatie : O. Van den Bergh, Co promotoren: D. Hermans, D. Vansteenwegen, Ch. Van Audenhove E health primairepreventie eerste lijn Coördinatie : I. De Bourdeaudhuij Co promotoren: G. Crombez, L. Annemans, S. Simoens Intersectorale samenwerking voor gezondheidspromotie voor moeilijk bereikbare groepen Coördinatie : L. Maes Co promotor: I. De Bourdeaudhuij Economische evaluatie Evaluatie van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Coördinatie : J. De Maeseneer Co promotor: S. Willems Experten: L. Maes, P. Gemmel Impact van ICT op gezondheidszorg van kwetsbare ouderen in de eerstelijnszorg Coördinatie : B. Aertgeerts Co promotor: A. Declercq Experten: S. Callens, H. Nys Financiering van welzijnszorg Coördinatie : J. Pacolet Experten: G. Hedebouw, B. Maes, A. Declercq, J. Put Juridisering van de zorgsector Coördinatie : J. Put Experten: H. Nys, S. Callens, Y. Stevens Samenwerking tussen zorgverleners Coördinatie : J. Put Experten: S. Callens, H. Nys, Y. Stevens, K. Verhoest, J. Voets

6 Korte termijnonderzoek 1. Wetenschappelijke ondersteuning vervolgtraject 'onderbescherming / lokale proactieve dienstverlening 2. Evaluatie van de OndersteuningsTeams Allochtonen (OTA s) in de Bijzondere Jeugdbijstand 3. Financiering van de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp 4. Nulmeting / registratie gebruik reguliere welzijnsdiensten door personen met een handicap 5. Inschatting van de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg 6. Gebruik van en behoefte aan kinderopvang voor baby s en peuters 7. Samenwerking in een governancecontext (Huizen van het Kind): bestuurlijke uitdagingen preventieve gezinsondersteuning 8. Perspectiefplan 2020 Evaluatie Diensten Ondersteuningsplan 9. Perspectiefplan 2020 Evaluatie opstart MFC s (multifunctionele centra minderjarigen) 10. Analyse van de organisatie van het eerstelijnswelzijnswerk in een grootstedelijke context 11. Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van een WVG Kennisdelingsplatform 12. Protocol van moed een experiment inzake het spreekrecht en het casusgebonden overleg bij situaties van kindermishandeling 13. Wetenschappelijkonderzoek projecten eerstelijnspsychologische functie ( ) 14. Evaluatie Proeftuin Kinderopvangzoeker 15. Operationalisering van het begrip grootste ondersteuningsnood binnen zorgregie 16. Nulmeting dak en thuisloosheid 17. Vlaamse Cliëntzorgmonitor 18. Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulpverlening gericht op welzijnswerk 19. Tempus fugit. Een aggiornamento van toekomstverkenningen voor de zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap

7 6 thema s 1. Integrale zorg 2. ICT, informatie uitwisseling en EBP 3. Kwaliteit van eerstelijnszorg 4. Gezondheidspromotie 5. Geestelijke gezondheidszorg 6. Online hulpverlening op de eerste lijn

8 Thema INTEGRALE ZORG

9 INTEGRALE ZORG VOOR (OUDERS VAN) KINDEREN EN JONGEREN Jong! : Bezorgdheid, behoefte aan zorg en gebruik van zorg 5400 vragenlijsten bij moeders van 3 cohortes: 0, 6 en 12 jarigen Bezorgdheden in bepaalde domeinen (bv. gezondheid) gaan samen met zorgen in andere domeinen (bv. opvoeding, ontwikkeling of gedrag) (Dierckx et al., 2013) Kwaliteitsvolle zorg vraagt een integrale benadering = bereidheid om signalen van ouders zelf op te nemen of de gepaste doorverwijzing te helpen realiseren Nood aan een integrale en laagdrempelige voordeur Huizen van het Kind kunnen voor gezinnen met jonge kinderen een belangrijk aanspreekpunt zijn. SWVG onderzocht de pilootprojecten en bottom up initiatieven (Frees et al., 2013) Integraal zorgorganisatiemodel is ook aangewezen voor oudere kinderen en jongeren decreet Integrale Jeugdhulp (1 maart 2013) = belangrijke stap Bron: JOnG! Promotoren: Prof. K. Hoppenbrouwers, Prof. K. Van Leeuwen, Prof. A. Desoete ( )

10 SAMENWERKING WELZIJNSWERK EN EERSTELIJNSZORG CAW kernpartner in intersectorale samenwerking sociologische samenstelling van de stadsbevolking sterk geëvolueerd: bevolkingsgroei, multiculturele diversiteit, sterke toename armoede en sociale uitsluiting invloed op cliëntprofiel bij CAW in grootstedelijke context bijzondere aandacht nodig voor cultuursensitieve zorg, mensen met precair verblijfsstatuut, jongvolwassenen belangrijke rol CAW in intersectorale aanpak: woonbegeleiding, budgetbegeleiding, coördinatie van specialistische hulp (VAPH, JWZ, GGZ, OCMW, CLG, huisartsen). nood aan innovatieve samenwerkingsvormen tussen welzijn en gezondheid voor jongeren met complexe problematieken grootstedelijke problematiek grootstedelijk intersectoraal beleid Bron: Onderzoeksproject CAW in grootstedelijke context Promotor: Prof. Koen Hermans (Meys & Hermans, 2013)

11 INTERSECTORALE REGISTRATIE Samenwerking tussen sectoren en integraal werken is een topprioriteit binnen het beleidsdomein WVG (IJH, woonzorgdecreet, Perspectief 2020, hervorming eerstelijnsgezondheidszorg en hervorming GGZ). Er zijn weinig cijfers beschikbaar die toelaten om de mate van intersectoraal zorggebruik in kaart te brengen Welke kansen bieden de bestaande registratiesystemen om intersectoraal zorggebruik beter in kaart te brengen en welke aanpassingen wenselijk, haalbaar en noodzakelijk zijn om hierover meer betrouwbare en valide beleidsrelevante informatie te bekomen? Juridische, technische en wetenschappelijke studie van een casus met twee sectoren (VAPH en JWZ) in het kader van de integrale jeugdhulp. Bron: Onderzoeksproject monitoren van intersectoraal en meervoudig zorggebruik promotor: Prof. K. Hermans ( )

12 VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG & PERSONEN MET EEN HANDICAP Vraagverheldering en ondersteuningsplanning vanuit inclusie en burgerschapsvisie voor mensen met een handicap via de diensten Ondersteuningsplanning (DOP) opgericht in het kader van het zorgvernieuwingbeleid. Niet VAPH diensten (GGZ, BJB) en organisaties zijn vaak belangrijkste ondersteuningsbronnen voor DOP cliënten. Versterken van deze samenwerking integrale zorg! (Bijkomend) inschakelen van andere ondersteuningsbronnen verlicht de draaglast voor mantelzorgers Ondersteunen van DOP medewerkers in uitbouwen van steungroepen door netwerkvorming en uitbreiding Bron: Evaluatie DOP promotor: Prof. B. Maes (2013)

13 VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG Gemeenschappelijke sleutelelementen in thuiszorg voor doelgroepen: ernstige psychische problemen, verstandelijke handicap, dementie 1. Outreachende hulpverlening 1 2. Teambenadering 1 3. Kleine caseload 1 4. No drop out uurs bereikbaarheid en crisis 1 6. Shared decision making 7. Medicatiebeleid 1 8. Familie interventie 1 9. Training van praktische vaardigheden Training van sociale vaardigheden Preventie Bron: Onderzoeksproject gemeenschapsgerichte zorg Promotoren: Prof. Ch. Van Audenhove, Prof. K. Hermans, Prof. B. Maes, Prof. A. Declercq, Prof. L. Annemans, Prof. S. Simoens ( ) 1 FACTS, Stichting Centrum Certificering ACT en FACt., KRAS Quick Scan, Van Weeghel e.al, 2012

14 Thema ICT, INTERSECTORALE UITWISSELING EN EBP

15 GEÏNTEGREERD CLASSIFICATIESYSTEEM IN WELZIJN EN ZORG ICF als Internationaal classificatiesysteem uitwisseling van informatie tussen sectoren faciliteert het wederzijdse verwijsproces internationale vergelijking & informatiecontinuïteit in de zorg veldonderzoek met welzijns en zorgwerkers & aanbevelingen Bron: Onderzoeksproject naar een geïntegreerd registratiesysteem Promotor: Prof. J. De Maeseneer ( )

16 GEGEVENSDELING EN TOEGANG TOT EVIDENCE: SAMENWERKING EN KWALITEIT VITALINK Bron: OnderzoeksprojectImpact ICT in de gezondheidszorg Promotor: Prof. Bert Aertgeerts ( )

17 Thema KWALITEIT VAN EERSTELIJNSZORG

18 KWALITEIT VAN EERSTELIJNSZORG Onderzoek via QUALICOPC (2013) bevraging huisartsen en patiënten met oogpunt internationale vergelijking Kwaliteit op vlak van de centrale thema s beleid Vlaanderen (o.a. SARWGG) Versterken van zelfzorg en mantelzorg en empowerment Versterkte, direct toegankelijke eerstelijnszorg en betaalbaarheid Ruimte voor verbetering in vergelijking met andere Europese landen Beschikbaarheid voor huisartsbezoek: sterk punt Bron: Onderzoeksproject Evaluatie van de eerstelijnsgezondheidszorg promotor: Prof. J. De Maeseneer & Prof. S. Willems ( )

19 Thema GEZONDHEIDSPROMOTIE

20 GEZONDHEIDSPROMOTIE E HEALTH INTERVENTIE GERICHT OP HUISARTSEN Primaire preventie voor de eerstelijnszorg: Gericht op de promotie van gezonde voeding en beweging Uitwerking van een online, tailored interventie gericht op zelfregulatie en actieplanning Bevraging van barrières voor huisartsen m.b.t. primaire preventie De patiënt staat centraal en maakt een eigen actieplan (empowerment) Huisarts heeft een motiverende en ondersteunende rol Bron: Onderzoeksproject E health in de eerste lijn Promotor: Prof. I. De Bourdeaudhuij

21 GEZONDHEIDSPROMOTIE I.S.M. SOCIALE ECONOMIE Gezondheidspromotie voor kwetsbare groepen OUTREACH van gezondheidspromotie naar andere beleidsdomeinen INTEGRATIE van gezondheidspromotie in nieuwe initiatieven in de sociale economie (bv. Persoonlijk Ontwikkelingsplan) SAMENWERKEN EN EVALUEREN om bestaande initiatieven in de sectoren te versterken Aandacht voor MENTALE GEZONDHEID van de werknemers Bron: Onderzoeksproject Steigers Promotor: Prof. Lea Maes

22 GEZONDHEIDSPROMOTIE BIJ JONGE KINDEREN Promotie van gezonde voeding bij jonge kinderen voorzetten! Voedingsgewoonten in 1 e levensjaar goed, maar verslechten sterk bij peuters: te lage gemiddelde dagelijkse inname van ongezoete dranken, groenten en fruit te hoge inname van energierijke en laagvoedzame voedingsmiddelen (koeken en gesuikerde dranken) maar wel een positieve evolutie Aandacht voor risicogroepen en aangepaste positieve en motiverende communicatiestrategieën Samenwerking met kinderdagverblijven en scholen Bron: JOnG! Promotoren: Prof. K. Hoppenbrouwers, Prof. K. Van Leeuwen, Prof. A. Desoete ( ) Bron: POP Promotor: Prof. L. Maes ( )

23 Thema GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

24 BEHOEFTE Meer onvervulde behoefte in Gent en Antwerpen, ondanks sterkere concentratie GGZ aanbod Bron: Onderzoeksproject Behoefte aan GGZ Promotor: Prof. Ch. Van Audenhove i.s.m. Prof. R. Bruffaerts ( )

25 BEHOEFTE Jongvolwassenen (18 25 jarigen) zijn belangrijke risicogroep Complexe overgang van jeugdhulp naar volwassenenhulp Huidige aanbod: onvoldoende aangepast aan wensen doelgroep Bron: Onderzoeksproject Behoefte aan GGZ Promotor: Prof. Ch. Van Audenhove i.s.m. Prof. Bruffaerts ( )

26 EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE FUNCTIE 7 pilootprojecten Gemeenschappelijke opdracht: Resultaten: Kernopdrachten: 1. Kortdurende generalistische zorg 2. Getrapte zorg 3. Vroegdetectie en vroeginterventie Organisatorisch sterk verschillend personeelsbezetting en organigram methodes en visies op kernopdrachten Beschrijving cliëntenpopulatie: Bereiken doelgroep met ernstige psychische/psychiatrische klachten Klachtenpatronen zeer gediversifieerd Populaties projecten is vergelijkbaar Belangrijkste verschil tussen projecten Brussel met grootstedelijke GGZ problematiek : culturele diversiteit, kansarmoede, ernstige psychiatrische problematieken Bron: Evaluatie pilootprojecten Promotor: Prof. Ch. Van Audenhove ( )

27 Thema ONLINE HULPVERLENING OP DE EERSTELIJN

28 ZORG EN ONDERSTEUNING BIJ PSYCHISCH ONWELBEVINDEN IN THUISZORG CHRONISCH ZIEKEN e mental health in thuiszorg? rol van de thuisverpleegkundige in de vermaatschappelijking van de GGZ? 1. Via online hulpverlening toegankelijkheid verbeteren bv voor chronisch zieken met depressie 2. Nieuwe rollen voor de thuisverpleegkundige: ruimte voor preventieve handelingen/ondersteunende taken, naast focus op de fysieke gezondheid patiënten. 3. Nieuwe rollen voor de huisarts en ondersteuning in EB practice 4. Raakvlak met ELP : niet alleen laagdrempelige GGZ zelf aanbieden, ook informeren van andere GGZprofessionals over beschikbare aanbod & optimale matching Bron: Onderzoeksproject Preventie van comorbide depressie Promotor: Prof. O. Van den Berghe Van Daele et al. (2013)

29 Op weg naar een actieplan online hulpverlening in de welzijnszorg Algemeen welzijnswerk (incl. Tele Onthaal) Bouwstenen onlinehulpbeleid Vertrouwenscentra Kindermishandeling Ambulante geestelijke gezondheidszorg Bijzondere jeugdbijstand Centra Kinderzorg en Gezinsondersteuning Sector personen met een handicap Bron: Onderzoeksproject Bouwstenen voor een actieplan online hulpverlening Promotor: Ph. Bocklandt ( )

30 Te verwachten Nieuwe transdisciplinaire en beleidsrelevante wetenschappelijke kennis over het functioneren van de huidige complexe organisatie in de eerste lijn vanuit meerdere perspectieven Traditionele en co creatieve processen van kennisontwikkeling en uitwisseling met verschillende stakeholders: studiedagen, seminaries, lerende netwerken, denk en dialoogdagen, expertenpanels, klankbordgroepen Aanbevelingen in functie van de organisatie van het toekomstig zorglandschap Nieuwsbrief: nieuwsbrief

31 Meer informatie: Informatiestand: Valérie Carrette, coördinator SWVG Dank voor uw aandacht

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid & Gezin. Jaarplan 2008. Prof. dr. Ch. Van Audenhove Promotor-Coördinator

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid & Gezin. Jaarplan 2008. Prof. dr. Ch. Van Audenhove Promotor-Coördinator Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid & Gezin Jaarplan 2008 Prof. dr. Ch. Van Audenhove Promotor-Coördinator oktober 2007 1 Inhoud Voorwoord Inleiding 1. Missie en doelstellingen 2. Onderzoekslijnen en werkpakketten

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming Lieve Eeman Katrien Steenssens Tine Van Regenmortel (projectleiding) Rapport 10

Nadere informatie

Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey

Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey (VUB) - Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit

Nadere informatie

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Projectvoorstel in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 0. Inleiding...

Nadere informatie

Dank voor uw belangstelling!

Dank voor uw belangstelling! Toespraak van de heer Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Geachte gouverneur, Geachte gedeputeerde en collega s mandatarissen Geachte dames en heren, Dank voor uw belangstelling!

Nadere informatie

Eerstelijnsgezondheidszorg: klaar voor de uitdaging?

Eerstelijnsgezondheidszorg: klaar voor de uitdaging? WAT MET NIEUWE VLAAMSE BEVOEGDHEDEN? Eerstelijnsgezondheidszorg: klaar voor de uitdaging? Jan De Maeseneer en Yvo Nuyens De vergrijzing van de bevolking, de opkomst van chronische aandoeningen, de multiculturalisering,

Nadere informatie

De zorg voor personen met dementie:

De zorg voor personen met dementie: De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Auteurs: Van Audenhove

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

Sociale Plattegrond Syllabus

Sociale Plattegrond Syllabus 2013 Sociale Plattegrond Syllabus Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Welzijn Sociale Planning 24-10-2013 Inhoud Inhoud ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie)

Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie) Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Karen Smets, Martine Goossens,

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest Eva Vande Gaer Caroline Gijselinckx Georges Hedebouw Rapport 12 November 2013 Steunpunt

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen Jaarverslag 2013 CAW De Kempen vzw www.cawdekempen.be www.cawdekempen.be V.U. Frans Heylen 1 Inleiding Eén van de sterkste beelden van 2013 was voor mij de speech van Obama bij de begrafenis van Nelson

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Jaarverslag 2013 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL 2014 - V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr. 0508

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Werkingsverslag 2014

Werkingsverslag 2014 Werkingsverslag 2014 Provinciaal project thuislozenzorg CAW Oost-Vlaanderen 1 Contact: CAW Oost-Vlaanderen Visserij 153 9000 Gent 2 1. Situering Het provinciaal project thuislozenzorg loopt over de periode

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Praktijkdossier. Loopplanken voor jongvolwassenen

Praktijkdossier. Loopplanken voor jongvolwassenen Praktijkdossier Loopplanken voor jongvolwassenen Inhoudstafel 0. 5 jaar na het beleidssignaal 4 1. Maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen 6 2. Loopplanken leggen 10 3. Een sectoroverschrijdende aanpak

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG Evelien Demaerschalk Dr. Koen Hermans Dr. Guido Cuyvers Prof. dr. Chantal Van Audenhove

Nadere informatie

Advies. over armoede en sociale uitsluiting Visie en voorstellen vanuit een kinderrechtenperspectief. van het Kinderrechtencommissariaat

Advies. over armoede en sociale uitsluiting Visie en voorstellen vanuit een kinderrechtenperspectief. van het Kinderrechtencommissariaat stuk ingediend op 580 (2009-2010) Nr. 1 16 juni 2010 (2009-2010) Advies van het Kinderrechtencommissariaat over armoede en sociale uitsluiting Visie en voorstellen vanuit een kinderrechtenperspectief verzendcode:

Nadere informatie

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koning Albert II laan 35, bus 90, 1030 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 - Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be

Nadere informatie

Vangoidtsenhoven Bert. Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de graad van licentiaat in de sociaalculturele. Academiejaar 2004-2005

Vangoidtsenhoven Bert. Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de graad van licentiaat in de sociaalculturele. Academiejaar 2004-2005 Exploratief onderzoek naar de bijdrage die het jeugdwerk kan leveren tot het toegankelijker maken van de jeugdhulpverlening binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eindwerk in de Sociale en Culturele

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 3

Inhoudstafel. Inleiding 3 Inleiding In 1998 ontwikkelde het stedelijk overleg drugs Antwerpen (SODA) het eerste drugbeleidsplan voor de stad, het Strategische Plan Drugs Antwerpen (SPDA). Een deel van de acties van het SPDA is

Nadere informatie

[ONTWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE DRUGS OVER HET ALCOHOLPLAN 2014-2018]

[ONTWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE DRUGS OVER HET ALCOHOLPLAN 2014-2018] [ONTWERP VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIE DRUGS OVER HET ALCOHOLPLAN 2014-2018] VERSIE JUNI 2013 1 1. PROBLEEMBESCHRIJVING Alcoholgebruik is wijdverspreid in onze

Nadere informatie

ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015

ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015 ACTIEPLAN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 1 2008-2015 1 Met drugs wordt in deze tekst illegale drugs bedoeld. INHOUD 1. Visietekst met daarin de gezondheidsdoelstellingen zoals geformuleerd op de gezondheidsconferentie

Nadere informatie