SWVG beleidsrelevant onderzoek met zicht op de eerste lijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SWVG beleidsrelevant onderzoek met zicht op de eerste lijn"

Transcriptie

1 SWVG beleidsrelevant onderzoek met zicht op de eerste lijn

2 Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Consortium: Partners: KU Leuven LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy Instituut voor Sociaal Recht Dienst Jeugdgezondheidszorg HIVA, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving UGent VUB Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Vakgroep Bewegings en Sportwetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie Universiteit Hasselt Centrum voor Statistiek Universiteit Antwerpen Centrum voor Huisartsgeneeskunde Faculteit Geneeskunde, Vaccin & Infectieziekten Instituut Thomas More Arteveldehogeschool Bachelor Sociaal Werk

3 SWVG in cijfers 36 studies: 16 Lange termijnonderzoek 20 Korte termijnonderzoek 20 personeelsleden: 5 Bursalen 10 Wetenschappelijk medewerkers 1 Coördinator 4 secretiaatsmedewerkers 23 promotoren 29 professoren (promotoren, copromotoren en experten) 19 vakgroepen: 9 kern van consortium 10 (promotoren en experten) + partners Uhasselt, UAntwerpen, Thomas More en Artevelde

4 Uitgangspunten Beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek Actuele evoluties: maatschappelijk, beleidsmatig en technologisch Wetenschappelijke kennis als uitgangspunt Toetsen aan ervaringskennis : haalbaarheid en aanvaardbaarheid Samenbrengen van verschillende perspectieven: beleidsmakers, zorgaanbieders en voorzieningen, praktijkwerkers en gebruikers Integrale visie op welzijn en gezondheid Interuniversitaire en interdisciplinaire samenwerking (medici, psychologen, sociologen, economen, pedagogen, juristen) Een breed palet van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden Kosteneffectiviteit

5 ONDERZOEKSLIJN 1 Monitoren van zorgbehoefte en gebruik ONDERZOEKSLIJN 2 Evaluatie van preventieve en zorginterventies Meerjarenprogramma ONDERZOEKSLIJN 3 Zorgorganisatie en beleid Monitoren van horizontaal en intersectoraal zorggebruik Coördinatie: K. Hermans Experten: J. Put, C. Truyers, J. De Maeseneer Naar een geïntegreerd registratiesysteem in de sectoren gezondheid en welzijn? Coördinatie : J. De Maeseneer Expert: K. Hermans Systematisch in kaart brengen van zorgbehoefte en gebruik Coördinatie : J. De Maeseneer Co promotoren: S. Willems, K. Hoppenbrouwers, A. Declercq Kwaliteitsvolle zorg voor kinderen en jongeren Coördinatie : K. Hoppenbrouwers Co promotoren: K. Van Leeuwen, A. Desoete Experten: P. De Cock, J. Seghers, S. Pleysier, J. Vanderfaeillie Opvoeding in relatie tot opvoedings en gezinsondersteunende trajecten Coördinatie : K. Van Leeuwen Co promotoren: K. Hoppenbrouwers, A. Desoete Experten: J. Vanderfaeillie Samenwerking ondersteunen in pleegzorg Coördinatie : J. Vanderfaeillie Experten: B. Maes, S. Pleysier Effectieve gemeenschapsgerichte zorg Coördinatie : Ch. Van Audenhove Promotoren: A. Declercq, B. Maes, K. Hermans, L. Annemans, S. Simoens Experten: H. Nys, S. Callens, J. Put Preventie en vroegtijdige behandeling van comorbide depressie bij chronisch zieken Coördinatie : O. Van den Bergh, Co promotoren: D. Hermans, D. Vansteenwegen, Ch. Van Audenhove E health primairepreventie eerste lijn Coördinatie : I. De Bourdeaudhuij Co promotoren: G. Crombez, L. Annemans, S. Simoens Intersectorale samenwerking voor gezondheidspromotie voor moeilijk bereikbare groepen Coördinatie : L. Maes Co promotor: I. De Bourdeaudhuij Economische evaluatie Evaluatie van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Coördinatie : J. De Maeseneer Co promotor: S. Willems Experten: L. Maes, P. Gemmel Impact van ICT op gezondheidszorg van kwetsbare ouderen in de eerstelijnszorg Coördinatie : B. Aertgeerts Co promotor: A. Declercq Experten: S. Callens, H. Nys Financiering van welzijnszorg Coördinatie : J. Pacolet Experten: G. Hedebouw, B. Maes, A. Declercq, J. Put Juridisering van de zorgsector Coördinatie : J. Put Experten: H. Nys, S. Callens, Y. Stevens Samenwerking tussen zorgverleners Coördinatie : J. Put Experten: S. Callens, H. Nys, Y. Stevens, K. Verhoest, J. Voets

6 Korte termijnonderzoek 1. Wetenschappelijke ondersteuning vervolgtraject 'onderbescherming / lokale proactieve dienstverlening 2. Evaluatie van de OndersteuningsTeams Allochtonen (OTA s) in de Bijzondere Jeugdbijstand 3. Financiering van de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp 4. Nulmeting / registratie gebruik reguliere welzijnsdiensten door personen met een handicap 5. Inschatting van de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg 6. Gebruik van en behoefte aan kinderopvang voor baby s en peuters 7. Samenwerking in een governancecontext (Huizen van het Kind): bestuurlijke uitdagingen preventieve gezinsondersteuning 8. Perspectiefplan 2020 Evaluatie Diensten Ondersteuningsplan 9. Perspectiefplan 2020 Evaluatie opstart MFC s (multifunctionele centra minderjarigen) 10. Analyse van de organisatie van het eerstelijnswelzijnswerk in een grootstedelijke context 11. Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van een WVG Kennisdelingsplatform 12. Protocol van moed een experiment inzake het spreekrecht en het casusgebonden overleg bij situaties van kindermishandeling 13. Wetenschappelijkonderzoek projecten eerstelijnspsychologische functie ( ) 14. Evaluatie Proeftuin Kinderopvangzoeker 15. Operationalisering van het begrip grootste ondersteuningsnood binnen zorgregie 16. Nulmeting dak en thuisloosheid 17. Vlaamse Cliëntzorgmonitor 18. Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulpverlening gericht op welzijnswerk 19. Tempus fugit. Een aggiornamento van toekomstverkenningen voor de zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap

7 6 thema s 1. Integrale zorg 2. ICT, informatie uitwisseling en EBP 3. Kwaliteit van eerstelijnszorg 4. Gezondheidspromotie 5. Geestelijke gezondheidszorg 6. Online hulpverlening op de eerste lijn

8 Thema INTEGRALE ZORG

9 INTEGRALE ZORG VOOR (OUDERS VAN) KINDEREN EN JONGEREN Jong! : Bezorgdheid, behoefte aan zorg en gebruik van zorg 5400 vragenlijsten bij moeders van 3 cohortes: 0, 6 en 12 jarigen Bezorgdheden in bepaalde domeinen (bv. gezondheid) gaan samen met zorgen in andere domeinen (bv. opvoeding, ontwikkeling of gedrag) (Dierckx et al., 2013) Kwaliteitsvolle zorg vraagt een integrale benadering = bereidheid om signalen van ouders zelf op te nemen of de gepaste doorverwijzing te helpen realiseren Nood aan een integrale en laagdrempelige voordeur Huizen van het Kind kunnen voor gezinnen met jonge kinderen een belangrijk aanspreekpunt zijn. SWVG onderzocht de pilootprojecten en bottom up initiatieven (Frees et al., 2013) Integraal zorgorganisatiemodel is ook aangewezen voor oudere kinderen en jongeren decreet Integrale Jeugdhulp (1 maart 2013) = belangrijke stap Bron: JOnG! Promotoren: Prof. K. Hoppenbrouwers, Prof. K. Van Leeuwen, Prof. A. Desoete ( )

10 SAMENWERKING WELZIJNSWERK EN EERSTELIJNSZORG CAW kernpartner in intersectorale samenwerking sociologische samenstelling van de stadsbevolking sterk geëvolueerd: bevolkingsgroei, multiculturele diversiteit, sterke toename armoede en sociale uitsluiting invloed op cliëntprofiel bij CAW in grootstedelijke context bijzondere aandacht nodig voor cultuursensitieve zorg, mensen met precair verblijfsstatuut, jongvolwassenen belangrijke rol CAW in intersectorale aanpak: woonbegeleiding, budgetbegeleiding, coördinatie van specialistische hulp (VAPH, JWZ, GGZ, OCMW, CLG, huisartsen). nood aan innovatieve samenwerkingsvormen tussen welzijn en gezondheid voor jongeren met complexe problematieken grootstedelijke problematiek grootstedelijk intersectoraal beleid Bron: Onderzoeksproject CAW in grootstedelijke context Promotor: Prof. Koen Hermans (Meys & Hermans, 2013)

11 INTERSECTORALE REGISTRATIE Samenwerking tussen sectoren en integraal werken is een topprioriteit binnen het beleidsdomein WVG (IJH, woonzorgdecreet, Perspectief 2020, hervorming eerstelijnsgezondheidszorg en hervorming GGZ). Er zijn weinig cijfers beschikbaar die toelaten om de mate van intersectoraal zorggebruik in kaart te brengen Welke kansen bieden de bestaande registratiesystemen om intersectoraal zorggebruik beter in kaart te brengen en welke aanpassingen wenselijk, haalbaar en noodzakelijk zijn om hierover meer betrouwbare en valide beleidsrelevante informatie te bekomen? Juridische, technische en wetenschappelijke studie van een casus met twee sectoren (VAPH en JWZ) in het kader van de integrale jeugdhulp. Bron: Onderzoeksproject monitoren van intersectoraal en meervoudig zorggebruik promotor: Prof. K. Hermans ( )

12 VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG & PERSONEN MET EEN HANDICAP Vraagverheldering en ondersteuningsplanning vanuit inclusie en burgerschapsvisie voor mensen met een handicap via de diensten Ondersteuningsplanning (DOP) opgericht in het kader van het zorgvernieuwingbeleid. Niet VAPH diensten (GGZ, BJB) en organisaties zijn vaak belangrijkste ondersteuningsbronnen voor DOP cliënten. Versterken van deze samenwerking integrale zorg! (Bijkomend) inschakelen van andere ondersteuningsbronnen verlicht de draaglast voor mantelzorgers Ondersteunen van DOP medewerkers in uitbouwen van steungroepen door netwerkvorming en uitbreiding Bron: Evaluatie DOP promotor: Prof. B. Maes (2013)

13 VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG Gemeenschappelijke sleutelelementen in thuiszorg voor doelgroepen: ernstige psychische problemen, verstandelijke handicap, dementie 1. Outreachende hulpverlening 1 2. Teambenadering 1 3. Kleine caseload 1 4. No drop out uurs bereikbaarheid en crisis 1 6. Shared decision making 7. Medicatiebeleid 1 8. Familie interventie 1 9. Training van praktische vaardigheden Training van sociale vaardigheden Preventie Bron: Onderzoeksproject gemeenschapsgerichte zorg Promotoren: Prof. Ch. Van Audenhove, Prof. K. Hermans, Prof. B. Maes, Prof. A. Declercq, Prof. L. Annemans, Prof. S. Simoens ( ) 1 FACTS, Stichting Centrum Certificering ACT en FACt., KRAS Quick Scan, Van Weeghel e.al, 2012

14 Thema ICT, INTERSECTORALE UITWISSELING EN EBP

15 GEÏNTEGREERD CLASSIFICATIESYSTEEM IN WELZIJN EN ZORG ICF als Internationaal classificatiesysteem uitwisseling van informatie tussen sectoren faciliteert het wederzijdse verwijsproces internationale vergelijking & informatiecontinuïteit in de zorg veldonderzoek met welzijns en zorgwerkers & aanbevelingen Bron: Onderzoeksproject naar een geïntegreerd registratiesysteem Promotor: Prof. J. De Maeseneer ( )

16 GEGEVENSDELING EN TOEGANG TOT EVIDENCE: SAMENWERKING EN KWALITEIT VITALINK Bron: OnderzoeksprojectImpact ICT in de gezondheidszorg Promotor: Prof. Bert Aertgeerts ( )

17 Thema KWALITEIT VAN EERSTELIJNSZORG

18 KWALITEIT VAN EERSTELIJNSZORG Onderzoek via QUALICOPC (2013) bevraging huisartsen en patiënten met oogpunt internationale vergelijking Kwaliteit op vlak van de centrale thema s beleid Vlaanderen (o.a. SARWGG) Versterken van zelfzorg en mantelzorg en empowerment Versterkte, direct toegankelijke eerstelijnszorg en betaalbaarheid Ruimte voor verbetering in vergelijking met andere Europese landen Beschikbaarheid voor huisartsbezoek: sterk punt Bron: Onderzoeksproject Evaluatie van de eerstelijnsgezondheidszorg promotor: Prof. J. De Maeseneer & Prof. S. Willems ( )

19 Thema GEZONDHEIDSPROMOTIE

20 GEZONDHEIDSPROMOTIE E HEALTH INTERVENTIE GERICHT OP HUISARTSEN Primaire preventie voor de eerstelijnszorg: Gericht op de promotie van gezonde voeding en beweging Uitwerking van een online, tailored interventie gericht op zelfregulatie en actieplanning Bevraging van barrières voor huisartsen m.b.t. primaire preventie De patiënt staat centraal en maakt een eigen actieplan (empowerment) Huisarts heeft een motiverende en ondersteunende rol Bron: Onderzoeksproject E health in de eerste lijn Promotor: Prof. I. De Bourdeaudhuij

21 GEZONDHEIDSPROMOTIE I.S.M. SOCIALE ECONOMIE Gezondheidspromotie voor kwetsbare groepen OUTREACH van gezondheidspromotie naar andere beleidsdomeinen INTEGRATIE van gezondheidspromotie in nieuwe initiatieven in de sociale economie (bv. Persoonlijk Ontwikkelingsplan) SAMENWERKEN EN EVALUEREN om bestaande initiatieven in de sectoren te versterken Aandacht voor MENTALE GEZONDHEID van de werknemers Bron: Onderzoeksproject Steigers Promotor: Prof. Lea Maes

22 GEZONDHEIDSPROMOTIE BIJ JONGE KINDEREN Promotie van gezonde voeding bij jonge kinderen voorzetten! Voedingsgewoonten in 1 e levensjaar goed, maar verslechten sterk bij peuters: te lage gemiddelde dagelijkse inname van ongezoete dranken, groenten en fruit te hoge inname van energierijke en laagvoedzame voedingsmiddelen (koeken en gesuikerde dranken) maar wel een positieve evolutie Aandacht voor risicogroepen en aangepaste positieve en motiverende communicatiestrategieën Samenwerking met kinderdagverblijven en scholen Bron: JOnG! Promotoren: Prof. K. Hoppenbrouwers, Prof. K. Van Leeuwen, Prof. A. Desoete ( ) Bron: POP Promotor: Prof. L. Maes ( )

23 Thema GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

24 BEHOEFTE Meer onvervulde behoefte in Gent en Antwerpen, ondanks sterkere concentratie GGZ aanbod Bron: Onderzoeksproject Behoefte aan GGZ Promotor: Prof. Ch. Van Audenhove i.s.m. Prof. R. Bruffaerts ( )

25 BEHOEFTE Jongvolwassenen (18 25 jarigen) zijn belangrijke risicogroep Complexe overgang van jeugdhulp naar volwassenenhulp Huidige aanbod: onvoldoende aangepast aan wensen doelgroep Bron: Onderzoeksproject Behoefte aan GGZ Promotor: Prof. Ch. Van Audenhove i.s.m. Prof. Bruffaerts ( )

26 EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE FUNCTIE 7 pilootprojecten Gemeenschappelijke opdracht: Resultaten: Kernopdrachten: 1. Kortdurende generalistische zorg 2. Getrapte zorg 3. Vroegdetectie en vroeginterventie Organisatorisch sterk verschillend personeelsbezetting en organigram methodes en visies op kernopdrachten Beschrijving cliëntenpopulatie: Bereiken doelgroep met ernstige psychische/psychiatrische klachten Klachtenpatronen zeer gediversifieerd Populaties projecten is vergelijkbaar Belangrijkste verschil tussen projecten Brussel met grootstedelijke GGZ problematiek : culturele diversiteit, kansarmoede, ernstige psychiatrische problematieken Bron: Evaluatie pilootprojecten Promotor: Prof. Ch. Van Audenhove ( )

27 Thema ONLINE HULPVERLENING OP DE EERSTELIJN

28 ZORG EN ONDERSTEUNING BIJ PSYCHISCH ONWELBEVINDEN IN THUISZORG CHRONISCH ZIEKEN e mental health in thuiszorg? rol van de thuisverpleegkundige in de vermaatschappelijking van de GGZ? 1. Via online hulpverlening toegankelijkheid verbeteren bv voor chronisch zieken met depressie 2. Nieuwe rollen voor de thuisverpleegkundige: ruimte voor preventieve handelingen/ondersteunende taken, naast focus op de fysieke gezondheid patiënten. 3. Nieuwe rollen voor de huisarts en ondersteuning in EB practice 4. Raakvlak met ELP : niet alleen laagdrempelige GGZ zelf aanbieden, ook informeren van andere GGZprofessionals over beschikbare aanbod & optimale matching Bron: Onderzoeksproject Preventie van comorbide depressie Promotor: Prof. O. Van den Berghe Van Daele et al. (2013)

29 Op weg naar een actieplan online hulpverlening in de welzijnszorg Algemeen welzijnswerk (incl. Tele Onthaal) Bouwstenen onlinehulpbeleid Vertrouwenscentra Kindermishandeling Ambulante geestelijke gezondheidszorg Bijzondere jeugdbijstand Centra Kinderzorg en Gezinsondersteuning Sector personen met een handicap Bron: Onderzoeksproject Bouwstenen voor een actieplan online hulpverlening Promotor: Ph. Bocklandt ( )

30 Te verwachten Nieuwe transdisciplinaire en beleidsrelevante wetenschappelijke kennis over het functioneren van de huidige complexe organisatie in de eerste lijn vanuit meerdere perspectieven Traditionele en co creatieve processen van kennisontwikkeling en uitwisseling met verschillende stakeholders: studiedagen, seminaries, lerende netwerken, denk en dialoogdagen, expertenpanels, klankbordgroepen Aanbevelingen in functie van de organisatie van het toekomstig zorglandschap Nieuwsbrief: nieuwsbrief

31 Meer informatie: Informatiestand: Valérie Carrette, coördinator SWVG Dank voor uw aandacht

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers Ben je geboeid door wetenschappelijk onderzoek? Voel je je uitgedaagd om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de minister hiermee te ondersteunen bij het

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen!

De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen! Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen Studiedag Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen! Vrijdag

Nadere informatie

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Inleiding De maatschappij confronteert ons met nieuwe uitdagingen. Een van de antwoorden is de uitbouw van ICT

Nadere informatie

STUDIE DAG I N T E G R A L E Z O R G E N O N D E R S T E U N I N G. - Area 42 Brussel. Donderdag 19 november 2015

STUDIE DAG I N T E G R A L E Z O R G E N O N D E R S T E U N I N G. - Area 42 Brussel. Donderdag 19 november 2015 Installatie: Tomas Saraceno (Biënnale Venetië, 2009) STUDIE DAG I N T E G R A L E Z O R G E N O N D E R S T E U N I N G Donderdag 19 november 2015 - Area 42 Brussel INHOUD PROGRAMMA INHOUD VAN DE WORKSHOPS

Nadere informatie

Welzijn 3.0: Van caritas tot vermaatschappelijking De overheid beweegt mee

Welzijn 3.0: Van caritas tot vermaatschappelijking De overheid beweegt mee Welzijn 3.0: Van caritas tot vermaatschappelijking De overheid beweegt mee Datum Gelegenheid Hulpverlening in (overwegend) sectorale context Stroomlijning via doorverwijzingen, toegangspoorten, sociale

Nadere informatie

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK Van een kijk als solist naar interdisciplinair samenwerken Rita Verrando, huisarts Brussel, 14 november 2014 De rol van

Nadere informatie

Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid & Gezin

Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid & Gezin Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid & Gezin Beleidsprioriteiten 2012-2013 Bespreking in de Commissie van 13 november 2012 Opbouw 1. Beleidsbrief 2. Begroting 3. Bespreking 1. Beleidsbrief Budgettair

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Preventie en vroegtijdige behandeling van comorbide depressie bij chronisch zieken in de Vlaamse eerstelijnszorg

Preventie en vroegtijdige behandeling van comorbide depressie bij chronisch zieken in de Vlaamse eerstelijnszorg Steunpunt WVG Kapucijnenvoer 39 B-3000 Leuven +32 16 33 70 70 www.steunpuntwvg.be swvg@med.kuleuven.be Preventie en vroegtijdige behandeling van comorbide depressie bij chronisch zieken in de Vlaamse eerstelijnszorg

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Koen Hermans LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Centrum voor sociologisch onderzoek Professionele zorg in Vlaanderen is succesverhaal

Nadere informatie

Gedragscode van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 2012-2015

Gedragscode van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 2012-2015 Gedragscode van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 2012-2015 OPDRACHT Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Steunpunt

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

Online hulpverlening: light of heavy?

Online hulpverlening: light of heavy? Online hulpverlening: light of heavy? Helen Blow 15 juni 2011 Wat is het Steunpunt? Expertise centrum voor sociaal werk op de eerste lijn Ondersteuningsstructuur voor 25 autonome Centra Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Postgraduaat Casemanagement in de eerste lijn. Studiegebied gezondheidszorg campus Kortrijk

Postgraduaat Casemanagement in de eerste lijn. Studiegebied gezondheidszorg campus Kortrijk Postgraduaat Casemanagement in de eerste lijn Studiegebied gezondheidszorg campus Kortrijk Hedendaagse uitdagingen Hedendaagse uitdagingen Toenemende vergrijzing - multimorbiditeit Vermaatschappelijking

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking.

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. Het ouderenzorglandschap in vogelvlucht 3 GROTE DELEN : Thuiszorg Thuiszorgondersteunende dienstverlening & aanvullende

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

De thuisverpleegkundige, een belangrijke partner in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

De thuisverpleegkundige, een belangrijke partner in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. De oorspronkelijke publicatie is verschenen in Psyche, het tijdschrift voor de GGZ en kan worden opgevraagd op www.vvgg.be/psyche. De thuisverpleegkundige, een belangrijke partner in de vermaatschappelijking

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken 1 juni 2015 door Soetkin Kesteloot, Netwerkcoördinator Z-W-Vl Inleiding Hervormingen in geestelijke gezondheidszorg (art. 107) Voor doelgroep volwassenen

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject

Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject Geert Van Hootegem G. Van Hootegem, E. Dessers, A. Mutsaerts, S. Pless, S. van den Oord, D. van

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen gevolgd. Een jaar later: thuis, of naar het rusthuis? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq

Kwetsbare ouderen gevolgd. Een jaar later: thuis, of naar het rusthuis? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq Kwetsbare ouderen gevolgd. Een jaar later: thuis, of naar het rusthuis? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq Opzet Vlaamse Ouderen Zorg Studie VoZs bevraagt kwetsbare ouderen: - die thuiszorg gebruiken

Nadere informatie

Inspiratiedag: Over continuïteit in de ondersteuning van kwetsbare mensen. 13 december 2012, Berchem - Antwerpen

Inspiratiedag: Over continuïteit in de ondersteuning van kwetsbare mensen. 13 december 2012, Berchem - Antwerpen Inspiratiedag: Over continuïteit in de ondersteuning van kwetsbare mensen 13 december 2012, Berchem - Antwerpen Een initiatief van het SEN vzw, i.s.m. het Verwijzersplatform vzw Samenwerken met collega

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Supported Employment modelgetrouwheid in Vlaamse arbeidsrehabilitatieprogramma s Knaeps J. & Van Audenhove Ch. GGZ-congres, 2012 Overzicht Inleiding Onderzoek Onderzoeksvragen Methode Analyse Resultaten

Nadere informatie

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk

Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Vacature Arts en verantwoordelijke consultatiebureau De Wijk Preventieve gezondheidszorg, een generalistische aanpak, aandacht voor verschillende levensdomeinen, superdiversiteit, gedeelde zorg in samenwerking

Nadere informatie

Performante ICT voor (zelfstandige) zorgverstrekkers in de eerste lijn.

Performante ICT voor (zelfstandige) zorgverstrekkers in de eerste lijn. Performante ICT voor (zelfstandige) zorgverstrekkers in de eerste lijn. Prof. Jan De Maeseneer Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg UGent, Interuniversitair Samenwerkingsverband Huisartsopleiding

Nadere informatie

LEEN DE CONINCK ARTEVELDEHOGESCHOOL GENT ACHG KULEUVEN PROJECT VALNET UZLEUVEN

LEEN DE CONINCK ARTEVELDEHOGESCHOOL GENT ACHG KULEUVEN PROJECT VALNET UZLEUVEN LEEN DE CONINCK ARTEVELDEHOGESCHOOL GENT ACHG KULEUVEN PROJECT VALNET UZLEUVEN Introductie Begripsomschrijving Componenten van een casemanagement programma Voordelen van casemanagement Voorwaarden voor

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de ondersteuning van jonge mantelzorgers. 501 (2015-2016) Nr. 1 14 oktober 2015 (2015-2016) ingediend op

Voorstel van resolutie. betreffende de ondersteuning van jonge mantelzorgers. 501 (2015-2016) Nr. 1 14 oktober 2015 (2015-2016) ingediend op ingediend op 501 (2015-2016) Nr. 1 14 oktober 2015 (2015-2016) Voorstel van resolutie van Katrien Schryvers, Peter Persyn, Freya Saeys, Lorin Parys, Cindy Franssen en Tine van der Vloet betreffende de

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Vermaatschappelijking van de zorg, persoonsvolgende financiering, sociaal ondernemerschap. Het zijn evoluties die niet meer weg

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten De Sociale plattegrond Sector: VAPH (minderjarigen) Spreker: Paul Ongenaert (De Hagewinde) Missie en opdrachten Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Netwerkdag chronische zorg en zorgregio s Domus Medica 21 maart 2015 Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Beleidstraject eerste lijn in Vlaanderen tot 2014 6 e staatshervorming

Nadere informatie

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt)

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt) verslag Expertiseplatform Jeugdzorg datum 2 maart 2015 lokaal 10.53 refertenummers aanwezig Joost Bronselaer - David Debrouwere- Eddy Van den Hove Els Meert Chris Smolders Martine Van Geyt (STEunpunt aww)

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

De eerstelijns psychologische functie en haar meerwaarde voor de mensen in armoede

De eerstelijns psychologische functie en haar meerwaarde voor de mensen in armoede De eerstelijns psychologische functie en haar meerwaarde voor de mensen in armoede Studienamiddag Armoede en GGZ: oog voor elkaar, ook met elkaar Prof. dr. Chantal Van Audenhove Brussel, 27 maart 2014

Nadere informatie

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Boordtabellenset 2013-2014. Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Boordtabellenset 2013-2014 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Evolutie 18 jarigen op korte termijn in Vlaanderen en BHG 80000 Aantal 18-jarigen korte termijn 70000 60000 50000 Aantal 40000

Nadere informatie

Stephanie Vanclooster, Dr. Joke Vanderhaegen, Prof. dr. Ronny Bruffaerts Prof. dr. Koen Hermans, Prof. dr. Chantal Van Audenhove

Stephanie Vanclooster, Dr. Joke Vanderhaegen, Prof. dr. Ronny Bruffaerts Prof. dr. Koen Hermans, Prof. dr. Chantal Van Audenhove Steunpunt WVG Kapucijnenvoer 39 B-3000 Leuven +32 16 37 34 32 www.steunpuntwvg.be swvg@med.kuleuven.be Rapport 16 Inschatting van de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg Onderzoeker: Promotor: Stephanie

Nadere informatie

18/03/2015. Innovatie in de mondzorg. 1. De problematiek voor de kwetsbare ouderen 2. Oplossingen voor personen met beperkingen en kwetsbare ouderen

18/03/2015. Innovatie in de mondzorg. 1. De problematiek voor de kwetsbare ouderen 2. Oplossingen voor personen met beperkingen en kwetsbare ouderen Innovatie in mondzorg voor kwetsbare groepen Maandag 16 maart 2015 Maatschappelijke Tandheelkunde Universiteit Gent- Universitair Ziekenhuis JVO & LDV - 18 maart 2015 1 Maatschappelijke Mondzorg, Vakgroep

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

Protocol van Moed. Christel De Craim Dienst Strafrechtelijk Beleid (FOD Justitie)

Protocol van Moed. Christel De Craim Dienst Strafrechtelijk Beleid (FOD Justitie) Protocol van Moed PILOOTPROJECT GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT ANTWERPEN EEN EXPERIMENT INZAKE HET SPREEKRECHT EN HET CASEGEBONDEN OVERLEG BIJ SITUATIES VAN KINDERMISHANDELING Christel De Craim Dienst Strafrechtelijk

Nadere informatie

LUCAS Centrum voor zorgonderzoek en consultancy

LUCAS Centrum voor zorgonderzoek en consultancy LUCAS Centrum voor zorgonderzoek en consultancy KBS Uitdagingen voor de eerstelijns GGZ Brussel - 10 juni 2011 Prof. Dr. Chantal Van Audenhove Overzicht 1. Inleiding: naar een evenwichtige GGZ 2. Kansen

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig Gretl Dons - 5 maart 2015 D.O.P. PERSPECTIEF 2020 Zoveel

Nadere informatie

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013

Afstemming GGZ en Welzijn. OPZ GEEL 5 december 2013 Afstemming GGZ en Welzijn OPZ GEEL 5 december 2013 Jeugdhulpverlening in beweging Nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen Vlaams en federaal Effectuering art.11 ziekenhuiswet ( netwerk van zorgvoorzieningen

Nadere informatie

DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon

DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon Studiedag VVP 10 november 2015 Programma Introductie Ontwikkeling en planning

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE Situering De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg, weliswaar

Nadere informatie

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur Inleiding van de dag Mieke Broeders, directeur Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter Enter vzw vzw, - Belgiëplein Vlaams Expertisecentrum

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen: mantelzorg, vanzelfsprekend? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq

Kwetsbare ouderen: mantelzorg, vanzelfsprekend? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq Kwetsbare ouderen: mantelzorg, vanzelfsprekend? Bram Vermeulen Prof. dr. Anja Declercq Opzet Vlaamse Ouderen Zorg Studie VoZs bevraagt kwetsbare ouderen: - die thuiszorg gebruiken - die in meer of mindere

Nadere informatie

KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

KLAAR VOOR DE TOEKOMST? Welke trends en uitdagingen komen op de sector af? Over welke competenties moeten werknemers in PC 319.01 over 5 tot 10 jaar beschikken? KLAAR VOOR DE TOEKOMST? Een kwalitatief onderzoek naar toekomstige

Nadere informatie

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015 PopovGGZ vzw Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Gent (Drongen) Overlegplatform tel: 09 / 216 65 50 & fax: 09 / 216 65 59 Geestelijke e-mail: info@popovggz.be Gezondheidszorg website: www.popovggz.be Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Rapport 04. Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten. Samenvatting.

Rapport 04. Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten. Samenvatting. Steunpunt WVG Kapucijnenvoer 39 B-3000 Leuven +32 16 33 70 70 www.steunpuntwvg.be swvg@med.kuleuven.be Rapport 04 Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Nadere informatie

ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD

ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD ZORGEND NETWERKEN EEN LEIDRAAD INHOUDSOPGAVE INLEIDING & DOEL 1 BONDGENOOTSCHAP MET OUDERS 2 HET LANDSCHAP VAN DE HULPVERLENING 7 SAMENWERKEN MET PARTNERS 24 INLEIDING EN DOEL INCLUSIE In onze organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

EQUITY IN DE GEZONDHEIDSZORG

EQUITY IN DE GEZONDHEIDSZORG EQUITY IN DE GEZONDHEIDSZORG What s in a name? Jens Detollenaere Research group Equity in Health Care Department of Family Medicine and Primary Health Care De levensverwachting van de Belgen neemt toe

Nadere informatie

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg (Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg Studiedag Werk Werkt 27 maart 2014 Een momentopname Tussen een zoekende voorgeschiedenis... Decreet Werk en Zorg als

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2050: 3x zoveel tachtigjarigen en 10x zoveel honderdjarigen Sector Gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Richtlijnen/wenken voor het gebruik van onze groepsvisie: Context Het is van steeds groter belang dat we dezelfde boodschappen vertellen (naar patiënten,

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

Geestelijke gezondheid!? Ik stel u voor. Cijfers voor Gent. Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen.

Geestelijke gezondheid!? Ik stel u voor. Cijfers voor Gent. Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen. Geestelijke gezondheid!? Tijd om normaal te doen over geestelijke gezondheidsproblemen Jan Van Speybroeck, VVGG Ik stel u voor Antoinette Telecomsector Gehuwd, 3 kleine kinderen Sportieve hobby s Elk jaar

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 11 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Initiatieven NEET-jongeren (not

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden

INHOUD. Woord vooraf 11. Inleiding 15. Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden Woord vooraf 11 Inleiding 15 Hoofdstuk 1: Orthopedagogische werkvelden in beweging: nieuwe uitdagingen vragen aangepaste antwoorden 19 1. Inleiding 19 2. De organisatie van de zorg onder vuur 21 3. Het

Nadere informatie

Inhoud. Onderzoek. Inleiding. Resultaten Conclusie en aanbeveling 30/11/2015

Inhoud. Onderzoek. Inleiding. Resultaten Conclusie en aanbeveling 30/11/2015 Onderzoek naar de invoering van een eerstelijnspsychologische functie (ELPF) in Vlaanderen Dr. Evelien Coppens, Dr. Inge Neyens & Prof. dr. Chantal Van Audenhove Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Een ruime invulling van EBP als opportuniteit. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

Een ruime invulling van EBP als opportuniteit. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Een ruime invulling van EBP als opportuniteit Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Evidence-based practice EBP: één van de belangrijkste

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Overzicht 1. Toegankelijkheid: 7 B s 2. Toepassing 7 B s lokale

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) Definitie consensus groep EPA¹ - Sprake van psychische stoornis

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de drughulpverlening

Beroepsgeheim in de drughulpverlening Beroepsgeheim in de drughulpverlening KU Leuven Broeders van Liefde Studiedag De8 Antwerps Integratiecentrum Antwerpen, 15 januari 2013 Inleiding Specifieke invalshoek Vanuit West-Europese en Vlaamse cultuur

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

interdisciplinair interventieprogramma voor ouderen met geheugenproblemen / dementie en hun mantelzorgers

interdisciplinair interventieprogramma voor ouderen met geheugenproblemen / dementie en hun mantelzorgers interdisciplinair interventieprogramma voor ouderen met geheugenproblemen / dementie en hun mantelzorgers Onderzoeksteam Hanneke Donkers, MSc. Dinja van der Veen, MSc. Dr. Maud Graff Prof. dr. Ria Nijhuis-van

Nadere informatie

Uit den lande. Versterken Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg, laat duizend bloemen bloeien.

Uit den lande. Versterken Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg, laat duizend bloemen bloeien. Uit den lande Versterken Eerstelijns Geestelijke Gezondheidszorg, laat duizend bloemen bloeien. Het geestelijk gezondheidszorgbeleid van de minister van VWS is gericht op versterken van de eerstelijns

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie