Veranderingen in de meldingsplicht voor infectieziekten door de Wet Publieke Gezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veranderingen in de meldingsplicht voor infectieziekten door de Wet Publieke Gezondheid"

Transcriptie

1 STAND VAN ZAKEN Veranderingen in de meldingsplicht voor infectieziekten door de Wet Publieke Gezondheid J.A. (Hans) van Vliet, George B. Haringhuizen, Aura Timen en Paul Bijkerk De Wet Publieke Gezondheid die sinds 1 december 2008 van kracht is vervangt de bestaande wetten op het gebied van infectieziektebestrijding. In de Wet Publieke Gezondheid zijn belangrijke wijzigingen opgenomen ten opzichte van de oude Infectieziektenwet. Zo worden ziekten van vermoedelijk infectieuze aard veroorzaakt door nog onbekende ziekteverwekkers meldingsplichtig, krijgen de laboratoria ook een nominatieve meldingsplicht en is de lijst meldingsplichtige ziekten aangevuld met tien nieuwe infectieziekten. De bepalingen in de wet zijn afgestemd op de nieuwe Internationale gezondheidsregeling ( International health regulations ) van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een boekje gemaakt voor alle artsen en laboratoria in Nederland met inhoudelijke achtergronden over de meldingsplichtige ziekten. Dat kan in de dagelijkse praktijk nuttig zijn om te beoordelen of een aandoening of een cluster van infecties meldingsplichtig is. De uitgave is ook te vinden op internet (www.rivm.nl/wetpg). De meldingsplicht van infectieziekten aan de GGD is gewijzigd in de Wet Publieke Gezondheid (www.rivm.nl/ wetpg). Deze is sinds 1 december 2008 van kracht. Wat verandert er door deze wetswijziging voor artsen bij het melden van infectieziekten aan de GGD? In dit artikel beschrijven wij de drie belangrijkste veranderingen: (a) onbekende ziekteverwekkers of een onverwachte verheffing moeten voortaan gemeld worden, (b) hoofden van laboratoria moeten ook gaan melden en (c) het aantal ziekten waarvoor de meldingsplicht geldt, wordt uitgebreid. Een overzichtelijk schema van de nieuwe meldingsplicht staat in de figuur. VERANDERINGEN Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven. Drs. J.A. van Vliet en drs. A. Timen, artsen Maatschappij en Gezondheid infectieziektebestrijding; mr.drs. G.B. Haringhuizen, jurist publieke gezondheidszorg; ing. P. Bijkerk, redacteur. Contactpersoon: drs. J.A. van Vliet MELDING DOOR LABORATORIUMHOOFDEN De nieuwe wet wijst, naast de behandelend artsen en de hoofden van instellingen waar kwetsbare personen verblijven, ook laboratoriumhoofden aan als primair meldingsplichtigen. De GGD en het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruiken de informatie die zij met de meldingen ontvangen om maatregelen te nemen: het treffen van bestrijdingsmaatregelen, het verrichten van surveillance en het doen van bron- en contactopsporing, het geven van profylaxe aan contacten, het geven van hygiëneadviezen, het aanvragen van aanvullende diagnostiek, het signaleren van uitbraken, het beoordelen van vaccineffectiviteit en, in bijzondere gevallen, het waarschuwen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 1 NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:B79.INDD 1

2 FIGUUR Meldingsprocedure voor ziekten volgens de nieuwe Wet Publieke Gezondheid (www.rivm.nl/wetpg). 2 NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:B79.INDD

3 De bepalingen in de wet zijn afgestemd op de Internationale gezondheidsregeling ( International health regulations ) van de WHO (www.who.int/csr/ihr/en; inclusief Nederlandse vertaling ook op EEN ONBEKENDE ZIEKTEVERWEKKER OF ONVERWACHTE VERHEFFING Nieuw is de plicht voor artsen om een patiënt te melden met een ziekte met onbekende oorzaak en waarbij een gegrond vermoeden bestaat van besmettelijkheid en ernstig gevaar voor de volksgezondheid. Een nadere omschrijving geeft de wet niet; de overheid vertrouwt sterk op het professionele beoordelingsvermogen van de arts. Ook nieuw is de plicht om een voor een praktijk afwijkend aantal patiënten te melden waarbij de oorzaak van de ziekte bekend is, maar het een infectieziekte betreft die niet op de lijst staat van meldingsplichtige ziekten. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen die zelden of nooit syfilis diagnosticeren in hun praktijk en in korte tijd meerdere gevallen zien. ZOWEL DE ARTS ALS HET LABORATORIUM MELDT De wet wijst, zoals gezegd, het hoofd van het laboratorium dat diagnostiek verricht op het gebied van infectieziekten voor alle ziekten aan als meldingsplichtige. Artsen moeten desondanks blijven melden, omdat sommige ziekten al bij vermoeden gemeld moeten worden (zie de figuur). Ook stelt een laboratorium alleen vast of een ziekteverwekker is aangetroffen, maar de diagnose van de ziekte stelt de behandelend arts door het klinisch beeld te interpreteren in relatie tot de laboratoriumuitslagen. Van belang is ook dat foutnegatieve laboratoriumuitslagen niet tot een laboratoriummelding leiden en daarom alleen door de behandelend arts kunnen worden opgemerkt. Tot slot beschikt de behandelend arts als enige over alle relevante gegevens van de patiënt. De meldingsplicht van arts en laboratoriumhoofd zijn dus complementair. TIEN NIEUWE MELDINGSPLICHTIGE ZIEKTEN De meldingsplicht geldt voor 4, deels overlappende, groepen ziekten. De eerste groep ziekten zijn die waarbij het gaat om een open bron waartegen de omgeving zich niet of moeilijk kan beschermen. Gezien de aard en de besmettelijkheid van de ziekte zijn, al dan niet dwingend opgelegde, maatregelen vereist om verspreiding van de ziekte te voorkomen. De nieuwe ziekten in deze groep zijn: invasieve groep A-streptokokken(GAS)-infectie, listeriose, Hantavirus-infectie en clusters van infectie met meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) buiten het ziekenhuis opgelopen. De tweede groep zijn de ziekten die mogelijk internationale consequenties hebben en gemeld moeten worden aan de WHO. De nieuwe ziekten in deze groep zijn: West- Nile-virus-infectie en humane infectie met aviair influenzavirus. De derde groep bestaat uit ziekten waarbij gegevens nodig zijn om afgeleide risico s voor de bevolking tijdig te signaleren, zoals vaccinfalen in het Rijksvaccinatieprogramma. De nieuwe ziekten in deze groep zijn: invasieve pneumokokkenziekte bij kinderen tot en met 5 jaar, bof, invasieve Haemophilus influenzae type b-infecties (Hib) en tetanus. De vierde groep ziekten zijn die waarbij de melding onmisbaar is voor preventie en bestrijding en waarover informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen. In deze groep zijn geen nieuwe ziekten aangewezen. Febris recurrens en vlektyfus zijn uit de wet geschrapt. Bij voedselinfectie of -vergiftiging is het meldingscriterium gewijzigd. Hierdoor is het wettelijk mogelijk om brononderzoek te doen op basis van een cluster gevonden bij typering of subtypering of op andere aanwijzingen voor dezelfde bron. De meldingsplicht voor solitaire gevallen van voedselinfectie vervalt. MAATREGELEN RONDOM EEN BESMETTINGSBRON INVASIEVE GAS-INFECTIE Een patiënt met invasieve GAS-infectie moet gemeld worden bij sepsis, necrotiserende fasciitis of bij andere infecties met een ernstig beloop, en na bevestiging in het laboratorium, dat wil zeggen na aantonen van Streptococcus pyogenes in materiaal afkomstig van een normaal steriele plaats. 2 De GGD regelt de chemoprofylaxe voor de contacten en zoekt naar clusters en de bron daarvan. 3,4 LISTERIOSE Listeriose kan zich uiten als meningitis, sepsis of gastroenteritis, maar kan ook asymptomatisch verlopen. Voornamelijk zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand lopen risico. 5,6 Voedsel is vrijwel altijd de bron van besmetting. De melding is nodig om het besmette voedsel te kunnen vinden. HANTAVIRUS-INFECTIE Hantavirus-infectie is een zoönose die bij de mens kan leiden tot ernstige afwijkingen van de nieren en de longen. Er zijn meer dan 25 antigene serotypen van Hantavirus. Voor elk serotype zijn verschillende knaagdieren als gastheer bekend. In Nederland is de rosse woelmuis de drager van het Puumala-virus. 7 Bij een patiënt met een bewezen Hantavirus-infectie is bronopsporing nodig om nieuwe ziektegevallen te voorkomen, vooral als de patiënt de besmetting in huis heeft opgelopen. NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:B79.INDD 3

4 BUITEN HET ZIEKENHUIS OPGELOPEN MRSA-INFECTIE Een MRSA-infectie kan verschillende klinische ziektebeelden veroorzaken, zoals huidinfecties en invasieve infecties. Clusters van MRSA-infectie buiten het ziekenhuis of een zorginstelling zijn zeldzaam, maar komen wel degelijk voor. 8 Het is noodzakelijk om de bron en contactpersonen te behandelen om uitbraken van deze infecties te stoppen. In Nederland zijn clusters rond een schoonheidsspecialiste en een voetbalteam beschreven. 9,10 De meldingsplicht is uitsluitend bedoeld voor dit soort situaties. We spreken van een cluster als 2 of meer gezonde personen een MRSA-infectie hebben en er aanwijzingen zijn dat zij door dezelfde bron of door elkaar zijn besmet. MRSA-infecties die ontstaan zijn in het ziekenhuis en MRSA-kolonisatie zijn niet meldingsplichtig. ZIEKTEN MET INTERNATIONALE GEVOLGEN WEST-NILE-VIRUSINFECTIE West-Nile-virus kan encefalitis en meningitis veroorzaken. In de Verenigde Staten veroorzaakte het West-Nilevirus reeds duizenden ziektegevallen en honderden overlijdensgevallen. Het virus komt niet endemisch voor onder muggen in Nederland, hoewel dit theoretisch wel mogelijk is. Bij elke melding moet de GGD uitsluiten dat de ziekte in Nederland is opgelopen. 11 HUMANE INFECTIE MET AVIAIR INFLUENZAVIRUS Sommige aviaire influenzavirussen kunnen ernstige infecties veroorzaken. In 2003 was er in Nederland een grootschalige epidemie onder pluimvee door aviair influenzavirus H7N7; daarbij raakten ook 89 mensen besmet en één persoon overleed. 12 Wereldwijd komen ernstige infecties met het type H5N1 regelmatig voor. De melding is noodzakelijk om maatregelen bij dieren te kunnen nemen, maar ook bij mensen zijn maatregelen nodig, zoals individuele bescherming, al dan niet gedwongen isolatie, profylaxe en vaccinatie. Zo kan men nieuwe ziektegevallen en recombinatie met het heersende influenzavirus voorkómen. Een humane infectie met aviair influenzavirus dient al bij vermoeden gemeld te worden. typen tijdig waar te nemen. Om praktische redenen is de meldingsplicht beperkt tot kinderen tot en met 5 jaar. BOF Tegen bof wordt gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma. De meldingsplicht is van belang om een goed beeld van de werkzaamheid van het vaccin te verkrijgen. Sinds augustus 2007 is er een bofepidemie onder ongevaccineerden in Nederland (www.eurosurveillance.org/ images/dynamic/ee/v13n24/art18901.pdf). 14 INVASIEVE HIB-INFECTIE Hib-infectie is gevreesd vanwege invasieve infecties zoals meningitis, sepsis of epiglottitis. Het Hib-vaccin is in 1993 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. 15 De meldingsplicht is van belang om individueel vaccinfalen op te sporen. 16 Soms is profylaxe binnen het gezin nodig. TETANUS Om een goed beeld van de werkzaamheid van het Rijksvaccinatieprogramma te verkrijgen is ook tetanus aangewezen als een meldingsplichtige infectieziekte. Tetanus is zonder behandeling dodelijk. In het buitenland zijn kleine epidemieën onder injecterende druggebruikers gemeld. De ziekte veroorzaakt spierkrampen en kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. 17 SLOT LEERPUNTEN Alle artsen zijn verplicht een aantal infectieziekten te melden bij de GGD zodat deze bestrijdingsmaatregelen kan nemen. Vanaf 1 december 2008 is de Infectieziektenwet die dit regelt vervangen door de Wet Publieke Gezondheid. De lijst van meldingsplichtige ziekten bevat nu 42 ziekten, waarvan er 10 nieuw zijn. Het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een boekje gemaakt voor de dagelijkse praktijk. Het is ook te vinden op internet (www.rivm. nl/wetpg). ZIEKTEN UIT HET RIJKSVACCCINATIEPROGRAMMA INVASIEVE PNEUMOKOKKENZIEKTE TOT EN MET DE LEEFTIJD VAN 5 JAAR In 2006 is pneumokokkenvaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. 13 Het vaccin beschermt tegen 7 van de 90 voorkomende typen. Invasieve pneumokokkenziekte kan leiden tot levensbedreigende ziektebeelden zoals meningitis, sepsis en pneumonie. Invasieve pneumokokkenziekte is meldingsplichtig om vaccinfalen op te sporen, maar ook om een eventuele verschuiving van Het boekje Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) bevat meer achtergronden over de nieuwe wet en de meldingsplicht, zoals de kenmerken van iedere meldingsplichtige ziekte en praktijkvoorbeelden. Alle artsen en hoofden van laboratoria in Nederland ontvangen van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM dit boekje. Relevante documenten, wetteksten en het boekje zijn ook te vinden op de site 4 NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:B79.INDD

5 Dit artikel is grotendeels gebaseerd op het boekje Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Behalve de auteurs van dit artikel werkten daaraan mee: S.M. van der Plas (RIVM), M.F. Siebbeles (GGD Amsterdam), A. van t Veen (Universitair Medisch Centrum Utrecht) en G.R. Westerhof (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld. Aanvaard op 24 oktober 2008 Citeer als Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B79 > Meer op LITERATUUR 1 Van Steenbergen JE, Timen A. Infectieziektebestrijding in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149: Vlaminckx BJM, Mascini EM, Schellekens JFP. Invasieve infecties met streptokokken uit lancefield-groep A in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151: Koene R. Fatale invasieve GAS vraagt om meldingsplicht. Infectieziekten Bulletin. 2002;13: Kaan JA, van Dijk Y, Mascini EM, van Kessel RPM, Schellekens JFP. Een verloskundige betrokken bij patiënten met kraamvrouwenkoorts in drie verschillende ziekenhuizen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152: Doorduyn Y, de Jager CM, van der Zwaluw WK. Intensieve surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, Infectieziekten Bulletin. 2007;18: Hoogkamp-Korstanje JAA. Infecties door Listeria monocytogenes. Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140: Dillingh SJ, Jira P, Morroy G, Wolters B, Beutler J, Schneeberger PM. Twee patiënten met een Hantavirus-infectie in Nederland; sterke toename van de incidentie in de ons omringende landen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150: Vonk AG, Vandenbroucke-Grauls CMJE. Meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) in de gemeenschap. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151: Van Lier A. Uit het voetbalveld: Een cluster van PVL-positieve community acquired MRSA. Infectieziekten Bulletin. 2006;17: Morroy G, Renders NHM, Timen A. Een cluster van PVL-positieve community associated-mrsa rond een schoonheidsspecialiste. Infectieziekten Bulletin. 2007;18: Prick JJ, Kuipers S, Kuipers HD, Vliegen JH, van Doornum GJ. Opnieuw West-Nijl-virus in Nederland: een man met encefalitis na een reis in Canada. Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147: Kemink SAG, Fouchier RAM, Rozendaal FW, Broekman JM, Koopmans M, Osterhaus ADME, et al. Een fatale infectie door aviair influenza- A(H7N7)-virus en aanpassing van het preventiebeleid. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148: Boot HJ, Schouls L, Hahné S, Berbers GAM, van de Laar M, Kimman TG. Pneumokokken- en hepatitis B-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151: Karagiannis I, van Lier A, van Binnendijk R, Ruijs H, Fanoy E, Conyn-van Spaendonck MA, et al. Mumps in a community with low vaccination coverage in the Netherlands. Euro Surveill. 2008;13(24).pii: Conyn-van Spaendonck MAE, Veldhuijzen IK, Suijkerbuijk AWM, Hirasing RA. Sterke daling van het aantal invasieve infecties door Haemophilus influenzae in de eerste 4 jaar na de introductie van de vaccinatie van kinderen tegen H. influenzae type b. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144: Spanjaard L, van den Hof S, de Melker HE, Vermeer-de Bondt PE, van der Ende A, Rijkers GT. Toename van het aantal invasieve infecties door Haemophilus influenzae type b. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149: Dolman KM, Plötz FB, Wolfs TFW, Beunders JHJ, van Vught AJ. Tetanus bij een jong ongevaccineerd meisje na een val op straat. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146: NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:B79.INDD 5

Melden van infectieziekten. conform de Wet publieke gezondheid (2008)

Melden van infectieziekten. conform de Wet publieke gezondheid (2008) Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) 2 Melden van infectieziekten Editie 2008 ISBN: 978 90 6960 206

Nadere informatie

Geschiedenis van de meldingsplicht

Geschiedenis van de meldingsplicht Geschiedenis van de meldingsplicht History of notification Auteur Trefwoorden Key words J.A. van Vliet geschiedenis, infectieziektebestrijding, meldingsplichtige ziekten, Wet publieke gezondheid history,

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Hierbij ontvangt u het overzicht van de gemelde infectieziekten die bij de afdeling I&H van de GGD Haaglanden

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding elke dag anders!

Infectieziektebestrijding elke dag anders! Infectieziektebestrijding elke dag anders! Ronald ter Schegget Arts infectieziekten 29 GGD en Algemene Infectieziekten Bestrijding Surveillance Meldingsplichtige infectieziekten Bron- en contactonderzoek

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J.P. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Datum: 6 maart 2012 Onderwerp: Jaarcijfers GGD Infectieziektebestrijding Steller: Wil Evers Nr.: RIB-JR-1209 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Hoge vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland*

Hoge vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland* Hoge vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland* E. Alies van Lier, Petra J. Oomen, M.W.M. (Wytze) Oostenbrug, S.L.N. (Laurens) Zwakhals, Ingrid H. Drijfhout, Pieter A.A.M. de Hoogh

Nadere informatie

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2013 versie 2.0 Gebaseerd op Draaiboek IHR: infectieziekten gerelateerd aan internationaal vervoer van mensen en goederen MELDINGSSYSTEEM SCHIP-RMD-GGD

Nadere informatie

Samenvatting. Etiologie. samenvatting

Samenvatting. Etiologie. samenvatting Samenvatting Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding op dit proefschrift. Luchtweginfecties zijn veel voorkomende aandoeningen, die door een groot aantal verschillende virussen en bacteriën veroorzaakt kunnen

Nadere informatie

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Van Gerven en Langkamp over vaccinatie tegen polio, bof, mazelen en rodehond.

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Van Gerven en Langkamp over vaccinatie tegen polio, bof, mazelen en rodehond. Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Van Gerven en Langkamp over vaccinatie tegen polio, bof, mazelen en rodehond. (2080910270) 1 Wat is uw reactie op het bericht dat de gepromoveerde arts P. uit

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gezondheidsraad. Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uw kenmerk : - Bijlagen : - Geachte minister, Gezamenlijk volgen Gezondheidsraad en RIVM/CIb de internationale en nationale ontwikkelingen met betrekking

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor peuters van 14 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waar tegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

62 epidemiologisch bulletin, 2011, jaargang 46, nummer 2/3

62 epidemiologisch bulletin, 2011, jaargang 46, nummer 2/3 62 epidemiologisch bulletin, 2011, jaargang 46, nummer 2/3 Korte berichten Symposium (N)iets nieuws onder de zon afscheidssymposium Willem Beamont, donderdag 13 oktober 2011-13.00 uur, Theater Concordia

Nadere informatie

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen

Nadere informatie

"Old Friends Revisited" Bof in Studentensteden. MINC 14 oktober 2010. Henriëtte ter Waarbeek, arts-coördinator infectieziektebestrijding

Old Friends Revisited Bof in Studentensteden. MINC 14 oktober 2010. Henriëtte ter Waarbeek, arts-coördinator infectieziektebestrijding "Old Friends Revisited" Bof in Studentensteden MINC 14 oktober 2010 Henriëtte ter Waarbeek, arts-coördinator infectieziektebestrijding Bron: J Whelan, R van Binnendijk, K Greenland, et al. Ongoing mumps

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 23 oktober 29, week 43 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) verdubbeld

Nadere informatie

INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN

INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN Naast deze infokaart over infectieziektebestrijding in het algemeen zijn er ook infokaarten beschikbaar over: hepatitis, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen,

Nadere informatie

Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010

Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010 Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010 GGD Kennemerland Afdeling Infectieziektebestrijding oktober 2012 Auteurs: Rob Broeder, Saskia van Egmond, Marjolein Somers. Richard

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 6 november 29, week 45 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) wederom

Nadere informatie

taat nfectie- iekten Staat van Infectieziekten in Nederland 2009

taat nfectie- iekten Staat van Infectieziekten in Nederland 2009 taat an nfectie- Staat van Infectieziekten in Nederland 2009 iekten Staat van Infectieziekten in Nederland 2009 P. Bijkerk, B.M. Roede, E.A. van Lier, M.E.E. Kretzschmar Foto omslag: Apotheker maakt de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INFLUENZA-SURVEILLANCE 2009/10

NIEUWSBRIEF INFLUENZA-SURVEILLANCE 2009/10 NIEUWSBRIEF INFLUENZA-SURVEILLANCE 2009/10 Een uitgave van: Nationaal Influenza Centrum (NIC): Rotterdam (Erasmus MC), Bilthoven (RIVM); Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL);

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 11 december 29, week 5 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden; invoering nieuw inentingsschema tegen pneumokokken. Versie 1. 27.11.2013

Vragen en antwoorden; invoering nieuw inentingsschema tegen pneumokokken. Versie 1. 27.11.2013 Vragen en antwoorden; invoering nieuw inentingsschema tegen pneumokokken. Versie 1. 27.11.2013 De achtergrond van de overgang naar het nieuwe inentingsschema met 1 prik minder Waarom is het niet meer nodig

Nadere informatie

Preventie van Infectieziekten in de regio West-Brabant

Preventie van Infectieziekten in de regio West-Brabant Preventie van Infectieziekten in de regio West-Brabant Als het gaat om infectieziekten kan men bij de GGD West-Brabant terecht met vragen over infectieziekten en kan men gebruik maken van het soa spreekuur,

Nadere informatie

Samenvatting. Griepvaccinatie: wie wel en wie niet?

Samenvatting. Griepvaccinatie: wie wel en wie niet? Samenvatting Griepvaccinatie: wie wel en wie niet? Griep (influenza) wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Omdat het virus steeds verandert, bouwen mensen geen weerstand op die hen een leven lang

Nadere informatie

Gastro-enteritis. Ziektebeeld. Incubatieperiode

Gastro-enteritis. Ziektebeeld. Incubatieperiode DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEN CLB GASTRO-ENTERITIS 73 Gastro-enteritis Voor meer achtergrondinformatie over een individuele kiem, zie ook volgende fiches: Calicivirusinfecties Campylobacteriose Escherichia

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Informatie voor ouders tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Waar gaat deze folder over? De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland.

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 10

Inhoudsopgave hoofdstuk 10 -192- Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Samenvatting hoofdstuk 10 Tabellen: 10.1 Gegevens van de Reinier de Graaf Groep 10.2 Ambulance ritten vanuit stadsgewest Haaglanden naar urgentie 10.3 Meldingsplichtige

Nadere informatie

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant 15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Rijksvaccinatieprogramma 2010

Rijksvaccinatieprogramma 2010 Rijksvaccinatieprogramma 2010 Richtlijn voor de uitvoering van vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, Hib-ziekte (ziekte veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b), hepatitis

Nadere informatie

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 2010

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 2010 Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 21 In deze eerste Nieuwsbrief van 21 een terugblik op het jaar 29. De werkzaamheden van de afdeling algemene infectieziektebestrijding (AIZB) hebben

Nadere informatie

Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers

Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers Achtergrond Het RIVM en Vernet Verzuimnetwerk B.V. hebben een onderzoek uitgevoerd onder ziekenhuismedewerkers naar de relatie tussen de influenza vaccinatiegraad

Nadere informatie

Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP

Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP Samenvatting Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP Sinds 1957 worden Nederlandse kinderen gevaccineerd tegen infectieziekten. Dat gebeurt in het kader van het zogenoemde Rijksvaccinatieprogramma

Nadere informatie

Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln

Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln B06 Bijlage I Rubella en zwangerschap, richtlijnen voor de praktijk Beleid naar aanleiding van een (mogelijk) contact (zie toelichting 1) Inventariseer

Nadere informatie

Richtlijn voor GGD bij melding exantheem

Richtlijn voor GGD bij melding exantheem Richtlijn voor GGD bij melding exantheem Maart 2003 Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding Adriaen van Ostadelaan 140 Postbus 85300 3508 AH Utrecht T 030 252 50 99 F 030 251 18 69 lci@ggd.nl

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over mazelen

Veelgestelde vragen over mazelen Veelgestelde vragen over mazelen Inhoud Wat is er aan de hand? Over de ziekte mazelen Vragen voor ouders met kinderen Vragen voor volwassenen Vragen voor werknemers in gezondheidszorg Vaccin tegen mazelen

Nadere informatie

Veterinaire volksgezondheid en vogelinfluenza

Veterinaire volksgezondheid en vogelinfluenza Veterinaire volksgezondheid en vogelinfluenza NVAG themamiddag d.d. 02-03 2006, Utrecht Prof.dr. Frans van Knapen influenza virus typeringen: H-antigeen N-antigeen Permanente veranderingen in influenza

Nadere informatie

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Samenvatting Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Nieuwe biotechnologische methoden, met name DNA-technieken, hebben de vaccinontwikkeling verbeterd en versneld. Met

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte!

Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte! Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte! Informatiefolder over kinkhoest (preventie) Kinkhoest niet alleen een kinderziekte Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door de bacterie

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding Jaarverslag 2013 GGD Kennemerland Afdeling Infectieziektebestrijding Auteurs: Martine van der Zwet Nicole Leerssen, Katja van der Meiden, Saskia van Egmond, Jeanette Ros VOORWOORD

Nadere informatie

FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak

FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak Tjeerd Kimman Nu weten we (niet) alles De afkortingen: FES: Fonds Economische Structuurversterking AI: Aviaire Influenza FES-AI: Impulse Program on Avian Influenza De uitbraak van 2003 in kille cijfers

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2015. RIVM rapport 2015-0067 E.A. van Lier et al.

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2015. RIVM rapport 2015-0067 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2015 RIVM rapport 2015-0067 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2015 RIVM Rapport 2015-0067

Nadere informatie

Transmissieroute : Wetenschap, return of investment of l art pour l art? Het Rijksvaccinatieprogramma van surveillance tot interventie

Transmissieroute : Wetenschap, return of investment of l art pour l art? Het Rijksvaccinatieprogramma van surveillance tot interventie 4 Transmissieroute : Wetenschap, return of investment of l art pour l art? Het Rijksvaccinatieprogramma van surveillance tot interventie Vaccinatie tegen bacteriële meningitis Vaccinatie ter preventie

Nadere informatie

1823: Kinderen werden niet zonder pokkenbriefje op de lagere school toegelaten

1823: Kinderen werden niet zonder pokkenbriefje op de lagere school toegelaten De geschiedenis en toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma De adviserende d rol van de Gezondheidsraad d Inhoud De weg naar het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Vaccins in het RVP Organisatie van het RVP

Nadere informatie

HBV-vaccinatieprogramma voor risicogroepen

HBV-vaccinatieprogramma voor risicogroepen HBV-vaccinatieprogramma voor risicogroepen Hans van den Kerkhof Paul van Beek Anouk Urbanus Landelijke Coördinatie Infectieziekte (LCI) Centrum Infectieziektebestrijding RIVM 1 Disclosure belangen Hans

Nadere informatie

4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel

4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel 4 Infectieziekten in de regio Gelre-IJssel Infectieziekten zijn over het algemeen besmettelijke ziekten, die vaak overdraagbaar zijn van mens op mens. Ondanks de sterk verbeterde hygiëne en vaccinatiemogelijkheden

Nadere informatie

Rijks- Vaccinaties. programma 2012. Rijksvaccinatieprogramma. RVP-richtlijn. 1 Algemeen. Overzicht van vaccinaties in 2012

Rijks- Vaccinaties. programma 2012. Rijksvaccinatieprogramma. RVP-richtlijn. 1 Algemeen. Overzicht van vaccinaties in 2012 Rijks- Rijksvaccinatieprogramma vaccinatie- RVP-richtlijn programma 2012 Deze richtlijn geeft de kaders voor de medisch-professionele uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RVP bevat vaccinaties

Nadere informatie

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 4, nummer 1, februari 2011

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 4, nummer 1, februari 2011 Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 4, nummer 1, februari 2011 In deze eerste Nieuwsbrief van 2011 aandacht voor de Influenza H1N1, complicaties van bof en vooral ook een overzicht van wat zich in 2010

Nadere informatie

Brabant-Zuidoost. Zicht op Q-koorts. Ronald ter Schegget. arts infectieziektebestrijding. GGD Brabant-Zuidoost

Brabant-Zuidoost. Zicht op Q-koorts. Ronald ter Schegget. arts infectieziektebestrijding. GGD Brabant-Zuidoost Zicht op Q-koorts Ronald ter Schegget arts infectieziektebestrijding GGD Brabant-Zuidoost 1 Kernboodschap Q-koorts kunt u oplopen door het inademen van de bacterie. Wees alert op de verschijnselen van

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Surveillance in 2014

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Surveillance in 2014 NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Surveillance in 2014 De surveillance van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn wordt gerealiseerd op basis van een geautomatiseerde verzameling van routinematig vastgelegde

Nadere informatie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie MRSA positief Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie Inleiding Bij u is vastgesteld dat u drager bent van de MRSA-bacterie. MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus. Dit is een bacterie

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

Zoönose in aantocht! Help, wat nu?

Zoönose in aantocht! Help, wat nu? Zoönose in aantocht! Help, wat nu? 12 Juni 2014 Arjen van de Giessen, Kitty Maassen, mede namens de leden van het SOZ Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Informatieblad MERS. Middle East Respiratory Syndromeconoravirus

Informatieblad MERS. Middle East Respiratory Syndromeconoravirus Informatieblad MERS Middle East Respiratory Syndromeconoravirus MERS - Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus Het Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus (MERS-CoV) is een vrij nieuw type coronavirus

Nadere informatie

Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving

Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving Bijlage 1: Nederlandse samenvatting Projectbeschrijving Algemene gegevens: Projectcoördinator Münsterland: Dr. med. A.W. Friedrich mede-projectcoördinator: Dr. med. A.K. Sonntag Tel: +49-251-83 55366 Projectcoördinator

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) 14116/05 LIMITE AGRILEG 166

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) 14116/05 LIMITE AGRILEG 166 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2005 (02.12) (OR. en) PUBLIC 14116/05 LIMITE AGRILEG 166 ZITTINGSDOCUMENT van: het voorzitterschap aan: de Groep hoofden van de veterinaire diensten

Nadere informatie

Eerste lijn en public health in infectieziektebestrijding: ijzersterke combinatie of los zand

Eerste lijn en public health in infectieziektebestrijding: ijzersterke combinatie of los zand Eerste lijn en public health in infectieziektebestrijding: ijzersterke combinatie of los zand Prof. dr. J. van der Velden Hoogleraar Public Health, UMC St Radboud, Nijmegen Samenvatting Artsen in de frontlinie

Nadere informatie

Rapport 205014007/2010 K. Heimeriks D. Beaujean J. Maas. Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten

Rapport 205014007/2010 K. Heimeriks D. Beaujean J. Maas. Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten Rapport 205014007/2010 K. Heimeriks D. Beaujean J. Maas Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten Analyse arbeidsgerelateerde infectieziekten 2009 RIVM-Rapport 205014007/2010 Surveillance Arbeidsgerelateerde

Nadere informatie

Intensieve veehouderij en. hoe groot zijn de risico s? HWA Jans, arts Maatschappij en Gezondheid, profiel medische milieukunde en chemicus

Intensieve veehouderij en. hoe groot zijn de risico s? HWA Jans, arts Maatschappij en Gezondheid, profiel medische milieukunde en chemicus Intensieve veehouderij en gezondheid hoe groot zijn de risico s? HWA Jans, arts Maatschappij en Gezondheid, profiel medische milieukunde en chemicus 14 februari 2012 Historie 1997/98: varkenspest: virus

Nadere informatie

DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEN CLB. Impetigo

DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEN CLB. Impetigo DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEN CLB IMPETIGO 127 Impetigo Ziektebeeld Impetigo of krentenbaard is een bacteriële infectie van de huid. Er ontstaan letsels ter hoogte van de epidermis die verschillende stadia

Nadere informatie

Expertise en ondersteuning infectiepreventie

Expertise en ondersteuning infectiepreventie Expertise en ondersteuning infectiepreventie Ziekenhuizen Privéklinieken/ ZBC s Tandheelkundige klinieken Verpleeg- en verzorghuizen Sinds 2006 Gezelschapsdierenkliniek KNMvD Sinds 2013 app: InfectionGuide

Nadere informatie

EHEC-tiek. Samenvatting van de Duitse uitbraak. Eelco Franz RIVM

EHEC-tiek. Samenvatting van de Duitse uitbraak. Eelco Franz RIVM EHEC-tiek Samenvatting van de Duitse uitbraak Eelco Franz RIVM Centrum Infectieziektebestrijding Lab. Zoonosen en Omgevingsmicrobiologie Nationaal referentielaboratorium STEC 1 28 juni 2011 Inhoud 1. Pathogene

Nadere informatie

Veehouderij & Gezondheid stand van zaken onderzoek oktober 2015. Renske Nijdam Adviseur milieu & gezondheid

Veehouderij & Gezondheid stand van zaken onderzoek oktober 2015. Renske Nijdam Adviseur milieu & gezondheid Veehouderij & Gezondheid stand van zaken onderzoek oktober 2015 Renske Nijdam Adviseur milieu & gezondheid 20 oktober 2015 Danielle van Oudheusden Arts M&G, Infectieziektebestrijding GGD Brabant-Zuidoost

Nadere informatie

Rapportage uitkomsten Q-koorts Herpen II onderzoek

Rapportage uitkomsten Q-koorts Herpen II onderzoek Rapportage uitkomsten Q-koorts Herpen II onderzoek 22 juni 2015 De GGD Hart voor Brabant voerde dit onderzoek uit in samenwerking met AMPHI de academische werkplaats van het Radboud universitair medisch

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

De epidemiologie van Legionellose

De epidemiologie van Legionellose De epidemiologie van Legionellose Het nut van Osiris voor surveillance en onderzoek Petra Brandsema Centrum Epidemiologie en Surveillance, CIB, RIVM. De epidemiologie van Legionellose 12 mei 2014 2 Aantal

Nadere informatie

Voor het eerst is er een vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen

Voor het eerst is er een vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen Samenvatting Voor het eerst is er een vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen In Nederland bestaat al decennia een succesvol programma voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Daarmee

Nadere informatie

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Informatie voor zorgpersoneel Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep 1 ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP U ontvangt deze folder omdat u in aanmerking komt voor een vaccinatie

Nadere informatie

Hygiëne en Infectiepreventie

Hygiëne en Infectiepreventie Hygiëne en Infectiepreventie Wat betekent dit voor jou als doktersassistente? donderdag 12 november 2015 Wat is Infectiepreventie? Wie/wat zijn deskundigen infectiepreventie? Wat is de rol van medewerkers

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvraag

Samenvatting. Adviesvraag Samenvatting Hoewel tuberculose op wereldschaal veel voorkomt, is de ziekte in Nederland geen groot probleem. Vooral migranten uit landen waar wel veel tuberculose is, vormen een risicogroep. Omdat kinderen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over ebola

Vragen en antwoorden over ebola Vragen en antwoorden over ebola 2 oktober 2014 Wat is ebola? Het ebolavirus veroorzaakt een zeldzame maar zeer ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt. De ziekteverschijnselen zijn: hoge koorts,

Nadere informatie

Influenza surveillance

Influenza surveillance Influenza surveillance Tijdens de pandemie Hoe het begon in 2009 Begin april eerste infecties Verenigde Staten/Mexico In Nederland 1 e infectie 30 april 11 juni : WHO pandemie Interpandemische fase Laag

Nadere informatie

HPV-vaccinatie voor meisjes van 12 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

HPV-vaccinatie voor meisjes van 12 jaar. Rijksvaccinatieprogramma HPV-vaccinatie voor meisjes van 12 jaar Rijksvaccinatieprogramma HPV-vaccinatie HPV is de afkorting van humaan papillomavirus. Ongeveer 8 op de 10 vrouwen die seksueel actief zijn, krijgen ooit een HPV-infectie

Nadere informatie

Samenvatting. Q-koorts in Nederland

Samenvatting. Q-koorts in Nederland Samenvatting Q-koorts is een zoönose een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii (C. burnetii). Bij mensen verloopt een infectie met

Nadere informatie

Voorbereiding op infectieziektebestrijding; hoe staan we er voor?

Voorbereiding op infectieziektebestrijding; hoe staan we er voor? Voorbereiding op infectieziektebestrijding; hoe staan we er voor? Scriptie in het kader van de opleiding Master of Crisis and Disaster Management, Leergang 8 Arthur Overkamp Hilversum, mei 2007 1 Omslagfoto:

Nadere informatie

Ondertekening MRSA verklaring

Ondertekening MRSA verklaring MRSA verklaring (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus) Naam start werkzaamheden: Tot welke MRSA risicocategorie behoor je? Ik ga in het AVL werken op een afdeling waar patiënten verblijven / aanwezig

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Kinkhoest is gevaarlijk voor zuigelingen en jonge kinderen

Kinkhoest is gevaarlijk voor zuigelingen en jonge kinderen Samenvatting Kinkhoest is gevaarlijk voor zuigelingen en jonge kinderen Kinkhoest is een gevaarlijke ziekte voor zuigelingen en jonge kinderen. Hoe jonger het kind is, des te vaker zich restverschijnselen

Nadere informatie

Stichting Veteranenziekte. Wat is legionella? Informatie voor patiënten en familie

Stichting Veteranenziekte. Wat is legionella? Informatie voor patiënten en familie Stichting Veteranenziekte Wat is legionella? Informatie voor patiënten en familie voorwoord Dit informatieboekje van de Stichting Veteranenziekte is bedoeld voor patiënten met een legionellabesmetting

Nadere informatie

Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten Analyse arbeidsgerelateerde infectieziekten 2010

Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten Analyse arbeidsgerelateerde infectieziekten 2010 Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten Analyse arbeidsgerelateerde infectieziekten 2 RIVM briefrapport 2549/2 C.T. Heimeriks M.A.J.M. Loo A.J. Jacobi Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten

Nadere informatie

Haemophilus influenzae type b-infecties

Haemophilus influenzae type b-infecties 83 Haemophilus influenzae type b-infecties Indien er een klinisch beeld van meningitis wordt vastgesteld zonder dat de onderliggende kiem reeds gekend is, zie de algemene fiche Meningitis. Ziektebeeld

Nadere informatie

De Q koorts epidemie in Nederland

De Q koorts epidemie in Nederland De Q koorts epidemie in Nederland Coxiella burnetii Wim van der Hoek, artsepidemioloog, Centrum Infectieziektebestrijding 1 Huisarts Herpen Toename Q koorts? Microbioloog Huisarts Sint Oedenrode Mei Juni

Nadere informatie

Advies Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg

Advies Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg Advies Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg Dit advies is onder hoge tijdsdruk tot stand gekomen en zal gedurende de mazelenuitbraak, indien nodig, aangepast worden. Samenvatting Gezondheidszorgmedewerkers

Nadere informatie

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2011. Rapport 210021014/2011 E.A. van Lier et al.

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2011. Rapport 210021014/2011 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2011 Rapport 210021014/2011 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2011 RIVM Rapport 210021014/2011

Nadere informatie

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Informatiemap Leptospirosen. Map voor professionals. A.P. Nauta, bedrijfsarts juli 1997 ACHTERGROND DIAGNOSE

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Informatiemap Leptospirosen. Map voor professionals. A.P. Nauta, bedrijfsarts juli 1997 ACHTERGROND DIAGNOSE Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Informatiemap Leptospirosen Map voor professionals A.P. Nauta, bedrijfsarts juli 1997 ACHTERGROND DIAGNOSE PREVENTIE Referenties en nuttige adressen ACHTERGROND Inleiding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 augustus 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 augustus 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie Regionaal draaiboek Influenzapandemie Introductie en leeswijzer versie november 2007 GHOR Regio Groningen GHOR Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen 050-367 4300 www.ghorgroningen.nl Legenda In de kantlijn

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken www.nvkp.nl

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken www.nvkp.nl NVKP DOSSIERS: MENINGOKOKKEN C INHOUD Inleiding... 2 Ziektebeeld... 2 Symptomen... 3 Besmetting... 4 Behandeling... 5 Complicaties... 6 Vaccinatie... 6 Vaccinatiegevolgen... 6 Risicogroepen... 6 Wist u

Nadere informatie

2.1.2.b ZIEKTE EN ONGEVALLEN Verkort VERSIE 5 27-03-2012

2.1.2.b ZIEKTE EN ONGEVALLEN Verkort VERSIE 5 27-03-2012 2.1.2.b ZIEKTE EN ONGEVALLEN Verkort VERSIE 5 27-03-2012 Verkort ziektebeleid FloreoKids HANDLEIDING VOOR OUDERS/VERZORGERS BIJ ZIEKTE KIND 1. Kan een ziek kind het kindercentrum bezoeken? FloreoKids biedt

Nadere informatie

Resultaten Q-koorts onderzoek (Q-VIVE) melkgeitensector 2009-2010

Resultaten Q-koorts onderzoek (Q-VIVE) melkgeitensector 2009-2010 8 maart 2012 Resultaten Q-koorts onderzoek (Q-VIVE) melkgeitensector 2009-2010 Beste deelnemer aan het Q-koorts onderzoek Q-VIVE, Van maart 2009 tot medio 2010 heeft er onder de naam Q-VIVE een landelijk

Nadere informatie

Poliomyelitis. Ziektebeeld

Poliomyelitis. Ziektebeeld 173 Poliomyelitis Ziektebeeld Poliomyelitis is een zeer ernstige, virale infectieziekte. Het merendeel van de infecties met het poliovirus verloopt asymptomatisch (90-95%). Het overige deel (5-10%) leidt

Nadere informatie

Rapport 210021010/2009

Rapport 210021010/2009 Rapport 210021010/2009 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2009 RIVM-rapport 210021010/2009 Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting 161. Samenvatting. Nederlandse samenvatting voor niet ingewijden

Nederlandse samenvatting 161. Samenvatting. Nederlandse samenvatting voor niet ingewijden Nederlandse samenvatting 161 1 2 3 Samenvatting Nederlandse samenvatting voor niet ingewijden 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlandse samenvatting 163 Wereldwijd is het percentage kinderen dat te vroeg geboren

Nadere informatie

Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A, ook wel Mexicaanse griep genoemd, geeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 316 Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 april

Nadere informatie