Veranderingen in de meldingsplicht voor infectieziekten door de Wet Publieke Gezondheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veranderingen in de meldingsplicht voor infectieziekten door de Wet Publieke Gezondheid"

Transcriptie

1 STAND VAN ZAKEN Veranderingen in de meldingsplicht voor infectieziekten door de Wet Publieke Gezondheid J.A. (Hans) van Vliet, George B. Haringhuizen, Aura Timen en Paul Bijkerk De Wet Publieke Gezondheid die sinds 1 december 2008 van kracht is vervangt de bestaande wetten op het gebied van infectieziektebestrijding. In de Wet Publieke Gezondheid zijn belangrijke wijzigingen opgenomen ten opzichte van de oude Infectieziektenwet. Zo worden ziekten van vermoedelijk infectieuze aard veroorzaakt door nog onbekende ziekteverwekkers meldingsplichtig, krijgen de laboratoria ook een nominatieve meldingsplicht en is de lijst meldingsplichtige ziekten aangevuld met tien nieuwe infectieziekten. De bepalingen in de wet zijn afgestemd op de nieuwe Internationale gezondheidsregeling ( International health regulations ) van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een boekje gemaakt voor alle artsen en laboratoria in Nederland met inhoudelijke achtergronden over de meldingsplichtige ziekten. Dat kan in de dagelijkse praktijk nuttig zijn om te beoordelen of een aandoening of een cluster van infecties meldingsplichtig is. De uitgave is ook te vinden op internet ( De meldingsplicht van infectieziekten aan de GGD is gewijzigd in de Wet Publieke Gezondheid ( wetpg). Deze is sinds 1 december 2008 van kracht. Wat verandert er door deze wetswijziging voor artsen bij het melden van infectieziekten aan de GGD? In dit artikel beschrijven wij de drie belangrijkste veranderingen: (a) onbekende ziekteverwekkers of een onverwachte verheffing moeten voortaan gemeld worden, (b) hoofden van laboratoria moeten ook gaan melden en (c) het aantal ziekten waarvoor de meldingsplicht geldt, wordt uitgebreid. Een overzichtelijk schema van de nieuwe meldingsplicht staat in de figuur. VERANDERINGEN Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven. Drs. J.A. van Vliet en drs. A. Timen, artsen Maatschappij en Gezondheid infectieziektebestrijding; mr.drs. G.B. Haringhuizen, jurist publieke gezondheidszorg; ing. P. Bijkerk, redacteur. Contactpersoon: drs. J.A. van Vliet MELDING DOOR LABORATORIUMHOOFDEN De nieuwe wet wijst, naast de behandelend artsen en de hoofden van instellingen waar kwetsbare personen verblijven, ook laboratoriumhoofden aan als primair meldingsplichtigen. De GGD en het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruiken de informatie die zij met de meldingen ontvangen om maatregelen te nemen: het treffen van bestrijdingsmaatregelen, het verrichten van surveillance en het doen van bron- en contactopsporing, het geven van profylaxe aan contacten, het geven van hygiëneadviezen, het aanvragen van aanvullende diagnostiek, het signaleren van uitbraken, het beoordelen van vaccineffectiviteit en, in bijzondere gevallen, het waarschuwen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 1 NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:B79.INDD 1

2 FIGUUR Meldingsprocedure voor ziekten volgens de nieuwe Wet Publieke Gezondheid ( 2 NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:B79.INDD

3 De bepalingen in de wet zijn afgestemd op de Internationale gezondheidsregeling ( International health regulations ) van de WHO ( inclusief Nederlandse vertaling ook op EEN ONBEKENDE ZIEKTEVERWEKKER OF ONVERWACHTE VERHEFFING Nieuw is de plicht voor artsen om een patiënt te melden met een ziekte met onbekende oorzaak en waarbij een gegrond vermoeden bestaat van besmettelijkheid en ernstig gevaar voor de volksgezondheid. Een nadere omschrijving geeft de wet niet; de overheid vertrouwt sterk op het professionele beoordelingsvermogen van de arts. Ook nieuw is de plicht om een voor een praktijk afwijkend aantal patiënten te melden waarbij de oorzaak van de ziekte bekend is, maar het een infectieziekte betreft die niet op de lijst staat van meldingsplichtige ziekten. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen die zelden of nooit syfilis diagnosticeren in hun praktijk en in korte tijd meerdere gevallen zien. ZOWEL DE ARTS ALS HET LABORATORIUM MELDT De wet wijst, zoals gezegd, het hoofd van het laboratorium dat diagnostiek verricht op het gebied van infectieziekten voor alle ziekten aan als meldingsplichtige. Artsen moeten desondanks blijven melden, omdat sommige ziekten al bij vermoeden gemeld moeten worden (zie de figuur). Ook stelt een laboratorium alleen vast of een ziekteverwekker is aangetroffen, maar de diagnose van de ziekte stelt de behandelend arts door het klinisch beeld te interpreteren in relatie tot de laboratoriumuitslagen. Van belang is ook dat foutnegatieve laboratoriumuitslagen niet tot een laboratoriummelding leiden en daarom alleen door de behandelend arts kunnen worden opgemerkt. Tot slot beschikt de behandelend arts als enige over alle relevante gegevens van de patiënt. De meldingsplicht van arts en laboratoriumhoofd zijn dus complementair. TIEN NIEUWE MELDINGSPLICHTIGE ZIEKTEN De meldingsplicht geldt voor 4, deels overlappende, groepen ziekten. De eerste groep ziekten zijn die waarbij het gaat om een open bron waartegen de omgeving zich niet of moeilijk kan beschermen. Gezien de aard en de besmettelijkheid van de ziekte zijn, al dan niet dwingend opgelegde, maatregelen vereist om verspreiding van de ziekte te voorkomen. De nieuwe ziekten in deze groep zijn: invasieve groep A-streptokokken(GAS)-infectie, listeriose, Hantavirus-infectie en clusters van infectie met meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) buiten het ziekenhuis opgelopen. De tweede groep zijn de ziekten die mogelijk internationale consequenties hebben en gemeld moeten worden aan de WHO. De nieuwe ziekten in deze groep zijn: West- Nile-virus-infectie en humane infectie met aviair influenzavirus. De derde groep bestaat uit ziekten waarbij gegevens nodig zijn om afgeleide risico s voor de bevolking tijdig te signaleren, zoals vaccinfalen in het Rijksvaccinatieprogramma. De nieuwe ziekten in deze groep zijn: invasieve pneumokokkenziekte bij kinderen tot en met 5 jaar, bof, invasieve Haemophilus influenzae type b-infecties (Hib) en tetanus. De vierde groep ziekten zijn die waarbij de melding onmisbaar is voor preventie en bestrijding en waarover informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen. In deze groep zijn geen nieuwe ziekten aangewezen. Febris recurrens en vlektyfus zijn uit de wet geschrapt. Bij voedselinfectie of -vergiftiging is het meldingscriterium gewijzigd. Hierdoor is het wettelijk mogelijk om brononderzoek te doen op basis van een cluster gevonden bij typering of subtypering of op andere aanwijzingen voor dezelfde bron. De meldingsplicht voor solitaire gevallen van voedselinfectie vervalt. MAATREGELEN RONDOM EEN BESMETTINGSBRON INVASIEVE GAS-INFECTIE Een patiënt met invasieve GAS-infectie moet gemeld worden bij sepsis, necrotiserende fasciitis of bij andere infecties met een ernstig beloop, en na bevestiging in het laboratorium, dat wil zeggen na aantonen van Streptococcus pyogenes in materiaal afkomstig van een normaal steriele plaats. 2 De GGD regelt de chemoprofylaxe voor de contacten en zoekt naar clusters en de bron daarvan. 3,4 LISTERIOSE Listeriose kan zich uiten als meningitis, sepsis of gastroenteritis, maar kan ook asymptomatisch verlopen. Voornamelijk zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand lopen risico. 5,6 Voedsel is vrijwel altijd de bron van besmetting. De melding is nodig om het besmette voedsel te kunnen vinden. HANTAVIRUS-INFECTIE Hantavirus-infectie is een zoönose die bij de mens kan leiden tot ernstige afwijkingen van de nieren en de longen. Er zijn meer dan 25 antigene serotypen van Hantavirus. Voor elk serotype zijn verschillende knaagdieren als gastheer bekend. In Nederland is de rosse woelmuis de drager van het Puumala-virus. 7 Bij een patiënt met een bewezen Hantavirus-infectie is bronopsporing nodig om nieuwe ziektegevallen te voorkomen, vooral als de patiënt de besmetting in huis heeft opgelopen. NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:B79.INDD 3

4 BUITEN HET ZIEKENHUIS OPGELOPEN MRSA-INFECTIE Een MRSA-infectie kan verschillende klinische ziektebeelden veroorzaken, zoals huidinfecties en invasieve infecties. Clusters van MRSA-infectie buiten het ziekenhuis of een zorginstelling zijn zeldzaam, maar komen wel degelijk voor. 8 Het is noodzakelijk om de bron en contactpersonen te behandelen om uitbraken van deze infecties te stoppen. In Nederland zijn clusters rond een schoonheidsspecialiste en een voetbalteam beschreven. 9,10 De meldingsplicht is uitsluitend bedoeld voor dit soort situaties. We spreken van een cluster als 2 of meer gezonde personen een MRSA-infectie hebben en er aanwijzingen zijn dat zij door dezelfde bron of door elkaar zijn besmet. MRSA-infecties die ontstaan zijn in het ziekenhuis en MRSA-kolonisatie zijn niet meldingsplichtig. ZIEKTEN MET INTERNATIONALE GEVOLGEN WEST-NILE-VIRUSINFECTIE West-Nile-virus kan encefalitis en meningitis veroorzaken. In de Verenigde Staten veroorzaakte het West-Nilevirus reeds duizenden ziektegevallen en honderden overlijdensgevallen. Het virus komt niet endemisch voor onder muggen in Nederland, hoewel dit theoretisch wel mogelijk is. Bij elke melding moet de GGD uitsluiten dat de ziekte in Nederland is opgelopen. 11 HUMANE INFECTIE MET AVIAIR INFLUENZAVIRUS Sommige aviaire influenzavirussen kunnen ernstige infecties veroorzaken. In 2003 was er in Nederland een grootschalige epidemie onder pluimvee door aviair influenzavirus H7N7; daarbij raakten ook 89 mensen besmet en één persoon overleed. 12 Wereldwijd komen ernstige infecties met het type H5N1 regelmatig voor. De melding is noodzakelijk om maatregelen bij dieren te kunnen nemen, maar ook bij mensen zijn maatregelen nodig, zoals individuele bescherming, al dan niet gedwongen isolatie, profylaxe en vaccinatie. Zo kan men nieuwe ziektegevallen en recombinatie met het heersende influenzavirus voorkómen. Een humane infectie met aviair influenzavirus dient al bij vermoeden gemeld te worden. typen tijdig waar te nemen. Om praktische redenen is de meldingsplicht beperkt tot kinderen tot en met 5 jaar. BOF Tegen bof wordt gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma. De meldingsplicht is van belang om een goed beeld van de werkzaamheid van het vaccin te verkrijgen. Sinds augustus 2007 is er een bofepidemie onder ongevaccineerden in Nederland ( images/dynamic/ee/v13n24/art18901.pdf). 14 INVASIEVE HIB-INFECTIE Hib-infectie is gevreesd vanwege invasieve infecties zoals meningitis, sepsis of epiglottitis. Het Hib-vaccin is in 1993 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. 15 De meldingsplicht is van belang om individueel vaccinfalen op te sporen. 16 Soms is profylaxe binnen het gezin nodig. TETANUS Om een goed beeld van de werkzaamheid van het Rijksvaccinatieprogramma te verkrijgen is ook tetanus aangewezen als een meldingsplichtige infectieziekte. Tetanus is zonder behandeling dodelijk. In het buitenland zijn kleine epidemieën onder injecterende druggebruikers gemeld. De ziekte veroorzaakt spierkrampen en kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. 17 SLOT LEERPUNTEN Alle artsen zijn verplicht een aantal infectieziekten te melden bij de GGD zodat deze bestrijdingsmaatregelen kan nemen. Vanaf 1 december 2008 is de Infectieziektenwet die dit regelt vervangen door de Wet Publieke Gezondheid. De lijst van meldingsplichtige ziekten bevat nu 42 ziekten, waarvan er 10 nieuw zijn. Het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een boekje gemaakt voor de dagelijkse praktijk. Het is ook te vinden op internet ( nl/wetpg). ZIEKTEN UIT HET RIJKSVACCCINATIEPROGRAMMA INVASIEVE PNEUMOKOKKENZIEKTE TOT EN MET DE LEEFTIJD VAN 5 JAAR In 2006 is pneumokokkenvaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. 13 Het vaccin beschermt tegen 7 van de 90 voorkomende typen. Invasieve pneumokokkenziekte kan leiden tot levensbedreigende ziektebeelden zoals meningitis, sepsis en pneumonie. Invasieve pneumokokkenziekte is meldingsplichtig om vaccinfalen op te sporen, maar ook om een eventuele verschuiving van Het boekje Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) bevat meer achtergronden over de nieuwe wet en de meldingsplicht, zoals de kenmerken van iedere meldingsplichtige ziekte en praktijkvoorbeelden. Alle artsen en hoofden van laboratoria in Nederland ontvangen van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM dit boekje. Relevante documenten, wetteksten en het boekje zijn ook te vinden op de site 4 NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:B79.INDD

5 Dit artikel is grotendeels gebaseerd op het boekje Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Behalve de auteurs van dit artikel werkten daaraan mee: S.M. van der Plas (RIVM), M.F. Siebbeles (GGD Amsterdam), A. van t Veen (Universitair Medisch Centrum Utrecht) en G.R. Westerhof (Inspectie voor de Gezondheidszorg). Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld. Aanvaard op 24 oktober 2008 Citeer als Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B79 > Meer op LITERATUUR 1 Van Steenbergen JE, Timen A. Infectieziektebestrijding in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149: Vlaminckx BJM, Mascini EM, Schellekens JFP. Invasieve infecties met streptokokken uit lancefield-groep A in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151: Koene R. Fatale invasieve GAS vraagt om meldingsplicht. Infectieziekten Bulletin. 2002;13: Kaan JA, van Dijk Y, Mascini EM, van Kessel RPM, Schellekens JFP. Een verloskundige betrokken bij patiënten met kraamvrouwenkoorts in drie verschillende ziekenhuizen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152: Doorduyn Y, de Jager CM, van der Zwaluw WK. Intensieve surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, Infectieziekten Bulletin. 2007;18: Hoogkamp-Korstanje JAA. Infecties door Listeria monocytogenes. Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140: Dillingh SJ, Jira P, Morroy G, Wolters B, Beutler J, Schneeberger PM. Twee patiënten met een Hantavirus-infectie in Nederland; sterke toename van de incidentie in de ons omringende landen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150: Vonk AG, Vandenbroucke-Grauls CMJE. Meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) in de gemeenschap. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151: Van Lier A. Uit het voetbalveld: Een cluster van PVL-positieve community acquired MRSA. Infectieziekten Bulletin. 2006;17: Morroy G, Renders NHM, Timen A. Een cluster van PVL-positieve community associated-mrsa rond een schoonheidsspecialiste. Infectieziekten Bulletin. 2007;18: Prick JJ, Kuipers S, Kuipers HD, Vliegen JH, van Doornum GJ. Opnieuw West-Nijl-virus in Nederland: een man met encefalitis na een reis in Canada. Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147: Kemink SAG, Fouchier RAM, Rozendaal FW, Broekman JM, Koopmans M, Osterhaus ADME, et al. Een fatale infectie door aviair influenza- A(H7N7)-virus en aanpassing van het preventiebeleid. Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148: Boot HJ, Schouls L, Hahné S, Berbers GAM, van de Laar M, Kimman TG. Pneumokokken- en hepatitis B-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma. Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151: Karagiannis I, van Lier A, van Binnendijk R, Ruijs H, Fanoy E, Conyn-van Spaendonck MA, et al. Mumps in a community with low vaccination coverage in the Netherlands. Euro Surveill. 2008;13(24).pii: Conyn-van Spaendonck MAE, Veldhuijzen IK, Suijkerbuijk AWM, Hirasing RA. Sterke daling van het aantal invasieve infecties door Haemophilus influenzae in de eerste 4 jaar na de introductie van de vaccinatie van kinderen tegen H. influenzae type b. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144: Spanjaard L, van den Hof S, de Melker HE, Vermeer-de Bondt PE, van der Ende A, Rijkers GT. Toename van het aantal invasieve infecties door Haemophilus influenzae type b. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149: Dolman KM, Plötz FB, Wolfs TFW, Beunders JHJ, van Vught AJ. Tetanus bij een jong ongevaccineerd meisje na een val op straat. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146: NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:B79.INDD 5

De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008

De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008 De nieuwe meldingsplicht voor tien ziekten Hans van Vliet RIVM-CIb 7 oktober 2008 Wat bespreken Iets over meldingscriteria De nieuwe ziekten (2 minuten per ziekte!) - Wat is de reden om het te melden -

Nadere informatie

Melden van infectieziekten. conform de Wet publieke gezondheid (2008)

Melden van infectieziekten. conform de Wet publieke gezondheid (2008) Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) Melden van infectieziekten conform de Wet publieke gezondheid (2008) 2 Melden van infectieziekten Editie 2008 ISBN: 978 90 6960 206

Nadere informatie

Geschiedenis van de meldingsplicht

Geschiedenis van de meldingsplicht Geschiedenis van de meldingsplicht History of notification Auteur Trefwoorden Key words J.A. van Vliet geschiedenis, infectieziektebestrijding, meldingsplichtige ziekten, Wet publieke gezondheid history,

Nadere informatie

Protocol handelen bij besmettelijke ziekten

Protocol handelen bij besmettelijke ziekten Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol handelen bij besmettelijke

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Hierbij ontvangt u het overzicht van de gemelde infectieziekten die bij de afdeling I&H van de GGD Haaglanden

Nadere informatie

Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM ( )

Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM ( ) Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM (1998-2013) Inleiding Kinkhoest is een acute, zeer besmettelijke infectie van de bovenste luchtwegen die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella

Nadere informatie

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING FACTSHEET 2016 VOORWOORD WIE ZIJN WIJ? De afdeling algemene Infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Hollands Noorden houdt zich bezig met het opsporen van infectieziekten om verspreiding

Nadere informatie

Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM ( )

Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM ( ) Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM (1998-2014) Inleiding Kinkhoest is een acute, zeer besmettelijke infectie van de bovenste luchtwegen die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella

Nadere informatie

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD2013 WEST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD2013 WEST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/ Rapport CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD213 WEST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/24.6.214 24.6.214 cijfers infectieziekten in beeld213 West- 1/31 Inhoudstafel 1 Overzichtstabel 213 3 2 Cijfers infectieziekten

Nadere informatie

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 2013 OOST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 2013 OOST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/ / Rapport CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 213 OOST-VLAANDEREN Infectieziektebestrijding/24..214 Inhoudstafel 1 Overzichtstabel 213 3 2 Cijfers infectieziekten Oost- 213 3 Cijfers infectieziekten 213 1

Nadere informatie

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

1 Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM ( )

1 Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM ( ) 1 Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM (1998-2016) Inleiding Kinkhoest is een acute, zeer besmettelijke infectie van de bovenste luchtwegen die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella

Nadere informatie

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 2013 VLAAMS-BRABANT Infectieziektebestrijding/

CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 2013 VLAAMS-BRABANT Infectieziektebestrijding/ / Rapport CIJFERS INFECTIEZIEKTEN IN BEELD 213 VLAAMS-BRABANT Infectieziektebestrijding/24..214 24..214 cijfers infectieziekten in beeld 213 Vlaams-Brabant 1/32 Inhoudstafel 1 Overzichtstabel 213 3 2 Cijfers

Nadere informatie

Opname van pneumokokkenvaccinatie in het RVP heeft geleid tot aanzienlijke daling van pneumokokkenziekte

Opname van pneumokokkenvaccinatie in het RVP heeft geleid tot aanzienlijke daling van pneumokokkenziekte Samenvatting Opname van pneumokokkenvaccinatie in het RVP heeft geleid tot aanzienlijke daling van pneumokokkenziekte Pneumokokken kunnen ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging

Nadere informatie

Infectieziektebestrijding elke dag anders!

Infectieziektebestrijding elke dag anders! Infectieziektebestrijding elke dag anders! Ronald ter Schegget Arts infectieziekten 29 GGD en Algemene Infectieziekten Bestrijding Surveillance Meldingsplichtige infectieziekten Bron- en contactonderzoek

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid

Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid DB /103 Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid Hierbij ontvangt u het overzicht van de gemelde infectieziekten die bij de afdeling I&H van de GGD

Nadere informatie

Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM ( )

Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM ( ) Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM (1998-2015) Inleiding Kinkhoest is een acute, zeer besmettelijke infectie van de bovenste luchtwegen die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella

Nadere informatie

Hoge vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland*

Hoge vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland* Hoge vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland* E. Alies van Lier, Petra J. Oomen, M.W.M. (Wytze) Oostenbrug, S.L.N. (Laurens) Zwakhals, Ingrid H. Drijfhout, Pieter A.A.M. de Hoogh

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2012 West-Vlaanderen

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2012 West-Vlaanderen Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht 1 West-Vlaanderen Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding West-Vlaanderen Koning Albert I-laan 1- - Brugge Registratie van infectieziekten

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J.P. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Datum: 6 maart 2012 Onderwerp: Jaarcijfers GGD Infectieziektebestrijding Steller: Wil Evers Nr.: RIB-JR-1209 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2013 versie 2.0 Gebaseerd op Draaiboek IHR: infectieziekten gerelateerd aan internationaal vervoer van mensen en goederen MELDINGSSYSTEEM SCHIP-RMD-GGD

Nadere informatie

Samenvatting. Etiologie. samenvatting

Samenvatting. Etiologie. samenvatting Samenvatting Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding op dit proefschrift. Luchtweginfecties zijn veel voorkomende aandoeningen, die door een groot aantal verschillende virussen en bacteriën veroorzaakt kunnen

Nadere informatie

8 Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM ( )

8 Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM ( ) 8 Kinkhoest Rubriekhouder: Mw. dr. H. de Melker, RIVM (1998-2012) Inleiding Kinkhoest is een acute, zeer besmettelijke infectie van de bovenste luchtwegen die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella

Nadere informatie

Meer dan opsporen. Nationaal hepatitisplan: een strategie voor actie

Meer dan opsporen. Nationaal hepatitisplan: een strategie voor actie Meer dan opsporen Nationaal hepatitisplan: een strategie voor actie Wat is het probleem? 450-500 sterfgevallen door de gevolgen van een infectie met het hepatitis B- of C-virus. 40.000 personen zijn naar

Nadere informatie

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Van Gerven en Langkamp over vaccinatie tegen polio, bof, mazelen en rodehond.

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Van Gerven en Langkamp over vaccinatie tegen polio, bof, mazelen en rodehond. Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Van Gerven en Langkamp over vaccinatie tegen polio, bof, mazelen en rodehond. (2080910270) 1 Wat is uw reactie op het bericht dat de gepromoveerde arts P. uit

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gezondheidsraad. Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uw kenmerk : - Bijlagen : - Geachte minister, Gezamenlijk volgen Gezondheidsraad en RIVM/CIb de internationale en nationale ontwikkelingen met betrekking

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2011 West-Vlaanderen

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2011 West-Vlaanderen Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht West-Vlaanderen Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding West-Vlaanderen Koning Albert I-laan - - Brugge Tel : 5-5 7 Fax: 5-9 toezichtvolksgezondheid.westvlaanderen@vlaanderen.be

Nadere informatie

Wijziging Rijksvaccinatieprogramma. Vervroegde vaccinatie

Wijziging Rijksvaccinatieprogramma. Vervroegde vaccinatie Wijziging Rijksvaccinatieprogramma Vervroegde vaccinatie Wijziging Rijksvaccinatieprogramma Vervroegde vaccinatie Nr 1999/09, Den Haag, 1 juli 1999 Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald: Gezondheidsraad.

Nadere informatie

39 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Cursussen

39 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Cursussen 39 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3 Korte berichten Millenniumdoelen Het kan ambitieuzer Onlangs werd het adviesrapport gepubliceerd van het VN High- Level Panel. VN-secretarisgeneraal

Nadere informatie

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2010

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2010 Jaarcijfers team infectieziektebestrijding GGD Brabant-Zuidoost 2010 (Concept: kleine wijzigingen in aantallen nog mogelijk, in het verslag zijn nog niet opgenomen preventieactiviteiten en andere niet

Nadere informatie

Bof, l histoire se répète

Bof, l histoire se répète 21 epidemiologisch bulletin, 2011, jaargang 46, nummer 4 Bof, l histoire se répète Jurriaan van den Brand De bof is terug van weggeweest. Vanaf eind 2009 tot en met september 2011 hebben meer dan 1000

Nadere informatie

INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN

INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN INFOKAART INFECTIEZIEKTEN ALGEMEEN Naast deze infokaart over infectieziektebestrijding in het algemeen zijn er ook infokaarten beschikbaar over: hepatitis, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen,

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2011 Vlaams - Brabant

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2011 Vlaams - Brabant Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht Vlaams - Brabant Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding Vlaams-Brabant Brouwersstraat bus, Leuven Tel : - 7 Fax: - 7 toezichtvolksgezondheid.vlaamsbrabant@vlaanderen.be

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor peuters van 14 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten. Jacco Wallinga

Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten. Jacco Wallinga Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten Jacco Wallinga 1 Model in de medische wetenschappen De muis als diermodel 2 Model in de epidemiologie Een logistisch regressie model 3 Model

Nadere informatie

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waar tegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over nieuwe gevallen van Q-koorts besmettingen bij mensen in Brabant

Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over nieuwe gevallen van Q-koorts besmettingen bij mensen in Brabant 08-05-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over nieuwe gevallen van Q-koorts besmettingen bij mensen in Brabant Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Nadere informatie

62 epidemiologisch bulletin, 2011, jaargang 46, nummer 2/3

62 epidemiologisch bulletin, 2011, jaargang 46, nummer 2/3 62 epidemiologisch bulletin, 2011, jaargang 46, nummer 2/3 Korte berichten Symposium (N)iets nieuws onder de zon afscheidssymposium Willem Beamont, donderdag 13 oktober 2011-13.00 uur, Theater Concordia

Nadere informatie

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 infectieziektebestrijding GGD Hollands Noorden

Jaarverslag 2014 infectieziektebestrijding GGD Hollands Noorden Jaarverslag 2014 infectieziektebestrijding GGD Hollands Noorden Beschouwing: 2014 een gemiddeld jaar Het opmerkelijkst in dit jaar was de dreiging van de introductie van twee bijzondere virussen: - het

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2010 Oost-Vlaanderen

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2010 Oost-Vlaanderen Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht Oost-Vlaanderen Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding Oost-Vlaanderen Elf Julistraat, 9 Gent Tel : 9- Fax: 9- toezichtvolksgezondheid.oostvlaanderen@vlaanderen.be

Nadere informatie

Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie

Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA A41 Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie Achtergronden Het in Nederland gevoerde strikte screenings- en isolatiebeleid ( search-and-destroy

Nadere informatie

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2012 Limburg

Epi-nieuws. Toezicht Volksgezondheid. Registratie overzicht 2012 Limburg Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht 1 Limburg Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding Limburg V.A.C. Hendrik van Veldeke Koningin Astridlaan 5 bus 7 Tel : 11-7 Fax:

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 23 oktober 29, week 43 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) verdubbeld

Nadere informatie

"Old Friends Revisited" Bof in Studentensteden. MINC 14 oktober 2010. Henriëtte ter Waarbeek, arts-coördinator infectieziektebestrijding

Old Friends Revisited Bof in Studentensteden. MINC 14 oktober 2010. Henriëtte ter Waarbeek, arts-coördinator infectieziektebestrijding "Old Friends Revisited" Bof in Studentensteden MINC 14 oktober 2010 Henriëtte ter Waarbeek, arts-coördinator infectieziektebestrijding Bron: J Whelan, R van Binnendijk, K Greenland, et al. Ongoing mumps

Nadere informatie

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2015 versie 2.2

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2015 versie 2.2 Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2015 versie 2.2 Gebaseerd op Draaiboek IHR: infectieziekten gerelateerd aan internationaal vervoer van mensen en goederen Versiebeheer Datum Versienr

Nadere informatie

Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht 2010 Vlaams - Brabant

Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht 2010 Vlaams - Brabant Epi-nieuws Toezicht Volksgezondheid Registratie overzicht Vlaams - Brabant Toezicht Volksgezondheid Team Infectieziektenbestrijding Vlaams-Brabant Brouwersstraat bus, Leuven Tel : -9 Fax: -9 9 toezichtvolksgezondheid.vlaamsbrabant@vlaanderen.be

Nadere informatie

Vragen en antwoorden; invoering nieuw inentingsschema tegen pneumokokken. Versie 1. 27.11.2013

Vragen en antwoorden; invoering nieuw inentingsschema tegen pneumokokken. Versie 1. 27.11.2013 Vragen en antwoorden; invoering nieuw inentingsschema tegen pneumokokken. Versie 1. 27.11.2013 De achtergrond van de overgang naar het nieuwe inentingsschema met 1 prik minder Waarom is het niet meer nodig

Nadere informatie

Samenvatting. Griepvaccinatie: wie wel en wie niet?

Samenvatting. Griepvaccinatie: wie wel en wie niet? Samenvatting Griepvaccinatie: wie wel en wie niet? Griep (influenza) wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Omdat het virus steeds verandert, bouwen mensen geen weerstand op die hen een leven lang

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 278 Besluit van 4 juli 2014, houdende aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege een meldingsplicht voor chikungunya 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INFLUENZA-SURVEILLANCE 2009/10

NIEUWSBRIEF INFLUENZA-SURVEILLANCE 2009/10 NIEUWSBRIEF INFLUENZA-SURVEILLANCE 2009/10 Een uitgave van: Nationaal Influenza Centrum (NIC): Rotterdam (Erasmus MC), Bilthoven (RIVM); Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL);

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 6 november 29, week 45 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) wederom

Nadere informatie

Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010

Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010 Jaarverslag gemelde infectieziekten groep A, B en C in 2008/2009/2010 GGD Kennemerland Afdeling Infectieziektebestrijding oktober 2012 Auteurs: Rob Broeder, Saskia van Egmond, Marjolein Somers. Richard

Nadere informatie

taat nfectie- iekten Staat van Infectieziekten in Nederland 2009

taat nfectie- iekten Staat van Infectieziekten in Nederland 2009 taat an nfectie- Staat van Infectieziekten in Nederland 2009 iekten Staat van Infectieziekten in Nederland 2009 P. Bijkerk, B.M. Roede, E.A. van Lier, M.E.E. Kretzschmar Foto omslag: Apotheker maakt de

Nadere informatie

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant

15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant 15-07-2008 Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over de explosieve stijging van het aantal Q-koorts gevallen in Brabant Kamervragen van het lid Thieme aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2009

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2009 Jaarcijfers team infectieziektebestrijding GGD Brabant-Zuidoost 2009 Het jaar 2009 is een druk jaar geweest voor de infectieziektebestrijding in Nederland. In april 2009 werd door de WHO melding gemaakt

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 11 december 29, week 5 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen

Nadere informatie

Meningokokken. 04 februari 2011

Meningokokken. 04 februari 2011 Meningokokken 04 februari 2011 Andere informatiebronnen Meningokokken webpagina Vragen en antwoorden meningokokken Vaccinatie meningokokken ACWY Vaccinatie meningokokken B Vaccinatie meningokokken C Afbeeldingen

Nadere informatie

31 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 2

31 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 2 31 epidemiologisch bulletin, 2012, jaargang 47, nummer 2 Korte berichten Oproep Huisartsen gevraagd Project Optimalisering van de communicatie tussen huisarts en GGD Communiceren we optimaal bij het bestrijden

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum: 7 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht Augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 316 Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN 1 Inleiding Dit voorstel

Nadere informatie

Preventie van Infectieziekten in de regio West-Brabant

Preventie van Infectieziekten in de regio West-Brabant Preventie van Infectieziekten in de regio West-Brabant Als het gaat om infectieziekten kan men bij de GGD West-Brabant terecht met vragen over infectieziekten en kan men gebruik maken van het soa spreekuur,

Nadere informatie

Hepatitis B, versie 20 (PDF aangemaakt op: ) Indien de patiënt een asielzoeker betreft worden data doorgeven aan GGD GHOR Nederland.

Hepatitis B, versie 20 (PDF aangemaakt op: ) Indien de patiënt een asielzoeker betreft worden data doorgeven aan GGD GHOR Nederland. Hepatitis B, versie 20 (PDF aangemaakt op: 6-6-2017) EPI-azc EPIdataGGD lblsoacontact2 lblstreep lblmelding Indien de patiënt een asielzoeker betreft worden data doorgeven aan GGD GHOR Nederland. Indien

Nadere informatie

Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding

Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding Regionale ondersteuning van de microbiologische functie In de Openbare Gezondheidszorg worden bijzondere eisen gesteld aan de bijdrage van artsen-microbioloog

Nadere informatie

Gastro-enteritis. Ziektebeeld. Incubatieperiode

Gastro-enteritis. Ziektebeeld. Incubatieperiode DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEN CLB GASTRO-ENTERITIS 73 Gastro-enteritis Voor meer achtergrondinformatie over een individuele kiem, zie ook volgende fiches: Calicivirusinfecties Campylobacteriose Escherichia

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Bezoekdatum: 1 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

3. Welke ziekten moeten er gemeld worden?

3. Welke ziekten moeten er gemeld worden? Klinisch Laboratorium Heilig-Hartziekenhuis Mechelsestraat 24, B-2500 Lier Tel.: 03-491 30 70 Fax: 03-491 30 89 DocNr SOP.ORG.18 Aangemaakt op 20/jan/2015 MELDING VAN AANGIFTPLICHTIGE ZIEKTEN Versie 3

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INFLUENZA-SURVEILLANCE 2008/09

NIEUWSBRIEF INFLUENZA-SURVEILLANCE 2008/09 Een uitgave van: Nationaal Influenza Centrum (NIC): Rotterdam (Erasmus MC), Bilthoven (RIVM); Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL); Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Nadere informatie

Mazelen en rubella surveillance overzicht, 1 mei 4 sep 2013 (week 36)

Mazelen en rubella surveillance overzicht, 1 mei 4 sep 2013 (week 36) Mazelen en rubella surveillance overzicht, 1 mei 4 sep 2013 (week 36) Bron gegevens: Osiris/CIb-LCI/CIb-IDS. Auteurs: Esther Swart, Susan Hahné (CIb-EPI). Met dank aan Maarten Mulders, VVG, en Irmgard

Nadere informatie

Mazelen surveillance overzicht, 1 mei jan 2014 (week 3)

Mazelen surveillance overzicht, 1 mei jan 2014 (week 3) Mazelen surveillance overzicht, 1 mei 2013 15 jan 2014 (week 3) Bron gegevens: Osiris/CIb-LCI/CIb-IDS. Auteurs: Annemarijn van Ginkel, Susan Hahné (CIb-EPI). Met dank aan Tessa Schurink-van t Klooster,

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 27 november 29, week 48 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen

Nadere informatie

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA in het verpleeghuis Op 1-8-2008 wordt bij een medewerker werkzaam op de dubbelzorgafdeling de Wich op St. Jozefsheil te Bakel een MRSA

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Informatie voor ouders tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Waar gaat deze folder over? De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland.

Nadere informatie

Voor epidemieën en onverwachte stijgingen van infectieziekten: Het signaleringsoverleg

Voor epidemieën en onverwachte stijgingen van infectieziekten: Het signaleringsoverleg Voor epidemieën en onverwachte stijgingen van infectieziekten: Het signaleringsoverleg Signaleringsoverleg In het signaleringsoverleg worden wekelijks epidemieën in binnen- en buitenland besproken. Daarnaast

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 10

Inhoudsopgave hoofdstuk 10 -192- Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Samenvatting hoofdstuk 10 Tabellen: 10.1 Gegevens van de Reinier de Graaf Groep 10.2 Ambulance ritten vanuit stadsgewest Haaglanden naar urgentie 10.3 Meldingsplichtige

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spon Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum:

Nadere informatie

Figuur 1: aantal nieuwe gevallen (incidentie) van influenza in functie van de leeftijd.

Figuur 1: aantal nieuwe gevallen (incidentie) van influenza in functie van de leeftijd. Figuur 1: aantal nieuwe gevallen (incidentie) van influenza in functie van de leeftijd. Figuur 2: conceptueel kader voor globalisatie en volksgezondheid. Stilleestekst deel 2 Pagina 1 van 9 Figuur 3A:

Nadere informatie

Listeria, versie 13 (PDF aangemaakt op: ) Indien de patiënt een asielzoeker betreft worden data doorgeven aan GGD GHOR Nederland.

Listeria, versie 13 (PDF aangemaakt op: ) Indien de patiënt een asielzoeker betreft worden data doorgeven aan GGD GHOR Nederland. Listeria, versie 13 (PDF aangemaakt op: 6-6-2017) EPI-azc lblmeldcrit LISTmeldCrit2 lbllis Indien de patiënt een asielzoeker betreft worden data doorgeven aan GGD GHOR Nederland. A. MELDINGSCRITERIUM Listeriose

Nadere informatie

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING FACTSHEET 2015 CASUS: SCHOOLUITJE ZORGBOERDERIJ WIE ZIJN WIJ? De afdeling algemene Infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Hollands Noorden houdt zich bezig met het opsporen van

Nadere informatie

Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding Het centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) coördineert de infectieziektebestrijding en de daarmee samenhangende communicatie,

Nadere informatie

Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie

Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie Het centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O) doet onderzoek naar microbiële risico s veroorzaakt door besmet voedsel, door pathogenen (ziekteverwekkers)

Nadere informatie

Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln

Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln Rubella Synoniemen: rodehond, German measles, Röteln B06 Bijlage I Rubella en zwangerschap, richtlijnen voor de praktijk Beleid naar aanleiding van een (mogelijk) contact (zie toelichting 1) Inventariseer

Nadere informatie

Rijksvaccinatieprogramma 2010

Rijksvaccinatieprogramma 2010 Rijksvaccinatieprogramma 2010 Richtlijn voor de uitvoering van vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, Hib-ziekte (ziekte veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b), hepatitis

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden Bezoekdatum: 8 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP

Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP Samenvatting Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP Sinds 1957 worden Nederlandse kinderen gevaccineerd tegen infectieziekten. Dat gebeurt in het kader van het zogenoemde Rijksvaccinatieprogramma

Nadere informatie

Algemene taken publieke gezondheidszorg

Algemene taken publieke gezondheidszorg Besluit van houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid) Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk PG/ ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte!

Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte! Kinkhoest: niet alleen een kinderziekte! Informatiefolder over kinkhoest (preventie) Kinkhoest niet alleen een kinderziekte Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door de bacterie

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 4 december 29, week 49 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen

Nadere informatie

Mazelen en rubella surveillance overzicht, 1 mei 14 aug 2013 (week 33)

Mazelen en rubella surveillance overzicht, 1 mei 14 aug 2013 (week 33) Mazelen en rubella surveillance overzicht, 1 mei 14 aug 2013 (week 33) Bron gegevens: Osiris/CIb LCI/CIb IDS. Auteurs: Esther Swart, Mirjam Knol (CIb EPI). Met dank aan Henriette Giesbers, VZP, en Irmgard

Nadere informatie

Antibiotica Gebruik ze goed en alleen. als t moet!

Antibiotica Gebruik ze goed en alleen. als t moet! Antibiotica Gebruik ze goed en alleen Algemene informatie als t moet! Antibiotica blijven effectief als we ze verstandig gebruiken: niet te vaak en op de goede manier. Uw arts weet wanneer u antibiotica

Nadere informatie

Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers

Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers Influenza vaccinatie van ziekenhuismedewerkers Achtergrond Het RIVM en Vernet Verzuimnetwerk B.V. hebben een onderzoek uitgevoerd onder ziekenhuismedewerkers naar de relatie tussen de influenza vaccinatiegraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 2010

Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 2010 Nieuwsbrief Infectieziekten jaargang 3, nummer 1, maart 21 In deze eerste Nieuwsbrief van 21 een terugblik op het jaar 29. De werkzaamheden van de afdeling algemene infectieziektebestrijding (AIZB) hebben

Nadere informatie

AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS I. ACHTERGROND

AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS I. ACHTERGROND AFSPRAKEN KETENPARTNERS OVER WATERPOKKEN EN RODEHOND BIJ ASIELZOEKERS Onderstaande ketenafspraken zijn tot stand gekomen in samenwerking met COA, GC A, GGD GHOR Nederland, KNOV, NVOG en LCI, en zijn bedoeld

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak

FES-AI onderzoek als respons op de uitbraak Tjeerd Kimman Nu weten we (niet) alles De afkortingen: FES: Fonds Economische Structuurversterking AI: Aviaire Influenza FES-AI: Impulse Program on Avian Influenza De uitbraak van 2003 in kille cijfers

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over mazelen

Veelgestelde vragen over mazelen Veelgestelde vragen over mazelen Inhoud Wat is er aan de hand? Over de ziekte mazelen Vragen voor ouders met kinderen Vragen voor volwassenen Vragen voor werknemers in gezondheidszorg Vaccin tegen mazelen

Nadere informatie