voorbeeldexamen I-Tracks Databases and SQL Foundation Voorbeeldexamen DBSQLF Uitgave juni 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen I-Tracks Databases and SQL Foundation Voorbeeldexamen DBSQLF Uitgave juni 2006"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen Databases and SQL Foundation (DBSQLF) I-Tracks Databases and SQL Foundation Voorbeeldexamen DBSQLF Uitgave juni 2006 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 21 antwoordindicatie 44 beoordeling EXIN Kantoor Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Telefoon (030) Fax (030) Internet

2 Copyright 2006 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere vorm dan ook zonder toestemming van EXIN. EXIN, DBSQLF 2/44

3 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen Databases and SQL Foundation (DBSQLF). Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elk goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Bij 20 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 60 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! EXIN, DBSQLF 3/44

4 Voorbeeldexamen 1 van 30 Een verkooporganisatie heeft een relationele database, waarin onder andere de volgende relatie is ondergebracht: KLANT(klantnr, klantnaam, klantadres, klantsaldo) De organisatie wil ook gegevens van klanten in het buitenland kunnen vastleggen en moet daarvoor de relatie KLANT met een aantal attributen uitbreiden. Is het altijd mogelijk om de relatie KLANT uit te breiden zonder dat bestaande queries daarvoor moeten worden aangepast? A. Ja, dit is altijd mogelijk. B. Nee, dit is niet mogelijk. C. Dit is alleen mogelijk indien in de gebruikte queries in SELECT het gebruik van * niet voorkomt. 2 van 30 Er worden verschillende eisen gesteld waaraan een database-managementsyteem (DBMS) en een database moeten voldoen. Hoort: 'Verschillende views van gebruikers op dezelfde gegevens moeten worden ondersteund' tot die eisen? A. ja B. nee 3 van 30 Kan men in een relationele database zoeken op elk gegeven, zonder daar eerst een index voor te creëren? A. ja B. nee EXIN, DBSQLF 4/44

5 4 van 30 Een winkelketen wil gegevens vastleggen van artikelen en leveranciers. Men wil zowel overzichten van leveranciers per artikel kunnen maken, als van artikelen per leverancier. In welk databasemodel moeten gegevens dubbel worden opgeslagen om beide soorten overzichten mogelijk te maken? A. in het hiërarchische model B. in het netwerkmodel C. in het relationele model 5 van 30 Welke van onderstaande beweringen over een kandidaatsleutel is juist? A. Elke kandidaatsleutel is tevens vreemde sleutel. B. Elke kandidaatsleutel omvat alle attributen van de primaire sleutel. C. Elke relatie heeft precies één kandidaatsleutel. D. Elke waarde van een kandidaatsleutel in een relationele tabel is uniek. 6 van 30 Onderstaande relaties hebben betrekking op afschriften van een bankrekening: AFSCHRIFT (jaar, volgnummer, beginsaldo, eindsaldo) POST (<jaar, volgnummer>, postnummer, omschrijving, valutadatum, bedrag, activiteitnummer) Elk afschrift bevat één of meer posten. Elke post hoort bij één bepaald afschrift. Om deze samenhang vast te leggen wordt in het relationele model gebruik gemaakt van primaire en vreemde sleutels. Lees in dit verband onderstaande bewering: De referentiële integriteit schrijft voor dat het bij een post behorende afschrift aanwezig is. Is deze bewering juist? A. Ja, maar alleen omdat de vreemde sleutel ook deel uitmaakt van de primaire sleutel. B. Ja, omdat referentiële integriteit dit nu eenmaal voorschrijft. C. Nee, want het is het gevolg van entiteitsintegriteit. EXIN, DBSQLF 5/44

6 7 van 30 Onderstaande relaties hebben betrekking op een vereniging en haar leden: VERENIGING (verenigingnaam, contributie, betaalperiode) LID (lidnaam, adres, postcode, plaats, ingangsdatum, betaalperiode) Voor de relatie VERENIGING voert men één tupel in (en niet meer dan één) met als sleutel 'St Caecilia'. Lees in dit verband deze bewering: 'De hoogte van de contributie is voor alle leden hetzelfde.' Is deze bewering juist? A. Ja, doordat in de relatie VERENIGING één tupel voorkomt geldt die voor alle leden. B. Nee, want er is geen vreemde sleutel naar de relatie VERENIGING opgenomen. C. Nee, want wat wordt opgeslagen voor betaalperiode in de relatie VERENIGING hoeft niet hetzelfde te zijn als in relatie LID. 8 van 30 Onderstaande relatie heeft betrekking op leden van een vereniging: LID (lidnaam, adres, postcode, plaats, ingangsdatum, betaalperiode) Lees in dit verband deze bewering: 'Bij het registreren van een lid hoeft het adres niet ingevuld te worden.' Is deze bewering juist? A. ja B. nee EXIN, DBSQLF 6/44

7 9 van 30 Onderstaande relatie betreft leden van een vereniging: LID (lidnaam, adres, postcode, plaats, ingangsdatum, betaalperiode) Lees in dit verband deze bewering: 'Bij deze vereniging kan één persoon tegelijkertijd op twee verschillende adressen geregistreerd staan.' Is deze bewering juist? A. Ja, door maar alleen door het opnemen van twee tupels voor eenzelfde lid met verschillende waarden voor het attribuut adres. B. Nee, je kunt per persoon maar één tupel in de relatie LID opnemen. C. Nee, want een bepaalde waarde voor het attribuut lidnaam komt dan dubbel voor. 10 van 30 Hoeveel attributen bevat een vreemde sleutel? A. meer dan één attribuut B. minimaal één attribuut C. niet meer dan één attribuut 11 van 30 Bekijk de volgende relatie: STUDENT (studentnummer, studentnaam, studentadres,...) In de relatie STUDENT komen bij studentnummer gegarandeerd slechts unieke waarden voor. Hoe wordt studentnummer in dit verband genoemd? A. kandidaatsleutel B. samengestelde sleutel C. vreemde sleutel EXIN, DBSQLF 7/44

8 12 van 30 Een verhuurder hanteert een database waarin onder andere gegevens van panden en van verhuur zijn vastgelegd: PANPAND (nummer, naam, adres, plaats, huur) HUUR (huurdernaam, <nummer>, contractbegindatum, contracteinddatum, bankrekeningnummer) Kent een pand meer dan één contractperiodes? A. Ja, als er in de relatie HUUR voor het pand voor zowel contractbegindatum als contracteinddatum een waarde is opgenomen. B. Ja, wanneer er voor een pand meer dan één tupel in de relatie HUUR voorkomt waarin waarden zijn opgenomen voor contractbegindatum en voor contracteinddatum. C. Nee, want er is in de relatie HUUR niet altijd een waarde opgenomen voor het attribuut contracteinddatum. 13 van 30 Bekijk de volgende relatie: filmnr. titel regisseurnr Jaar tijdsduur 1 Manhattan Crimes of the heart Looking for Mr Goodbar Pretty Woman The postman always rings twice The postman always rings twice Wat is een juiste benaming voor het vet weergegeven deel? A. attribuut B. attribuutnaam C. attribuutwaarde 14 van 30 Met welk begrip in relationele database komt het begrip 'tupel' overeen? A. kolom B. rij C. tabel EXIN, DBSQLF 8/44

9 15 van 30 Bekijk de volgende relatie: SPORTCLUB (clubnaam, woonplaats, contributie, sport) Sportclub clubnaam woonplaats contributie sport Vitesse Rotterdam 300 voetbal Vitesse Schiedam 300 atletiek Vita Rotterdam 280 voetbal Vita Schiedam 280 voetbal Is de inhoud van bovenstaande tabel toegestaan uitgaande van de gegeven relatie? A. ja B. nee 16 van 30 Bekijk de volgende relaties: REISGIDS (gidsnr, titel, ingangsdatum, einddatum) DRUKORDER (bestelnr, <gidsnr>, datumbestelling, aantalbesteld, datumgeleverd) Waarom is er uitgaande van de gegeven relaties sprake van referentiële integriteit? A. Elk tupel van de relatie REISGIDS heeft een unieke waarde voor het attribuut gidsnr. B. Het attribuut gidsnr in de relatie DRUKORDER is een vreemde sleutel. Hierdoor kan een tupel alleen worden toegevoegd als in de relatie REISGIDS een tupel voorkomt met dezelfde waarde van het attribuut gidsnr als dat van het toe te voegen tupel. C. Omdat het attribuut gidsnr een vreemde sleutel is die in de relatie DRUKORDER geen onderdeel van de primaire sleutel uitmaakt. 17 van 30 In een database kunnen gegevens met Data Control Language (DCL) worden gewijzigd en toegevoegd. Is deze bewering juist? A. ja B. nee EXIN, DBSQLF 9/44

10 18 van 30 Bekijk de volgende relaties uit een database: KLANT (klantnr, naam, adres, woonpl, regio) FACTUUR (factnr, datum, klantnr, bedrag, betaald) Bekijk onderstaande opdracht: SELECT naam, factnr FROM klant, factuur WHERE bedrag > 600 AND factuur.klantnr = klant.klantnr Lees in dit verband onderstaande bewering: De opdracht toont de namen van klanten en de nummers van aan hen gezonden facturen met een bedrag van ten minste 600 euro. Is deze bewering juist? A. ja B. nee 19 van 30 Bekijk onderstaande DCL-opdrachten: GRANT SELECT ON TABLE activiteit TO Carla, Lies GRANT INSERT, DELETE ON TABLE lid TO Carla Gegeven twee DML-opdrachten. 1: SELECT a-omschrijving FROM activiteit WHERE activiteitnummer = 27 2: UPDATE lid SET ingangsdatum = ' ' WHERE naam = 'J. van Heumel' Welke personen zijn gerechtigd beide DML-opdrachten door het DBMS te laten uitvoeren? A. alleen Carla B. alleen Lies C. Carla en Lies D. geen van beiden EXIN, DBSQLF 10/44

11 20 van 30 Aankoop Klantnr Datum Bedrag SELECT klantnr FROM aankoop GROUP BY klantnr HAVING SUM (Bedrag) > 100 Welk resultaat wordt verkregen als de gegeven SELECT-opdracht op de gegeven tabel wordt toegepast? A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 3 C. 2, 3 D. 3 EXIN, DBSQLF 11/44

12 21 van 30 Bekijk de volgende relaties: VESTIGING (vesnaam, branche, plaats) WERKNEMER (w#, wnaam, afdeling, fnaam, salaris, <vesnaam>) De volgende CREATE TABLE opdracht geeft een deel van de statements weer om de tabel WERKNEMER te creëren op basis van de gegeven relaties. CREATE TABLE werknemer (w# SMALLINT NOT NULL, wnaam CHAR (8), afdeling CHAR (12), fnaam CHAR (12), salaris DECIMAL (10), vesnaam CHAR (10),...) Wat moet op de plaats van de puntjes komen te staan op basis van bovenstaande gegevens? A. PRIMARY KEY (vesnaam) FOREIGN KEY (w#) REFERENCES vestiging B. PRIMARY KEY (w#), FOREIGN KEY (vesnaam) REFERENCES vestiging C. PRIMARY KEY (w#), FOREIGN KEY (w#) REFERENCES vestiging D. PRIMARY KEY (w#, FOREIGN KEY vesnaam) REFERENCES vestiging EXIN, DBSQLF 12/44

13 22 van 30 Teams Teamnummer Datum Punten T T T T T Resultaat: T1 T2 Welke SELECT opdracht heeft het gegeven resultaat? A. SELECT DISTINCT Teamnummer FROM Teams B. SELECT DISTINCT Teamnummer FROM Teams WHERE datum = ' ' C. SELECT Teamnummer FROM Teams WHERE datum = ' ' D. SELECT Teamnummer FROM Teams WHERE datum = ' ' EXIN, DBSQLF 13/44

14 23 van 30 Drukorder bestelnr gidsnr datumbestelling aantalbesteld SELECT gidsnr, COUNT (aantalbesteld) FROM drukorder WHERE datumbestelling < ' ' AND aantalbesteld > 200 GROUP BY gidsnr Deze SQL-opdracht geeft het volgende resultaat: Drukorder gidsnr 1038 x 2038 y count (aantalbesteld) Wat moet voor x en y worden ingevuld om het resultaat van de gegeven SQL-opdracht op de gegeven tabel DRUKORDER weer te geven? A. x=2 en y=2 B. x=3 en y=2 C. x=700 en y=900 D. x=900 en y=900 EXIN, DBSQLF 14/44

15 24 van 30 Gegeven zijn de volgende relaties: REISGIDS (gidsnr, titel, ingangsdatum, einddatum) REISPRODUCT (productnr, soortproduct, <gidsnr>, omschrijving, bestemming, aantal dagen, soortverblijf, soortvervoer, soortvermaak) Men wil met de opdracht CREATE TABLE de tabel REISPRODUCT creëren. De volgende onvolledige DDL-opdracht wordt hiervoor gebruikt: CREATE TABLE reisproduct ( soortproduct CHAR(30) NOT NULL, gidsnr INTEGER, omschrijving CHAR(30), bestemming CHAR(30), aantaldagen INTEGER, soortverblijf CHAR(20) NOT NULL, soortvervoer CHAR(20) NOT NULL, soortvermaak CHAR(20),... ) Hoe moet de DDL-opdracht worden aangevuld om de tabel REISPRODUCT correct te creëren? A. productnr INTEGER NOT NULL, FOREIGN KEY(productnr, gidsnr) REFERENCES reisgids B. productnr INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY(productnr), FOREIGN KEY(gidsnr) REFERENCES reisgids C. PRIMARY KEY(productnr INTEGER), FOREIGN KEY(gidsnr) REFERENCES reisgids EXIN, DBSQLF 15/44

16 25 van 30 Bekijk het volgende relationele schema: REISGIDS (gidsnr, titel, ingangsdatum, einddatum) KLANT (klantnr, soortklant, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnr, faxnr, adres, contactpersoon) GIDSAANVRAAG (<klantnr>, <gidsnr>, datumaanvraag, aantalgevraagd, datumverzending, aantalverzonden) De systeembeheerder wil de tabel GIDSAANVRAAG schonen. Hij wil met behulp van een SQLopdracht alle rijen, waarvan het aantal aangevraagd gelijk is aan het aantal verzonden, uit de tabel verwijderen. Welke SQL-opdracht levert het gewenste resultaat? A. DELETE FROM gidsaanvraag WHERE aantalgevraagd = aantalverzonden B. DELETE FROM gidsaanvraag WHERE klantnr IN (SELECT klantnr FROM gidsaanvraag WHERE aantalgevraagd = aantalverzonden) C. DELETE FROM gidsaanvraag WHERE gidsnr IN (SELECT gidsnr FROM gidsaanvraag WHERE aantalgevraagd = aantalverzonden) EXIN, DBSQLF 16/44

17 26 van 30 Bekijk onderstaande tabel TARIEF: Tarief typehandeling bedrag controle 32 eenvlaksvulling 37 tweevlaksvulling 50 wortelkanaal 85 Bij de overgang naar de euro moest in de tabel TARIEF elk bedrag worden gedeeld door 2.2. Welke SQL-query leidt tot het gewenste resultaat? A. INSERT INTO bedrag VALUES ((32/2.2), (37/2.2), (50/2.2), (85/2.2)) B. INSERT INTO tarief VALUES ((32/2.2), (37/2.2), (50/2.2), (85/2.2)) C. UPDATE bedrag SET bedrag = bedrag/2.2 D. UPDATE tarief SET bedrag = bedrag/ van 30 Bekijk de volgende GRANT-opdracht: GRANT ALTER ON werknemer TO Piet Wat mag Piet volgens de GRANT-opdracht doen? A. nieuwe kolommen aan de tabel WERKNEMER toevoegen B. rijen aan de tabel WERKNEMER toevoegen C. waarden in rijen in de tabel WERKNEMER wijzigen EXIN, DBSQLF 17/44

18 28 van 30 SELECT klas FROM klas WHERE leerlingaantal < 14 AND klas IN (SELECT klas FROM vak GROUP BY klas HAVING (SUM) lesaantal = 5) Wat is het resultaat als de gegeven SELECT-opdracht op de gegeven tabellen wordt toegepast? A. 1B 2B 2C B. 1B 2B 2C 3A C. 1B 2C D. 1B 2C 3A EXIN, DBSQLF 18/44

19 29 van 30 Kookboek kookboek recept calorieën Lekker Wokken Hete kip 400 Lekker Wokken Roerbak 300 Pasta en zo Macaroni Napoli 600 Pasta en zo Pesto 200 Pasta en zo Lasagne 400 Ovenschotels Lasagne 500 Lees de volgende informatiebehoefte: Geef alle gegevens van recepten waarvoor geldt dat het recept in vergelijking met de andere recepten in hetzelfde kookboek het maximaal aantal calorieën bevat. Gegeven is de volgende SELECT opdracht: SELECT * FROM kookboek WHERE calorieën = (SELECT MAX (calorieën) FROM kookboek GROUP BY kookboek) Kan door middel van de SELECT-opdracht de gevraagde informatie worden verkregen? A. ja B. nee EXIN, DBSQLF 19/44

20 30 van 30 Bekijk de volgende tabel en informatiebehoefte: Circuit loper datum plaats punten Geef van de lopers die op plaats 1 hebben gestaan het aantal keren dat ze op plaats 1 hebben gestaan. Om de informatie te verkrijgen wordt gebruik gemaakt van de volgende SELECT-opdracht: SELECT loper, count(*) FROM circuit GROUP BY loper HAVING plaats = 1 Is de gegeven SELECT-opdracht juist? A. ja B. nee EXIN, DBSQLF 20/44

21 Antwoordindicatie 1 van 30 Een verkooporganisatie heeft een relationele database, waarin onder andere de volgende relatie is ondergebracht: KLANT(klantnr, klantnaam, klantadres, klantsaldo) De organisatie wil ook gegevens van klanten in het buitenland kunnen vastleggen en moet daarvoor de relatie KLANT met een aantal attributen uitbreiden. Is het altijd mogelijk om de relatie KLANT uit te breiden zonder dat bestaande queries daarvoor moeten worden aangepast? A. Ja, dit is altijd mogelijk. B. Nee, dit is niet mogelijk. C. Dit is alleen mogelijk indien in de gebruikte queries in SELECT het gebruik van * niet voorkomt. A. Onjuist. Bij het gebruik maken van * in de select wordt de uitkomst na het toevoegen van kolommen anders. B. Onjuist. Het is onder voorwaarden wel mogelijk, zie bij alternatief C. C. Juist. In het geval van het niet gebruiken van * in de select kunnen queries nooit gebruik maken van nog niet bestaande attributen. Het toevoegen van nieuwe attributen is daarom geen probleem. Bij het verwijderen van bestaande attributen, die misschien in queries voorkomen, zou dat wel een probleem kunnen zijn. 2 van 30 Er worden verschillende eisen gesteld waaraan een database-managementsyteem (DBMS) en een database moeten voldoen. Hoort: 'Verschillende views van gebruikers op dezelfde gegevens moeten worden ondersteund' tot die eisen? A. ja B. nee A. Juist. Deze eis moet volgens de literatuur inderdaad worden gesteld (boek A: blz 12). B. Onjuist. Deze eis moet volgens de literatuur wel worden gesteld (boek A: blz. 12). EXIN, DBSQLF 21/44

22 3 van 30 Kan men in een relationele database zoeken op elk gegeven, zonder daar eerst een index voor te creëren? A. ja B. nee A. Juist. Een index versnelt het zoeken, maar is voor het zoeken zelf niet noodzakelijk. B. Onjuist. Een index versnelt het zoeken, maar is voor het zoeken zelf niet noodzakelijk. 4 van 30 Een winkelketen wil gegevens vastleggen van artikelen en leveranciers. Men wil zowel overzichten van leveranciers per artikel kunnen maken, als van artikelen per leverancier. In welk databasemodel moeten gegevens dubbel worden opgeslagen om beide soorten overzichten mogelijk te maken? A. in het hiërarchische model B. in het netwerkmodel C. in het relationele model A. Juist. Bij het hiërarchische model vindt de benadering altijd plaats vanuit de 'root'. Wil men artikelen per leverancier, dan staat de leverancier in de root van de fysieke database en de bijbehorende artikelen staan in de hiërarchie daaronder. Wil men leveranciers per artikel, dan staat het artikel in de root van de fysieke database en de bijbehorende leveranciers staan in de hiërarchie daaronder. Dat houdt in dat er twee fysieke databases nodig zijn met, per definitie, overtollige gegevens. B. Onjuist. In het netwerkmodel benadert men artikelen per leverancier door een leverancierrecord te zoeken en vervolgens de ketting van bijbehorende artikelen af te lopen. Leveranciers per artikel krijgt men door een artikelrecord te zoeken en vervolgens de ketting van bijbehorende leveranciers af te lopen. Al deze records en bijbehorende kettingen bevinden zich in één fysieke database, zonder overtollige gegevens. C. Onjuist. In het relationele model benadert men artikelen per leverancier door in de tabel 'leveranciersartikelen' alle rijen te nemen die dezelfde leverancierscode hebben. Leveranciers per artikel krijgt men door in dezelfde tabel alle rijen te nemen die dezelfde artikelcode hebben. Heeft men behoefte aan leveranciers- of artikelgegevens, dan zoekt men die met de betreffende code (sleutel) op in de tabel 'leveranciers', respectievelijk 'artikelen'. In het relationele model heeft men geen redundantie van gegevens (anders dan sleutels). EXIN, DBSQLF 22/44

23 5 van 30 Welke van onderstaande beweringen over een kandidaatsleutel is juist? A. Elke kandidaatsleutel is tevens vreemde sleutel. B. Elke kandidaatsleutel omvat alle attributen van de primaire sleutel. C. Elke relatie heeft precies één kandidaatsleutel. D. Elke waarde van een kandidaatsleutel in een relationele tabel is uniek. A. Onjuist. Een vreemde sleutel in een relatie geeft het verband weer met een andere relatie, waar deze vreemde sleutel de primaire sleutel is. Dezelfde waarde kan daardoor in meer dan één tupel voorkomen. Een voorwaarde voor een kandidaatsleutel is dat elke waarde uniek is. Daar wordt dan niet aan voldaan. B. Onjuist. Het is waar dat de primaire sleutel tevens een kandidaatsleutel was. De bewering dat elke kandidaatsleutel alle attributen van de primaire sleutel bevat, is niet waar. Dan zou er in elke relatie maar één kandidaatsleutel mogelijk zijn. C. Onjuist. Een relatie kan meer dan één kandidaatsleutel hebben; één wordt verkozen als primaire sleutel. D. Juist. Een kandidaatsleutel is een mogelijke primaire sleutel van een tabel. Een voorwaarde voor een primaire sleutel is dat elke waarde uniek is. EXIN, DBSQLF 23/44

24 6 van 30 Onderstaande relaties hebben betrekking op afschriften van een bankrekening: AFSCHRIFT (jaar, volgnummer, beginsaldo, eindsaldo) POST (<jaar, volgnummer>, postnummer, omschrijving, valutadatum, bedrag, activiteitnummer) Elk afschrift bevat één of meer posten. Elke post hoort bij één bepaald afschrift. Om deze samenhang vast te leggen wordt in het relationele model gebruik gemaakt van primaire en vreemde sleutels. Lees in dit verband onderstaande bewering: De referentiële integriteit schrijft voor dat het bij een post behorende afschrift aanwezig is. Is deze bewering juist? A. Ja, maar alleen omdat de vreemde sleutel ook deel uitmaakt van de primaire sleutel. B. Ja, omdat referentiële integriteit dit nu eenmaal voorschrijft. C. Nee, want het is het gevolg van entiteitsintegriteit. A. Onjuist. Het deel uitmaken van de primaire sleutel zorgt er alleen voor dat er een waarde is. Deze waarde komt door het deel uitmaken van de primaire sleutel zelf niet noodzakelijk ook voor als primaire sleutel van de relatie AFSCHRIFT. Dit komt alleen door de referentiële integriteit. B. Juist. Door in POST een vreemde sleutel op te nemen die verwijst naar de primaire sleutel van AFSCHRIFT wordt er voor gezorgd dat geen posten kunnen worden toegevoegd voordat het bijbehorende afschrift is ingevoerd, en dat een afschrift niet kan worden verwijderd zolang er nog posten van aanwezig zijn. C. Onjuist. Entiteitsintegriteit zorgt alleen voor het opnemen van een unieke waarde van de primaire sleutel. Deze waarde hoeft (voor entiteitsintegriteit) niet een waarde te zijn die aansluit op één van de waarden van de primaire sleutel van de relatie AFSCHRIFT. EXIN, DBSQLF 24/44

25 7 van 30 Onderstaande relaties hebben betrekking op een vereniging en haar leden: VERENIGING (verenigingnaam, contributie, betaalperiode) LID (lidnaam, adres, postcode, plaats, ingangsdatum, betaalperiode) Voor de relatie VERENIGING voert men één tupel in (en niet meer dan één) met als sleutel 'St Caecilia'. Lees in dit verband deze bewering: 'De hoogte van de contributie is voor alle leden hetzelfde.' Is deze bewering juist? A. Ja, doordat in de relatie VERENIGING één tupel voorkomt geldt die voor alle leden. B. Nee, want er is geen vreemde sleutel naar de relatie VERENIGING opgenomen. C. Nee, want wat wordt opgeslagen voor betaalperiode in de relatie VERENIGING hoeft niet hetzelfde te zijn als in relatie LID. A. Juist. In de relatie LID komt geen contributie voor, dus er kan maar één waarde worden vastgelegd, in de relatie VERENIGING. B. Onjuist. Door het opnemen van precies één tupel geldt de waarde voor contributie algemeen. Een vreemde sleutel is nodig wanneer er meer tupels in de relatie VERENIGING worden vastgelegd. C. Onjuist. Betaalperiode zegt niets over de hoogte van de contributie. 8 van 30 Onderstaande relatie heeft betrekking op leden van een vereniging: LID (lidnaam, adres, postcode, plaats, ingangsdatum, betaalperiode) Lees in dit verband deze bewering: 'Bij het registreren van een lid hoeft het adres niet ingevuld te worden.' Is deze bewering juist? A. ja B. nee A. Onjuist. Adres is een deel van de primaire sleutel; deze moet altijd volledig worden ingevuld. B. Juist. Adres is een deel van de primaire sleutel; deze moet altijd volledig worden ingevuld. EXIN, DBSQLF 25/44

26 9 van 30 Onderstaande relatie betreft leden van een vereniging: LID (lidnaam, adres, postcode, plaats, ingangsdatum, betaalperiode) Lees in dit verband deze bewering: 'Bij deze vereniging kan één persoon tegelijkertijd op twee verschillende adressen geregistreerd staan.' Is deze bewering juist? A. Ja, door maar alleen door het opnemen van twee tupels voor eenzelfde lid met verschillende waarden voor het attribuut adres. B. Nee, je kunt per persoon maar één tupel in de relatie LID opnemen. C. Nee, want een bepaalde waarde voor het attribuut lidnaam komt dan dubbel voor. A. Juist, want het is de combinatie van lidnaam en adres die uniek moet zijn. De betreffende persoon wordt in deze situatie dan wel als twee verschillende leden gezien. B. Onjuist. Beperkingen gelden alleen voor het opnemen van tupels. Als iemand meer dan één adres heeft, dan kunnen diens naam in combinatie met de verschillende adressen gewoon vastgelegd worden. C. Onjuist. Lidnaam is slechts een deel van een primaire sleutel. Waarden van delen van de primaire sleutel mogen dubbel voorkomen. Alleen combinaties van alle waarden voor de attributen van een primaire sleutel mogen dit niet. 10 van 30 Hoeveel attributen bevat een vreemde sleutel? A. meer dan één attribuut B. minimaal één attribuut C. niet meer dan één attribuut A. Onjuist. Een vreemde sleutel kán uit meer dan één attribuut bestaan, maar het hoeft niet. B. Juist. Een vreemde sleutel kán uit meer dan één attribuut bestaan, maar het hoeft niet. C. Onjuist. Een vreemde sleutel kán uit meer dan één attribuut bestaan, maar het hoeft niet. EXIN, DBSQLF 26/44

27 11 van 30 Bekijk de volgende relatie: STUDENT (studentnummer, studentnaam, studentadres,...) In de relatie STUDENT komen bij studentnummer gegarandeerd slechts unieke waarden voor. Hoe wordt studentnummer in dit verband genoemd? A. kandidaatsleutel B. samengestelde sleutel C. vreemde sleutel A. Juist. Ieder attribuut (of combinatie van...) dat primaire sleutel zou kunnen zijn is een kandidaatsleutel. Dat geldt dus ook voor 'studentnummer'. B. Onjuist. Een samengestelde sleutel is een combinatie van attributen. Dat geldt niet voor 'studentnummer', dat hier kandidaatsleutel (of mogelijk zelfs primaire sleutel) is. C. Onjuist. Een vreemde sleutel is een attribuut dat in een andere (of dezelfde) tabel als primaire sleutel voorkomt. Dat geldt niet voor 'studentnummer', dat hier kandidaatsleutel is. Het is niet zeker of 'studentnummer' ook primaire sleutel is. 12 van 30 Een verhuurder hanteert een database waarin onder andere gegevens van panden en van verhuur zijn vastgelegd: PANPAND (nummer, naam, adres, plaats, huur) HUUR (huurdernaam, <nummer>, contractbegindatum, contracteinddatum, bankrekeningnummer) Kent een pand meer dan één contractperiodes? A. Ja, als er in de relatie HUUR voor het pand voor zowel contractbegindatum als contracteinddatum een waarde is opgenomen. B. Ja, wanneer er voor een pand meer dan één tupel in de relatie HUUR voorkomt waarin waarden zijn opgenomen voor contractbegindatum en voor contracteinddatum. C. Nee, want er is in de relatie HUUR niet altijd een waarde opgenomen voor het attribuut contracteinddatum. A. Onjuist. Dit laat nog vrij dat voor een pand slechts één tupel in de relatie HUUR is vastgelegd. B. Juist. Zodra voor een pand meer dan één tupel in de relatie HUUR voorkomt zijn er meer contractperiodes. Een pand 'kent' deze periodes als er waarden zijn voor contractbegindatum en contracteinddatum. C. Onjuist. Er kan uiteraard een contractsperiode lopen die nog niet is afgesloten, maar er kan daarnaast meer dan één tupel zijn opgenomen met ingevulde waarden voor contractbegindatum en contracteinddatum. EXIN, DBSQLF 27/44

28 13 van 30 Bekijk de volgende relatie: filmnr. titel regisseurnr Jaar tijdsduur 1 Manhattan Crimes of the heart Looking for Mr Goodbar Pretty Woman The postman always rings twice The postman always rings twice Wat is een juiste benaming voor het vet weergegeven deel? A. attribuut B. attribuutnaam C. attribuutwaarde A. Juist. Het weergegeven deel is de combinatie van attribuutnaam en attribuutwaarden, samen een attribuut. B. Onjuist. Het weergegeven deel is de combinatie van attribuutnaam en attribuutwaarden, samen een attribuut. C. Onjuist. Het weergegeven deel is de combinatie van attribuutnaam en attribuutwaarden, samen een attribuut. 14 van 30 Met welk begrip in relationele database komt het begrip 'tupel' overeen? A. kolom B. rij C. tabel A. Onjuist. Het begrip 'kolom' komt overeen met het begrip 'attribuut'. B. Juist. Het begrip 'rij' komt overeen met het begrip 'tupel'. C. Onjuist. Het begrip 'tabel' komt overeen met het begrip 'relatie'. EXIN, DBSQLF 28/44

29 15 van 30 Bekijk de volgende relatie: SPORTCLUB (clubnaam, woonplaats, contributie, sport) Sportclub clubnaam woonplaats contributie sport Vitesse Rotterdam 300 voetbal Vitesse Schiedam 300 atletiek Vita Rotterdam 280 voetbal Vita Schiedam 280 voetbal Is de inhoud van bovenstaande tabel toegestaan uitgaande van de gegeven relatie? A. ja B. nee A. Juist. De inhoud van de tabel is een toegestane inhoud. De entiteitsintegriteit is niet overtreden. B. Onjuist. De inhoud van de tabel is een toegestane inhoud. De entiteitsintegriteit is niet overtreden. 16 van 30 Bekijk de volgende relaties: REISGIDS (gidsnr, titel, ingangsdatum, einddatum) DRUKORDER (bestelnr, <gidsnr>, datumbestelling, aantalbesteld, datumgeleverd) Waarom is er uitgaande van de gegeven relaties sprake van referentiële integriteit? A. Elk tupel van de relatie REISGIDS heeft een unieke waarde voor het attribuut gidsnr. B. Het attribuut gidsnr in de relatie DRUKORDER is een vreemde sleutel. Hierdoor kan een tupel alleen worden toegevoegd als in de relatie REISGIDS een tupel voorkomt met dezelfde waarde van het attribuut gidsnr als dat van het toe te voegen tupel. C. Omdat het attribuut gidsnr een vreemde sleutel is die in de relatie DRUKORDER geen onderdeel van de primaire sleutel uitmaakt. A. Onjuist. Deze uitspraak geeft entiteitsintegriteit aan en niet referentiële integriteit. B. Juist. In relatie drukorder is de vreemde sleutel gidsnr. Het attribuut gidsnr in relatie drukorder mag alleen waarden bevatten die overeen komen met waarden voor gidsnr in relatie reisgids. C. Onjuist. Referentiële integriteit bestaat ongeacht of en vreemde sleutel deel uitmaakt van de primaire sleutel in de relatie waarin hij voorkomt. EXIN, DBSQLF 29/44

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL)

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48

Nadere informatie

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE...

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... Databases+SQL 1 Inhoud Informatie verwerking en databases... 4 RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... 18 SQL ORDER BY... 19 SQL Aggregate

Nadere informatie

Inleiding... 3. 1 Databases en Data Base Management Systems... 3. 2 Tabellen... 3. 3 Wat is SQL?... 5

Inleiding... 3. 1 Databases en Data Base Management Systems... 3. 2 Tabellen... 3. 3 Wat is SQL?... 5 1 Inhoudsopgave. Inleiding.... 3 1 Databases en Data Base Management Systems.... 3 2 Tabellen.... 3 3 Wat is SQL?... 5 4 Gegevens opvragen (deel 1).... 5 4.1 Boolean operatoren.... 7 4.2 IN en BETWEEN

Nadere informatie

Het SQL Leerboek zevende editie Objectrelationele Concepten in SQL

Het SQL Leerboek zevende editie Objectrelationele Concepten in SQL Het SQL Leerboek zevende editie Objectrelationele Concepten in SQL Auteur: Rick F. van der Lans Versie: 1.0 Datum: Februari 2012 2 Het SQL Leerboek Objectrelationele concepten Februari 2012 Alle rechten

Nadere informatie

Relationele databases en SQL: samenvattingen

Relationele databases en SQL: samenvattingen Relationele databases en SQL: samenvattingen Hoofdstuk 1 Paragraaf 1.1 Het relationele model is de theorie over gegevensverzamelingen bestaande uit tabellen, de wijze waarop tabellen onderling samenhangen

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 12 antwoordindicatie 26

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 28 beoordeling EXIN

Nadere informatie

Databaseontwikkeling Access 2010 > 4

Databaseontwikkeling Access 2010 > 4 Ben Groenendijk Databaseontwikkeling Acces 2010 > 4 Databaseontwikkeling Access 2010 bespreekt op praktische wijze hoe men een informatiebehoefte omzet in een op professioneel niveau bruikbare database.

Nadere informatie

Databaseontwikkeling 4 (Access 2003)

Databaseontwikkeling 4 (Access 2003) Databaseontwikkeling 4 (Access 2003) Databaseontwikkeling 4 (Access 2003) Ies Korpershoek Ben Groenendijk Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ONTWERP VAN RELATIONELE DATABANKEN Basisprogramma. Opleidingen informatica

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ONTWERP VAN RELATIONELE DATABANKEN Basisprogramma. Opleidingen informatica Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ONTWERP VAN RELATIONELE DATABANKEN Basisprogramma Opleidingen informatica Deze cursus is eigendom van de VDAB 2/70 Inhoudsopgave 1.1 Gegevens

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

SQL vs. NoSQL: een uiteenzetting

SQL vs. NoSQL: een uiteenzetting SQL vs. NoSQL: een uiteenzetting Vervang deze tekst door een grafische illustratie van het project. Project aangeboden door Tim Dhondt voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication

Nadere informatie

Moderne Naamkunde - Access practicum 1. Databases

Moderne Naamkunde - Access practicum <David Onland en Gerrit Bloothooft juni 2008> 1. Databases Moderne Naamkunde - Access practicum 1 Databases Wat zijn databases? Databases worden gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te beheren en om te zetten in

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks System Administration Advanced (SAA) editie 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 35 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks System Administration Advanced (SAA) editie 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 35 beoordeling Voorbeeldexamen SAA I-Tracks System Administration Advanced (SAA) editie 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 35 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Je kunt een Data Flow Diagram (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven.

Je kunt een Data Flow Diagram (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven. HOOFDSTUK 2 Module 2 - Schematechnieken en databases 2.1 Inleiding Wat is een? Je kunt een (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven. Een DFD geeft een beperkte weergave van

Nadere informatie

Handleiding. Access 2003/2007

Handleiding. Access 2003/2007 Handleiding Access 2003/2007 (Versie 6.5) behorende bij het vak OGO 1.1: Van Model tot Systeem (2IO05) Opleiding Technische Informatica Handleiding Access 2003/2007 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING MICROSOFT

Nadere informatie

4/6 Databaseservices

4/6 Databaseservices Networking Services 4/6 Databaseservices 4/6.1 My SQL -basisvaardigheden Ook in een Novell-omgeving zult u het steeds vaker tegen: My SQL is in toenemende mate belangrijk als systeemdatabase die door verschillende

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Relationele databanken

Relationele databanken Relationele databanken De meeste databanken zijn relationeel. Gegevens in tabellen. Relationele model stoelt op de verzamelingenleer (leer der relaties). Relatie betekent hier tabel. Grote kracht van deze

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 voorbeeldexamen IPSR IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 18 antwoordindicatie 44 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

EMBEDDED SQL. Inleiding. Queries en update-opdrachten. Embedden en hostvariabelen

EMBEDDED SQL. Inleiding. Queries en update-opdrachten. Embedden en hostvariabelen Inleiding In het boek Databases & SQL wordt beschreven hoe opdrachten in de programmeertaal SQL gebruikt worden om de inhoud van een relationele database te raadplegen en te bewerken. SQL wordt daarbij

Nadere informatie

Verenigingsadministratie Versie 2.7.6

Verenigingsadministratie Versie 2.7.6 Verenigingsadministratie Versie 2.7.6 Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het KNZV-Limburg verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset,

Nadere informatie

Eindverslag bachelorproject

Eindverslag bachelorproject Eindverslag bachelorproject Open source databaseondersteuning in TOPdesk Enterprise BSc-project (IN3700) bij TOPdesk Namen: Remco Luitwieler 1159828 Tom Pesman 1128884 Datum: 4 juli 2007 Bedrijf: TOP Informatie

Nadere informatie