voorbeeldexamen I-Tracks Databases and SQL Foundation Voorbeeldexamen DBSQLF Uitgave juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen I-Tracks Databases and SQL Foundation Voorbeeldexamen DBSQLF Uitgave juni 2006"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen Databases and SQL Foundation (DBSQLF) I-Tracks Databases and SQL Foundation Voorbeeldexamen DBSQLF Uitgave juni 2006 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 21 antwoordindicatie 44 beoordeling EXIN Kantoor Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Telefoon (030) Fax (030) Internet

2 Copyright 2006 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere vorm dan ook zonder toestemming van EXIN. EXIN, DBSQLF 2/44

3 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen Databases and SQL Foundation (DBSQLF). Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elk goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Bij 20 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 60 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! EXIN, DBSQLF 3/44

4 Voorbeeldexamen 1 van 30 Een verkooporganisatie heeft een relationele database, waarin onder andere de volgende relatie is ondergebracht: KLANT(klantnr, klantnaam, klantadres, klantsaldo) De organisatie wil ook gegevens van klanten in het buitenland kunnen vastleggen en moet daarvoor de relatie KLANT met een aantal attributen uitbreiden. Is het altijd mogelijk om de relatie KLANT uit te breiden zonder dat bestaande queries daarvoor moeten worden aangepast? A. Ja, dit is altijd mogelijk. B. Nee, dit is niet mogelijk. C. Dit is alleen mogelijk indien in de gebruikte queries in SELECT het gebruik van * niet voorkomt. 2 van 30 Er worden verschillende eisen gesteld waaraan een database-managementsyteem (DBMS) en een database moeten voldoen. Hoort: 'Verschillende views van gebruikers op dezelfde gegevens moeten worden ondersteund' tot die eisen? A. ja B. nee 3 van 30 Kan men in een relationele database zoeken op elk gegeven, zonder daar eerst een index voor te creëren? A. ja B. nee EXIN, DBSQLF 4/44

5 4 van 30 Een winkelketen wil gegevens vastleggen van artikelen en leveranciers. Men wil zowel overzichten van leveranciers per artikel kunnen maken, als van artikelen per leverancier. In welk databasemodel moeten gegevens dubbel worden opgeslagen om beide soorten overzichten mogelijk te maken? A. in het hiërarchische model B. in het netwerkmodel C. in het relationele model 5 van 30 Welke van onderstaande beweringen over een kandidaatsleutel is juist? A. Elke kandidaatsleutel is tevens vreemde sleutel. B. Elke kandidaatsleutel omvat alle attributen van de primaire sleutel. C. Elke relatie heeft precies één kandidaatsleutel. D. Elke waarde van een kandidaatsleutel in een relationele tabel is uniek. 6 van 30 Onderstaande relaties hebben betrekking op afschriften van een bankrekening: AFSCHRIFT (jaar, volgnummer, beginsaldo, eindsaldo) POST (<jaar, volgnummer>, postnummer, omschrijving, valutadatum, bedrag, activiteitnummer) Elk afschrift bevat één of meer posten. Elke post hoort bij één bepaald afschrift. Om deze samenhang vast te leggen wordt in het relationele model gebruik gemaakt van primaire en vreemde sleutels. Lees in dit verband onderstaande bewering: De referentiële integriteit schrijft voor dat het bij een post behorende afschrift aanwezig is. Is deze bewering juist? A. Ja, maar alleen omdat de vreemde sleutel ook deel uitmaakt van de primaire sleutel. B. Ja, omdat referentiële integriteit dit nu eenmaal voorschrijft. C. Nee, want het is het gevolg van entiteitsintegriteit. EXIN, DBSQLF 5/44

6 7 van 30 Onderstaande relaties hebben betrekking op een vereniging en haar leden: VERENIGING (verenigingnaam, contributie, betaalperiode) LID (lidnaam, adres, postcode, plaats, ingangsdatum, betaalperiode) Voor de relatie VERENIGING voert men één tupel in (en niet meer dan één) met als sleutel 'St Caecilia'. Lees in dit verband deze bewering: 'De hoogte van de contributie is voor alle leden hetzelfde.' Is deze bewering juist? A. Ja, doordat in de relatie VERENIGING één tupel voorkomt geldt die voor alle leden. B. Nee, want er is geen vreemde sleutel naar de relatie VERENIGING opgenomen. C. Nee, want wat wordt opgeslagen voor betaalperiode in de relatie VERENIGING hoeft niet hetzelfde te zijn als in relatie LID. 8 van 30 Onderstaande relatie heeft betrekking op leden van een vereniging: LID (lidnaam, adres, postcode, plaats, ingangsdatum, betaalperiode) Lees in dit verband deze bewering: 'Bij het registreren van een lid hoeft het adres niet ingevuld te worden.' Is deze bewering juist? A. ja B. nee EXIN, DBSQLF 6/44

7 9 van 30 Onderstaande relatie betreft leden van een vereniging: LID (lidnaam, adres, postcode, plaats, ingangsdatum, betaalperiode) Lees in dit verband deze bewering: 'Bij deze vereniging kan één persoon tegelijkertijd op twee verschillende adressen geregistreerd staan.' Is deze bewering juist? A. Ja, door maar alleen door het opnemen van twee tupels voor eenzelfde lid met verschillende waarden voor het attribuut adres. B. Nee, je kunt per persoon maar één tupel in de relatie LID opnemen. C. Nee, want een bepaalde waarde voor het attribuut lidnaam komt dan dubbel voor. 10 van 30 Hoeveel attributen bevat een vreemde sleutel? A. meer dan één attribuut B. minimaal één attribuut C. niet meer dan één attribuut 11 van 30 Bekijk de volgende relatie: STUDENT (studentnummer, studentnaam, studentadres,...) In de relatie STUDENT komen bij studentnummer gegarandeerd slechts unieke waarden voor. Hoe wordt studentnummer in dit verband genoemd? A. kandidaatsleutel B. samengestelde sleutel C. vreemde sleutel EXIN, DBSQLF 7/44

8 12 van 30 Een verhuurder hanteert een database waarin onder andere gegevens van panden en van verhuur zijn vastgelegd: PANPAND (nummer, naam, adres, plaats, huur) HUUR (huurdernaam, <nummer>, contractbegindatum, contracteinddatum, bankrekeningnummer) Kent een pand meer dan één contractperiodes? A. Ja, als er in de relatie HUUR voor het pand voor zowel contractbegindatum als contracteinddatum een waarde is opgenomen. B. Ja, wanneer er voor een pand meer dan één tupel in de relatie HUUR voorkomt waarin waarden zijn opgenomen voor contractbegindatum en voor contracteinddatum. C. Nee, want er is in de relatie HUUR niet altijd een waarde opgenomen voor het attribuut contracteinddatum. 13 van 30 Bekijk de volgende relatie: filmnr. titel regisseurnr Jaar tijdsduur 1 Manhattan Crimes of the heart Looking for Mr Goodbar Pretty Woman The postman always rings twice The postman always rings twice Wat is een juiste benaming voor het vet weergegeven deel? A. attribuut B. attribuutnaam C. attribuutwaarde 14 van 30 Met welk begrip in relationele database komt het begrip 'tupel' overeen? A. kolom B. rij C. tabel EXIN, DBSQLF 8/44

9 15 van 30 Bekijk de volgende relatie: SPORTCLUB (clubnaam, woonplaats, contributie, sport) Sportclub clubnaam woonplaats contributie sport Vitesse Rotterdam 300 voetbal Vitesse Schiedam 300 atletiek Vita Rotterdam 280 voetbal Vita Schiedam 280 voetbal Is de inhoud van bovenstaande tabel toegestaan uitgaande van de gegeven relatie? A. ja B. nee 16 van 30 Bekijk de volgende relaties: REISGIDS (gidsnr, titel, ingangsdatum, einddatum) DRUKORDER (bestelnr, <gidsnr>, datumbestelling, aantalbesteld, datumgeleverd) Waarom is er uitgaande van de gegeven relaties sprake van referentiële integriteit? A. Elk tupel van de relatie REISGIDS heeft een unieke waarde voor het attribuut gidsnr. B. Het attribuut gidsnr in de relatie DRUKORDER is een vreemde sleutel. Hierdoor kan een tupel alleen worden toegevoegd als in de relatie REISGIDS een tupel voorkomt met dezelfde waarde van het attribuut gidsnr als dat van het toe te voegen tupel. C. Omdat het attribuut gidsnr een vreemde sleutel is die in de relatie DRUKORDER geen onderdeel van de primaire sleutel uitmaakt. 17 van 30 In een database kunnen gegevens met Data Control Language (DCL) worden gewijzigd en toegevoegd. Is deze bewering juist? A. ja B. nee EXIN, DBSQLF 9/44

10 18 van 30 Bekijk de volgende relaties uit een database: KLANT (klantnr, naam, adres, woonpl, regio) FACTUUR (factnr, datum, klantnr, bedrag, betaald) Bekijk onderstaande opdracht: SELECT naam, factnr FROM klant, factuur WHERE bedrag > 600 AND factuur.klantnr = klant.klantnr Lees in dit verband onderstaande bewering: De opdracht toont de namen van klanten en de nummers van aan hen gezonden facturen met een bedrag van ten minste 600 euro. Is deze bewering juist? A. ja B. nee 19 van 30 Bekijk onderstaande DCL-opdrachten: GRANT SELECT ON TABLE activiteit TO Carla, Lies GRANT INSERT, DELETE ON TABLE lid TO Carla Gegeven twee DML-opdrachten. 1: SELECT a-omschrijving FROM activiteit WHERE activiteitnummer = 27 2: UPDATE lid SET ingangsdatum = ' ' WHERE naam = 'J. van Heumel' Welke personen zijn gerechtigd beide DML-opdrachten door het DBMS te laten uitvoeren? A. alleen Carla B. alleen Lies C. Carla en Lies D. geen van beiden EXIN, DBSQLF 10/44

11 20 van 30 Aankoop Klantnr Datum Bedrag SELECT klantnr FROM aankoop GROUP BY klantnr HAVING SUM (Bedrag) > 100 Welk resultaat wordt verkregen als de gegeven SELECT-opdracht op de gegeven tabel wordt toegepast? A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 3 C. 2, 3 D. 3 EXIN, DBSQLF 11/44

12 21 van 30 Bekijk de volgende relaties: VESTIGING (vesnaam, branche, plaats) WERKNEMER (w#, wnaam, afdeling, fnaam, salaris, <vesnaam>) De volgende CREATE TABLE opdracht geeft een deel van de statements weer om de tabel WERKNEMER te creëren op basis van de gegeven relaties. CREATE TABLE werknemer (w# SMALLINT NOT NULL, wnaam CHAR (8), afdeling CHAR (12), fnaam CHAR (12), salaris DECIMAL (10), vesnaam CHAR (10),...) Wat moet op de plaats van de puntjes komen te staan op basis van bovenstaande gegevens? A. PRIMARY KEY (vesnaam) FOREIGN KEY (w#) REFERENCES vestiging B. PRIMARY KEY (w#), FOREIGN KEY (vesnaam) REFERENCES vestiging C. PRIMARY KEY (w#), FOREIGN KEY (w#) REFERENCES vestiging D. PRIMARY KEY (w#, FOREIGN KEY vesnaam) REFERENCES vestiging EXIN, DBSQLF 12/44

13 22 van 30 Teams Teamnummer Datum Punten T T T T T Resultaat: T1 T2 Welke SELECT opdracht heeft het gegeven resultaat? A. SELECT DISTINCT Teamnummer FROM Teams B. SELECT DISTINCT Teamnummer FROM Teams WHERE datum = ' ' C. SELECT Teamnummer FROM Teams WHERE datum = ' ' D. SELECT Teamnummer FROM Teams WHERE datum = ' ' EXIN, DBSQLF 13/44

14 23 van 30 Drukorder bestelnr gidsnr datumbestelling aantalbesteld SELECT gidsnr, COUNT (aantalbesteld) FROM drukorder WHERE datumbestelling < ' ' AND aantalbesteld > 200 GROUP BY gidsnr Deze SQL-opdracht geeft het volgende resultaat: Drukorder gidsnr 1038 x 2038 y count (aantalbesteld) Wat moet voor x en y worden ingevuld om het resultaat van de gegeven SQL-opdracht op de gegeven tabel DRUKORDER weer te geven? A. x=2 en y=2 B. x=3 en y=2 C. x=700 en y=900 D. x=900 en y=900 EXIN, DBSQLF 14/44

15 24 van 30 Gegeven zijn de volgende relaties: REISGIDS (gidsnr, titel, ingangsdatum, einddatum) REISPRODUCT (productnr, soortproduct, <gidsnr>, omschrijving, bestemming, aantal dagen, soortverblijf, soortvervoer, soortvermaak) Men wil met de opdracht CREATE TABLE de tabel REISPRODUCT creëren. De volgende onvolledige DDL-opdracht wordt hiervoor gebruikt: CREATE TABLE reisproduct ( soortproduct CHAR(30) NOT NULL, gidsnr INTEGER, omschrijving CHAR(30), bestemming CHAR(30), aantaldagen INTEGER, soortverblijf CHAR(20) NOT NULL, soortvervoer CHAR(20) NOT NULL, soortvermaak CHAR(20),... ) Hoe moet de DDL-opdracht worden aangevuld om de tabel REISPRODUCT correct te creëren? A. productnr INTEGER NOT NULL, FOREIGN KEY(productnr, gidsnr) REFERENCES reisgids B. productnr INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY(productnr), FOREIGN KEY(gidsnr) REFERENCES reisgids C. PRIMARY KEY(productnr INTEGER), FOREIGN KEY(gidsnr) REFERENCES reisgids EXIN, DBSQLF 15/44

16 25 van 30 Bekijk het volgende relationele schema: REISGIDS (gidsnr, titel, ingangsdatum, einddatum) KLANT (klantnr, soortklant, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnr, faxnr, adres, contactpersoon) GIDSAANVRAAG (<klantnr>, <gidsnr>, datumaanvraag, aantalgevraagd, datumverzending, aantalverzonden) De systeembeheerder wil de tabel GIDSAANVRAAG schonen. Hij wil met behulp van een SQLopdracht alle rijen, waarvan het aantal aangevraagd gelijk is aan het aantal verzonden, uit de tabel verwijderen. Welke SQL-opdracht levert het gewenste resultaat? A. DELETE FROM gidsaanvraag WHERE aantalgevraagd = aantalverzonden B. DELETE FROM gidsaanvraag WHERE klantnr IN (SELECT klantnr FROM gidsaanvraag WHERE aantalgevraagd = aantalverzonden) C. DELETE FROM gidsaanvraag WHERE gidsnr IN (SELECT gidsnr FROM gidsaanvraag WHERE aantalgevraagd = aantalverzonden) EXIN, DBSQLF 16/44

17 26 van 30 Bekijk onderstaande tabel TARIEF: Tarief typehandeling bedrag controle 32 eenvlaksvulling 37 tweevlaksvulling 50 wortelkanaal 85 Bij de overgang naar de euro moest in de tabel TARIEF elk bedrag worden gedeeld door 2.2. Welke SQL-query leidt tot het gewenste resultaat? A. INSERT INTO bedrag VALUES ((32/2.2), (37/2.2), (50/2.2), (85/2.2)) B. INSERT INTO tarief VALUES ((32/2.2), (37/2.2), (50/2.2), (85/2.2)) C. UPDATE bedrag SET bedrag = bedrag/2.2 D. UPDATE tarief SET bedrag = bedrag/ van 30 Bekijk de volgende GRANT-opdracht: GRANT ALTER ON werknemer TO Piet Wat mag Piet volgens de GRANT-opdracht doen? A. nieuwe kolommen aan de tabel WERKNEMER toevoegen B. rijen aan de tabel WERKNEMER toevoegen C. waarden in rijen in de tabel WERKNEMER wijzigen EXIN, DBSQLF 17/44

18 28 van 30 SELECT klas FROM klas WHERE leerlingaantal < 14 AND klas IN (SELECT klas FROM vak GROUP BY klas HAVING (SUM) lesaantal = 5) Wat is het resultaat als de gegeven SELECT-opdracht op de gegeven tabellen wordt toegepast? A. 1B 2B 2C B. 1B 2B 2C 3A C. 1B 2C D. 1B 2C 3A EXIN, DBSQLF 18/44

19 29 van 30 Kookboek kookboek recept calorieën Lekker Wokken Hete kip 400 Lekker Wokken Roerbak 300 Pasta en zo Macaroni Napoli 600 Pasta en zo Pesto 200 Pasta en zo Lasagne 400 Ovenschotels Lasagne 500 Lees de volgende informatiebehoefte: Geef alle gegevens van recepten waarvoor geldt dat het recept in vergelijking met de andere recepten in hetzelfde kookboek het maximaal aantal calorieën bevat. Gegeven is de volgende SELECT opdracht: SELECT * FROM kookboek WHERE calorieën = (SELECT MAX (calorieën) FROM kookboek GROUP BY kookboek) Kan door middel van de SELECT-opdracht de gevraagde informatie worden verkregen? A. ja B. nee EXIN, DBSQLF 19/44

20 30 van 30 Bekijk de volgende tabel en informatiebehoefte: Circuit loper datum plaats punten Geef van de lopers die op plaats 1 hebben gestaan het aantal keren dat ze op plaats 1 hebben gestaan. Om de informatie te verkrijgen wordt gebruik gemaakt van de volgende SELECT-opdracht: SELECT loper, count(*) FROM circuit GROUP BY loper HAVING plaats = 1 Is de gegeven SELECT-opdracht juist? A. ja B. nee EXIN, DBSQLF 20/44

21 Antwoordindicatie 1 van 30 Een verkooporganisatie heeft een relationele database, waarin onder andere de volgende relatie is ondergebracht: KLANT(klantnr, klantnaam, klantadres, klantsaldo) De organisatie wil ook gegevens van klanten in het buitenland kunnen vastleggen en moet daarvoor de relatie KLANT met een aantal attributen uitbreiden. Is het altijd mogelijk om de relatie KLANT uit te breiden zonder dat bestaande queries daarvoor moeten worden aangepast? A. Ja, dit is altijd mogelijk. B. Nee, dit is niet mogelijk. C. Dit is alleen mogelijk indien in de gebruikte queries in SELECT het gebruik van * niet voorkomt. A. Onjuist. Bij het gebruik maken van * in de select wordt de uitkomst na het toevoegen van kolommen anders. B. Onjuist. Het is onder voorwaarden wel mogelijk, zie bij alternatief C. C. Juist. In het geval van het niet gebruiken van * in de select kunnen queries nooit gebruik maken van nog niet bestaande attributen. Het toevoegen van nieuwe attributen is daarom geen probleem. Bij het verwijderen van bestaande attributen, die misschien in queries voorkomen, zou dat wel een probleem kunnen zijn. 2 van 30 Er worden verschillende eisen gesteld waaraan een database-managementsyteem (DBMS) en een database moeten voldoen. Hoort: 'Verschillende views van gebruikers op dezelfde gegevens moeten worden ondersteund' tot die eisen? A. ja B. nee A. Juist. Deze eis moet volgens de literatuur inderdaad worden gesteld (boek A: blz 12). B. Onjuist. Deze eis moet volgens de literatuur wel worden gesteld (boek A: blz. 12). EXIN, DBSQLF 21/44

22 3 van 30 Kan men in een relationele database zoeken op elk gegeven, zonder daar eerst een index voor te creëren? A. ja B. nee A. Juist. Een index versnelt het zoeken, maar is voor het zoeken zelf niet noodzakelijk. B. Onjuist. Een index versnelt het zoeken, maar is voor het zoeken zelf niet noodzakelijk. 4 van 30 Een winkelketen wil gegevens vastleggen van artikelen en leveranciers. Men wil zowel overzichten van leveranciers per artikel kunnen maken, als van artikelen per leverancier. In welk databasemodel moeten gegevens dubbel worden opgeslagen om beide soorten overzichten mogelijk te maken? A. in het hiërarchische model B. in het netwerkmodel C. in het relationele model A. Juist. Bij het hiërarchische model vindt de benadering altijd plaats vanuit de 'root'. Wil men artikelen per leverancier, dan staat de leverancier in de root van de fysieke database en de bijbehorende artikelen staan in de hiërarchie daaronder. Wil men leveranciers per artikel, dan staat het artikel in de root van de fysieke database en de bijbehorende leveranciers staan in de hiërarchie daaronder. Dat houdt in dat er twee fysieke databases nodig zijn met, per definitie, overtollige gegevens. B. Onjuist. In het netwerkmodel benadert men artikelen per leverancier door een leverancierrecord te zoeken en vervolgens de ketting van bijbehorende artikelen af te lopen. Leveranciers per artikel krijgt men door een artikelrecord te zoeken en vervolgens de ketting van bijbehorende leveranciers af te lopen. Al deze records en bijbehorende kettingen bevinden zich in één fysieke database, zonder overtollige gegevens. C. Onjuist. In het relationele model benadert men artikelen per leverancier door in de tabel 'leveranciersartikelen' alle rijen te nemen die dezelfde leverancierscode hebben. Leveranciers per artikel krijgt men door in dezelfde tabel alle rijen te nemen die dezelfde artikelcode hebben. Heeft men behoefte aan leveranciers- of artikelgegevens, dan zoekt men die met de betreffende code (sleutel) op in de tabel 'leveranciers', respectievelijk 'artikelen'. In het relationele model heeft men geen redundantie van gegevens (anders dan sleutels). EXIN, DBSQLF 22/44

23 5 van 30 Welke van onderstaande beweringen over een kandidaatsleutel is juist? A. Elke kandidaatsleutel is tevens vreemde sleutel. B. Elke kandidaatsleutel omvat alle attributen van de primaire sleutel. C. Elke relatie heeft precies één kandidaatsleutel. D. Elke waarde van een kandidaatsleutel in een relationele tabel is uniek. A. Onjuist. Een vreemde sleutel in een relatie geeft het verband weer met een andere relatie, waar deze vreemde sleutel de primaire sleutel is. Dezelfde waarde kan daardoor in meer dan één tupel voorkomen. Een voorwaarde voor een kandidaatsleutel is dat elke waarde uniek is. Daar wordt dan niet aan voldaan. B. Onjuist. Het is waar dat de primaire sleutel tevens een kandidaatsleutel was. De bewering dat elke kandidaatsleutel alle attributen van de primaire sleutel bevat, is niet waar. Dan zou er in elke relatie maar één kandidaatsleutel mogelijk zijn. C. Onjuist. Een relatie kan meer dan één kandidaatsleutel hebben; één wordt verkozen als primaire sleutel. D. Juist. Een kandidaatsleutel is een mogelijke primaire sleutel van een tabel. Een voorwaarde voor een primaire sleutel is dat elke waarde uniek is. EXIN, DBSQLF 23/44

24 6 van 30 Onderstaande relaties hebben betrekking op afschriften van een bankrekening: AFSCHRIFT (jaar, volgnummer, beginsaldo, eindsaldo) POST (<jaar, volgnummer>, postnummer, omschrijving, valutadatum, bedrag, activiteitnummer) Elk afschrift bevat één of meer posten. Elke post hoort bij één bepaald afschrift. Om deze samenhang vast te leggen wordt in het relationele model gebruik gemaakt van primaire en vreemde sleutels. Lees in dit verband onderstaande bewering: De referentiële integriteit schrijft voor dat het bij een post behorende afschrift aanwezig is. Is deze bewering juist? A. Ja, maar alleen omdat de vreemde sleutel ook deel uitmaakt van de primaire sleutel. B. Ja, omdat referentiële integriteit dit nu eenmaal voorschrijft. C. Nee, want het is het gevolg van entiteitsintegriteit. A. Onjuist. Het deel uitmaken van de primaire sleutel zorgt er alleen voor dat er een waarde is. Deze waarde komt door het deel uitmaken van de primaire sleutel zelf niet noodzakelijk ook voor als primaire sleutel van de relatie AFSCHRIFT. Dit komt alleen door de referentiële integriteit. B. Juist. Door in POST een vreemde sleutel op te nemen die verwijst naar de primaire sleutel van AFSCHRIFT wordt er voor gezorgd dat geen posten kunnen worden toegevoegd voordat het bijbehorende afschrift is ingevoerd, en dat een afschrift niet kan worden verwijderd zolang er nog posten van aanwezig zijn. C. Onjuist. Entiteitsintegriteit zorgt alleen voor het opnemen van een unieke waarde van de primaire sleutel. Deze waarde hoeft (voor entiteitsintegriteit) niet een waarde te zijn die aansluit op één van de waarden van de primaire sleutel van de relatie AFSCHRIFT. EXIN, DBSQLF 24/44

25 7 van 30 Onderstaande relaties hebben betrekking op een vereniging en haar leden: VERENIGING (verenigingnaam, contributie, betaalperiode) LID (lidnaam, adres, postcode, plaats, ingangsdatum, betaalperiode) Voor de relatie VERENIGING voert men één tupel in (en niet meer dan één) met als sleutel 'St Caecilia'. Lees in dit verband deze bewering: 'De hoogte van de contributie is voor alle leden hetzelfde.' Is deze bewering juist? A. Ja, doordat in de relatie VERENIGING één tupel voorkomt geldt die voor alle leden. B. Nee, want er is geen vreemde sleutel naar de relatie VERENIGING opgenomen. C. Nee, want wat wordt opgeslagen voor betaalperiode in de relatie VERENIGING hoeft niet hetzelfde te zijn als in relatie LID. A. Juist. In de relatie LID komt geen contributie voor, dus er kan maar één waarde worden vastgelegd, in de relatie VERENIGING. B. Onjuist. Door het opnemen van precies één tupel geldt de waarde voor contributie algemeen. Een vreemde sleutel is nodig wanneer er meer tupels in de relatie VERENIGING worden vastgelegd. C. Onjuist. Betaalperiode zegt niets over de hoogte van de contributie. 8 van 30 Onderstaande relatie heeft betrekking op leden van een vereniging: LID (lidnaam, adres, postcode, plaats, ingangsdatum, betaalperiode) Lees in dit verband deze bewering: 'Bij het registreren van een lid hoeft het adres niet ingevuld te worden.' Is deze bewering juist? A. ja B. nee A. Onjuist. Adres is een deel van de primaire sleutel; deze moet altijd volledig worden ingevuld. B. Juist. Adres is een deel van de primaire sleutel; deze moet altijd volledig worden ingevuld. EXIN, DBSQLF 25/44

26 9 van 30 Onderstaande relatie betreft leden van een vereniging: LID (lidnaam, adres, postcode, plaats, ingangsdatum, betaalperiode) Lees in dit verband deze bewering: 'Bij deze vereniging kan één persoon tegelijkertijd op twee verschillende adressen geregistreerd staan.' Is deze bewering juist? A. Ja, door maar alleen door het opnemen van twee tupels voor eenzelfde lid met verschillende waarden voor het attribuut adres. B. Nee, je kunt per persoon maar één tupel in de relatie LID opnemen. C. Nee, want een bepaalde waarde voor het attribuut lidnaam komt dan dubbel voor. A. Juist, want het is de combinatie van lidnaam en adres die uniek moet zijn. De betreffende persoon wordt in deze situatie dan wel als twee verschillende leden gezien. B. Onjuist. Beperkingen gelden alleen voor het opnemen van tupels. Als iemand meer dan één adres heeft, dan kunnen diens naam in combinatie met de verschillende adressen gewoon vastgelegd worden. C. Onjuist. Lidnaam is slechts een deel van een primaire sleutel. Waarden van delen van de primaire sleutel mogen dubbel voorkomen. Alleen combinaties van alle waarden voor de attributen van een primaire sleutel mogen dit niet. 10 van 30 Hoeveel attributen bevat een vreemde sleutel? A. meer dan één attribuut B. minimaal één attribuut C. niet meer dan één attribuut A. Onjuist. Een vreemde sleutel kán uit meer dan één attribuut bestaan, maar het hoeft niet. B. Juist. Een vreemde sleutel kán uit meer dan één attribuut bestaan, maar het hoeft niet. C. Onjuist. Een vreemde sleutel kán uit meer dan één attribuut bestaan, maar het hoeft niet. EXIN, DBSQLF 26/44

27 11 van 30 Bekijk de volgende relatie: STUDENT (studentnummer, studentnaam, studentadres,...) In de relatie STUDENT komen bij studentnummer gegarandeerd slechts unieke waarden voor. Hoe wordt studentnummer in dit verband genoemd? A. kandidaatsleutel B. samengestelde sleutel C. vreemde sleutel A. Juist. Ieder attribuut (of combinatie van...) dat primaire sleutel zou kunnen zijn is een kandidaatsleutel. Dat geldt dus ook voor 'studentnummer'. B. Onjuist. Een samengestelde sleutel is een combinatie van attributen. Dat geldt niet voor 'studentnummer', dat hier kandidaatsleutel (of mogelijk zelfs primaire sleutel) is. C. Onjuist. Een vreemde sleutel is een attribuut dat in een andere (of dezelfde) tabel als primaire sleutel voorkomt. Dat geldt niet voor 'studentnummer', dat hier kandidaatsleutel is. Het is niet zeker of 'studentnummer' ook primaire sleutel is. 12 van 30 Een verhuurder hanteert een database waarin onder andere gegevens van panden en van verhuur zijn vastgelegd: PANPAND (nummer, naam, adres, plaats, huur) HUUR (huurdernaam, <nummer>, contractbegindatum, contracteinddatum, bankrekeningnummer) Kent een pand meer dan één contractperiodes? A. Ja, als er in de relatie HUUR voor het pand voor zowel contractbegindatum als contracteinddatum een waarde is opgenomen. B. Ja, wanneer er voor een pand meer dan één tupel in de relatie HUUR voorkomt waarin waarden zijn opgenomen voor contractbegindatum en voor contracteinddatum. C. Nee, want er is in de relatie HUUR niet altijd een waarde opgenomen voor het attribuut contracteinddatum. A. Onjuist. Dit laat nog vrij dat voor een pand slechts één tupel in de relatie HUUR is vastgelegd. B. Juist. Zodra voor een pand meer dan één tupel in de relatie HUUR voorkomt zijn er meer contractperiodes. Een pand 'kent' deze periodes als er waarden zijn voor contractbegindatum en contracteinddatum. C. Onjuist. Er kan uiteraard een contractsperiode lopen die nog niet is afgesloten, maar er kan daarnaast meer dan één tupel zijn opgenomen met ingevulde waarden voor contractbegindatum en contracteinddatum. EXIN, DBSQLF 27/44

28 13 van 30 Bekijk de volgende relatie: filmnr. titel regisseurnr Jaar tijdsduur 1 Manhattan Crimes of the heart Looking for Mr Goodbar Pretty Woman The postman always rings twice The postman always rings twice Wat is een juiste benaming voor het vet weergegeven deel? A. attribuut B. attribuutnaam C. attribuutwaarde A. Juist. Het weergegeven deel is de combinatie van attribuutnaam en attribuutwaarden, samen een attribuut. B. Onjuist. Het weergegeven deel is de combinatie van attribuutnaam en attribuutwaarden, samen een attribuut. C. Onjuist. Het weergegeven deel is de combinatie van attribuutnaam en attribuutwaarden, samen een attribuut. 14 van 30 Met welk begrip in relationele database komt het begrip 'tupel' overeen? A. kolom B. rij C. tabel A. Onjuist. Het begrip 'kolom' komt overeen met het begrip 'attribuut'. B. Juist. Het begrip 'rij' komt overeen met het begrip 'tupel'. C. Onjuist. Het begrip 'tabel' komt overeen met het begrip 'relatie'. EXIN, DBSQLF 28/44

29 15 van 30 Bekijk de volgende relatie: SPORTCLUB (clubnaam, woonplaats, contributie, sport) Sportclub clubnaam woonplaats contributie sport Vitesse Rotterdam 300 voetbal Vitesse Schiedam 300 atletiek Vita Rotterdam 280 voetbal Vita Schiedam 280 voetbal Is de inhoud van bovenstaande tabel toegestaan uitgaande van de gegeven relatie? A. ja B. nee A. Juist. De inhoud van de tabel is een toegestane inhoud. De entiteitsintegriteit is niet overtreden. B. Onjuist. De inhoud van de tabel is een toegestane inhoud. De entiteitsintegriteit is niet overtreden. 16 van 30 Bekijk de volgende relaties: REISGIDS (gidsnr, titel, ingangsdatum, einddatum) DRUKORDER (bestelnr, <gidsnr>, datumbestelling, aantalbesteld, datumgeleverd) Waarom is er uitgaande van de gegeven relaties sprake van referentiële integriteit? A. Elk tupel van de relatie REISGIDS heeft een unieke waarde voor het attribuut gidsnr. B. Het attribuut gidsnr in de relatie DRUKORDER is een vreemde sleutel. Hierdoor kan een tupel alleen worden toegevoegd als in de relatie REISGIDS een tupel voorkomt met dezelfde waarde van het attribuut gidsnr als dat van het toe te voegen tupel. C. Omdat het attribuut gidsnr een vreemde sleutel is die in de relatie DRUKORDER geen onderdeel van de primaire sleutel uitmaakt. A. Onjuist. Deze uitspraak geeft entiteitsintegriteit aan en niet referentiële integriteit. B. Juist. In relatie drukorder is de vreemde sleutel gidsnr. Het attribuut gidsnr in relatie drukorder mag alleen waarden bevatten die overeen komen met waarden voor gidsnr in relatie reisgids. C. Onjuist. Referentiële integriteit bestaat ongeacht of en vreemde sleutel deel uitmaakt van de primaire sleutel in de relatie waarin hij voorkomt. EXIN, DBSQLF 29/44

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL)

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48

Nadere informatie

EXIN Databases en SQL Foundation

EXIN Databases en SQL Foundation EXIN Databases en SQL Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd.

SQL is opgebouwd rond een basisinstructie waaraan één of meerdere componenten worden toegevoegd. BASISINSTRUCTIES SQL SQL : Structured Query Language is een taal gericht op het ondervragen van een relationele database en die aan veel klassieke databasemanagementsystemen kan worden gekoppeld. SQL is

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Principes van databases

Hoofdstuk: 1 Principes van databases DBSQLF Databases en SQL Hoofdstuk: 1 Principes van databases aant Css: 4 732 blz 9 1.1 Doel ve database - om op het juiste moment op de juiste plaats de juiste gegevens beschikbaar te hebben richten we

Nadere informatie

DATAMODEL SQL. Middelbare School. Versie 1.0 Datum 30 oktober 2010 Auteur Mark Nuyens, studentnummer: 500625333 Groep TDI 1

DATAMODEL SQL. Middelbare School. Versie 1.0 Datum 30 oktober 2010 Auteur Mark Nuyens, studentnummer: 500625333 Groep TDI 1 DATAMODEL SQL Middelbare School Versie 1.0 Datum 30 oktober 2010 Auteur Mark Nuyens, studentnummer: 500625333 Groep TDI 1 INHOUDSOPGAVE 1. Informatiedomein 3 1.1 Informatiedomein 3 1.2 Toepassingen 3 2.

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

12. Meer dan één tabel gebruiken en sub-queries

12. Meer dan één tabel gebruiken en sub-queries 12. Meer dan één tabel gebruiken en sub-queries 12.1. Inleiding In de vorige hoofdstukken heb je telkens queries uitgevoerd op één tabel. In de praktijk is het raadplegen van gegevens over het algemeen

Nadere informatie

Les S-01: De basisbeginselen van SQL

Les S-01: De basisbeginselen van SQL Les S-01: De basisbeginselen van SQL 1.0 Relationele databases en SQL Een database is een bestand waarin gegevens worden opgeslagen in de vorm van tabellen. Zo kan een huisarts met behulp van een database

Nadere informatie

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd.

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd. SQL Inleiding relationele databases DBMS DataBase Management System!hiërarchische databases.!netwerk databases.!relationele databases.!semantische databases.!object oriënted databases. Relationele databases

Nadere informatie

SQL Aantekeningen 3. Maarten de Rijke mdr@science.uva.nl. 22 mei 2003

SQL Aantekeningen 3. Maarten de Rijke mdr@science.uva.nl. 22 mei 2003 SQL Aantekeningen 3 Maarten de Rijke mdr@science.uva.nl 22 mei 2003 Samenvatting In deze aflevering: het selecteren van tuples, operaties op strings, en aggregatie functies. Verder kijken we naar iets

Nadere informatie

Query SQL Boekje. Fredrik Hamer

Query SQL Boekje. Fredrik Hamer Query SQL Boekje Query SQL Boekje Fredrik Hamer Schrijver: Fredrik Hamer Coverontwerp: Fredrik Hamer ISBN: 9789402162103 Fredrik Hamer Inhoudsopgave A. Aanhef bepalen 17 Aantal 18 Aantal dagen tussen

Nadere informatie

SQL datadefinitietaal

SQL datadefinitietaal SQL datadefinitietaal We kunnen er het schema van de database mee bepalen: metadata toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. Basiscommando's: CREATE : toevoegen van metagegevens DROP : verwijderen

Nadere informatie

Structured Query Language (SQL)

Structured Query Language (SQL) Structured Query Language (SQL) Huub de Beer Eindhoven, 4 juni 2011 Database: in essentie 0 of meer tabellen elke tabel nul of meer kolommen (of velden) elke tabel nul of meer unieke rijen elke query werkt

Nadere informatie

hoofdstuk 9 referentiële integriteit waarborgen overige constraints 9.1 Referentiële integriteit relationele databases 9.1

hoofdstuk 9 referentiële integriteit waarborgen overige constraints 9.1 Referentiële integriteit relationele databases 9.1 relationele databases 9.1 hoofdstuk 9 referentiële integriteit waarborgen overige constraints 9.1 Referentiële integriteit Als voorbeeld nemen we een eenvoudige database, bestaande uit twee tabellen. De

Nadere informatie

SQL opgaven. Relationele model: Opgaven:

SQL opgaven. Relationele model: Opgaven: SQL opgaven Relationele model: Opgaven: 1. Selecteer de klanten die bij fabriek F1 of fabriek F4 een bestelling hebben geplaatst. 2. Selecteer de klanten die bij fabriek F1 en fabriek F4 een bestelling

Nadere informatie

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database.

SQL manipulatietaal. We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. SQL manipulatietaal We kunnen er data mee toevoegen, wijzigen en verwijderen uit een database. Basiscommando's: INSERT : toevoegen van gegevens DELETE : verwijderen van gegevens UPDATE : wijzigen van gegevens

Nadere informatie

6. Het maken van een database

6. Het maken van een database 6. Het maken van een database 6.1. Inleiding In hoofdstuk 5 heb je de oefendatabase gemaakt doormiddel van een script. In dit hoofdstuk ga je zelf een database maken en deze vullen met tabellen. Hiervoor

Nadere informatie

SQL STATEMENTS. Deze kolom kan grote stukken tekst aan en is bedoeld om tekst erin de plaatsen. Geheel getal, bijvoorbeeld 8, 63, 835 NUMERIC

SQL STATEMENTS. Deze kolom kan grote stukken tekst aan en is bedoeld om tekst erin de plaatsen. Geheel getal, bijvoorbeeld 8, 63, 835 NUMERIC Aantekeningen IRDB Vak: IRDB > Infrma1ca Rela1nele DataBase Onderstaande database scripts zijn gebaseerd p PstgreSQL. Standaarden Schrijf SQL wrden al1jd in hfdlefers, k al werkt het met kleine lefers;

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model...

1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model... 1. Inleiding... 2 1.1. Inleiding SQL... 3 1.1.1. Inleiding... 3 1.1.2. Database, databaseserver en databasetaal... 4 1.1.3. Het relationele model... 4 1.1.4. Wat is SQL?... 6 1.1.5. Verschillende categorieên

Nadere informatie

Les S-01: De basisbeginselen van SQL

Les S-01: De basisbeginselen van SQL Les S-01: De basisbeginselen van SQL 1.0 Relationele databases en SQL Een database is een bestand waarin gegevens worden opgeslagen in de vorm van tabellen. Zo kan een huisarts met behulp van een database

Nadere informatie

H 1 Databases en databasesystemen (10 punten) a. Veel van de huidige databases zijn gebaseerd op een drie-laags systeemarchitectuur:

H 1 Databases en databasesystemen (10 punten) a. Veel van de huidige databases zijn gebaseerd op een drie-laags systeemarchitectuur: Tentamen Engineering 2007/2008 Opleiding: Embedded Systems Opl.variant: vt Groep/Klas: T Engineering Volledige vaknaam: Databases in Dag en Datum: woensdag, Tijd: 18.1-18.4 Technische Automatisering Vakcode:

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-CMD-V1-datamodelleren oefeningen deel 1: SQL 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Selecties uit een enkelvoudige datatabel... 3 Selecties uit een meerdere

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

SQL: oefenen queries

SQL: oefenen queries Oefenen opstellen queries in SQL Hierna vind je per database voor iedere soort vragen in het boek Databases en SQL twee voorbeeldvragen. Bij iedere vraag wordt het antwoord gegeven samen met de uitkomst.

Nadere informatie

Integriteitsbewaking bij een relationele database

Integriteitsbewaking bij een relationele database Integriteitsbewaking bij een relationele database Bij het ontwikkelen van een informatiesysteem voor een organisatie moet er koste wat koste voor gezorgd worden, dat er geen tegenstrijdige gegevens in

Nadere informatie

databases & SQL - antwoorden

databases & SQL - antwoorden informatica databases & SQL - antwoorden Op dit lesmateriaal is een Creative Commons licentie van toepassing. 2010 Remie Woudt remie.woudt@gmail.com 2013 François Vonk (XAMP vervangen door USBWebserver

Nadere informatie

Het omzetten van een ER-diagram naar SQL

Het omzetten van een ER-diagram naar SQL Het omzetten van een ER-diagram naar SQL Huub de Beer Eindhoven, 4 juni 2011 Omzetting ER-diagram naar SQL in twee stappen 1: ER-Diagram relationeel model Onderwerp van hoofdstuk 3 Entiteittype relatie,

Nadere informatie

Inleiding... 3. 1 Databases en Data Base Management Systems... 3. 2 Tabellen... 3. 3 Wat is SQL?... 5

Inleiding... 3. 1 Databases en Data Base Management Systems... 3. 2 Tabellen... 3. 3 Wat is SQL?... 5 1 Inhoudsopgave. Inleiding.... 3 1 Databases en Data Base Management Systems.... 3 2 Tabellen.... 3 3 Wat is SQL?... 5 4 Gegevens opvragen (deel 1).... 5 4.1 Boolean operatoren.... 7 4.2 IN en BETWEEN

Nadere informatie

Databanken - les 2.

Databanken - les 2. Databanken - les 2 joost.vennekens@kuleuven.be http://www.cs.kuleuven.be/~joost/dn/ Bv. tennisclub Onze tennisclub heeft een aantal spelers, die allemaal een uniek spelersnummer hebben. Soms krijgt een

Nadere informatie

Informatica toets vwo 6 Databases

Informatica toets vwo 6 Databases Informatica toets vwo 6 Databases Deze toets bestaat uit drie gedeelten met elk een andere casus: 1. een opdracht waarin je een ER-diagram via het relationeel model omzet in een database specificatie in

Nadere informatie

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE...

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... Databases+SQL 1 Inhoud Informatie verwerking en databases... 4 RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... 18 SQL ORDER BY... 19 SQL Aggregate

Nadere informatie

SQL: query taal met. woorden. ISO SQL: Structured Query Language. de SQL basis query structuur. voorbeeld: doel: intuitieve query taal

SQL: query taal met. woorden. ISO SQL: Structured Query Language. de SQL basis query structuur. voorbeeld: doel: intuitieve query taal SQL: query taal met woorden ISO SQL: Structured Query Language Prof. dr. Paul De Bra Gebaseerd op: Database System Concepts, 5th Ed. doel: intuitieve query taal gebruikt Engelse woorden: select, from,

Nadere informatie

Zelftest DB2 for z/os basiscursus

Zelftest DB2 for z/os basiscursus Zelftest DB2 for z/os basiscursus Document: n1067test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST DB2 FOR Z/OS BASISCURSUS

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Belangrijkste kenmerken van dit boek De opzet van dit boek Over de auteur Woord van dank

Inhoud. Voorwoord Belangrijkste kenmerken van dit boek De opzet van dit boek Over de auteur Woord van dank v Voorwoord Belangrijkste kenmerken van dit boek De opzet van dit boek Over de auteur Woord van dank 1 Introductie: data en informatie 1.0 Wat leer je in dit hoofdstuk? 1.1 Verschil tussen gegevens en

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

9. Het wijzigen van gegevens

9. Het wijzigen van gegevens 9. Het wijzigen van gegevens Voor het wijzigen van gegevens wordt het DML-statement UPDATE gebruikt. Om dit statement correct te kunnen gebruiken moeten enkele zaken bekend zijn: In welke tabel moeten

Nadere informatie

1. * Database worden vaak gebruikt in Client-Server architectuur.

1. * Database worden vaak gebruikt in Client-Server architectuur. Naam Studentnummer Klas Herkansing [ ] ja, nee [ ], zoja uit welk jaar? kernbegrippen relationele database Minimaal drie van de vijf vragen goed beantwoorden. 1. * Database worden vaak gebruikt in Client-Server

Nadere informatie

Van een ER-diagram naar een database specificatie in SQL

Van een ER-diagram naar een database specificatie in SQL Van een ER-diagram naar een database specificatie in SQL Huub de Beer Eindhoven, 4 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Van een ER-diagram naar het relationele model 1 3 Van relationeel model naar SQL

Nadere informatie

Les 11 : Basis SQL (deel2).

Les 11 : Basis SQL (deel2). Les 11 : Basis SQL (deel2). Wat is SQL? SQL gaan we gebruiken voor het raadplegen van de database. We gaan gegevens invoegen in de database, selecteren, aanpassen en verwijderen van de database. Om dit

Nadere informatie

11. Het selecteren van gegevens deel II

11. Het selecteren van gegevens deel II 11. Het selecteren van gegevens deel II 11.1. Inleiding In hoofdstuk 7 heb je kennis gemaakt met het statement Select. In dit hoofdstuk ga je wat dieper in op het statement. Je gaat sorteren / groeperen

Nadere informatie

7. Het selecteren van gegevens

7. Het selecteren van gegevens 7. Het selecteren van gegevens 7.1. Inleiding Het doel van databases is het ontsluiten van gegevens. Een database wordt gebruikt om gegevens in op te slaan en te lezen. In dit hoofdstuk ga je door gebruik

Nadere informatie

Data Manipulatie. Query Talen. / Informatica

Data Manipulatie. Query Talen. / Informatica Data Manipulatie Query Talen 1 Queries maken in TC en SQL (ter verduidelijking) We kijken nog even naar bier-query q: Geef alle paren van drinkers die niet samen naar een kroeg kunnen gaan en daar allebei

Nadere informatie

ISO SQL: Structured Query Language

ISO SQL: Structured Query Language ISO SQL: Structured Query Language Prof. dr. Paul De Bra Gebaseerd op: Database System Concepts, 5th Ed. SQL: query taal met woorden doel: intuitieve query taal gebruikt Engelse woorden: select, from,

Nadere informatie

Database ontwerp Normaliseren.

Database ontwerp Normaliseren. Database ontwerp Normaliseren. 3NV stappen 1. Geef de attributen aan die afhankelijk zijn van andere niet-sleutel attributen 2. Bedenk een naam voor deze nieuwe groep 3. Maak de groep de en wijs de primaire

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Extra Tentamen Databases 1, 2M400, 8 oktober 2003. Alle uitwerkingen van de opgaven moeten worden ingevuld in de daarvoor bestemde vrije

Nadere informatie

Na bestudering van dit hoofdstuk, moet je tot het volgende in staat zijn:

Na bestudering van dit hoofdstuk, moet je tot het volgende in staat zijn: 5. De oefendatabase 5.1. Inleiding In de volgende hoofdstukken ga je oefenen / werken met SQL. Om te kunnen oefenen heb je natuurlijk wel een database nodig. In dit hoofdstuk wordt besproken hoe je deze

Nadere informatie

2.2 Een tabel ontwerpen

2.2 Een tabel ontwerpen 2.2 Een tabel ontwerpen 2.2.1 Gegevens analyse Alvorens de tabellen van een database te kunnen gaan opzetten, dient u eerst te bepalen, welke gegevens daarin moeten worden opgenomen. Bepaal eerst het doel

Nadere informatie

Workshop 3x. Normaliseren. Normaliseren. Hiëarchische database ODBMS. Relationele database. Workshop 14 oktober 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1

Workshop 3x. Normaliseren. Normaliseren. Hiëarchische database ODBMS. Relationele database. Workshop 14 oktober 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1 Workshop 3x Analytisch vermogen Huiswerk Lestijden 10:00 12:30 Pauze 10:15 10:30 Deze les: Hiëarchische database Relationele database ODBMS Normaliseer stappen Hiëarchische database Elk record in een database

Nadere informatie

Zelftest SQL Workshop

Zelftest SQL Workshop Zelftest SQL Workshop Document: n0087test.fm 25/06/2014 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST SQL WORKSHOP Handleiding Deze test

Nadere informatie

Tentamen Databases. 18 december 2002. 09:00-12:00, Educatorium Gamma

Tentamen Databases. 18 december 2002. 09:00-12:00, Educatorium Gamma Dit tentamen is in elektronische vorm beschikbaar gemaakt door de TBC van A Eskwadraat. A Eskwadraat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele fouten in dit tentamen. Tentamen

Nadere informatie

Databank - Basis 1. Inhoud. Computervaardigheden en Programmatie. Hoofdstuk 4 Databank - Basis. Terminologie. Navigeren door een Venster

Databank - Basis 1. Inhoud. Computervaardigheden en Programmatie. Hoofdstuk 4 Databank - Basis. Terminologie. Navigeren door een Venster 4. 4. Inhoud rste BAC Toegepaste Biologische Wetenschappen Hoofdstuk 4 Databank Terminologie, Navigeren, Importeren Tabellen Records/Velden manipuleren Queries (Vragen) [Ook in SQL] sorteren filter volgens

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 1 Belangrijkste kenmerken van dit boek 1 De opzet van dit boek 1 Over de auteurs 2 Woord van dank 2

Inhoud. Voorwoord 1 Belangrijkste kenmerken van dit boek 1 De opzet van dit boek 1 Over de auteurs 2 Woord van dank 2 v Voorwoord 1 Belangrijkste kenmerken van dit boek 1 De opzet van dit boek 1 Over de auteurs 2 Woord van dank 2 1 Introductie: data en informatie 3 1.0 Wat leer je in dit hoofdstuk? 3 1.1 Verschil tussen

Nadere informatie

SQL & Datamodelleren

SQL & Datamodelleren SQL & Datamodelleren HVA-CMD-V1-datamodelleren Algemene handleiding bij het lesprogramma 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Plaats in het leerplan:... 3 Werkwijze:... 3 Lesstof:...

Nadere informatie

Relationele database. Het relationele model

Relationele database. Het relationele model Module SQL Relationele database. Een database, gegevensbank of databank is een verzameling van gegevens, ingericht met oog op makkelijke raadpleging en gebruik. Databases spelen een belangrijke rol in

Nadere informatie

Relationele databanken

Relationele databanken Relationele databanken De meeste databanken zijn relationeel. Gegevens in tabellen. Relationele model stoelt op de verzamelingenleer (leer der relaties). Relatie betekent hier tabel. Grote kracht van deze

Nadere informatie

Project PiggyBank 2014

Project PiggyBank 2014 Project PiggyBank 2014 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Bert Bredewold 23 April 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/50661 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Les S-02: Meer geavanceerde SQL-instructies

Les S-02: Meer geavanceerde SQL-instructies Les S-02: Meer geavanceerde SQL-instructies 2.0 Overzicht les 1: De basisvorm van een SQL query ziet er als volgt uit: (DISTINCT) selecteer de velden uit de tabel waar de volgende voorwaarde geldt ; Bij

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Information Systems Design and Development Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Sectie Database Systemen Zuidplantsoen BZ DELFT. Oefening Inleiding Database Systemen. Opgave: Prakticumbeheer

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Sectie Database Systemen Zuidplantsoen BZ DELFT. Oefening Inleiding Database Systemen. Opgave: Prakticumbeheer TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Sectie Database Systemen Zuidplantsoen 4 2628 BZ DELFT Opgave: Prakticumbeheer Oefening Inleiding Database Systemen T.b.v. de praktica in een studieprogramma wordt een database

Nadere informatie

Datamodelleren en databases 2011

Datamodelleren en databases 2011 Datamodelleren en databases 21 Capita selecta 1 In dit college Modelleren Normaliseren Functionele afhankelijkheid 1-3N M:N-relaties, associatieve entiteittypes, ternaire relaties Weak entiteittypes Multivalued

Nadere informatie

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts

Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt Schooljaar 2009-2010 TINFO POKER GAME Oracle Scripts Studenten: Peter Asnong Rik Broens Tom De Keyser Daan Gielen Kris Gregoire Koen Olaerts Toon Wouters Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling Databases SQL Leerjaar 1/2 ICT-Academie Niveau 4 Applicatie ontwikkeling Auteur: R. Meijerink Datum: Januari 2013 0. Inleiding Databases / SQL In deze lessen wordt je geleerd databases te bouwen in SQL-code.

Nadere informatie

Digitaal Staatsexamen VWO 2010

Digitaal Staatsexamen VWO 2010 Onderdeel I - Meerkeuzevragen Kies het juiste alternatief. Digitaal Staatsexamen VWO 2010 1) Wat is de decimale waarde van het binaire getal 101110? A. 4 B. 23 C. 46 D. 92 2) Bekijk bovenstaand model voor

Nadere informatie

Salaris in People Inc.

Salaris in People Inc. Salaris in People Inc. I Salaris in People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Salaris 2... 2 1.1 Salarisscherm... 3 1.2 Schalen en treden... 5 1.3 Salaris toekennen... 7 1.4 Berekeningen... 7 Betalingsperiode

Nadere informatie

ISO Query By Example

ISO Query By Example ISO Query By Example Prof. dr. Paul De Bra Gebaseerd op: Database System Concepts, 5th Ed. QBE waarom nog een query taal? de relationele algebra en SQL geven niet alleen een specificatie van een query-resultaat,

Nadere informatie

2 Specificatie In deze tabel staat voor welk crebotraject de leereenheid is gemaakt Crebotraject code: 95311

2 Specificatie In deze tabel staat voor welk crebotraject de leereenheid is gemaakt Crebotraject code: 95311 LEEREENHEID PhP 2 Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid Leereenheid

Nadere informatie

Opdrachten databaseontwikkeling. Niveau 3/4

Opdrachten databaseontwikkeling. Niveau 3/4 Opdrachten databaseontwikkeling. Bij: databaseontwikkeling Access 2000/2002 Niveau 3/4 Opdracht 01. In de bijlage van deze opdrachten wordt stap voor stap aangegeven welke stappen je moet volgen om tot

Nadere informatie

Redundancy Normaalvormen

Redundancy Normaalvormen IN2 Week 3: Normaliseren en koppelingen Relationeel model Functionele Afhankelijkheid Sleutels l Redundancy Normaalvormen Koppelingen (Joins) Indexen Onderwerpen in deze les IN2 31 3.1 Definities Definitie

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

oefeningen TOP2000 antwoorden

oefeningen TOP2000 antwoorden oefeningen TOP2000 antwoorden vragen niveau 1 Niveau 1 beslaat de volgende onderwerpen: SELECT, FROM, WHERE, DISTINCT, ORDER BY, LIKE, BETWEEN, IN, wildcards, eenvoudige vergelijkingen, eenvoudige logische

Nadere informatie

Les 2 Eenvoudige queries

Les 2 Eenvoudige queries Les 2 Eenvoudige queries XAMP Apache server ( http ) mysql server PHP myadmin IAM SQL oefeningen Database phpmyadmin Import : sql_producten.sql, sql_winkel.sql, sql_festival.sql SAMS SQL in 10 minuten

Nadere informatie

voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 12 antwoordindicatie 26

Nadere informatie

Secure Application Roles

Secure Application Roles Secure Application Roles Beheer de toegang tot de database 1. Inleiding Het realiseren van geautoriseerde toegang tot een database lijkt eenvoudig. Echter, vaak blijkt dat dezelfde combinatie van gebruikersnaam

Nadere informatie

EMBEDDED SQL. Inleiding. Queries en update-opdrachten. Embedden en hostvariabelen

EMBEDDED SQL. Inleiding. Queries en update-opdrachten. Embedden en hostvariabelen Inleiding In het boek Databases & SQL wordt beschreven hoe opdrachten in de programmeertaal SQL gebruikt worden om de inhoud van een relationele database te raadplegen en te bewerken. SQL wordt daarbij

Nadere informatie

Miniles gegevensbanken bevragen met SQL

Miniles gegevensbanken bevragen met SQL Miniles gegevensbanken bevragen met SQL In deze miniles gaat het over gegevensbanken of databases. Dit zijn bestanden waarin gegevens kunnen worden opgeslagen. Het is dan van belang dat je op een eenvoudige

Nadere informatie

Handleiding configuratie en gebruik tekenmodule

Handleiding configuratie en gebruik tekenmodule Handleiding configuratie en gebruik tekenmodule B3Partners Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Configuratie tekenmodule...3 2.1 Database tabel...4 2.2 WMS Service...5 2.3 Gegevensbron en kaartlaag...6 2.4

Nadere informatie

Koppeling met een database

Koppeling met een database PHP en MySQL Koppeling met een database 11.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

Tentamen Databases voor iku

Tentamen Databases voor iku Scheur de antwoordvellen doormidden. Maak elke vraag op een ander vel. Tentamen Databases voor iku 17 april 2013 13:30-16:30, Educatorium-Gamma Vermeld op elk vel je naam en studentnummer. Indien één van

Nadere informatie

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn:

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn: 15. Toegangsbeheer Tot nu toe heb je gewerkt met DML en DDL statements. Echter de DCL statements zijn nog niet aan bod geweest. DCL commando s gebruik je voor de beveiliging van je database. Wie mag wat

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Normaliseren voor Dummies

Normaliseren voor Dummies Waarom normaliseren? Normaliseren voor Dummies Gegevensredundantie leidt tot gegevensinconsistentie! Dit cryptisch antwoord betekent het volgende: indien men dezelfde gegevens onnodig herhaaldelijk opslaat

Nadere informatie

1 Download de database 'bieren.mdb' en bewaar het bestand in c:\werkmap van je computer.

1 Download de database 'bieren.mdb' en bewaar het bestand in c:\werkmap van je computer. DataBase Management & Databasetechnologie We gaan nu aan de slag met het databasemanagementprogramma Access. Zo'n set programma's waarmee je databases kunt maken, beheren en bevragen noemt men ook wel

Nadere informatie

Zelftest SQL. Document: n0453test.fm 19/04/2012. ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium

Zelftest SQL. Document: n0453test.fm 19/04/2012. ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium Zelftest SQL Document: n0453test.fm 19/04/2012 ABIS Training & Consulting P.. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CNSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST SQL Korte handleiding Deze test heeft als bedoeling

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

Databases SQL - meerdere tabellen

Databases SQL - meerdere tabellen Databases SQL - meerdere tabellen Nut van een database Dilbert 1 Reservering Lezer Uitgave Filiaal Basis zaken Uitlening Exemplaar NB: er kan verschil in smaak zitten tussen M1a en S1a notatie Join : het

Nadere informatie

Structured Query Language

Structured Query Language Structured Query Language SQL = internationale standaardtaal. Origineel IBM. SQL92 (SQL2), SQL99 (SQL3), SQL:2003, SQL:2007 en SQL:2008. Vele dialecten. In wat volgt beperken we ons tot wat tot de kern

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Data import Module

Handleiding ChainWise Data import Module Handleiding ChainWise Data import Module Versie: 1.1 Datum: Januari 2013 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 3 Uploaden naar tijdelijk tabel... 4 3.1 Uploaden... 4 3.2 Koppelingen... 4 3.3 Opslaan en Errors...

Nadere informatie

Entiteit Zaken en gebeurtenissen waarvan gegevens moeten worden vastgelegd worden een entiteit genoemd: b.v. mens, voorstelling, auto.

Entiteit Zaken en gebeurtenissen waarvan gegevens moeten worden vastgelegd worden een entiteit genoemd: b.v. mens, voorstelling, auto. Relationele databases SqlServer en Oracle zijn relationele client server databases. De verwerking van de opdrachten vindt plaats op de server. Access is een relationele pc database. De verwerking van de

Nadere informatie

Normaliseren versie 1.1

Normaliseren versie 1.1 Normaliseren versie 1.1 Datamodellering 27 1 Wat is normaliseren? Data organiseren in tabelvorm, zó dat: er minimale redundantie is update operaties (toevoegen, wijzigen, verwijderen) eenvoudig zijn uit

Nadere informatie

1. Databanken. Wat is een databank? Verschillende opslagmethodes

1. Databanken. Wat is een databank? Verschillende opslagmethodes 1. Databanken Wat is een databank? Verschillende opslagmethodes Tekst bestanden Spreadsheet Relationele gegevensbanken Relationeel model De gestandaardiseerde opvraagtaal SQL Beheer van een mysql databank

Nadere informatie

Relationele databases

Relationele databases Systematisch bouwen van informatiesystemen t.b.v. practicumopdracht : Relationele databases Structured Query Language SQL Relationele databases Geautomatiseerde informatiesystemen gebruiken bijna altijd

Nadere informatie

Toets informatica V5 module VIII hfst 1, 2 en 3 februari 2011

Toets informatica V5 module VIII hfst 1, 2 en 3 februari 2011 1) Hieronder staan twee beweringen: I. Het conceptueel model wordt neergelegd in het functioneel-ontwerprapport. II. Tijdens de informatieplanning worden de bedrijfsprocessen in kaart gebracht. 2) Hieronder

Nadere informatie

Puzzelen met SQL 38. De Muzieklijst, deel 2 PUZZELEN MET SQL

Puzzelen met SQL 38. De Muzieklijst, deel 2 PUZZELEN MET SQL 2 3 4 10 2 14 15 18 21 PUZZELEN MET SQL 3 26 27 1 32 33 33 36 Puzzelen met SQL 38 0 41 5 46 47 De Muzieklijst, deel 2 intro In het vorige nummer is een start gemaakt met het bijhouden van een muzieklijst,

Nadere informatie

COMPUTERWOORDEN.NL SQL - basis

COMPUTERWOORDEN.NL SQL - basis Inhoudsopgave... 1 Introductie: SQL... 7 SQL... 7 SQL geschiedenis...7 SQL dialecten...7 Basis SQL-commando's...8 CREATE TABLE... 8... 8... 8 Datatype...8 Grootte...10 Veldtype... 10 DELETE FROM... 10...

Nadere informatie

Tentamen Databases voor ica

Tentamen Databases voor ica Tentamen Databases voor ica 17 april 2014 16:30-19:30, Educatorium-Gamma Beantwoord vragen 1, 2, 4 en 5 door het invullen van de bijbehorende pagina s van dit tentamen en deze pagina s afzonderlijk in

Nadere informatie

We moeten de accommodaties selecteren die 3 sterren hebben, en in land met ID 10 zitten.

We moeten de accommodaties selecteren die 3 sterren hebben, en in land met ID 10 zitten. MySQL talk Trage website? Het optimaliseren van een bestaande website die een MySQL database heeft is niet altijd even makkelijk. Het probleem kan namelijk op veel verschillende plekken zitten: de database

Nadere informatie

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4 Qualizorg Inhoud Inleiding.... 2 Wie kan gegevens naar Qualizorg versturen?... 2 Wat zijn de voorwaarden waar een dossier aan moet voldoen voordat er gegevens naar Qualizorg verstuurd kunnen worden?...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie