Onderwijs en Examenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs en Examenregeling"

Transcriptie

1 Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland - Executive MBA - Young Professional MBA Versie: 1.1/1202 Vastgesteld door de directie van Business School Nederland op 1 februari 2012 Voor Fase 1 van het MBA programma treedt deze versie in werking op 7 mei 2012 Voor Fase 2 van het MBA programma treedt deze versie in werking op 9 februari 2012

2 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Preambule...3 Paragraaf 2 Begripsbepalingen...4 Paragraaf 3 Algemene bepalingen...6 Paragraaf Reikwijdte en wettelijke grondslag Aanvullende documenten Toelating tot de opleidingen Vrijstellingen Taal van het onderwijs Algemeen doel van de MBA opleiding Vorm van de opleidingen Duur van de opleidingen, verlenging, uitstel en her-inschrijving Studielast Ondersteuning en Begeleiding Examencommissie... 9 Inhoud, structuur en toetsing Inhoud van het programma Majors Toetsing MBA Fase Toetsing MBA Fase Toetsing MBA Fase Beoordeling tentamens en examens Volgtijdelijkheid van de opdrachten en toelating tot een volgende Fase Toekenning EC s, cesuur, herkansing en compensatieregeling Geldigheidsduur tentamens Examenuitslag Predicaatbepaling Bezwaar tegen beoordeling Bewaartermijn toetsen en beoordelingen Uitvoeren opdrachten door lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten Paragraaf 5 Slotbepalingen Klachten en geschillen Adres- en contactgegevens Wijzigingen Hardheidsclausule

3 Paragraaf 1. Preambule Deze Onderwijs- en examenregeling (OER) geeft een duidelijk beeld van het onderwijs, de tentaminering en de examinering m.b.t. de MBA opleidingen die door Business School Nederland (BSN) worden aangeboden. De regeling behandelt de voorwaarden t.a.v. kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van de graad en maakt de relatie tussen de aspecten: eindkwalificaties, curriculum en toetsing inzichtelijk. De OER vormt daarmee een belangrijke houvast voor studenten, docenten, examinatoren, examencommissie en het management van BSN. Op veel onderdelen heeft deze OER het karakter van een raamregeling en niet elk aspect van het programma wordt tot in detail behandeld. Daarnaast bestaan er tussen de varianten van het MBA programma verschillen die niet expliciet in deze OER aan de orde komen. De OER gaat daarom vergezeld van een z.g. Praktische Uitwerking welk document beschikbaar is via de BSN studentensite. Hoewel vanzelfsprekend uiterste zorg is besteed aan voorkoming hiervan, is het niet uitgesloten dat deze OER en de Praktisch Uitwerking elkaar (deels) tegenspreken. Bij een dergelijke onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert de regeling zoals opgenomen in deze OER. Uitgangspunt van totstandkoming van deze OER is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Daarnaast zijn opgenomen die aspecten die specifiek van toepassing zijn op de MBA programma s van Business School Nederland, waarmee een volledig dekkende en relevante regeling tot stand is gekomen. 3

4 Paragraaf 2. Begripsbepalingen In deze OER wordt verstaan onder: Action Learning coach: begeleider van Action Learning bijeenkomsten zoals opgenomen in het rooster. BSN: Business School Nederland. Decaan: coördinator van de formele processen tussen student en opleiding. Dissertation: Schriftelijk eindwerkstuk dat bestaat uit de examenonderdelen: Literatuur onderzoek en Master s project. (Zie ook: examen). EC: Ook: studiepunt. 1 European Credit (EC) vertegenwoordigt ongeveer 28 uren aan studiegerelateerde activiteiten. ECTS: European Credit Transfer and accumulation System. Volgens deze Europees geaccepteerde standaard wordt de studielast van een studie (onderdeel) gemeten en uitgedrukt in European Credits. Examen: De afsluitende toets van de MBA opleiding. Het examen bestaat uit de onderdelen: Literatuur onderzoek, Master s Project en de mondelinge verdediging hiervan ten overstaan van de Viva commissie tijdens een Viva Voce. Examencommissie: De door de directie benoemde commissie als bedoeld in artikel 7.12 WHW. Examinator: Persoon als bedoeld in artikel 7.12c eerste lid WHW die met het afnemen van het examen is belast. Niet zijnde een student of extraneus. BSN maakt onderscheid tussen een interne en externe examinator. Externe examinator: Een examinator, niet verbonden aan BSN, die op basis van zijn specifieke (praktijk)deskundigheid, belast is met het afnemen van het examen. Ex MBA: Executive MBA. Een van de opleidingsvarianten die BSN aanbiedt. IAL MBA: International Action Learning MBA. De Internationale opleidingsvariant van het MBA programma. Interne examinator: Een examinator, normaliter een docent verbonden aan BSN, die op basis van zijn/haar specifieke (praktijk)deskundigheid, belast is met de individuele begeleiding van studenten in hun Dissertation traject. Tevens belast met het afnemen van het examen. Intervisor: Procesbegeleider van de Fase 3 intervisiegroepen, tevens voorzitter van de Viva commissie. Intervisiegroep: Bij de start van Fase 3 worden er t.b.v. de voortgang en uitwisseling van ideeën z.g. intervisiegroepen gevormd; normaliter een groep van 3-8 studenten die het Dissertation traject ingaan. Intervisiegroepen komen gedurende dit traject in de regel 3 keer samen o.l.v. de intervisor. Notulen: schriftelijk verslag van formele vergaderingen gehouden door interne overlegorganen / commissies. OER: Onderwijs en Examen Regeling. Onderhavige regeling als bedoeld in artikel 7.13 WHW die op de student van toepassing is. Opdracht: Zie: Toets. Opleiding: Ook: Programma. Refereert aan elk van de door BSN aangeboden MBA opleidingsvarianten. Opleidingsvariant: Ook: variant (van het programma). De wijze waarop een MBA opleiding wordt aangeboden. BSN onderscheidt momenteel 3 opleidingsvarianten: - Executive MBA (EX MBA) - Young Professional MBA (YP MBA) - Distance Learning MBA, met als titel The International Action Learning MBA (IAL MBA) 4

5 Praktische Uitwerking: Informatief document dat beschikbaar is voor de studenten. Dit document bevat, naast gedetailleerde informatie met betrekking tot het gehele studietraject, tevens de uitwerking en nadere invulling van deze OER. Programma: Zie: Opleiding. RFC: Request for Comment. Een extern bureau, gespecialiseerd in het beoordelen van praktijkwerkstukken op master s niveau in uiteenlopende managementdisciplines. BSN besteedt een deel van de beoordelingswerkzaamheden uit aan RFC. Score: Ook: Cijfer. Toetsen worden gewaardeerd met een cijfer op een schaal van 1 t/m 100. Set: Deelnemers aan een opleiding worden ingedeeld in een groep (set). Een set bestaat normaliter uit deelnemers. Student: Ook: Deelnemer. Natuurlijk persoon die als zodanig bij BSN staat ingeschreven. Studiecluster: Elk van de drie Fase van het MBA programma is opgebouwd uit één of meerdere clusters. Een cluster kan bestaan uit meerdere studieonderdelen en/of toetsen die tezamen een bepaalde studielast vertegenwoordigen. Studielast: Het genormeerde tijdsbeslag van de MBA opleiding en/of onderdelen daarvan uitgedrukt in hele studiepunten (European Credits). Studiepunt: Zie: European Credit. Studierooster: Elke student krijgt aan het begin van de studie een rooster uitgereikt. Hierin zijn alle data, tijden en overige informatie opgenomen die betrekking hebben op bijeenkomsten, tentamens, inlevermomenten etc.. Subset: Studenten uit een set vormen subsets t.b.v. groepswerk in het kader van de opleiding. Subsets variëren in grootte; normaliter 3 tot 8 studenten. Tentamen: Zie: Toets. Toets: Ook: Opdracht. Een toets (of opdracht) is een instrument om vast te stellen in hoeverre de leerdoelen, en uiteindelijk de eindkwalificaties, zijn gerealiseerd. In onderwijstermen wordt gesproken van een tentamen wanneer een toets gevolgen heeft voor het behalen van de graad. Daar dit echter geldt voor alle toetsen die binnen de MBA opleidingen worden afgenomen, worden de begrippen in deze OER synoniem gebruikt. Viva Voce: Mondelinge verdediging van het eindwerkstuk (Dissertation) van een student ten overstaan van de Viva commissie. Viva commissie: Deze bestaat uit de interne en externe examinatoren, aangevuld met de intervisor dia als voorzitter fungeert. De Viva commissie bepaalt de uitslag van het examen. YP MBA: Young Professional MBA. Een van de opleidingsvarianten die BSN aanbiedt. WHW: De Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek, zoals gepubliceerd in Staatsblad 1992 nr. 593, inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. 5

6 Paragraaf 3. Algemene bepalingen 3.1. Reikwijdte en wettelijke grondslag De onderwijs- en examenregeling (artikel 7.13 WHW), betreft voor Business School Nederland de volgende varianten van de Masteropleiding zoals bedoeld in artikel 7.3b-b WHW: - Executive MBA - Young Professional MBA De opleidingsvariant International Action Learning MBA valt niet onder deze OER. Gezien de afwijkende aard (Distance Learning en Engelstalig) is hiervoor een op zichzelf staande Education and Examination Regulation opgesteld Aanvullende documenten In deze OER wordt onder een aantal artikelen verwezen naar andere documenten. Ten behoeve van de overzichtelijkheid worden deze separaat ter inzage aangeboden via de studentensite van BSN. Dit betreft: - Praktische Uitwerking van de OER - Beroepsprofiel - Eindkwalificaties van de opleiding - Instructies en beoordelingscriteria van de verschillende opdrachten - Reglement examencommissie 3.3. Toelating tot de opleidingen 1. Toelatingseisen Executive MBA De aspirant student: - is een (senior-)manager met minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring, - heeft een hbo-/wo-opleiding afgerond of ruime praktijkervaring (richtlijn: ten minste 10 jaar) op hbo-niveau, - is betrokken bij bedrijfskundige, strategische besluitvormingstrajecten - heeft toestemming van zijn/haar werkgever voor het uitvoeren van praktijkopdrachten binnen de werkomgeving. 2. Toelatingseisen Young Professional MBA De aspirant student heeft: jaar managementervaring - ten minste 2 jaar werkervaring - een hbo-/wo-opleiding afgerond - heeft toestemming van zijn/haar werkgever voor het uitvoeren van praktijkopdrachten binnen de werkomgeving 3. Een intakegesprek tussen aspirant-student en een medewerker van de afdeling programmavoorlichting is een standaard onderdeel van de toelatingsprocedure. Hierin wordt o.m. nader ingegaan op de hierboven genoemde elementen. 4. Op basis van de overlegde documenten en de toelichting hierop tijdens het intakegesprek, bepaalt de afdeling programmavoorlichting of de kandidaat kan worden toegelaten. 5. De aspirant-student krijgt uiterlijk 2 weken na het intakegesprek uitsluitsel. Dit kan zijn: a. Afwijzing; of b. Toelating tot Fase 1 van een van de opleidingsvarianten; of c. Toelating tot Fase 2 van een van de opleidingsvarianten; of d. Toelating tot Fase 3 van het MBA programma. Voor elke mogelijkheden bedoeld onder b - d geldt tevens dat er sprake kan zijn van door de examencommissie verleende vrijstelling(en) op een of meerdere onderdelen uit het programma. Zie artikel

7 3.4. Vrijstellingen 1. Vrijstelling voor (onderdelen uit) Fase 1, 2 en/of 3 van het programma wordt verleend door de examencommissie. 2. Een aspirant-student die van (onderdelen uit) Fase 1, 2 en/of 3 van het programma vrijgesteld wil worden, richt een verzoekschrift aan de examencommissie. (Zie artikel 5.2 voor contactgegevens). Dit verzoek bevat: a. naam, adres, telefoonnummer en adres van de aspirant student b. de te volgen opleidingsvariant (Young Professional of Executive MBA) c. voor welke Fase(n) en/of studieonderdelen vrijstelling wordt verzocht d. een beknopte omschrijving van de gronden waarop de vrijstelling wordt verzocht e. bewijsvoering aangaande eerder, met goed gevolg, afgelegde tentamens en/of een beschrijving van de buiten het hoger onderwijs opgedane kennis en ervaring f. Indien van toepassing andere aanvullende documenten 3. In afwijking van het vorige lid, kan een vrijstellingsverzoek ook via de afdeling programmavoorlichting worden ingediend (bijvoorbeeld tijdens het intakegesprek). De programmavoorlichting draagt dergelijke verzoeken, inclusief de argumentatie en bewijsvoering bedoeld in het vorige lid, over aan de examencommissie. 4. Er kunnen collectieve vrijstellingen worden gegeven. Dit is het geval wanneer mensen met een afgeronde NVAO geaccrediteerde post-hbo of post-initiële master van een door de overheid erkende hogeschool of universiteit, voor meerdere onderdelen uit Fase 1, 2 en/of 3 een vrijstellingsverzoek indienden. Wanneer dit verzoek gehonoreerd wordt, vormen deze studenten gezamenlijk een set die, met inachtneming van de verleende vrijstellingen, een van de reguliere MBA programma s (opleidingsvarianten) doorloopt. 5. Uiterlijk 2 weken nadat een verzoek door de examencommissie is ontvangen, wordt het besluit aan de betrokken student medegedeeld. 6. Aan studenten wiens verzoek tot vrijstelling is gehonoreerd, worden de EC s die het vrijgestelde programmaonderdeel vertegenwoordigen automatisch toegekend na het met goed gevolg afronden van het examen. De toets(en) verbonden aan het onderdeel (de onderdelen) waarvoor volledige vrijstelling is verleend, behoeven niet te worden afgelegd. 7. In aanvulling op het vorige lid kan de examencommissie besluiten dat de reeds opgedane kennis en ervaring ontoereikend zijn voor volledige vrijstelling van een bepaald onderdeel. In dat geval zullen, van de bij dat onderdeel behorende opdracht, de relevante toetsaspecten afzonderlijk worden getoetst en meewegen voor een deel van het aantal EC s dat met het gehele onderdeel samenhangt. 8. Het onderdeel / onderdelen waarvoor vrijstelling is verleend, wordt / worden in de eindbeoordeling ( 4.8) buiten beschouwing gelaten Taal van het onderwijs 1. Het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands. De tentamens en de examens worden afgenomen in het Nederlands. 2. In afwijking van het voorgaande lid kan een andere taal worden gebezigd indien: a. het [internationale] karakter van het betreffende studieonderdeel, (een deel van het) onderwijs in een andere taal rechtvaardigt; b. het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt, en/of c. een bepaald onderdeel van het onderwijs, noodzakelijk in de bijdrage ervan aan het realiseren van de eindkwalificaties, niet in het Nederlands voorhanden is Algemeen doel van de MBA opleiding 1. De opleiding MBA heeft tot doel de deelnemer vanuit een grotendeels praktisch georiënteerde aanpak: te bekwamen in de beroepsuitoefening van manager met speciale aandacht voor de ontwikkeling van ondernemers- en leiderschapskwaliteiten, 7

8 de vaardigheden eigen te maken die hem in staat stellen de body of knowledge aan te wenden voor het vinden van relevante theorieën die hij kan toepassen bij het beantwoorden van actuele management vraagstukken, kennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen die een manager nodig heeft voor effectieve, efficiënte en ethisch verantwoorde (strategische) besluitvorming en implementatie van die besluiten en voor te bereiden op een vervolgstudie met een grotendeels zelfgestuurd en/of autonoom karakter. Deze algemene doelstellingen zijn verder uitgewerkt in het document: Eindkwalificaties van de MBA opleiding. Dit is beschikbaar via de studentensite Vorm van de opleidingen De opleidingen worden uitsluitend in deeltijd verzorgd Duur van de opleidingen, verlenging, uitstel en her-inschrijving 1. De geplande studieduur van de hoofdfase van de opleiding verschilt per opleidingsvariant: - Executive MBA. Fase 1: 5 maanden Fase 2 en 3: 28 maanden - Young Professional MBA Fase 1: 5 maanden Fase 2 en 3: 33 maanden Elke opleidingsvariant kan, ongeacht de geplande studieduur, verlengd worden tot een maximale studieduur van 4 jaar en 9 maanden (oftewel 57 maanden) gerekend vanaf de startdatum van Fase Op beide opleidingsvarianten zijn de volgende regelingen met betrekking tot verlenging van de studieduur van toepassing: a. wanneer een student niet binnen de geplande studieduur het examen met goed gevolg heeft afgerond, wordt de geplande studieduur stilzwijgend verlengd tot een totale duur van 48 maanden, onafhankelijk van de variant die gevolgd wordt en gerekend vanaf de startdatum van Fase 2. b. bij verwachte overschrijding van de totale duur van 48 maanden kan een student uitstel aanvragen met maximaal 9 maanden bovenop de totale duur van 48 maanden. Studenten die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, richten zich middels een schriftelijk verzoek tot de examencommissie. (Zie artikel 5.2 voor contactgegevens). Dit verzoek bevat: - naam en set nummer - de opleidingsvariant die gevolgd wordt - een omschrijving van de gronden waarop uitstel wordt verzocht - de duur van het uitstel (maximaal 9 maanden) - een planning met betrekking tot de afronding van de opleiding c. de examencommissie besluit, al dan niet in overleg met de decaan, of aan dit verzoek zal worden voldaan. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de aard en aanleiding van de opgelopen vertraging en de gerede kans op succesvolle afronding van de studie volgens de door de student gegeven planning. d. indien na afloop van de maximale studietermijn van 57 maanden het examen niet met goed gevolg is afgerond, wordt de student uitgeschreven en kan derhalve vanaf dat moment geen tentamens en/of examen afleggen. e. uitgeschreven studenten als bedoeld in het vorige lid, kunnen zich opnieuw als student inschrijven. De examencommissie zal in dergelijke gevallen bezien of/in hoeverre het reeds afgelegde traject recht geeft op vrijstellingen. Als richtlijn hiervoor geldt dat vrijstelling slechts gegeven wordt voor onderdelen die niet langer dan 5 jaar geleden met goed gevolg zijn doorlopen. f. de her-inschrijvingskosten komen voor rekening van de student. Deze zijn afhankelijk van de periode waarvoor een student zich opnieuw wenst in te schrijven, het aantal onderdelen dat nog moet worden afgerond en het op dat moment door BSN gehanteerde tarief voor een volledig MBA programma. g. op een student die zich opnieuw inschrijft, worden de op dat moment geldende regelingen (OER) met terugwerkende kracht van toepassing. 8

9 3.9. Studielast 1. De opleiding is zodanig ingericht dat de totale studielast 65 EC s binnen het ECTS vertegenwoordigt. Tabel 01 geeft deze verdeling weer. Tabel 01: Overzicht verdeling studielast in EC s per Fase van het Executive MBA programma Executive MBA Studie Fase Studiecluster Contact uren Subtotalen studielast per cluster Overige uren Uren totaal Fase 1 Inleidende modules 127,0 55,0 182,0 6,50 Fase 2 Fase 3 EC's Instructie en evaluatie* 27,0 8,0 35,0 1,25 Action Learning Ontwikkeling 0,0 28,0 28,0 1,00 Werkvormen* 13,5 14,5 28,0 1,00 Individuele vorming* 13,5 7,5 21,0 0,75 Mngt thema's & Contemporary Items* 26,0 16,0 42,0 1,50 Operations 36,0 90,0 126,0 4,50 HRM 38,5 73,5 112,0 4,00 Strategie 45,0 53,0 98,0 3,50 Marketing 38,5 115,5 154,0 5,50 Informatie 38,5 73,5 112,0 4,00 Finance 38,5 73,5 112,0 4,00 International 24,0 172,0 196,0 7,00 Analyse en Evaluatie 1,0 83,0 84,0 3,00 Dissertation LO 19,0 149,0 168,0 6,0 Dissertation MP 14,0 308,0 322,0 11,5 Totalen gehele studie: 500,0 1320,0 1820,0 65,0 2. Een studiecluster kan bestaan uit één of meerdere onderdelen en/of toetsen. Aan elk cluster is een studielast gekoppeld (Uren totaal) die een bepaald aantal studiepunten vertegenwoordigt (EC s). Deze studiepunten worden toegekend zodra alle toets(en) die binnen het betreffende cluster vallen met een voldoende (of gecompenseerd, zie artikel 4.8) resultaat zijn afgerond. 3. Gezien de algemeen vormende en/of instructieve aard van de clusters gemarkeerd met een * worden hiervoor geen aparte toetsen afgenomen. Voor de toekenning van de EC s bij deze clusters dient wel voldaan te zijn aan de aanwezigheidsplicht Ondersteuning en Begeleiding 1. De volgende personen binnen BSN zijn direct belast met de ondersteuning en begeleiding van de student: - Decaan - Action Learning Coach - Docent - Intervisor - Internal examiner - VLC moderator 2. In de Praktische Uitwerking worden de specifieke taken van voornoemde personen toegelicht, alsmede de mate waarin en wijze waarop zij uit hoofde van hun functie de student bijstaan Examencommissie 1. De examencommissie is het door de directie benoemd orgaan dat vaststelt of een student heeft voldaan aan alle voorwaarden die de OER stelt voor het verkrijgen van de MBA graad. 9

10 2. Tevens is de examencommissie belast met de borging van de kwaliteit van zowel het onderwijs als het eindniveau van alle MBA-opleidingsvarianten die BSN aanbiedt. 3. Het document Reglement Examencommissie beschrijft in detail alle regels met betrekking tot de totstandkoming, taken en bevoegdheden van de examencommissies. Dit reglement is beschikbaar via de studentensite. 10

11 Paragraaf 4. Inhoud, structuur en toetsing 4.1. Inhoud van het programma 1. De eerste Fase van het MBA programma behelst de basiskennis- en vaardigheden die elke manager m.b.t. de volgende onderwerpen wordt geacht te beheersen: - Leidinggeven en Besluitvorming - Conflicthantering, Vergaderen en onderhandelen - Informatie Management - Organisatieleer - Marketing Management - Financieel Management - Cultuur, Kwaliteit en Creativiteit - Human Resource Management - Strategisch Management - Verandermanagement - Juridische Aspecten van Management 2. De tweede Fase van het MBA programma start met een literatuur onderzoek op het gebied van Action Learning. Vervolgens worden in deze Fase zeven management disciplines behandeld. Deze zijn onder gebracht in z.g. core courses: - Operationeel Management - Human Resources Management - Marketing Management - Financieel Management - Informatie Management - Strategisch Management - Internationaal Management Daarnaast worden de volgende management ondersteunende onderwerpen aangeboden - Management vaardigheden (uitsluitend YP MBA) - Werkvormen voor managers - Basis Veranderkunde - Action Learning ontwikkeling - Authentiek leiderschap - Risk Management - MVO en Ethiek - Appreciative Inquiry - BSN Inspiration sessies - BSN Next Level: Strategische Impuls 3. De derde Fase van het MBA programma staat in het teken van het grotendeels zelfstandig uitvoeren van de volgende opdrachten: - Organisatie Analyse - Dissertation, bestaande uit: Literatuur Onderzoek Master s Project De verdediging hiervan ten overstaan van de Viva commissie bestaande uit 2 examinatoren en een voorzitter - Evaluatie Management Leerervaringen 4.2. Majors 1. Behoudens het in lid 5 van dit artikel gestelde, kan elke deelnemer zich verder verdiepen in een specifiek managementthema door te opteren voor een z.g. Major. Een Major betreft een specialisatie in een bepaalde richting en is aanvullend op het MBA curriculum. 2. Er kan per student maximaal één Major aantekening worden verkregen. 11

12 3. Voor het verkrijgen van een Major biedt BSN o.m. de volgende Master Classes aan 1 : a. Veranderkunde b. Leiderschap c. Allianties en Samenwerking 4. Om in aanmerking te komen voor de Major aantekening op de MBA graad gelden de volgende voorwaarden. De student heeft: a. de respectievelijke Masterclass gevolgd; b. het tentamen, verbonden aan de respectievelijke Masterclass, met een voldoende afgerond, of afgrond met een beoordeling die volgens de hiervoor geldende regels voldoende wordt gecompenseerd (zie artikel 4.8) en; c. het Major onderwerp als thema verwerkt in de Dissertation. 5. De Masterclasses vinden in de regel ten minste één keer per jaar plaats. BSN is bevoegd om bij onvoldoende belangstelling een geplande Masterclass te annuleren. Eventueel reeds betaalde inschrijvingskosten worden gerestitueerd. 6. Elke Masterclass kent een maximum aantal deelnemers. Inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst afgehandeld. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, kan men zich inschrijven voor de eerstvolgende geplande Masterclass Toetsing MBA Fase 1 1. Fase 1 is bedoeld om studenten op het, voor Fase 2 minimaal benodigde doorstoomniveau te brengen. Hiertoe wordt de inhoud van Fase 1 getoetst m.b.v. een integraal managementpaper (Organisatie Analyse 1; aangeduid als OA 1) om vast te stellen of de leerdoelen op het gebied van basiskennis- en vaardigheden zijn gerealiseerd. 2. Een beschrijving van de OA 1 met daarin de richtlijnen en instructies voor de uitvoering, is beschikbaar via de studentensite Toetsing MBA Fase 2 1. Met betrekking tot de in artikel 4.1, lid 2 genoemde onderdelen, wordt beheersing van de leerdoelen, getoetst met behulp van de opdrachten, opgenomen in tabel 02 (Executive MBA) en tabel 03 (Young professional MBA). 2. Een beschrijving van elke toets met daarin de richtlijnen en instructies voor de uitvoering, is beschikbaar via de studentensite. Tabel 02: Toetsoverzicht Fase 2 Executive MBA programma Studiecluster Toetsing Toetsaanduiding Beoordeling AL Ontwikkeling Action Learning Literatuur Onderzoek ALLO RFC Individuele vorming Basis veranderkunde geïntegreerd in EML EML Intervisor Operations Action Learning Project ALP RFC Leerarrangement Advies en Implementatie LA A&I RFC HRM Strategie Marketing Informatie Integratie in Dissertation Diss. Viva commissie Action Learning Project ALP RFC Leerarrangement Advies en Implementatie LA A&I RFC 1 Onderwerpen onder voorbehoud. Voor het actuele overzicht raadpleeg: 12

13 Finance Leerarrangement Advies en Implementatie LA A&I RFC Groepsproject GroepsALP Docent International Major specialisatie Persoonlijk Effectiviteitspaper PEP RFC Tabel 03: Toetsoverzicht Fase 2 Young professional MBA programma Studiecluster Toetsing Toetsaanduiding Beoordeling AL Ontwikkeling Action Learning Literatuur Onderzoek ALLO RFC Individuele vorming Basis veranderkunde geïntegreerd in EML EML Intervisor Operations Action Learning Project ALP RFC Leerarrangement Advies en Implementatie LA A&I RFC HRM Docent +extern Groepsproject + presentatie GroepsALP Strategie deskundige Action Learning Project ALP RFC Marketing Informatie Finance Leerarrangement Advies en Implementatie LA A&I RFC Leerarrangement Advies en Implementatie LA A&I RFC Groepsproject + presentatie GroepsALP Docent International Major specialisatie Persoonlijk Effectiviteitspaper PEP RFC 4.5. Toetsing MBA Fase 3 1. In Fase 3 worden de opdrachten uitgevoerd zoals opgenomen in tabel 04. De derde Fase is voor beide opleidingsvarianten gelijk. 2. Een beschrijving van elke Fase 3 toets en het examen met daarin de richtlijnen en instructies voor de uitvoering, is beschikbaar via de studentensite. Tabel 04: Toetsoverzicht Fase 3 Studiecluster Toetsing Toetsaanduiding Beoordeling Analyse & Evaluatie Examen (Dissertation) 4.6. Beoordeling tentamens en examens Organisatie Analyse 2 OA 2 RFC Evaluatie Management Leerervaringen EML Intervisor Theorie: Literatuur Onderzoek Diss LO Viva commissie Praktijk: Master s Project Diss MP Viva commissie Verdediging: Viva Voce Viva Viva commissie 1. Toetsen met betrekking tot elke Fase van het programma worden beoordeeld aan de hand van standaard beoordelingscriteria. Deze criteria worden via de studentensite ter inzage geboden. 2. De taak van het beoordelen van de tentamens en examen als bedoeld in lid 1 van dit artikel is per opleidingsvariant ondergebracht bij verschillende personen/entiteiten. Deze zijn toegevoegd in de laatste kolom van elk overzicht (tabel 02-04). 13

14 3. Per criterium wordt geschreven feedback gegeven en een deelcijfer toegekend. De totaalscore (cijfer) voor een toets wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de cijfers voor elk beoordelingscriterium en kan variëren van 1 t/m Schriftelijk werk wordt binnen maximaal 3 weken na ontvangst beoordeeld. De uitslag en geschreven feedback worden volgens een standaard format per met de student gecommuniceerd. 5. Uitzondering op het vorige lid betreft de Dissertation; hiervoor geldt een maximale beoordelingstermijn van 5 weken. Het resultaat wordt pas op de dag van de Viva bekend gemaakt Volgtijdelijkheid van de opdrachten en toelating tot een volgende Fase 1. Voor de tentamens in Fase 2 (artikel 4.4) geldt in de regel dat telkens 2,5 maand na de eerste bijeenkomst met betrekking tot een onderdeel (of core course) de bijbehorende opdrachten dienen te worden ingeleverd. 2. Uitzondering op lid 1 van dit artikel betreft het tentamen Action Learning Literatuur Onderzoek (ALLO). Dit dient binnen 1 maand na de eerste bijeenkomst in Fase 2 te worden afgerond. 3. De precieze data waarop deze tentamens worden afgenomen, zijn afhankelijk van het moment waarop de student de opleiding start. Deze data worden gecommuniceerd aan de hand van de planning die bij aanvang van de opleiding aan de deelnemers wordt uitgereikt. 4. De opdrachten in Fase 3 kunnen op elk gewenst moment na de startbijeenkomst van Fase 3 worden ingeleverd. De volgorde waarin de opdrachten dienen te worden uitgevoerd en ingeleverd is: a. OA 2 b. Dissertation c. EML 5. In beginsel wordt een student slechts toegelaten tot een volgende Fase wanneer alle tentamens in de daaraan voorafgaande Fase zijn afgerond. Uitsluitend in overleg met de decaan kan hier om moverende redenen van worden afgeweken Toekenning EC s, cesuur, herkansing en compensatieregeling 1. EC s representeren de totale last van elk studiecluster en worden toegekend zodra alle toetsen die binnen het betreffende studiecluster vallen met een voldoende (gecompenseerde) score zijn beoordeeld en/of aan andere verplichtingen is voldaan. a. De beoordeling van de OA 1 (toets Fase 1) geldt als voldoende bij een score vanaf 55 en kan niet worden gecompenseerd met toetsresultaten behaald in Fase 2 of 3. b. Bij een score voor de OA 1 lager dan 55 wordt de student verzocht op nader aan te geven aspecten verbeteringen door te voeren en opnieuw ter beoordeling aan te bieden. c. De beoordeling van een toets uit Fase 2 en 3 geldt als voldoende bij een score vanaf 55. d. Toetsen uit Fase 2 en 3 die beoordeeld worden met een score vanaf 40 tot 55 kunnen (met uitzondering van het MP) worden gecompenseerd met resultaten van andere toetsen uit Fase 2 en 3, maar mogen desgewenst ook worden herkanst. e. Een score van lager dan 40 kan niet worden gecompenseerd en de betreffende toets zal moeten worden herkanst. f. De score behaald voor een herkansing wordt als volwaardig resultaat meegenomen in de berekening van de eindbeoordeling voor de opleiding (artikel 4.10, lid 5). Bij de predicaatbepaling echter (artikel 4.11), wordt dit als een score van maximaal 55 meegewogen Geldigheidsduur tentamens 1. Resultaten van met goed gevolg afgelegde tentamens en afgegeven vrijstellingen blijven geldig voor de maximale duur van de opleiding (48 maanden plus een eventueel verleend uitstel van 9 maanden). 2. De examencommissie is bevoegd de geldigheidsduur als bedoeld in het vorige lid te verlengen, dan wel een aanvullend of vervangend tentamen op te leggen in geval deze geldigheidsduur is verstreken. 14

15 (Dit in verband met de mogelijkheid tot her-inschrijving en eventuele vrijstellingen hierbij o.b.v. eerder uitgevoerd werk. Zie artikel 3.8, lid 2e en f). 3. Herkansing van een tentamen dient binnen de maximale studietermijn en eventueel verleend uitstel (artikel 3.8, lid 2a en b) plaats te vinden. 4. Aanvullend op het vorige lid geldt voor een herkansing en/of het niet volgens het studierooster uitvoeren van de Q&A-toets het volgende: omdat dit tentamen voor een groot deel direct gekoppeld is aan de inhoud van het uitgereikte cursusmateriaal kan het voorkomen dat op het moment van herkansing of later uitvoeren van de toets, het cursusmateriaal (en dus de inhoud van de Q&A-toets) gewijzigd is ten opzichte van het materiaal dat de student in bezit heeft. Het is in dat geval noodzakelijk dat de student het vernieuwde materiaal wordt verstrekt. De kosten hiervoor worden doorberekend aan de student Examenuitslag 1. Het examen vormt de afronding van de MBA opleiding en bestaat uit: a. een Dissertation; en b. een mondelinge verdediging hiervan tijdens de Viva Voce i. de Viva Voce is een niet-openbare aangelegenheid. ii. de Viva Voce wordt gehouden ten overstaan van de Viva commissie, bestaande uit; een voorzitter, de internal examiner en een external examiner iii. de student heeft de mogelijkheid een aantal, direct of indirect, betrokkenen uit te nodigen hierbij aanwezig te zijn. iv. de student wordt alleen dan voor de Viva Voce uitgenodigd wanneer: 1. de opdrachten uit alle Fasen zijn afgerond en met een gemiddelde score van ten minste 55 zijn beoordeeld; en 2. het Master s Project met een voorlopige score van ten minste 55 is beoordeeld. 2. Indien de examinatoren in hun voorlopig oordeel de Dissertation met een onvoldoende score waarderen (LO < 40 en/of MP < 55), wordt de student hierover bericht. De student wordt in de gelegenheid gesteld het werkstuk, op de door de examinatoren aangegeven onderdelen, aan te passen en vervolgens opnieuw ter beoordeling aan te bieden. 3. De score behaald voor een herkansing van het LO en/of MP wordt als volwaardig resultaat meegenomen in de berekening van de eindbeoordeling voor de opleiding. Bij de predicaatbepaling echter, telt deze score voor maximaal Direct na de Viva Voce beraadslaagt de Viva commissie over het definitieve oordeel van de Dissertation. Herziening van het voorlopige oordeel op basis van de mondelinge verdediging, behoort tot de mogelijkheden. Bij het bepalen van het definitieve oordeel neemt de commissie de volgende regels in acht: a. de stem van de voorzitter is adviserend b. bij een verschil van mening tussen internal en external omtrent de hoogte van de beoordeling, prevaleert het oordeel van de external c. de uitslag en een eventuele voordracht voor het predicaat Cum Laude ( 4.11) worden aansluitend aan de kandidaat medegedeeld. 5. De eindbeoordeling van het gehele programma wordt bepaald door het on-afgeronde, gewogen gemiddelde van de behaalde scores voor alle toetsen uit Fase 1, 2 en 3 en dient ten minste 55 te zijn om in aanmerking te komen voor de graad. 6. De weging van elke score wordt bepaald door het aantal EC s verbonden aan het cluster dat de betreffende toets vertegenwoordigt (tabel 01). De EC s van clusters waar geen toets voor wordt afgenomen en de EC s van clusters waarvoor vrijstelling is verleend, worden in deze berekening buiten beschouwing gelaten. 7. Wanner de examencommissie heeft vastgesteld dat aan alle voorwaarden om voor de graad in aanmerking te komen is voldaan, is de student gerechtigd de MBA titel te voeren. 8. Het eigenlijke certificaat wordt normaliter uitsluitend uitgereikt tijdens de door BSN georganiseerde Graduation Ceremony. Deze vindt ten minste één keer per jaar plaats. 15

16 4.11. Predicaatbepaling 1. Aan de behaalde MBA graad kan een eervolle vermelding worden toegevoegd. Het al dan niet toekennen van dit z.g. predicaat is in beginsel afhankelijk van de eindbeoordeling van het gehele programma ( 4.10, lid 5). Per 1 januari 2010 zijn de regels m.b.t. de predicaatbepaling gewijzigd. In de tabellen 05 en 06 zijn de situaties van respectievelijk voor en na deze wijziging opgenomen. Tabel 05: Predicaatbepaling van toepassing op studenten begonnen in 2009 en eerder Eindbeoordeling (on-afgerond gewogen gemiddelde) Predicaat 81 Cum Laude 75 < 81 With Distinction 60 < 75 With Credit 55 < 60 (Pass) < 55 (Fail) Tabel 06: Predicaatbepaling van toepassing op studenten begonnen in 2010 en later Eindbeoordeling (on-afgerond gewogen gemiddelde) Predicaat 80 Cum Laude* 80 With Distinction 55 < 80 (Pass) < 55 (Fail) 2. * Uitsluitend voor studenten begonnen in 2010 en later gelden, om in aanmerking te komen voor het predicaat Cum Laude, de volgende aanvullende voorwaarden: a. naast een eindbeoordeling van minimaal 80, dient de student formeel te worden voorgedragen. De bevoegdheid voor een dergelijke voordracht ligt bij de Viva commissie waarbij de (kwaliteit van de) Dissertation de bepalende factor is. Te denken valt aan de (verwachte) grote impact van het afstudeerwerkstuk op de organisatie (en/of omgeving), de toegevoegde waarde van het onderzoek aan de body of knowledge, de (uitzonderlijke) aard van het onderwerp etc. De voorzitter van de Viva commissie vermeldt op het examenuitslag formulier de motivatie achter de voordracht en dient deze in bij de examencommissie. De examencommissie neemt de voordacht in behandeling en besluit, eventueel na aanvullende informatie bij de Viva commissie te hebben ingewonnen, of deze al dan niet wordt gehonoreerd. b. niet meer dan 35% van het totaal aantal te behalen EC s in Fase 2 en 3 tezamen, mag via een vrijstelling zijn verkregen Bezwaar tegen beoordeling 1. Wanneer een student het niet eens is met de beoordeling van een tentamen of het examen, dan kan hij bezwaar maken volgens de standaard bezwaarprocedure zoals vastgelegd in Bewaartermijn toetsen en beoordelingen 1. Alle uitgevoerde opdrachten en bijbehorende beoordelingen (met uitzondering van de Dissertation, zie lid 3 van dit artikel) worden digitaal opgeslagen en bewaard gedurende een periode van ten minste 5 jaar gerekend vanaf de datum dat de opdracht ter beoordeling is ingediend. 2. Uitzondering hierop betreft het werk van studenten die niet binnen de maximale studieduur hun MBA graad hebben behaald en zich hebben her-ingeschreven (of de intentie hiertoe kenbaar hebben gemaakt). Deze werkstukken blijven bewaard tot het moment dat de betreffende student alsnog het examen met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel definitief is uitgeschreven. 16

17 3. De Dissertations worden in hard copy opgeslagen. Tezamen met de digitale beoordelingen worden deze bewaard gedurende een periode van ten minste 7 jaar gerekend vanaf de datum dat de Dissertation ter beoordeling is ingediend Uitvoeren opdrachten door lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten 1. In beginsel gaat BSN er van uit dat bedrijven die personen behorende tot deze groep in dienst hebben, reeds de nodige voorzieningen hebben getroffen om gehandicapte werknemers te helpen in hun functioneren, waarmee impliciet het uitvoeren van de opdrachten in het kader van de studie mogelijk wordt gemaakt. 2. In voorkomende gevallen en afhankelijk van de handicap zullen in overleg met BSN aanvullende passende oplossingen worden bedacht om de meest gunstige omstandigheden voor de betreffende student te creëren. Overleg hierover vindt plaats via de decaan met de examencommissie. 17

18 Paragraaf 5. Slotbepalingen 5.1. Klachten en geschillen 1. Bij klachten die betrekking hebben op personen en/of de gang van zaken rondom de (beoordeling van de) tentamens en/of het examen, neemt betreffende student in eerste instantie contact op met de decaan. Wanneer hier naar het oordeel van de student geen bevredigende afhandeling op volgt, kan hij zich middels een verzoekschrift wenden tot de examencommissie. Het verzoekschrift bevat tenminste: a. naam van de student en nummer van de set waarin hij is ingedeeld; b. aanleiding van het verzoek en eventuele verwachtingen t.a.v. het besluit; c. bewijsstukken indien van toepassing. 2. De examencommissie kan verlangen dat het verzoek nader wordt gemotiveerd en/of met (verdere) bewijsstukken onderbouwd, alvorens een definitief besluit te nemen. 3. Binnen uiterlijk 4 weken nadat een klacht is ingediend, wordt deze door de examencommissie in behandeling genomen. Het besluit wordt vervolgens binnen 2 weken met de betreffende partijen gecommuniceerd, tenzij de extra tijd, gemoeid met een eventueel verzoek als bedoeld in lid 2, overschrijding van deze termijn rechtvaardigt. 4. Mocht de student niet akkoord gaan met het door de examencommissie genomen besluit, dan is er, afhankelijk van de individuele omstandigheden van de student, de mogelijkheid voor het indienden van een officiële klacht bij de externe Geschillencommissie Particulier Onderwijs. Klachten over Business School Nederland dienen uiterlijk 3 maanden na dagtekening van het laatste door de examencommissie genomen besluit bij de Geschillencommissie te worden ingediend Adres- en contactgegevens Business School Nederland Herenstraat ZJ BUREN Postbus ZJ BUREN T: +31 (0) F: +31 (0) Geschillencommissie Postbus LP Den Haag Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Decaan: Secretaris examencommissie: Studentenadministratie: Programmavoorlichting: Request For Comment (RFC): 5.3. Wijzigingen 1. Met het oog op wijzigingen in deze OER, kan advies worden ingewonnen bij: - de decaan - de examencommissie - de directie 2. Een wijziging in deze OER heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de individuele student hierdoor niet noemenswaardig worden geschaad. 18

19 3. Een wijziging kan geen nadelige invloed hebben op beslissingen die in het kader van deze OER en met betrekking tot een individuele student reeds zijn genomen Hardheidsclausule Business School Nederland is bevoegd om, in uitzonderlijke gevallen en ten voordele van de student, af te wijken van een of meerdere artikelen uit deze OER. 19

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling opleiding Business School Nederland Versie: 1402 Vastgesteld door de directie van Business School Nederland. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling Programma Business School Nederland Versie: 1601 Vastgesteld door de directie van Business School Nederland. Deze versie treedt in werking op 1 februari 2016. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 760 Paraaf: Onderwerp : Reglement Cum Laude Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Cum Laude Windesheim. Het gewijzigde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2015-2016

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2015-2016 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING (OER) 2015-2016 Post Bachelor leergang Arbeidsdeskundige 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Algemeen... 5 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.)

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) CAH Vilentum De examencommissie CAH Vilentum is belast met de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens en toepassing van de richtlijnen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant Examenreglement Inservice Opleiding Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene bepalingen 5 Artikel 3 Het examen 6 Artikel 4

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor examinatoren van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde Opleiding

Nadere informatie

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) De hoofdlijnen Verantwoordelijk voor de inhoud van de examinering is een examenbestuur NEVI PLP ten minste bestaande uit: een vertegenwoordiger

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen

Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen Regels en Richtlijnen voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, College Sociale Wetenschappen I. Regels en Richtlijnen Examens en Tentamens De Examencommissie van de bacheloropleiding

Nadere informatie