FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. 1. BISCHOP HOLDING B.V., Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap BISCHOP HOLDING B.V., statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende aan De Velden 11 te 7844 TG Veenoord, KvK Faillissementsnummer : F.09/253 Activiteiten onderneming : Het besturen van vennootschappen en beheren van vermogen. Omzetgegevens : ca ,- (2007, geconsolideerd) Personeel gemiddeld aantal : 2 2. WAPENINGSSTAAL BISCHOP B.V. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap WAPENINGSSTAAL BISCHOP B.V., statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende aan De Velden 11 te 7844 TG Veenoord, KvK Faillissementsnummer : F.09/254 Activiteiten onderneming : Exploiteren van een knip-, buig- en lascentrale. Verrichten van werkzaamheden op het gebieden wapeningstechniek, daaronder begrepen knip-, buig- en laswerk met betrekking tot wapeningsstaal ten behoeve van de prefab betonindustrie. Handel in wapeningsstaal. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 150 Bischop Holding B.V. (gecombineerd) verslag 13 Pagina 1 van 7

2 3. WAPENINGSSTAAL COEVORDEN B.V. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap WAPENINGSSTAAL COEVORDEN B.V., statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende aan De Velden 11 te 7844 TG Veenoord, KvK Faillissementsnummer : F.09/255 Activiteiten onderneming : De exploitatie van buig- en vlechtwerken, het verrichten van werkzaamheden op het gebied van wapeningstechniek, daaronder begrepen knip-, buig en vlechtwerk van wapeningsstaal en aanverwante produkten, alsmede de handel in gemelde en met de bouwnijverheid samenhangende produkten. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 5 4. VLECHTBEDRIJF NOORD-NEDERLAND B.V. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap VLECHTBEDRIJF NOORD- NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende aan De Velden 11 te 7844 TG Veenoord, KvK Faillissementsnummer : F.09/256 Activiteiten onderneming : Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van wapeningsstaal, ondermeer ten behoeve van de prefabbouw. Omzetgegevens : -- Personeel gemiddeld aantal : 20 Verslagperiode : 01 september 2014 t/m 31 december 2014 Bestede uren in verslag periode : 5,00 uren Bestede uren totaal uren : 567,00 uren Bischop Holding B.V. (gecombineerd) verslag 13 Pagina 2 van 7

3 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal 1.4. Lopende procedures 1.5. Verzekeringen 1.6 Huur 1.7 Oorzaak faillissement Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1 t/m Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2. Aantal in jaar voor faillissement 2.3. Datum ontslagaanzegging Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1 en Activa Onroerende zaken Zie verslag 1. Bedrijfsmiddelen Zie verslag 1. Voorraden/onderhanden werk Zie verslag 1 t/m 4. Andere activa 3.12 Beschrijving Zie verslag 1, 2 en 3. verslag 8 De liquidatie der Belgische vennootschap is nog gaande waartoe de curator inmiddels ook contact heeft opgenomen met een Belgische advocaat ten einde een en ander te bespoedigen. verslag 9 De zaak ligt nog ter afhandeling bij de Belgische advocaat mr. Moens die verwacht dat de afwikkeling nog geruime tijd zal duren. Bischop Holding B.V. (gecombineerd) verslag 13 Pagina 3 van 7

4 verslag 10 De curator en de door hem ingeschakelde advocaat zijn nog doende de voor de ontbinding en vereffening noodzakelijke stukken en informatie te vergaren welke werkzaamheden nog geruime tijd zullen vergen. verslag 11 Deze kwestie loopt nog steeds. verslag 12 Inmiddels is op 10 juni 2014 door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op verzoek van het Openbaar Ministerie in België het faillissement van de BVBA uitgesproken zodat de liquidatie van deze vennootschap thans aldus plaatsvindt. De aangestelde curator mr. Corsus te Geel (België) verwacht vooralsnog dat er na voldoening van de boedel vorderingen nog een restbetaling aan de boedel van de Nederlandse moedervennootschap zal kunnen worden gedaan. verslag 13 Er blijken fiscale notificaties van de KBC Bank rekening te zijn afgeschreven. Onduidelijk is of zulks al dan niet terecht is geschied. Naar verwachting ontstaat hieromtrent op korte termijn duidelijkheid Verkoopopbrengst Zie verslag 1, 2 en 3. verslag Zie hiervoor sub Werkzaamheden Er hebben diverse met de afwikkeling verbandhoudende werkzaamheden plaatsgevonden waarbij contacten zijn onderhouden met betrokken partijen. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar verslag 1 en 2. Bischop Holding B.V. (gecombineerd) verslag 13 Pagina 4 van 7

5 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar eerdere verslagen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Controleverklaring accountant 7.4 Stortingsverpl. Aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen Deze onderdelen zijn afgesloten. Verwezen wordt naar eerdere verslagen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen bestaan uit de faillissementskosten en vorderingen van het UWV terzake van de overgenomen loonverplichtingen tot een bedrag ad totaal , Pref. vord. van de fiscus De belastingdienst heeft vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad , Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad , Andere pref. Crediteuren Er hebben zich geen overige preferente crediteuren gemeld. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Er hebben 133 crediteuren vorderingen ingediend tot een bedrag ad ,66. Bischop Holding B.V. (gecombineerd) verslag 13 Pagina 5 van 7

6 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Zie Verwachte wijze van afwikkeling Zie eerdere verslagen. Werkzaamheden Zie verslag 1 tot en met Procedures De curator is niet betrokken bij procedures namens of tegen de boedels. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement verslag 1-8 Omtrent de termijn van afwikkeling der faillissementen is nog (steeds) geen definitieve uitspraak te doen in verband met de afwikkeling van de Belgische vennootschap. verslag 9 Naar verwachting zal e.e.a. echter dit kalenderjaar afgewikkeld kunnen zijn. verslag 10 Eerst nadat alle noodzakelijke stukken en informatie in verband met de ontbinding en vereffening der Belgische vennootschap zal zijn vergaard is een verwachting omtrent de termijn van definitieve afwikkeling uit te spreken. verslag 11 Het voorgaande geldt nog onverminderd. verslag 12 De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de termijn waarop bij de afhandeling van het faillissement van de BVBA duidelijk wordt of en zo ja wat voor restbetaling nog te verwachten is. De Belgische curator kon hieromtrent nog geen concrete mededeling doen. verslag 13 De Belgische curator verwacht op zeer korte termijn omtrent het vorenstaande nadere mededeling te kunnen doen Plan van aanpak De curator heeft in het dossier als hierboven genoemd nog nadere werkzaamheden te verrichten. verslag De curator tracht de afhandeling van het faillissement van de BVBA zoveel mogelijk te bespoedigen. Bischop Holding B.V. (gecombineerd) verslag 13 Pagina 6 van 7

7 10.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal medio april 2015 worden ingediend. Assen, 16 januari 2015 J.S. van Burg curator Bischop Holding B.V. (gecombineerd) verslag 13 Pagina 7 van 7

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014.

Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Algemene voorwaarden All Art Design B.V., B2B, versie 2014. Artikel 1. Definities 1. Opdrachtnemer: All Art Design; 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

27145441, 150, 2491 AK

27145441, 150, 2491 AK Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VAPRO B.V. (hierna VAPRO) statutair gevestigd te 's-gravenhage, KvK 27145441, kantoorhoudende Loire 150, 2491 AK te 's-gravenhage. Leveringsvoorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V.

DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DUIF S FLORIST ARTICLES B.V. statutair gevestigd te Aalsmeer, kantoorhoudende te (1432 KC) Aalsmeer aan de Legmeerdijk 281, inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord Algemene Voorwaarden 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen,

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie